21995A1230(12)

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Ecuador om prekursorer och kemiska ämnen som ofta används vid olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 324 , 30/12/1995 s. 0019 - 0025


AVTAL mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Ecuador om prekursorer och kemiska ämnen som ofta används vid olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad "gemenskapen",

å ena sidan, och

REPUBLIKEN ECUADOR,

nedan kallad "Ecuador",

å andra sidan, nedan kallade "avtalsslutande parter"

SOM ÄR FAST BESLUTNA att förebygga och bekämpa olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen genom att kontrollera tillgången av sådana prekursorer och kemiska ämnen som ofta används för denna framställning,

SOM TAR HÄNSYN TILL artikel 12 i Förenta nationernas konvention av 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen,

SOM ANSLUTER SIG TILL slutrapporten från Chemical Action Task Force (CATF), som godkändes vid G 7-gruppens ekonomiska toppmöte i London den 15 juli 1991, i vilken det rekommenderas att man stärker det internationella samarbetet genom att sluta bilaterala avtal, särskilt mellan de regioner och länder som är involverade i export, import och transitering av dessa kemiska ämnen,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att internationell handel utgör en speciell riskfaktor och att denna fara endast kan undvikas genom samarbetsavtal mellan berörda regioner, i synnerhet genom att koppla samman export- och importövervakning,

SOM BEKRÄFTAR sitt gemensamma åtagande att inrätta mekanismer för bistånd och samarbete mellan Ecuador och gemenskapen i syfte att bekämpa avledandet av kontrollerade ämnen för olagliga ändamål, i enlighet med de riktlinjer och åtgärder som beslutats på internationell nivå,

SOM INSER att dessa kemiska ämnen huvudsakligen och allmänt används för legitima ändamål och att den internationella handeln inte får hindras av överdrivna övervakningsförfaranden,

HAR BESLUTAT att sluta ett avtal om övervakning av prekursorer och kemiska ämnen som ofta används vid olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen, och har för detta ändamål som befullmäktigade utsett

EUROPEISKA GEMENSKAPEN:

ECUADOR:

SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Avtalets räckvidd

1. I detta avtal föreskrivs åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i syfte att förhindra undanskaffandet av sådana ämnen som ofta används vid olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen, utan att detta skall påverka erkännandet av handelns och industrins legitima intressen.

2. För detta ändamål skall de avtalsslutande parterna biträda varandra på det sätt som anges i detta avtal, i synnerhet vad gäller

- övervakning av handeln med kontrollerade ämnen mellan parterna, i syfte att förhindra att ämnena avleds till olagliga ändamål,

- ömsesidigt administrativt bistånd för att säkerställa korrekt tillämpning av bestämmelserna i den relevanta lagstiftningen om övervakning av handeln med dessa ämnen.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella ändringar som kan komma att antas inom ramen för den gemensamma uppföljningsgruppens befogenheter, skall detta avtal tillämpas på de kemiska ämnen, härefter kallade "kontrollerade ämnen", som förtecknades i bilagan till 1988 års FN-konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen, med ändringar.

Artikel 2

Övervakning av handeln

1. De avtalsslutande parterna skall på eget initiativ rådfråga och informera varandra om varje misstanke om att kontrollerade ämnen kan avledas till olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen, särskilt när en sändning sker med ovanligt stora kvantiteter eller under ovanliga omständigheter.

2. Vad gäller de kontrollerade ämnen som anges i bilaga A till detta avtal skall den behöriga myndigheten hos den exporterande avtalsslutande parten samtidigt som exporttillstånd utfärdas och innan frakten avgår skicka en kopia av exporttillståndet till den behöriga myndigheten hos den importerande avtalsslutande parten. Särskilda upplysningar skall ges i de fall när operatören i det exporterande landet handlar på grundval av ett öppet individuellt tillstånd som omfattar ett flertal exporttransaktioner.

3. Vad gäller de kontrollerade ämnen som anges i bilaga B till detta avtal skall export tillåtas endast när den importerande avtalsslutande parten har givit sitt samtycke därtill.

