21999A0710(02)

Avtal mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket - Slutakt

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 176 , 10/07/1999 s. 0036 - 0062


AVTAL

mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

och

REPUBLIKEN ISLAND OCH

KONUNGARIKET NORGE,

SOM BEAKTAR att, efter det att avtalet mellan de tretton av Europeiska unionens medlemsstater som är signatärstater till Schengenavtalen samt Republiken Island och Konungariket Norge undertecknades i Luxemburg den 19 december 1996, har de båda sistnämnda staterna deltagit i diskussionerna om tillämpningen, genomförandet och den vidare utvecklingen av Schengenavtalen och därtill hörande bestämmelser,

SOM BEAKTAR att det protokoll om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar (nedan kallat Schengenprotokollet) som genom Amsterdamfördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, Fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem fogas till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen får till följd att samarbetet mellan de av Europeiska unionens medlemsstater som är signatärstater till Schengenavtalen inom tillämpningsområdet för dessa avtal och därmed sammanhängande bestämmelser kommer att bedrivas inom Europeiska unionens institutionella och rättsliga ramar och med iakttagande av relevanta bestämmelser i Fördraget om Europeiska unionen och i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

SOM ERINRAR OM att syftet och målet med Luxemburgavtalet var att bevara den rådande ordningen mellan de fem nordiska staterna enligt den överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna som undertecknades i Köpenhamn den 12 juli 1957 och genom vilken den nordiska passunionen upprättades, så snart de av de nordiska staterna som är medlemsstater i Europeiska unionen deltar i den ordning för upphävande av personkontroller vid de inre gränserna som föreskrivs i Schengenavtalen,

SOM BEAKTAR bestämmelserna i Luxemburgavtalet,

SOM DOCK INSER att införlivandet av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar innebär att fattandet av beslut om att vidareutveckla de bestämmelser som utgör Schengenregelverket har blivit en angelägenhet för Europeiska unionen, inklusive Europeiska gemenskapen,

SOM BEAKTAR att Europeiska unionen, inklusive Europeiska gemenskapen, enligt artikel 6 första stycket i Schengenprotokollet önskar respektera och tjäna Luxemburgavtalets syfte och mål genom ett avtal som i och med Amsterdamfördragets ikraftträdande associerar Republiken Island och Konungariket Norge till genomförandet av Schengenregelverket och dess vidare utveckling enligt Luxemburgavtalet för att på så sätt säkerställa det gemensamma syftet att fortsätta dessa båda staters engagemang i denna verksamhet,

SOM ÄR ÖVERTYGADE om behovet att på lämpligt sätt engagera alla parter som tillämpar de bestämmelser som utgör Schengenregelverket och på vilka sådana bestämmelser och den vidare utvecklingen av dessa slutligen kan komma att tillämpas, inklusive Republiken Island och Konungariket Norge, i diskussioner på alla nivåer om den praktiska tillämpningen, genomförandet och förberedelserna för den vidare utvecklingen av dessa,

SOM ANSER att det för detta ändamål är nödvändigt att inrätta en organisationsstruktur utanför Europeiska unionens institutionella ramar för att säkerställa Republiken Islands och Konungariket Norges associering med beslutsfattandet på dessa områden och möjliggöra deras deltagande i denna verksamhet i form av en gemensam kommitté,

HAR BESLUTAT ATT INGÅ FÖLJANDE AVTAL.

Artikel 1

Republiken Island och Konungariket Norge (nedan benämnda Island respektive Norge) skall associeras med Europeiska gemenskapens och Europeiska unionens verksamhet på de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i bilagorna A och B till detta avtal och den vidare utvecklingen av dessa.

Detta avtal skapar ömsesidiga rättigheter och skyldigheter enligt de förfaranden som anges häri.

Artikel 2

1. De bestämmelser i Schengenregelverket som anges i bilaga A till detta avtal, så som de gäller för de av Europeiska unionens medlemsstater (nedan kallade medlemsstaterna) som deltar i det närmare samarbete som Schengenprotokollet tillåter, skall genomföras och tillämpas av Island och Norge.

2. Bestämmelserna i Europeiska gemenskapens rättsakter enligt bilaga B till detta avtal skall genomföras och tillämpas av Island och Norge i den mån de har ersatt motsvarande bestämmelser i den konvention som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av avtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna eller antagits i enlighet med denna konvention.

3. De rättsakter och åtgärder som Europeiska unionen vidtagit för att ändra eller bygga vidare på de bestämmelser som avses i bilagorna A och B, på vilka förfarandena i detta avtal har tillämpats, skall också godtas, genomföras och tillämpas av Island och Norge utan att artikel 8 åsidosätts.

Artikel 3

1. En gemensam kommitté som skall bestå av företrädare för Islands och Norges regeringar, för Europeiska unionens råds medlemmar (nedan kallat rådet) och för Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad kommissionen) upprättas härmed.

2. Den gemensamma kommittén skall i samförstånd anta sin egen arbetsordning.

3. Den gemensamma kommittén skall sammanträda på ordförandens initiativ eller på begäran av någon av ledamöterna.

4. Den gemensamma kommittén skall sammanträda på ministernivå, högre tjänstemannanivå eller expertnivå alltefter omständigheterna, med förbehåll för artikel 4.2.

