21998A0330(01)

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Tunisien, å andra sidan - Protokoll nr 1 om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Tunisien - Protokoll nr 2 om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av fiskeprodukter med ursprung i Tunisien - - Protokoll nr 3 om den ordning som skall tillämpas vid import till Tunisien av jordbruksprodukter med ursprung inom gemenskapen - Protokoll nr 4 om definitionen av ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete - Protokoll nr 5 om ömsesidig bistånd mellan administrativa myndigheter i tullfrågor - Gemensamma förklaringar - Förklaringar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 097 , 30/03/1998 s. 0002 - 0183


EUROPA-MEDELHAVSAVTAL om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Tunisien, å andra sidan

KONUNGARIKET BELGIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

IRLAND,

REPUBLIKEN ITALIEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

avtalsslutande parter i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, nedan kallade "medlemsstaterna", och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN, nedan kallade "gemenskapen",

å ena sidan, och

REPUBLIKEN TUNISIEN, nedan kallad "Tunisien",

å andra sidan,

SOM BEAKTAR betydelsen av de traditionella banden mellan gemenskapen, dess medlemsstater och Tunisien samt deras gemensamma värderingar,

SOM BEAKTAR ATT gemenskapen, medlemsstaterna och Tunisien önskar stärka dessa band och upprätta bestående förbindelser som är grundade på ömsesidighet, partnerskap och gemensam utveckling,

SOM BEAKTAR den betydelse som parterna fäster vid iakttagandet av principerna i Förenta nationernas stadga och särskilt den respekt för de mänskliga rättigheterna och de politiska och ekonomiska friheterna för associeringen, som utgör själva grunden,

SOM BEAKTAR den politiska och ekonomiska utveckling som under de senaste åren ägt rum på den europeiska kontinenten och i Tunisien,

SOM BEAKTAR Tunisiens och det tunisiska folkets viktiga framsteg mot förverkligandet av det mål som utgörs av den tunisiska ekonomins fullständiga integration i världsekonomin och deltagande i de demokratiska staternas gemenskap,

SOM ÄR MEDVETNA OM betydelsen av detta avtal, som vilar på samarbete och dialog, för den varaktiga stabiliteten och för säkerheten i Europa-Medelhavsområdet,

SOM ÄR MEDVETNA OM å ena sidan betydelsen av förbindelserna inom den större ram som utgörs av Europa-Medelhavsområdet, och å andra sidan målet med en integration mellan Maghrebländerna,

SOM TAR HÄNSYN TILL skillnaderna i ekonomisk och social utvecklingsnivå mellan gemenskapen och Tunisien och som önskar uppnå denna associerings mål med hjälp av lämpliga bestämmelser i detta avtal,

SOM ÖNSKAR skapa och utveckla en regelbunden politisk dialog om bilaterala och internationella frågor av gemensamt intresse,

SOM TAR HÄNSYN TILL gemenskapens vilja att ge Tunisien ett betydande stöd med dess reformansträngning och dess ansträngningar såvitt avser ekonomisk anpassning, liksom med den sociala utvecklingen och anpassningen,

SOM BEAKTAR att gemenskapen och Tunisien förbundit sig att idka frihandel och att iaktta de rättigheter och skyldigheter som följer av Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT),

SOM ÖNSKAR etablera ett samarbete som stöds av en regelbunden dialog på de ekonomiska, sociala och kulturella områdena för att uppnå en bättre ömsesidig förståelse,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att detta avtal kommer att skapa ett gynnsamt klimat för deras ekonomiska relationer, särskilt på handels- och investeringsområdet, vilket är avgörande för den ekonomiska återuppbyggnaden och den tekniska moderniseringen.

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

1. En associering upprättas härmed mellan gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Tunisien, å andra sidan.

2. Målet med detta avtal är

- att skapa en lämplig ram för den politiska dialogen mellan parterna så att förbindelser kan stärkas inom alla de områden som de anser vara väsentliga för en sådan dialog

- att fastställa villkoren för en gradvis liberalisering av handeln med varor, tjänster och kapital

- att utveckla handeln och säkerställa goda och harmoniska ekonomiska och sociala relationer mellan parterna, särskilt genom dialog och samarbete, för att främja Tunisiens och det tunisiska folkets utveckling och välstånd,

- att främja den maghrebiska integrationen genom att gynna handel och samarbete mellan Tunisien och länderna i regionen,

- att främja samarbete på de ekonomiska, sociala, kulturella och finansiella områdena.

Artikel 2

Förbindelserna mellan parterna och samtliga bestämmelser i detta avtal grundas på respekten för de demokratiska principerna och mänskliga rättigheterna, som inspirerar deras inrikes- och utrikespolitik och som utgör en väsentlig beståndsdel av avtalet.

AVDELNING I POLITISK DIALOG

Artikel 3

1. En regelbunden politisk dialog etableras mellan parterna. Den skall göra det möjligt att mellan parterna upprätta varaktiga och solidariska förbindelser, som bidrar till välstånd, stabilitet och säkerhet i Medelhavsområdet och utvecklar ett klimat som präglas av förståelse och tolerans mellan kulturerna.

2. Dialogen och det politiska samarbetet skall särskilt

a) underlätta parternas närmande till varandra genom utveckling av en bättre ömsesidig förståelse och genom regelbundet samråd om internationella frågor av gemensamt intresse,

b) göra det möjligt för vardera parten att beakta den andra partens ståndpunkt och intressen,

c) arbeta för att konsolidera säkerheten och stabiliteten i Medelhavsområdet och särskilt i Maghreb,

d) tillåta genomförandet av gemensamma initiativ.

Artikel 4

Den politiska dialogen gäller alla frågor av gemensamt intresse för parterna, i synnerhet de förutsättningar som kan garantera fred, säkerhet och regional utveckling genom att stödja samarbetsansträngningarna särskilt i det maghrebinska sammanhanget.

Artikel 5

Den politiska dialogen skall äga rum regelbundet och när helst det behövs, särskilt

a) på ministernivå, huvudsakligen inom ramen för associeringsrådet,

b) möten på högre tjänstemannanivå i form av möten mellan företrädare för Tunisien, å andra sidan, och rådets ordförandeskap och kommissionen, å andra sidan,

c) genom ett fullständigt utnyttjande av alla diplomatiska kanaler, särskilt regelbunden briefing, samråd vid internationella möten samt kontakter mellan diplomatiska företrädare i tredje land,

d) - vid behov - alla andra medel som kan bidra till att intensifiera och effektivisera denna dialog.

AVDELNING I FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

Artikel 6

Gemenskapen och Tunisien skall gradvis upprätta ett frihandelsområde under en övergångstid på högst tolv år räknat från dagen för ikraftträdandet av detta avtal enligt de bestämmelser som anges nedan och i enlighet med bestämmelserna i Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994 och andra multilaterala avtal om varuhandel som utgör bilagor till avtalet om upprättandet av WTO, nedan kallat GATT.

KAPITEL I INDUSTRIPRODUKTER

Artikel 7

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på andra produkter med ursprung i gemenskapen och Tunisien än dem som anges i bilaga II till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Artikel 8

Ingen ny importtull eller avgift med motsvarande verkan får införas i handelsutbytet mellan gemenskapen och Tunisien.

Artikel 9

Produkter med ursprung i Tunisien får importeras till gemenskapen utan att beläggas med tullar eller avgifter med motsvarande verkan och utan kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan.

Artikel 10

1. Bestämmelserna i detta kapitel utesluter inte att gemenskapen behåller en jordbruksrelaterad del för import av produkter med ursprung i Tunisien, vilka räknas upp i bilaga 1.

Denna jordbruksrelaterade del avspeglar skillnaderna mellan priserna på gemenskapsmarknaden för jordbruksprodukter, som anses ha använts vid framställningen av dessa produkter och priserna för import från i tredje land, när den totala kostnaden för basprodukterna är högre i gemenskapen. Den jordbruksrelaterade delen kan vara ett fast belopp eller en avgift som beräknas på värdet. Dessa avvikkelser ersätts vid behov av särskilda avgifter, som är en följd av fastställandet av den jordbruksrelaterade delen eller av avgifter som beräknas på värdet.

De bestämmelser i kapitel II som är tillämpliga på jordbruksprodukter gäller i tillämpliga delar för den jordbruksrelaterade delen.

2. Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte Tunisien från att avskilja en jordbruksrelaterad del av de tullar som gäller vid import av de produkter med ursprung i gemenskapen, som räknas upp i bilaga 2. Den jordbruksrelaterade delen kan antingen vara ett fast belopp eller en avgift som beräknas på värdet.

De bestämmelser i kapitel II som är tillämpliga på jordbruksprodukter skall i tillämpliga delar gälla för den jordbruksrelaterade delen.

3. För de produkter med ursprung i gemenskapen som anges i förteckning 1 i bilaga 2 skall Tunisien vid avtalets ikraftträdande tillämpa de importtullar och avgifter med motsvarande verkan som inte är högre än dem som gäller den 1 januari 1995 inom ramen för de tullkvoter som anges i den nämnda förteckningen.

Vid avskaffande av den industrirelaterade delen av tullarna i överensstämmelse med punkt 4, får de tullar som skall tillämpas för de produkter för vilka tullkvoterna avskaffas inte vara högre än dem som gäller den 1 januari 1995.

4. För produkter med ursprung i gemenskapen som anges i förteckning 2 i bilaga 2 skall Tunisien avskaffa den industrirelaterade delen av tullarna enligt bestämmelserna i artikel 11.3 i avtalet för produkterna i bilaga 4.

För produkter med ursprung i gemenskapen som anges i förteckningarna 1 och 3 i bilaga 2 skall Tunisien avskaffa den industrirelaterade delen av avgifterna enligt bestämmelserna i artikel 11.3 i avtalet för produkterna i bilaga 5.

5. De jordbruksrelaterade delar som tillämpas i handeln mellan gemenskapen och Tunisien enligt punkterna 1 och 2 kan sänkas, när avgiften på en jordbruksråvara sänks eller när dessa sänkningar är en följd av ömsesidiga koncessioner för bearbetade jordbruksprodukter.

6. Den sänkning som anges i punkt 5, förteckningen över de berörda produkterna och i förekommande fall tullkvoterna inom den gräns för vilken sänkningen gäller skall fastställas av associeringsrådet.

Artikel 11

1. Importtullar och avgifter med motsvarande verkan, som gäller vid import till Tunisien av andra produkter med ursprung i gemenskapen än dem som förtecknas i bilagorna 3-6, skall avskaffas vid detta avtals ikraftträdande.

2. Importtullar och avgifter med motsvarande verkan som gäller vid import till Tunisien av de produkter med ursprung i gemenskapen som anges i förteckningen i bilaga 3 skall gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

Vid avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 85 % av bastullsatsen.

Etter år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 70 % av bastullsatsen.

Två år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 55 % av bastullsatsen.

Tre år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 40 % av bastullsatsen.

Fyra år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 25 % av bastullsatsen.

Fem år efter avtalets ikraftträdande skall resterande tullar avskaffas.

3. Importtullar eller avgifter med motsvarande verkan som gäller vid import till Tunisien av de produkter med ursprung i gemenskapen vilka anges i förteckningarna i bilagorna 4 och 5 skall gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

För förteckningen i bilaga IV:

Vid avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 92 % av bastullsatsen.

Ett år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 84 % av bastullsatsen.

Två år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 76 % av bastullsatsen.

Tre år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 68 % av bastullsatsen.

Fyra år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 60 % av bastullsatsen.

Fem år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 52 % av bastullsatsen.

Sex år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 44 % av bastullsatsen.

Sju år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 36 % av bastullsatsen.

Åtta år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 28 % av bastullsatsen.

Nio år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 20 % av bastullsatsen.

Tio år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 12 % av bastullsatsen.

Elva år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 4 % av bastullsatsen.

Tolv år efter avtalets ikraftträdande skall resterande tullar avskaffas.

För förteckningen i bilaga 5:

Fyra år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 88 % av bastullsatsen.

Fem år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 77 % av bastullsatsen.

Sex år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 66 % av bastullsatsen.

Sju år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 55 % av bastullsatsen.

Åtta år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 44 % av bastullsatsen.

Nio år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 33 % av bastullsatsen.

Tio år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 22 % av bastullsatsen.

Elva år efter avtalets ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 11 % av bastullsatsen.

Tolv år efter avtalets ikraftträdande skall resterande tullar avskaffas.

4. Vid allvarliga svårigheter för en viss produkt kan de gällande tidsplanerna i punkt 3 ändras genom enhälligt beslut av associeringskommittén om parterna är överens förutsatt att den tidsplan för vilken ändring har begärts inte kan förlängas för den berörda produkten utöver den maximala övergångsperioden på tolv år. Om kommittén inte har fattat beslut inom 30 dagar räknat från anmälan av Tunisiens begäran om att ändra tidsplanen, kan denna tillfälligt upphäva tidsplanen för en period som inte får överstiga ett år.

5. Den bastullsats från vilken de i detta avtal fastställda gradvisa sänkningarna skall företas skall, för varje produkt vara den tullsats som faktiskt tillämpades generellt den 1 januari 1995.

6. Om en generell sänkning av tullsatsen sker efter den 1 januari 1995 skall denna sänkta tullsats ersätta de bastullsatser som avses i punkt 5 räknat från och med den dag när sådana sänkningar tillämpas.

7. Tunisien skall underrätta gemenskapen om sina bastullsatser.

Artikel 12

Bestämmelserna i artiklarna 10, 11 och 19 b) gäller inte för produkterna i förteckningen i bilaga 6. Den ordning som gäller för dessa produkter skall ses över av associeringsrådet fyra år efter avtalets ikraftträdande.

Artikel 13

Bestämmelserna om avskaffandet av importtullar skall även gälla för tullar av fiskal karaktär.

Artikel 14

1. Tunisien får i form av höjda eller återinförda tullar under en begränsad tid vidta undantagsåtgärder som avviker från bestämmelserna i artikel 11.

Dessa åtgärder får endast tillämpas på nyetablerade industrier eller vissa sektorer som genomgår omstrukturering eller står inför allvarliga svårigheter, särskilt när dessa svårigheter medför allvarliga sociala problem.

De importtullar som till följd av dessa åtgärder i Tunisien tillämpas på produkter med ursprung i gemenskapen får inte överstiga 25 % av värdet och skall omfatta en preferensdel för produkter med ursprung i gemenskapen. Det totala värdet på import av produkter som omfattas av dessa åtgärder får inte överstiga 15 % av den totala importen av industriprodukter från gemenskapen under det senaste år för vilket det föreligger statistik.

Dessa åtgärder skall tillämpas under en period av högst fem år, om inte en längre period har tillåtits av associeringskommittén. De skall upphöra att gälla senast vid utgången av den maximala övergångsperioden på 12 år.

Inga sådana åtgärder får införas för en produkt om mer än tre år har förflutit efter avskaffandet av alla tullar och kvantitativa restriktioner eller avgifter eller åtgärder med motsvarande verkan för den produkten.

Tunisien skall underrätta associeringskommittén om alla undantagsåtgärder som landet avser att vidta och på begäran av gemenskapen skall samråd om sådana åtgärder och de sektorer som de berör äga rum innan de tillämpas. När sådana vidtas skall Tunisien förelägga kommittén en tidsplan för avskaffandet av de tullar som införts enligt denna artikel. Denna tidsplan skall omfatta en gradvis avveckling av dessa tullar, med början senast två år efter deras införande, med lika stora årliga delar. Associeringskommittén får besluta om en annan tidsplan.

2. Med avvikkelse från bestämmelserna i punkt 1 fjärde stycket kan associeringskommittén, för att ta hänsyn till de svårigheter som är förenade med skapandet av en ny industri, i undantagsfall tillåta Tunisien att behålla de åtgärder som redan vidtagits med stöd av punkt 1 för en period på högst tre år utöver övergångsperioden på tolv år.

KAPITEL II JORDBRUKSPRODUKTER OCH FISKERIPRODUKTER

Artikel 15

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på de fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen och i Tunisien vilka anges i bilaga II i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Artikel 16

Gemenskapen och Tunisien skall gradvis liberalisera sitt ömsesidiga handelsutbyte med jordbruksprodukter och fiskeriprodukter.

Artikel 17

1. Jordbruksprodukter och fiskeriprodukter med ursprung i Tunisien omfattas vid import till gemenskapen av bestämmelserna i protokoll 1 och 2.

2. Jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen omfattas vid import till Tunisien av bestämmelserna i protokoll 3.

Artikel 18

1. Från och med den 1 januari 2000 skall gemenskapen och Tunisien undersöka situationen för att fastställa de liberaliseringsåtgärder som skall tillämpas av gemenskapen och Tunisien från och med den 1 januari 2001 enligt det mål som finns inskrivet i artikel 16.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkten ovan och med beaktande av handelsströmmarna av jordbruksprodukter mellan parterna samt dessa produkters särskilda känslighet, skall gemenskapen och Tunisien inom associerignsrådet för varje produkt på ömsesidig grund undersöka möjligheten att bevilja koncessioner på lämpligt sätt.

KAPITEL III GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 19

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i GATT gäller följande:

a) ingen ny kvantitativ importrestriktion eller åtgärd med motsvarande verkan får införas i handelsutbytet mellan gemenskapen och Tunisien,

b) kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan på import vid handel mellan Tunisien och gemenskapen skall avskaffas vid avtalets ikraftträdande,

c) gemenskapen och Tunisien skall vid export mellan sig varken tillämpa tull eller avgift med motsvarande verkan, eller kvantitativa restriktioner eller åtgärder av motsvarande verkan.

Artikel 20

1. Om särskilda regler skulle införas till följd av genomförandet av deras jordbrukspolitik eller om befintliga regler skulle ändras eller om bestämmelserna om genomförandet av deras jordbrukspolitik skulle ändras eller utvecklas, får gemenskapen och Tunisien ändra de regler som fastställs i detta avtal såvitt avser de ifrågavarande varorna.

Den part som genomför en sådan ändring skall underrätta associeringskommittén härom. På begäran av den andra parten skall associeringskommittén sammanträda för att på lämpligt sätt ta hänsyn till denna parts intressen.

2. Om gemenskapen eller Tunisien vid tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 ändrar den ordning som genom detta avtal har fastställts för jordbruksprodukter skall de för import från den andra parten bevilja en förmån jämförbar med den som anges i detta avtal.

3. Ändringen av den ordning som gäller enligt avtalet skall på begäran av den andra avtalsslutande parten bli föremål för samråd i associeringsrådet.

Artikel 21

När produkter med ursprung i Tunisien importeras till gemenskapen skall de inte medges en gynnsammare behandling än den som tillämpas av medlemsstaterna sinsemellan.

Bestämmelserna i detta avtal gäller utan inskränkning av dem som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1911/91 av den 26 juni 1991 om tillämpningen av gemenskapsrättens bestämmelser på Kanarieöarna.

Artikel 22

1. Parterna skall avstå från varje åtgärd eller förfarande av internt fiskal karaktär som antingen direkt eller indirekt innebär en diskriminerande behandling av produkter från en av parterna i förhållande till likadana produkter med ursprung på den andra partens territorium.

2. För produkter som exporteras till en av parternas territorier får återbetalning av interna avgifter som är högre än den avgift som läggs på dem direkt eller indirekt inte beviljas.

Artikel 23

1. Detta avtal hindrar inte upprätthållandet eller upprättandet av tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för gränstrafikhandeln förutom i de fall de ändrar den handelsordning som fastställs i detta avtal.

2. Samråd mellan parterna skall äga rum i associeringskommittén om avtal om upprättande av sådana tullunioner eller frihandelsområden och, på begäran, om andra viktiga frågor rörande deras respektive handelspolitik med tredje land. Särskilt om ett tredje land tillträder gemenskapen skall sådana samråd äga rum för att säkerställa att hänsyn kan tas till gemenskapens och Tunisiens gemensamma intressen som fastställts i detta avtal.

Artikel 24

Om en av parterna finner att dumpning sker i handeln med den andra parten i enlighet med artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet, kan den vidta lämpliga åtgärder mot detta förfarande i enlighet med överenskommelsen om tillämpningen av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet, med relevant inhemsk lagstiftning och med villkoren och förfarandena som anges i artikel 27.

Artikel 25

När en produkt importeras i så stora mängder och på sådana villkor att det förorsakar, eller riskerar att förorsaka

- allvarlig skada för inhemska producenter av liknande eller direkt konkurrerande produkter inom en parts territorium, eller

- allvarliga störningar inom någon ekonomisk sektor eller svårigheter som kan ge anledning till en allvarlig försämring av den ekonomiska situationen i en region,

kan gemenskapen eller Tunisien vidta lämpliga åtgärder i enlighet med villkoren och förfarandena i artikel 27.

Artikel 26

Om tillämpningen av bestämmelserna i artikel 19 c) medför

i) återexport av en produkt till ett tredje land mot vilket den exporterande parten för produkten ifråga upprätthåller kvantitativa exportrestriktioner, exporttullar eller åtgärder med motsvarande verkan, eller

ii) en allvarlig brist, eller risk härför, på en produkt som är väsentlig för den exporterande parten,

och när de situationer som beskrivs ovan medför eller kan medföra allvarliga svårigheter för den exporterande parten, kan den parten vidta lämpliga åtgärder i enlighet med villkoren och förfarandena i artikel 27. Åtgärderna skall vara icke-diskriminerande och avskaffas när omständigheterna inte längre motiverar att de upprätthålls.

Artikel 27

1. Om gemenskapen eller Tunisien, på import av produkter som kan medföra de svårigheter som nämns i artikel 25, tillämpar ett administrativt förfarande som syftar till att snabbt skaffa fram upplysningar med avseende på handelsströmmarnas utveckling skall den underrätta den andra parten om detta.

2. I de fall som anges i artiklarna 24, 25 och 26 skall gemenskapen eller Tunisien, innan de åtgärder som avses däri vidtas eller snarast möjligt i de fall som omfattas av punkt 3 d, förse associeringskommittén med alla användbara upplysningar i syfte att nå en lösning som är godtagbar för båda parter.

Vid val av åtgärder skall sådana som minst stör avtalets funktion i första hand väljas.

Meddelande om skyddsåtgärderna skall den berörda parten genast lämna till associeringskommittén och åtgärderna skall där bli föremål för periodiska samråd, särskilt i syfte att avskaffa dem så snart som omständigheterna tillåter.

3. För genomförandet av punkt 2 gäller följande bestämmelser:

a) Vad gäller artikel 24 skall den exporterande parten underrättas om dumpningen så snart som den importerande partens myndigheter har inlett en undersökning. Om inte dumpningen upphör enligt artikel VI i GATT eller någon annan tillfredsställande lösning nås inom 30 dagar efter frågans anmälan till associeringskommittén, får den importerande parten vidta lämpliga åtgärder.

b) Vad gäller artikel 25 skall de svårigheter som härrör från den situation som avses i den artikeln anmälas till associeringskommittén för undersökning.

Om associeringskommittén eller den exporterande parten inom 30 dagar efter anmälan av frågan inte har fattat något beslut som undanröjer svårigheterna eller om ingen annan tillfredsställande lösning har funnits, får den importerande parten vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet. Dessa åtgärder får inte gå utöver vad som är oundgängligen nödvändigt för att avhjälpa de svårigheter som har uppträtt.

c) Vad gäller artikel 26 skall de svårigheter som uppstår genom de situationer som avses i den artikel anmälas till associeringskommittén för undersökning.

Associeringskommittén får fatta nödvändiga beslut för att undanröja svårigheterna. Om inget beslut har fattats inom 30 dagar efter anmälan av frågan, får den exporterande parten vidta lämpliga åtgärder med avseende på export av produkten i fråga.

d) När exceptionella omständigheter kräver omedelbart ingripande och omöjliggör att underrättelse ges eller undersökning görs i förväg, kan gemenskapen eller Tunisien, allt efter omständigheterna, i de situationer som anges i artiklarna 24, 25 och 26, genast tillämpa de skyddsåtgärder som är absolut nödvändiga för att hantera situationen och omedelbart underrätta den andra parten om detta.

Artikel 28

Detta avtal hindrar inte tillämpning av förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering av varor, som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet, intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, bevarande av växter, skydd för nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde, skydd för immateriella, industriella och kommersiella rättigheter eller bestämmelser rörande guld och silver. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan parterna.

Artikel 29

Med avseende på tillämpningen av föreskrifterna i denna avdelning definieras begreppet ursprungsprodukter och de metoder för administrativt samarbete som har anknytning härtill i protokoll nr 4.

Artikel 30

Kombinerade nomenklaturen används för klassificering av varor i handeln mellan parterna.