4. De avtalsslutande parterna åtar sig att på ömsesidig basis och i god tid ge varandra adekvat rapportering avseende alla uppgifter som ges eller åtgärder som begärs enligt denna artikel.

5. Vid genomförandet av de ovannämnda handelskontrollåtgärderna skall handelns berättigade intressen respekteras i vederbörlig ordning. Särskilt vad gäller de fall som omfattas av punkt 3 skall den importerande avtalsslutande partens svar ges inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av meddelandet från den exporterande avtalsslutande parten. Om ett svar inte ges inom denna tidsfrist skall detta tolkas som att importtillstånd har meddelats. Ett avslag på ansökan om importtillstånd skall skriftligen tillställas den exporterande avtalsslutande parten inom denna tidsfrist och måste vara försett med skälen för avslaget.

Artikel 3

Inställande av en sändning

1. Utan att det påverkar genomförandet av eventuella verkställighetsåtgärder skall sändningar inställas om det enligt endera avtalsslutande parten finns rimliga skäl för att anta att kontrollerade ämnen kan avledas till olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen, eller när, i de fall som beskrivs i artikel 2.3, den importerande avtalsslutande parten begär att de inställs.

2. De avtalsslutande parterna skall samarbeta i syfte att ge varandra varje upplysning som avser en förmodad avledningstransaktion.

Artikel 4

Ömsesidigt administrativt bistånd

1. De avtalsslutande parterna skall antingen på eget initiativ eller på begäran ge varandra varje upplysning som kan förhindra avledandet av kontrollerade ämnen till olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen och skall undersöka fall av misstänkt avledande. De skall vid behov vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att förhindra avledande.

2. Varje begäran om upplysningar eller förebyggande åtgärder skall efterkommas så skyndsamt som möjligt.

3. Begäran om administrativt bistånd skall av den anmodade avtalsslutande parten verkställas i enlighet med dess lagar och andra författningar samt andra rättsliga bestämmelser.

4. En avtalsslutande parts tjänstemän får, om den andra avtalsslutande parten godkänner det, närvara vid de undersökningar som genomförs på den senare partens territorium.

5. De avtalsslutande parterna skall bistå varandra i syfte att underlätta tillhandahållandet av bevisning.

6. Det administrativa bistånd som ges enligt denna artikel skall inte påverka tillämpningen av bestämmelserna om inbördes rättshjälp i brottmål, och ej heller tillämpas på sådan information som erhålls inom ramen för befogenheter som utövas på begäran av en rättsvårdande myndighet, med mindre än att myndigheten samtycker till detta.

7. Information får begäras om sådana kemiska ämnen som ofta används vid olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen men som inte omfattas av räckvidden för detta avtal.

Artikel 5

Informationsutbyte och konfidentiell behandling

1. Alla upplysningar som lämnas enligt detta avtal skall, oavsett i vilken form det sker, beroende på de bestämmelser som gäller för var och en av de avtalsslutande parterna, vara konfidentiella eller begränsade. De skall omfattas av bestämmelserna om offentlig sekretess och det skydd som liknande upplysningar ges enligt tillämpliga lagar för den mottagande avtalsslutande parten samt de motsvarande bestämmelser som gäller för gemenskapens myndigheter.

2. Uppgifter rörande personer får utbytas endast om den mottagande avtalsslutande parten förbinder sig att skydda sådana uppgifter på ett sätt som minst motsvarar det sätt som är tillämpligt i det enskilda fallet hos den avtalsslutande part som kan komma att lämna uppgifterna.

3. De upplysningar som erhålls får användas uteslutande för de syften som följer av detta avtal. Om en av de avtalsslutande parterna begär att få använda dessa upplysningar för andra ändamål skall den i förväg inhämta skriftligt tillstånd från den myndighet som tillhandahöll upplysningarna. Sådan användning skall dessutom omfattas av de eventuella begränsningar som den myndigheten anger.

