21994A1223(16)

Multilaterala förhandlingar i Ururguayrundan (1986- 1994) - Bilaga 1 - Bilaga 1B - Allmänna tjänstehandelsavtalet (WTO)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 336 , 23/12/1994 s. 0191 - 0212
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 38 s. 0193
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 38 s. 0193


ALLMÄNNA TJÄNSTEHANDELSAVTALET

MEDLEMMARNA,

SOM ERKÄNNER tjänstehandelns ökande betydelse för tillväxt och utveckling i världsekonomin,

SOM ÖNSKAR upprätta ett multilateralt ramverk med principer och regler för tjänstehandel i syfte att utvidga sådan handel under öppenhet och fortlöpande liberalisering och som ett sätt att befrämja ekonomisk tillväxt för alla handelsnationer samt utveckling i utvecklingsländerna,

SOM ÖNSKAR uppnå en snabb och gradvis ökad liberalisering av tjänstehandeln genom återkommande multilaterala förhandlingsrundor med målsättningen att befrämja alla deltagares intressen på ömsesidigt gynnsamma vilkor och att säkerställa en övergripande balans av rättigheter och skyldigheter, med vederbörlig hänsyn till nationella målsättningar,

SOM ERKÄNNER medlemmarnas rätt att reglera och att införa nya regleringar för tillhandahållandet av tjänster inom deras territorier för att tillgodose nationella målsättningar och, med hänsyn till att regleringen av tjänstehandeln varierar inom olika länder, utvecklingsländernas särskilda behov av att utöva denna rättighet,

SOM ÖNSKAR underlätta ett ökat deltagande av utvecklingsländerna i tjänstehandeln och att utvidga deras tjänsteexport, bland annat genom att förstärka deras inhemska tjänstekapacitet och dennas effektivitet och konkurrenskraft,

SOM TAR särskild hänsyn till de minst utvecklade ländernas allvarliga problem mot bakgrund av deras speciella ekonomiska situation och deras utvecklings-, handels- och finansiella behov,

KOMMER HÄRMED ÖVERENS OM FÖLJANDE:

DEL I

OMFATTNING OCH DEFINITION

Artikel I

Omfattning och definition

1. Detta avtal gäller för åtgärder som vidtas av medlemmar och som berör tjänstehandel.

2. I detta avtal, avses med tjänstehandel tillhandahållandet av en tjänst

(a) från en medlems territorium till en annan medlems territorium,

(b) inom en medlems territorium till en tjänstekonsument från en annan medlem,

(c) av en tillhandahållare av tjänster i ett medlemsland, genom kommersiell etablering på en annan medlems territorium,

(d) av en tillhandahållare av tjänster i ett medlemsland, genom närvaro av fysiska personer från ett medlemsland på en annan medlems territorium.

3. I detta avtal avses med

(a) "åtgärder vidtagna av medlemmar" åtgärder vidtagna av

(i) centrala, regionala eller lokala regeringar och myndigheter och

(ii) icke-statliga organ vid utövandet av befogenheter som delegerats av centrala, regionala eller lokala regeringar eller myndigheter,

Varje medlem skall vid fullgörandet av sina skyldigheter och åtaganden enligt detta avtal, vidta sådana rimliga åtgärder som står till buds för att säkerställa att dessa skyldigheter och åtaganden efterlevs av regionala och lokala regeringar och myndigheter samt icke-statliga organ på dess territorium,

(b) "tjänster" inbegriper varje tjänst inom vilken sektor som helst utom tjänster som tillhandahålls i samband med utövandet av statliga befogenheter;

(c) "en tjänst som tillhandahålls i samband med utövandet av statliga befogenheter" avser varje tjänst som tillhandahålls varken på kommersiella grunder eller i konkurrens med en eller flera tillhandahållare av tjänster.

DEL II

ALLMÄNNA SKYLDIGHETER OCH BESTÄMMELSER

Artikel II

Mest gynnad nationsbehandling

1. Varje medlem skall med avseende på samtliga åtgärder som täcks av detta avtal, omedelbart och utan förbehåll bevilja tjänster och tillhandahållare av tjänster från varje annan medlem en behandling som icke är mindre gynnsam än den som beviljas liknande tjänster och tillhandahållare av tjänster från något annat land.

2. En medlem får upprätthålla en åtgärd som strider mot punkt 1 förutsatt att en sådan åtgärd upptagits i och uppfyller villkoren i bilagan om artikel II-undantag.

3. Bestämmelserna i detta avtal skall inte tolkas så att de hindrar någon medlem från att tilldela eller bevilja närliggande länder förmåner för att underlätta utbyte mellan gränszoner av tjänster som både produceras och konsumeras lokalt.

Artikel III

Insyn

1. Varje medlem skall skyndsamt och, utom vid nödsituationer, senast vid ikraftträdandet publicera alla relevanta åtgärder som har allmän tillämpning och hänför sig till eller inverkar på detta avtals funktion. Internationella avtal som en medlem har undertecknat och som hänför sig till eller inverkar på tjänstehandel skall också publiceras.

2. I de fall sådan publicering som avses i punkt 1 inte är praktiskt möjlig, skall informationen göras allmänt tillgänglig på annat sätt.

3. Varje medlem skall skyndsamt, och minst en gång årligen, informera Tjänstehandelsrådet om införandet av nya lagar, regleringar och administrativa riktlinjer, eller förändringar i existerande sådana, som på ett påtagligt sätt inverkar på tjänstehandel och som omfattas av medlemmars specifika åtaganden enligt avtalet.

4. Varje medlem skall skyndsamt besvara begäran om information från en annan medlem om någon av dess åtgärder som har allmän tillämpning eller om internationella överenskommelser enligt punkt 1. Varje medlem skall också upprätta en eller flera informationscentraler för att på begäran tillhandahålla andra medlemmar information i ovan nämnda frågor liksom i sådana frågor som är underkastade notifikationskrav enligt punkt 3. Sådana informationscentraler skall inrättas inom två år efter det att avtalet om upprättandet av WTO (i detta avtal benämnt "WTO-avtalet") trätt i kraft. En flexibel tidsbegränsning för inrättande av sådana informationscentraler kan överenskommas med enskilda u-landsmedlemmar. Informationscentraler behöver inte vara depositarier för lagar och andra författningar.

5. Varje medlem kan till Tjänstehandelsrådet anmäla varje åtgärd som vidtagits av en annan medlem och som den anser har inverkan på detta avtals funktion.

Artikel III a

Röjande av förtrolig information

Ingen bestämmelse i detta avtal skall innebära skyldighet för någon medlem att tillhandahålla förtrolig information, vars röjande skulle hindra verkställandet av lagar eller på annat vis stå i motsats till allmänna intressen eller vara till skada för offentliga eller privata enskilda företags legitima kommersiella intressen.

Artikel IV

Ökat deltagande av utvecklingsländer

1. Ökat deltagande av u-landsmedlemmar i världshandeln skall underlättas av olika medlemmar genom förhandlade åtaganden i enlighet med delarna III och IV i detta avtal, som syftar till att

(a) stärka deras nationella tjänstekapacitet och dennas effektivitet och konkurrenskraft, bland annat, genom tillgång till teknologi på kommersiella grunder,

(b) förbättra deras tillträde till distributionskanaler och informationsnät, och

(c) öka marknadstillträdet inom tjänstesektorer och i fråga om leveranssätt av exportintresse för dem.

2. I-landsmedlemmar, liksom i görligaste mån andra medlemmar, skall inom två år från WTO-avtalets ikraftträdande inrätta kontaktställen för att underlätta tillgången till information för tillhandahållare av tjänster i u-landsmedlemmar avseende deras respektive marknader, i fråga om

(a) kommersiella och tekniska aspekter på tillhandahållandet av tjänster,

(b) registrering, godkännande och erhållande av yrkesmässiga kvalifikationer, och

(c) tillgängligheten av tjänsteteknologi.

3. Särskild prioritet skall ges till de minst utvecklade medlemsländerna vid genomförandet av punkt 1 och 2. Särskild hänsyn skall tas till de minst utvecklade ländernas stora svårigheter att göra specifika åtaganden med hänsyn till deras speciella ekonomiska situation och deras utvecklings-, handels- och finansiella behov.

Artikel V

Ekonomisk integration

1. Detta avtal skall inte hindra någon av dess medlemmar från att vara part i eller ingå ett avtal som liberaliserar tjänstehandeln mellan parterna i ett sådant avtal, förutsatt att ett sådant avtal

(a) har betydande sektorstäckning (1), och

(b) innehåller förbud eller avskaffande av väsentligen all diskriminering enligt artikel XVII mellan parterna i avtalet inom de sektorer som omfattas av (a), genom

(i) avskaffande av existerande diskriminerande åtgärder, och/eller

(ii) förbud mot nya eller mer diskriminerande åtgärder,

antingen vid detta avtals ikraftträdande eller inom en rimlig tidsperiod, utom vad gäller åtgärder som är tillåtna enligt artiklarna XI, XII, XIV och XIV a.

2. Vid bedömningen av huruvida villkoren i punkt 1(b) har uppfyllts, bör hänsyn tas till avtalets förhållande till en vidare process av ekonomisk integration eller handelsliberalisering mellan de berörda länderna.

3. (a) I de fall då utvecklingsländer ingår som parter i ett avtal av det slag som avses i punkt 1 skall flexibel tillämpning medges i fråga om bestämmelserna i punkt 1, särskilt under (b), i förhållande till de berörda ländernas utvecklingsnivå, både generellt sett och inom enskilda sektorer och undersektorer.

(b) I fråga om ett avtal av det slag som avses i punkt 1 och som endast inbegriper utvecklingsländer får, utan hinder av punkt 6, mer gynnsam behandling ges till juridiska personer som ägs eller kontrolleras av fysiska personer från parterna i ett sådant avtal.

