21994A1223(15)

Multilaterala förhandlingar i Ururguayrundan (1986- 1994) - Bilaga 1 - Bilaga 1A - Avtal om skyddsåtgärder (WTO-GATT 1994)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 336 , 23/12/1994 s. 0184 - 0189
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 38 s. 0186
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 38 s. 0186


AVTAL OM SKYDDSÅTGÄRDER

MEDLEMMARNA,

som beaktar det övergripande målet för medlemmarna att förbättra och stärka det internationella handelssystemet grundat på GATT 1994,

som erkänner behovet att klargöra och förstärka efterlevnaden av GATT 1994, och särskilt dess artikel XIX (Nödfallsåtgärder beträffande import av särskilda varor), för att återupprätta den multilaterala kontrollen av skyddsåtgärder och avskaffa åtgärder som undgår sådan kontroll,

som erkänner betydelsen av strukturanpassning och behovet att främja snarare än begränsa konkurrensen på världsmarknaden, och

som vidare erkänner att det för dessa syften erfordras ett omfattande avtal, bindande för alla medlemmarna och baserat på de grundläggande principerna i GATT 1994,

KOMMER HÄRMED ÖVERENS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

Detta avtal fastställer regler för tillämpningen av skyddsåtgärder, varmed avses de åtgärder som föreskrivs i artikel XIX i GATT 1994.

Artikel 2

Villkor

1. En medlem (1) får vidta en skyddsåtgärd mot en vara endast om den med stöd av nedan angivna bestämmelser har fastställt att denna vara importeras till dess territorium i så ökade kvantiteter, räknat i absoluta tal eller i förhållande till inhemsk produktion, och under sådana förhållanden att importen därigenom förorsakar eller hotar att förorsaka allvarlig skada för den inhemska industri som tillverkar varor av samma slag eller direkt konkurrerande varor.

2. Skyddsåtgärder skall vidtas mot en importerad vara oavsett dess ursprung.

Artikel 3

Undersökning

1. En medlem får vidta en skyddsåtgärd endast om en undersökning har företagits av dess behöriga myndigheter i enlighet med förfaranden som tidigare fastställts och offentliggjorts i överensstämmelse med artikel X i GATT 1994. Under utredningen skall bl.a. alla berörda intressenter hållas underrättade i skälig omfattning genom offentliga meddelanden och förhör eller på annat lämpligt sätt, varigenom importörer, exportörer och andra berörda intressenter kan framlägga bevis och synpunkter och beredas möjlighet att svara på andra parters inlagor och att framlägga sina synpunkter bl.a. på om vidtagandet av en skyddsåtgärd skulle ligga i det allmännas intresse eller inte. De behöriga myndigheterna skall offentliggöra en rapport innehållande de motiverade slutsatser som framkommit i alla sakliga och rättsliga aspekter på ärendet i fråga.

2. Uppgifter som till sin natur är konfidentiella eller som lämnats som konfidentiella uppgifter skall, om skäl härtill redovisas, behandlas som sådana av de behöriga myndigheterna. Sådana uppgifter skall inte utlämnas utan tillstånd av den part som lämnat dem. Parter som lämnat konfidentiella uppgifter kan anmodas att lämna icke-förtroliga sammanfattningar därav eller, om dessa parter uppger att uppgifterna inte kan sammanfattas, skälen till varför en sammanfattning inte kan lämnas. Om de behöriga myndigheterna emellertid finner att en begäran om konfidentiell behandling inte är motiverad och om berörd part är ovillig att offentliggöra uppgifterna eller att godkänna att de offentliggörs i allmän eller sammanfattad form, kan myndigheterna bortse från sådana uppgifter om det inte med stöd av lämpliga källor på ett tillfredsställande sätt kan redovisas att uppgifterna är riktiga.