4. Punkt 3 skall inte hindra att upplysningar används i samband med rättsliga eller administrativa förfaranden som senare inleds på grund av underlåtenhet att följa lagstiftningen om övervakning av ämnen. Den behöriga myndighet som tillhandahöll de upplysningarna skall underrättas om en sådan användning.

Artikel 6

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd

1. De avtalsslutande parterna får vägra att lämna bistånd enligt detta avtal om det

a) sannolikt skulle skada Ecuadors eller en av gemenskapens medlemsstaters suveränitet,

b) sannolikt skulle skada allmän ordning, allmän säkerhet eller andra väsentliga intressen, särskilt i de fall som avses i artikel 5.2, eller

c) skulle inkräkta på industriell, kommersiell eller yrkesmässig konfidentialitet.

2. Om en avtalsslutande part skulle begära bistånd som den själv inte helt eller delvis skulle kunna lämna vid en liknande begäran, skall den ange detta i sin begäran. Den andra avtalsslutande parten skall sedan besluta under vilka former den kan samtycka till begäran.

3. Om bistånd vägras skall beslutet och skälen för det omedelbart anmälas till den andra avtalsslutande parten.

Artikel 7

Tekniskt och vetenskapligt samarbete

De avtalsslutande parterna skall samarbeta för att upptäcka nya avledningsmetoder och lämpliga motåtgärder, inbegripet tekniskt samarbete för att stärka administrativa och verkställande strukturer på detta område, och för att främja samarbete med handel och industri. Detta tekniska samarbete kan röra särskilt utbildnings- och utbytesprogram för berörda tjänstemän liksom den utrustning som krävs för att genomföra detta avtal.

Artikel 8

Genomförandeåtgärder

1. De avtalsslutande parterna skall sträva efter att detta avtal genomförs med beaktande av nödvändigheten att inta en konsekvent hållning till lagstiftningen om övervakning av ämnen inom hela den interamerikanska regionen.

2. De avtalsslutande parterna skall utse en behörig myndighet eller behöriga myndigheter som skall samordna tillämpningen av detta avtal. Dessa myndigheter skall meddela sig direkt med varandra för detta avtals syften.

3. De avtalsslutande parterna skall hålla varandra informerade om de bestämmelser som de antar för att genomföra detta avtal.

Artikel 9

Gemensam uppföljningsgrupp

1. En gemensam uppföljningsgrupp för övervakning av prekursorer och kemiska ämnen inrättas härmed, nedan kallad "den gemensamma uppföljningsgruppen", i vilken var och en av de avtalsslutande parterna skall vara företrädd.

2. Den gemensamma uppföljningsgruppen skall agera i full enighet. Den skall normalt sammanträda en gång om året och dag, plats och program skall fastställas i full enighet. I den mån det är möjligt skall dessa sammanträden anordnas samtidigt som sammanträden för andra gemensamma kommittéer eller gemensamma grupper som inrättats av gemenskapen och andra medlemsstater i Amerikanska samarbetsorganisationen.

Extra ordinarie möten för den gemensamma uppföljningsgruppen kan sammankallas genom överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna.

3. Den gemensamma uppföljningsgruppen skall anta sin egen arbetsordning.

Artikel 10

Den gemensamma uppföljningsgruppens roll

1. Den gemensamma uppföljningsgruppen skall förvalta detta avtal och säkerställa att det genomförs korrekt. I detta syfte skall den

- undersöka och precisera de medel som krävs för att säkerställa att detta avtal fungerar på ett korrekt sätt,

- regelbundet av de avtalsslutande parterna upplysas om deras erfarenheter av att tillämpa detta avtal,

- fatta beslut i de fall som föreskrivs i punkt 2,

- utfärda rekommendationer i de fall som föreskrivs i punkt 3,

- undersöka och utarbeta de åtgärder för tekniskt bistånd som avses i artikel 7, och

- undersöka och utarbeta andra möjliga former för samarbete i frågor som rör prekursorer och kemiska ämnen.

