21992A1223(01)

Internationella sockeravtalet 1992

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 379 , 23/12/1992 s. 0016 - 0029
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 47 s. 0011
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 47 s. 0011


INTERNATIONELLA SOCKERAVTALET 1992

INNEHÅLL

Sida

KAPITEL I SYFTE

Artikel 1 Syften 18

KAPITEL II DEFINITIONER

Artikel 2 Definitioner 18

KAPITEL III INTERNATIONELLA SOCKERORGANISATIONEN

Artikel 3 Internationella sockerorganisationens fortlevnad, säte och struktur 18

Artikel 4 Medlemskap i organisationen 19

Artikel 5 Mellanstatliga organisationers medlemskap 19

Artikel 6 Immunitet och privilegier 19

KAPITEL IV INTERNATIONELLA SOCKERRÅDET

Artikel 7 Internationella sockerrådets sammansättning 19

Artikel 8 Rådets befogenheter och uppgifter 19

Artikel 9 Rådets ordförande och vice ordförande 20

Artikel 10 Rådets sammanträden 20

Artikel 11 Röster 20

Artikel 12 Röstningsförfarande i rådet 20

Artikel 13 Rådets beslut 20

Artikel 14 Samarbete med andra organisationer 21

Artikel 15 Förhållandet till den gemensamma fonden för råvaror 21

Artikel 16 Tillträde för observatörer 21

Artikel 17 Rådets beslutsmässighet 21

KAPITEL V ADMINISTRATIVA KOMMITTÉN

Artikel 18 Administrativa kommitténs sammansättning 21

Artikel 19 Val av administrativa kommittén 22

Artikel 20 Rådets delegering av befogenheter till administrativa kommittén 22

Artikel 21 Administrativa kommitténs röstningsförfarande och beslut 22

Artikel 22 Administrativa kommitténs beslutsmässighet 22

KAPITEL VI EXEKUTIVDIREKTÖREN OCH PERSONALEN

Artikel 23 Exekutivdirektören och personalen 23

KAPITEL VII FINANSIERING

Artikel 24 Utgifter 23

Artikel 25 Antagande av den administrativa budgeten och medlemmarnas bidrag 23

Artikel 26 Betalning av bidrag 24

Artikel 27 Revision och publicering av räkenskaper 25

KAPITEL VIII MEDLEMMARS ALLMÄNNA ÅTAGANDEN

Artikel 28 Medlemmars åtaganden 25

Artikel 29 Arbetsvillkor 25

Artikel 30 Miljöaspekter 25

Artikel 31 Medlemmarnas finansiella förpliktelser 25

KAPITEL IX INFORMATION OCH STUDIER

Artikel 32 Information och studier 25

Artikel 33 Marknadsbedömning, konsumtion och statistik 25

KAPITEL X FORSKNING OCH UTVECKLING

Artikel 34 Forskning och utveckling 26

KAPITEL XI FÖRBEREDELSER FÖR ETT NYTT AVTAL

Artikel 35 Förberedelser för ett nytt avtal 26

KAPITEL XII SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 36 Depositarie 26

Artikel 37 Undertecknande 26

Artikel 38 Ratifikation, godtagande och godkännande 26

Artikel 39 Notifikation om provisorisk tillämpning 26

Artikel 40 Ikraftträdande 26

Artikel 41 Anslutning 27

Artikel 42 Frånträde 27

Artikel 43 Avräkning 27

Artikel 44 Ändringar 27

Artikel 45 Giltighetstid, förlängning och upphörande 27

Artikel 46 Övergångsåtgärder 28

BILAGA. Röstfördelning för tillämpning av artikel 25 29

KAPITEL I SYFTEN

Artikel 1 Syften

Syftena med 1992 års internationella sockeravtal (nedan kallat detta avtal) med hänsyn till resolution 93 (IV) antagen av Förenta nationernas konferens för handel och utveckling, är

a) att säkerställa ökat internationellt samarbete rörande frågor om socker och dithörande frågor,

b) att utgöra ett forum för mellanstatliga överläggningar om socker och sätt att förbättra världsekonomin för socker,

c) att underlätta handeln genom att samla och tillhandahålla information om världsmarknaden för socker och andra sötningsmedel,

d) att främja en ökad efterfrågan på socker, i synnerhet vad gäller icke-traditionella användningsområden.