5. Ordförandeskapet för den gemensamma kommittén skall innehas

- på expertnivån: av Europeiska unionens företrädare,

- på högre tjänstemannanivån och ministernivån: växelvis, sex månader i sträck, av Europeiska unionens företrädare och av företrädaren för Islands eller Norges regering.

Artikel 4

1. Den gemensamma kommittén skall, i enlighet med detta avtal, behandla alla frågor som omfattas av artikel 2 och skall se till att vederbörlig hänsyn tas till Islands och Norges intressen.

2. I den gemensamma kommittén på ministernivå skall företrädarna för Island och Norge ha möjlighet

- att förklara de problem de möter i samband med en särskild rättsakt eller åtgärd eller reagera på de problem som andra delegationer möter,

- att uttala sig i alla frågor som rör utvecklingen eller genomförandet av bestämmelser som berör dem.

3. Möten i den gemensamma kommittén på ministernivå skall förberedas av den gemensamma kommittén på högre tjänstemannanivå.

4. Företrädarna för Islands och Norges regeringar skall ha rätt att lämna förslag till den gemensamma kommittén i de frågor som anges i artikel 1. Efter diskussion kan kommissionen eller någon av medlemsstaterna beakta sådana förslag i syfte att lägga fram ett förslag eller ta ett initiativ, enligt Europeiska unionens regler, till att Europeiska gemenskapen eller Europeiska unionen skall anta en rättsakt eller åtgärd.

Artikel 5

Utan att artikel 4 åsidosätts skall den gemensamma kommittén informeras om förberedelserna inom rådet till varje rättsakt eller åtgärd som kan vara relevant för detta avtal.

Artikel 6

När ny lagstiftning utarbetas på ett område som omfattas av detta avtal skall kommissionen informellt rådfråga isländska och norska experter på samma sätt som den rådfrågar experter från medlemsstaterna för att utarbeta förslag.

Artikel 7

De avtalsslutande parterna är eniga om att en lämplig överenskommelse bör ingås om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i någon av medlemsstaterna eller i Island eller Norge. En sådan överenskommelse bör ha kommit till stånd när de bestämmelser som avses i bilagorna A och B samt de bestämmelser som redan antagits enligt artikel 2.3 träder i kraft för Island och Norge enligt artikel 15.4.

Artikel 8

1. Antagandet av nya rättsakter eller åtgärder i samband med sådana frågor som avses i artikel 2 skall förbehållas Europeiska unionens behöriga institutioner. Om inte annat följer av punkt 2 skall sådana rättsakter eller åtgärder träda i kraft samtidigt för Europeiska unionen och de berörda medlemsstaterna samt för Island och Norge, såvida inget annat uttryckligen föreskrivs i de rättsakterna eller åtgärderna. I detta sammenhang skall vederbörlig hänsyn tas till den tid som Island och Norge uppger för den gemen samma kommittén som den tid som behövs för att Island och Norge skall kunna uppfylla sina författningsenliga krav.

2. a) Rådet skall genast anmäla till Island och Norge att det antagit de rättsakter eller åtgärder som avses i punkt 1 och på vilka de förfaranden som anges i detta avtal skall tillämpas. Island och Norge skall oberoende av varandra besluta om de skall godta innehållet i dessa och införliva dem med de egna interna rättssystemen. Dessa beslut skall anmälas till rådet och kommissionen inom trettio dagar efter det att berörda rättsakter eller åtgärder antagits.

b) Om innehållet i en sådan rättsakt eller åtgärd inte kan bli bindande för Island förrän författningsenliga krav har uppfyllts, skall Island underrätta rådet och kommissionen om detta i samband med sin anmälan. Island skall snarast skriftligen underrätta rådet och kommissionen när alla författningsenliga krav har uppfyllts, och sådana underrättelser skall lämnas senast fyra veckor före den dag som fastställts för rättsaktens eller åtgärdens ikraftträdande för Island enligt vad som beslutats enligt punkt 1.

c) Om innehållet i en sådan rättsakt eller åtgärd inte kan bli bindande för Norge förrän författningsenliga krav har uppfyllts, skall Norge underrätta rådet och kommissionen om detta i samband med sin anmälan. Norge skall snarast, och senast sex månader efter rådets anmälan, skriftligen underrätta rådet och kommissionen när alla författningsenliga krav har uppfyllts. Från den dag som fastställts för rättsaktens eller åtgärdens ikraftträdande för Norge och till dess att underrättelse lämnas om att de författningsenliga kraven har uppfyllts, skall Norge provisoriskt tillämpa innehållet i en sådan rättsakt eller åtgärd om så är möjligt.

3. I och med att Island och Norge godkänner innehållet i sådana rättsakter och åtgärder som avses i punkt 2 skall rättigheter och skyldigheter uppkomma dels mellan Island och Norge, dels mellan Island och Norge, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och de av medlemsstaterna som är bundna av dessa rättsakter och åtgärder, å andra sidan.