AVDELNING III ETABLERINGSRÄTT OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

Artikel 31

1. Parterna är överens om att utvidga tillämpningsområdet för avtalet så att det omfattar den ena partens företags etableringsrätt på den andra partens territorium och liberalisering av den ena partens företags tillhandahållande av tjänster gentemot mottagarna av tjänster hos den andra parten.

2. Associeringsrådet skall utfärda nödvändiga rekommendationer för att genomföra de mål som anges i punkt 1.

Vid utarbetandet av dessa rekommendationer skall associeringsrådet ta hänsyn till erfarenheterna av tillämpning av ömsesidigt beviljande av behandling som mest gynnad nation och parternas respektive skyldigheter enligt Allmänna tjänstehandelsavtalet som utgör en bilaga till Avtalet om upprättandet av WTO, nedan kallat GATS, särskilt de i artikel V.

3. Förverkligandet av detta mål skall bli föremål för en första granskning av associeringsrådet senast fem år efter detta avtals ikraftträdande.

Artikel 32

1. I en första etapp skall parterna bekräfta sina respektive skyldigheter på grund av GATS och särskilt det ömsesidiga beviljandet av behandling som mest gynnad nation för de tjänstesektorer som omfattas av denna skyldighet.

2. Enligt GATS skall denna behandling inte gälla för

a) de förmåner som beviljas av endera parten enligt bestämmelserna i ett avtal i enlighet med definitionen i artikel V i GATS eller för åtgärder som vidtagits med utgångspunkt i ett sådant avtal,

b) andra förmåner som beviljats enligt den förteckning över undantag från mest gynnad nations-klausul som av endera parten bifogats GATS-avtalet.

AVDELNING IV BETALNINGAR, KAPITAL, KONKURRENSBESTÄMMELSER OCH ANDRA EKONOMISKA BESTÄMMELSER

KAPITEL I LÖPANDE BETALNINGAR OCH KAPITALRÖRELSER

Artikel 33

Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 35 åtar sig parterna att tillåta alla löpande betalningar som avser löpande transaktioner och som sker i fritt konvertibel valuta.

Artikel 34

1. Beträffande transaktioner på betalningsbalansens kapitalräkning skall medlemsstaterna respektive Tunisien från och med avtalets ikraftträdande garantera fri rörlighet för kapital såvitt avser direkta investeringar i Tunisien i bolag som bildats i överensstämmelse med gällande lag samt avveckling eller repatriering av dessa investeringar och eventuell vinst därav.

2. Parterna skall samråda med varandra i syfte att underlätta kapitalrörelser mellan gemenskapen och Tunisien och fullständigt liberalisera dem när de nödvändiga villkoren är uppfyllda.

Artikel 35

Om en eller flera av medlemsstaterna eller Tunisien möter svårigheter eller allvarligt hotas av svårigheter med avseende på sin betalningsbalans, kan gemenskapen eller Tunisien, allt efter omständigheterna och i överensstämmelse med de villkor som fastställts inom ramarna för Allmänna tull- och handelsavtalet och artiklarna VIII och XIV i stadgan för Internationella valutafonden (IMF), för en begränsad period vidta skyddsåtgärder för löpande transaktioner, som inte får gå utöver vad som är absolut oundgängligt för att råda bot på betalningsbalansproblemet. Gemenskapen eller Tunisien skall omedelbart underrätta den andra parten och så snabbt som möjligt överlämna en tidsplan för att avskaffa dessa åtgärder.

KAPITEL II KONKURRENSBESTÄMMELSER OCH ANDRA EKONOMISKA BESTÄMMELSER

Artikel 36

1. Följande är oförenligt med avtalets rätta funktion, i den utsträckning som det kan påverka handeln mellan gemenskapen och Tunisien:

a) alla avtal mellan företag, alla beslut fattade av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden mellan företag som har till ändamål eller verkan att förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen,

b) ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning inom gemenskapens eller Tunisiens samtliga territorier eller en väsentlig del därav,

c) allt offentligt stöd som snedvrider eller riskerar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller produktionen av vissa varor utom undantag som beviljats med stöd av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

2. Alla förfaranden som strider mot denna artikel skall utvärderas på grundval av de kriterier som utformas genom tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 85, 86 och 92 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och för produkter som omfattas av Europeiska kol- och stålgemenskapen, och som anges i artiklarna 65 och 66 i detta fördrag, samt reglerna om offentligt stöd, inbegripet sekundärlagstiftning.

3. Associeringsrådet skall, inom fem år efter detta avtals ikraftträdande, anta nödvändiga regler för genomförandet av punkterna 1 och 2.

Tills dessa regler har antagits skall bestämmelserna i avtalet om tolkning och tillämpning av artiklarna VI, XVI och XXIII i Allmänna tull- och handelsavtalet tillämpas som genomföranderegler till punkt 1 c och motsvarande delar av punkt 2.

4. a) Vad gäller tillämpningen av bestämmelsen i punkt 1 c skall parterna medge att allt offentligt stöd som beviljas av Tunisien under de fem första åren efter avtalets ikraftträdande utvärderas med beaktande av att Tunisien betraktas som ett område som motsvarar de områden i gemenskapen som anges i artikel 92.3 a i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Under denna period kan Tunisien för produkter inom stålområdet som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen undantagsvis bevilja offentligt stöd till omstrukturering under förutsättning att

- det bidrar till att de företag som erhåller stöd efter omstruktureringen under normala marknadsvillkor får ökad livskraft,

- beloppet och omfattningen av ett sådant stöd strikt begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att åstadkomma denna ökade livskraft och att stödet gradvis sänks,

- omstruktureringsprogrammet är kopplat till en allmän rationalisering och kapacitetsminskning i Tunisien.

Associeringsrådet skall med beaktande av Tunisiens ekonomiska situation besluta huruvida femårsperioden bör förlängas med fem år i taget.

b) Varje part skall säkerställa möjligheten till insyn på området för offentligt stöd, bl.a. genom årlig rapportering till den andra parten om det totala beloppet och fördelningen av det stöd som ges och genom att på begäran lämna upplysningar om stödprogram. På begäran av den ena parten skall den andra parten lämna upplysningar om särskilda enskilda fall av offentligt stöd.

5. Med avseende på de produkter som avses i avdelning II kapitel 2

- gäller inte bestämmelserna i punkt c,

- skall alla förfaranden som strider mot punkt 1 a utvärderas enligt de av gemenskapen uppställda kriterierna på grundval av artiklarna 42 och 43 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och särskilt kriterierna i rådets förordning nr 26.

6. Om gemenskapen eller Tunisien finner att ett förfarande är oförenligt med villkoren i punkt 1 i denna artikel och

- inte på ett riktigt sätt handlagts enligt de genomförandebestämmelser som avses i punkt 3, eller

- i avsaknad av sådana bestämmelser, om ett sådant förfarande är eller riskerar att vara till allvarlig nackdel för den andra parten eller kan orsaka dess inhemska industri, inbegripet dess tjänstesektor, materiell skada,

kan envar av dem vidta lämpliga åtgärder efter samråd med associeringskommittén eller 30 arbetsdagar efter att ha hänskjutit frågan till nämnda associeringskommitté.

Vad gäller förfaranden som är oförenliga med punkt 1 c i denna artikel kan sådana lämpliga åtgärder, när Allmänna tull- och handelsavtalet är tillämpligt på dem, endast antas i enlighet med de förfaranden och på de villkor som föreskrivs i det avtalet och eventuellt i andra relevanta instrument som förhandlats fram inom ramen för GATT och som gäller mellan parterna.

7. Oavsett vilka andra bestämmelser som antas i överensstämmelse med punkt 3, skall parterna utbyta information, inom de begränsningar som tystnadsplikten och skyddet för företagshemligheter möjliggör.

Artikel 37

Medlemsstaterna och Tunisien skall utan att det påverkar de åtaganden som gjorts enligt GATT gradvis anpassa alla statliga handelsmonopol så att det vid utgången av det femte året efter detta avtals ikraftträdande inte sker någon diskriminering mellan medborgarna i medlemsstaterna och i Tunisien såvitt avser villkoren för produktion och saluförande av varor. Associeringskommittén skall underrättas om de åtgärder som vidtas för att genomföra detta mål.

Artikel 38

Såvitt avser offentliga företag och företag som har beviljats särskilda rättigheter eller ensamrätt skall associeringsrådet säkerställa att, från och med femte året räknat från avtalets ikraftträdande, ingen åtgärd som stör handeln mellan gemenskapen och Tunisien vidtas eller bibehålls, om den strider mot parternas intressen. Denna bestämmelse hindrar inte det rättsliga eller faktiska genomförandet av de särskilda uppgifter som tilldelats dessa företag.

Artikel 39

1. Parterna skall säkerställa ett adekvat och effektivt skydd för immateriella, industriella och kommersiella rättigheter i överensstämmelse med högsta internationella standard, inbegripet effektiva medel för att värdera sådana rättigheter.

2. Tillämpningen av denna artikel och bilaga 7 skall regelbundet granskas av parterna. Vid sådana svårigheter på området för immateriell, industriell och kommersiell äganderätt som påverkar handelsutbytet skall brådskande samråd äga rum på begäran av endera parten i syfte att finna lösningar som är tillfredsställande för båda parter.

Artikel 40

1. Parterna skall anta bestämmelser om lämpliga metoder för att främja Tunisiens användning av gemenskapens tekniska regler och europeiska normer rörande kvaliteten på industriprodukter och livsmedelsprodukter samt certifieringsförfaranden

2. På grundval av principerna i punkt 1 skall parterna sluta avtal om ömsesidigt erkännande av certifieringar när de nödvändiga villkoren är uppfyllda.

Artikel 41

1. Parterna skall ha som målsättning att ömsesidigt och gradvis liberalisera den offentliga upphandlingen.

2. Associeringsrådet skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bestämmelserna i punkt 1.

AVDELNING V EKONOMISKT SAMARBETE

Artikel 42 Målsättning

1. Parterna förpliktar sig att stärka sitt ekonomiska samarbete i sitt gemensamma intresse och i den anda av partnerskap som präglar detta avtal.

2. Syftet med det ekonomiska samarbetet är att stödja Tunisiens åtgärder för dess hållbara ekonomiska och sociala utveckling.

Artikel 43 Tillämpningsområde

1. Samarbetet skall särskilt gynna de verksamhetsområden som utsätts för inhemska krav och svårigheter eller som påverkas av liberaliseringsprocessen av hela den tunisiska ekonomin och särskilt liberaliseringen av handeln mellan Tunisien och gemenskapen.

2. Samarbetet skall främst gälla de sektorer som kan underlätta ett närmande mellan ekonomierna i Tunisien och gemenskapen, särskilt de som skapar tillväxt och sysselsättning.

3. Samarbetet skall uppmuntra den ekonomiska integrationen mellan Maghreb-länderna genom åtgärder som skall bidra till utvecklingen av förbindelserna mellan dessa.

4. I samarbetet skall skydd av miljön och den ekologiska jämvikten ingå som ett väsentligt inslag inom ramen för igångsättandet av olika ekonomiska samarbetsområden.

5. Parterna skall vid behov gemensamt bestämma andra områden för ekonomiskt samarbete.

Artikel 44 Medel och bestämmelser

Det ekonomiska samarbetet skall genomföras särskilt genom följande:

a) en regelbunden dialog om ekonomi mellan de båda parterna, vilken omfattar alla den makroekonomiska politikens områden,

b) informationsutbyte och kommunikationsåtgärder,

c) åtgärder avseende samråd, expertutlåtanden och utbildning,

d) utförande av gemensamma åtgärder,

e) tekniskt, administrativt och juridiskt bistånd.

Artikel 45 Regionalt samarbete

För att detta avtal skall kunna få full effekt skall parterna inrikta sig på att främja alla åtgärder med regional betydelse eller som associerar tredje land och som särskilt gäller

a) interregional handel avseende Maghreb,

b) miljöområdet,

c) utveckling av ekonomiska infrastrukturer,

d) vetenskaplig och teknisk forskning,

e) kulturområdet,

f) tullfrågor,

g) regionala institutioner och genomförande av program och politik av gemensam eller harmoniserad art.

Artikel 46 Utbildning

Syftet med samarbetet är att

a) ange medlem för att märkbart förbättra situationen på utbildnings- och yrkesutbildningsområdet,

b) uppmuntra särskilt den kvinnliga befolkningens tillträde till utbildning inbegripet teknisk och högre undervisning samt yrkesutbildning;

c) uppmuntra upprättandet av varaktiga förbindelser mellan de särskilda organ hos parterna som är avsedda att användas gemensamt och utbyte av erfarenheter och medel.

Artikel 47 Vetenskapligt, tekniskt och teknologiskt samarbete

Syftet med samarbetet är att

a) främja upprättandet av permanenta förbindelser mellan parternas vetenskapssamfund särskilt genom

- Tunisiens tillträde till gemenskapens program för forskning och teknisk utveckling i överensstämmelse med gemenskapsbestämmelser om tredje lands deltagande i dessa program,

- Tunisiens deltagande i decentraliserade samarbetsnät,

- främjande av synergier mellan forskning och utbildning,

b) stärka forskningskapaciteten i Tunisien,

c) stimulera tekniska innovationer, överföring av ny teknisk och av kunnande,

d) uppmuntra alla åtgärder som syftar till att skapa synergier med regional effekt.

Artikel 48 Miljö

Syftet med samarbetet är att hindra försämring av miljön, att förbättra dess kvalitet, att skydda människors hälsa och att uppnå en rationell användning av naturresurserna för att säkerställa en hållbar utveckling.

Parterna är överens om att samarbeta särskilt inom områdena

a) mark- och vattenkvalitet,

b) konsekvenserna av särskilt den industriella utvecklingen (säkerheten vid anläggningar, särskilt avfall,

c) kontroll och förebyggande av havsföroreningar.

Artikel 49 Industriellt samarbete

Syftet med samarbetet är att:

a) uppmuntra till samarbete mellan parternas ekonomiska aktörer, inbegripet inom ramen för Tunisiens tillgång till gemenskapsnät för närmande mellan företag eller till decentraliserade samarbetsnät,

b) stödja ansträngningar för modernisering och omstrukturering av industri, inbegripet jordbrukets förädlingsindustri, som genomförs av den offentliga och privata sektorn i Tunisien,

c) uppmuntra till utvecklingen av miljö som är gynnsam för privata initiativ för att stimulera och diversifiera produktion som är avsedd för den inhemska marknaden och exportmarknaden,

d) uppvärdera de mänskliga resurserna och den industriella potentialen i Tunisien genom ett bättre utnyttjande av nyskapande, forskning och teknisk utveckling,

e) underlätta tillgången till kredit för finansiering av investeringar.

Artikel 50 Främjande och skydd av investeringar

Syftet med samarbetet är att skapa ett gynnsamt klimat för investeringsflödet och detta skall genomföras genom

a) inrättande av harmoniserade och förenklade förfaranden, mekanismer för gemensam investering (särskilt mellan små och medelstora företag) samt system för identifiering av och information om investeringsmöjligheter,

b) vid behov inrättande av en rättslig ram som främjar investeringar särskilt genom slutande av avtal mellan Tunisien och medlemsstaterna om skydd för investeringar och avtal avsedda att undvika dubbelbeskattning.

Artikel 51 Samarbete om standardisering och bedömning av överensstämmelse

Parterna skall samarbeta för att utveckla

a) användning av gemenskapsregler inom områdena standardisering, metrologi, kvalitetsledning och kvalitetssäkring samt bedömning av överensstämmelse

b) en enhetlig nivå för tunisiska laboratorier för att på sikt sluta avtal om ömsesidigt, erkännande inom området bedömning av överensstämmelse,

c) tunisiska organ som har hand om immateriella, industriella och kommersiella rättigheter, standardisering och kvalitet.

Artikel 52 Tillnärmning av lagstiftning

Samarbetet syftar till att hjälpa Tunisien att närma sin lagstiftning till gemenskapens inom de områden som omfattas av detta avtal.

Artikel 53 Finansiella tjänster

Samarbetet syftar till en tillnärmning av gemensamma regler och normer bland annat för att

a) förbättra och omstrukturera de finansiella sektorerna i Tunisien,

b) förbättra systemen för bokföring, revision, övervakning och reglering av finansiella tjänster och finansiell kontroll i Tunisien.

Artikel 54 Jordbruk och fiske

Samarbetet syftar till

a) att modernisera och omstrukturera jordbruks-, och fiskerisektorerna, inbegripet genom modernisering av infrastrukturer och utrustning, utveckling av förpacknings- och lagringstekniker och förbättring av privata distributions- och försäljningskanaler,

b) att diversifiera produktion och externa avsättningsmöjligheter,

c) samarbete i sanitära och fytosanitära frågor och odlingstekniker.

Artikel 55 Transport

Samarbetet syftar till

a) att omstrukturera och modernisera infrastrukturer av gemensamt intresse såvitt avser vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser, som står i förbindelse med de stora transeuropeiska kommunikationslederna,

b) att fastställa och tillämpa driftsstandarder som är jämförbara med dem som gäller inom gemenskapen,

c) att förnya teknisk utrustning enligt gemenskapsstandarder, i synnerhet vad gäller kombinerad transport, containerlastning och omlastning,

d) att gradvis förbättra förhållandena för transitering på väg och förvaltning av flygplatser, flygtrafik och järnvägstrafik.

Artikel 56 Telekommunikation och informationsteknik

Samarbetsåtgärderna skall särskilt inriktas på

a) den allmänna ramen för telekommunikationer,

b) standardisering, provning av överensstämmelse och certifiering i fråga om informationsteknik och telekommunikationer,

c) spridning av ny informationsteknik, särskilt på området för nät och deras samtrafikförmåga (Tjänsteintegrerat digitalt nät [RNIS], Elektronisk utväxling av data [EDI]),

d) stimulering av forskning och utveckling av nya kommunikationsmöjligheter och ny informationsteknik för att utveckla marknaden för utrustning, tjänster och tillämpningar som är knutna till informationsteknik och kommunikationer, tjänster och installationer.

Artikel 57 Energi

Samarbetsåtgärderna skall särskilt inriktas på

a) förnybar energi,

b) främjande av energibesparing,

c) tillämpad forskning om databanksnät mellan samhällsaktörer och ekonomiska aktörer från båda parter,

d) stöd till ansträngningar att modernisera och utveckla energinät och deras förbindelser med gemenskapens nät.

Artikel 58 Turism

Syftet med samarbetet skall vara att utveckla turistnäringen, särskilt i fråga om

a) hotelladministration och kvaliteten på tjänster inom olika yrken knutna till hotellnäringen,

b) utveckling av marknadsföring,

c) en ökning av ungdomsturism.

Artikel 59 Samarbete i tullfrågor

1. Syftet med samarbetet skall vara att säkerställa respekten för handelsregler och god sed i handelsutbytet och avser främst

a) förenkling av kontroller och tullförfaranden,

b) tillämpning av ett administrativt enhetsdokument och en förbindelse mellan transiteringssystemen i gemenskapen och i Tunisien.

2. Utan att det påverkar andra samarbetsformer enligt detta avtal, och särskilt inte dem i artiklarna 61 och 62, skall de administrativa myndigheterna hos de avtalsslutande parterna lämna ömsesidigt bistånd enligt bestämmelserna i protokoll 5.

Artikel 60 Samarbete inom statistikområdet

Syftet med samarbetet skall vara att närma de metoder som används av parterna till varandra och att utnyttja statistiska uppgifter som avser alla de områden som omfattas av detta avtal så snart som det är möjligt att upprätta statistik om dem.

Artikel 61 Penningtvätt

1. Parterna är överens om nödvändigheten att handla och samarbeta för att hindra att deras finansiella system används för att tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och olaglig handel med narkotika i synnerhet.

2. Samarbetet inom detta område skall särskilt omfatta administrativt och tekniskt bistånd i syfte att fastställa lämpliga regler för att bekämpa penningtvätt jämförbara med dem som i ämnet antagits av gemenskapen och internationella organ på detta område, särskilt Financial Action Task Force, (FATF).

Artikel 62 Narkotikabekämpning

1. Samarbetetskall inriktas på att

a) förbättra effektiviteten i politiken och åtgärderna för att förebygga och bekämpa tillverkning, utbjudande av och olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen,

b) avskaffa all olaglig konsumtion av dessa produkter.

2. Parterna skall i överensstämmelse med sin respektive lagstiftning tillsammans bestämma de strategier och samarbetsmetoder som är lämpliga för att nå dessa mål. Deras åtgärder skall när de inte är gemensamma vara föremål för samråd och nära samordning.

I aktionerna kan behöriga offentliga och privata institutioner delta, liksom internationella organisationer i samarbete med Republiken Tunisiens regering och gemenskapens berörda instanser och dess medlemsstater.

3. Samarbetet skall särskilt ske inom följande områden:

a) inrättande eller utbyggnad av hälso- och socialvårdsinstitutioner och informationscentra för behandling och återanpassning av narkomaner,

b) genomförande av projekt för förebyggande verksamhet, information, utbildning och epidemiologisk forskning,

c) utarbetande av normer för att förhindra att prekursorer och andra väsentligt kemiska ämnen, som används för olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen, kommer på avvägar. Dessa normer skall motsvara dem som antagits av gemenskapen och berörda internationella organ, särskilt Kemiska aktionsgruppen (CATF).

Artikel 63

Parterna skall tillsammans fastställa de bestämmelser som är nödvändiga för att genomföra samarbetet inom de områden som omfattas av denna avdelning.

AVDELNING VI SOCIALT OCH KULTURELLT SAMARBETE

KAPITEL I BESTÄMMELSER OM ARBETARE

Artikel 64

1. Den behandling som varje medlemsstat ger arbetare med tunisiskt medborgarskap skall vara fri från diskriminering på grund av nationalitet vad gäller arbetsvillkor, lön och uppsägning i jämförelse med medlemsstaternas egna medborgare.

2. Varje tunisisk arbetare som tillfälligt tillåts utöva avlönad yrkesverksamhet på en medlemsstats territorium skall omfattas av bestämmelserna i punkt 1 vad gäller arbets- och avlöningsvillkor.

3. Tunisien skall ge samma behandling till sådana arbetare som är medborgare i medlemsstaterna och som är sysselsatta på Tunisiens territorium.

Artikel 65

1. Om inte annat följer av följande punkter skall arbetare med tunisiskt medborgarskap och de familjemedlemmar som bor tillsammans med dem i fråga om social trygghet åtnjuta en behandling som är fri från diskriminering på grund av nationalitet jämfört med medborgarna i de medlemsstater där de är sysselsatta.

Begreppet social trygghet omfattar de sociala förmåner som avser ersättning vid sjukdom och graviditet, vid invaliditet, vid ålderdom, till efterlevande, vid olycksfall i arbetet, vid yrkessjukdom, vid dödsfall och vid arbetslöshet samt familjebidrag.

Denna bestämmelse skall dock inte medföra att de andra samordningsreglerna enligt gemenskapslagstiftningen som grundas på artikel 51 i Romfördraget blir tillämpliga annat än på de villkor som fastställs i artikel 67 i detta avtal.

2. Alla försäkrings-, anställnings- eller bosättningsperioder i olika medlemsstater skall för dessa arbetare läggas samman vid beräkning av pensioner och livräntor vid ålderdom, invaliditet, och till efterlevande, familjebidrag, ersättningar vid sjukdom och graviditet liksom hälsovård för arbetare och familjemedlemmar som är bosatta i gemenskapen.

3. Dessa arbetare skall erhålla familjebidrag för familjemedlemmar som är bosatta inom gemenskapen.

4. Dessa arbetare skall fritt och till de växelkurser som den eller de utbetalande medlemsstaternas lag föreskriver till Tunisien kunna överföra alla pensioner och livräntor vid ålderdom, till efterlevande och vid olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom som invaliditet vid olycksfall i arbetet eller vid yrkessjukdom med undantag av särskilda ersättningar av icke bidragskaraktär.

5. Tunisien skall ge arbetare som är medborgare i medlemsstaterna och sysselsatta inom Tunisiens territorium och deras familjemedlemmar motsvarande behandling som den som anges i punkterna 1, 3 och 4.

Artikel 66

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte gälla för den ena partens medborgare som bor eller arbetar illegalt inom mottagarlandets territorium.

Artikel 67

1. Före utgången av första året efter det att detta avtal har trätt i kraft skall associeringsrådet anta bestämmelser som säkerställer tillämpningen av principerna enligt artikel 65.

2. Associeringsrådet skall anta bestämmelser för ett administrativt samarbete som säkerställa garantier för den handläggning och kontroll som är nödvändig för tillämpningen av bestämmelserna enligt punkt 1.