4. Varje avtal som avses i punkt 1 skall syfta till att underlätta handeln mellan avtalsparterna och skall inte höja den allmänna nivån av hinder för tjänstehandel inom respektive sektor eller undersektor gentemot utanförstående medlemmar, jämfört med den nivå som gällde före avtalets tillkomst.

5. Om en medlem, vid ingåendet, utvidgningen eller någon annan betydande förändring av ett avtal som avses under punkt 1, har för avsikt att dra tillbaka eller ändra ett specifikt åtagande på ett sätt som inte är förenligt med de bestämmelser och villkor som anges i dess bindningslista, skall denna medlem minst 90 dagar i förväg informera om sådana ändringar eller tillbakadraganden, och det förfarande som anges i artikel XXI.2, 3 och 4 skall då gälla.

6. En tillhandahållare av tjänster från en annan medlem som är en juridisk person enligt gällande lag hos en part i ett avtal som avses i punkt 1, skall åtnjuta den behandling som medges under avtalet i fråga, förutsatt att denne har betydande affärsverksamhet inom avtalsparternas territorier.

7. (a) Medlemmar som är parter i avtal som avses i punkt 1 skall omedelbart anmäla varje sådant avtal och varje utvidgning eller annan betydande förändring därav till Tjänstehandelsrådet. De skall också tillhandahålla sådan relevant information som rådet begär. Rådet kan upprätta en arbetsgrupp för att granska ett sådant avtal eller en utvidgning eller en förändring av detta, och avge rapport till rådet om avtalets förenlighet med denna artikel.

(b) Medlemmar som är parter i ett avtal som avses i punkt 1 och som genomförs enligt en viss tidtabell skall regelbundet rapportera till Tjänstehandelsrådet om hur genomförandet fortskrider. Rådet kan, om det anser detta nödvändigt, upprätta en arbetsgrupp för att granska sådana rapporter.

(c) Rådet får efter egen bedömning utfärda rekommendationer till parterna på grundval av rapporter från arbetsgrupperna enligt (a) och (b).

8. En medlem som är part i ett avtal som avses i punkt 1 kan inte begära kompensation för handelsförmåner som tillkommer en annan medlem enligt ett sådan avtal.

Artikel V a

Avtal om integrering av arbetsmarknader

Detta avtal skall inte hindra någon medlem från att vara part i ett avtal som etablerar en fullständig integration av arbetsmarknaderna (2) mellan parterna i ett sådant avtal, förutsatt att ett sådant avtal

(a) undantar avtalsparternas medborgare från kravet på uppehålls- och arbetstillstånd,

(b) har anmälts till Tjänstehandelsrådet.

Artikel VI

Inhemska regleringar

1. I de sektorer, inom vilka specifika åtaganden ingås, skall varje medlem säkerställa att alla åtgärder med allmän tillämpning, som har inverkan på tjänstehandel, administreras på ett rimligt, objektivt och opartiskt sätt.

2. (a) Varje medlem skall vidmakthålla eller så snart som detta är praktiskt möjligt inrätta rättsliga, skilje- och administrativa domstolar eller förfaranden som på begäran av en drabbad tillhandahållare av tjänster möjliggör en skyndsam genomgång av administrativa beslut som har inverkan på tjänstehandel och där så är berättigat lämplig kompensation. I de fall där sådana förfaranden inte är oberoende av den myndighet som svarar för det berörda administrativa beslutet, skall medlemmen garantera att förfarandena verkligen medger en objektiv och opartisk genomgång.

(b) Bestämmelserna i (a) skall inte tolkas så att de kräver att en medlem inrättar sådana domstolar eller förfaranden när detta skulle vara oförenligt med dess konstitutionella struktur eller arten av legala system.

3. I de fall då auktorisering krävs för tillhandehållande av en tjänst för vilken specifika åtaganden har gjorts, skall en medlems behöriga myndigheter inom en rimlig tidsperiod efter det att ansökan gjorts, förutsatt att den kan anses överensstämma med nationella lagar och andra författningar, meddela sökanden beslutet avseende ansökan. Om sökanden så begär, skall de behöriga myndigheterna utan otillbörligt dröjsmål lämna information om ärendets gång.

4. För att säkerställa att åtgärder som kvalifikationskrav och förfaranden, standard- och licenskrav inte utgör onödiga hinder för tjänstehandel, skall Tjänstehandelsrådet genom lämpliga organ det tillsätter utveckla nödvändiga regler. Sådana regler skall syfta till att säkerställa att sådana krav, bland annat

(a) grundas på objektiva och transparenta kriterier, såsom kompetens och förmågan att tillhandahålla en tjänst,

(b) inte är mera betungande än nödvändigt för att säkerställa tjänstens kvalitet,

(c) vad avser licensieringsförfaranden, inte i sig utgör en inskränkning i tillhandahållandet av tjänsten.

5. (a) I sektorer inom vilka en medlem har gjort specifika åtaganden skall medlemmen, i avvaktan på att de regler som utformats inom dessa sektorer i enlighet med punkt 4 träder i kraft, inte tillämpa sådana licensierings- eller kvalifikationskrav och tekniska standardkrav som minskar eller omintetgör sådana specifika åtaganden på ett sätt som

(i) inte står i överensstämmelse med de kriterier som anges i 4(a), (b) eller (c), och

(ii) inte rimligen kunde ha förväntats av medlemmen i fråga vid den tidpunkt då de specifika åtagandena inom dessa sektorer gjordes.

(b) Vid avgörandet huruvida en medlem iakttar skyldigheten enligt punkt 5(a), skall hänsyn tas till relevanta internationella organisationers (3) internationella standarder som tillämpas av medlemmen i fråga.

6. I de sektorer inom vilka specifika åtaganden för professionella tjänster görs, skall varje medlem sörja för ändamålsenliga förfaranden för att fastställa kompetensen hos yrkesutövare från varje annan medlem.

Artikel VII

Godkännande

1. I syfte att helt eller delvis upprätthålla sina standarder och kriterier för auktorisation, licensiering eller certifiering av tillhandhållare av tjänster, och med beaktande av kraven i punkt 3, får en medlem godkänna utbildning eller erfarenhet som erhållits, krav som uppfyllts eller licenser och certifieringar som godkänts i ett visst land. Sådant godkännande, som kan erhållas genom harmonisering eller på annat sätt, får grundas på ett avtal eller ett arrangemang med det berörda landet eller kan ges autonomt.

2. En medlem som är avtalsslutande part i ett sådant avtal eller ett sådant arrangemang, existerande eller framtida, som avses i punkt 1, skall ge tillräckliga möjligheter för andra intresserade medlemmar att förhandla om anslutning till ett sådant avtal eller arrangemang, eller att förhandla fram jämförbara avtal. I det fall att en medlem ger godkännande självständigt, skall den ge tillräckliga möjligheter för andra medlemmar att visa att utbildning, erfarenhet, licenser eller certifiering som erhållits eller krav som uppfyllts på sådan annan medlems territorium bör ges erkännande.

3. En medlem skall inte ge godkännande på ett sätt som skulle utgöra en diskriminering mellan länder vid tillämpningen av dess standardkrav eller kriterier för auktorisation, licensiering eller cerfitiering av tillhandahållare av tjänster, eller en dold restriktion mot tjänstehandel.

4. Varje medlem skall

(a) inom 12 månader från den dag WTO-avtalet trädet i kraft för denna medlem, informera Tjänstehandelsrådet om dess existerande åtgärder för godkännande och ange huruvida sådana åtgärder grundas på avtal eller arrangemang av det slag som anges i i punkt 1,

(b) omedelbart informera Tjänstehandelsrådet så långt i förväg som möjligt när förhandlingar om ett avtal eller arrangemang av det slag som anges i punkt 1 inleds för att ge andra medlemmar tillräckliga möjligheter att anmäla sitt intresse att delta i förhandlingarna innan dessa kommer in i en substantiell fas,

(c) omedelbart informera Tjänstehandelsrådet när den inför nya åtgärder för godkännande eller i betydande omfattning modifierar existerande åtgärder och ange huruvida dessa åtgärder grundas på ett avtal eller ett arrangemang av det slag som avses i punkt 1.

5. När så är skäligt, skall erkännande grundas på multilateralt överenskomna kriterier. I lämpliga fall skall medlemmar samarbeta med behöriga mellanstatliga organisationer och NGOs för upprättande och antagande av gemensamma internationella standarder och kriterier för erkännande och gemensamma internationella standarder för utförandet av relevant tjänstehandel och yrkesutövning.

Artikel VIII

Monopol och tillhandahållare av tjänster med ensamrätt

1. Varje medlem skall garantera att en tillhandahållare av tjänster som har monopol på dess territorium vid tillhandahållandet av en monopoltjänst på den berörda marknaden inte agerar på ett sätt som är oförenligt med medlemmens skyldigheter enligt Artikel II och enligt särskilda åtaganden.

2. I de fall då en medlems tillhandahållare av monopoltjänster konkurrerar, antingen direkt eller genom en filial, vid tillhandahållandet av en tjänst som inte omfattas av dess monopolrättigheter och som omfattas av medlemmens särskilda åtaganden, skall medlemmen svara för att en sådan tillhandahållare inte missbrukar sin monopolställning genom att på dess territorium agera på ett sätt som är oförenligt med sådana åtaganden.

3. På begäran av en medlem som har anledning att tro att en annan medlems tillhandahållare av en monopoltjänst agerar på ett sätt som är oförenligt med punkt 1 eller 2, får Tjänstehandelsrådet begära att den medlem som etablerar, underhåller eller auktoriserar en sådan tillhandahållare ställer särskild information om de berörda åtgärderna till förfogande.

4. Om en medlem, efter ikraftträdandet av WTO-avtalet, ger monopolrättigheter för tillhandahållandet av en tjänst som omfattas av dess särskilda åtaganden, skall denna medlem anmäla detta till Tjänstehandelsrådet senast tre månader före det avsedda genomförandet av monopolrättigheterna, och bestämmelserna i artikel XXI.2, 3 och 4 skall då gälla.