4. Om

a) antingen Island eller Norge anmäler sitt beslut att inte godkänna innehållet i en rättsakt eller åtgärd som avses i punkt 2 och på vilken de förfaranden som anges i detta avtal skall tillämpas, eller

b) antingen Island eller Norge inte gör någon anmälan inom de trettio dagar som anges i punkt 2 a, eller

c) Island inte gör någon anmälan senast fyra veckor, enligt punkt 2 b, före den dag som fastställts för den berörda rättsaktens eller åtgärdens ikraftträdande för Island, eller

d) Norge inte gör någon anmälan inom de sex månader som fastställs i punkt 2 c eller inte vidtar åtgärder för provisoriskt tillämpning enligt samma punkt från och med den dag som fastställts för den berörda rättsaktens eller åtgärdens ikraftträdande för Norge,

skall detta avtal anses ha upphört med avseende på antingen Island eller Norge, beroende på omständigheterna, såvida inte den gemensamma kommittén beslutar något annat inom nittio dagar efter noggrann utredning av möjligheterna att fortsätta avtalet. Avtalet skall upphöra att gälla tre månader efter denna nittiodagarsperiod.

Artikel 9

1. För att uppfylla de avtalsslutande parternas syfte att nå en så enhetlig tillämpning och tolkning som möjligt av de bestämmelser som avses i artikel 2 skall den gemensamma kommittén kontinuerligt följa utvecklingen av rättspraxisen vid Europeiska gemenskapernas domstol samt utvecklingen av rättspraxisen vid Islands och Norges behöriga domstolar i fråga om sådana bestämmelser. För detta ändamål skall en mekanism inrättas för regelbunden ömsesidig förmedling av sådan rättspraxis.

2. Under förutsättning att nödvändiga ändringar görs i stadgan för Europeiska gemenskapernas domstol skall Island och Norge ha rätt att inkomma med inlagor eller skriftliga synpunkter till Europeiska gemenskapernas domstol när en fråga har hänskjutits dit av en domstol i en medlemsstat för ett förhandsavgörande om tolkningen av någon av de bestämmelser som avses i artikel 2.

Artikel 10

1. Island och Norge skall varje år lämna rapporter till den gemensamma kommittén om hur deras administrativa myndigheter och domstolar har tillämpat och tolkat de bestämmelser som avses i artikel 2, i förekommande fall så som de tolkats av Europeiska gemenskapernas domstol.

2. Om den gemensamma kommittén inte har kunnat säkerställa en enhetlig tillämpning och tolkning inom två månader efter det att den blivit underrättad om en väsentlig skillnad i rättspraxisen vid Europeiska gemenskaperns domstol och vid de isländska eller norska domstolarna, eller en väsentlig skillnad mellan de berörda medlemsstaternas och de isländska eller norska myndigheternas tillämpning av de bestämmelser som avses i artikel 2, skall förfarandet i artikel 11 vara tillämpligt.

Artikel 11

1. Vid tvist om tillämpningen av detta avtal, eller i ett fall där den situation som avses i artikel 10.2 inträffar, skall frågan officiellt tas upp som en tvistefråga på dagordningen för den gemensamma kommittén på ministernivå.

2. Den gemensamma kommittén skall ha 90 dagar på sig för att lösa tvisten, från och med dagen för antagandet av den dagordning där tvisten tagits upp.

3. Om den gemensamma kommittén inte skulle kunna lösa tvisten inom de 90 dagar som anges i punkt 2, skall ytterligare en period om 30 dagar anslås för att nå en slutlig lösning.

Om ingen slutlig lösning nås, skall detta avtal anses ha upphört vad avser Island eller Norge beroende på vilken stat tvisten gäller. Avtalet skall då upphöra att gälla sex månader efter det att 30-dagarsperioden löpt ut.

Artikel 12

1. För de administrativa kostnaderna för att tillämpa detta avtal skall Island och Norge bidra till Europeiska gemenskapernas allmänna budget med en årlig summa som

- för Island skall uppgå till 0,1 % och

- för Norge till 4,995 %

av beloppet 300000000 BEF (eller ett motsvarande belopp i euro) med en årlig justering för inflationen inom Europeiska unionen.

Om driftskostnader för att tillämpa detta avtal inte skall belasta Europeiska gemenskapernas allmänna budget utan direkt åvilar de deltagande medlemsstaterna, skall Island och Norge bidra till dessa kostnader efter sin respektive bruttonationalinkomsts procentuella förhållande till samtliga deltagande staters bruttonationalinkomst.

Om driftskostnader skall belasta Europeiska gemenskapernas allmänna budget skall Island och Norge dela dessa kostnader genom att till denna budget överföra en årlig summa efter sin respektive bruttonationalinkomsts procentuella förhållande till samtliga deltagande staters bruttonationalinkomst.

2. Island och Norge skall ha rätt att erhålla dokument som upprättats av kommissionen eller inom rådet och som hänför sig till detta avtal och får vid möten i den gemensamma kommittén begära tolkning till ett valfritt officiellt språk för Europeiska gemenskapernas institutioner. Dock skall kostnaderna för att översätta eller tolka till eller från isländska eller norska bäras av Island eller Norge alltefter omständigheterna.

Artikel 13

1. Detta avtal skall inte på något sätt påverka avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller något annat avtal som ingåtts mellan Europeiska gemenskapen och Island och/eller Norge.

2. Detta avtal skall inte på något sätt påverka framtida avtal som kan komma att ingås med Island och/eller Norge av Europeiska gemenskapen eller på grundval av artiklarna 24 och 38 i Fördraget om Europeiska unionen.

3. Detta avtal skall inte påverka samarbetet inom ramen för den nordiska passunionen i den mån sådant samarbete inte strider mot eller hindrar detta avtal och de rättsakter och åtgärder som grundar sig på det.