Artikel 68

De bestämmelser som associeringsrådet antar i enlighet med artikel 67 skall inte påverka de rättigheter och skyldigheter som följer av bilaterala avtal mellan Tunisien och medlemsstaterna i den mån som dessa avtal ger tunisiska medborgare eller medborgare i medlemsstaterna en gynnsammare behandling.

KAPITEL II DIALOG PÅ DET SOCIALA OMRÅDET

Artikel 69

1. En regelbunden dialog skall upprättas mellan parterna om alla frågor inom det sociala området som är av gemensamt intresse för dem.

2. Den skall vara medlet för att söka vägar och utvecklingsvillkor för att i fråga om arbetskraftens rörlighet få till stånd en jämlik behandling och social integration för tunisiska medborgare och gemenskapsmedborgare som är lagligen bosatta på värdländernas territorium.

3. Dialogen skall särskilt avse alla problem rörande

a) levnads- och arbetsvillkor för migrerande kollektiv,

b) migration,

c) illegal invandring och villkor för återbörande av personer vilkas ställning i förhållande till gällande lag om uppehåll och etablering i värdlandet inte är korrekt,

d) åtgärder och program som gynnar lika behandling av tunisiska medborgare och gemenskapsmedborgare, ömsesidigt erkännande av kulturer och civilisationer, utveckling av tolerans och avskaffande av diskriminering.

Artikel 70

Dialogen inom det sociala området skall ske på en nivå och enligt bestämmelser som är identiska med dem i avdelning I i detta avtal, som också kan tjäna som ram härför.

KAPITEL III SAMARBETSÅTGÄRDER PÅ DET SOCIALA OMRÅDET

Artikel 71

För att befästa samarbetet mellan parterna inom det sociala området skall åtgärder och program som berör varje fråga av intresse för dem fastställas.

Följande åtgärder bör härvid prioriteras

a) minskning av trycket att migrera, särskilt genom skapande av sysselsättning och utveckling av utbildningar inom emigrationsområden,

b) återanpassning av personer som repatrieras på grund av att deras situation är olaglig i förhållande till gällande lag i den berörda staten,

c) stärkande av kvinnans roll i den ekonomiska och sociala utvecklingsprocessen, särskilt genom utbildning och media, allt inom ramen för den tunisiska politiken i ämnet,

d) utveckling och stärkande av tunisiska familjeplaneringsprogram och skydd för mödrar och barn,

e) förbättring av det sociala trygghetssystemet,

f) förbättring av hälsovårdssystemet,

g) förbättring av levnadsvillkoren i missgynnade områden med stark befolkningskoncentration,

h) genomförande och finansiering av utbytes- och fritidsprogram för blandade grupper av ungdomar av europeiskt respektive tunisiskt ursprung, som bor i medlemsstaterna, för att främja ömsesidig kunskap om kulturerna och tolerans.

Artikel 72

Samarbetsåtgärderna kan genomföras i samarbete med medlemsstaterna och behöriga internationella organisationer.

Artikel 73

En arbetsgrupp skall inrättas av associeringsrådet före utgången av det första året efter detta avtals ikraftträdande. Den skall ha till uppgift att fortlöpande och regelbundet utvärdera genomförandet av bestämmelserna i kapitlen 1-3.

KAPITEL IV SAMARBETE PÅ KULTUROMRÅDET

Artikel 74

1. För att förbättra sin ömsesidiga kunskap och förståelse och med hänsyn till redan utvecklade åtgärder skall parterna förbinda sig att med ömsesidig respekt för varandras kulturer förbättra villkoren för en varaktig dialog i kulturfrågor och främja ett nära samarbete i kulturfrågor utan att i förväg utesluta något verksamhetsområde.

2. Parterna skall vid fastställande av samarbetsåtgärder och samarbetsprogram såväl som därmed förbundna verksamheter ägna särskild uppmärksamhet åt ungdomen och åt skriftliga och audiovisuella uttrycks- och kommunikationsmedel, åt frågor som har samband med skydd för kulturarvet och kulturspridning.

3. Parterna skall komma överens om att de samarbetsprogram i kulturfrågor som finns inom gemenskapen eller i en eller flera av dess medlemsstater kan utsträckas till att avse Tunisien.

AVDELNING VII EKONOMISKT SAMARBETE

Artikel 75

I syfte att fullt ut bidra till att förverkliga avtalets mål skall ett ekonomiskt samarbete genomföras till förmån för Tunisien enligt de metoder och med de ekonomiska medel som är lämpliga.

Dessa metoder skall antas av parterna gemensamt med hjälp av de instrument som är mest lämpliga från och med avtalets ikraftträdande.

Tillämpningsområdet för detta samarbete, förutom de frågor som omfattas av avdelningarna V och VI i detta avtal, är särskilt

- underlättande av reformer för att modernisera ekonomin,

- nivåhöjning av de ekonomiska infrastrukturerna,

- främjande av privata investeringar och sysselsättningsskapande verksamheter,

- hänsynstagande till konsekvenserna för den tunisiska ekonomin av ett gradvis genomförande av ett frihandelsområde, särskilt vad gäller nivåhöjning och omställning av industrin,

- följdåtgärder inom de sociala sektorerna.

Artikel 76

Inom ramen för de gemenskapsinstrument som är avsedda att stödja programmen för strukturanpassning i Medelhavsländerna, och i nära samarbete med de tunisiska myndigheterna och andra bidragsgivare, särskilt internationella finansinstitut, skall gemenskapen undersöka lämpliga medel för att stödja Tunisiens strukturpolitik i syfte att återupprätta ekonomisk balans i stora drag och att skapa ett ekonomiskt klimat som är gynnsamt för en ökad tillväxt, samtidigt som man förbättrar befolkningens sociala välfärd.

Artikel 77

För att säkerställa ett samordnat tillvägagångssätt avseende exceptionella makroekonomiska och finansiella problem som skulle kunna bli en följd av det gradvisa genomförandet av bestämmelserna i avtalet, skall parterna ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingen av handelsutbytet och de finansiella förbindelserna mellan gemenskapen och Tunisien inom ramen för den regelbundna ekonomiska dialog som inrättas med stöd av avdelning V.

AVDELNING VIII INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 78

Härmed inrättas ett associeringsråd som en gång om året samt vid behov skall sammanträda på ministernivå på initiativ av ordföranden i enlighet med de villkor som anges i dess arbetsordning.

Det skall undersöka betydelsefulla problem som uppkommer inom ramen för avtalet och alla andra bilaterala eller internationella frågor av gemensamt intresse.

Artikel 79

1. Associeringsrådet skall bestå av medlemmar av Europeiska unionens råd och medlemmar av Europeiska gemenskapernas kommission, å ena sidan, och medlemmar av Tunisiens regering, å andra sidan.

2. Medlemmarna i associeringsrådet kan låta sig representeras på de villkor som skall fastställas i dess arbetsordning.

3. Associeringsrådet skall självt fastställa sin arbetsordning.

4. Ordförandeskapet i associeringsrådet utövas i tur och ordning av en medlem av Europeiska unionens råd och en medlem av Tunisiens regering i enlighet med förfaranden som skall fastställas i dess arbetsordning.

Artikel 80

Associeringsrådet skall i syfte att förverkliga avtalets mål i fall som anges i detta ha befogenhet att fatta beslut.

De beslut som fattas skall vara bindande för parterna som skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dem. Associeringsrådet kan även avge behövliga rekommendationer.

Det skall utarbeta sina beslut och sina rekommendationer i samförstånd mellan parterna.

Artikel 81

1. Härmed inrättas en associeringskommitté som skall förvalta avtalet med förbehåll för de befogenheter som tillerkänns rådet.

2. Associeringsrådet kan till kommittén delegera alla eller en del av sina befogenheter.

Artikel 82

1. Associeringskommittén skall sammanträda på tjänstemannanivå och bestå av, å ena sidan, företrädare för medlemmarna av Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission och, å andra sidan, företrädare för Tunisiens regering.

2. Associeringskommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

3. Ordförandeskapet i kommittén utövas i tur och ordning av en företrädare för Europeiska unionens råds ordförandeskap och en företrädare för Tunisiens regering.

I princip skall associeringskommittén sammanträda växelvis i gemenskapen och i Tunisien.

Artikel 83

Associeringskommittén skall ha befogenhet att besluta i fråga om förvaltningen av avtalet liksom på de områden beträffande vilka rådet har delegerat sina befogenheter till den.

Beslut skall fattas i samförstånd mellan parterna och vara bindande för de parter som skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för dess genomförande.

Artikel 84

Associeringsrådet kan besluta att inrätta arbetsgrupper eller organ som är nödvändiga för att genomföra avtalet.

Artikel 85

Associeringsrådet skall vidta alla behövliga åtgärder för att underlätta samarbetet och kontakterna mellan Europaparlamentet och Tunisiens deputeradekammare, liksom mellan gemenskapens Ekonomiska och sociala kommitté och Tunisiens Ekonomiska och sociala råd.

Artikel 86

1. Envar av parterna kan till associeringsrådet hänskjuta alla tvister avseende tillämpningen eller tolkningen av detta avtal.

2. Associeringsrådet kan bilägga tvisten genom ett beslut.

3. Varje part är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra det beslut som avses i punkt 2.

4. Om det inte är möjligt att avgöra tvisten i enlighet med punkt 2, kan part underrätta den andra parten om att den utsett en skiljeman. Den andra parten måste då utse en andra skiljeman inom två månader. Såvitt avser tillämpningen av detta förfarande skall gemenskapen och medlemsstaterna anses som en enda part i tvisten.

Associeringsrådet skall utse en tredje skiljeman.

Skiljemännens beslut skall fattas med enkel majoritet.

Varje part i tvisten är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa skiljemännens beslut.

Artikel 87

Ingenting i detta avtal skall hindra en avtalsslutande part att vidta åtgärder som

a) den anser nödvändiga för att förhindra offentliggörande av upplysningar som kan skada dess väsentliga säkerhetsintressen,

b) rör produktionen av, eller handeln med, vapen, ammunition eller krigsmateriel eller forskning, utveckling eller produktion som är nödvändig för försvarsändamål, under förutsättning att dessa åtgärder inte försämrar konkurrensvillkoren för de produkter som inte är avsedda för särskilda militära ändamål,

c) den anser väsentliga för sin egen säkerhet i händelse av allvarliga inre störningar som påverkar upprätthållandet av lag och ordning, krig eller allvarlig internationell spänning som utgör ett krigshot eller för att uppfylla skyldigheter som den har godtagit i syfte att upprätthålla fred och internationell säkerhet.

Artikel 88

Inom de områden som omfattas av detta avtal och utan att det påverkar särskilda bestämmelser i detta

- får de ordningar Tunisien tillämpar med avseende på gemenskapen inte ge upphov till någon diskriminering mellan medlemsstaterna, deras medborgare, eller deras bolag,

- får de ordningar som gemenskapen tillämpar med avseende på Tunisien inte ge upphov till någon diskriminering mellan tunisiska medborgare eller bolag.

Artikel 89

Ingen bestämmelse i avtalet får ha till verkan:

- att utsträcka de förmåner som beviljats av en av parterna inom det fiskala området till att avse varje internationellt avtal eller arrangemang som binder denna part,

- att hindra att en part antar eller tillämpar åtgärder för att undvika bedrägeri eller skatteflykt,

- att lägga hinder i vägen för en parts rätt att tillämpa sina skattebestämmelser på sina skattepliktiga som inte befinner sig i en identisk situation vad gäller bostadsort.

Artikel 90

1. Parterna skall vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder som fordras för att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. De skall se till att de mål som föreskrivs i avtalet uppnås.

2. Om den ena parten anser att den andra parten har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt avtalet, kan den vidta lämpliga åtgärder. Dessförinnan skall den, utom i särskilt brådskande fall, förse associeringsrådet med alla relevanta upplysningar som behövs för en grundlig undersökning av situationen i syfte att finna en för parterna godtagbar lösning.

Vid val av åtgärder måste sådana som minst stör avtalets funktion prioriteras. Dessa åtgärder skall omedelbart meddelas associeringsrådet och skall på begäran av den andra parten bli föremål för samråd inom associeringsrådet.

Artikel 91

Protokollen 1-5 och bilagorna 1-7 samt förklaringarna utgör en integrerad del av avtalet.

Artikel 92

I detta avtal avses med parterna, å ena sidan gemenskapen eller medlemsstaterna, eller gemenskapen och dess medlemsstater enligt deras respektive befogenheter, och å andra sidan Tunisien.

Artikel 93

Detta avtal skall ingås på obestämd tid.

Endera parten kan säga upp detta avtal genom att underrätta den andra parten om sin avsikt. Avtalet skall upphöra att gälla sex månader efter dagen för sådan underrättelse.

Artikel 94

Detta avtal gäller, å ena sidan, de territorier där fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen tillämpas enligt dessa fördrags villkor och, å andra sidan, Tunisiens territorium.

Artikel 95

Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och arabiska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Artikel 96

1. Detta avtal skall godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna förfaranden.

Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmäler att de förfaranden som avses i första stycket är avslutade.

2. När detta avtal träder i kraft skall det ersätta samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Tunisien samt avtalet mellan medlemsstaterna i Europeiska kol- och stålgemenskapen och Tunisien, vilka undertecknades i Tunis den 25 april 1976.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åöôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