5. Bestämmelserna i denna artikel skall också tillämpas med avseende på tillhandahållare av tjänster med ensamrätt, i de fall då en medlem, formellt eller i praktiken, (a) auktoriserar eller etablerar ett begränsat antal tillhandahållare av tjänster och (b) i betydande omfattning förhindrar konkurrens mellan dessa tillhandahållare på dess territorium.

Artikel IX

Affärspraxis

1. Medlemmarna erkänner att viss affärspraxis hos tillhandahållare av tjänster, förutom sådan som faller under artikel VIII, kan begränsa konkurrensen och därigenom inskränka tjänstehandeln.

2. Varje medlem skall, på begäran av någon annan medlem, inleda konsultationer i syfte att avskaffa den praxis som avses i punkt 1. Den medlem som berörs skall fullt ut och positivt beakta en sådan begäran och skall samarbeta genom att ge allmänt tillgänglig ickeförtrolig information av betydelse för förhållandet i fråga. Den berörda medlemmen skall också lämna annan tillgänglig information till den medlem som begärt konsultationer, med reservation för sin nationella lagstiftning och under förutsättning att det ingåtts en tillfredsställande överenskommelse om att den medlem som begärt konsultationer skall skydda informationens förtrolighet.

Artikel X

Nödfallsåtgärder

1. Multilaterala förhandlingar om nödfallsåtgärder grundade på principen om icke-diskriminering, skall äga rum. Resultatet av förhandlingarna skall träda i kraft senast tre år efter det att WTO-avtalet har trätt i kraft.

2. Under tiden fram till det at resultatet av de förhandlingar som anges i punkt 1 träder i kraft får en medlem, utan hinder av bestämmelserna i artikel XXI.1, till Tjänstehandelsrådet anmäla sin avsikt att ändra eller dra tillbaka ett särskilt åtagande efter en tid av ett år från den dag då åtagandet träder i kraft, förutsatt att medlemmen visar rådet att ändringen eller tillbakadragandet måste ske innan den treårsperiod som anges i artikel XXI.1 löper ut.

3. Bestämmelserna i punkt 2 skall upphöra att tillämpas tre år efter det att WTO-avtalet har trätt i kraft.

Artikel XI

Betalningar och transaktioner

1. Utom under de omständigheter som förutses i artikel XII skall en medlem underlåta att tillämpa restriktioner för internationella transfereringar och betalningar för löpande transaktioner som berör dess särskilda åtaganden.

2. Ingenting i detta avtal skall ha inverkan på de rättigheter och skyldigheter som tillkommer medlemmar i Internationella valutafonden enligt artiklarna i avtalet om fonden inbegripet användandet av växelkursoperationer som står i överensstämmelse med avtalets artiklar, förutsatt att en medlem inte inför restriktioner för kapitaltransaktioner som är oförenliga med dess särskilda åtaganden i fråga om sådana transaktioner, utom enligt artikel XII eller efter begäran från fonden.

Artikel XII

Restriktioner till skydd för betalningsbalansen

1. I händelse av allvarliga problem med betalningsbalansen eller externa finansiella svårigheter eller av hot härom, kan en medlem införa eller vidmakthålla restriktioner för tjänstehandel för vilken den har gjort särskilda åtaganden, inbegripet betalningar eller transfereringar för transaktioner som berör sådana åtaganden. De särskilda påfrestningar på betalningsbalansen som kan uppstå för en medlem som befinner sig i en ekonomisk utvecklings- eller övergångsperiod kan nödvändiggöra användandet av restriktioner för att bland annat garantera upprätthållandet av en tillräcklig nivå av finansiella reserver för att genomföra program för ekonomisk utveckling eller övergång.

2. De restriktioner som avses i punkt 1

(a) skall inte diskriminera bland medlemmarna,

(b) skall vara förenliga med artiklarna i avtalet om Internationella valutafonden,

(c) skall inte medföra onödig skada för andra medlemmars kommersiella, ekonomiska eller finansiella intressen,

(d) skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att åtgärda de omständigheter som beskrivs i punkt 1,

(e) skall vara tillfälliga och gradvis avvecklas allt eftersom den situation som anges i punkt 1 förbättras.

3. Vid fastställandet av omfattningen av sådana restriktioner, får medlemmarna prioritera tillhandahållandet av sådana tjänster som har större betydelse för deras ekonomiska program eller utvecklingsprogram. Sådana restriktioner får emellertid inte införas eller vidmakthållas i syfte att skydda en viss tjänstesektor.

4. Restriktioner som införs eller vidmakthålls enligt punkt 1, eller förändringar i dessa, skall omedelbart anmälas till allmänna rådet.

5. (a) Medlemmar som tillämpar bestämmelserna i denna artikel skall, vad gäller restriktioner som införs enligt denna artikel, omedelbart konsultera med kommittén för betalningsbalansrestriktioner.

(b) Ministerkonferensen skall upprätta förfaranden (4) för periodiskt återkommande konsultationer med syfte att möjliggöra sådana rekommendationer till den berörda medlemmen som den kan anse vara lämpliga.

(c) Sådana konsultationer skall syfta till att bedöma den berörda medlemmens betalningsbalanssituation och de restriktioner som införts eller vidmakthålls enligt denna artikel, med hänsyn till, bland annat, sådana faktorer som

(i) arten och omfattningen av betalningsbalanssvårigheterna och de externa finansiella svårigheterna,

(ii) den konsulterande medlemmens externa ekonomiska förhållanden och handelsförhållanden,

(iii) möjliga alternativa korrigerande åtgärder.

(d) Konsultationerna skall syfta till att bedöma restriktionernas överensstämmelse med punkt 2, särskilt den progressiva avvecklingen i enlighet med punkt 2(e).

(e) Vid sådana konsultationer skall alla fynd av statistiska och andra fakta som presenterats av Internationella valutafonden och är relaterade till utländsk valuta, valutareserver eller betalningsbalans accepteras och slutsatserna skall vara baserade på fondens utvärderingar av den konsulterande medlemmens betalningsbalans och finansiella situation.

6. Om en medlem som inte är medlem i Internationella valutafonden önskar tillämpa bestämmelserna i denna artikel, skall ministerkonferensen upprätta ett granskningsförfarande och andra nödvändiga förfaranden.

Artikel XIII

Statlig upphandling

1. Artiklarna II, XVI och XVII skall inte gälla lagar, andra författningar och krav som reglerar statliga myndigheters upphandling av tjänster som förvärvas för statliga ändamål och inte för kommersiell återförsäljning eller för användning i tillhandahållandet av en tjänst för kommersiell försäljning.

2. Multilaterala förhandlingar om statlig upphandling av tjänster skall äga rum enligt detta avtal inom två år efter det att WTO-avtalet har trätt i kraft.

Artikel XIV

Allmänna undantag

Med iakttagande av kravet att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle innebära ett medel för godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan länder där likartade förhållanden råder eller en förtäckt inskränkning av tjänstehandel, skall ingenting i detta avtal tolkas som hinder för medlemmar att anta eller genomföra åtgärder

(a) som är nödvändiga för att skydda den allmänna moralen eller för att upprätthålla allmän ordning (5)

(b) som är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa

(c) som är nödvändiga för att säkerställa iakttagandet av lagar och andra författningar som inte är oförenliga med detta avtals bestämmelser, inbegripet sådana som hänför sig till

(i) förhindrandet av bedrägliga eller olagliga förfaranden eller för att åtgärda en utebliven betalning under ett tjänstehandelskontrakt

(ii) skyddet av personers privatliv i samband med behandling och spridning av persondata samt skyddet av förtrolighet hos individuella register och konton

(iii) säkerhet

(d) som är oförenliga med artikel XVII, förutsatt att olikheten i behandling syftar till att säkerställa en skälig och effektiv (6) beskattning eller uppbörd av direkta skatter med avseende på andra medlemmars tjänster eller tillhandahållare av tjänster

(e) som är oförenliga med artikel II, förutsatt att skillnaden i behandling härrör från ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning eller från bestämmelser om undvikande av dubbelbeskattning i andra internationella avtal och överenskommelser av vilka medlemmen är bunden.

Artikel XIV a

Undantag i säkerhetssyfte

1. Ingenting i detta avtal skall tolkas såsom innebärande

(a) skyldighet för någon medlem att lämna upplysningar, vilkas röjande den anser stå i strid med sina väsentliga säkerhetsintressen, eller

(b) hinder för någon medlem att vidta åtgärder som den anser nödvändiga för att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen där sådana åtgärder

(i) avser tillhandahållandet av en tjänst som gjorts direkt eller indirekt för att försörja en militär inrättning,

(ii) avser ämnen för utvinnande av atomenergi eller material varur sådana ämnen kan framställas,

(iii) vidtas i krigstid eller i andra kritiska lägen i de internationella relationerna, eller

(c) hinder för någon medlem att vidta åtgärder i överensstämmelse med dess förpliktelser enligt Förenta nationernas stadga i syfte att upprätthålla internationell fred och säkerhet.

2. Tjänstehandelsrådet skall i största möjliga utsträckning informeras om åtgärder som vidtas enligt punkterna 1(b) och (c) och om deras upphävande.

Artikel XV

Subventioner

1. Medlemmarna erkänner att subventioner, under vissa omständigheter, kan ha snedvridande effekter på tjänstehandel. Medlemmarna skall inleda förhandlingar i syfte att utveckla nödvändiga multilaterala regler för att undvika sådana snedvridande effekter (7) på handeln. Förhandlingarna skall också avse lämpligheten av utjämningsåtgärder. Vid sådana förhandlingar skall subventionernas roll i relation till u-ländernas utvecklingsprogram erkännas och hänsyn tas till medlemmarnas, speciellt u-ländernas, behov av flexibilitet på detta område. Medlemmarna skall, för genomförandet av dessa förhandlingar, utbyta information om alla subventioner som berör tjänstehandel som de ger till sina nationella tillhandahållare av tjänster.