Artikel 14

Detta avtal omfattar inte Svalbard (Spetsbergen).

Artikel 15

1. Detta avtal träder i kraft en månad efter den dag då rådets generalsekreterare, i egenskap av avtalets depositarie, har fastställt att alla formella krav har uppfyllts beträffande det samtycke till att bindas av detta avtal som skall lämnas av parterna eller på deras vägnar.

2. Artiklarna 1, 3, 4 och 5 samt artikel 8.2 a första meningen skall tillämpas provisoriskt från och med undertecknandet av detta avtal.

3. För rättsakter eller åtgärder som antas efter undertecknandet av detta avtal men innan avtalet träder i kraft, skall den 30-dagarsperiod som anges i artikel 8.2 a sista meningen börja att löpa från och med den dag då detta avtal träder i kraft.

4. De bestämmelser som avses i bilaga A och bilaga B samt de bestämmelser som redan antagits enligt artikel 2.3 träder i kraft för Island och Norge den dag som rådet skall fastställa genom enhälligt beslut av de medlemmar som företräder de av medlemsstaterna som deltar i det närmare samarbete som Schengenprotokollet tillåter, efter samråd i den gemensamma kommittén enligt artikel 4 i detta avtal, efter att ha försäkrat sig om att Island och Norge har uppfyllt de nödvändiga villkoren för genomförandet av relevanta bestämmelser och att kontrollerna vid deras yttre gränser är effektiva.

5. I och med att de bestämmelser som avses i punkt 4 träder i kraft skall rättigheter och skyldigheter uppkomma dels mellan Island och Norge, dels mellan Island och Norge, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och de medlemsstater för vilka dessa bestämmelser också har trätt i kraft, å andra sidan.

Artikel 16

Detta avtal får sägas upp av Island eller Norge eller av rådet genom enhälligt beslut av de medlemmar som företräder de av medlemsstaterna som deltar i det närmare samarbete som Schengenprotokollet tillåter. Sådan uppsägning skall anmälas till depositarien. Uppsägningen skall träda i kraft sex månader efter anmälan.

Artikel 17

Följderna av att detta avtal sägs upp av eller upphör att gälla för Island eller Norge skall göras till föremål för en överenskommelse mellan återstående parter och den part som har sagt upp avtalet eller för vilken det skall upphöra att gälla. Om ingen överenskommelse kan nås skall rådet efter samråd med den återstående associerade avtalsparten besluta om nödvändiga åtgärder. Dessa åtgärder skall dock vara bindande för den parten endast om denna godkänner dem.

Artikel 18

Detta avtal ersätter det samarbetsavtal mellan Konungariket Belgien, Franska republiken, Förbundsrepubliken Tyskland, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Italienska republiken, Konungariket Spanien, Portugisiska republiken, Hellenska republiken, Republiken Österrike, Konungariket Danmark, Republiken Finland och Konungariket Sverige, som är avtalsslutande parter i Schengenavtalet och Schengenkonventionen, och Republiken Island och Konungariket Norge om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna som untertecknades i Luxemburg den 19 december 1996.

Upprättat i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska, isländska och norska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, i ett enda original som skall deponeras i arkiven hos Europeiska unionens generalsekretariat.

Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union

>PIC FILE= "L_1999176SV.004101.TIF">

Por la República de Islandia/For Republiken Island/Für die Republik Island/Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας/For the Republic of Iceland/Pour la République d'Islande/Per la Repubblica d'Islanda/Voor de Republiek IJsland/Pela República da Islândia/Islannin tasavallan puolesta/På Republiken Islands vägnar/Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands/For Republikken Island

>PIC FILE= "L_1999176SV.004102.TIF">

Por el Reino de Noruega/For Kongeriget Norge/Für das Königreich Norwegen/Για το Βασίλειο της Νορβηγίας/For the Kingdom of Norway/Pour le Royaume de Norvège/Per il Regno di Norvegia/Voor het Koninkrijk Noorwegen/Pelo Reino da Noruega/Norjan kuningaskunnan puolesta/På Konungariket Norges vägnar/Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs/For Kongeriket Norge

>PIC FILE= "L_1999176SV.004103.TIF">

BILAGA A

(Artikel 2.1)

Del 1 i denna bilaga hänför sig till Schengenavtalet från 1985 och till konventionen om tillämpningen av Schengenavtalet från 1990. Del 2 hänför sig till anslutningsinstrumenten och del 3 till de relevanta sekundära Schengenrättsakterna.

DEL 1

Bestämmelserna i avtalet som undertecknades i Schengen den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna.

Samtliga bestämmelser i konventionen som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985, med undantag av följande:

Artikel 2.4

Artikel 4, när det gäller kontroller av bagage

Artikel 10.2

Artikel 19.2

Artiklarna 28-38 och berörda definitioner

Artikel 60

Artikel 70

Artikel 74

Artiklarna 77-91 i den utsträckning de omfattas av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen

Artiklarna 120-125

Artiklarna 131-133

Artikel 134

Artiklarna 139-142

Slutakten: förklaring 2

Slutakten: förklaringarna 4, 5 och 6

Protokoll

Gemensam förklaring

Förklaring av ministrarna och statssekreterarna

DEL 2

Bestämmelserna i avtal och protokoll om anslutning till Schengenavtalet och Schengenkonventionen som har ingåtts med Republiken Italien (undertecknat i Paris den 27 november 1990), Konungariket Spanien och Republiken Portugal (undertecknat i Bonn den 25 juni 1991), Republiken Grekland (undertecknat i Madrid den 6 november 1992), Republiken Österrike (undertecknat i Bryssel den 28 april 1995) samt Konungariket Danmark, Republiken Finland och Konungariket Sverige (undertecknat i Luxemburg den 19 december 1996), med undantag av följande:

1. Protokoll, undertecknat i Paris den 27 november 1990, om anslutning av Republiken Italiens regering till avtalet mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknat i Schengen den 14 juni 1985.

2. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Paris den 27 november 1990, om Republiken Italiens anslutning till konventionen, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike, dess slutakt och därmed sammanhängande förklaringar:

Artikel 1

Artiklarna 5 och 6

Slutakten: del I

Del II, förklaringarna 2 och 3

Förklaring av ministrarna och statssekreterarna

3. Protokollet, undertecknat i Bonn den 25 juni 1991, om anslutning av Konungariket Spaniens regering till avtalet mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknat i Schengen den 14 juni 1985, ändrat genom protokollet om anslutning av Republiken Italiens regering, undertecknat i Paris den 27 november 1990 samt medföljande förklaringar.

4. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Bonn den 25 juni 1991, om Konungariket Spaniens anslutning till konventionen, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike, till vilken Republiken Italien har anslutit sig enligt det avtal som undertecknades i Paris den 27 november 1990, dess slutakt och därmed sammanhängande förklaringar:

Artikel 1

Artiklarna 5 och 6

Slutakten, del I

Del II, förklaringarna 2 och 3

Del III, förklaringarna 3 och 4

Förklaringar av ministrarna och statssekreterarna

5. Protokollet, undertecknat i Bonn den 25 juni 1991, om anslutning av Republiken Portugals regering till avtalet mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknat i Schengen den 14 juni 1985, ändrat genom protokollet om anslutning av Republiken Italiens regering, undertecknat i Paris den 27 november 1990, samt medföljande förklaringar.

6. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Bonn den 25 juni 1991, om Republiken Portugals anslutning till konventionen, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike, till vilken Republiken Italien har anslutit sig enligt det avtal som undertecknades i Paris den 27 november 1990, dess slutakt och därmed sammanhängande förklaringar:

Artikel 1

Artiklarna 7 och 8

Slutakten: del I

Del II, förklaringarna 2 och 3

Del III, förklaringarna 2-5

Förklaringar av ministrarna och statssekreterarna

7. Protokollet, undertecknat i Madrid den 6 november 1992, om anslutning av Republiken Greklands regering till avtalet mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknat i Schengen den 14 juni 1985, ändrat genom protokollen om anslutning av Republiken Italiens regering, undertecknat i Paris den 27 november 1990, och av regeringarna i Konungariket Spanien och Republiken Portugal, undertecknat i Bonn den 25 juni 1991, samt medföljande förklaring.

8. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Madrid den 6 november 1992, om Republiken Greklands anslutning till konventionen, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike, till vilken Republiken Italien har anslutit sig enligt det avtal som undertecknades i Paris den 27 november 1990 samt Konungariket Spanien och Republiken Portugal enligt de avtal som undertecknades i Bonn den 25 juni 1991, dess slutakt och därmed sammanhängande förklaringar:

Artikel 1

Artiklarna 6 och 7

Slutakten, del I

Del II, förklaringarna 2, 3 och 4

Del III, förklaringarna 1 och 3

Förklaringar av ministrarna och statssekreterarna

9. Protokollet, undertecknat i Bryssel den 28 april 1995, om anslutning av Republiken Österrikes regering till avtalet mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknat i Schengen den 14 juni 1985, ändrat genom protokollen om anslutning av regeringarna i Republiken Italien, Konungariket Spanien och Republiken Portugal samt Republiken Grekland, som undertecknades den 27 november 1990, den 25 juni 1991 respektive den 6 november 1992.

10. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Bryssel den 28 april 1995, om Republiken Österrikes anslutning till konventionen, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike, till vilken Republiken Italien, Konungariket Spanien och Republiken Portugal samt Republiken Grekland har anslutit sig enligt de avtal som undertecknades den 27 november 1990, den 25 juni 1991 respektive den 6 november 1992, med tillhörande slutakt:

Artikel 1

Artiklarna 5 och 6

Slutakten: del I

Del II, förklaring 2

Del III

11. Protokoll, undertecknat i Luxemburg den 19 december 1996, om anslutning av Konungariket Danmarks regering till avtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknat i Schengen den 14 juni 1985, med tillhörande förklaring.

12. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Luxemburg den 19 december 1996, om Konungariket Danmarks anslutning till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, med slutakt och tillhörande förklaring:

Artikel 1

Artiklarna 7 och 8

Slutakten: del I

Del II, förklaring 2

Del III

Förklaring av ministrarna och statssekreterarna

13. Protokoll, undertecknat i Luxemburg den 19 december 1996, om anslutning av Republiken Finlands regering till avtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknat i Schengen den 14 juni 1985, med tillhörande förklaring.

14. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Luxemburg den 19 december 1996, om Republiken Finlands anslutning till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, med slutakt och tillhörande förklaring:

Artikel 1

Artiklarna 6 och 7

Slutakten: del I

Del II, förklaring 2

Del III, med undantag av förklaringen om Åland

Förklaring av ministrarna och statssekreterarna

15. Protokoll, undertecknat i Luxemburg den 19 december 1996, om anslutning av Konungariket Sveriges regering till avtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknat i Schengen den 14 juni 1985, med tillhörande förklaring.

16. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Luxemburg den 19 december 1996, om Konungariket Sveriges anslutning till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, med slutakt och tillhörande förklaring:

Artikel 1

Artiklarna 6 och 7

Slutakten: del I

Del II, förklaring 2

Del III

Förklaring av ministrarna och statssekreterarna

DEL 3

A. Följande beslut från Verkställande kommittén

>Plats för tabell>

B. Följande förklaringar från Verkställande kommittén

>Plats för tabell>

C. Följande beslut från Centralgruppen

>Plats för tabell>

BILAGA B

(Artikel 2.2)(1)

Rådets förordning (EG) nr 574/1999 av den 12 mars 1999 om fastställande av de tredje länder vars medborgare måste ha visering när de passerar medlemsstaternas yttre gränser (EGT L 72, 18.3.1999, s. 2)(2).

Rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1996 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (EGT L 164, 14.7.1995, s. 1) och kommissionens beslut av den 7 februari 1996 om fastställande av ytterligare tekniska specifikationer för den enhetliga utformningen av visumhandlingar (ej offentliggjort).

Rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (EGT L 256, 13.9.1991, s. 51) och kommissionens rekommendation 93/216/EEG av den 25 februari 1993 om det europeiska skjutvapenpasset (EGT L 93, 17.4.1993, s. 39), ändrad genom kommissionens rekommendation 96/129/EG av den 12 januari 1996 (EGT L 30, 8.2.1996, s. 47).

(1) Se också rådets och kommissionens förklaring om direktiv 95/46/EG som antogs samtidigt som detta avtal ingicks.

(2) Utan att det påverkar dess samband med de bestämmelser om fastställande av tredje länder vars medborgare måste ha visering eller som är befriade från sådana skyldigheter vilka har antagits inom ramen för Schengensamarbetet, som även i fortsättningen kommer att tillämpas när Schengenregelverket införlivas med Europeiska unionens regelverk och omfattas av bilaga A.

SLUTAKT

De avtalsslutande parterna har antagit denna slutakt med följande förklaringar:

1. Islands och Norges förklaring till artikel 4.2

När det gäller den gemensamma kommitténs möten på ministernivå anser Island och Norge att det är de som skall bedöma om en särskild fråga skall betraktas som "problem de möter" (första strecksatsen i bestämmelsen) eller "berör dem" (andra strecksatsen i bestämmelsen) och om frågan är av sådan art att det krävs diskussioner på ministernivå. I enlighet med parternas gemensamma intresse har man förutsett att sådana "problem" och sådan "beröring" normalt kommer att uppstå under det sedvanliga samarbetet på ett sätt som leder till att de tas upp på dagordningen för den gemensamma kommittén på ministernivå. Island och Norge understryker dock rätten för ledamöterna i den gemensamma kommittén att begära möten i den gemensamma kommittén på varje nivå enligt artikel 3.3 i avtalet.

2. Norges och Islands förklaring till artikel 8.4

Om en sådan situation som avses i artikel 8.4 a, b, c eller d inträffar, kommer Island och Norge att utnyttja möjligheten enligt artikel 3.3 att begära att den gemensamma kommittén möts på ministernivå för att söka möjligheter att fortsätta avtalet.

3. Norges och Islands förklaring om utlämning

1. Förbehåll som avges enligt artikel 13 i Europeiska konventionen om bekämpande av terrorism, som öppnades för undertecknande i Strasbourg den 27 januari 1977, skall inte gälla vid utlämningsförfaranden när det gäller de av Europeiska unionens medlemsstater som garanterar lika behandling.

2. Förklaringar som avges enligt artikel 6.1 i Europeiska utlämningskonventionen, som öppnades för undertecknande i Paris den 13 december 1957, skall inte åberopas som grund för att vägra att utlämna medborgare från icke-nordiska stater till de av Europeiska unionens medlemsstater som garanterar lika behandling.

4. Gemensam förklaring om parlamentariskt samråd

Europeiska unionen, Island och Norge finner det lämpligt att frågor som faller under detta avtal diskuteras under interparlamentariska möten mellan Europaparlamentet och Island samt Europaparlamentet och Norge.

5. Förklaring från Europeiska unionens råd, antagen genom enhälligt beslut av de medlemmar som avses i artikel 6 första stycket i Schengenprotokollet, om beslut som skall fattas av den gemensamma kommittén

Rådet anser att beslut som skall fattas av den gemensamma kommittén enligt avtalet skall fattas enhälligt av företrädarna för de av rådets medlemmar som avses i artikel 6 första stycket i Schengenprotokollet och av företrädarna för Islands och Norges regeringar, såvida inte arbetsordningen eller det avtal som skall ingås enligt artikel 6 andra stycket i Schengenprotokollet föreskriver något annat.