Artikel 4

Fastställande av allvarlig skada eller hot därom

1. I detta avtal

(a) skall med "allvarlig skada" avses en betydande allmän försämring för en inhemsk industri,

(b) skall med "hot om allvarlig skada" avses allvarlig skada som är tydligt förestående, i enlighet med bestämmelserna i punkt 2. Fastställandet av huruvida hot om allvarlig skada föreligger skall grundas på fakta och inte enbart på påståenden, förmodanden eller avlägsna möjligheter, och

(c) skall, vid fastställande av skada eller hot därom, med "inhemsk industri" avses alla tillverkare av varor av samma eller direkt konkurrerande slag som är verksamma inom en medlems område, eller dem vars sammanlagda tillverkning av varor av samma eller direkt konkurrerande slag utgör en övervägande del av den totala inhemska tillverkningen av dessa varor.

2. (a) Vid undersökningen för att fastställa om ökad import har orsakat eller hotar att orsaka allvarlig skada för en inhemsk industri enligt villkoren i detta avtal, skall de behöriga myndigheterna värdera alla relevanta faktorer som är objektiva och kvantifierbara och som harbetydelse för denna industris situation, i synnerhet takten och storleken på importökningen av den berörda varan i absoluta och relativa tal, den marknadsandel som tagits av den ökade importen, förändringar i försäljningsnivå, tillverkning, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, vinst och förlust samt sysselsättning.

(b) Det fastställande som avses i 2(a) skall inte göras om inte denna undersökning, på grundval av objektiva bevis visar att det finns ett orsakssamband mellan ökad import av berörd vara och allvarlig skada eller hot därom. Om andra faktorer än ökad import samtidigt orsakar skada på den inhemska industrin, skall sådan skada inte tillskrivas ökad import.

(c) Behöriga myndigheter skall omgående, i enlighet med föreskrifterna i artikel 3, offentliggöra en detaljerad redovisning av det fall som är föremål för undersökning jämte bevis för de undersökta faktorernas betydelse i sammanhanget.

Artikel 5

Användande av skyddsåtgärder

1. En medlem skall vidta skyddsåtgärder endast i den utsträckning som är nödvändig för att förhindra eller avhjälpa allvarlig skada och för att underlätta anpassning. Om kvantitativ begränsning används, skall en sådan åtgärd inte minska den importerade kvantiteten under en nivå för en näraliggande period, som skall utgöra medelvärdet för importen under de senaste tre representativa åren för vilka statistik är tillgänglig, såvida det inte klart kan motiveras att en annan nivå är nödvändig för att förhindra eller avhjälpa allvarlig skada. Medlemmarna skall välja de åtgärder som bäst passar för att uppnå dessa mål.

2. (a) I fall då en kontingent fördelas mellan leverantörsländer, kan den medlem som tillämpar restriktionerna söka nå överenskommelse beträffande fördelningen av andelarna av kontingenten med alla andra medlemmar som har ett väsentligt intresse av att leverera varan i fråga. I de fall då denna metod inte rimligen kan tillämpas, skall medlemmen i fråga tilldela de medlemmar som har ett väsentligt intresse av att leverera varan, andelar av sammanlagda kvantiteten eller värdet av importen av varan grundade på de proportioner i vilka varan levererats av dessa medlemmar under en tidigare representativ period, varvid vederbörlig hänsyn tas till alla särskilda omständigheter som kan ha påverkat eller kan påverka handeln med varan i fråga.

(b) En medlem kan göra avsteg från bestämmelserna i moment (a) förutsatt att samråd enligt artikel 12.3 sker under överinseende av Skyddsåtgärdskommittén såsom föreskrivs i artikel 13.1 och att det klart visas för kommittén att (i) importen från vissa medlemmar procentuellt sett har ökat oproportionerligt i förhållande till den totala importökningen för den aktuella varan under den representativa perioden, (ii) skälen för avsteg från bestämmelserna i (a) är berättigade, och (iii) att villkoren för ett sådant avsteg är skäliga för alla leverantörer av varan i fråga. Varaktigheten för en sådan åtgärd skall inte förlängas utöver den inledande perioden enligt artikel 7.1. Det ovannämnda avsteget tillåts inte vid fall av hot om allvarlig skada.