KAPITEL II DEFINITIONER

Artikel 2 Definitioner

I detta avtal avses med

1. organisationen: Internationella sockerorganisationen enligt artikel 3,

2. rådet: Internationella sockerrådet enligt artikel 3, punkt 3,

3. medlem: part i detta avtal,

4. särskild omröstning: en omröstning som kräver minst två tredjedelar av de röster som avgivits av närvarande och röstande medlemmar förutsatt att dessa röster avgivits av minst två tredjedelar av de närvarande och röstande medlemmarna,

5. enkel majoritetsomröstning: en omröstning som kräver mer än hälften av de samtliga röster som avgivits av närvarande och röstande medlemmar, förutsatt att dessa röster avgivits av minst hälften av de närvarande och röstande medlemmarna,

6. år: kalenderår,

7. socker: socker i varje vedertagen kommersiell form utvunnet ur sockerrör eller sockerbetor, däri inbegripet ätbar och finare melass, sirap och varje annan form av flytande socker dock inte omfattande melass som slutprodukt eller annat socker än centrifugalsocker som är av lägre kvalitet och framställt med hjälp av enkla metoder,

8. ikraftträdande: den tidpunkt då detta avtal träder i kraft provisoriskt eller slutgiltigt enligt artikel 40,

9. fria marknaden: den totala nettoimporten på världsmarknaden med undantag av den import som följer av tillämpningen av de specialavtal som avses i kapitel IX i 1977 års internationella sockeravtal,

10. världsmarknaden: den internationella sockermarknaden innefattande såväl socker som handlas med på den fria marknaden som socker som handlas med enligt de specialavtal som avses i kapitel IX i 1977 års internationella sockeravtal.

KAPITEL III INTERNATIONELLA SOCKERORGANISATIONEN

Artikel 3 Internationella sockerorganisationens fortlevnad, säte och struktur

1. Internationella sockerorganisationen som upprättades enligt internationella sockeravtalet 1968 och bibehölls enligt de internationella sockeravtalen 1973, 1977, 1984 och 1987 skall fortsätta existera för att administrera detta avtal och övervaka dess verksamhet med det medlemskap, bemyndigande och uppgifter som detta avtal föreskriver.

2. Organisationen skall ha sitt säte i London, såvida inte rådet beslutar annorlunda genom särskild omröstning.

3. Organisationen skall verka genom Internationella sockerrådet, dess administrativa kommitté, dess exekutivdirektör och personal.

Artikel 4 Medlemskap i organisationen

Varje part i detta avtal skall vara medlem i organisationen.

Artikel 5 Mellanstatliga organisationers medlemskap

Varje hänvisning i detta avtal till "regering" eller "regeringar" skall anses inbegripa Europeiska ekonomiska gemenskapen och varje annan mellanstatlig organisation som har ansvar när det gäller att förhandla om, sluta och tillämpa internationella avtal, särskilt råvaruavtal. I fråga om sådana mellanstatliga organisationer skall följaktligen varje hänvisning i detta avtal till undertecknande, ratifikation, godtagande eller godkännande, notifikation om provisorisk tillämpning eller anslutning anses inbegripa en hänvisning till undertecknande, ratifikation, godtagande eller godkännande, notifikation om provisorisk tillämpning eller anslutning av sådana mellanstatliga organisationer.

Artikel 6 Immunitet och privilegier

1. Organisationen skall vara en internationell juridisk person.

2. Organisationen skall ha behörighet att sluta avtal om, förvärva och förfoga över lös och fast egendom samt att föra talan i domstolar och andra myndigheter.

3. Organisationens status, immunitet och privilegier i Förenade Konungarikets territorium skall även i fortsättningen styras av högkvartersavtalet mellan regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland och Internationella sockerorganisationen, undertecknat i London den 29 maj 1969, med sådana ändringar som kan vara nödvändiga för att ge vederbörlig verkan åt detta avtal.

4. Om organisationens säte flyttas till ett land som är medlem i organisationen, skall denna medlem snarast möjligt ingå en överenskommelse med organisationen, och denna skall godkännas av rådet vad avser status, immunitet och privilegier för organisationen, dess exekutivdirektör, personal och experter och medlemmars representanter, medan de befinner sig i landet i fråga för att utöva sin verksamhet.

5. Såvida inte andra skattebestämmelser tillämpas enligt den överenskommelse som avses i punkt 4 i denna artikel och i avvaktan på att sådan överenskommelse ingås, skall den nye värdmedlemmen

a) bevilja skattebefrielse för löner och andra förmåner som organisationen betalar till sina anställda, dock att sådan skattebefrielse inte behöver tillämpas på dess egna medborgare, och

b) bevilja skattebefrielse för organisationens tillgångar, inkomster och övrig egendom.

6. Om organisationens säte skall flyttas till ett land som inte är medlem i organisationen, skall rådet före denna flyttning erhålla skriftlig försäkran från regeringen i ifrågavarande land

a) att den snarast möjligt skall ingå en överenskommelse med organisationen enligt punkt 4 i denna artikel, och

b) att den i avvaktan på sådan överenskommelse skall bevilja de skattebefrielser som avses i punkt 5 i denna artikel.

7. Rådet skall eftersträva att ingå den överenskommelse som avses i punkt 4 i denna artikel, med regeringen i det land dit organisationens säte skall flyttas, innan sätet överförs dit.

KAPITEL IV INTERNATIONELLA SOCKERRÅDET

Artikel 7 Internationella sockerrådets sammansättning

1. Organisationens högsta myndighet skall vara Internationella sockerrådet, som skall bestå av organisationens samtliga medlemmar.

2. Varje medlem skall ha en representant i rådet, och om den så önskar en eller flera suppleanter. Dessutom får en medlem utse en eller flera rådgivare åt sina representanter eller suppleanter.