6. Europeiska kommissionens förklaring om att göra förslag tillgängliga

När Europeiska kommissionen lägger fram förslag av betydelse för detta avtal för Europeiska unionens råd och för Europaparlamentet, skall den överlämna kopior av förslagen till Island och Norge.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union

>PIC FILE= "L_1999176SV.005201.TIF">

Por la República de Islandia/For Republikken Island/Für die Republik Island/Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας/For the Republic of Iceland/Pour la République d'Islande/Per la Repubblica d'Islanda/Voor de Republiek IJsland/Pela República da Islândia/Islannin tasavallan puolesta/På Republiken Islands vägnar/Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands/For Republikken Island

>PIC FILE= "L_1999176SV.005202.TIF">

Por el Reino de Noruega/For Kongeriget Norge/Für das Königreich Norwegen/Για το Βασίλειο της Νορβηγίας/For the Kingdom of Norway/Pour le Royaume de Norvège/Per il Regno di Norvegia/Voor het Koninkrijk Noorwegen/Pelo Reino da Noruega/Norjan kuningaskunnan puolesta/På Konungariket Norges vägnar/Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs/For Kongeriket Norge

>PIC FILE= "L_1999176SV.005203.TIF">

AVTAL I FORM AV SKRIFTVÄXLING

mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen i utövandet av dess verkställande befogenheter

A. Skrivelse från gemenskapen

Rådet hänvisar till förhandlingarna om avtalet om att associera Republiken Island och Konungariket Norge till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och har noterat Islands och Norges begäran att, som ett uttryck för deras medverkan i beslutsfattandet på de områden som omfattas av avtalet och för att få avtalet att fungera bättre, fullt ut bli associerade till arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen i utövandet av dess verkställande befogenheter.

Rådet noterar att det i framtiden, när sådana förfaranden kommer att tillämpas på de områden som omfattas av avtalet, verkligen kommer att finnas behov av att associera Island och Norge till dessa kommittéers arbete, också för att se till att avtalsförfarandena har tillämpats på de berörda rättsakterna eller åtgärderna så att dessa kan bli bindande för Island och Norge.

Europeiska gemenskapen är därför beredd att förbinda sig att så snart det behövs förhandla om lämpliga arrangemang för att associera Island och Norge till dessa kommittéers arbete.

Jag vore tacksam om Ni kunde meddela mig huruvida Er regering samtycker till detta.

Med utmärkt högaktning

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union

>PIC FILE= "L_1999176SV.005401.TIF">

B. Skrivelse från Island

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Er i dag daterade skrivelse med följande lydelse:

"Rådet hänvisar till förhandlingarna om avtalet om att associera Republiken Island och Konungariket Norge till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och har noterat Islands och Norges begäran att, som ett uttryck för deras medverkan i beslutsfattandet på de områden som omfattas av avtalet och för att få avtalet att fungera bättre, fullt ut bli associerade till arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen i utövandet av dess verkställande befogenheter.

Rådet noterar att det i framtiden, när sådana förfaranden kommer att tillämpas på de områden som omfattas av avtalet, verkligen kommer att finnas behov av att associera Island och Norge till dessa kommittéers arbete, också för att se till att avtalsförfarandena har tillämpats på de berörda rättsakterna eller åtgärderna så att dessa kan bli bindande för Island och Norge.

Europeiska gemenskapen är därför beredd att förbinda sig att så snart det behövs förhandla om lämpliga arrangemang för att associera Island och Norge till dessa kommittéers arbete.

Jag vore tacksam om Ni kunde meddela mig huruvida Er regering samtycker till detta."

Jag har äran att bekräfta att min regering samtycker till innehållet i detta brev.

Med utmärkt högaktning

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por la República de Islandia/For Republikken Island/Für die Republik Island/Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας/For the Republic of Iceland/Pour la République d'Islande/Per la Repubblica d'Islanda/Voor de Republiek IJsland/Pela República da Islândia/Islannin tasavallan puolesta/På Republiken Islands vägnar/Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands/For Republikken Island

>PIC FILE= "L_1999176SV.005601.TIF">

A. Skrivelse från gemenskapen

Rådet hänvisar till förhandlingarna om avtalet om att associera Republiken Island och Konungariket Norge till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och har noterat Islands och Norges begäran att, som ett uttryck för deras medverkan i beslutsfattandet på de områden som omfattas av avtalet och för att få avtalet att fungera bättre, fullt ut bli associerade till arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen i utövandet av dess verkställande befogenheter.

Rådet noterar att det i framtiden, när sådana förfaranden kommer att tillämpas på de områden som omfattas av avtalet, verkligen kommer att finnas behov av att associera Island och Norge till dessa kommittéers arbete, också för att se till att avtalsförfarandena har tillämpats på de berörda rättsakterna eller åtgärderna så att dessa kan bli bindande för Island och Norge.

Europeiska gemenskapen är därför beredd att förbinda sig att så snart det behövs förhandla om lämpliga arrangemang för att associera Island och Norge till dessa kommittéers arbete.

Jag vore tacksam om Ni kunde meddela mig huruvida Er regering samtycker till detta.

Med utmärkt högaktning

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union

>PIC FILE= "L_1999176SV.005801.TIF">

B. Skrivelse från Norge

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Er i dag daterade skrivelse med följande lydelse:

"Rådet hänvisar till förhandlingarna om avtalet om att associera Republiken Island och Konungariket Norge till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och har noterat Islands och Norges begäran att, som ett uttryck för deras medverkan i beslutsfattandet på de områden som omfattas av avtalet och för att få avtalet att fungera bättre, fullt ut bli associerade till arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen i utövandet av dess verkställande befogenheter.