>Hänvisning till >

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>Hänvisning till >

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>Hänvisning till >

Für die Bundesrepublik Deutschland

>Hänvisning till >

Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

>Hänvisning till >

Por el Reino de España

>Hänvisning till >

Pour la République française

>Hänvisning till >

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

>Hänvisning till >

Per la Repubblica italiana

>Hänvisning till >

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>Hänvisning till >

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>Hänvisning till >

Für die Republik Österreich

>Hänvisning till >

Pela República Portuguesa

>Hänvisning till >

Suomen tasavallan puolesta

>Hänvisning till >

För Konungariket Sverige

>Hänvisning till >

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>Hänvisning till >

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 10.2

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 3

Tull-nr

0505100

0505900

1302120

1302130

1302140

1302190

1302200

1302310

1505100

1505900

1515601

1515609

1516200

1522000

1702909

1804000

2001909

2101200

2101300

2103301

2106100

2106900

2403100

2403910

2403990

2501001

2501009

2502000

2504100

2504900

2505100

2505900

2506100

2506210

2506290

2507001

2507002

2508100

2508200

2508300

2508401

2508409

2508500

2508600

2508700

2509000

2511200

2512000

2513110

2513190

2513210

2513290

2514000

2516110

2516120

2516210

2516220

2517100

2517200

2517300

2517410

2517490

2518100

2518200

2518300

2519100

2519900

2520100

2521000

2523300

2524000

2525100

2525200

2525300

2526100

2526200

2527000

2528100

2528900

2529100

2529210

2529220

2529300

2530100

2530200

2530300

2530900

2601110

2601120

2601200

2602000

2603000

2604000

2605000

2606000

2607000

2608000

2609000

2610000

2611000

2612100

2612200

2613100

2613900

2614000

2615100

2615900

2616100

2616900

2617100

2617900

2618000

2619000

2620110

2620190

2620200

2620300

2620400

2621000

2701110

2701120

2701190

2701200

2702100

2702200

2703000

2704001

2704002

2705000

2706000

2707101

2707109

2707201

2707209

2707301

2707309

2707401

2707409

2707501

2707509

2707600

2707910

2707990

2708100

2708200

2709009

2712109

2712209

2712909

2713119

2713129

2713909

2714108

2714109

2714909

2715002

2715009

2801100

2801200

2801300

2802000

2803000

2804100

2804210

2804290

2804300

2804400

2804500

2804610

2804690

2804800

2804900

2805110

2805190

2805210

2805220

2805300

2809100

2810000

2811110

2811210

2811220

2811230

2812100

2812900

2813100

2813900

2814100

2814200

2815110

2815120

2815201

2815202

2815300

2816100

2816200

2816300

2817000

2818100

2818200

2818300

2819100

2820100

2820900

2821100

2821200

2823000

2824100

2824200

2824900

2825100

2825200

2825300

2825400

2825500

2825600

2825700

2825800

2825909

2826110

2826120

2826190

2826200

2826300

2826900

2827100

2827200

2827310

2827320

2827330

2827340

2827350

2827360

2827370

2827380

2827390

2827410

2827490

2827510

2827590

2827600

2828100

2828901

2828902

2828909

2829110

2829190

2829900

2830100

2830200

2830300

2830901

2830909

2831100

2831900

2832100

2832200

2832300

2833110

2833190

2833210

2833220

2833230

2833240

2833250

2833260

2833270

2833290

2833300

2833400

2834220

2835100

2835210

2835220

2835230

2835249

2835260

2835290

2835390

2836100

2836200

2836300

2836409

2836500

2836600

2836700

2836910

2836920

2836930

2836990

2839110

2839190

2839200

2839900

2840110

2840190

2840200

2840300

2841100

2841200

2841300

2841400

2841500

2841600

2841700

2841800

2841900

2842100

2842901

2842909

2844400

2846100

2846900

2847000

2848100

2848900

2849100

2849200

2849900

2850000

2851001

2851002

2851009

2901100

2901210

2901220

2901230

2901240

2901290

2902110

2902190

2902200

2902300

2902410

2902420

2902430

2902440

2902500

2902600

2902700

2903110

2903120

2903130

2903140

2903150

2903160

2903190

2903210

2903220

2903230

2903510

2903590

2903610

2903621

2903690

2904200

2904900

2905110

2905120

2905130

2905140

2905150

2905160

2905170

2905190

2905210

2905220

2905290

2905310

2905320

2905390

2905410

2905420

2905430

2905440

2905490

2905500

2906110

2906120

2906130

2906140

2906190

2906210

2906290

2907110

2907120

2907130

2907140

2907150

2907190

2907210

2907220

2907230

2907290

2907300

2908100

2908200

2908900

2909110

2909190

2909200

2909300

2909410

2909420

2909430

2909440

2909490

2909500

2909600

2910100

2910200

2910300

2910900

2911000

2912110

2912120

2912130

2912190

2912210

2912290

2912300

2912410

2912420

2912490

2912500

2912600

2913000

2914110

2914120

2914130

2914190

2914210

2914220

2914230

2914290

2914300

2914410

2914490

2914500

2914610

2914690

2914700

2915110

2915120

2915130

2915210

2915220

2915230

2915240

2915290

2915310

2915320

2915330

2915340

2915350

2915390

2915400

2915500

2915600

2915700

2915900

2916110

2916120

2916130

2916140

2916150

2916190

2916200

2916310

2916320

2916330

2916390

2917110

2917120

2917130

2917140

2917190

2917200

2917310

2917320

2917330

2917340

2917350

2917360

2917370

2917390

2918110

2918120

2918130

2918140

2918150

2918160

2918170

2918190

2918210

2918220

2918230

2918290

2918300

2918900

2919000

2920100

2920901

2920909

2921110

2921120

2921190

2921210

2921220

2921290

2921300

2921410

2921420

2921430

2921440

2921450

2921490

2921510

2921590

2922110

2922120

2922130

2922190

2922210

2922220

2922290

2922300

2922410

2922420

2922490

2922500

2923100

2923200

2923900

2924100

2924210

2924290

2925110

2925190

2925200

2926100

2926200

2926900

2927000

2928000

2929100

2929900

2930100

2930200

2930300

2930400

2930900

2931002

2931009

2932110

2932130

2932190

2932210

2932290

2932901

2932909

2933110

2933190

2933210

2933290

2933310

2933390

2933400

2933510

2933590

2933610

2933690

2933710

2933790

2933900

2934100

2934200

2934300

2934901

2934909

2935000

2940000

3001100

3001200

3001901

3001909

3002100

3002200

3002310

3002390

3002900

3003101

3003109

3003201

3003209

3003311

3003319

3003391

3003399

3003401

3003409

3003901

3003909

3004101

3004109

3004201

3004209

3004311

3004319

3004321

3004329

3004391

3004399

3004401

3004409

3004501

3004509

3004901

3004909

3006200

3006300

3006400

3006500

3101000

3102100

3102210

3102290

3102300

3102400

3102500

3102600

3102700

3102800

3102900

3103100

3103200

3103900

3104100

3104200

3104300

3104900

3105100

3105200

3105300

3105400

3105510

3105590

3105600

3105901

3105909

3201100

3201200

3201300

3201900

3202100

3202900

3203000

3204110

3204120

3204130

3204140

3204150

3204160

3204170

3204190

3204200

3204900

3205000

3206100

3206200

3206300

3206410

3206420

3206430

3206490

3206500

3207100

3207200

3207300

3207400

3212100

3212901

3213100

3213900

3214900

3215901

3215902

3215909

3301110

3301120

3301130

3301140

3301190

3301210

3301220

3301230

3301240

3301250

3301260

3301291

3301299

3301300

3301901

3301902

3301903

3302900

3401111

3402120

3402130

3402191

3403111

3403119

3403191

3403199

3403910

3403990

3404100

3404200

3404900

3405200

3405300

3405400

3405901

3405909

3407001

3407002

3407009

3501100

3501900

3502100

3502900

3503001

3503009

3504000

3505100

3505200

3506910

3506991

3506992

3506999

3507100

3507900

3701100

3701200

3701910

3701990

3702100

3702200

3702310

3702320

3702390

3702410

3702420

3702430

3702440

3702510

3702520

3702530

3702540

3702550

3702560

3702910

3702920

3702930

3702940

3702950

3703100

3703200

3703900

3705100

3705200

3705900

3707100

3707900

3801100

3801200

3801300

3801900

3802100

3802900

3803000

3804001

3804009

3805100

3805200

3805900

3806100

3806200

3806300

3806901

3806909

3807000

3809100

3809910

3809920

3809990

3810100

3810900

3811110

3811190

3811210

3811290

3811900

3812100

3812200

3812300

3814000

3815110

3815120

3815190

3815900

3816000

3817100

3817200

3818000

3820000

3821000

3822000

3823100

3823200

3823300

3823400

3823500

3823600

3823901

3823902

3823903

3901100

3901200

3901300

3901901

3901909

3902200

3902300

3902901

3902909

3903110

3903190

3903200

3903300

3903901

3903909

3904100

3904210

3904300

3904400

3904500

3904610

3904901

3904909

3905190

3905200

3905901

3905909

3906100

3906909

3907100

3907200

3907300

3907400

3907600

3907910

3907991

3907999

3908100

3908900

3909102

3909109

3909201

3909209

3909301

3909309

3909401

3909409

3909501

3909509

3910001

3910009

3911100

3911900

3912110

3912120

3912200

3912310

3912390

3912900

3913100

3913900

3914000

3918101

3918102

3918901

3918902

3919900

3921120

3921140

3921190

3926201

3926902

3926903

3926904

3926907

4001100

4001210

4001220

4001290

4001300

4002110

4002190

4002200

4002310

4002390

4002410

4002490

4002510

4002590

4002600

4002700

4002800

4002910

4002990

4003000

4004000

4005100

4005200

4005910

4005990

4006100

4006900

4007000

4009201

4009209

4009301

4009309

4009401

4009409

4009501

4009509

4010101

4010102

4010109

4010910

4010991

4010992

4010999

4011300

4014100

4014901

4014909

4015110

4015190

4015900

4016100

4016940

4016951

4016959

4016991

4016999

4017001

4017002

4101100

4101210

4101220

4101290

4101300

4101400

4102100

4102210

4102290

4103100

4103200

4103900

4104101

4104102

4104221

4104291

4104311

4104391

4105121

4105201

4106121

4106201

4107210

4107290

4107900

4111000

4204001

4204009

4401100

4401210

4401220

4401300

4402001

4402009

4403100

4403200

4403310

4403320

4403330

4403340

4403350

4403910

4403920

4403990

4404100

4404200

4405000

4413001

4413009

4417001

4421902

4421903

4501100

4501900

4601200

4601910

4601990

4602100

4602900

4701000

4702000

4703110

4703190

4703210

4703290

4704110

4704190

4704210

4704290

4705000

4706100

4706910

4706920

4706990

4801000

4802200

4802300

4802400

4805400

4811391

4811902

4812000

4813900

4822100

4823300

4823511

4823901

4823904

4904009

4905100

4905910

4905990

4908101

4908901

4911101

5001000

5002000

5003100

5003900

5004000

5005000

5006001

5006002

5007100

5007201

5007209

5007901

5007909

5101110

5101190

5101210

5101290

5101300

5102100

5102200

5103100

5103200

5103300

5104000

5105100

5105210

5105290

5105300

5105400

5107100

5108100

5108200

5109100

5109900

5110001

5110002

5202910

5203000

5204110

5204190

5204200

5207100

5207900

5301100

5301210

5301290

5301300

5302100

5302900

5303100

5303900

5304100

5304900

5305110

5305190

5305210

5305290

5305911

5305919

5305991

5305999

5306100

5306200

5307100

5307200

5308100

5308200

5308300

5308900

5309110

5309190

5309210

5309290

5310101

5310109

5310901

5310909

5311001

5311002

5311003

5311004

5311009

5402100

5402200

5402310

5402320

5402330

5402390

5402410

5402420

5402430

5402490

5402510

5402520

5402590

5402610

5402620

5402690

5403100

5403200

5403310

5403320

5403330

5403390

5403410

5403420

5403490

5404100

5404900

5405001

5405009

5406100

5406200

5501100

5501200

5501300

5501900

5502001

5502002

5502009

5503100

5503200

5503300

5503400

5503900

5504100

5504901

5504909

5506100

5506200

5506300

5506900

5507001

5507002

5507009

5509520

5511100

5511200

5511300

5603001

5603002

5603009

5604100

5604200

5604900

5605000

5606001

5606002

5606003

5606009

5607109

5607309

5607909

5608110

5608190

5608900

5609000

5801101

5801102

5801210

5801220

5801230

5801240

5801250

5801260

5801310

5801320

5801330

5801340

5801350

5801360

5801901

5801902

5806311

5806312

5806321

5806322

5806391

5806392

5809000

5902100

5902200

5902900

5903100

5903200

5903900

5905001

5905009

5908000

5909000

5910000

5911100

5911200

5911310

5911320

5911400

5911901

5911902

5911909

6115921

6115931

6117801

6217100

6217900

6307200

6502009

6507000

6603100

6603200

6603900

6804101

6804109

6804211

6804219

6804300

6806100

6806200

6806900

6807100

6807900

6810110

6810200

6812101

6812109

6812200

6812300

6812400

6812500

6812600

6812700

6812900

6814100

6814900

6815100

6815200

6815910

6815990

6902100

6902201

6902901

6903100

6903201

6903900

6904101

6904109

6904901

6904909

6905101

6906001

6906009

6909119

6909199

7002100

7002200

7002310

7002320

7002390

7003110

7003190

7003200

7003300

7004100

7005210

7005290

7010901

7010902

7011100

7011200

7011900

7014000

7015100

7017100

7017200

7017900

7019100

7019200

7019310

7019320

7019390

7019900

7020002

7104101

7104201

7104901

7201100

7201200

7201300

7201400

7202110

7202190

7202210

7202290

7202300

7202410

7202490

7202500

7202600

7202700

7202800

7202910

7202920

7202930

7202990

7203100

7203900

7205100

7205210

7205290

7206900

7208110

7208120

7208130

7208140

7208210

7208220

7208230

7208240

7208320

7208410

7208420

7209310

7209320

7209330

7209410

7209420

7209430

7209900

7210319

7210391

7210399

7210419

7210491

7210499

7210701

7210709

7210901

7210909

7211110

7211120

7211190

7211210

7211220

7211290

7211300

7211410

7211490

7211900

7212219

7212291

7212299

7212309

7212401

7212409

7212501

7212509

7212601

7212609

7213209

7213390

7213490

7213501

7213509

7214100

7214309

7214409

7214509

7214600

7215100

7215200

7215300

7215400

7215900

7216100

7216220

7216310

7216320

7216330

7216400

7216500

7216609

7216900

7217121

7217129

7217139

7217199

7217219

7217229

7217239

7217299

7217319

7217329

7217339

7217399

7218100

7218900

7301200

7302100

7302200

7302300

7302400

7302900

7303000

7304200

7305110

7307210

7307220

7307230

7307290

7307930

7307990

7312900

7315111

7315119

7315121

7315129

7315190

7315200

7315810

7315890

7315900

7317002

7318161

7319100

7319200

7319300

7319900

7321901

7326190

7326901

7326902

7326903

7401100

7401200

7402000

7403110

7403120

7403130

7403190

7403210

7403220

7403230

7403290

7405000

7406100

7406200

7407100

7407220

7407290

7408111

7408119

7408210

7408220

7408290

7409119

7409199

7409219

7409299

7409311

7409319

7409391

7409399

7409401

7409409

7409901

7409909

7410210

7410220

7412100

7414100

7414900

7416000

7417009

7419100

7419910

7419991

7501100

7501200

7502100

7502200

7504000

7505110

7505120

7505210

7505220

7506100

7506200

7507110

7507120

7507200

7508001

7508009

7601100

7601200

7603100

7603200

7604101

7604102

7604291

7604292

7605110

7605190

7605210

7605290

7606119

7606121

7606129

7606919

7606921

7606929

7607110

7609000

7613000

7614900

7616902

7616903

7616904

7616905

7801100

7801910

7801990

7803001

7803002

7804111

7804112

7804191

7804192

7804200

7806001

7806009

7901110

7901120

7901200

7903100

7903900

7904000

7905000

7906001

7906002

7907100

7907901

8001100

8001200

8003001

8003009

8004000

8005100

8005200

8006001

8007001

8007002

8007009

8101100

8101920

8101930

8101990

8102100

8102910

8102920

8102930

8102990

8103100

8103900

8104110

8104200

8104300

8104901

8104909

8105900

8106000

8107100

8107900

8108100

8108900

8110001

8110009

8111001

8111009

8112190

8112200

8112400

8112910

8112990

8201500

8201600

8202400

8203300

8203400

8204200

8208300

8208901

8209000

8210000

8211940

8212109

8212201

8212209

8212909

8214109

8301500

8301701

8302600

8305100

8305900

8307100

8311900

8401200

8402900

8403900

8405900

8406110

8406190

8406900

8407100

8407210

8407290

8407900

8409100

8410900

8411910

8411990

8412100

8412900

8414200

8414900

8418696

8419310

8419901

8419902

8419909

8420990

8421120

8421910

8422110

8422190

8423890

8425200

8425310

8425410

8428400

8428600

8428900

8430200

8431100

8431200

8431410

8431420

8431490

8432801

8432901

8433110

8433190

8437100

8437800

8437900

8442400

8443900

8448330

8448410

8448420

8450200

8450909

8451210

8452210

8452290

8452300

8453900

8454900

8455900

8462310

8462490

8466910

8466920

8466930

8466940

8467110

8467190

8467810

8467890

8467910

8467920

8467990

8469100

8469210

8469290

8469310

8469390

8470101

8470109

8470210

8470290

8470300

8470400

8470900

8472100

8472200

8472300

8473100

8473210

8473290

8473300

8473400

8474320

8475900

8477900

8478100

8478900

8480300

8480710

8481101

8481109

8481200

8481300

8481400

8481801

8482100

8482200

8482300

8482400

8482500

8482800

8482910

8482990

8485100

8485900

8501100

8501310

8501511

8501512

8502201

8502202

8504230

8504311

8504312

8504500

8504900

8505110

8505190

8505900

8506901

8506909

8507301

8507309

8507400

8507800

8507901

8507902

8507904

8507909

8508100

8508200

8508800

8508900

8509100

8509200

8509300

8509400

8509800

8509900

8510100

8510200

8510900

8511100

8511200

8511300

8511400

8511500

8511800

8511900

8512100

8512201

8512300

8512400

8513101

8513900

8515900

8516103

8516310

8516320

8516330

8516400

8516500

8516720

8516790

8516800

8517200

8517400

8518211

8518300

8518400

8519290

8519310

8519390

8519400

8520100

8520200

8521100

8521900

8522100

8523110

8523120

8523130

8523209

8524100

8524210

8524220

8524230

8524901

8526100

8526910

8526920

8527311

8527312

8527321

8527322

8530100

8530800

8530900

8532100

8532210

8532220

8532230

8532240

8532250

8532290

8532300

8532900

8533100

8533210

8533290

8533310

8533900

8535210

8535290

8535400

8536410

8539210

8539229

8539310

8539391

8539400

8540110

8540120

8540200

8540300

8540410

8540420

8540810

8540890

8540910

8540990

8541100

8541210

8541290

8541300

8541400

8541500

8541600

8542110

8542190

8542200

8542800

8542900

8543200

8543800

8543900

8545110

8545190

8545200

8545900

8546200

8547100

8603100

8603900

8606100

8606200

8606300

8606910

8606920

8607191

8607192

8607199

8607210

8607290

8607300

8607910

8607990

8608009

8701100

8701300

8701900

8703212

8703222

8703322

8801100

8801900

8803100

8803200

8803300

8803900

8904000

8906009

9001100

9001200

9002110

9002190

9002200

9002900

9004903

9005100

9005801

9005809

9005901

9005909

9006200

9006301

9006309

9006400

9006510

9006520

9006530

9006590

9006610

9006620

9006690

9006910

9006990

9007110

9007191

9007199

9007210

9007290

9007910

9007920

9008100

9008300

9008900

9009110

9009120

9009210

9009220

9009300

9009900

9010300

9010900

9011900

9013900

9014100

9014200

9014800

9014900

9015300

9015900

9017109

9017209

9017300

9017809

9017900

9018110

9018190

9018200

9018320

9018390

9018410

9018491

9018499

9018500

9018902

9018903

9018904

9018909

9019100

9019200

9020000

9021211

9021291

9022110

9022210

9022900

9024900

9025190

9025209

9025900

9026900

9027400

9027901

9027909

9028100

9028209

9028900

9029201

9029209

9029900

9030900

9031900

9032100

9032900

9033000

9107000

9108110

9108120

9108190

9108200

9108910

9108990

9109110

9109190

9109900

9110110

9110120

9110190

9110900

9114100

9114200

9114300

9114400

9114900

9201100

9201200

9201900

9202100

9202900

9203000

9204100

9204200

9205100

9205900

9206000

9207100

9207900

9208100

9208900

9209100

9209200

9209300

9209910

9209920

9209930

9209940

9209990

9402102

9402902

9402909

9405501

9502910

9502991

9506110

9506120

9506190

9506290

9506310

9506320

9506390

9506400

9506510

9506590

9506610

9506690

9506700

9506910

9506990

9507100

9507201

9507202

9507300

9507900

9508000

9603500

9603901

9603909

9606300

9607201

9608103

9608409

9608600

9609200

BILAGA 4

Tull-nr

1302320

1506000

1521100

1521900

2008910

2101100

2103100

2205100

2205900

2503100

2503900

2510100

2510200

2511101

2511109

2515110

2515200

2516901

2516902

2520200

2522100

2530400

2710001

2710003

2710005

2710009

2713209

2804700

2805400

2806200

2808000

2811190

2811290

2819900

2822000

2828903

2834109

2834299

2837110

2837190

2837200

2838000

2843100

2843210

2843290

2843300

2843900

2844100

2844200

2844300

2844500

2845100

2845900

2902900

2903290

2903300

2903400

2903622

2904100

2931001

2932120

2936100

2936210

2936220

2936230

2936240

2936250

2936260

2936270

2936280

2936290

2936900

2937100

2937210

2937220

2937290

2937910

2937920

2937990

2938100

2938900

2939100

2939210

2939290

2939300

2939400

2939500

2939600

2939700

2939901

2939909

2941100

2941200

2941300

2941400

2941500

2941900

2942000

3208101

3208102

3208103

3208201

3208202

3208203

3208901

3208902

3208903

3209101

3209102

3209901

3209902

3210001

3210002

3210003

3211000

3212902

3214101

3214109

3215190

3302100

3401193

3406000

3601001

3601009

3602001

3602002

3602003

3602004

3602009

3603001

3603002

3603003

3603009

3604100

3604901

3604902

3604909

3605000

3606901

3701300

3808301

3808302

3808309

3823909

3902100

3904220

3904690

3905510

3906901

3907501

3907509

3909101

3915100

3915200

3915300

3915900

3916100

3916200

3916900

3917100

3917210

3917220

3917230

3917290

3917310

3917320

3917330

3917390

3917400

3919100

3920200

3920420

3920510

3920590

3920610

3920620

3920630

3920690

3920710

3920720

3920731

3920739

3920790

3920910

3920920

3920930

3920940

3920990

3921110

3921130

3921900

3922100

3922200

3922900

3923100

3923211

3923219

3923291

3923299

3923300

3923400

3923500

3923900

3924100

3924900

3925101

3925109

3925200

3925300

3925900

3926100

3926209

3926300

3926400

3926901

3926905

3926906

3926909

4011101

4011202

4011203

4011209

4104109

4104210

4104229

4104299

4104319

4104399

4105110

4105129

4105190

4105209

4106110

4106129

4106190

4106209

4107100

4108000

4109000

4110000

4201000

4205001

4205002

4206101

4206109

4206900

4301100

4301200

4301300

4301400

4301500

4301600

4301700

4301800

4301900

4302110

4302120

4302130

4302190

4302200

4302300

4303100

4303900

4304000

4409100

4409200

4412110

4412120

4412190

4412210

4412290

4412910

4412990

4414000

4415100

4415200

4416000

4417002

4417009

4418100

4418200

4418300

4418400

4418500

4418901

4418909

4420100

4420900

4421100

4421901

4421904

4421909

4502000

4503100

4503900

4504100

4504900

4601100

4707100

4707200

4707300

4707900

4804110

4804190

4805100

4805221

4805222

4805229

4805230

4805291

4805299

4805300

4805500

4806100

4806200

4806300

4806400

4807100

4807910

4807990

4808200

4808300

4908900

4810110

4810120

4810210

4810290

4810310

4810320

4810390

4810991

4810992

4811100

4811310

4811399

4811400

4811901

4813100

4813200

4814100

4814200

4814300

4814900

4815000

4818500

4823200

4823400

4823902

4823903

4823905

4904001

4907003

4907009

4908102

4908109

4908902

4908909

4909000

4910001

4910009

4911109

4911910

4911990

5106100

5106200

5107200

5111110

5111190

5111200

5111300

5111900

5112110

5112190

5112200

5112300

5112900

5113001

5113002

5202100

5202990

5205110

5205120

5205130

5205140

5205150

5205210

5205220

5205230

5205240

5205250

5205310

5205320

5205330

5205340

5205350

5205410

5205420

5205430

5205440

5205450

5206110

5206120

5206130

5206140

5206150

5206210

5206220

5206230

5206240

5206250

5206310

5206320

5206330

5206340

5206350

5206410

5206420

5206430

5206440

5206450

5401101

5401102

5401201

5401202

5407100

5407200

5407300

5407410

5407420

5407430

5407440

5407510

5407520

5407530

5407540

5407600

5407710

5407720

5407730

5407740

5407810

5407820

5407830

5407840

5407910

5407920

5407930

5407940

5408100

5408210

5408220

5408230

5408240

5408310

5408320

5408330

5408340

5505100

5505200

5508101

5508109

5508201

5508209

5509110

5509120

5509210

5509220

5509310

5509320

5509410

5509420

5509510

5509530

5509590

5509610

5509620

5509690

5509910

5509920

5509990

5510110

5510120

5510200

5510300

5510900

5513110

5513120

5513130

5513190

5513210

5513220

5513230

5513290

5513310

5513320

5513330

5513390

5513410

5513420

5513430

5513490

5514110

5514120

5514130

5514190

5514210

5514220

5514230

5514290

5514310

5514320

5514330

5514390

5514410

5514420

5514430

5514490

5516110

5516120

5516130

5516140

5516210

5516220

5516230

5516240

5516310

5516320

5516330

5516340

5516410

5516420

5516430

5516440

5516910

5516920

5516930

5516940

5601211

5601212

5601221

5601222

5601229

5601291

5601299

5601300

5602100

5602210

5602290

5602900

5607101

5607210

5607291

5607299

5607301

5607410

5607491

5607499

5607501

5607509

5607901

5702200

5704100

5704900

5802110

5802190

5802200

5802300

5803100

5803900

5804100

5804210

5804290

5806100

5806200

5806319

5806329

5806399

5806400

5807101

5807109

5807901

5807909

5808100

5808901

5808902

5808909

5810100

5810910

5810920

5810990

5811001

5811002

5811003

5811009

5901100

5901900

5904100

5904910

5904920

5906100

5906910

5906990

5907001

5907002

5907009

6001101

6001102

6001103

6001104

6001109

6001210

6001220

6001291

6001299

6001910

6001920

6001991

6001999

6116100

6117809

6117900

6301100

6306111

6306112

6306121

6306122

6306191

6306192

6306210

6306220

6306290

6306310

6306390

6306410

6306490

6306911

6306919

6306991

6306999

6307900

6308000

6402110

6403110

6406200

6406910

6406991

6406992

6406999

6501001

6501009

6502001

6503000

6504000

6505100

6505901

6505902

6505903

6505909

6506100

6506910

6506920

6506990

6601100

6601911

6601919

6601991

6601999

6602000

6701001

6701009

6702100

6702900

6703000

6704110

6704190

6704200

6704900

6801000

6802101

6802102

6802220

6802230

6802290

6802920

6802930

6802990

6803000

6804221

6804222

6804223

6804224

6804225

6804229

6804230

6805100

6805200

6805300

6808000

6809110

6809190

6809900

6810190

6810910

6810990

6811100

6811200

6811300

6811900

6813100

6813900

6901001

6901002

6901003

6901009

6902209

6902909

6903209

6905109

6905901

6905909

6907100

6907901

6908101

6908102

6908108

6908109

6909900

6914101

6914109

6914901

6914909

7001000

7004900

7005100

7005301

7005309

7006000

7007111

7007119

7007190

7007211

7007219

7007290

7008000

7009100

7009910

7009920

7010909

7015901

7015909

7016100

7016901

7016909

7018100

7018200

7018901

7018909

7117110

7117191

7117192

7117193

7117199

7117900

7204100

7204210

7204290

7204300

7204410

7204490

7204500

7206100

7208310

7208330

7208340

7208350

7208430

7208440

7208450

7208900

7210311

7210411

7212211

7212301

7213201

7213310

7213410

7214301

7214401

7214402

7214403

7214501

7214502

7214503

7216601

7217111

7217112

7217119

7217122

7217131

7217132

7217191

7217192

7217211

7217212

7217221

7217222

7217231

7217232

7217291

7217292

7217311

7217312

7217321

7217322

7217331

7217332

7217391

7217392

7301100

7304100

7304310

7304931

7304399

7305120

7305310

7305390

7305900

7306100

7306200

7306400

7306500

7308100

7309000

7310100

7310210

7310290

7313000

7314110

7314420

7314490

7317004

7317009

7318110

7318130

7318140

7318151

7318153

7318154

7318169

7318190

7318210

7318220

7318240

7318290

7320209

7320900

7321130

7321821

7321830

7321902

7321903

7321909

7322900

7323100

7323910

7323920

7323939

7323941

7323949

7323990

7324100

7324211

7324219

7324291

7324299

7324901

7324902

7324909

7326200

7326904

7404000

7407210

7410110

7410120

7411101

7411210

7411220

7411290

7413000

7415100

7415210

7415290

7415310

7415320

7415390

7417001

7418100

7418200

7419999

7503000

7602000

7606111

7606911

7607191

7607199

7607201

7607209

7608201

7608209

7611000

7612900

7614100

7615200

7616100

7616901

7616909

7802000

7803003

7805001

7805002

7806002

7902000

7907909

8002000

8006002

8101910

8104190

8105100

8109100

8109900

8112110

8112300

8113000

8201100

8201200

8201300

8201400

8201900

8202310

8202320

8202990

8205100

8205200

8205300

8205510

8205590

8205600

8205700

8205800

8206000

8207200

8207300

8207400

8207500

8207600

8207700

8207800

8207900

8208200

8208400

8208909

8212901

8213000

8214101

8214102

8214200

8214901

8214909

