21996A1220(04)

Avtal om fiskeförbindelser mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Estland

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 332 , 20/12/1996 s. 0017 - 0020


AVTAL om fiskeförbindelser mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Estland

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad gemenskapen,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN ESTLAND,

nedan kallad Estland,

å andra sidan

nedan kallade parterna

SOM BEAKTAR de nära förbindelserna mellan gemenskapen och Estland, särskilt dem som upprättades genom Europaavtalet mellan gemenskapen och Estland och avtalet om fiskeförbindelser mellan gemenskapen och Estland, vilket undertecknades i Bryssel den 5 juli 1993, och som hyser en gemensam önskan att stärka dessa förbindelser,

SOM BEAKTAR Konungariket Sveriges och Republiken Finlands anslutning till gemenskapen den 1 januari 1995,

SOM BEAKTAR att de fiskeavtal som Estlands regering ingått med Konungariket Sverige den 24 februari 1993 och med Republiken Finlands regering den 21 januari 1994 nu förvaltas av gemenskapen,

SOM TAR HÄNSYN TILL den gemensamma önskan att ersätta dessa avtal med ett nytt avtal mellan Estland och gemenskapen i den sammansättning denna har sedan den 1 januari 1995,

SOM TAR HÄNSYN TILL parternas gemensamma önskan att säkerställa att fiskbeståndet i deras angränsande vatten bevaras och förvaltas på ett rationellt sätt,

SOM BEAKTAR bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982,

SOM BEKRÄFTAR att kuststater när de utvidgar sina jurisdiktionsområden över fiskeresurserna och utövar sina suveräna rättigheter i syfte att utforska, utnyttja, bevara och förvalta dessa resurser, bör göra detta inom ramen för och i enlighet med den internationella rättens principer,

SOM BEAKTAR att Estland har upprättat en exklusiv ekonomisk zon inom vilken Estland utövar suveräna rättigheter för att utforska, utnyttja, bevara och förvalta resurserna i den och att gemenskapen har enats om att gränserna för dess medlemsstaters fiskezoner (nedan kallade gemenskapens fiskejurisdiktionsområde) sträcker sig upp till 200 sjömil, varför fiske inom dessa gränser således omfattas av gemenskapens gemensamma fiskeripolitik,

SOM TAR HÄNSYN TILL att en del av fiskeresurserna i Östersjön består av gemensamma bestånd eller bestånd som inbördes är ytterst avhängiga av varandra och som utnyttjas av fiskare från båda parter och att ett effektivt bevarande och en rationell förvaltning av dessa bestånd därför endast kan uppnås genom samarbete mellan parterna och inom ramen för lämpliga internationella fora, särskilt Fiskerikommissionen för Östersjön (IBSFC),

SOM TAR HÄNSYN TILL resultaten från Förenta nationernas konferens om gemensamma bestånd och starkt vandringsbenägna arter och uppförandekoden för ansvarsfullt fiske,

SOM ÖNSKAR fortsätta sitt samarbete inom ramen för lämpliga internationella fiskeriorganisationer i syfte att gemensamt bevara och på ett rationellt sätt utnyttja och förvalta alla relevanta fiskeresurser,

SOM TAR HÄNSYN TILL nämnda samarbetes betydelse för att bevara och förvalta fiskeresurserna och för att utforska och utnyttja dessa resurser och till vikten av vetenskaplig forskning för att bevara och på ett rationellt sätt utnyttja och förvalta fiskeresurserna och som önskar främja fortsatt samarbete inom detta område,

SOM TAR HÄNSYN TILL båda parters intresse att fiska i den andra partens fiskejurisdiktionsområde i Östersjön,

SOM ÄR BESLUTNA att förbättra samarbetet och utvecklingen inom fiskerisektorn genom att främja gemensamma företag,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att detta nya slag av samarbete inom fiskerisektorn kommer att uppmuntra till förnyelse och omläggning av den estniska fiskeflottan och en omstrukturering av gemenskapens fiskeflotta,

SOM ÖNSKAR fastställa regler och bestämmelser för att skapa en grund för sina ömsesidiga förbindelser inom fiskerinäringen och bestämma hur deras samarbete skall utveckla sig,

HAR INGÅTT FÖLJANDE AVTAL.

Artikel 1

Parterna skall samarbeta för att säkerställa bevarande och rationell förvaltning av de fiskbestånd som finns i de områden som lyder under båda parters fiskejurisdiktion och i angränsande områden. Parterna skall direkt eller genom lämpliga regionala organ söka komma överens med tredje man om åtgärder för att bevara och på ett rationellt sätt utnyttja fiskbestånden, inbegripet fastställande av den totala tillåtna fångstmängden och fördelningen av denna.