2. En medlem som anser att den drabbas negativt av en annan medlems subventioner har rätt att begära samråd med medlemmen i fråga härom. Sådana framställningar skall beaktas välvilligt.

DEL III

SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

Artikel XVI

Marknadstillträde

1. Beträffande marknadstillträde genom de leveranssätt som anges i artikel I, skall varje medlem bevilja tjänster och tillhandahållare av tjänster från varje annan medlem en behandling som inte är mindre gynnsam än den som föreskrivs i de villkor och begränsningar varom överenskommits och som angetts i dess bindningslista (8).

2. I sektorer inom vilka åtaganden om marknadstillträde gjorts, definieras de åtgärder som en medlem inte får upprätthålla eller införa, vare sig på grundval av regional underindelning eller på hela dess territorium, såvida inte annat angetts i dess bindningslista, enligt följande

(a) begränsningar av antalet tillhandahållare av tjänster antingen det sker i form av numeriska kvoter, monopol, exklusiva tillhandahållare av tjänster med ensamrätt eller krav på ekonomiskt behovstest,

(b) begränsningar av det totala värdet av tjänstehandelstransaktioner eller av tillgångar i form av numeriska kvoter eller krav på ekonomiskt behovstest,

(c) begränsningar av det totala antalet tjänster som tillhandahålls eller av den totala kvantiteten tjänsteproduktion uttryckt i angivna numeriska enheter i form av kvoter eller krav på ekonomiskt behovstest (9),

(d) begränsningar av det totala antalet fysiska personer som kan anställas i en speciell tjänstesektor eller som en tillhandahållare av tjänster kan anställa och som är nödvändiga för, och står i direkt relation till, tillhandahållandet av en särskild tjänst i form av numeriska kvoter eller krav på ekonomiskt behovstest,

(e) åtgärder som begränsar eller ställer krav på en viss typ av bolagsform eller samriskföretag för tillhandahållandet av en tjänst, och

(f) begränsningar av deltagandet av utländskt kapital uttryckt i maximala procentgränser för utländskt aktieägande eller i det totala värdet av individuella eller sammanlagda utländska investeringar.

Artikel XVII

Nationell behandling

1. För de sektorer som skrivits in i dess lista, och med iakttagande av de villkor och förbehåll som angetts i denna, skall varje medlem medge tjänster och tillhandahållare av tjänster från en annan medlem, i fråga om alla åtgärder som rör tillhandahållandet av tjänster, en behandling som inte är mindre gynnsam än den som den medger sina egna tjänster och tillhandahållare av tjänster av samma slag (10).

2. En medlem kan uppfylla kravet i punkten 1 genom att medge tjänster eller tillhandahållare av tjänster från en annan medlem, antingen till formen identisk behandling eller till formen olik behandling i jämförelse med den som den medger sina egna tjänster och tillhandahållare av tjänster av samma slag.

3. Till formen identisk eller till formen olik behandling skall anses vara mindre gynnsam om den ändrar konkurrensvillkoren till förmån för tjänster eller tillhandahållare av tjänster från medlemmen i jämförelse med tjänster eller tillhandahållare av tjänster av samma slag från en annan medlem.

Artikel XVIII

Kompletterande åtaganden

Medlemmar kan förhandla om åtaganden beträffande åtgärder som rör handeln med tjänster och som inte behöver införas i listor enligt artikel XVI eller XVII, inbegripet sådana åtgärder som rör kvalifikationer, standarder eller licensfrågor. Sådana åtaganden skall skrivas in i en medlems lista.

DEL IV

FORTLÖPANDE LIBERALISERING

Artikel XIX

Förhandlingar om särskilda åtaganden

1. I enlighet med avtalets målsättningar skall medlemmarna inleda på varandra följande förhandlingsrundor med början senast fem år efter dagen för ikraftträdandet av WTO-avtalet och därefter med jämna mellanrum, i syfte att uppnå en successivt högre liberaliseringsnivå. Sådana förhandlingar skall syfta till att minska eller avskaffa åtgärders negativa effekter på handeln med tjänster för att åstadkomma ett faktiskt marknadstillträde. Denna process skall äga rum i syfte att främja alla deltagares intressen på ömsesidigt förmånlig basis och att säkerställa en övergripande balans av rättigheter och skyldigheter.

2. Liberaliseringsprocessen skall genomföras med vederbörlig hänsyn tagen till nationella målsättningar och utvecklingsnivån hos individuella medlemmar, både totalt sett och inom enskilda sektorer. Enskilda utvecklingsländer skall ges vederbörlig flexibilitet för att kunna öppna upp färre sektorer, liberalisera färre transaktionsslag, successivt utsträcka marknadstillträde i linje med deras respektive utvecklingssituation och, när de ger tillträde till de marknader som är tillgängliga för utländska tillhandahållare av tjänster, knyta villkor till sådant marknadstillträde som syftar till att uppnå de målsättningar som nämns i artikel IV.

3. För varje runda skall riktlinjer och förfaranden för förhandlingarna upprättas. I detta syfte skall Tjänstehandelsrådet göra en utvärdering av tjänstehandeln totalt sett och på sektorsbasis i enlighet med avtalets målsättningar, inklusive de som anges i artikel IV.1. Riktlinjerna för förhandlingarna skall fastställa förfaranden såväl för behandlingen av den liberalisering som självständigt vidtagits av medlemmar sedan de föregående förhandlingarna som för särbehandlingen av de minst utvecklade länderna enligt bestämmelserna i artikel IV.3.

4. Den fortlöpande liberaliseringsprocessen skall föras framåt vid varje sådan runda genom bilaterala, plurilaterala eller multilaterala förhandlingar syftande till att höja den allmänna nivån på de särskilda åtagandena som länder gjort enligt detta avtal.

Artikel XX

Listor för särskilda åtaganden

1. Varje medlem skall i en bindningslista ange de åtaganden som den gör enligt Del III i detta avtal. För de sektorer inom vilka sådana åtaganden gjorts skall varje lista ange,

(a) villkor och begränsningar för marknadstillträde,

(b) villkor och förbehåll för nationell behandling,

(c) åtaganden i samband med kompletterande åtaganden,

(d) när så är lämpligt, tidsplanen för införlivandet av sådana åtagande, och

(e) dagen för ikraftträdandet av sådana åtaganden.

2. Åtgärder som är oförenliga med både artikel XVI och XVII skall skrivas in i kolumnen för artikel XVI. I detta fall kommer inskriften att anses utgöra ett villkor eller ett förbehåll även med avseende på artikel XVII.

3. Listor över särskilda åtaganden skall fogas till avtalet och utgöra en integrerande del av detta.

Artikel XXI

Ändring av listor

1. (a) En medlem (i denna artikel benämnd som den "ändrande medlemmen") kan när som helst ändra eller återta ett åtagande i sin lista, sedan tre år förflutit efter den dag då åtagandet trädde i kraft, i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

(b) En ändrande medlem skall anmäla sin avsikt att ändra eller återta ett åtagande i enlighet med denna artikel till Tjänstehandelsrådet senast tre månader före den dag man avser att genomföra ändringen eller återtagandet.

2. (a) På begäran av en medlem vars förmåner enligt detta avtal kan komma att påverkas (nedan benämnd en "berörd medlem") av en föreslagen ändring eller ett återtagande som anmälts enligt punkt 1(b), skall den ändrande medlemmen inleda förhandlingar i syfte att nå en överenskommelse om nödvändiga kompenserande anpassningar. I sådana förhandlingar och avtal, skall de berörda medlemmarna sträva efter att upprätthålla en allmän nivå av ömsesidigt förmånliga åtaganden som inte är mindre gynnsam för handeln än den nivå som gäller enligt vad som föreskrivits i de listor över särskilda åtaganden som föregått sådana förhandlingar.

(b) Kompenserande anpassningar skall göras på mest gynnad nationsbasis.

3. (a) Om överenskommelse inte nås mellan den ändrande medlemmen och berörd medlem före utgången av den tid som avsatts för förhandlingar kan sådan berörd medlem hänskjuta frågan till skiljedom. Berörd medlem som vill hävda rätt till kompensation måste delta i skiljedomsförfarandet.

(b) Om ingen berörd medlem har begärt skiljedom, skall det stå den ändrande medlemmen fritt att genomföra den föreslagna ändringen eller återtagandet.

4. (a) Den ändrande medlemmen får inte ändra eller återta sitt åtagande förrän den har vidtagit kompenserande anpassningar i enlighet med skiljedomsutslaget.

(b) Om den ändrande medlemmen genomför den ändring eller det återtagande som föreslagits utan att följa skiljedomsutslaget, kan varje berörd medlem som deltog i skiljedomsförfarandet ändra eller återta likvärdiga förmåner i enlighet med detta utslag. Oaktat artikel II, kan en sådan ändring eller ett sådant återtagande endast tillämpas i förhållande till den ändrande medlemmen.

5. Tjänstehandelsrådet skall upprätta förfaranden för rättelser eller ändring av åtagandelistor. Varje medlem som har ändrat eller återtagit åtaganden i listor enligt denna artikel skall ändra sin lista i enlighet med dessa förfaranden.

DEL V

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

Artikel XXII

Samråd

1. Varje Medlem skall välvilligt beakta och ge en tillfredställande möjlighet till samråd, avseende framställningar som görs av andra medlemmar i ärenden som rör tillämpningen av detta avtal. Överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning skall tillämpas vid sådant samråd.

2. Tjänstehandelsrådet eller tvistlösningsorganet (nedan benämnt DSB, "Dispute Settlement Body") kan, på begäran av medlem, samråda med en eller flera medlemmar i frågor för vilka det inte har varit möjligt att finna en tillfredsställande lösning genom samråd enligt punkt 1.