8301600

8301709

8302200

8302300

8302490

8304000

8305200

8306100

8306210

8306290

8306300

8307900

8308100

8308200

8308901

8308902

8308909

8309100

8309901

8309902

8309909

8310000

8311200

8311300

8401100

8401300

8401400

8402190

8402200

8404900

8407310

8407320

8407330

8407340

8408200

8408909

8409910

8409990

8413110

8413200

8413910

8413920

8414510

8414600

8415819

8415831

8415839

8415900

8416100

8416900

8417200

8417900

8418290

8418694

8418695

8418699

8418991

8418992

8418993

8418994

8418995

8418999

8419110

8419190

8419819

8421991

8421992

8421999

8422900

8423100

8423900

8424890

8424900

8425490

8426910

8427900

8428320

8428500

8431310

8431390

8432909

8433200

8433300

8433510

8436290

8436800

8436910

8436990

8438100

8438900

8439910

8439990

8440900

8441900

8448200

8448510

8448590

8449000

8450901

8450902

8451900

8452100

8452900

8462290

8462910

8465990

8468900

8474900

8476110

8476190

8476900

8479820

8479900

8480200

8481901

8481902

8481909

8483100

8483200

8483300

8483400

8483500

8483600

8483900

8484100

8484909

8502301

8502302

8503000

8504402

8504403

8504409

8506200

8512209

8512900

8513109

8514100

8514900

8515310

8516101

8516210

8516602

8516609

8516710

8516901

8516902

8516909

8517101

8517301

8517302

8517309

8517810

8517901

8517909

8518100

8518219

8518220

8518291

8518299

8518500

8518900

8519100

8519210

8519910

8519990

8520310

8520390

8520900

8522900

8523902

8523903

8523909

8524905

8524906

8524907

8524909

8525101

8525102

8525300

8527110

8527190

8527210

8527290

8527313

8527314

8527323

8527329

8527391

8527392

8527393

8527394

8527399

8527900

8529109

8529902

8529903

8529905

8529909

8531200

8531800

8531900

8534000

8535100

8535300

8535901

8535909

8536100

8536209

8536499

8536502

8536619

8536699

8536903

8538100

8538900

8539100

8539291

8539299

8539399

8539900

8540490

8541900

8543100

8544111

8544119

8544190

8544301

8544309

8544591

8544592

8544601

8544602

8544700

8546100

8546900

8547200

8547900

8548000

8605000

8606990

8607120

8702900

8703100

8703211

8703213

8703219

8703221

8703223

8703224

8703229

8703231

8703232

8703239

8703241

8703242

8703249

8703311

8703312

8703319

8703321

8703329

8703331

8703332

8703339

8703901

8703902

8703909

8704101

8704109

8704211

8704221

8704229

8704319

8704321

8704329

8704900

8705100

8705200

8705300

8705400

8705901

8705909

5706001

5706009

8707100

8707900

8708100

8708210

8708290

8708390

8708400

8708500

8708600

8708700

8708930

8708940

8708991

8708999

8709190

8709900

8710000

8711301

8711309

8711401

8711409

8711500

8711900

8714199

8714930

8714940

8714960

8714999

8715002

8716900

8802111

8802119

8802121

8802129

8802201

8802209

8802301

8802309

8802401

8802409

8802500

8804000

8805100

8805200

8903100

8903910

8903920

8903990

8906001

8907100

8907900

9001300

9001400

9001500

9001900

9004101

9004901

9004904

9017201

9017801

9025111

9025201

9025801

9028201

9028309

9032891

9032892

9101111

9101112

9101121

9101122

9101191

9101192

9101211

9101212

9101291

9101292

9101911

9101912

9101991

9101992

9103101

9103109

9103901

9103909

9104000

9105111

9105119

9105191

9105199

9105211

9105219

9105291

9105299

9105911

9105919

9105991

9105999

9106100

9106200

9106900

9111101

9111102

9111200

9111800

9111901

9111902

9111909

9112100

9112801

9112809

9112901

9112909

9113100

9113200

9113901

9113909

9301000

9302000

9303100

9303200

9303300

9303900

9304000

9305100

9305210

9305290

9305901

9305909

9306100

9306210

9306290

9306301

9306309

9306901

9306909

9307000

9401100

9401801

9401901

9401902

9401909

9402109

9402901

9403901

9403902

9403909

9405101

9405102

9405103

9405104

9405109

9405201

9405202

9405203

9405204

9405209

9405300

9405401

9405402

9405403

9405404

9405405

9405409

9405509

9405600

9405911

9405919

9405920

9405991

9405999

9406000

9501000

9502999

9503100

9503200

9503300

9504100

9504200

9504300

9504401

9504409

9504900

9505100

9505900

9506210

9601101

9601109

9601901

9601902

9601903

9601909

9602001

9602002

9602009

9603100

9603210

9603290

9603300

9603400

9604000

9605000

9606101

9606102

9606210

9606220

9606290

9607110

9607190

9607209

9608101

9608201

9608203

9608206

9608209

9608311

8608319

9608391

9608401

9608501

9608911

9608919

9608999

9609901

9609909

9610000

9611000

9612200

9613100

9613201

9613209

9613301

9613309

9613801

9613809

9613901

9613909

9614100

9614201

9614209

9614900

9615110

9615190

9615901

9615902

9615909

9616100

9616200

9617000

9618000

9701100

9701900

9702000

9703000

9704000

9705000

9706000

BILAGA 5

Tull-nr

0509009

1212200

1517900

1518000

2008110

2103200

2103302

2103900

2104100

2104200

2202100

2202900

2207101

2207109

2207201

2207209

2208100

2208901

2208902

2208909

2515121

2515129

2522200

2522300

2523100

2523210

2523290

2523900

2620500

2620900

2710007

2806100

2807000

2809200

2825901

2834219

3005100

3005900

3006100

3006600

3215110

3303001

3303002

3303003

3303004

3304100

3304200

3304300

3304910

3304990

3305100

3305200

3305300

3305901

3305909

3306100

3306900

3307101

3307109

3307200

3307300

3307410

3307490

3307900

3401119

3401191

3401192

3401200

3402110

3402199

3402200

3402900

3405100

3506100

3606100

3606909

3808101

3808109

3808201

3808209

3808401

3808409

3808901

3808909

3813000

3819000

3920100

3920300

3920410

3923212

3923292

4008110

4008190

4008210

4008290

4009101

4009109

4011009

4011201

4011400

4011500

4011910

4011991

4011992

4011993

4011994

4011995

4011999

4012101

4012109

4012201

4012209

4012900

4013101

4013109

4013200

4013901

4013909

4016910

4016920

4016930

4016992

4016993

4202110

4202120

4202190

4202210

4202220

4202290

4202310

4202320

4202390

4202911

4202919

4202921

4202929

4202991

4202999

4203101

4203102

4203109

4203210

4203291

4203299

4203301

4203309

4203400

4205009

4407100

4407210

4407220

4407230

4407910

4407920

4407990

4408101

4408109

4408201

4408209

4408901

4408909

4410100

4410900

4411110

4411190

4411210

4411290

4411310

4411390

4411910

4411990

4419000

4802100

4802510

4802521

4802529

4802530

4802600

4803001

4803009

4804210

4804290

4804310

4804390

4804410

4804420

4804490

4804510

4804520

4804590

4805210

4805600

4805700

4805800

4808100

4809100

4809200

4809900

4810910

4810999

4811210

4811290

4811909

4816100

4816200

4816300

4816900

4817100

4817200

4817300

4818100

4818200

4818300

4818401

4818402

4818409

4818900

4819100

4819201

4819209

4819300

4819400

4819500

4819600

4820100

4820200

4820300

4820400

4820501

4820509

4820900

4821100

4821900

4822901

4822909

4823110

4823190

4823519

4823590

4823600

4823700

4823909

4901911

4901912

4901991

4901992

5208110

5208120

5208130

5208190

5208210

5208220

5208230

5208290

5208310

5208320

5208330

5208390

5208410

5208420

5208430

5208490

5208510

5208520

5208530

5208590

5209110

5209120

5209190

5209210

5209220

5209290

5209310

5209320

5209390

5209410

5209420

5209430

5209490

5209510

5209520

5209590

5210110

5210120

5210190

5210210

5210220

5210290

5210310

5210320

5210390

5210410

5210420

5210490

5210510

5210520

5210590

5211110

5211120

5211190

5211210

5211220

5211290

5211310

5211320

5211390

5211410

5211420

5211430

5211490

5211510

5211520

5211590

5212110

5212120

5212130

5212140

5212150

5212210

5212220

5212230

5212240

5212250

5512110

5512190

5512210

5512290

5512910

5512990

5515110

5515120

5515130

5515190

5515210

5515220

5515290

5515910

5515920

5515990

5601100

5703100

5703200

5703300

5703900

6002100

6002200

6002300

6002410

6002420

6002430

6002491

6002499

6002910

6002920

6002930

6002991

6002999

6101100

6101200

6101300

6101901

6101909

6102100

6102200

6102300

6102901

6102909

6103110

6103120

6103191

6103199

6103210

6103220

6103230

6103291

6103299

6103310

6103320

6103330

6103391

6103399

6103410

6103420

6103430

6103491

6103499

6104110

6104120

6104130

6104191

6104199

6104210

6104220

6104230

6104291

6104299

6104310

6104320

6104330

6104391

6104399

6104410

6104420

6104430

6104440

6104491

6104499

6104510

6104520

6104530

6104591

6104599

6104610

6104620

6104630

6104691

6104699

6105100

6105200

6105901

6105909

6106100

6106200

6106901

6106909

6107110

6107120

6107191

6107199

6107210

6107220

6107291

6107299

6107910

6107920

6107991

6107992

6107999

6108110

6108191

6108199

6108210

6108220

6108291

6108299

6108310

6108320

6108391

6108399

6108910

6108920

6108991

6108999

6109100

6109901

6109902

6109909

6110100

6110200

6110300

6110901

6110909

6111100

6111200

6111300

6111901

6111909

6112110

6112120

6112191

6112199

6112200

6112310

6112391

6112399

6112410

6112491

6112499

6113000

6114100

6114200

6114300

6114901

6114909

6115110

6115120

6115191

6115199

6115201

6115202

6115209

6115910

6115929

6115939

6115991

6115999

6116910

6116920

6116930

6116991

6116999

6117101

6117102

6117103

6117109

6117201

6117202

6117203

6117209

6201110

6201120

6201130

6201191

6201199

6201910

6201920

6201930

6201991

6201999

6202110

6202120

6202130

6202191

6202199

6202910

6202920

6202930

6202991

6202999

6203110

6203120

6203191

6203199

6203210

6203220

6203230

6203291

6203299

6203310

6203320

6203330

6203391

6203399

6203410

6203420

6203430

6203491

6203499

6204110

6204120

6204130

6204191

6204199

6204210

6204220

6204230

6204291

6204299

6204310

6204320

6204330

6204391

6204399

6204410

6204420

6204430

6204440

6204491

6204499

6204510

6204520

6204530

6204591

6204599

6204610

6204620

6204630

6204691

6204699

6205100

6205200

6205300

6205901

6205909

6206100

6206200

6206300

6206400

6206900

6207110

6207191

6207199

6207210

6207220

6207291

6207299

6207910

6207920

6207991

6207999

6208110

6208191

6208199

6208210

6208220

6208291

6208299

6208910

6208920

6208991

6208999

6209100

6209200

6209300

6209901

6209909

6210100

6210200

6210300

6210400

6210500

6211111

6211112

6211119

6211121

6211122

6211129

6211200

6211311

6211319

6211321

6211329

6211331

6211339

6211391

6211392

6211399

6211411

6211419

6211421

6211429

6211431

6211439

6211491

6211492

6211499

6212101

6212109

6212201

6212209

6212301

6212309

6212901

6212909

6213100

6213200

6213900

6214100

6214200

6214300

6214400

6214900

6215100

6215200

6215900

6216001

6216009

6301200

6301300

6301400

6301900

6302100

6302210

6302220

6302290

6302310

6302320

6302390

6302400

6302510

6302520

6302530

6302590

6302601

6302602

6302910

6302920

6302930

6302990

6303110

6303120

6303190

6303910

6303920

6303990

6304110

6304190

6304910

6304920

6304930

6304990

6305100

6305200

6305310

6305390

6305900

6310101

6310109

6310901

6310909

6401100

6401910

6401920

6401990

6402190

6402200

6402300

6402910

6402990

6403190

6403200

6403300

6403400

6403510

6403590

6403910

6403990

6404110

6404191

6404199

6404201

6464209

6405100

6405200

6405900

6406101

6406109

6802210

6802910

6907902

6907909

6908901

6908902

6908908

6908909

6910100

6910900

6911101

6911109

6911901

6911909

6912001

6912002

6912003

6912009

6913100

6913901

6913909

7010100

7012000

7013100

7013210

7013291

7013292

7013299

7013310

7013320

7013391

7013399

7013910

7013991

7013992

7013999

7020001

7020009

7101101

7101102

7101210

7101220

7102100

7102210

7102290

7102310

7102390

7103101

7103109

7103911

7103919

7103991

7103999

7104109

7104209

7104909

7105100

7105900

7106100

7106910

7106921

7106922

7106929

7107001

7107002

7108110

7108121

7108129

7108131

7108139

7108200

7109000

7110110

7110191

7110192

7110199

7110210

7110291

7110299

7110310

7110391

7110399

7110410

7110491

7110499

7111000

7112100

7112200

7112900

7113111

7113112

7113113

7113114

7113119

7113191

7113192

7113193

7113194

7113195

7113196

7113197

7113198

7113199

7113201

7113202

7113203

7113209

7114111

7114119

7114191

7114192

7114193

7114199

7114201

7114209

7115100

7115901

7115902

7115903

7115909

7116101

7116109

7116201

7116209

7118101

7118109

7118901

7118902

7118909

7207110

7207120

7207190

7207200

7213100

7214200

7216211

7216219

7306300

7306600

7306900

7307110

7307190

7307910

7307920

7308200

7308300

7308400

7308901

7308909

7311000

7312100

7314190

7314200

7314300

7314410

7314500

7315820

7316000

7317001

7317003

7318120

7318159

7318231

7318232

7318239

7320101

7320109

7320201

7321111

7321119

7321120

7321810

7321829

7322110

7322190

7323931

7325100

7325910

7325990

7326110

7326905

7326909

7409111

7409191

7409211

7409291

7411109

7412200

7419994

7604103

7604210

7604293

7608100

7610100

7610900

7612100

7615100

7616906

8202100

8202200

8202910

8203100

8203200

8204110

8204120

8205400

8205900

8208100

8211100

8211911

8211912

8211919

8211921

9211929

8211931

8211932

8211939

8212101

8215100

8215200

8215910

8215990

8301100

8301200

8301300

8301400

8302100

8302410

8302420

8302500

8303000

8311100

8403101

8403109

8408100

8408901

8413301

8413302

8413309

8413702

8413709

8413811

8413812

8413819

8415100

8415811

8415820

8418100

8418210

8418220

8418300

8418400

8418500

8418610

8418691

8418692

8418693

8418910

8419811

8421230

8421310

8422400

8423810

8423820

8424100

8424811

8424819

8425421

8425429

8426110

8428100

8432100

8432210

8432290

8432401

8432409

8433400

8436210

8450110

8450120

8450190

8452400

8462390

8465100

8465910

8465920

8465950

8474311

8481102

8481809

8484901

8501201

8501209

8501400

8501519

8501521

8501529

8502110

8502120

8502130

8504100

8504210

8504220

8504319

8504320

8504330

8504340

8504401

8506110

8506120

8506130

8506190

8507100

8507200

8507903

8515390

8516102

8516290

8516601

8517109

8528100

8528200

8529101

8529102

8529901

8529904

8531100

8536201

8536300

8536491

8536501

8536509

8536611

8536691

8536901

8536902

8537100

8537200

8539221

8544112

8544201

8544209

8544410

8544491

8544499

8544511

8544519

8544593

8544599

8544603

8544609

8607110

8609001

8609009

8701200

8702100

8704212

8704219

8704230

8704311

8708310

8708800

8708910

8708920

8708992

8708993

8711101

8711109

8711201

8711209

8712001

8712009

8714110

8714191

8714192

8714193

8714194

8714195

8714200

8714910

8714920

8714950

8714991

8714992

8715001

8716100

8716200

8716310

8716390

8716400

8716800

9003110

9003191

9003199

9003900

9004109

9004902

9004909

9017101

9018310

9028202

9028301

9102110

9102120

9102190

9102210

9102290

9102910

9102990

9401200

9401300

9401400

9401500

9401610

9401690

9401710

9401790

9401809

9402101

9403100

9403201

9403202

9403209

9403300

9403400

9403500

9403600

9403700

9403800

9404100

9404210

9404290

9404300

9404900

9502100

9503410

9503490

9503500

9503600

9503700

9503800

9503900

9506620

9608102

9608109

9608202

9608399

9608509

9608991

9609100

9612100

BILAGA 6

Tull-nr

0403900

0403100

1902110

1902190

1902200

1902300

1902400

1905100

1905200

1905300

1905400

1905901

1905902

1905909

2102100

2102200

2102300

2201100

2201900

5701101

5701102

5701103

5701109

5701901

5701902

5701903

5701909

5702100

5702310

5702320

5702390

5702410

5702420

5702490

5702510

5702520

5702590

5702910

5702920

5702990

5705000

5804300

5805000

6307100

6309000

BILAGA 7 om immateriell, industriell och kommersiell äganderätt

1. Före utgången av det fjärde året efter detta avtals ikraftträdande skall Tunisien ansluta sig till följande multilaterala konventioner om skydd för immateriell, industriell och kommersiell egendom:

- Internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram och radioföretag (Rom 1961).

- Budapestkonventionen om internationellt erkännande av deponering av mikroorganismer för patentändamål (1977; ändrad 1980).

- Konvention om patentsamarbete (Washington, 1970; ändrad 1979, reviderad 1984).

- Internationella konventionen om växtskydd (Genève, 1991).

- Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster för vilka varumärken gäller (Genève, 1977).

2. Associeringsrådet får besluta att punkt 1 i denna bilaga skall gälla andra multilaterala konventioner på detta område. I detta syfte skall Tunisien göra sitt yttersta för att ansluta sig till främst de konventioner i vilka Europeiska gemenskapens medlemsstater är parter.

3. De avtalsslutande parterna åtar sig att iaktta de skyldigheter som följer av följande multilaterala konventioner:

- Pariskonventionen om skydd för den industriella äganderätten (reviderad i Stockholm, 1967) (Paris-unionen)

- Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Paristexten, 1971).

PROTOKOLL nr 1 om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Tunisien

Artikel 1

1. De produkter som förtecknas i bilagan och som har sitt ursprung i Tunisien får importeras till gemenskapen på de villkor som anges nedan samt i bilagan.

2. Beroende på vilken produkt som avses skall importtullarna avskaffas eller nedsättas med det procenttal som anges för varje produkt i kolumn a.

I fråga om vissa produkter för vilka Gemensamma tulltaxan förutsätter tillämpning av en värdetull och en särskild tull skall nivåerna på de nedsättningar som anges i kolumn a och i kolumn c som avses i punkt 3 endast tillämpas på värdetullen.

3. I fråga om vissa produkter skall tullarna avskaffas inom gränserna för de tullkvoter som för varje produkt anges i kolumn b.

För de kvantiteter som importeras utöver kvoterna skall tullarna enligt Gemensamma tulltaxan nedsättas med det procenttal som anges i kolumn c.

4. För vissa andra produkter som är befriade från tullar har referenskvantiteter fastställts och anges i kolumn d.

Om importen av en produkt överstiger referenskvantiteterna får gemenskapen, med beaktande av en årlig handelsbalans som den skall fastställa, tilldela produkten en gemenskapstullkvot med en volym som motsvarar referenskvantiteten. I sådana fall skall tullen enligt Gemensamma tulltaxan, beroende på vilken produkt som avses, tas ut i sin helhet eller nedsättas med det procenttal som anges i kolumn c för de kvantiteter som importeras utöver kvoten.

5. För vissa produkter som avses i punkterna 3 och 4 och som anges i kolumn 3 skall storleken på kvoterna eller referenskvantiteterna höjas i fyra lika stora etapper på 3 % av denna volym varje år från och med den 1 januari 1997 till och med den 1 januari 2000.

6. För vissa andra produkter än dem som avses i punkterna 3 och 4 och som anges i kolumn e får gemenskapen fastställa en referenskvantitet i enlighet med punkt 4 om den, mot bakgrund av den årliga handelsbalans som den skall fastställa, konstaterar att de importerade kvantiteterna hotar att skapa svårigheter på gemenskapsmarknaden. Om en produkt till följd därav tilldelas en tullkvot på de villkor som anges i punkt 4 skall tullen enligt Gemensamma tulltaxan, beroende på vilken produkt som avses, tas ut i sin helhet eller nedsättas med det procenttal som anges i kolumn c för de kvantiteter som importeras utöver kvoten.

Artikel 2

I fråga om vin av färska druvor enligt nr 2204 i Kombinerade nomenklaturen, med ursprung i Tunisien, vilket har ursprungsbeteckning skall bestämmelserna i artikel 1 tillämpas på vin som presenteras i behållare på högst två liter och som har en alkoholhalt på högst 15 %.

I enlighet med Tunisiens lagstiftning har dessa viner följande beteckningar: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.

Artikel 3

1. För varje regleringsår under perioden 1 januari 1996 - 31 december 1999 och inom en kvantitet på 46 000 ton per regleringsår, skall en tull på 7,81 ecu/100 kg tas ut på import till gemenskapen av obearbetad olivolja enligt undernummer 1509 10 10 och 1509 10 90 i Kombinerade nomenklaturen för sådan olivolja som är helt framställd i Tunisien och som transporteras direkt därifrån till gemenskapen.

2. Om importen av olivolja enligt denna ordning hotar att störa jämvikten på Europeiska unionens marknad och särskilt på grund av dess skyldigheter i fråga om denna produkt inom WTO, får Europeiska gemenskapen vidta lämpliga åtgärder för att råda bot på situationen.

3. Parterna skall se över situationen under hösten 1999 i syfte att fastställa den ordning som skall gälla från och med den 1 januari 2000.

BILAGA

>Plats för tabell>

PROTOKOLL nr 2 om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av fiskeriprodukter med ursprung i Tunisien

Enda Artikel

Nedan uppräknade produkter med ursprung i Tunisien är befriade från tull vid import till gemenskapen.

>Plats för tabell>

PROTOKOLL nr 3 om den ordning som skall tillämpas vid import till Tunisien av jordbruksprodukter med ursprung inom gemenskapen

Enda artikel

För de produkter med ursprung i gemenskapen som uppräknas i bilagan skall tullen vid import till Tunisien inte överstiga den som anges i kolumn a inom de tullkvoter som anges i kolumn b.

>Plats för tabell>

PROTOKOLL nr 4 om definitionen av ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete

AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1 Definitioner

I detta protokoll används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) tillverkning: alla slag av bearbetning eller förädling inbegripet sammansättning eller särskilda processer.

b) material: alla ingredienser, råvaror, beståndsdelar eller delar etc. som används vid framställningen av produkten.

c) produkt: den produkt som framställs, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

d) varor: både material och produkter.

e) tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med Avtalet om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (överenskommelse om tullvärdet i WTO).

f) pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten till den tillverkare i vars företag den sista bearbetnings- eller förädlingsprocessen ägde rum, inbegripet värdet på allt använt material, minskat med alla inhemska skatter som skall eller får återbetalas när den framställda produkten exporteras.

g) materialvärde: tullvärdet vid tidpunkten för import av det icke-ursprungsmaterial som används eller, om värdet inte är känt eller inte kan säkerställas, det första kontrollerbara pris som betalas för materialet på det berörda området.

h) ursprungsmaterials värde: tullvärdet på sådant material i enlighet med definitionen i g som också skall tillämpas.

i) kapitel- och tulltaxenummer: de kapitel och tulltaxe-nummer (med fyrsiffrig kod) som används i den nomenklatur som utgör Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, i detta protokoll kallat Harmoniserade systemet eller HS.

j) klassificeras: avser klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst tulltaxenummer.

k) parti: varor som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare eller som omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, om ett sådant dokument saknas, av en enda faktura.

AVDELNING II DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSVAROR

Artikel 2 Ursprungskriterier

Vid tillämpningen av avtalet och utan att det påverkar bestämmelserna i artiklarna 3, 4 och 5 i detta protokoll avses med

1) varor med ursprung i gemenskapen:

a) varor som helt framställts inom gemenskapen i enlighet med artikel 6 i detta protokoll,

b) varor som framställts inom gemenskapen och som innehåller material som inte helt framställts där, dock förutsatt att dessa varor har genomgått tillräcklig bearbetning och förädling inom gemenskapen i enlighet med artikel 7 i detta protokoll.

2) varor med ursprung i Tunisien:

a) varor som helt framställts i Tunisien i enlighet med artikel 6 i detta protokoll,

b) varor som framställts i Tunisien och som innehåller material som inte helt framställts där, dock förutsatt att dessa varor har genomgått tillräcklig bearbetning och förädling i enlighet med artikel 7 i detta protokoll.

Artikel 3 Bilateral kumulering

1. Trots bestämmelserna i artikel 2.1 b skall varor som enligt detta protokoll har sitt ursprung i Tunisien anses vara varor med ursprung i gemenskapen, och det är inte nödvändigt att sådant material har genomgått tillräcklig bearbetning eller förädling i Tunisien, dock förutsatt att det har genomgått bearbetning eller förädling utöver den som beskrivs i artikel 8 i detta protokoll.

2. Trots bestämmelserna i artikel 2.2 b skall varor som enligt detta protokoll har sitt ursprung i gemenskapen anses som varor med ursprung i Tunisien, och det är inte nödvändigt att sådant material har genomgått tillräcklig bearbetning eller förädling i gemenskapen, dock förutsatt att det har genomgått bearbetning eller förädling utöver den som beskrivs i artikel 8 i detta protokoll.

Artikel 4 Kumulering med material med ursprung i Algeriet och Marocko

1. Trots bestämmelserna i artikel 2.1 b och utan att det påverkar bestämmelserna i punkterna 3 och 4 skall varor med ursprung i Algeriet eller Marocko enligt protokoll nr 2, som utgör bilaga till avtalet mellan gemenskapen och dessa länder, anses ha ursprung i gemenskapen, och det är inte nödvändigt att sådant material har genomgått tillräcklig bearbetning eller förädling, dock på villkor att det har genomgått bearbetning och förädling utöver den som anges i artikel 8 i detta protokoll.

2. Trots bestämmelserna i artikel 2.2 b och utan att det påverkar bestämmelserna i punkterna 3 och 4 skall material med ursprung i Algeriet och Marocko enligt protokoll nr 2, som utgör bilaga till avtalet mellan gemenskapen och dessa länder, anses vara material med ursprung i Tunisien, och det är inte nödvändigt att sådant material har genomgått tillräcklig bearbetning eller förädling, dock på villkor att det har genomgått bearbetning och förädling utöver den som beskrivs i artikel 8 i detta protokoll.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 om material med ursprung i Algeriet är inte tillämpliga utom i den mån som handeln mellan gemenskapen och Algeriet och mellan Tunisien och Algeriet omfattas av samma ursprungsregler.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 om material med ursprung i Marocko är inte tillämpliga utom i den mån handeln mellan gemenskapen och Marocko och mellan Tunisien och Marocko omfattas av samma ursprungsregler.

Artikel 5 Kumulering med bearbetning eller förädling

1. Vid tillämpningen av artikel 2.1 b skall bearbetning eller förädling som utförts i Tunisien eller, när villkoren i artikel 4.3 och 4.4 är uppfyllda, i Algeriet eller Marocko, anses ha utförts inom gemenskapen när de produkter som framställs senare bearbetas eller förädlas i gemenskapen.

2. Vid tillämpningen av artikel 2.2 b skall bearbetning eller förädling som utförts i gemenskapen eller, när villkoren i artikel 4.3 och 4.4 är uppfyllda, i Algeriet eller Marocko, anses ha utförts i Tunisien när de produkter som framställs senare bearbetas eller förädlas i Tunisien.

3. Vid tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall de ursprungsprodukter som framställs i två eller flera av de stater som anges i dessa bestämmelser, eller i gemenskapen, anses som ursprungprodukter i den stat eller i gemenskapen, där den senaste bearbetningen eller förädlingen utförts, i den mån denna bearbetning eller förädling går utöver den som anges i artikel 8.

Artikel 6 Helt framställda produkter

1. I enlighet med artiklarna 2.1 a och 2.2 a skall följande produkter anses vara helt framställda antingen inom gemenskapen eller i Tunisien:

a) Mineraliska produkter som utvunnits ur deras jord eller havsbotten.

b) Vegetabiliska produkter som skördats där.

c) Levande djur som fötts och uppfötts där.

d) Produkter som erhållits från levande djur som uppfötts där.

e) Produkter från jakt eller fiske som utövats där.

f) Produkter från havsfiske och andra varor som hämtats ur havet av deras fartyg.

g) Produkter som framställts ombord på deras fabriksfartyg ej inberäknat de varor som avses i f.

h) Begagnade föremål som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror, inbegripet begagnade bildäck som endast kan användas för regummering eller som avfall.

i) Avfall och skrot som uppkommit vid tillverkningsprocesser som bedrivs där.

j) Produkter som utvunnits från eller under havsbotten utanför Tunisiens territorialvatten, förutsatt att landet har ensamrätt till den havsbotten.

k) Varor som framställts uteslutande av de produkter som anges i a-j.

