21999D0722(11)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 92/98 av den 25 september 1998 om ändring av bilaga XI (Teletjänster) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 189 , 22/07/1999 s. 0066 - 0066


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 92/98

av den 25 september 1998

om ändring av bilaga XI (Teletjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom protokollet med justeringar av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

Bilaga XI till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 75/98 av den 17 juli 1998(1).

Kommissionens beslut 98/80/EG av den 7 januari 1998 om ändring av bilaga II till rådets direktiv 92/44/EEG(2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i punkt 5b (rådets direktiv 92/44/EEG) i bilaga XI till avtalet: "- 398 D 0080: Kommissionens beslut 98/80/EG av den 7 januari 1998 (EGT L 14, 20.1.1998, s. 27)."

Artikel 2

Texterna till beslut 98/80/EG på isländska och norska, som bifogas respektive språkversion av detta beslut, är giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 13 november 1998 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 september 1998.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

N.v. LIECHTENSTEIN

Ordförande

(1) EGT L 172, 8.7.1999, s. 54.

(2) EGT L 14, 20.1.1998, s. 27.