Artikel 6

Provisoriska skyddsåtgärder

Under kritiska omständigheter då dröjsmål skulle kunna orsaka skada som skulle vara svår att avhjälpa, får en medlem vidta en provisorisk skyddsåtgärd om det preliminärt fastställts att det föreligger klara bevis för att ökad import har orsakat eller hotar orsaka allvarlig skada. Varaktigheten av den provisoriska åtgärden får inte överstiga 200 dagar och under denna tid skall de tillämpliga kraven i artiklarna 2 7 och 12 uppfyllas. Sådana åtgärder skall ske i form av tullhöjningar som genast skall restitueras om den efterföljande undersökning, som avses i artikel 4.2, inte fastslår att ökad import har orsakat eller hotar att orsaka allvarlig skada för den inhemska industrin. Varaktigheten av varje sådan provisorisk åtgärd skall räknas som en del av den ursprungliga perioden och av varje förlängning härav enligt artikel 7.1 3.

Artikel 7

Varaktighet och översyn av skyddsåtgärder

1. En medlem skall tillämpa en skyddsåtgärd endast under den tidsperiod som behövs för förhindra eller avhjälpa allvarlig skada och underlätta anpassning. Tidsperioden får inte överstiga fyra år, såvida den inte förlängs med stöd av punkt 2.

2. Den tidsperiod som avses i punkt 1 får förlängas under förutsättning att den importerande medlemmens behöriga myndigheter har fastslagit, i enlighet med de förfaranden som regleras i artiklarna 2 5, att skyddsåtgärden fortfarande är nödvändig för att förhindra eller avhjälpa allvarlig skada och att det finns bevis för att industrin undergår anpassning samt under förutsättning att tillämpliga bestämmelser i artiklarna 8 och 12 iakttas.

3. Den sammanlagda tidsperiod en skyddsåtgärd kan tillämpas, inklusive perioden för en provisorisk åtgärd jämte tiden för den ursprungliga åtgärden och eventuella förlängningar av denna, får inte överstiga åtta år.

4. För att underlätta anpassning i en situation, där den förväntade varaktigheten av en skyddsåtgärd som anmälts enligt föreskrifterna i artikel 12.1, överstiger ett år, skall den medlem som vidtar åtgärden successivt avveckla den med regelbundna mellanrum under åtgärdens löptid. Om åtgärdens varaktighet överstiger tre år, skall den medlem som tillämpar en sådan åtgärd se över senast när halva löptiden för åtgärden förflutit och, om det är lämpligt, dra tillbaka den eller öka avvecklingstakten. En åtgärd som förlängs med stöd av punkt 2 får inte vara mer restriktiv än den var vid den ursprungliga periodens början och skall fortsätta att avvecklas.

5. Ingen skyddsåtgärd får återinföras mot importen av en vara som har varit föremål för en sådan åtgärd, som vidtagits efter ikraftträdandet av WTO-avtalet, under lika lång tid som en sådan åtgärd tidigare har tillämpats, under förutsättning att perioden av icke-tillämpning uppgår till minst två år.

6. Oaktat bestämmelserna i punkt 5 kan en skyddsåtgärd med en varaktighet på 180 dagar eller mindre återinföras mot importen av en vara, om:

(a) minst ett år förflutit sedan införandet av en skyddsåtgärd mot importen av denna vara, och

(b) en sådan skyddsåtgärd inte har tillämpats mot samma vara mer än två gånger under den femårsperiod som närmast föregår tidpunkten för införandet av åtgärden.

Artikel 8

Nivå på medgivanden och andra förpliktelser

1. En medlem som avser att vidta en skyddsåtgärd eller söka förlängning av en skyddsåtgärd skall bemöda sig om att vidmakthålla en väsentligen likvärdig nivå av medgivanden och andra förpliktelser i förhållande till den som gäller enligt GATT 1994 mellan medlemmen i fråga och de exporterande medlemmar som drabbas av sådan åtgärd, i enlighet med bestämmelserna i artikel 12.3. För att uppnå detta mål kan berörda medlemmar överenskomma om lämpliga sätt för handelskompensation för de negativa återverkningarna av en sådan åtgärd på deras handel.