3. En medlem kan inte åberopa artikel XVII, varken enligt denna artikel eller enligt artikel XXIII, avseende en annan medlems åtgärd som omfattas av ett internationellt avtal dem emellan avseende undvikande av dubbelbeskattning. Om det råder oenighet mellan medlemmar huruvida en åtgärd faller inom räckvidden för ett sådant avtal dem emellan, skall det stå endera medlemmen fritt att hänföra denna fråga till tjänstehandelsrådet (11). Rådet skall hänskjuta frågan till skiljedom. Skiljedomarens beslut skall vara slutgiltigt och bindande för medlemmarna.

Artikel XXIII

Tvistlösning och genomförande

1. Om en medlem anser att en annan medlem underlåtit att fullgöra sina förpliktelser eller särskilda åtaganden enligt detta avtal, kan den åberopa Överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning i syfte att nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning av frågan.

2. Om DSB anser att förhållandena är tillräckligt allvarliga för att motivera detta, kan den bemyndiga en eller flera medlemmar att upphäva tillämpningen av förpliktelser och särskilda åtaganden i förhållande till en eller flera andra medlemmar i enlighet med artikel 22 i Överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning.

3. Om en medlem anser att en förmån, som den skäligen kunde ha förväntat få enligt en annan medlems särskilda åtagande enligt Del III av detta avtal, upphävs eller minskas som ett resultat av tillämpningen av en åtgärd som inte står i strid med bestämmelserna i detta Avtal, kan den åberopa Överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning. Om DSB fastställer att åtgärden har upphävt eller minskat en sådan förmån, skall den berörda medlemmen ha rätt till en ömsesidigt tillfredsställande anpassning på grundval av artikel XXI.2, vilket kan innefatta en ändring eller ett tillbakadragande av åtgärden. Om de berörda medlemmarna inte kan nå en överenskommelse, skall artikel 22 i Överenskommelsen om regler och förfaranden av tvistlösning gälla.

Artikel XXIV

Tjänstehandelsrådet

1. Tjänstehandelsrådet skall utföra sådana uppgifter som det tilldelas för att underlätta tillämpningen av detta avtal och befrämja dess målsättningar. Rådet kan inrätta sådana underordnade organ som det anser lämpligt för att effektivt kunna utföra sina uppgifter.

2. Rådet och, om det inte beslutat annorlunda, dess underordnade organ skall vara öppna för deltagande av representanter för alla medlemmar.

3. Rådets ordförande skall väljas av medlemmarna.

Artikel XXV

Tekniskt samarbete

1. Tillhandahållare av tjänster från medlemmar som har behov av sådant bistånd skall ha tillgång till kontaktpunkternas tjänster enligt vad som anges i artikel IV.2.

2. Tekniskt bistånd till utvecklingsländer skall tillhandahållas på multilateral nivå av sekretariatet och beslut härom skall fattas av Tjänstehandelsrådet.

Artikel XXVI

Förhållande till andra internationella organisationer

Allmänna rådet skall vidta lämpliga arrangemang för samråd och samarbete såväl med Förenta nationerna och dess fackorgan som med andra mellanstatliga organisationer som har befattning med tjänstehandel.

DEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel XXVII

Förvägran av förmåner

En medlem kan förvägra förmånerna i detta avtal:

(a) för tillhandahållandet av en tjänst, om den fastställer att tjänsten tillhandahålls från en icke-medlems territorium, eller på en medlems territorium på vilket den förvägrande medlemmen inte tillämpar detta avtal,

(b) när det gäller tillhandahållandet av sjötransporttjänster, om den fastställer att tjänsten tillhandahålls

(i) av ett fartyg som är registrerat enligt en icke-medlems lagar eller av en medlem på vilken den vägrande medlemmen inte tillämpar detta avtal och(ii) av en person som står för driften och/eller använder hela fartyget eller delar av detta men som hör till en icke-medlem eller en medlem på vilken den förvägrande medlemmen inte tillämpar detta avtal,

(c) för en tillhandahållare av tjänster som är en juridisk person, om den fastställer att denne inte är en tillhandahållare av tjänster från en annan medlem, eller att denne är en tillhandahållare av tjänster från en medlem på vilken den vägrande medlemmen inte tillämpar detta avtal.

Artikel XXVIII

Definitioner

I detta avtal avses med

(a) "åtgärd" en medlems åtgärder, antingen i form av lagar och andra författningar, regler, förfaranden, beslut, administrativa handlingar eller i någon annan form,

(b) "tillhandahållande av en tjänst" även produktion, distribution, marknadsföring, försäljning och leverans av en tjänst,

(c) "medlemmars åtgärder som påverkar tjänstehandel" även åtgärder avseende,

(i) köp, betalning eller användande av en tjänst,

(ii) tillgång till och användande av, i samband med tillhandahållande av en tjänst, tjänster vilka dessa medlemmar kräver skall erbjudas allmänheten,

(iii) närvaro, inbegripet kommersiell närvaro, av personer från en medlem för tillhandahållande av en tjänst på en annan Medlems territorium.

(d) "kommersiell närvaro" alla former av företags- eller yrkesmässig etablering, inbegripet genom,

(i) upprättande, förvärv eller upprätthållande av en juridisk person, eller

(ii) skapande eller upprätthållande av en filial eller ett representationskontor

inom en medlems territorium i syfte att tillhandahålla en tjänst.

(e) en tjänsts "sektor",

(i) med avseende på ett särskilt åtagande, en eller flera, eller alla, undersektorer av denna tjänst, i enlighet med vad som anges i en medlems lista,

(ii) i övrigt hela tjänstesektorn, inbegripet alla dess undersektorer.

(f) "tjänst från en annan Medlem" en tjänst som tillhandahålls,

(i) från eller på den andra medlemmens territorium, eller när det gäller sjötransporttjänster, av ett fartyg som är registrerat enligt den andra medlemmens lagar, eller av en person från den andra medlemmen vilken tillhandahåller tjänsten genom driften av ett fartyg och/eller dess användande till fullo eller delvis, eller

(ii) när det gäller tillhandahållande av en tjänst genom kommersiell närvaro eller genom närvaro av fysiska personer, av en tillhandahållare av tjänster av den andra medlemmen,

(g) "tillhandahållare av tjänster" en person som tillhandahåller en tjänst (12),

(h) "tillhandahållare av tjänster i monopolställning" en person, offentlig eller privat, som på den berörda marknaden inom en medlems territorium har godkänts eller etablerats, formellt eller i praktiken, av medlemmen i fråga som den enda tillhandahållaren av tjänsten,

(i) "tjänstekonsument" en person som tar emot eller använder en tjänst,

(j) "person" antingen en fysisk person eller en juridisk person,

(k) "fysisk person från en annan medlem" en fysisk person som är bosatt på den andra medlemmens eller någon annan medlems territorium, och som enligt den andra medlemmens lagstiftning

(i) är medborgare från den andra medlemmen, eller

(ii) har rätt till permanent bosättning inom den andra medlemmens gränser, när det gäller en medlem som

1. inte har några medborgare, eller

2. beviljar de invånare som är permanent bosatta huvudsakligen samma behandling som den beviljar sina medborgare avseende åtgärder som rör tjänstehandel, enligt notifikation vid dess godtagande av eller anslutning till detta avtal, dock att ingen medlem har skyldighet att behandla sådana invånare som är permanent bosatta mer gynnsamt än vad den andra medlemmen skulle bevilja sådana invånare som är permanent bosatta. Notifikationen skall innefatta en försäkran om att, med avseende de invånare som är permanent bosatta, i enlighet med dess lagar och andra författningar, ta på sig samma skyldigheter som den andra medlemmen har i förhållande till sina medborgare.

(l) "juridisk person" en juridisk inrättning som upprättats i laga ordning eller på annat sätt organiserats enligt gällande lag, antingen för vinständamål eller i annat syfte, och antingen privatägt eller i statens ägo, inkluderande bolag, stiftelser, handelsbolag, samriskföretag, enkla firmor eller föreningar,

(m) "juridisk person från en annan medlem" en juridisk person som antingen är

(i) upprättad eller på annat sätt organiserad enligt den andra medlemmens lag, och involverad i faktisk företagsverksamhet på den medlemmens eller någon annan medlems territorium, eller

(ii) när det gäller tillhandahållande av en tjänst genom kommersiell närvaro, ägd eller kontrollerad av

1. fysiska personer från denna medlem, eller

2. juridiska personer från den andra medlemmen som avses i (i),

(n) en juridisk person

(i) "ägs" av personer från en medlem om mer än 50 % av aktiekapitalet ägs av nyttjandeberättigade personer från medlemmen,

(ii) "kontrolleras" av personer från en medlem om dessa personer har befogenhet att utse en majoritet av styrelsemedlemmarna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten,

(iii) "är närstående" till en annan person när den kontrollerar, eller kontrolleras av, den andra personen eller när den och den andra personen båda kontrolleras av samma person,

(o) "direkta skatter" innefattar alla skatter som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom, skatter på fastigheter, arv och gåva, skatter på sammanlagda beloppet av företags lönebetalningar samt skatter på värdestegring.

Artikel XXIX

Bilagor

Bilagorna till detta avtal utgör en integrerande del av avtalet.

Bilaga om artikel II Undantag

Tillämpningsområde

1. Denna bilaga anger de förutsättningar under vilka en medlem, vid detta avtals ikraftträdande, undantas från sina skyldigheter enligt artikel II.1.

2. Varje ansökan om nya undantag efter WTO-avtalets ikraftträdande skall behandlas enligt artikel IX.3 i detta avtal.

Översyn

3. Tjänstehandelsrådet skall se över alla undantag som beviljats för längre tid än fem år. Den första granskningen av detta slag skall äga rum senast fem år efter WTO-avtalets ikraftträdande.

4. Tjänstehandelsrådet skall vid en granskning

(a) undersöka om de förutsättningar som motiverade undantagsbehovet fortfarande är för handen och

(b) fastställa datum för eventuell ytterligare översyn.

