21995A0310(01)

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Färöarnas lokala regering å andra sidan, som ändrar tabellerna I och II i bilagan till protokoll 1 i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Färöarnas landsstyre å andra sidan, undertecknat den 2 december 1991

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 054 , 10/03/1995 s. 0026 - 0029


AVTAL genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Färöarnas lokala regering å andra sidan, som ändrar tabellerna I och II i bilagan till protokoll 1 i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Färöarnas landsstyre å andra sidan, undertecknat den 2 december 1991

A. Gemenskapens brev

Bryssel den . . . . . .

Europeiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Färöarnas landsstyre å andra sidan har kommit överens om att tabellerna I och II i bilagan till protokoll 1 skall ändras på följande sätt:1. Tabell I:Ändringarna framgår av tillägg 1 till detta brev.

2. Tabell II:Texten rörande tullkvot nr 4 (TK nr 4) skall ersättas med den text som finns i tillägg 2 till detta brev.

Detta avtal genom skriftväxling skall godkännas av avtalsparterna i enlighet med deras egna förfaranden. Det träder i kraft den första dagen i månaden efter den tidpunkt då parterna meddelat att dessa förfaranden är avslutande och skall gälla från och med den 1 januari 1995.

Jag vore mycket tacksam om ni ville bekräfta att Danmarks regering och Färöarnas landsstyre är införstådda med vad som anförts i detta brev.

Med utmärkt högaktning

På Europeiska gemenskapens vägnar

B. Danmarks regering och Färöarnas landsstyres brev

Bryssel den

Jag har äran meddela att jag mottagit Ert i dag daterade brev av följande lydelse:"Europeiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Färöarnas landsstyre å andra sidan har kommit överens om att tabellerna I och II i bilagan till protokoll 1 skall ändras på följande sätt:1. Tabel I:Ändringarna framgår av tillägg 1 till detta brev.

2. Tabel II:Texten rörande tullkvot nr 4 (TK nr 4) skall ersättas med den text som finns i tillägg 2 till detta brev.

Detta avtal genom skriftväxling skall godkännas av avtalsparterna i enlighet med deras egna förfaranden. De träder i kraft den första dagen i månaden efter den tidpunkt då parterna har meddelat att dessa förfaranden är avslutande och skall gälla från och med den 1 januari 1995.

Jag vore mycket tacksam om ni ville bekräfta att Danmarks regering och Färöarnas landsstyre är införstådda med vad som anförts i detta brev."

Jag har äran bekräfta att Danmarks regering och Färöarnas landsstyre är införstådda med vad som anförts i detta brev.

Med utmärkt högaktning

På Danmarks regerings och Färöarnas landsstyres vägnar

Bilaga 1

>Plats för tabell>

Bilaga 2

>Plats för tabell>