Rådet noterar att det i framtiden, när sådana förfaranden kommer att tillämpas på de områden som omfattas av avtalet, verkligen kommer att finnas behov av att associera Island och Norge till dessa kommittéers arbete, också för att se till att avtalsförfarandena har tillämpats på de berörda rättsakterna eller åtgärderna så att dessa kan bli bindande för Island och Norge.

Europeiska gemenskapen är därför beredd att förbinda sig att så snart det behövs förhandla om lämpliga arrangemang för att associera Island och Norge till dessa kommittéers arbete.

Jag vore tacksam om Ni kunde meddela mig huruvida Er regering samtycker till detta."

Jag har äran att bekräfta att min regering samtycker till innehållet i detta brev.

Med utmärkt högaktning

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Reino de Noruega/For Kongeriget Norge/Für das Königreich Norwegen/Για το Βασίλειο της Νορβηγίας/For the Kingdom of Norway/Pour le Royaume de Norvège/Per il Regno di Norvegia/Voor het Koninkrijk Noorwegen/Pelo Reino da Noruega/Norjan kuningaskunnan puolesta/På Konungariket Norges vägnar/Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs/For Kongeriket Norge

>PIC FILE= "L_1999176SV.006001.TIF">

UTTALANDEN

1. Uttalande från Europeiska unionens råd, antagen genom enhälligt beslut av de medlemmar som avses i artikel 6 första stycket i Schengenprotokollet

"Rådet anser att beslut som skall fattas av den gemensamma kommittén enligt avtalet skall fattas enhälligt av företrädarna för de av rådets medlemmar som avses i artikel 6 första stycket i Schengenprotokollet och av företrädarna för Islands och Norges regeringar, såvida det inte föreskrivs något annat i arbetsordningen eller det avtal som skall ingås enligt artikel 6 andra stycket i Schengenprotokollet."

2. Uttalande från rådet och kommissionen angående direktiv 95/46/EG

"Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31) har inte införlivats i bilaga B till avtalet med Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket med tanke på kommissionens förslag av den 2 december 1998 till ett beslut av Gemensamma EES-kommittén att införliva detta direktiv i bilaga XI till EES-avtalet(1).

Europeiska unionen anser att detta direktiv utgör en integrerad del av Schengenregelverket såtillvida att det har ersatt bestämmelserna i 1990 års Schengenkonvention enligt artikel 134 i den konventionen.

Om detta direktiv inte införlivas i bilaga XI till EES-avtalet förutsätter unionen att Republiken Island och Konungariket Norge kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att de tillämpar bestämmelserna i direktivet.

Detta uttalande kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning tillsammans med texten till ovan nämnda avtal med Republiken Island och Konungariket Norge."

3. Uttalande till rådets protokoll i samband med antagandet av förhandlingsdirektiven

"Rådet är enigt om att alla ärenden som rör tillämpningen av avtalet med Island och Norge i god tid skall föras upp på den gemensamma kommitténs dagordning. Innan kommittén sammanträder skall ordförandeskapet, om så bedöms vara lämpligt eller på begäran av en delegation eller av kommissionen, sammankalla rådets behöriga organ för att förvissa sig om att ett visst ärende inte behöver föreläggas den gemensamma kommittén eller om det skulle vara fördelaktigare att dessförinnan diskutera eller avgöra ett ärende inom unionen. (Exempelvis viseringsfrågor eller andra frågor för vilka det gäller att associeringsförfarandet i artikel 6 i Schengenprotokollet inte skall tillämpas i egentlig mening.)

Till punkt I i förteckningen(2): Varken förslag som diskuteras inom unionen eller anpassning eller utveckling av rättsakter grundade på Fördraget om Europeiska unionen vid Amsterdamfördragets ikraftträdande kan föreläggas den gemensamma kommittén förrän efter en rimlig tidsperiod.

Även om det förfarande som kommer att fastställas genom det avtal som skall ingås på grundval av artikel 6 första stycket i Schengenprotokollet inte tillämpas på vissa frågor, är det naturligtvis möjligt att regelbundet informera de isländska och norska avtalsparterna om utvecklingen i dessa frågor i unionen."

4. Uttalande från förhandlingsdelegationerna i samband med paraferingen av avtalet

"Förhandlingsdelegationerna noterar förklaring 47 vid regeringskonferensen i samband med undertecknandet av Amsterdamfördraget.

De är eniga om att det skulle vara önskvärt att de avtalsslutande parterna vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att avtalet skall kunna träda i kraft samma dag som Amsterdamfördraget."

5. Uttalande från förhandlingsdelegationerna från rådets ordförandeskap, kommissionen och Norge

"Förhandlingsdelegationerna från rådets ordförandeskap, kommissionen och Norge är eniga om att de fall när provisorisk tillämpning är möjlig enligt norsk lagstiftning inte påverkar tillämpningen av artikel 8.4 i avtalet."

(1) Rådets dok. 13992/98 EEE 96 ECO 466 av den 9 december 1998.

(2) Se artikel 1 i utkastet till rådets beslut om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan rådet och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och den vidare utvecklingen av Schengenregelverket (dok. 6611/3/99 SCHENGEN 17 rev 3 av den 22 april 1999).