2. Med uttrycken "deras fartyg" och "deras fabriksfartyg" i punkt 1 f och g avses endast fartyg

- som är registrerade eller anmälda för registrering i Tunisien eller i en av gemenskapens medlemsstater,

- som för Tunisiens eller en medlemsstats flagg,

- som till minst hälften ägs av medborgare i medlemsstaterna eller Tunisien, eller av ett bolag med huvudkontor i en medlemsstat eller i Tunisien, och vars direktör eller direktörer, styrelseordförande, samt majoriteten av styrelseledamöter är medborgare i en av gemenskapens medlemsstater eller i Tunisien och vidare, i fråga om handelsbolag eller aktiebolag, för vilka minst hälften av kapitalet tillhör medlemsstater eller Tunisien, deras offentliga organ eller deras medborgare,

- vars befälhavare och övriga befäl är medborgare i Tunisien eller i medlemsstater,

- vars besättning till minst 75 % består av medborgare i Tunisien eller i medlemsstater.

3. I den mån handeln mellan Tunisien eller gemenskapen och Algeriet eller Marocko omfattas av samma ursprungsregler skall uttrycken deras fartyg och deras fabriksfartyg i punkterna 1 f och g även vara tillämpliga på algeriska och marockanska fartyg och fabriksfartyg enligt bestämmelserna i punkt 2.

4. Begreppen Tunisien och gemenskapen skall också omfatta Tunisiens och gemenskapens medlemsstaters territorialvatten.

Havsgående fartyg, inklusive fabriksfartyg på vilka resultatet av fisket bearbetas eller förädlas skall anses utgöra en del av gemenskapens eller Tunisiens territorium, förutsatt att de uppfyller villkoren i punkt 2.

Artikel 7 Tillräckligt bearbetade eller förädlade varor

1. Vid tillämpningen av artikel 2 anses icke-ursprungsmaterial vara tillräckligt bearbetat eller förädlat om den framställda produkten klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än det enligt vilket alla de icke-ursprungsmaterial som har använts vid tillverkningen klassificeras, om inte annat följer av punkterna 2 och artikel 8.

2. För en produkt som anges i kolumnerna 1 och 2 i förteckningen i bilaga II måste de villkor som anges i kolumn 3 för produkten i fråga uppfyllas i stället för regeln i punkt 1.

För produkterna i kapitel 84-91 kan exportören välja mellan villkoren i kolumn 3 och de som anges i kolumn 4.

Då det i förteckningen i bilaga II används en procentregel vid bestämning av ursprungsstatus för en produkt som har framställts inom gemenskapen eller i Tunisien, skall värdeökningen till följd av bearbetningen eller förädlingen motsvara den framställda produktens pris fritt fabrik minskat med värdet på det material från tredje land som har importerats till gemenskapen eller Tunisien.

3. Dessa villkor anger, i fråga om alla produkter som omfattas av detta avtal, den bearbetning eller förädling som måste utföras på det icke-ursprungsmaterial som används vid framställningen av dessa varor och tillämpas endast med avseende på sådana material. Av detta följer att om en produkt, som har fått ursprungsstatus genom att uppfylla villkoren i förteckningen för den produkten, används vid framställningen av en annan vara, är de tillämpliga villkoren för den vara i vilken den införlivas inte tillämpliga på den, och ingen hänsyn skall tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid framställningen.

Artikel 8 Otillräckliga bearbetnings- eller förädlingsåtgärder

Vid tillämpning av artikel 7 skall följande åtgärder för behandling eller förädling anses otillräckliga för att ge status som ursprungsvaror, oavsett om det sker en ändring av tulltaxenummer eller inte:

a) Behandling i syfte att säkerställa att varorna bevaras i gott skick under transport och lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning, inläggning i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller i andra konserverande vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande åtgärder).

b) Enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller sållning, sortering, klassificering, hoppassning (inklusive sammanföring av varusatser), tvättning, målning eller delning.

c) i) Ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin.

ii) Förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, på plattor m.m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder.

d) Anbringande av märken, etiketter eller liknande kännetecken på varor eller förpackningar.

e) Enkel blandning av varor, även av skilda slag, om en eller flera i blandningen ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren i detta protokoll för att kunna anses ha ursprung i gemenskapen eller Tunisien.

f) Enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel.

g) En kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under a till f.

h) Slakt av djur.

Artikel 9 Kvalificerande enhet

1. Den kvalificerande enheten för tillämpning av bestämmelserna i detta protokoll skall vara varje produkt som används som basenhet vid fastställandet av klassificering i enlighet med Harmoniserade systemets nomenklatur. Av detta följer att

a) när en produkt, som är sammansatt av en grupp eller en samling artiklar, klassificeras under ett enda tulltaxenummer i Harmoniserade systemet utgör helheten den kvalificerande enheten,

b) då ett parti består av ett antal identiska varor som klassificeras enligt samma tulltaxenummer i Harmoniserade systemet skall varje produkt beaktas individuellt vid tillämpning av bestämmelserna i detta protokoll.

2. Om förpackningarna vid tillämpningen av den allmänna regeln 5 i Harmoniserade systemet klassas tillsammans med den produkt som de innehåller, bör de anses såsom utgörande en helhet tillsammans med produkten vid ursprungsbestämningen.

Artikel 10 Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller inte har fakturerats särskilt.

Artikel 11 Satser

Varor i satser, i den mening som avses i allmänna regeln 3 i Harmoniserade systemet, anses som ursprungsvaror under förutsättning att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i satser som består av såväl ursprungsvaror som icke-ursprungsvaror skall dock i sin helhet anses vara ursprungsvaror, förutsatt att värdet av icke-ursprungsvarorna inte överskrider 15 % av satsens pris fritt från fabrik.

Artikel 12 Neutrala element

För att avgöra om en produkt har ursprung i gemenskapen eller i Tunisien skall det bortses från om elektrisk energi, bränsle, anläggningar och utrustning liksom maskiner och verktyg som använts för framställning av denna produkt, eller om någon vara som använts under produktionen och som inte ingått och som inte var avsedd att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten, är ursprungsvaror eller ej.

AVDELNING III TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 13 Territorialitetsprincip

De villkor i avdelning II som gäller erhållande av ursprungsstatus skall uppfyllas utan avbrott inom gemenskapen eller i Tunisien om inte annat följer av bestämmelserna i artiklarna 4 eller 5.

Artikel 14 Återimport av varor

Om varor med ursprungsstatus som exporteras från gemenskapen eller Tunisien till ett annat land återsänds, skall de, förutom då bestämmelserna i artiklarna 4 eller 5 tillämpas, anses vara icke-ursprungsvaror om det inte på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt kan visas

a) att de återsända varorna är samma varor som de som exporterades, och

b) att de inte har undergått någon åtgärd utöver den som var nödvändig för att bevara dem i gott skick medan de var i det landet eller under export.

Artikel 15 Direkttransport

1. Den förmånsbehandling som avses i detta avtal gäller endast för varor eller material som transporteras mellan gemenskapens och Tunisiens territorier eller, vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 4 och 5, Algeriets eller Marockos territorier, utan att föras in på andra territorier. Varor med ursprung i Tunisien eller i gemenskapen som bildar en enda försändelse som inte delas upp, får emellertid transporteras genom andra territorier än gemenskapens och Tunisiens eller, vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 3, Algeriets eller Marockos territorier, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring på de territorierna, i den mån som varorna har stått under uppsikt av tullmyndigheten i transit- eller lagringslandet och de inte har undergått annan behandling än lossning och lastning, eller någon åtgärd för att bevara dem i gott skick.

Varor med ursprung i Tunisien eller inom gemenskapen får transporteras i ledning genom annat territorium än gemenskapens eller Tunisiens.

2. För att styrka att villkoren i punkt 1 har uppfyllts skall för tullmyndigheten i importlandet uppvisas

a) antingen ett enda, i exportlandet utfärdat transportdokument som gäller för transporten genom transitlandet,

b) eller ett intyg utfärdat av tullmyndigheten i transitlandet innehållande

i) en noggrann produktbeskrivning,

ii) datum för varornas lossning och lastning, eller för deras inskeppning eller utskeppning samt, i förekommande fall, namnet på det fartyg som används,

iii) uppgift om de villkor under vilka varorna befunnit sig i transitlandet,

c) eller, i avsaknad härav, andra skriftliga underlag.

Artikel 16 Utställningar

1. Varor som har sänts från en av de avtalsslutande parterna till en utställning i tredje land och som efter utställningen sålts för att importeras till en annan avtalsslutande part skall vid importen dra fördel av bestämmelserna i avtalet, förutsatt att varorna uppfyller villkoren i detta protokoll för att anses ha ursprung inom gemenskapen eller i Tunisien och att det för tullmyndigheten på ett tillfredsställande sätt styrks

a) att en exportör har sänt varorna från en av de avtalsslutande parterna till utställningslandet och ställt ut dem där,

b) att denne exportör har sålt eller på annat sätt avyttrat varorna till någon annan avtalsslutande part,

c) att varorna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts till den senare avtalsslutande parten i samma skick som de sändes till utställningen, och

d) att varorna, sedan de sändes till utställningen, inte har använts för annat ändamål än för demonstration på utställningen.

2. Ett ursprungsintyg skall på vanligt sätt utfärdas eller upprättas i enlighet med bestämmelserna i avdelning IV och uppvisas för tullmyndigheten i den importerande staten. Beteckning för och adress till utställningen skall tydligt anges på intyget. Vid behov får ytterligare skriftliga bevis om produkternas art och de villkor på vilka de har ställts ut krävas.

3. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka varorna förblir under tullkontroll, dock med undantag för sådana som i privat syfte anordnas i butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska varor.

AVDELNING IV URSPRUNGSINTYG

Artikel 17 Varucertifikat EUR.1

Intyg om varors ursprungsstatus enligt detta protokoll skall ges i form av ett varucertifikat EUR.1, för vilket en förlaga finns i bilaga III till detta protokoll.

Artikel 18 Normalt förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

1. Ett varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i den exporterande staten på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, från dennes befullmäktigade företrädare.

2. För det ändamålet skall exportören eller dennes befullmäktigade företrädare fylla i både varucertifikat EUR.1 och ansökningsblanketten, för vilka förlagor finns i bilaga III.

Dessa blanketter skall fyllas i på något av de språk som avtalet har upprättats på, i enlighet med bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om blanketterna fylls i för hand skall detta ske med bläck och tryckbokstäver. Uppgift om varuslag skall anges i det fält som är reserverat för det ändamålet varvid alla rader skall fyllas i. Om ett fält inte fylls i fullständigt skall en vågrät linje dras under sista raden under varuslag och det tomma utrymmet korsas över.

3. En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i exportlandet där varucertifikatet EUR.1 utfärdas framvisa alla relevanta handlingar som styrker de berörda varornas ursprungsstatus samt att övriga krav i detta protokoll är uppfyllda.

4. Varucertifikatet EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i en av Europeiska gemenskapens medlemsstater om de varor som skall exporteras kan anses vara varor med ursprung i gemenskapen i enlighet med artikel 2.1 i detta protokoll. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i Tunisien om de varor som skall exporteras kan anses vara varor med ursprung i Tunisien i enlighet med artikel 2.2 i detta protokoll.

5. Vid tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 2 till 5 om kumulering får tullmyndigheten i medlemsstaten eller i Tunisien utfärda varucertifikat EUR.1 enligt villkoren i detta protokoll om de varor som skall exporteras kan anses vara varor med ursprung i enlighet med detta protokoll och förutsatt att de varor som omfattas av varucertifikat EUR.1 befinner sig i gemenskapen eller i Tunisien.

I detta fall skall varucertifikat EUR.1 utfärdas mot uppvisande av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg. Detta ursprungsintyg måste tullmyndigheten i exportlandet behålla i minst två år.

6. Exportlandets tullmyndighet som utfärdar varucertifikat EUR.1 skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera varornas ursprungsstatus och att övriga krav i detta protokoll är uppfyllda. För det ändamålet skall de ha rätt att begära alla slags bevis och att utföra alla slags kontroller av räkenskaper, eller varje annan kontroll som de bedömer lämplig.

De tullmyndigheter som har till uppgift att utfärda varucertifikat EUR.1 skall också säkerställa att de blanketter som avses i punkt 2 är vederbörligen ifyllda. Den skall särskilt kontrollera om utrymmet för varubeskrivningen har fyllts i på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

7. Dagen för utfärdande av varucertifikat EUR.1 skall anges i det fält på certifikatet som är reserverat för tullmyndigheten.

8. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i exportlandet när de berörda varorna exporteras. Det skall ställas till exportörens förfogande så snart utförseln ägt rum eller garanteras.

Artikel 19 Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

1. Trots vad som sägs i artikel 18.8 får varucertifikat EUR.1 också undantagsvis utfärdas efter exporten av produkterna i följande fall:

a) Det utfärdades inte vid tidpunkten för exporten på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter.

b) Det har på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt visats att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men inte godtogs vid importen av tekniska skäl.

2. För tillämpningen av punkt 1 skall exportören i sin skriftliga ansökan ange plats och tidpunkt för exporten av de varor som EUR.1-certifikat avser och ange skälen för ansökan.

3. Tullmyndigheten får utfärda varucertifikat EUR.1 i efterhand endast efter att ha kontrollerat att de uppgifter som lämnas i exportörens ansökan stämmer överens med uppgifterna i motsvarande dokument.

4. EUR.1-certifikat som utfärdas i efterhand måste förses med en av följande påskrifter:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITADO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND", ">Hänvisning till >

".

5. Den påskrift som avses i punkt 4 skall föras in i fältet "Anmärkningar" på varucertifikatet EUR.1.

Artikel 20 Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1. Vid stöld, förlust eller förstörelse av ett varucertifikat EUR.1 får exportören vända sig till den tullmyndighet som utfärdat det och skriftligen ansöka om ett duplikat som upprättas på grundval av de exportdokument som finns hos tullmyndigheten.

2. Ett duplikat som utfärdas på detta sätt måste förses med en av följande påskrifter:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "DUPLICADO", "SEGUNDA VÍA", "KAKSOISKAPPALE", ">Hänvisning till >

".

3. Den påskrift som avses i punkt 2 samt utfärdandedagen och ursprungscertifikatets löpnummer skall föras in i fältet "Anmärkningar" på varucertifikatet EUR.1.

4. Duplikatet skall ha samma utfärdandedag som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 och gälla från och med samma dag.

Artikel 21 Ersättning av certifikat

1. Det skall när som helst vara möjligt att ersätta ett eller flera varucertifikat EUR.1 med ett eller flera andra certifikat, förutsatt att detta görs av det tullkontor som ansvarar för varukontrollerna.

2. Vid tillämpningen av detta protokoll, inklusive bestämmelserna i denna artikel, skall ersättningscertifikatet betraktas som ett varucertifikat EUR.1 för en begränsad tid.

3. Ersättningscertifikatet skall utfärdas på grundval av en skriftlig ansökan som görs av återexportören efter det att de berörda myndigheterna har kontrollerat de uppgifter som har lämnats i ansökan. Datum och löpnummer för det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 skall anges i fält 7.

Artikel 22 Förenklat förfarande vid utfärdande av certifikat

1. Trots vad som sägs i artiklarna 18, 19 och 20 i detta protokoll kan ett förenklat förfarande användas för utfärdande av varucertifikat EUR.1 i enlighet med följande bestämmelser.

2. Tullmyndigheten i exportlandet får tillåta en exportör, nedan kallad godkänd exportör, som ofta exporterar varor, för vilka varucertifikat EUR.1 får utfärdas, och, som på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt erbjuder alla nödvändiga garantier för kontroll av varornas ursprungsstatus, att inte till tullkontoret i exportlandet överlämna varorna eller en ansökan om varucertifikat EUR.1 avseende dessa varor vid tiden för exporten, för att erhålla ett varucertifikat EUR.1 enligt de villkor som fastställs i artikel 18 i detta protokoll.

3. I det tillstånd som avses i punkt 2 skall tullmyndigheten, om den så önskar, föreskriva att fält nr 11 "Tullmyndighetens intyg" på varucertifikatet EUR.1 skall

a) antingen attesteras på förhand med en stämpel från exportlandets behöriga tullkontor och med en handskriven eller tryckt namnunderskrift av en tjänsteman på det kontoret, eller

b) attesteras av den godkända exportören med en särskild stämpel som är godkänd av tullmyndigheten i exportlandet och motsvarar förlagan i bilaga V till detta protokoll. Stämpeln får vara förtryckt på formuläret.

4. I de fall som avses i punkt 3 a skall en av följande påskrifter föras in i fält nr 7 "Anmärkningar" på varucertifikatet EUR.1:

"PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "FORENKLET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", "ÁÐËÏÕÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ", "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCÉDURE SIMPLIFIÉE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA,", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE", "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO", "YKSINKERTAISTETTU MENETTELY", "FÖRENKLAT FÖRFARANDE", ">Hänvisning till >

".

5. Fält nr 11 "Tullens påskrift" på varucertifikatet EUR.1 skall om nödvändigt fyllas i av den godkända exportören.

6. Den godkända exportören skall, om nödvändigt, i fält nr 13 "Anmodan om kontroll" på varucertifikatet EUR.1 ange namn och adress på den myndighet som är behörig att utföra kontroll av certifikatet.

7. Om det förenklade förfarandet tillämpas, får tullmyndigheten i exportlandet föreskriva användning av varucertifikat EUR.1 försett med kännetecken för att de skall kunna identifieras.

8. I det tillstånd som avses i punkt 2 skall tullmyndigheten särskilt ange

a) på vilka villkor ansökningar om varucertifikat EUR.1 skall göras,

b) på vilka villkor dessa ansökningar skall bevaras under minst tre år,

c) i fråga om de fall som avses i punkt 3 b, vilken myndighet som är behörig att utföra den efterkontroll som avses i artikel 33 i detta protokoll.

9. Tullmyndigheten i exportlandet får förklara att vissa kategorier av varor inte berättigar till den särskilda behandling som avses i punkt 2.

10. Tullmyndigheten skall vägra sådant bemyndigande som avses i punkt 2 till exportörer, om dessa inte erbjuder de garantier som bedöms nödvändiga. Tullmyndigheten kan återkalla bemyndigandet när som helst. Återkallandet skall göras om den godkända exportören inte längre uppfyller villkoren eller inte längre lämnar dessa garantier.

11. Den godkända exportören kan åläggas att informera tullmyndigheterna, i enlighet med de bestämmelser som de fastställer, om de varor som han ämnar avsända, så att det behöriga tullkontoret eventuellt kan utföra en kontroll före avsändandet av varorna.

12. Tullmyndigheten i exportlandet får utföra alla de kontroller som den anser vara nödvändiga av godkända exportörer. Exportörerna skall tillåta att detta görs.

13. Bestämmelserna i denna artikel skall inte utgöra något hinder för tillämpningen av gemenskapens, medlemsstaternas och Tunisiens bestämmelser för tullformaliteter och användningen av tulldokument.

Artikel 23 Uppgiftsformulär och förklaring

1. Om artiklarna 3 till 5 skall tillämpas vid utfärdandet av varucertifikat 1 skall det behöriga tullkontoret vid utfärdande av certifikat för produkter som innehåller produkter med ursprung i Algeriet, Marocko eller gemenskapen, ta hänsyn till den förklaring enligt förebilden i bilaga VI som exportören i ursprungslandet skall lämna antingen på fakturan för dessa produkter eller i en bilaga till fakturan.

2. Dock kan det berörda tullkontoret av exportören begära att han skall uppvisa ett uppgiftsformulär, utlämnat i enlighet med punkt 3 och utformat i enlighet med förlagan i bilaga VII, antingen för att kontrollera riktigheten i de upplysningar som avser förklaringen enligt punkt 1 eller för att få kompletterande uppgifter.

3. Uppgiftsformuläret för de berörda produkterna utlämnas på begäran av exportören av dessa produkter, antingen i det fall som anges i punkt 2 eller på denne exportörs initiativ, av det behöriga tullkontoret i den stat från vilken produkterna exporterats. Det skall upprättas i två exemplar, varav ett exemplar återlämnas till den sökande, som det åligger att överlämna det antingen till exportören av de slutligt framställda produkterna eller till det tullkontor där varucertifikat EUR.1 begärs för dessa produkter. Det andra exemplaret skall förvaras av det tullkontor som har utfärdat det under minst tre år.

Artikel 24 Varucertifikatens giltighetstid

1. Ett varucertifikat EUR.1 skall gälla i fyra månader räknat från utfärdandedagen i exportlandet och visas upp för tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden.

2. Varucertifikat EUR.1 som lämnas in till tullmyndigheten i importlandet efter sista dagen för uppvisande enligt punkt 1 får godkännas för förmånsbehandling om underlåtelsen att lämna in certifikaten senast den föreskrivna dagen beror på force majeure eller exceptionella omständigheter.

3. Förutom dessa fall av försenat uppvisande får tullmyndigheten i importlandet godkänna varucertifikaten EUR.1 om varorna har lämnats in till dem före ovannämnda sista dag.

Artikel 25 Uppvisande av varucertifikat

Varucertifikat EUR.1 skall lämnas in till tullmyndigheten i importlandet i enlighet med de bestämmelser som gäller i den staten. Samma myndighet kan begära en översättning av ett varucertifikat EUR.1. Den kan också kräva att importanmälan åtföljs av ett intyg från importören om att varorna uppfyller de villkor som gäller för tillämpningen av avtalet.

Artikel 26 Import av delleveranser

En isärtagen eller inte ihopsatt produkt, som omfattas av den allmänna regeln 2 a i kapitel 84 eller 85 i Harmoniserade systemet och som importeras genom delleveranser på de villkor som har fastställts av de behöriga myndigheterna, skall på begäran av den person som deklarerar varorna i tullen anses vara en enda produkt, och ett varucertifikat får lämnas in för hela produkten vid import av det första delleveranserna.

Artikel 27 Fakturaförklaring

1. Trots vad som sägs i artikel 17 skall intyg om ursprungskaraktären hos produkterna enligt detta protokoll lämnas genom en förklaring, vars text återfinns i bilaga IV, och som skall anges av exportören på fakturan, en leveranssedel eller annan affärshandling som beskriver de berörda produkterna på ett tillräckligt detaljerat sätt för att de skall kunna identifieras (nedan kallat fakturaförklaring) för partier som endast innehåller ursprungsprodukter och för vilket värdet av varje parti inte överstiger 5 110 ecu.

2. Fakturaförklaringen skall fyllas i och undertecknas av exportören eller, på dennes ansvar av hans befullmäktigade företrädare, i enlighet med detta protokoll.

3. En fakturaförklaring skall upprättas för varje försändelse.

4. Den exportör som har upprättat en fakturaförklaring skall på begäran av tullmyndigheten i exportlandet tillhandahålla all redovisning rörande användningen av denna förklaring.

5. Artiklarna 24 och 25 gäller i tillämpliga delar för fakturaförklaringen.

Artikel 28 Undantag från ursprungsintyg

1. Varor som sänds som småpaket till privatpersoner, eller ingår i en resandes personliga bagage, skall godtas som ursprungsvaror utan att ett ursprungsintyg behöver uppvisas, förutsatt att importen av sådana varor inte har någon kommersiell karaktär och att varorna har deklarerats uppfylla kraven i detta protokoll samt att det inte finns något tvivel om riktigheten i en sådan förklaring. I fråga om postpaket kan denna försäkran göras på tullblankett C2/CP3 eller på ett papper som bifogas den blanketten.

2. Import som har tillfällig karaktär och uteslutande avser varor för mottagarens, den resandes eller hans eller hennes familjs personliga bruk skall inte anses vara import av kommersiell karaktär, förutsatt att det på grund av varans art och mängd är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

3. Dessutom får det sammanlagda värdet av dessa varor inte överstiga 500 ecu ifråga om småpaket eller 1 200 ecu ifråga om varor som ingår i en resandes personliga bagage.

Artikel 29 Bevarande av ursprungsintyg och bevishandlingar

1. Den exportör som ansökt om varucertifikat EUR.1 skall under minst tre år bevara de handlingar som anges i artiklarna 18.1 och 18.3.

2. Den exportör som upprättat en fakturaförklaring skall bevara en kopia av denna under minst tre år liksom de handlingar som anges i artikel 27.1.

3. Tullmyndigheten i exportlandet som utfärdar ett varucertifikat EUR.1 skall bevara den ansökningsblankett som anges i artikel 18.2 under minst tre år.

4. Tullmyndigheten i importlandet skall bevara varucertifikaten EUR.1 under tre år.

Artikel 30 Avvikelser och formella fel

1. Upptäckten av mindre avvikelser mellan uppgifterna i varucertifikatet EUR.1 eller fakturaförklaringen och uppgifterna i de handlingar som lämnats in till tullmyndigheten med avseende på formaliteterna vid importen av varorna medför inte i sig att varucertifikatet EUR.1 eller fakturaförklaringen blir ogiltiga, förutsatt att det vederbörligen fastställs att dokumentet svarar mot de inlämnade varorna.