Artikel 8 Rådets befogenheter och uppgifter

1. Rådet skall utöva alla de befogenheter och vidta eller föranstalta om vidtagandet av alla de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta avtals bestämmelser och fullfölja avvecklingen av den lagerfinansieringsfond som inrättats enligt artikel 49 i 1977 års internationella sockeravtal, i enlighet med den delegering av rådet enligt det avtalet till rådet enligt 1984 års internationella sockeravtal och 1987 års internationella sockeravtal i överensstämmelse med artikel 8, punkt 1, i det sistnämnda avtalet.

2. Rådet skall genom särskild omröstning fastställa sådana regler och föreskrifter som är nödvändiga för att genomföra detta avtals bestämmelser och som är förenliga därmed, däri inbegripet tillämpningsregler för rådet och dess kommittéer samt föreskrifter gällande organisationens personal och finanser. Rådet kan i sina tillämpningsregler föreskriva ett förfarande genom vilket det kan avgöra särskilda frågor utan att sammanträda.

3. Rådet skall föra de protokoll som krävs för att fullgöra sina uppgifter enligt detta avtal och sådana övriga protokoll som det anser lämpligt.

4. Rådet skall utge en årsrapport och sådan övrig information som anses lämplig.

Artikel 9 Rådets ordförande och vice ordförande

1. Rådet skall för varje år från delegationerna välja en ordförande och en vice ordförande, som kan väljas om och inte skall betalas av organisationen.

2. Vid ordförandens frånvaro skall vice ordföranden fullgöra de uppgifter som hör till befattningen. Vid tillfällig frånvaro av både ordförande och vice ordförande eller vid ständig frånvaro av en eller båda, kan rådet från delegationerna välja nya befattningshavare, tillfälligt eller permanent.

3. Varken ordföranden eller annan befattningshavare som är ordförande vid rådets sammanträden skall rösta. De kan emellertid utse annan person att utöva rösträtten för den medlem de representerar.

Artikel 10 Rådets sammanträden

1. Som en allmän regel skall rådet hålla ett ordinarie sammanträde varje år.

2. Dessutom skall rådet hålla extra sammanträde närhelst det så beslutar eller på begäran av

a) fem medlemmar,

b) två eller flera medlemmar som gemensamt innehar 250 röster eller flera enligt artikel 11 såsom fastställts i artikel 25, eller

c) administrativa kommittén.

3. Kallelse till sammanträden skall tillställas medlemmarna minst 30 kalenderdagar i förväg, utom i nödfall då sådan kallelse skall utsändas minst 10 kalenderdagar i förväg.

4. Sammanträden skall hållas där organisationen har sitt säte, såvida inte rådet genom särskild omröstning beslutar annorlunda. Om någon medlem inbjuder rådet att sammanträda någon annanstans än där organisationen har sitt säte, och rådet samtycker därtill, skall denna medlem betala de ytterligare kostnader detta medför.

Artikel 11 Röster

1. Vad avser röstning enligt detta avtal, skall medlemmarna inneha totalt 2 000 röster fördelade enligt bestämmelserna i artikel 25.

2. När en medlem får sin rösträtt upphävd enligt artikel 26, punkt 2, i detta avtal skall dess röster fördelas bland övriga medlemmar i överensstämmelse med deras andelar, i enlighet med bestämmelserna i artikel 25. Samma förfarande skall tillämpas när medlemmen återfår sin rösträtt, varvid medlemmen skall inräknas vid fördelningen.

Artikel 12 Röstningsförfarande i rådet

1. Varje medlem skall ha rätt att avge det antal röster den innehar enligt artikel 11 såsom fastställts i artikel 25. Uppdelning av röster får inte ske.

2. Genom skriftligt meddelande till ordföranden kan varje medlem bemyndiga annan medlem att företräda dess intressen och att avge dess röster vid ett eller flera sammanträden med rådet. Kopia av sådana bemyndiganden skall granskas av den fullmaktskommitté som kan komma att inrättas enligt rådets tillämpningsregler.

3. Medlem som av annan medlem bemyndigats avge de röster, som den bemyndigande medlemmen innehade enligt artikel 11 såsom fastställts i artikel 25, skall avge sådana röster som den är bemyndigad till enligt punkt 2 i denna artikel.

Artikel 13 Rådets beslut

1. Alla rådets beslut skall fattas och alla rekommendationer skall i huvudsak avges med konsensus. Om konsensus inte kan uppnås skall beslut och rekommendationer fattas med enkel majoritetsomröstning, såvida bestämmelserna i detta avtal inte föreskriver särskild omröstning.

2. När det gäller att bestämma nödvändigt antal röster för rådets beslut, skall röster från avstående medlemmar inte beaktas och dessa medlemmar skall inte betraktas som "röstande" i enlighet med vad som avses i artikel 2, definition 4 eller definition 5, vilket som passar bäst. Då en medlem begagnar sig av bestämmelserna i artikel 12, och dess röster avges vid ett sammanträde med rådet, skall medlemmen vid tillämpningen av punkt 1 i denna artikel betraktas som närvarande och röstande.