Artikel 2

Vardera parten skall bevilja den andra partens fiskefartyg tillgång till fiske inom sitt fiskejurisdiktionsområde i Östersjön på större avstånd än tolv sjömil från de baslinjer varifrån territorialhavet mäts, i enlighet med de bestämmelser som anges nedan.

Artikel 3

1. Vardera parten skall i lämplig omfattning en gång per år för sitt fiskejurisdiktionsområde i Östersjön och med förbehåll för sådana justeringar som behövs för att möta oförutsedda händelser, besluta om följande:

a) Den totala tillåtna fångstmängden för individuella bestånd eller grupper av bestånd, med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga data, beståndens inbördes beroende, den verksamhet som bedrivs av relevanta internationella organisationer och andra relevanta faktorer.

b) Efter lämpliga samråd, fördelningen av fångstkvoter för den andra partens fiskefartyg i överensstämmelse med målsättningen att fastställa en för båda parter tillfredsställande jämvikt i deras inbördes fiskeförbindelser.

c) Arrangemang för ömsesidig tillgång inom ramen för gemensamma förvaltningsordningar för gemensamma bestånd.

2. Vardera parten skall vidta sådana övriga åtgärder som den bedömer nödvändiga för att bevara eller återställa fiskbestånd på nivåer som kan ge högsta hållbara avkastning. Sådana åtgärder eller villkor som införs efter det årliga fastställandet av fiskemöjligheter får inte vara av den arten att de inskränker de fiskemöjligheter som medges den andra partens fiskefartyg.

Artikel 4

Estland kan bevilja ytterligare fiskemöjligheter inom sin exklusiva ekonomiska zon. I gengäld kommer gemenskapen att bevilja ekonomiska bidrag som Estland skall använda för att stödja utvecklingen i den estniska fiskerisektorn på ett sådant sätt att det inte inverkar menligt på gemenskapens intressen.

Artikel 5

1. Parterna skall verka för att gemensamma företag inom fiskerisektorn upprättas mellan gemenskapsföretag och estniska företag.

2. Estland skall verka för att gynnsamma och stabila villkor främjas och upprätthålls för att sådana gemensamma företag skall kunna etableras och drivas.

För det ändamålet skall Estland särskilt tillämpa investeringsstöd och skyddsarrangemang som säkerställer en icke-diskriminerande och rättvis behandling av alla företag från gemenskapen som ingår i sådana gemensamma företag. Detta inbegriper möjligheten att använda fiskeresurserna till havs.

3. Parterna är överens om att på lämpligaste sätt samråda för att främja att gemensamma företag i fiskerisektorn inrättas av ägare av fiskefartyg i Estland och gemenskapen, i syfte att gemensamt utnyttja fiskeresurserna i Estlands fiskejurisdiktionsområde, enligt ett arrangemang varigenom gemenskapen tillhandahåller ekonomiskt stöd medan Estland ger tillgång till ytterligare fiskemöjligheter om vilka föreskrift ej meddelas i artiklarna 3 och 4.

Artikel 6

Vardera parten får kräva att fiske som bedrivs inom dess fiskejurisdiktionsområde av den andra partens fiskefartyg skall förutsätta licens. De begränsningar inom vilka licenser utfärdas skall fastställas genom samråd mellan parterna. Den behöriga myndigheten hos varje part skall, på lämpligt sätt, i god tid meddela den andra parten namn, registreringsnummer och andra relevanta uppgifter om de fiskefartyg som skall ha rätt att fiska inom den andra partens fiskejurisdiktionsområde. Den andra parten skall därefter utfärda sådana licenser inom de överenskomna begränsningarna.

Artikel 7

1. Vardera parten skall i överensstämmelse med sina egna lagar och andra författningar vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att deras fiskefartyg iakttar bevarandeåtgärder och andra regler och förordningar som finns i den andra partens lagstiftning om utnyttjande av fiskeresurserna i denna andra parts fiskejurisdiktionsområde.

2. Vardera parten kan, inom sitt fiskejurisdiktionsområde och i enlighet med internationell rätt, vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att den andra partens fiskefartyg iakttar bestämmelserna för att bevara fiskeresurserna och andra regler och bestämmelser i dess lagstiftning.

3. Vardera parten skall i förväg och på lämpligt sätt meddela den andra parten om sådana bestämmelser och åtgärder för reglering av fisket samt om eventuella ändringar av dessa bestämmelser och åtgärder.

4. De åtgärder för att reglera fisket som vardera parten vidtar i bevarande syfte skall grunda sig på objektiva och vetenskapliga kriterier och får varken faktiskt eller rättsligt diskriminera den andra parten.