2. Om ingen överenskommelse nås inom 30 dagar under de samråd som avses i artikel 12.3, skall de berörda exporterande medlemmarna vara fria att, senast 90 dagar efter det att åtgärden införts och efter av 30 dagar räknat från den dag då skriftlig anmälan om sådant upphävande mottas av Varuhandelsrådet, upphäva tillämpningen av väsentligen likvärdiga medgivanden enligt GATT 1994 på den medlems handel som vidtagit skyddsåtgärden, under förutsättning att Varuhandelsrådet inte avslår detta.

3. Den rätt till upphävande som avses i punkt 2 skall inte tillämpas under de tre första åren som en skyddsåtgärd är i kraft, förutsatt att skyddsåtgärden har vidtagits till följd av en ökning av importen i absoluta tal och att en sådan åtgärd är förenlig med bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 9

U-landsmedlemmar

1. Skyddsåtgärder skall inte tillämpas mot en produkt som härrör från en u-landsmedlem om dess andel av importen av den aktuella varan till den importerande medlemmen inte överstiger tre procent, förutsatt att u-landsmedlemmar med en mindre importandel än tre procent tillsammans svarar för högst nio procent av den totala importen av den aktuella varan (2).

2. En u-landsmedlem skall ha rätt att förlänga varaktigheten av en skyddsåtgärd upp till två år utöver den maximala tidsperiod som föreskrivs i artikel 7.3. Oaktat bestämmelserna i artikel 7.5 skall en u-landsmedlem ha rätt att återinföra en skyddsåtgärd mot importen av en vara som varit föremål för en sådan åtgärd, vidtagen efter WTO-avtalets ikraftträdande, efter en tidsperiod som motsvarar hälften av den tid en sådan åtgärd tidigare tillämpats, förutsatt att perioden av icke-tillämpning uppgår till minst två år.

Artikel 10

Ikraftvarande åtgärder enligt artikel XIX

Medlemmarna skall avveckla alla skyddsåtgärder som vidtagits enligt artikel XIX i GATT 1947 och som var i kraft vid ikraftträdandet av WTO-avtalet, vilket skall ske senast åtta år efter den tidpunkt då de började tillämpas eller fem år efter ikraftträdandet av WTO-avtalet, beroende på vilken tidpunkt som inträffar sist.

Artikel 11

Förbud och avveckling av vissa åtgärder

1. (a) En medlem skall inte vidta eller begära att få någon skyddsåtgärd mot import av varor varom stadgas i artikel XIX i GATT 1994, annat än om en sådan åtgärd överensstämmer med bestämmelserna i nämnda artikel, tillämpade i enlighet med detta avtal.

(b) Vidare skall en medlem inte begära, vidta eller upprätthålla någon frivillig exportbegränsning, reglering av marknadstillträde eller andra liknande åtgärder på export- eller importsidan. (3), (4) Till dem räknas bl.a. åtgärder vidtagna av en enskild medlem och åtgärder enligt avtal, arrangemang och överenskommelser som ingåtts mellan två eller flera medlemmar. Sådana åtgärder som tillämpas när WTO-avtalet träder i kraft skall bringas i överensstämmelse med detta avtal eller avvecklas i enlighet med punkt 2.

(c) Detta avtal gäller inte för åtgärder som begärts, vidtagits eller upprätthålls av en medlem med stöd av andra bestämmelser i GATT 1994 än artikel XIX och multilaterala handelsavtal i bilaga 1A, med undantag för detta avtal, eller enligt protokoll och överenskommelser eller arrangemang som träffats inom ramen för GATT 1994.