3. Alla rådets beslut enligt detta avtal skall vara bindande för medlemmarna.

Artikel 14 Samarbete med andra organisationer

1. Rådet skall vidta alla de åtgärder som är lämpliga för samråd och samarbete med Förenta nationerna och dess organ, särskilt Förenta nationernas konferens för handel och utveckling (UNCTAD), och med Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) samt andra lämpliga fackorgan inom Förenta nationerna och mellanstatliga organisationer i övrigt.

2. Rådet skall, med beaktande av UNCTAD:s särskilda roll i den internationella råvaruhandeln, på lämpligt sätt hålla UNCTAD informerad om sin verksamhet och sina arbetsprogram.

3. Rådet kan även vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla effektiv kontakt med sockerproducenternas, -handelns och -industrins internationella organisationer.

Artikel 15 Förhållandet till den gemensamma fonden för råvaror

1. Organisationen skall dra full nytta av de möjligheter som den gemensamma fonden för råvaror erbjuder.

2. I frågor som rör genomförandet av projekt enligt punkt 1 i denna artikel skall organisationen inte fungera som ett verkställande organ och inte heller påta sig några finansiella skyldigheter för garantier som givits av enskilda medlemmar eller andra sammanslutningar. Ingen medlem skall genom sitt medlemskap i organisationen vara ansvarig för skulder som uppstår genom någon annan medlems eller sammanslutnings upplåning eller utlåning i samband med sådana projekt.

Artikel 16 Tillträde för observatörer

1. Rådet kan inbjuda varje icke-medlemsstat att delta som observatör vid dess sammanträden.

2. Rådet kan även inbjuda var och en av de i artikel 14, punkt 1, nämnda organisationerna att delta som observatör vid dess sammanträden.

Artikel 17 Rådets beslutsmässighet

För beslutsmässighet vid rådets sammanträden skall mer än två tredjedelar av alla medlemmar vara närvarande, och närvarande medlemmar inneha minst två tredjedelar av alla medlemmars totala antal röster enligt artikel 11 såsom fastställts i artikel 25. Om beslutsmässighet inte föreligger den dag som utsetts att inleda ett sammanträde med rådet, eller om det under loppet av ett rådssammanträde inte föreligger beslutsmässighet vid tre på varandra följande möten, skall rådet sammankallas sju dagar senare; därvid och under resten av detta sammanträde föreligger beslutsmässighet om mer än hälften av alla medlemmar är närvarande, och närvarande medlemmar företräder mer än hälften av alla medlemmars antal röster enligt artikel 11 såsom fastställts i artikel 25. Representation i enlighet med artikel 12, punkt 2, skall anses som närvaro.

KAPITEL V ADMINISTRATIVA KOMMITTÉN

Artikel 18 Administrativa kommitténs sammansättning

1. Administrativa kommittén skall bestå av 18 medlemmar. Tio av dessa medlemmar skall, i princip, vara de tio största bidragsgivarna varje år, och åtta medlemmar skall väljas bland de återstående medlemmarna i rådet.

2. Om en eller fler av de 10 största bidragsgivarna varje år inte automatiskt önskar bli utnämnd till administrativa kommittén, skall detta underskott kompenseras genom att utnämna den/de näst största bidragsgivande medlemmen/medlemmarna som är beredd/beredda att åta sig uppdraget. När dessa 10 medlemmar i administrativa kommittén sålunda har utnämnts, skall kommitténs övriga åtta medlemmar väljas bland rådets återstående medlemmar.

3. Valet av de ytterligare åtta medlemmarna skall äga rum varje år på grundval av rösterna i artikel 11 såsom fastställts i artikel 25. De medlemmar som utnämnts till administrativa kommittén enligt bestämmelserna i punkt 1 och 2 i denna artikel skall inte ha rätt att rösta i detta val.

4. Ingen medlem skall kunna väljas in i administrativa kommittén om den inte har betalat hela sitt bidrag i enlighet med artikel 26.

5. Varje medlem i administrativa kommittén skall utnämna en representant och får dessutom utnämna en eller fler suppleanter och rådgivare. Dessutom skall alla rådets medlemmar ha rätt att närvara vid kommitténs möten som observatörer och kan bli inbjudna att tala.

6. Administrativa kommittén skall välja sin ordförande och vice ordförande varje år. Ordföranden skall inte ha rösträtt och kan väljas om. Vid ordförandens frånvaro skall vice ordföranden träda in i dennes ställe.

7. Administrativa kommittén skall vanligtvis sammanträda tre gånger om året.

8. Administrativa kommittén skall sammanträda där organisationen har sitt säte, såvida den inte beslutar annorlunda. Om någon medlem inbjuder administrativa kommittén att sammanträda någon annanstans än där organisationen har sitt säte, och administrativa kommittén samtycker därtill, skall denna medlem betala de ytterligare kostnaderna härför.