Upphörande

5. Undantag för en medlem från dess skyldigheter enligt artikel II.1 i avtalet vad avser en viss åtgärd upphör att gälla den dag som anges i undantaget.

6. I princip skall sådana undantag inte överstiga en tioårsperiod. I varje fall skall de bli föremål för förhandlingar i påföljande handelsliberaliserande rundor.

7. En medlem skall då undantagsperioden upphör anmäla till Tjänstehandelsrådet att åtgärden har gjorts förenlig med artikel II.1 i avtalet.

Lista över artikel II-undantag

(De överenskomma listorna om undantag enligt Artikel II.2 kommer att biläggas här i WTO-avtalets avtalskopia.)

Bilaga om rörlighet för fysiska personer som tillhandahåller tjänster enligt avtalet

1. Denna bilaga gäller åtgärder som berör fysiska personer som är tillhandahållare av tjänster i ett medlemsland och fysiska personer i ett medlemsland som är anställda av tillhandahållare av tjänster i ett medlemsland, med avseende på tillhandahållandet av en tjänst.

2. Avtalet skall inte gälla åtgärder som rör fysiska personer som söker tillträde till en medlems arbetsmarknad, inte heller skall det gälla åtgärder som rör medborgarskap, bosättning eller permanent anställning.

3. I enlighet med del III och del IV i avtalet kan medlemmar förhandla fram särskilda åtaganden angående rörlighet för alla kategorier av fysiska personer som tillhandahåller tjänster enligt avtalet. Fysiska personer som omfattas av ett särskilt åtagande skall tillåtas tillhandahålla tjänsten i enlighet med villkoren i åtagandet.

4. Avtalet skall inte hindra en medlem från att tillämpa åtgärder för att reglera fysiska personers inresa till dess territorium, eller deras tillfälliga vistelse inom detta, inbegripet sådana åtgärder som är nödvändiga för att skydda gränsernas integritet och tillse att rörelse av fysiska personer över dessa sker i ordnade former, förutsatt att åtgärderna inte tillämpas på ett sådant sätt att förmåner som tillkommer en medlem enligt villkoren i ett särskilt åtagande upphävs eller minskas (13).

Bilaga om lufttransporttjänster

1. Denna bilaga gäller för åtgärder rörande handeln med lufttransporttjänster, avseende såväl regelbunden som icke-regelbunden lufttrafik, samt tillhörande tjänster. Särskilda åtaganden eller förpliktelser som gjorts enligt detta avtal minskar eller påverkar inte en medlems förpliktelser enligt bilaterala eller multilaterala avtal som gäller vid ikraffträdandet av WTO-avtalet.

2. Avtalet, inbegripet dess förfaranden för tvistlösning, skall inte gälla för åtgärder som rör

(a) trafikrättigheter, oavsett hur dessa beviljats eller

(b) tjänster som står i direkt relation till utövandet av trafikrättigheter,

med undantag av åtgärder enligt punkt 3 i denna bilaga.

3. Avtalet skall gälla för åtgärder som rör

(a) reparation och underhåll av flygplan,

(b) försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster,

(c) databokningssystem (CRS).

4. Avtalets regler för tvistlösning kan åberopas endast i de fall då de berörda medlemmarna har ingått förpliktelser eller åtaganden och då förfaranden för tvistlösning i bilaterala och andra multilaterala avtal eller arrangemang har uttömts.

5. Tjänstehandelsrådet skall regelbundet, och åtminstone vart femte år, granska utvecklingen inom lufttransportsektorn och tillämpningen av denna bilaga för att bedöma möjligheterna att vidga avtalets tillämpning inom denna sektor.

6. Definitioner:

(a) "reparation och underhåll av flygplan" innebär sådan verksamhet som utförs på ett flygplan eller en del av detta under det att flygplanet tagits ur drift och innefattar inte fortlöpande underhåll (s.k. "line maintenance").

(b) "försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster" avser utrymmet för det berörda flygbolaget att sälja och fritt marknadsföra sina lufttransporttjänster, inbegripet alla aspekter av marknadsföring såsom marknadsundersökningar, reklam och distribution. Dessa aktiviteter innefattar varken prissättning för lufttransporttjänster eller tillämpliga villkor härför.

(c) "databokningssystemtjänster (CRS)" innebär tjänster som tillhandahålls av datoriserade system vilka innehåller information om flygbolagens tidtabeller, bokningsläget, biljettpriser och resevillkor, och genom vilka reservationer kan göras eller biljetter utfärdas.

(d) "trafikrättigheter" betyder rätten att utföra regelbunden eller icke-regelbunden lufttrafik och/eller transportera passagerare, last eller post mot betalning eller hyra från, till, inom, eller över en medlems territorium, inbegripet olika orter som skall betjänas, flyglinjer som skall drivas, vilka olika typer av trafik som skall utföras, den kapacitet som skall tillhandahållas, flygtariffer och villkoren för dessa, samt kriterier för urval av flygbolag, inbegripet kriterier som antal, ägande och kontroll.

Bilaga om finansiella tjänster

1. Tillämpningsområde och definitioner

(a) Denna bilaga gäller för åtgärder och regler rörande tillhandahållande av finansiella tjänster. En hänvisning i bilagan till tillhandahållande av en finansiell tjänst skall betyda tillhandahållande av en tjänst enligt definitionen i artikel 1.2 i avtalet.

(b) "Tjänster som tillhandahållits under utövandet av offentlig befogenhet" betyder vid tillämpning av artikel 1.3(b) i avtalet följande:

(i) aktiviteter som utförs av en centralbank eller valutamyndighet eller av någon annan offentlig institution vid utövandet av penning- och valutapolitik.

(ii) aktiviteter som utgör en del av ett lagstadgat socialförsäkringssystem eller av allmänna pensionssystem och

(iii) andra aktiviteter som utförs av en offentlig institution för regeringens räkning eller med dennes garanti eller med användande av regeringens finansiella resurser.

(c) Vid tillämpning av artikel 1.3(b) i avtalet skall, om en medlem tillåter att någon av de aktiviteter som anges under (b)(ii) eller (b)(iii) utförs av egna tillhandahållare av finansiella tjänster i konkurrens med en offentlig institution eller en tillhandahållare av finansiella tjänster, uttrycket "tjänster" inbegripa sådana aktiviteter.

(d) Artikel 1.3(c) i avtalet skall inte gälla tjänster som omfattas av denna bilaga.

2. Nationella regleringar

(a) Oaktat andra bestämmelser i avtalet skall en medlem vara oförhindrad att vidta åtgärder av försiktighetsskäl, inbegripet skydd av investerare, insättare, försäkringstagare eller personer åt vilka en tillhandahållare av finansiella tjänster skall utföra en förvaltningstjänst, eller för att säkra det finansiella systemets integritet och stabilitet. I de fall sådana åtgärder och regler inte överensstämmer med avtalets bestämmelser, skall de inte utnyttjas som ett sätt att undvika medlemmens åtaganden eller förplikteser enligt avtalet.

(b) Inget i avtalet skall tolkas som en skyldighet för en medlem att avslöja information som offentliga institutioner innehar rörande enskilda kunders affärer eller konton eller konfidentiell information eller information rörande ägarförhållanden.

3. Godkännande

(a) En medlem kan godkänna ett annat lands åtgärder som vidtagits av försiktighetsskäl vid bestämmande av hur medlemmens åtgärder som rör finansiella tjänster skall tillämpas. Ett sådant godkännande, vilket kan ske genom harmonisering eller på annat sätt, kan grundas på ett avtal eller arrangemang med det berörda landet eller ges ensidigt.

(b) En medlem som är part i ett sådant avtal eller arrangemang som avses i (a), vare sig framtida eller existerande, skall ge tillräckliga möjligheter för andra intresserade medlemmar att förhandla om anslutning till sådana avtal eller arrangemang, eller om att ingå motsvarande avtal eller arrangemang, under förutsättning att det leder till jämbördig nivå i fråga om regleringar och tillsynen över och tillämpningen av dessa och, om tillämpligt, förfaranden för utbyte av information mellan parterna i avtalet eller arrangemanget. I de fall en medlem ensidigt ger godkännande, skall den ge tillräckliga möjligheter för andra medlemmar att visa att sådana förhållanden föreligger.

(c) I de fall en medlem överväger att godkänna ett annat lands regler och åtgärder som vidtagits av försiktighetsskäl skall artikel VII.4(b) i avtalet inte gälla.

4. Tvistlösning

Paneler som upprättas för tvister om försiktighetsfrågor och andra finansiella frågor skall besitta expertkunskap i fråga om den finansiella tjänst som tvisten avser.

5. Definitioner

I denna bilaga avses med

(a) finansiell tjänst: varje tjänst av finansiell natur som erbjuds av en medlems tillhandahållare av finansiella tjänster. Finansiella tjänster inbegriper alla försäkrings- och försäkringsrelaterade tjänster samt alla banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av försäkringstjänster). Finansiella tjänster innefattar följande verksamheter:

Försäkrings- och försäkringsrelaterade tjänster

(i) Direkt försäkring (innefattande koassurans):

(A) livförsäkring

(B) skadeförsäkring

(ii) Återförsäljning och retrocession

(iii) Försäkringsförmedling, såsom mäkling och agenturverksamhet

(iv) Försäkringsrelaterade tjänster, såsom konsult-, aktuarie-, riskprövnings- och skaderegleringstjänster.