2. Avvecklingen av åtgärder som avses i punkt 1(b) skall ske enligt tidtabeller som skall föreläggas Skyddsåtgärdskommittén av berörda medlemmar, senast 180 dagar efter WTO-avtalets ikraftträdandet. Enligt dessa tidtabeller skall alla åtgärder som nämns i punkt 1 avvecklas eller bringas i överensstämmelse med detta avtal inom en tidsperiod som inte överstiger fyra år efter WTO-avtalets ikraftträdande, med undantag för en specifik åtgärd per importerande medlem (5), vars varaktighet inte skall sträcka sig längre än till och med den 31 december 1999. Sådana undantag skall ömsesidigt överenskommas mellan direkt berörda medlemmar och anmälas till Skyddsåtgärdskommittén för att granskas och godtas inom 90 dagar efter WTO-avtalets ikraftträdande. I bilagan till detta avtal redovisas en åtgärd som har godtagits som fallande under denna undantagsbestämmelse.

3. Medlemmarna skall inte uppmuntra eller stödja offentliga eller privata företags vidtagande eller upprätthållande av icke officiella åtgärder som är likvärdiga med dem som åsyftas i punkt 1.

Artikel 12

Anmälan och konsultation

1. En medlem skall omedelbart underrätta Skyddsåtgärdskommittén när:

(a) en undersökning avseende förekomsten av allvarlig skada eller hot därom påbörjas och skälen till undersökningen,

(b) ett fastställande görs om allvarlig skada eller hot därom orsakad av ökad import, och

(c) ett beslut fattas om att tillämpa eller förlänga en skyddsåtgärd.

2. När anmälan görs med stöd av punkterna 1(b) och 1(c), skall den medlem som avser att vidta eller förlänga en skyddsåtgärd tillställa Skyddsåtgärdskommittén alla relevanta uppgifter, vartill räknas bevis om allvarlig skada eller hot därom som orsakats av ökad import, noggrann beskrivning av den berörda varan och den föreslagna åtgärden, föreslagen tidpunkt för införandet, förväntad löptid och tidtabell för successiv avveckling. När en åtgärd förlängs skall det även påvisas att berörd industri anpassar sig. Varuhandelsrådet eller Skyddsåtgärdskommittén kan begära sådana ytterligare uppgifter som de anser nödvändiga av den medlem som ämnar vidta eller förlänga åtgärden.

3. En medlem som ämnar vidta eller förlänga en skyddsåtgärd skall sörja för att tillräckligt utrymme ges för föregående samråd med de medlemmar som har ett väsentligt intresse som exportörer av den berörda varan, i syfte att bl.a. granska den information som inkommit i enlighet med punkt 2, utbyta åsikter om åtgärden och nå en överenskommelse om hur målet i artikel 8.1 skall uppnås.

4. En medlem skall göra en anmälan till Skyddsåtgärdskommittén innan en provisorisk åtgärd enligt artikel 6 vidtas. Konsultationer skall inledas omedelbart sedan åtgärden vidtagits.

5. Resultatet av samrådet med stöd av denna artikel, liksom resultatet av halvtidsöversyner enligt artikel 7.4, varje form av kompensation enligt artikel 8.1 samt föreslagna upphävanden av medgivanden och andra förpliktelser enligt artikel 8.2, skall omedelbart anmälas till Skyddsåtgärdskommittén av berörda medlemmar.

6. Medlemmarna skall omgående anmäla sina lagar, andra författningar och administrativa förfaranden, samt varje ändring av dem, till Skyddsåtgärdskommittén.

7. Medlemmar som upprätthåller åtgärder beskrivna i artikel 10 och artikel 11.1 och som existerar när WTO-avtalet träder i kraft, skall anmäla dessa till Skyddsåtgärdskommittén senast 60 dagar efter det at WTO-avtalet trätt i kraft.

8. Medlemmarna får till Skyddsåtgärdskommittén anmäla alla lagar, andra författningar, administrativa förfaranden och åtgärder som behandlas i detta avtal, som inte har anmälts av andra medlemmar som enligt detta avtal är skyldiga att göra sådan anmälan.