Artikel 8

Vardera parten skall samtycka till att dess fiskefartyg inspekteras av behöriga organ hos den andra parten som ansvarar för det fiske som bedrivs i den andra partens fiskejurisdiktionsområde. Vardera parten skall underlätta sådana inspektioner som görs i syfte att övervaka efterlevnaden av de regler och bestämmelser som avses i artikel 7.

Artikel 9

1. Vardera partens behöriga organ skall, om den andra partens fartyg uppbringas, omedelbart genom diplomatiska kanaler informera den partens behöriga organ om vilka ytterligare åtgärder som vidtas.

2. Vardera partens behöriga organ skall eftersträva att underlätta ett snabbt frisläppande av de fartyg och den besättning som kvarhålls för att ha handlat i strid med åtgärder för att bevara fiskeresurserna och andra bestämmelser om fisket, mot att fartygsägaren eller hans företrädare ställer rimlig säkerhet eller annan garanti som fastställs i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Artikel 10

Parterna är överens om att utbyta information om den vetenskapliga och tekniska utvecklingen i sina nationella fiskerisektorer och om fångstmängder och användning av dessa.

Artikel 11

1. Parterna skall samarbeta för att bedriva den forskning som är nödvändig för att fiskeresurserna skall kunna bevaras och användas på ett optimalt sätt inom deras fiskejurisdiktionsområde, genom att samla in prover och tillhandahålla biostatistiska uppgifter, inbegripet statistik över fångster, fiskeanstränging, användning av redskap, studier av nya målarter och fiskeområden och det framtida gemensamma utnyttjandet av dessa.

2. Parterna skall främja forskningssamarbete och samarbete i frågor inom fiskerinäringen som är av ömsesidigt intresse. Ömsesidigt utbyte av forskare och experter inom fiskerinäringen skall ingå i överenskomna program.

Artikel 12

1. Parterna skall samarbeta direkt och genom lämpliga internationella organisationer, bland annat genom forskning, i syfte att bevara, optimalt utnyttja och på lämpligt sätt förvalta fiskeresurserna inom de yttre gränserna för parternas och tredje lands områden där deras fiskefartyg fiskar. Parterna skall samråda med varandra i frågor som är av ömsesidigt intresse och som kan behandlas av sådana internationella organisationer.

2. Parterna skall samarbeta för att säkerställa sina rättigheter och för att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med internationell rätt för att samordna bevarande, optimalt utnyttjande och lämpligt förvaltning av de levande resurserna i Östersjön och Nordatlanten.

Artikel 13

1. I syfte att bevara anadroma fiskearter bekräftar parterna att de ansluter sig till de relevanta principerna och bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention av 1982, särskilt artikel 66 i denna.

2. Parterna kommer i detta syfte att särskilt samarbeta på bilateral grund och genom lämpliga internationella fiskeriorganisationer, särskilt genom IBSFC.

Artikel 14

1. Parterna är överens om att samråda i frågor som uppstår i samband med verkställigheten och det riktiga genomförandet av detta avtal.

2. Eventuella tvister som uppkommer om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall bli föremål för samråd mellan parterna.

Artikel 15

Ingenting i detta avtal får på något sätt påverka någondera partens ställningstaganden i några frågor som rör den internationella havsrätten.

Artikel 16

Detta avtal skall inte påverka avgränsningen av de exklusiva ekonomiska zonerna eller fiskezonerna mellan Estland och gemenskapens medlemsstater.

Artikel 17

Detta avtal skall gälla, å ena sidan, de områden inom vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas och på de villkor som fastställs i det fördraget och, å andra sidan, Republiken Estlands område.

Artikel 18

Det här avtalet träder i kraft den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

Från och med den dagen skall avtalet ersätta avtalet om fiskeförbindelser mellan gemenskapen och Estland, som undertecknades den 5 juli 1993, avtalet om fiskeförbindelser mellan Republiken Finlands regering och Estland, som undertecknades den 21 januari 1994, och avtalet om fiskeförbindelser mellan Konungariket Sverige och Estland, som undertecknades den 24 februari 1993.

Artikel 19

Det här avtalet skall gälla under en inledande period om tio år från och med dagen för dess ikraftträdande. Såvida inte avtalet sägs upp av någon av parterna genom uppsägning minst nio månader före utgången av den perioden, skall det gälla under ytterligare perioder om tre år, såvida det inte sägs upp minst nio månader före utgången av varje sådan period.

Artikel 20

Det här avtalet skall upprättas i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och estniska varvid varje text äger samma giltighet.

På Europeiska gemenskapens vägnar

På Republiken Estlands vägnar