2. Uppenbara formella fel som skrivfel i ett varucertifikat EUR.1 eller fakturaförklaringen skall inte leda till att dokumentet inte tas emot, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i dokumentet är korrekta.

Artikel 31 Belopp i ecu

1. De belopp i exportlandets nationella valuta som motsvarar de belopp som uttrycks i ecu skall fastställas av exportlandet och meddelas de andra avtalsslutande parterna. Om beloppen överstiger motsvarande belopp som fastställts av importlandet, skall importlandet godta dem om varorna är fakturerade i exportlandets valuta eller i någon av de i artikel 4 i detta protokoll nämnda ländernas valuta.

Om varan är fakturerad i en annan medlemsstats valuta, skall importlandet godkänna det belopp som har anmälts av det berörda landet.

2. Fram till och med den 30 april 2000 skall de belopp som skall användas i varje angiven valuta utgöra motvärdet i denna nationella valuta till beloppen uttryckta i per ecu den 1 oktober 1994.

För varje följande period på fem år skall beloppen i ecu och deras motvärde i medlemsstaternas nationella valuta ses över av associeringsrådet på grundval av ecuns växelkurser den första arbetsdagen i oktober månad året omedelbart före femårsperioden.

Vid denna översyn skall associeringsrådet säkerställa att någon sänkning inte sker av de belopp som skall användas i nationell valuta och skall dessutom beakta önskemål om att bevara effekten av berörda gränser i reella termer. För det ändamålet får associeringsrådet besluta om att ändra beloppen i ecu.

AVDELNING V METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 32 Meddelande om stämplar och adresser

Tullmyndigheterna i medlemsstaterna och i Tunisien skall genom Europeiska gemenskapernas kommission förse varandra med prov på den stämpelmärkning som används vid deras tullkontor vid utfärdande av varucertifikat EUR.1 och med adresserna till de tullmyndigheter som är behöriga att utfärda varucertifikat EUR.1 och att kontrollera certifikaten och fakturaförklaringen.

Artikel 33 Kontroll av varucertifikat EUR.1 och fakturaförklaringarna och uppgiftsformulären

1. Kontroll i efterhand av varucertifikat EUR.1 och fakturaförklaringar skall utföras stickprovsvis eller så snart som tullmyndigheten i importlandet på goda grunder hyser tvivel om dokumentets äkthet eller om riktigheten av uppgifterna rörande varornas ursprungsstatus eller om att kraven i detta protokoll har uppfyllts.

2. För tillämpningen av punkt 1 skall tullmyndigheten i importlandet återsända varucertifikat EUR.1 eller fakturaförklaringen eller en kopia av dessa, till tullmyndigheten i exportlandet och, i tillämpliga fall, ange skälen i fråga om innehåll eller form för en undersökning.

Till stöd för begäran om kontroll i efterhand skall de tillhandahålla alla de erhållna handlingar och upplysningar som talar för att uppgifterna i varucertifikat EUR.1 eller fakturaförklaringen inte är riktiga.

3. Kontrollen genomförs av exportlandets tullmyndighet. För det ändamålet skall den ha rätt att begära alla slags bevis och att utföra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper, eller varje annan kontroll som den bedömer användbar.

4. Om tullmyndigheten i importlandet beslutar att uppskjuta beviljandet av förmånsbehandling för den berörda produkten i avvaktan på resultatet av kontrollen, skall den erbjuda importören att varorna utlämnas, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.

5. De tullmyndigheter som begär kontrollen skall så snart som möjligt och senast inom tio månader underrättas om resultatet av denna. Resultat måste klart utvisa om dokumenten är äkta och om de berörda varorna kan anses vara ursprungsvaror och uppfyller kraven i detta protokoll.

6. Om, vid välgrundad misstanke, inget svar erhålls före utgången av tiomånadersperioden, eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att avgöra om dokumentet i fråga är äkta eller varornas verkliga ursprung, skall den kontrollerande tullmyndigheten avslå ansökan om förmånsbehandling, utom i fall av force majeure eller under exceptionella omständigheter.

7. Kontrollen i efterhand av uppgiftsformuläret enligt artikel 23 skall utföras i de fall som anges i i punkt 1 och enligt motsvarande metoder som i punkterna 2-6.

Artikel 34 Tvister

Om det uppstår tvister i samband med de kontrollförfaranden som avses i artikel 33 och som inte kan lösas mellan den tullmyndighet som begär kontroll och den tullmyndighet som ansvarar för utförandet av denna kontroll eller leder till frågor angående tolkningen av detta protokoll skall dessa överlämnas till tullsamarbetskommittén.

Tvister mellan importören och tullmyndigheterna i importlandet skall avgöras enligt lagstiftningen i den staten.

Artikel 35 Sanktioner

Sanktioner skall riktas mot varje person som upprättar, eller låter upprätta, en handling som innehåller oriktiga upplysningar i syfte att erhålla förmånsbehandling för varor.

Artikel 36 Frizoner

1. Gemenskapens medlemsstater och Tunisien skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varor med vilka handel sker på grundval av ett varucertifikat EUR.1, och som under transporten lagras i en frizon på deras territorier, inte ersätts med andra varor och att de inte undergår någon hantering annan än normala förfaranden för att förhindra dem från att försämras.

2. Med undantag från bestämmelserna i punkt 1 skall, när varor med ursprung i gemenskapen eller i Tunisien som importeras till en frizon på grundval av ett varucertifikat EUR.1 där genomgår bearbetning eller förädling, de berörda myndigheterna på exportörens begäran utfärda ett nytt varucertifikat EUR.1, om den genomförda bearbetningen eller förädlingen är förenlig med bestämmelserna i detta protokoll.

AVDELNING VI CEUTA OCH MELILLA

Artikel 37 Tillämpning av protokollet

1. Begreppet "gemenskapen" som används i detta protokoll omfattar inte Ceuta och Melilla. Begreppet "varor med ursprung i gemenskapen" omfattar inte varor med ursprung i dessa zoner.

2. Detta protokoll skall tillämpas på motsvarande sätt på varor med ursprung i Ceuta och Melilla, men endast enligt de särskilda villkor som anges i artikel 38.

Artikel 38 Särskilda villkor

1. De följande punkterna skall tillämpas i stället för artiklarna 2 till 4, punkterna 1 och 2, och hänvisningar till dessa artiklar skall på motsvarande sätt betraktas som hänvisningar till den här artikeln.

2. Förutsatt att varorna har transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i artikel 15, skall följande anses som

1) varor med ursprung i Ceuta eller Melilla:

a) Varor helt framställda i Ceuta eller Melilla.

b) Varor framställda i Ceuta och Melilla vid vilkas framställning andra varor än de som avses i a har använts, förutsatt att

i) dessa varor har undergått tillräcklig bearbetning eller förädling i enlighet med artikel 7 i detta protokoll,

eller att

ii) varorna enligt detta protokoll har sitt ursprung i Tunisien eller i gemenskapen eller, när villkoren enligt artiklarna 4.3 och 4.4 är uppfyllda, i Algeriet eller i Marocko, förutsatt att de har överlämnats till bearbetning eller förädling i högre grad än den otillräckliga bearbetning eller förädling som avses i artikel 8.

2) varor med ursprung i Tunisien:

a) Varor helt framställda i Tunisien.

b) Varor framställda i Tunisien vid vilkas framställning andra varor än de som avses i a har använts, förutsatt att

i) dessa varor har undergått tillräcklig bearbetning eller förädling i enlighet med artikel 7 i detta protokoll,

eller att

ii) varorna enligt detta protokoll har sitt ursprung i Ceuta och Melilla eller i gemenskapen, eller, när villkoren enligt artikel 4.3 och 4.4 är uppfyllda, i Algeriet eller Marocko, förutsatt att de har överlämnats till bearbetning eller förädling i högre grad än den otillräckliga bearbetning eller förädling som avses i artikel 8.

3. Ceuta och Melilla skall anses som ett enda territorium.

4. Exportören eller hans befullmäktigade representant skall ange "Tunisien" och "Ceuta och Melilla" i fält 2 på varucertifikat EUR.1. Avseende varor som har sitt ursprung i Ceuta eller Melilla, skall detta dessutom anges i fält 4 på varucertifikat EUR.1.

5. Den spanska tullmyndigheten skall ansvara för tillämpningen av detta protokoll i Ceuta och Melilla.

AVDELNING VII SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 39 Ändringar i protokollet

Associeringsrådet kan besluta att på begäran av den ena eller andra parten, eller tullsamarbetskommittén, ändra tillämpningen av bestämmelsen i detta protokoll.

Artikel 40 Tullsamarbetskomitté

1. Härmed inrättas en tullsamarbetskommitté med ansvar för administrativt samarbete med avseende på en riktig och enhetlig tillämpning av detta protokoll, vilken kommitté också skall utföra alla andra uppgifter på tullområdet som kan komma att anförtros den.

2. Kommittén skall vara sammansatt av, å ena sidan, experter från medlemsstaterna och tjänstemän från Europeiska gemenskapernas kommissions enheter med ansvar för tullfrågor och, å andra sidan, experter som utses av Tunisien.

Artikel 41 Bilagor

Bilagorna till detta protokoll skall utgöra en integrerad del av protokollet.

Artikel 42 Genomförande av protokollet

Både gemenskapen och Tunisien skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av detta protokoll.

Artikel 43 Överenskommelser med Algeriet och Marocko

De avtalsslutande parterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att ingå sådana överenskommelser med Algeriet och Marocko som gör det möjligt att tillämpa detta protokoll. De skall underrätta varandra om vilka åtgärder som vidtagits för det ändamålet.

Artikel 44 Varor under transit eller i lager

Bestämmelserna i avtalet får tillämpas på varor som uppfyller villkoren i detta protokoll och som på dagen då avtalet träder i kraft antingen befinner sig under transit eller är tillfälligt lagrade i tullager eller i frizoner i gemenskapen eller i Tunisien eller, då bestämmelserna i artiklarna 3 till 5 tillämpas, i Algeriet eller Marocko, förutsatt att ett varucertifikat EUR.1, som har attesterats i efterhand av de behöriga myndigheterna i exportlandet, tillsammans med dokument som visar att varorna har transporterats direkt, inom fyra månader från den dagen har överlämnats till tullmyndigheten i importlandet.

BILAGA I

ANMÄRKNINGAR

FÖRORD

Dessa anmärkningar skall, om nödvändigt, tillämpas på alla varor som tillverkas av icke-ursprungsmaterial, även om de inte omfattas av de särskilda villkor som anges i förteckningen i bilaga II, utan omfattas av regeln om ändring av tulltaxenummer som fastställs i artikel 7.1.

Anmärkning 1

1.1 I förteckningens första två kolumner beskrivs den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som används i Harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den varubeskrivning som används i detta system för detta tulltaxenummer eller kapitel. För varje uppgift i de första två kolumnerna finns en regel angiven i kolumn 3 eller 4. Om en post i den första kolumnen föregås av ordet "ex", betyder detta att regeln i kolumn 3 eller 4 endast gäller för den del av numret eller kapitlet som anges i kolumn 2.

1.2 Om flera tulltaxenummer är grupperade tillsammans i kolumn 1, eller ett kapitelnummer angivits och varubeskrivningen i kolumn 2 därför angivits i allmänna termer, gäller den motsvarande regeln i kolumn 3 eller 4 för alla de varor som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller enligt något av de tulltaxenummer som är grupperade där.

Anmärkning 2

2.1 Om ett tulltaxenummer eller en del av ett tulltaxenummer inte finns med i förteckningen, tillämpas den regel om ändring av tulltaxenummer som avses i artikel 7.1. Om regeln om ändring av tulltaxenummer tillämpas på något nummer eller utdrag ur nummer som finns i förteckningen, anges detta i kolumn 3.

2.2 Den bearbetning eller förädling som krävs enligt en regel i kolumn 3 skall utföras endast såvitt avser de icke-ursprungsmaterial som används. På samma sätt tillämpas de begränsningar som anges i kolumn 3 endast på det icke-ursprungsmaterial som används.

2.3 Om en regel anger att material enligt vilket tulltaxenummer som helst kan användas, kan också material som anges under samma tulltaxenummer som produkten användas, dock under förutsättning av särskilda begränsningar som också kan anges i regeln. Uttrycket "tillverkad av material enligt vilket tulltaxenummer som helst, inklusive andra material enligt tulltaxenummer . . ." innebär att endast material som är klassificerat enligt samma tulltaxenummer som en produkt i en annan beskrivning än den produkt som anges i kolumn 2 i förteckningen får användas.

2.4 Om en produkt, som är gjord av icke-ursprungsmaterial, och som har uppnått ursprungsstatus under tillverkningen genom tillämpning av regeln om ändring av tulltaxenummer eller den regel i förteckningen som avser den produkten, används som material under en annan produkts tillverkningsprocess, är inte reglerna rörande den produkt som den ingår i tillämpliga på den.

Exempel:

En motor enligt tulltaxenummer 8407, för vilken regeln föreskriver att värdet av det icke-ursprungsmaterial som ingår inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, är tillverkad av "annat legerat stål, grovt tillformat genom smidning" enligt tulltaxenummer 7224.

Om detta smide har smitts i det berörda landet av ett göt med icke-ursprungsstatus, har det redan fått ursprungsstatus med stöd av regeln för tulltaxenummer ex 7224 i förteckningen. Smidet kan sedan räknas som ursprungsvara vid beräkningen av värdet på icke-ursprungsmaterialet som kan användas vid tillverkningen av motor nr 8407, utan hänsyn till om det framställts i samma fabrik eller i en annan. Värdet av götet med icke-ursprungsstatus skall därför inte räknas med när värdet av icke-ursprungsmaterial som använts läggs samman.

2.5 Även om bestämmelsen om förändring av nummer eller andra bestämmelser i förteckningen uppfylls skall en produkt inte få ursprungsstatus om den genomförda bearbetningen i sin helhet är otillräcklig enligt artikel 6.

Anmärkning 3

3.1 Regeln i förteckningen anger den minsta bearbetning eller förädling som fordras och ytterligare bearbetning eller förädling ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförandet av mindre bearbetning eller förädling inte ge ursprungsstatus. Om en regel alltså fastslår att icke-ursprungsmaterial i ett visst tillverkningsstadium får användas, är användning av sådana material i ett tidigare tillverkningsstadium tillåten medan användningen av sådana material i ett senare tillverkningsstadium inte är tillåten.

3.2 Om en regel i förteckningen anger att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att vilket eller vilka som helst av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

Exempel

Regeln för tyger anger att naturliga fibrer får användas och att bl.a. kemiska material också får användas. Denna regel innebär inte att naturfibrer och kemiska material måste användas tillsammans. Det är möjligt att använda det ena eller andra av dessa material eller båda tillsammans.

Om en begränsning gäller för det ena materialet, och andra begränsningar gäller för andra material, tillämpas dessa begränsningar endast på de material som faktiskt används.

Exempel

Regeln för symaskiner specificerar att både trådspänningsmekanismen och mekanismen för sicksackning måste ha ursprungsstatus. Dessa två begränsningar tillämpas endast om de berörda mekanismerna faktiskt ingår i symaskinen.

3.3 Om en regel i förteckningen anger att en produkt måste tillverkas av ett särskilt material, hindrar villkoret självklart inte användning av andra material som, på grund av sin beskaffenhet, inte kan uppfylla det villkoret.

Exempel

Regeln för tulltaxenummer 1904, som uttryckligen utesluter användning av spannmål eller av varor härledda från spannmål, hindrar inte användning av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatsämnen som inte har framställts av spannmål.

Exempel

I fråga om en produkt som tillverkas av bondade material är det, om det endast är tillåtet att använda garn som utgör icke-ursprungsmaterial för detta slag av produkt, inte möjligt att använda bondad duk som utgångsmaterial - även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I detta fall befinner sig utgångsmaterialet normalt i stadiet före garnstadiet - dvs. fiberstadiet.

Se också anmärkning 6.3 avseende textilier.

3.4 Om två eller flera procentsatser anges i en regel i förteckningen för det högsta värdet för icke-ursprungsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig överstiga den högsta av de andra procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna för de särskilda material som de är tillämpliga på inte överskridas.

Anmärkning 4

4.1 Begreppet naturfibrer används i förteckningen för att ange andra fibrer än konst- eller syntetfibrer och är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall, och, om inte annat anges, inbegriper begreppet naturfibrer sådana fibrer som har kardats, kammats eller beretts på annat sätt, men inte spunnits.

4.2 Begreppet naturfibrer inbegriper tagel enligt nr 0503, natursilke enligt nr 5002 och 5003 samt ullfibrer, fina eller grova djurhår enligt nr 5101-5105, bomullsfibrer enligt nr 5201-5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt nr 5301-5305.

4.3 Begreppen textilmassa, kemiska material och material för papperstillverkning används i förteckningen för att ange de material som inte klassificeras i kapitel 50-60 och som kan användas för tillverkning av syntet-, konst- eller pappersfibrer eller garn.

4.4 Begreppet "konststapelfibrer" används i förteckningen för att ange fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, stapelfibrer eller avfall enligt nr 5501-5507.

Anmärkning 5

5.1 I fråga om de varor, som klassificeras enligt de tulltaxenummer i förteckningen för vilka det görs en hänvisning till denna anmärkning, skall inte villkoren i kolumn 3 i förteckningen tillämpas på bastextilmaterial som används vid deras tillverkning, och som sammanlagt utgör 10 % eller mindre av totalvikten på alla de bastextilmaterial som har använts (se också anmärkning 5.3 och 5.4 nedan).

5.2 Denna tolerans gäller emellertid endast för blandvaror som har tillverkats av två eller flera bastextilmaterial.

Följande är bastextilmaterial:

- Silke.

- Ull.

- Grova djurhår.

- Fina djurhår.

- Tagel.

- Bomull.

- Material för papperstillverkning och papper.

- Lin.

- Mjukhampa.

- Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål.

- Sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave.

- Kokosfibrer, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer.

- Syntetkonstfilament.

- Regenatkonstfilament.

- Syntetkonststapelfibrer.

- Regenatkonststapelfibrer.

Exempel

Ett garn enligt nr 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nr 5203 och syntetstapelfibrer enligt nr 5506 är ett blandgarn. Därför får syntetiska stapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från kemiska material eller textilmassa) användas upp till 10 % av garnets vikt.

Exempel

Ett tyg av ull enligt nr 5112 tillverkat av ullgarn enligt nr 5107 och syntetiskt garn av stapelfibrer enligt nr 5509 är ett blandat tyg. Syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från kemiska material eller textilmassa) eller garn av ull som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt förberedda för spinning) eller en kombination av de två kan användas upp till 10 % av tygets vikt.

Exempel

En tuftad duk av textilmaterial enligt nr 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt nr 5205 och bomullsvävnader enligt nr 5210 är en blandprodukt endast om bomullstyget självt är ett blandtyg gjort av garn som klassificeras enligt två skilda tulltaxenummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva är blandningar.

Exempel

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial varit tillverkad av bomullsgarn enligt nr 5205 och syntetiskt tyg enligt nr 5407 är de använda garnerna två skilda bastextilmaterial och den tuftade dukvaran av textilmaterialet är följaktligen en blandprodukt.

Exempel

En tuftad matta tillverkad av både regenatgarn och bomullsgarn och på baksidan förstärkt med jute är en blandprodukt eftersom tre bastextilmaterial använts. Allt icke-ursprungsmaterial som använts i ett senare tillverkningsstadium än vad regeln tillåter får således användas, förutsatt att dess sammanlagda vikt inte överstiger 10 % av textilmaterialens vikt i mattan. Både den juteförstärkta baksidan och regenatgarnet skulle kunna importeras vid detta stadium, förutsatt att viktvillkoren är uppfyllda.

5.3 I fråga om tyger som innehåller "garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet" är denna tolerans 20 % för sådant garn.

5.4 I fråga om tyger som innehåller remsor som utgörs av en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd som inte överstiger 5 mm, och som är sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av klister, är denna tolerans 30 % för sådana remsor.

Anmärkning 6

6.1 I fråga om de textilvaror i förteckningen som är märkta med en fotnot som hänvisar till denna anmärkning, får textilmaterial, med undantag av foder och mellanfoder, som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda konfektionsvarorna användas, förutsatt att de klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än varan och att deras värde inte överstiger 8 % av varans pris fritt fabrik.

6.2 Material som inte klassificeras enligt kapitel 50-63 får användas fritt, oavsett om de innehåller textilmaterial.

Exempel

Om en bestämmelse i förteckningen anger att garn skall användas för en viss beklädnadsprodukt, t.ex. byxor, förhindrar inte detta användandet av metallföremål som t.ex. knappar, eftersom knappar inte klassificeras enligt kapitel 50-63. Av samma skäl förhindras inte användandet av blixtlås även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial.

6.3 Då en procentregel gäller, måste hänsyn tas till utstyrselns och tillbehörens värde vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial.

Anmärkning 7

7.1 I fråga om numren ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 och ex 3403 avses med "särskilda processer" följande:

a) Vakuumdestillation.

b) Omfattande fraktionerad omdestillation (1).

c) Krackning.

d) Reformering.

e) Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f) Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g) Polymerisation.

h) Alkylering.

i) Isomerisering.

7.2 Med "särskild process" enligt nr 2710, 2711 och 2712 förstås följande:

a) Vakuumdestillation.

b) Omfattande fraktionerad omdestillation.

c) Krackning.

d) Reformering.

e) Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f) Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g) Polymerisering.

h) Alkylering.

ij) Isomerisering.

k) Endast för tungoljor enligt nr 2710: avsvavling med hydrogen om de bearbetade produkternas svavelinnehåll reduceras med minst 85 % (ASTM D 1266-59 T).

l) Endast för tungoljor enligt nr 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering.

m) Endast för tungoljor enligt nr 2710: hydrogenbehandling, annan än avsvavling, vid vilken hydrogen vid ett tryck över 20 bar och en temperatur över 250 °C aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nr 2710 00 81-2710 00 98 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att framför allt förbättra färg eller stabilitet skall emellertid inte räknas som en särskild process.

n) Endast för eldningsoljor enligt nr 2710 00 71-2710 00 78; atmosfärisk destillation om mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 °C enligt ASTM D 86.

o) Endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och eldningsoljor enligt nr 2710: bearbetning vid elektrisk högfrekvensurladdning.

7.3 I fråga om numren ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 och ex 3403 enkel behandling bestående i rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning, ett svavelinnehåll som är resultatet av att produkter med olika svavelinnehåll blandas eller någon kombination av dessa behandlingar medför inte ursprungsstatus.

(1) Se kompletterande anmärkning 4 b i kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen.

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER DEN BEHANDLING OCH BEARBETNING AV ICKE-URSPRUNGSMATERIAL SOM MÅSTE UTFÖRAS FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKALL FÅ URSPRUNGSSTATUS

>Plats för tabell>

BILAGA III

VARUCERTIFIKAT EUR.1

1. Varucertifikat EUR.1 skall upprättas på en blankett motsvarande förlagan i denna bilaga. Blanketten skall tryckas på ett eller flera av de språk som avtalet är avfattat på. Varucertifikatet skall fyllas i på ett av dessa språk och i överensstämmelse med bestämmelserna i den interna lagstiftningen i den stat eller på det territorium från vilket export sker. Om det fylls i för hand skall detta göras med bläck och med versaler.

2. Certifikatets format skall vara 210 × 297 mm, med en tillåten avvikelse på längden på minus 5 mm eller plus 8 mm. Det papper som används skall vara vitt, lämpligt att skriva på, fritt från mekanisk pappersmassa och väga minst 25 g/m². Det skall vara försett med guillocherad botten i grön färg för att göra en förfalskning på mekanisk eller kemisk väg uppenbar för ögat.

3. De behöriga myndigheterna i gemenskapens medlemsstater och i Litauen får förbehålla sig rätten att själva trycka certifikat eller låta trycka sådana i ett godkänt tryckeri. I det senare fallet skall varje blankett förses med en uppgift om godkännandet. Varje blankett skal vara försedd med en uppgift om tryckeriets namn och adress eller med tecken som möjliggör identifiering av tryckeriet. För särskiljande av certifikaten skall varje certifikat dessutom genom tryck eller på annat sätt förses med ett serienummer.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA IV

FÖRKLARING ENLIGT ARTIKEL 27

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

BILAGA V

Förlaga till den stämpelmärkning som avses i artikel 22.3 b

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

BILAGA VI

FÖRLAGA TILL FÖRKLARING

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

BILAGA VII

>Hänvisning till>

>Hänvisning till >

BILAGA VIII

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 1

Parterna är överens om att bestämmelserna i artikel 1 e i protokollet inte påverkar Tunisiens rätt till särskild och differenterierad behandling och alla andra undantag som beviljats utvecklingsländer enligt avtalet om genomförande av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 19 OCH 33

Parterna är överens om nödvändigheten av att upprätta förklarande anmärkningar för genomförandet av bestämmelserna i artikel 19.1 b och artiklarna 33.1 och 33.2 i protokollet.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 39

Vid tillämpningen av artikel 39 i protokollet förklarar sig gemenskapen villig att påbörja undersökningen av Tunisiens krav som syftar till att räkna med undantag från ursprungsreglerna redan vid undertecknandet av avtalet.

