21996D0213(04)

Beslut nr 6/95 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet av den 22 december 1995 rörande utvidgning av förteckningen över de kommittéer som avses i bilaga 9 till associeringsrådets för EG och Turkiet beslut nr 1/95

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 035 , 13/02/1996 s. 0050 - 0050


BESLUT nr 6/95 FATTAT AV ASSOCIERINGSRÅDET FÖR EG OCH TURKIET av den 22 december 1995 rörande utvidgning av förteckningen över de kommittéer som avses i bilaga 9 till Associeringsrådets för EG och Turkiet beslut nr 1/95 (96/146/EG)

ASSOCIERINGSRÅDET FÖR EG OCH TURKIET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Associeringsrådets för EG och Turkiet beslut nr 1/95 om inledande av den slutgiltiga fasen av tullunionen EG Turkiet, särskilt artikel 60 i detta, och

med beaktande av följande:

I beslut nr 1/95 artikel 60 förutses en utvidgning av förteckningen över de kommittéer som avses i dess bilaga 9. Förteckning bör utvidgas till att omfatta Textilkommittén, som inrättats genom förordningarna (EEG) nr 3030/93 och (EG) nr 517/94.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över de kommittéer som avses i bilaga 9 till beslut nr 1/95 skall utvidgas till att omfatta Textilkommittén, inrättad genom förordningarna (EEG) nr 3030/93 och (EG) nr 517/94.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som beslut nr 1/95 träder i kraft.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1995.

På associeringsrådets vägnar

L. ATIENZA SERNA

Ordförande