Artikel 19 Val av administrativa kommittén

1. De medlemmar som valts ut bland de största bidragsgivarna varje år enligt det förfarande som föreskrivs i punkt 1 eller 2 i artikel 18 skall vara utsedda till administrativa kommittén.

2. Valet av administrativa kommitténs ytterligare 8 medlemmar skall äga rum i rådet. Varje valbar medlem enligt bestämmelserna i artikel 18, punkterna 1, 2 och 3, skall avge alla de röster som medlemmen är berättigad till enligt artikel 11 såsom fastställs i artikel 25 för en enda kandidat. En medlem kan för en annan kandidat avge de röster som den förfogar över enligt artikel 12, punkt 2. De åtta kandidater som erhåller det största antalet röster skall väljas.

3. Om en medlem i administrativa kommittén utesluts från utövandet av sin rösträtt enligt tillämpliga bestämmelser i detta avtal, kan varje medlem, som har röstat på denna medlem eller överlåtit sina röster på medlemmen i fråga enligt denna artikel under den tid då uteslutningen är i kraft, överlåta sina röster till en annan medlem i kommittén.

4. Om en medlem utsedd till kommittén enligt bestämmelserna i punkt 1 eller 2 i artikel 18 upphör att vara medlem i organisationen, skall den ersättas av den näst störste bidragsgivande medlemmen som är beredd att åta sig uppdraget och, om så krävs, skall ett val hållas för att utse ytterligare en vald medlem till kommittén. Om en medlem vald till kommittén upphör att vara medlem i organisationen, skall ett val hållas för att ersätta denne i kommittén. De medlemmar som har röstat på eller överlåtit röster till den medlem som har upphört att vara medlem i organisationen och som inte röstar på den medlem som valts att fylla den lediga platsen i kommittén, kan överlåta sina röster till annan medlem i kommittén.

5. Om särskilda omständigheter föreligger, och efter samråd med den medlem av administrativa kommittén på vilken en medlem har röstat eller på vilken den överlåtit sina röster i enlighet med bestämmelserna i denna artikel, kan sådan medlem återkalla sina röster från förstnämnda medlem för resten av året. Denna medlem kan då överlåta dessa röster till annan medlem i administrativa kommittén men kan inte återta dessa röster från denna andra medlem för resten av det året. Den medlem av administrativa kommittén från vilken dessa röster har återkallats skall behålla sin plats i administrativa kommittén för resten av det året. Alla åtgärder som vidtas enligt bestämmelserna i denna punkt skall träda i kraft sedan administrativa kommitténs ordförande skriftligen har underrättats därom.

Artikel 20 Rådets delegering av befogenheter till administrativa kommittén

1. Rådet kan genom särskild omröstning till administrativa kommittén överlåta någon av eller alla sina befogenheter med undantag av följande:

a) Lokaliseringen av organisationens säte enligt artikel 3, punkt 2.

b) Utnämning av exekutivdirektören och högre tjänstemän enligt artikel 23.

c) Antagande av den administrativa budgeten och fastställande av bidragen enligt artikel 25.

d) Varje begäran till generalsekreteraren för Förenta nationernas konferens om handel och utveckling om att sammankalla en förhandlingskonferens enligt artikel 35, punkt 2.

e) Rekommendation om ändring enligt artikel 44.

f) Förlängning eller uppsägning av detta avtal enligt artikel 45.

2. Rådet kan när som helst återkalla en till administrativa kommittén överlåten befogenhet.

Artikel 21 Administrativa kommitténs röstningsförfarande och beslut

1. Varje medlem av administrativa kommittén skall ha rätt att avge det antal röster som den erhållit enligt artikel 19 och kan inte dela upp dessa röster.

2. Varje beslut som fattas av administrativa kommittén skall kräva samma majoritet som detta beslut skulle kräva om det fattades av rådet.

3. Varje medlem skall ha rätt att i rådet, på de villkor rådet kan stadga i sina tillämpningsregler, överklaga varje beslut av administrativa kommittén.

Artikel 22 Administrativa kommitténs beslutsmässighet

För beslutsmässighet vid administrativa kommitténs sammanträden skall mer än hälften av alla kommitténs medlemmar vara närvarande, och de närvarande medlemmarna representera minst två tredjedelar av alla kommittémedlemmars röster.

KAPITEL VI EXEKUTIVDIREKTÖREN OCH PERSONALEN

Artikel 23 Exekutivdirektören och personalen

1. Rådet skall utse exekutivdirektören genom särskild omröstning. Exekutivdirektörens anställningsvillkor skall fastställas av rådet.

2. Exekutivdirektören skall vara organisationens chefstjänsteman och skall ansvara för att de uppgifter utförs, vilka ankommer på honom vid administreringen av detta avtal.

3. Rådet skall efter samråd med exekutivdirektören genom särskild omröstning utse högre tjänstemän på de villkor som rådet bestämmer.

4. Exekutivdirektören skall utse övrig personal i enlighet med de regler som fastställts av rådet.

5. Rådet skall i enlighet med artikel 8 anta föreskrifter och regler som täcker sekretariatmedlemmarnas huvudsakliga tjänstevillkor och grundläggande rättigheter, skyldigheter och uppgifter.