Bank- och andra finansiella tjänster (med undantag av försäkringstjänster)

(v) Mottagande av depositioner och andra återbetalningsbara medel från allmänheten,

(vi) Utlåning av alla slag inklusive konsumentkrediter, hypotekskrediter, lånekrediter, faktoring och finansiering av affärstransaktioner,

(vii) Finansiell leasing,

(viii) Alla betalnings- och penningsförmedlingstjänster, inklusive betal- och kreditkort, resecheckar och bankväxlar,

(ix) Borgensförbindelser och garantier,

(x) Handel för egen eller annans räkning, på en börs, genom direkthandel eller på annat sätt av följande:

(A) penningmarknadsinstrument (innefattande checker, växlar, bankcertifikat),

(B) valutor,

(C) derivatinstrument innefattande, men inte begränsade till, terminer och optioner,

(D) valuta- och ränteinstrument, innefattande sådana produkter som svappar, FRA:s,

(E) värdepapper,

(F) andra överlåtbara rättigheter och tillgångar, inklusive ädelmetaller,

(xi) Medverkan som utställare, garant eller emissionsinstitut vid utfärdandet av alla slags värdepapper, vare sig offentligt eller privat, samt andra tjänster med anknytning därtill,

(xii) Penninghandel,

(xiii) Förvaltning, såsom medel- eller portföljförvaltning, alla former av fondförvaltning, pensionsfondsförvaltning samt förvarings- och notariattjänster,

(xiv) Clearing- och avvecklingstjänster rörande alla finansiella tillgångar, innefattande värdepaper, derivatörsinstrument och andra överlåtbara tillgångar,

(xv) Tillhandahållande och överföring av finansiell information och bearbetning av finansiella data och därtill hänförlig mjukvara av tillhandahållare av andra finansiella tjänster,

(xvi) Rådgivnings-, förmedlings- och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster avseende alla verksamheter angivna under (v) till (xv), inbegripet kreditupplysning och kreditanalys, tillhandahållande av investeringsunderlag, investeringsrådgivning samt rådgivning om företagsförvärv, företagsrekonstruktion och affärsstrategi.

(b) En tillhandahållare av finansiella tjänster: fysiska eller juridiska personer i ett medlemsland som önskar tillhandahålla eller som tillhandahåller finansiella tjänster. Begreppet "tillhandahållare av finansiella tjänster" innefattar dock inte en offentlig institution.

(c) Med "offentlig institution" avses:

(i) en regering, en centralbank eller en myndighet för penningpolitik i ett medlemsland, eller en institution som ägs eller kontrolleras av en medlem, vilken huvudsakligen har offentliga uppgifter eller verksamheter för offentliga ändamål, med undantag för en institution som huvudsakligen arbetar med att tillhandahålla finansiella tjänster på kommersiella villkor, eller

(ii) ett privat institut som utför uppgifter som vanligen utförs av en centralbank eller myndighet för penningpolitik.

Andra bilagan om finansiella tjänster

1. Trots artikel II i Allmänna tjänstehandelsavtalet och punkterna 1 och 2 i bilagan om artikel-II-undantag kan en medlem, inom en tid av 60 dagar med början fyra månader efter WTO-avtalets ikraftträdande, i denna bilaga förteckna åtgärder avseende finansiella tjänster vilka är oförenliga med artikel II.1 i avtalet.

2. Trots artikel XXI i Allmänna tjänstehandelsavtalet kan en medlem inom en tid av 60 dagar med början fyra månader efter WTO-avtalets ikraftträdande förbättra, ändra eller återta alla eller delar av de särskilda åtaganden rörande finansiella tjänster som anges i dess lista.

3. Tjänstehandelsrådet skall fastställa nödvändiga förfaranden för tillämpningen av punkterna 1 och 2.

Bilaga om förhandlingar rörande sjötransporttjänster

1. Artikel II och bilagan om artikel-II-undantag, inbegripet kravet att i bilagan ange varje åtgärd som är oförenlig med mest gynnad nationsbehandling som medlemmarna tillämpar skall träda i kraft i fråga om internationell sjöfart, tillhörande tjänster samt tillgång till och användande av hamnanläggningar skall först

(a) dagen för genomförandet som skall fastställas enligt punkt 4 i ministerbeslutet om förhandlingar rörande sjötransporttjänster eller,

(b) om förhandlingarna skulle misslyckas, dagen för den slutliga rapporten från förhandlingsgruppen för sjötransporttjänster som anges i detta beslut.

2. Punkt 1 ovan skall inte gälla de särskilda åtaganden för sjötransporttjänster som är angivna i en medlems lista.

3. Från och med avslutandet av de förhandlingar som nämnts i punkt 1 ovan fram till dagen för genomförandet, får en medlem förbättra, ändra eller återta alla eller delar av sina särskilda åtaganden inom denna sektor utan att erbjuda kompensation, trots bestämmelserna i artikel XXI.

Bilaga om telekommunikationer

1. Mål

Med hänsyn till att sektorn för teletjänster är av speciell karaktär, och särskilt med tanke på dess dubbla roll både som en utpräglad sektor för ekonomisk verksamhet och som det underliggande transportmedlet för annan ekonomisk verksamhet, har medlemmarna enats om denna bilaga i syfte att vidareutveckla de bestämmelser i avtalet som rör tillgång till och användande av allmänt tillgängliga telenät och tjänster. Följaktligen innehåller bilagan kommentarer och tilläggsbestämmelser till avtalet.

2. Tillämpningsområde

(a) Denna bilaga gäller med avseende på alla åtgärder som en medlem vidtar som påverkar tillgång till och användande av allmänt tillgängliga telenät och tjänster (14).

(b) Denna bilaga gäller inte för åtgärder som inverkar på kabel- eller rundradiodistribution av radio- eller TV-program.

(c) Ingen bestämmelse i denna bilaga skall tolkas såsom innebärande

(i) krav på en medlem att ge tillstånd åt en tillhandahållare av tjänster från ett annat medlemsland för etablering, konstruktion, förvärv, hyra, drift eller tillhandahållande av telenät eller tjänster av annat slag än vad som anges i dess bindningslista, eller

(ii) krav på en medlem (eller krav på en medlem att ålägga en tillhandahållare av tjänster under dess jurisdiktion) att etablera, bygga, förvärva, hyra, driva eller tillhandahålla telenät eller tjänster som inte är allmänt tillgängliga.

3. Definitioner

I denna bilaga avses med

(a) "telekommunikation": elektromagnetisk sändning och mottagning av signaler,

(b) "allmänt tillgänglig teletjänst": teletjänster, som en medlem explicit eller i praktiken kräver skall erbjudas allmänheten. Sådana tjänster omfattar bl a telegrafi, telefoni, telex och överföring av data och utgörs vanligtvis av överföring i realtid av information från kunden mellan två eller flera punkter utan förändring av kundens information vare sig till form eller innehåll.

(c) "allmänt tillgängligt telenät": allmän tillgänglig infrastruktur som möjliggör telekommunikation mellan definierade nätanslutningsprodukter.

(d) "företagsintern kommunikation": telekommunikation inom ett företag eller med eller mellan dess dotterföretag, filialer och, beroende på medlemmens lagar och andra författningar, delägda bolag. "Dotterbolag", "filialer" och, där så är tillämpligt, "delägda bolag" skall härvid definieras av varje medlem. I denna bilaga innefattar "företagsintern kommunikation" inte kommersiella eller icke-kommersiella tjänster, som levereras till företag vilka inte är dotterbolag, filialer eller delägda bolag eller tjänster som erbjuds till kunder eller potentiella kunder.

(e) Hänvisning till någon av bilagans rubricerade punkter innefattar alla dess underpunkter.

4. Insyn

Vid tillämpningen av artikel III i avtalet skall medlemmarna säkerställa att relevant information som rör villkoren för tillgång till och användande av allmänt tillgängliga telenät och teletjänster är tillgängliga för allmänheten, inklusive taxor och andra tjänstevillkor, specifikationer av tekniska gränssnitt för näten och tjänsterna, information om de organ som är ansvariga för utarbetande och godkännande av standarder som rör tillgång och användande, anslutningsvillkor för terminaler eller annan utrustning och, i förekommande fall, anmälnings-, registrerings- eller licensieringskrav.

5. Tillgång till och användning av allmänt tillgängliga telenät och teletjänster

(a) Varje medlem skall säkerställa att tillhandahållare av tjänster från andra medlemmar beviljas tillgång till och tillåts använda allmänt tillgängliga telenät och teletjänster på skäliga och icke-diskriminerande villkor vid tillhandahållande av en teletjänst som är upptagen i bindningslistan. Denna förpliktelse skall gälla bl a för punkterna (b) till (15).

(b) Varje medlem skall säkerställa att tillhandahållare av tjänster från andra medlemmar har tillgång till och tillåts använda allmänt tillgängliga telenät och teletjäntser som erbjuds inom eller över den medlemmens gränser, privathyrda ledningar inbegripna, och skall härför säkerställa, i enlighet med punkterna e och f, att sådana tillhandahållare tillåts för

(i) att upphandla eller hyra och ansluta sådan terminal- eller annan utrustning med nätanpassat gränssnitt, som är nödvändig för leverantörens teletjänster,

(ii) att sammankoppla privata eller hyrda ledningar med allmänt tillgängliga telenät och teletjänster eller med ledningar som hyrs eller ägs av en annan tillhandahållare av tjänster, och

(iii) att använda driftsprotokoll som tillhandahållaren av tjänster valt vid tillhandahållandet av andra tjänster än sådana som är nödvändiga för att säkerställa att telenät och teletjänster är allmänt tillgängliga.

(c) Varje medlem skall säkerställa att tillhandahållare av tjänster från andra medlemmar får använda allmänt tillgängliga telenät och teletjänster för att förflytta information inom och över gränser, tjänstetillhandahållarens företagsinterna kommunikation inbegripen, samt för tillgång till information i databaser eller i annat maskinläsbart skick inom någon annan medlems territorium. När en medlem inför nya eller modifierade åtgärder vilka avservärt påverkar denna typ av användning, skall detta anmälas och samråd genomföras i enlighet med relevanta bestämmelser i avtalet.

