21995D0413(06)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 16/95 av den 24 februari 1995 om ändring av bilaga II (Tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) til EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 083 , 13/04/1995 s. 0047 - 0047


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 16/95 av den 24 februari 1995 om ändring av bilaga II (Tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) til EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse enligt protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga II till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 9/95 av den 27 januari 1995 om ändring av bilaga II (Tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet (1).

Kommissionens beslut 94/643/EG av den 12 september 1994 om upphävande av tillstånd för växtskyddsmedel som innehåller cyhalothrin som aktivt ämne (2) skall införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.

Artikel 1

Följande nya punkt skall införas efter punkt 12 F (kommissionens förordning (EG) nr 1488/94) i kapitel XV i bilaga II till avtalet:

"12 G. 394 D 0643: Kommissionens beslut 94/643/EG av den 12 september 1994 om upphävande av tillstånd för växtskyddsmedel som innehåller cyhalothrin som aktivt ämne (EGT nr L 249, 24.9.1994, s. 18)".

Artikel 2

Texterna till beslut 94/643/EG på isländska och norska, vilka bifogas respektive språkversion av detta beslut, är autentiska.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1995 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 februari 1995.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

G. J. L. AVERY

Ordförande

(1) EGT nr L 47, 2.3.1995, s. 29.

(2) EGT nr L 249, 24.9.1994, s. 18.