PROTOKOLL nr 5 om ömsesidigt bistånd mellan administrativa myndigheter i tullfrågor

Artikel 1 Definitioner

I detta protokoll avses med

a) tullagstiftning: bestämmelser som är tillämpliga inom de avtalsslutande parternas territorier och som reglerar import, export, godstransitering och placering av varor under olika tullförfaranden, inbegripet åtgärder avseende förbud, restriktioner och kontroll som antas av parterna,

b) ansökande myndighet: en behörig administrativ myndighet som av den ena parten har utsetts för detta ändamål och som framställer en begäran om bistånd i tullfrågor,

c) anmodad myndighet: en behörig administrativ myndighet som av den ena parten har utsetts för detta ändamål och som mottar en framställan om bistånd i tullfrågor,

d) personuppgifter: uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Artikel 2 Räckvidd

1. De avtalsslutande parterna skall inom ramen för sina befogenheter bistå varandra på det sätt och på de villkor som fastställs i detta protokoll för att förebygga, upptäcka och konstatera överträdelser mot denna lagstiftning.

2. Bistånd i tullfrågor i enlighet med detta protokoll är tillämpligt i fråga om de av de avtalsslutande parternas administrativa myndigheter som är behöriga att tillämpa detta protokoll. Det skall inte påverka bestämmelserna om ömsesidigt bistånd i brottmål. Det skall heller inte omfatta information som erhållits på begäran, i kraft av befogenheter som utövas av rättsliga myndigheter, om inte myndigheterna går med på detta.

Artikel 3 Bistånd på begäran

1. På begäran av den ansökande myndigheten skall den anmodade myndigheten överlämna all relevant information som gör det möjligt att säkerställa att tullagstiftningen tillämpas på ett riktigt sätt, särskilt information om upptäckta eller planerade verksamheter som strider mot eller skulle kunna strida mot den lagstiftningen.

2. På begäran av den ansökande myndigheten skall den anmodade myndigheten informera den förstnämnda om huruvida varor som har exporterats från en av de avtalsslutande parternas territorier har importerats i vederbörlig ordning till den andra partens territorium, i tillämpliga fall med angivande av det tullförfarande som tillämpats på varorna.

3. På begäran av den ansökande myndigheten skall den anmodade myndigheten vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att övervakning sker av

a) fysiska eller juridiska personer, om det finns skälig grund att anta att de överträder eller har överträtt tullagstiftningen,

b) platser där varulager har samlats på ett sätt som gör att det finns skälig grund att anta att de är avsedda att användas inom ramen för verksamheter som strider mot de andra avtalsslutande parternas tullagstiftning,

c) anmälda godsförflyttningar som kan ge upphov till överträdelser av tullagstiftningen,

d) transportmedel, om det finns skälig grund att anta att de har använts, används eller avses att användas i verksamhet som strider mot tullagstiftningen.

Artikel 4 Spontant bistånd

De avtalsslutande parterna skall inom ramen för sina lagar och rättsregler ge varandra bistånd när de anser detta nödvändigt för att tillämpa tullagstiftningen korrekt, särskilt när de får information om

- verksamhet som strider mot eller förefaller att strida mot den lagstiftningen och som kan vara av intresse för andra avtalsslutande parter,

- nya medel eller metoder som används vid genomförandet av sådana verksamheter,

- varor som är kända för att vara föremål för omfattande överträdelser mot tullagstiftningen,

- fysiska eller juridiska personer, om det finns skälig grund att anta att de överträder eller har överträtt tullagstiftningen,

- transportmedel, om det finns skälig anledning anta att de har använts, används eller kan komma att användas i verksamhet som strider mot tullagstiftningen.

Artikel 5 Leverans/underrättelse

På begäran av den ansökande myndigheten skall den anmodade myndigheten i enlighet med sin lagstiftning vidta alla nödvändiga åtgärder

- för att översända alla handlingar,

- för att anmäla alla beslut

som omfattas av detta protokolls tillämpningsområde, till en adressat som är bosatt eller etablerad inom dess territorium. I sådana fall är artikel 6.3 tillämplig.

Artikel 6 Form och innehåll i framställningar om bistånd

1. Framställningar i enlighet med detta protokoll skall göras skriftligen. Handlingar som är nödvändiga för att tillmötesgå en sådan framställning skall bifogas denna. I brådskande fall får muntliga framställningar godtas men de måste bekräftas skriftligen.

2. Framställningar i enlighet med punkt 1 i denna artikel skall innehålla följande information:

a) Den ansökande myndigheten.

b) Den begärda åtgärden.

c) Föremålet för och skälet till framställningen.

d) De lagar eller andra rättsregler som berörs.

e) Så exakta och utförliga uppgifter som möjligt om de fysiska eller juridiska personer som är föremål för undersökning.

f) En sammanfattning av relevanta fakta och av de undersökningar som redan genomförts, med undantag av fall som avses i artikel 5.

3. Framställningar skall lämnas på ett språk som är officiellt språk för den anmodade myndigheten eller på ett språk som denna kan godta.

4. Om en framställning inte uppfyller de formella kraven får rättelse eller komplettering begäras; försiktighetsåtgärder får dock vidtagas.

Artikel 7 Verkställighet av framställningar om bistånd

1. I syfte att tillmötesgå en framställning om bistånd skall den anmodade myndigheten inom ramen för sina befogenheter och tillgängliga resurser gå tillväga som om den handlade för egen räkning eller på begäran av andra myndigheter hos samma avtalsslutande part, genom att lämna information som den redan innehar, eller genom att genomföra eller låta genomföra lämpliga undersökningar. Denna bestämmelse är också tillämplig på den administrativa myndighet till vilken framställningen har riktats av den anmodade myndigheten om denna inte kan handla på egen hand.

2. Framställningar om bistånd skall verkställas i enlighet med den anmodade avtalsslutande partens lagar eller rättsregler.

3. Den ena avtalsslutande partens vederbörligen bemyndigade tjänstemän får, med samtycke från den andra berörda avtalsslutande parten och på de villkor som denna ställer, från den anmodade myndigheten eller från en annan myndighet som den anmodade myndigheten ansvarar för erhålla den information om den eventuella eller faktiska överträdelsen av tullagstiftningen som den ansökande myndigheten behöver för att kunna tillämpa detta protokoll.

4. Den ena partens tjänstemän får med den andra berörda avtalsslutande partens medgivande och på de villkor som denna ställer, närvara vid undersökningar som genomförs inom den senares territorium.

Artikel 8 Form för meddelande av information

1. Den anmodade myndigheten skall meddela undersökningarnas resultat till den ansökande myndigheten i form av handlingar, bevittnade kopior av handlingar, rapporter o.d.

2. De handlingar som avses i punkt 1 får ersättas av datoriserad information i vilken form som helst för samma ändamål.

Artikel 9 Undantag från skyldigheten att lämna bistånd

1. Parterna får vägra att lämna bistånd i enlighet med detta protokoll om biståndet

a) skulle kunna skada Tunisiens suveränitet eller suveräniteten hos en medlemsstat som anmodas lämna bistånd i enlighet med detta protokoll,

b) skulle kunna orsaka skada såvitt avser allmän ordning, parternas säkerhet eller andra vitala intressen,

c) lämnas med stöd av annan lagstiftning än tullagstiftningen, eller

d) innebär en kränkning av en affärshemlighet eller av tystnadsplikten.

2. Om den ansökande myndigheten begär bistånd som den själv inte skulle kunna tillhandahålla på den andra partens begäran skall den framhålla detta i sin framställning. Det åligger då den anmodade myndigheten att avgöra hur den skall förhålla sig till en sådan framställan.

3. Om bistånd nekas skall den framställande parten utan dröjsmål skriftligen underrättas om beslutet och om skälen för detta.

Artikel 10 Skyldighet att iaktta konfidentialitet

1. Varje upplysning som meddelas, i vilken form det än må vara, i enlighet med detta protokoll skall vara konfidentiell. Uppgifterna skall omfattas av tystnadsplikt och åtnjuta det skydd som gäller enligt tillämplig lagstiftning hos den avtalsslutande part som mottog dem och enligt motsvarande tillämpliga bestämmelser för gemenskapens institutioner.

2. Personuppgifter får endast meddelas om skyddsnivån för personerna överensstämmer i de båda avtalsslutande parternas lagstiftning. De avtalsslutande parterna skall säkerställa en skyddsnivå som minst motsvarar principerna i bestämmelserna i bilagan till detta protokoll.

Artikel 11 Användning av uppgifterna

1. Erhållna uppgifter, inbegripet personuppgifter, skall användas uteslutande för de ändamål som anges i detta protokoll och får användas av en avtalsslutande part för andra ändamål endast med föregående skriftligt tillstånd från den administrativa myndighet som lämnade informationen varvid informationen skall omfattas av de restriktioner som den myndigheten föreskriver. Dessa bestämmelser är inte tillämpliga om de erhållna uppgifterna i syfte att tillämpa detta protokoll samtidigt kan användas i syfte att bekämpa olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen. Dessa uppgifter får meddelas till andra myndigheter som direkt deltar i kampen mot olaglig handel med narkotika, inom de gränser som anges i artikel 2.

2. Punkt 1 får inte förhindra att uppgifterna används i eventuella rättsliga eller administrativa förfaranden som inleds till följd av underlåtenhet att följa tullagstiftningen. Den behöriga myndighet som har tillhandahållit uppgifterna skall genast underrättas om en sådan användning.

3. De avtalsslutande parterna får i sina protokoll, rapporter, utlåtanden och vittnesmål liksom vid domstolsförfaranden som bevisning använda uppgifter som erhållits och handlingar som det hänvisas till, i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 12 Experter och vittnen

1. Tjänstemän vid en anmodad myndighet får, inom ramen för beviljat tillstånd, inställa sig som experter eller vittnen vid rättsliga eller administrativa förhandlingar såvitt avser frågor som omfattas av detta protokoll inom en annan parts jurisdiktion och förevisa sådana föremål, handlingar eller bevittnade kopior av dessa som kan behövas i förhandlingarna. I en begäran om inställelse skall särskilt anges i vilka frågor och i vilken funktion eller egenskap som tjänstemannen skall höras.

2. Den tjänsteman som beviljats tillstånd att höras skall inom den ansökande myndighetens territorium åtnjuta samma rättsskydd som dennas egna tjänstemän enligt gällande lagstiftning.

Artikel 13 Utgifter för bistånd

De avtalsslutande parterna skall avstå från alla krav gentemot varandra för återbetalning av utgifter som uppstått till följd av tillämpningen av detta protokoll, i tillämpliga fall med undantag för ersättningar till experter och vittnen och till tolkar och översättare som inte är offentligt anställda.

Artikel 14 Tillämpning

1. Tillämpningen av detta protokoll skall anförtros de nationella tullmyndigheterna i Tunisien å ena sidan och de behöriga avdelningarna hos Europeiska gemenskapernas kommission och, i tillämpliga fall, tullmyndigheterna i medlemsstaterna å andra sidan. De skall besluta om alla praktiska åtgärder och förfaranden som är nödvändiga för dess tillämpning, med hänsyn till gällande bestämmelser om skydd för uppgifter. De får, genom förmedling av den kommitté för samarbete i tullfrågor som inrättades i enlighet med artikel 40 i protokoll nr 4 föreslå associeringsrådet de ändringar som de anser bör göras i det här protokollet.

2. Parterna skall samråda med varandra och därefter hålla varandra informerade om de närmare tillämpningsföreskrifter som antas i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 15 Kompletterande verkan

1. Detta protokoll skall komplettera och inte på något sätt förhindra tillämpningen av avtal om ömsesidigt bistånd som har slutits eller kan komma att slutas mellan enskilda eller flera medlemsstater i Europeiska unionen och Tunisien. Det skall inte heller utesluta att ett vidare ömsesidigt bistånd ges i enlighet med sådana avtal.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 skall dessa avtal inte påverka gemenskapens bestämmelser om överförande mellan kommissionens behöriga organ och tullmyndigheterna i medlemsstaterna av information som erhållits i tullfrågor och som kan ha gemenskapsintresse.

Bilaga till protokoll nr 5

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER SOM ÄR TILLÄMPLIGA I FRÅGA OM UPPGIFTSSKYDD

1. Personuppgifter som är föremål för informationsbehandling skall

a) erhållas och behandlas på ett riktigt sätt och i enlighet med lagstiftningen,

b) bevaras för preciserade och legitima ändamål och inte användas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål,

c) vara lämpliga, relevanta och rimliga i förhållande till de ändamål för vilka de bevaras,

d) vara exakta och, i förekommande fall, hållas à jour,

e) bevaras i en form som gör det möjligt att identifiera den angivna personen under en tidsperiod som inte är längre än absolut nödvändigt med avseende på det förfarande för vilket de bevaras.

2. Personuppgifter om ras, politiska eller religiösa åsikter eller andra åsiktsinriktningar liksom uppgifter som rör en persons hälsa eller sexualliv får inte omfattas av informationsbehandling om inte tillräckliga garantier ges i den nationella lagstiftningen. Dessa bestämmelser skall också tillämpas på personuppgifter i fråga om domar i brottmål.

3. Säkerhetsåtgärder får vidtas i syfte att skydda personuppgifter som registreras i dataregister mot otillåten förstöring eller förlust genom olyckshändelse liksom mot otillåten tillgång, otillåten ändring eller spridning.

4. Var och en har rätt

a) att få veta om personuppgifter som rör honom eller henne finns i ett dataregister, de ändamål för vilka uppgifterna huvudsakligen används liksom uppgift om identitet, adress eller arbetsplats i fråga om den person som ansvarar för dataregistret,

b) att inom rimlig tid och utan dröjsmål eller orimliga avgifter få bekräftelse på den eventuella förekomsten i ett dataregister om personuppgifter som rör honom eller henne liksom att få ta del av dessa i läslig form,

c) att i förekommande fall få dessa uppgifter rättade eller avlägsnade om de har behandlats på ett sätt som strider mot bestämmelserna i nationell lagstiftning om tillämpning av de grundläggande principer som anges i punkterna 1 och 2 i denna bilaga,

d) att få sin sak prövad, om han eller hon efter en begäran om att få ta del av uppgifter eller, i förekommande fall, efter att ha tagit del av dessa, inte får till stånd den rättelse eller det avlägsnande som avses i b och c.

5.1 Undantag från bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 4 i denna bilaga får inte göras utom i följande fall.

5.2 Undantag från bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 4 i denna bilaga får göras om det föreskrivs i en avtalsslutande parts lagstiftning och om undantaget är en nödvändig åtgärd i ett demokratiskt samhälle och syftar till att

a) skydda statens säkerhet och den allmänna ordningen liksom statens finansiella intressen eller att bekämpa brottslighet,

b) skydda de personer som personuppgifterna avser eller skydda andra personers rättigheter och friheter.

5.3 Genom lagstiftning får de rättigheter som avses i punkterna 4 b, c och d i denna bilaga och som avser dataregister med personuppgifter, som används för statistiska ändamål eller för vetenskaplig forskning, begränsas om denna användning inte riskerar att inkräkta på privatlivet för de personer som de berörda uppgifterna avser.

6. Ingen bestämmelse i denna bilaga får tolkas på så sätt att den begränsar eller hindrar en avtalsslutande parts möjlighet att ge ett mer omfattande skydd till en person som de berörda personuppgifterna avser än det som föreskrivs i denna bilaga.

SLUTAKT

De befullmäktigade för

KONUNGARIKET BELGIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

HELLENSKA REPUBLIKEN,

KONUNGARIKET SPANIEN,

FRANSKA REPUBLIKEN,

IRLAND,

ITALIENSKA REPUBLIKEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

PORTUGISISKA REPUBLIKEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

avtalsslutande parter till Fördraget om Europeiska gemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen,

nedan kallade "medlemsstaterna", samt för

EUROPEISKA GEMENSKAPEN och EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN,

nedan kallade "gemenskapen",

å ena sidan, och

de befullmäktigade för REPUBLIKEN TUNISIEN,

nedan kallad Tunisien,

å andra sidan,

som sammanträdde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem för att underteckna Europa-Medelhavsavtalet om upprättandet av en associering mellan gemenskaperna och dess medlemsstater, å ena sidan, och Tunisien, å andra sidan, nedan kallat "Europa-Medelhavsavtalet", har antagit följande texter:

Europa-Medelhavsavtalet och följande protokoll:

>Plats för tabell>

Medlemsstaternas och gemenskapens befullmäktigade och Tunisiens befullmäktigade har antagit texterna till nedan förtecknade och till denna slutakt fogade gemensamma förklaringar:

Gemensam förklaring om artikel 5 i avtalet

Gemensam förklaring om artikel 10 i avtalet

Gemensam förklaring om artikel 39 i avtalet

Gemensam förklaring om artikel 42 i avtalet

Gemensam förklaring om artikel 49 i avtalet

Gemensam förklaring om artikel 50 i avtalet

Gemensam förklaring om artikel 64 i avtalet

Gemensam förklaring om artikel 64.1 i avtalet

Gemensam förklaring om artikel 65 i avtalet

Gemensam förklaring om artiklarna 34, 35, 76 och 77 i avtalet

Gemensam förklaring om textilier.

Tunisiens befullmäktigade av Europeiska gemenskapen har beaktat nedan förtecknade och till denna slutakt fogade förklaring:

Förklaring om artikel 29 i avtalet.

Medlemsstaternas och gemenskapens befullmäktigade har beaktat nedan förtecknade och till denna slutakt fogade förklaringar av Tunisien:

Förklaring om skydd för Tunisiens intressen.

Förklaring om artikel 69 i avtalet.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åöôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

>Hänvisning till >

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>Hänvisning till >

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>Hänvisning till >

Für die Bundesrepublik Deutschland

>Hänvisning till >

Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

>Hänvisning till >

Por el Reino de España

>Hänvisning till >

Pour la République française

>Hänvisning till >

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

>Hänvisning till >

Per la Repubblica italiana

>Hänvisning till >

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>Hänvisning till >

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>Hänvisning till >

Für die Republik Österreich

>Hänvisning till >

Pela República Portuguesa

>Hänvisning till >

Suomen tasavallan puolesta

>Hänvisning till >

För Konungariket Sverige

>Hänvisning till >

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>Hänvisning till >

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR

Gemensam förklaring om artikel 5 i avtalet

1. Parterna är ense om att den politiska dialogen på ministernivå bör äga rum åtminstone en gång om året.

2. Parterna anser att en politisk dialog bör inrättas mellan Europaparlamentet och tunisiska deputeradekammaren.

Gemensam förklaring om artikel 10 i avtalet

Parterna är överens om att gemensamt införa Tunisiens avskiljande av en jordbruksrelaterad del av de tullar som gäller för import av varor med ursprung i gemenskapen före avtalets ikraftträdande för produkterna i företeckning 2 i bilaga 2 till avtalet.

Denna princip skall också gälla för produkterna i förteckning 3 i bilaga 2 i avtalet innan avskaffandet av den industrirelaterade delen påbörjats.

Om Tunisien föranleds att avskaffa tullar som gäller den 1 januari 1995 på grund av den jordbruksrelaterade delen av de produkter som anges nedan, skall Tunisien bevilja gemenskapen en sänkning med 25 % av höjningen av tullen.

Gemensam förklaring om artikel 39 i avtalet

Inom ramen för avtalet är parterna ense om att immateriella, industriella och kommersiella rättigheter särskilt omfattar upphovsrätt, inbegripet upphovsrätt till dataprogram och närliggande rättigheter, varumärken, geografiska beteckningar, inbegripet ursprungsbeteckningar, industriell formgivning, patent, kretsmönster i halvledarprodukter, skydd för icke offentliggjorda uppgifter och skydd mot illojal konkurrens enligt artikel 10 i Pariskonventionen för skydd av den industriella änganderätten i Stockholmsakten 1967 (Parisunionen).

Gemensam förklaring om artikel 42 i avtalet

Parterna bekräftar den betydelse de fäster vid de decentraliserade samarbetsprogrammen som ett kompletterande medel för att främja erfarenhetsutbytet och överföringen av kunskaper inom Medelhavsområdet och mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemmar.

Gemensam förklaring om artikel 49 i avtalet

Parterna erkänner nödvändigheten av att modernisera den tunisiska produktionssektorn för att bättre anpassa den till den internationella och europeiska ekonomins realiteter.

Gemenskapen skall se till att ge sitt stöd till Tunisien för att genomföra ett stödprogramm för de industriella sektorerna för att dra fördel av deras omstrukturering och nivåhöjning för att möta de svårigheter som kan uppstå till följd av liberaliseringen av handelsutbytet och särskilt avskaffandet av tullar.

Gemensam förklaring om artikel 50 i avtalet

De avtalsslutande parterna fäster betydelse vid ökningen av det direkta investeringsflödet i Tunisien.

De är ense om att utveckla Tunisiens tillträde till gemenskapsinstrumenten för att främja investeringar i överensstämmelse med de berörda gemenskapsbestämmelserna.

Gemensam förklaring om artikel 64 i avtalet

Utan att det påverkar de villkor och förfaranden som gäller i varje medlemsstat skall parterna undersöka frågan om tillträde till en medlemsstats arbetsmarknad, för maka och barn som är lagligen bosatta i landet som en familj, för en tunisisk arbetare som är lagligen anställd inom en medlemsstats territorium, med undantag av säsongsarbetare, särskilt utsända eller praktikanter och detta under den vistelse på yrkets vägnar som tillåts arbetaren.

Gemensam förklaring om artikel 64.1 i avtalet

Artikel 64.1 kan såvitt avser avsaknaden av diskriminierung i fråga om uppsägning inte åberopas för att få förnyat uppehållstillstånd. Beviljande, förnyelse eller avslag på ansökan om uppehållstillstånd regleras endast av varje medlemsstats lagstiftning liksom av gällande bilaterala överenskommelser och konventioner mellan Tunisien och den medlemsstaten.

Gemensam förklaring om artikel 65.1 i avtalet

Begreppet familjemedlemmar definieras enligt lagstiftningen i det berörda mottagarlandet.

Gemensam förklaring om artiklarna 34, 35, 76 och 77 i avtalet

Om Tunisien under det gradvisa genomförandet av bestämmelserna i avtalet skulle undergå allvarliga betalningsbalansvårigheter skall samråd äga rum mellan Tunisien och gemenskapen för att avgöra vilka medel och förfaranden som är lämpligast för att hjälpa Tunisien att möta dessa svårigheter.

Sådant samråd skall äga rum i samarbete med Internationella valutafonden.

Gemensam förklaring om textilier

Det överenskom att den ordning som skall gälla för textilprodukter kommer att bli föremål för ett särskilt protokoll som skall antas före den 31 december 1995 och innehålla bestämmelserna i den ordning som gäller 1995.

GEMENSKAPENS FÖRKLARING

Förklaring om artikel 29 i avtalet

Om Tunisien sluter avtal med andra medelhavsländer för att upprätta frihandel har gemenskapen rätt att räkna med ursprungskumulation i sin handel med dessa länder.

TUNISIENS FÖRKLARINGAR

Förklaring om skydd för Tunisiens intressen

Den tunisiska parten begär att hänsyn skall tas till Tunisiens intressen såvitt avser koncessioner och förmåner som kan komma att beviljas andra Medelhavsländer utanför gemenskapen inom ramen för framtida avtal sluts mellan dessa länder och gemenskapen.

Förklaring om artikel 69 i avtalet

- Med beaktande av att familjens återförening är en grundläggande rättighet för tunisiska arbetare som bor utomlands,

- med hänsyn till denna rättighets betydelse såsom avgörande faktor för familjens jämvikt och såsom garant för framgångar i skolan och social och yrkesmässig integration av barnen,

- oaktat bilaterala avtal som slutits mellan Tunisien och vissa medlemsländer i Europeiska unionen,

önskar Tunisien att frågan om familjeåterförening blir föremål för fördjupade diskussioner med gemenskapen i syfte att åstadkomma en uppmjukning och förbättring av villkoren för detta.