9. Medlemmarna får till Skyddsåtgärdskommittén anmäla alla icke-statliga åtgärder som avses i artikel 11.3.

10. Anmälningar till Varuhandelsrådet enligt detta avtal skall normalt göras genom Skyddsåtgärdskommittén.

11. Bestämmelserna om anmälan i detta avtal skall inte innebära krav på någon medlem att utlämna förtroliga uppgifter som skulle hindra lagarnas verkställighet eller på annat sätt strida mot det allmännas intresse eller som skulle skada vissa allmänna eller enskilda företags legitima kommersiella intressen.

Artikel 13

Övervakning

1. Härmed inrättas en Skyddsåtgärdskommitté under överinseende av Varuhandelsrådet, som skall vara öppen för deltagande av alla medlemmar som önskar ingå i kommittén. Kommittén skall ha följande uppgifter:

(a) att övervaka och årligen rapportera till Varuhandelsrådet om den allmänna tillämpningen av detta avtal och avge rekommendationer om förbättringar av detta,

(b) att, på begäran av en berörd medlem, avgöra om de procedurmässiga kraven i avtalet har iakttagits i samband med en skyddsåtgärd och rapportera resultatet till Varuhandelsrådet,

(c) att bistå medlemmar som så begär vid samråd i enlighet med bestämmelserna i detta avtal,

(d) att granska åtgärder som omfattas av artikel 10 och artikel 11.1, övervaka avvecklingen av sådana åtgärder och verderbörligen rapportera till Varuhandelsrådet,

(e) att, på begäran av den medlem som vidtar en skyddsåtgärd, granska om förslag att upphäva medgivanden och andra förpliktelser är "i huvudsak likvärdiga", och verderbörligen rapportera till Varuhandelsrådet,

(f) att motta och se över alla anmälningar enligt detta avtal och verderbörligen rapportera till Varuhandelsrådet, och

(g) att utföra sådana andra uppgifter som har samband med detta avtal som Varuhandelsrådet bestämmer.

2. För att bistå kommittén i dess övervakningsarbete, skall sekretariatet årligen utarbeta en saklig redogörelse för hur avtalet fungerar, på grundval av anmälningar och annan tillgänglig tillförlitlig information.

Artikel 14

Tvistlösning

Bestämmelserna i artiklarna XXII och XXIII i GATT 1994, såsom de vidareutvecklats och tillämpas i Överenskommelsen om tvistlösning, skall gälla för samråd och tvistlösning enligt detta avtal.

BILAGA

>Plats för tabell>

(1) En tullunion får tillämpa en skyddsåtgärd som en enhet eller på en medlems vägnar. När en tullunion tillämpar en skyddsåtgärd som en enhet, skall alla villkor för fastställande av skada eller hot därom enligt detta avtal vara baserade på förhållanden som råder i tullunionen som helbet. När en skyddsåtgärd tillämpas på en medlems vägnar, skall alla villkor för fastställande av skada eller hot därom vara baserad förhållanden som råder i det medlemslandet och åtgärden skall vara begränsad till denna medlem. Inget i detta avtal föregriper tolkningen av förhållandet mellan artikel XIX och artikel XXIV.8 i GATT 1994.

(2) En medlem skall omedelbart anmäla en åtgärd vidtagen enligt i artikel 9.1 till Skyddsåtgärdskommittén.

(3) En importkvot som tillämpas som skyddsåtgärd i enlighet med tillämpliga bestämmelser i GATT 1994 och detta får, efter ömsesidig överenskommelse, administreras av den exporterande medlemmen.

(4) Exempel på liknande åtgärder inkluderar exportanpassning, övervakningssystem för export- eller importpriser, export- eller importövervakning, obligatoriska importkarteller och icke-automatiska export- eller importlicenssystem, om någon av dessa medför skydd.

(5) Det enda sådant undantag som Europeiska Gemenskaperna är berättigad till finns angivet i bilagan till detta avtal.

(6) Termen "icke-diskriminerande" åsyftar mest gynnad nations- och nationell behandling såsom detta definieras i avtalet, och vid sektorsspecifik användning av termen åsyftas "villkor som inte är mindre fördelaktiga än de som beviljats en annan användare av likvärdiga allmänt tillgängliga telenät eller teletjänster under likartade förhållanden".