6. Varken exekutivdirektören eller någon medlem av personalen skall ha några ekonomiska intressen i sockerindustrin eller sockerhandeln.

7. Varken exekutivdirektören eller någon medlem av personalen skall begära eller motta instruktioner rörande sina tjänsteåligganden enligt detta avtal från någon medlem eller myndighet utanför organisationen. De skall avstå från varje åtgärd som är oförenlig med deras ställning som internationella tjänstemän ansvariga endast inför organisationen. Varje medlem skall respektera den uteslutande internationella karaktären av exekutivdirektörens och personalens plikter och skall inte söka påverka dem vid fullgörandet av deras plikter.

KAPITEL VII FINANSIERING

Artikel 24 Utgifter

1. Utgifter för delegationer i rådet, administrativa kommittén eller någon av rådets eller administrativa kommitténs kommittéer skall bestridas av berörda medlemmar.

2. Utgifter som är nödvändiga för administreringen av detta avtal skall bestridas genom årliga bidrag från medlemmarna, beräknade i enlighet med artikel 25. Om en medlem begär särskilda tjänster kan dock rådet kräva att medlemmen i fråga betalar härför.

3. Lämpliga räkenskaper skall föras för administreringen av detta avtal.

Artikel 25 Antagande av den administrativa budgeten och medlemmarnas bidrag

1. Vid tillämpningen av denna artikel skall medlemmarna inneha 2 000 röster.

2. a) Varje medlem skall inneha det antal röster som anges i bilagan, vilket skall justeras i enlighet med d nedan.

b) Ingen medlem skall inneha färre än 6 röster.

c) Delröster skall inte förekomma. Avrundning skall tillåtas vid beräkningsförfarandet och för att säkerställa att det totala antalet röster fördelats.

d) Röster i bilagan som inte tas upp vid tidpunkten för detta avtals ikraftträdande skall fördelas mellan enskilda medlemmar, som har fler än 6 röster enligt bilagan. De röster som inte tilldelats skall fördelas i samma förhållande som deras antal röster i bilagan står till det totala antalet röster för alla medlemmar som innehar mer än 6 röster.

3. Röster skall revideras en gång per år enligt följande förfarande:

a) Varje år, inbegripet året för detta avtals ikraftträdande, vid tiden för Internationella sockerorganisationens publicering av Sockerårsboken, skall ett omräkningstal i ton räknas fram för varje medlem som skall innefatta:

- 35 procent av medlemmens export till fria marknaden

plus

- 15 procent av medlemmens totala export enligt specialavtal

plus

- 35 procent av medlemmens import från fria marknaden

plus

- 15 procent av medlemmens totala import enligt specialavtal.

De uppgifter som används för att beräkna varje medlems omräkningstal skall för varje kategori ovan utgöra denna kategoris genomsnitt för de tre högsta av de fyra senaste åren som är upptagna i den senaste utgåvan av organisationens Sockerårsbok. Varje medlems andel av alla medlemmars sammanlagda omräkningstal skall tas fram av exekutivdirektören. Alla de ovan nämnda uppgifterna skall delges medlemmarna i samband med att beräkningarna görs.

b) Under det andra året efter denna överenskommelses ikraftträdande och under de påföljande åren skall varje medlems röstetal justeras i enlighet med förändringen av dess andel av alla medlemmars sammanlagda omräkningstal i ton i förhållande till föregående år.

c) Medlem som innehar 6 röster skall inte vara föremål för en uppjustering enligt bestämmelserna i b ovan, såvida inte deras andel av alla medlemmars sammanlagda omräkningstal överstiger 0,3 %.

4. Om en eller flera medlemmar ansluter sig efter denna överenskommelses ikraftträdande, skall deras röstetal fastställas i enlighet med bilagan efter de justeringar som följer av punkterna 2 och 3 ovan. Om den medlem eller de medlemmar som ansluter sig inte är upptagna i bilagan till detta avtal, skall rådet besluta om hur många röster som skall tilldelas medlemmen eller medlemmarna. Efter det att anslutande medlem eller medlemmar som inte finns med i bilagan har godkänt det antal röster som tilldelats av rådet, skall de nuvarande medlemmarnas röster omfördelas så att det totala antalet röster förblir 2 000.

5. Om en eller flera medlemmar utträder, skall dennes eller dessa medlemmars röster fördelas mellan de återstående medlemmarna i förhållande till deras andel av alla återstående medlemmars röster så att medlemmarnas totala antal röster förblir 2 000.

6. Övergångsbestämmelser:

a) Följande bestämmelser skall endast äga tillämpning på de som var medlemmar i 1987 års Internationella sockeravtal den 31 december 1992 och är begränsade till de första två kalenderåren efter detta avtals ikraftträdande (dvs till och med den 31 december 1994).

b) Det totala antal röster som tilldelats varje medlem 1993 skall inte överstiga 1,33 gånger den medlemmens röster under 1992 enligt 1987 års Internationella sockeravtal, och skall under 1994 inte överstiga 1,66 gånger den medlemmens röster 1992 enligt 1987 års Internationella sockeravtal.

c) I syfte att fastställa bidraget per röst, skall röster som inte tagits upp på grund av tillämpning av punkt 6 b ovan inte omfördelas till andra medlemmar. Följaktligen skall bidraget per röst fastställas på grundval av det minskade antalet totala röster.