(d) En medlem får, trots bestämmelserna i föregående punkt, vidta åtgärder som är nödvändiga för att garantera meddelandens säkerhet och förtrolighet med reservation för att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle innebära ett medel för godtycklig eller oberättigad diskriminering eller en förtäckt inskränkning av tjänstehandel.

(e) Medlemmarna skall tillse att tillgången till och användandet av allmänt tillgängliga telenät och teletjänster inte belastas med villkor utöver dem som är nödvändiga för att

(i) trygga det samhällsansvar som åvilar de nätoperatörer och tillhandahållare av allmänt tillgängliga telenät och teletjänster, speciellt vad gäller deras möjlighet att göra sina nät och tjänster tillgängliga för allmänheten,

(ii) skydda den tekniska integriteten hos allmänt tillgängliga telenät och teletjänster, eller

(iii) säkerställa att tillhandahållare av tjänster från en annan medlem inte tillhandahåller teletjänster utan tillstånd som överensstämmer med åtagandena i medlemmens bindningslista.

(f) Under förutsättning att kriterierna i punkt (e) uppfylls, får villkoren för tillgång till och användande av allmänt tillgängliga telenät och teletjänster innefatta

(i) restriktioner för återförsäljning eller delat användande av dessa tjänster,

(ii) krav på att använda specificerade tekniska gränssnitt, inklusive gränssnittsprotokoll, för sammankoppling med sådana nät och tjänster,

(iii) om nödvändigt, krav på samverkan mellan sådana tjänster och uppmaningar att nå målen i punkt 7(a),

(iv) typgodkännande av terminal- och annan utrustning med gränssnitt mot nätet och tekniska krav som rör anslutning av sådan utrustning till näten i fråga,

(v) restriktioner beträffande sammankoppling av privata eller hyrda ledningar med sådana nät och tjänster eller med ledningar som hyrs eller ägs av en annan tillhandahållare av tjänster, eller

(vi) anmälan, registrering och licensiering.

(g) En u-landsmedlem får, utan hinder av föregående punkter under denna rubrik och i överensstämmelse med sin egen utvecklingsnivå, uppställa skäliga villkor för tillgång till och användande av allmänt tillgängliga telenät och teletjänster, där så är nödvändigt, för att stärka den inhemska telekommunkationsinfrastrukturen och tjänstekapaciteten och för att öka sitt deltagande i den internationella handeln med teletjänster. Villkoren skall anges i medlemmens bindingslista.

6. Tekniskt samarbete

(a) Medlemmarna erkänner att en ändamålsenlig och tekniskt välutvecklad infrastruktur för telekommunikation är av avgörande betydelse för att öka ett lands, särskilt utvecklingsländernas, handel med teletjänster. Därför stödjer och uppmuntrar medlemmarna, så långt det är praktiskt möjligt, deltagandet från utvecklade länder och utvecklingsländer och deras nätoperatörer och tillhandahållare av tjänster och andra organ, i de utvecklingsprogram som initierats av internationella och regionala organisationer, inklusive Internationella teleunionen, Förenta nationernas utvecklingsprogram och Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling.

(b) Medlemmarna skall uppmuntra och ge stöd till telesamarbete mellan utvecklingsländer på internationell, regional och subregional nivå.

(c) I samarbete med lämpliga internationella organisationer skall medlemmarna, där det är praktiskt möjligt, göra information tillgänglig för utvecklingsländer om teletjänster och utveckling inom teleområdet samt om informationsteknologi för att på så vis medverka till att deras inhemska teletjänstsektorer stärks.

(d) Medlemmarna skall särskilt överväga möjligheterna för de minst utvecklade länderna att uppmuntra utländska tillhandahållare av tjänster till att bistå med tekniköverföring, utbildning och annan verksamhet som stödjer utvecklingen av dessa länders infrastruktur för telekommunikation och utökningen av deras handel med teletjänster.

7. Förhållandet till internationella organisationer och avtal

(a) Medlemmarna erkänner betydelsen av internationella standarder för att nå global kompatibilitet och samverkan mellan telenät och teletjänster och förbinder sig att verka för sådana standarder inom berörda internationella organ, inklusive Internationella teleunionen och Internationella standardiseringsorganisationen.

(b) Medlemmarna inser vilken roll mellanstatliga och andra organisationer och avtal har, då särskilt Internationella teleunionen, när det gäller att tillse att nationella och globala teletjänster hanteras ändamålsenligt. Medlemmarna skall, där det är lämpligt, föranstalta om samråd med sådana organisationer i ärenden som rör tillämpningen av denna bilaga.

Bilaga om förhandlingar rörande basteletjänster

1. Artikel II och bilagan om artikel-II-undantag, inklusive kravet att i bilagan förteckna varje åtgärd som är oförenlig med den mest gynnad nationsbehandling som en medlem skall tillämpa, skall träda ikraft vad gäller basteletjänster först

(a) dagen för genomförandet som skall fastställas enligt punkt 5 i ministerbeslutet om förhandlingar rörande basteletjänster; eller

(b) om förhandlingarna skulle misslyckas, dagen för den slutliga rapporten från förhandlingsgruppen för basteletjänster som anges i detta beslut.

2. Punkt 1 ovan skall inte gälla de särskilda åtaganden för basteletjänster som är angivna i en medlems lista.

(1) Detta villkor syftar på antal sektorer, volymen av den berörda handeln samt leveranssätt. Avtalet skall, för att uppfylla detta villkor, inte på förhand utesluta något leveranssätt.

(2) Kännetecknande för sådana avtal är att de ger de berörda avtalsparternas medborgare fritt tillträde till varandras arbetsmarknader och inbegriper åtgärder som gäller löne- och andra anställningsvillkor samt sociala förmåner.

(3) Termen "relevanta internationella organisationer" avser internationella organ som är öppna för medlemskap för åtminstone alla WTO-medlemmars relevanta organ.

(4) Förfarandena under punkt 5 skall vara desamma som förfarandena i GATT 1994.

(5) Undantaget för allmän ordning får åberopas endast i de fall ett genuint och tillräckligt allvarligt hot mot samhällets fundamentala intressen föreligger.

(6) Åtgärder som syftar till att säkerställa en skälig och effektiv beskattning eller uppbörd av direkta skatter omfattar åtgärder, som vidtas av en medlem i enlighet med dess skattesystem, vilka(i) gäller för icke hemmahörande (non-resident) tillhandahållare av tjänster på grund av att deras skattskyldighet bestäms med hänsyn till beskattningsbara inkomster som härrör från Medlemmens territorium, eller(ii) gäller för icke hemmahörande personer för att säkerställa en beskattning eller uppbörd av skatt inom medlemmens territorium, eller(iii) gäller för icke hemmahörande och hemmahörande personer för att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt, inbegripet indrivningsåtgärder, eller(iv) gäller för att säkerställa en beskattning av eller uppbörd av skatt från konsumenter av tjänster som härrör från en annan medlems territorium, eller(v) särskiljer tillhandahållare av tjänster, som är oinskränkt respektive inskränkt skattskyldiga, från andra tillhandahållare av tjänster på grund av skillnaden i skattebas, eller(vi) fastställer, tilldelar eller fördelar inkomst, avkastning, vinst, förlust, avdrag eller tillgodohavande vad avser hemmahörande personer eller filialer, eller mellan närstående personer eller filialer hos samma person, för att skydda medlemmens skattebas.Skattetermer eller begrepp i punkt (d) i artikel XIV och i denna fotnot fastställs i enlighet med skattedefinitioner och begrepp, eller likvärdiga eller liknande definitioner och begrepp, enligt nationell lag hos den medlem som vidtar åtgärden.

(7) Ett framtida arbetsprogram skall avgöra hur, och inom vilken tidsram, sådana förhandlingar om multilaterala regler skall föras.

(8) Om en medlem gör ett åtagande om marknadstillträde för tillhandahållandet av en tjänst genom det leveranssätt som angivits i artikel I.2(a) och om den gränsöverskridande förflyttningen av kapital är en väsentlig del av själva tjänsten, är medlemmen därmed skyldig att tillåta en sådan förflyttning av kapital. Om en medlem gör ett åtagande om marknadstillträde för tillhandahållandet av en tjänst genom det leveranssätt som angivits i artikel I.2(c), är den därmed skyldig att tillåta tillhörande kapitaltransfereringar till dess territorium.

(9) Punkt 2 (c) täcker inte de åtgärder som en medlem vidtar för att begränsa insatserna vid tillhandahållandet av tjänster.

(10) Särskilda åtaganden enligt denna artikel skall inte tolkas så att en medlem måste kompensera för en inneboende konkurrensnackdel vilken beror på de aktuella tjänsternas eller tjänstetillhandahållarnas utländska natur.

(11) Avseende avtal om undvikande av dubbeltaxering, vilka existerar vid tidpunkten för ikraftträdandet av avtalet om upprättande av WTO, kan en sådan fråga hänskjutas till Tjänstehandelsrådet endast om avtalets båda parter givit sitt medgivande.

(12) I de fall då en tjänst inte tillhandahålls direkt av en juridisk person utan genom andra former av kommersiell närvaro såsom en filial eller ett representationskontor, skall tillhandahållaren av tjänster (dvs. den juridiska personen), icke desto mindre, genom sådan närvaro medges den behandling som föreskrivs i avtalet för tillhandahållare av tjänster. Sådan behandling skall utsträckas till den närvaro genom vilken tjänsten tillhandahålls och behöver inte utsträckas till några andra delar av tillhandahållaren utanför det territorium inom vilket tjänsten tillhandahålls.

(13) Enbart det faktum att visum krävs för fysiska personer från vissa medlemmar och inte andra, skall inte anses upphäva eller minska förmåner enligt ett särskilt åtagande.

(14) Denna punkt innebär att varje medlem, med härför erforderliga medel, skall tillse att bestämmelserna i denna bilaga tillämpas med avseende på nätoperatörer och tillhandahållare av tjänster inom allmänt tillgängliga transportnät och tjänster.