21997A0612(02)

Avtal genom samförståndsmemorandum mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om spritdrycker

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 155 , 12/06/1997 s. 0061 - 0069


AVTAL genom samförståndsmemorandum mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om spritdrycker

SAMFÖRSTÅNDSMEMORANDUM

ex 2208 Sprit, likör och andra spritdrycker

Som överkoms i Singapore har vi inlett förhandlingar om avskaffande av tullar på vissa spritdrycker.

Under förutsättning att våra respektive interna förfaranden avslutas kommer EG och Förenta staterna att avskaffa de tullar som enligt planerna skall vara i kraft den 1 juli 1997 för de HS 96-nummer som finns förtecknade nedan, med undantag för rom (2208 40) för vilken de särskilda bestämmelser som anges i bilagan är tillämpliga. Tullarna skall avskaffas i fyra lika stora etapper med början den 1 juli 1997 följd av ytterligare sänkningar den 1 januari 1998, 1 januari 1999 och 1 januari 2000.

>Plats för tabell>

BILAGA

Angående: 2208 40 - Rom och taffia

A. EG-tullar

1. Sänkningarna av tullar på rom som har en halt av andra flyktiga ämnen än etyl- och metylalkohol av 225 gram eller däröver per hektoliter ren alkohol med en toleransnivå på 10 % skall bestämmas enligt nedan:

>Plats för tabell>

2. EG-tullen på rom och taffia av annat slag än vad som anges ovan i punkt 1 och som har ett värde som anges i följande tabell skall omfattas av de nedan angivna sänkta tullsatserna inom ramen för de angivna tullkvoterna till dess att tullfri behandling uppnås den 1 januari 2003. Tullkvoterna omfattar all rom oberoende av kärlets volym.

>Plats för tabell>

3. För rom och taffia som ligger under de prisgränser som anges ovan samt för rom och taffia som inte omfattas av tullkvoter skall samma tullsatser som anges ovan i punkt 1 tillämpas.

4. Europeiska gemenskapen skall omedelbart till Förenta staterna anmäla eventuella förändringar som sker mellan den 1 januari 2000 och den 1 januari 2003 i förmånsbehandlingen av gemenskapens import av rom. Europeiska gemenskapen skall på begäran omedelbart inleda samråd med Förenta staterna kring alla frågor som rör Förenta staternas export av rom enligt punkt 2 ovan till gemenskapen för att tillsammans med Förenta staterna komma överens om en lösning på de frågor som tas upp i samråden.

B. USA:s tullar

5. Följande sänkningar av tullar på rom och taffia skall tillämpas.

>Plats för tabell>

EC-Spirits-Schedule CXL

>Plats för tabell>

APPENDIX A

>Plats för tabell>