7. Bestämmelserna i artikel 26, punkt 2, rörande upphävande av rösträtt till följd av inte uppfyllda skyldigheter skall inte tillämpas på denna artikel.

8. Under den andra hälften av varje år skall rådet anta organisationens administrativa budget för nästföljande år och fastställa vilket bidrag per röst som skall krävas av medlemmen med hänsyn till budgeten, under de första två åren efter det att hänsyn tagits till bestämmelserna i punkt 6 i denna artikel.

9. Varje medlems bidrag till den administrativa budgeten skall beräknas genom multiplicering av bidraget per röst med antalet röster som medlemmen innehar i enlighet med denna artikel enligt följande:

a) För de som är medlemmar vid tidpunkten för det slutgiltiga antagandet av den administrativa budgeten, det antal röster de då innehar och

b) för de som blir medlemmar efter antagandet av den administrativa budgeten, det antal röster de tilldelas då de blir medlemmar justerat i förhållande till återstoden av den tid som täcks av budgeten eller budgetarna, varvid beräkningen med hänsyn till andra medlemmar inte skall ändras.

10. Om detta avtal träder i kraft mer än åtta månader före början av dess första hela år skall rådet, vid sitt första sammanträde, anta en administrativ budget som gäller för tiden fram till början av det första hela året. I övriga fall skall den första administrativa budgeten gälla för både initialperioden och det första hela året.

11. Rådet kan genom särskild omröstning vidta de åtgärder som det kan anse lämpligt för att dämpa den verkan på medlemmarnas bidrag som kan uppstå genom ett eventuellt begränsat medlemskap vid tidpunkten för antagandet av den administrativa budgeten för det första året för detta avtal eller genom en betydande minskning av medlemskapet därefter.

Artikel 26 Betalning av bidrag

1. Medlemmarna skall betala sina bidrag till den administrativa budgeten för varje år i enlighet med sina respektive konstitutionella förfaranden. Bidrag till den administrativa budgeten för varje år skall betalas i fritt konvertibla valutor och skall förfalla till betalning på årets första dag; bidrag från medlemmar avseende det år då de anslöt sig till organisationen skall förfalla till betalning den dag då de blir medlemmar.

2. Om en medlem inte har betalat hela sitt bidrag till den administrativa budgeten vid utgången av de fyra månader som följer på den dag då dess bidrag har förfallit till betalning enligt punkt 1 i denna artikel, skall exekutivdirektören begära att medlemmen betalar snarast möjligt. Om medlemmen ännu inte betalt sitt bidrag två månader efter exekutivdirektörens begäran, skall dess rösträtt i rådet och i administrativa kommittén upphävas till dess att den har inbetalat hela bidraget.

3. Rådet kan genom särskild omröstning besluta att en medlem som inte betalt sitt bidrag under två år inte längre skall åtnjuta de rättigheter som medlemskapet innebär och/eller inte längre påföras nya medlemsavgifter. Den skall fortfarande vara ansvarig för fullgörandet av alla andra finansiella skyldigheter enligt detta avtal. Medlem kan genom att betala sina obetalda skulder återfå de rättigheter som medlemskapet medför. Varje betalning som görs av medlemmar som har obetalda skulder skall i första hand krediteras sådana skulder och först därefter utgöra löpande bidrag.

Artikel 27 Revision och publicering av räkenskaper

Så snart som möjligt efter utgången av varje år skall organisationens finansiella redogörelse för detta år, bestyrkt av en oberoende revisor, föreläggas rådet för godkännande och publicering.

KAPITEL VIII MEDLEMMARS ALLMÄNNA ÅTAGANDEN

Artikel 28 Medlemmars åtaganden

Medlemmarna åtar sig att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att göra det möjligt för dem att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och att till fullo samarbeta med varandra för att säkerställa att syftena i detta avtal uppnås.

Artikel 29 Arbetsvillkor

Medlemmarna skall tillse att rättvisa arbetsvillkor upprätthålls i sina respektive sockerindustrier och skall, så långt som möjligt, söka förbättra levnadsstandarden för jordbruks- och industriarbetare inom de olika grenarna av sockerproduktionen samt för odlare av sockerrör och sockerbetor.

Artikel 30 Miljöaspekter

Medlemmarna skall ta vederbörlig hänsyn till miljöaspekterna i sockerproduktionens alla stadier.

Artikel 31 Medlemmarnas finansiella förpliktelser

Varje medlems finansiella förpliktelse gentemot organisationen och de andra medlemmarna begränsas till deras skyldighet att betala medlemsbidrag till de administrativa budgetar som antagits av rådet i enlighet med detta avtal.