2. Den gemensamma uppföljningsgruppen skall genom ömsesidigt samtycke anta beslut om ändringar i bilagorna A och B.

Dessa beslut skall genomföras av de avtalsslutande parterna i överenstämmelse med deras egen lagstiftning.

Om en företrädare för en av de avtalsslutande parterna i den gemensamma uppföljningsgruppen har godtagit ett beslut som är beroende av slutförandet av respektive förfaranden som krävs för detta ändamål, skall beslutet, försåvitt ingen dag nämns i det, träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att ett sådant slutförande har anmälts.

3. Den gemensamma uppföljningsgruppen skall rekommendera de avtalsslutande parterna följande:

a) Ändringar i detta avtal.

b) Varje annan åtgärd som krävs för tillämpningen av detta avtal.

Artikel 11

Andra avtal

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall bestämmelserna i detta avtal ersätta bestämmelserna i bilaterala avtal som har ingåtts mellan enskilda eller flera medlemsstater i gemenskapen och Ecuador om de är oförenliga med bestämmelserna i detta avtal. Dessa bilaterala avtal skall inte påverka tillämpningen av de gemenskapsbestämmelser som styr förmedlingen av sådana upplysningar som erhållits i frågor som omfattas av detta avtal och som skulle kunna vara av gemenskapsintresse mellan de olika behöriga administrativa myndigheterna i gemenskapen.

2. De avtalsslutande parterna skall också till varandra anmäla eventuella andra åtgärder som de vidtagit med andra länder i ärenden rörande övervakning av ämnen.

Artikel 12

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter att det sista ratifikations-, godkännande- eller antagandeinstrumentet deponerats enligt de bestämmelser som är tillämpliga för var och en av de avtalsslutande parterna.

2. De instrument som avses i punkt 1 skall deponeras hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd, som skall fungera som depositarie.

3. Depositarien skall till de avtalsslutande parterna anmäla dagen för deponeringen av de instrument som avses i punkt 1 för var och en av de avtalsslutande parterna, samt dagen för avtalets ikraftträdande.

Artikel 13

Varaktighet och uppsägning

1. Detta avtal ingås för en tid på fem år och kommer, om inte något annat bestäms, att förnyas för perioder av samma längd.

2. Detta avtal får ändras genom de avtalsslutande parternas enhälliga beslut.

3. Endera av de avtalsslutande parterna kan dra sig ur detta avtal förutsatt att den iakttar tolv månaders skriftlig uppsägningstid gentemot den andra avtalsslutande parten.

Artikel 14

Giltiga texter

Detta avtal, som är upprättat i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, skall deponeras i arkiven hos Europeiska unionens råds generalsekretariat, som skall överlämna en bestyrkt kopia till var och en av de avtalsslutande parterna.

Hecho en Madrid, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Madrid den attende december nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Madrid am achtzehnten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig.

¸ãéíå óôç Ìáäñßôç, óôéò äåêáïêôþ Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

Done at Madrid on the eighteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Madrid, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Madrid, addì diciotto dicembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Madrid, de achttiende december negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Madrid, em dezoito de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Madridissa kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Madrid den artonde december nittonhundranittiofem.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

>Hänvisning till film>

Por la República de Ecuador

For Republikken Ecuador

Für die Republik Ecuador

Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôïõ Éóçìåñéíïý

For the Republic of Ecuador

Pour la république de l'Équateur

Per la Repubblica dell'Ecuador

Voor de Republiek Ecuador

Pela República da Equador

Ecuadorin tasavallan puolesta

För Republiken Ecuador

>Hänvisning till film>

BILAGA A

Ämnen som omfattas av de åtgärder som avses i artikel 2.2

Metyletylketon

Toluen

Kaliumpermanganat

Svavelsyra

Aceton

Etyleter

Saltsyra

Ättikasyreanhydrid

Antranilsyra

Fenylättiksyra

Piperidin

BILAGA B

Ämnen som omfattas av de åtgärder som avses i artikel 2.3