KAPITEL IX INFORMATION OCH STUDIER

Artikel 32 Information och studier

1. Organisationen skall fungera som centrum för insamling och publicering av statistisk information och studier angående världsproduktionen, priser, export och import, konsumtion och lager av socker (däri inbegripet såväl råsocker som raffinerat socker) och andra sötningsmedel samt skatter på socker och andra sötningsmedel.

2. Medlemmarna åtar sig att ställa till förfogande och överlämna, inom den tidsrymd som kan fastställas i tillämpningsreglerna, all tillgänglig statistik och information som anges i dessa regler såsom nödvändig för att göra det möjligt för organisationen att utföra sina uppgifter enligt detta avtal. Om så är nödvändigt skall organisationen använda sådan relevant information som kan vara tillgänglig för den från andra källor. Ingen information skall offentliggöras av organisationen som skulle kunna identifiera personers eller företags verksamhet avseende produktion, förädling eller saluföring av socker.

Artikel 33 Marknadsbedömning, konsumtion och statistik

1. Rådet skall upprätta en kommitté för marknadsbedömning, konsumtion och statistik rörande socker, vilken skall bestå av samtliga medlemmar under ordförandeskap av exekutivdirektören.

2. Kommittén skall fortlöpande granska ärenden som rör världsekonomin för socker och andra sötningsmedel och skall underrätta medlemmarna om resultatet av sina överläggningar; i detta syfte skall den ha möten, normalt två gånger per år. Vid granskningen skall kommittén ta hänsyn till relevant information som insamlats av organisationen i enlighet med artikel 32.

3. Kommittén skall svara för följande områden:

a) Utarbetandet av sockerstatistik och en statistisk analys av sockerproduktionen, konsumtionen, lagerhållningen, den internationella handeln och priserna.

b) Analys av marknadsbeteendet och de faktorer som påverkar detta, varvid särskild hänsyn skall tas till utvecklingsländernas deltagande i världshandeln.

c) Analys av efterfrågan på socker, däri inbegripet effekterna av användningen av varje form av naturliga eller konstgjorda ersättningsmedel för socker på världshandeln med samt på konsumtionen av socker;

d) Andra frågor som godkänts av rådet.

4. Rådet skall varje år granska ett av exekutivdirektören utarbetat förslag till kommande arbetsprogram, med beräknade resursbehov.

KAPITEL X FORSKNING OCH UTVECKLING

Artikel 34 Forskning och utveckling

För att uppnå de syften som anges i artikel 1, kan rådet bistå såväl vid vetenskaplig forskning och utveckling rörande sockerekonomin som med spridning av resultat som uppnåtts inom detta område. För detta ändamål kan rådet samarbeta med internationella organisationer och forskningsinstitutioner under förutsättning att detta inte innebär ytterligare finansiella åtaganden av rådet.

KAPITEL XI FÖRBEREDELSER FÖR ETT NYTT AVTAL

Artikel 35 Förberedelser för ett nytt avtal

1. Rådet kan studera möjligheten att framförhandla ett nytt internationellt sockeravtal, däri inbegripet ett eventuellt avtal med ekonomiska bestämmelser, och till medlemmarna rapportera och avge sådana rekommendationer som rådet anser lämpligt.

2. Rådet kan, så snart det anser det lämpligt, begära att generalsekreteraren för Förenta nationernas konferens för handel och utveckling skall sammankalla en förhandlingskonferens.

KAPITEL XII SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 36 Depositarie

Förenta nationernas generalsekreterare utses härmed till depositarie för detta avtal.

Artikel 37 Undertecknande

Detta avtal skall stå öppet för undertecknande i Förenta nationernas högkvarter från den 1 maj till den 31 december 1992 av alla regeringar som var inbjudna till Förenta nationernas sockerkonferens 1992.

Artikel 38 Ratifikation, godtagande och godkännande

1. Detta avtal skall vara föremål för ratifikation, godtagande eller godkännande av signatärregeringarna i överensstämmelse med deras respektive konstitutionella förfaranden.

2. Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument skall deponeras hos depositarien senast den 31 december 1992. Rådet kan dock medge förlängd tid för signatärregeringar vilka inte kan deponera sina instrument till denna dag.

Artikel 39 Notifikation om provisorisk tillämpning

1. En signatärregering som avser att ratificera, godta eller godkänna detta avtal, eller en regering för vilken rådet har fastställt anslutningsvillkor men som inte ännu har kunnat deponera sitt instrument, kan vid vilken tidpunkt som helst notifiera depositarien om att den kommer att tillämpa detta avtal provisoriskt antingen när det träder i kraft i enlighet med artikel 40 eller, om det redan trätt i kraft, vid en angiven tidpunkt.

2. En regering som enligt punkt 1 i denna artikel har notifierat att den kommer att tillämpa detta avtal antingen när det träder i kraft eller om det redan trätt i kraft vid en angiven tidpunkt, skall från den tidpunkten vara provisorisk medlem till dess att den deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument och sålunda blir medlem.

Artikel 40 Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft slutgiltigt den 1 januari 1993 eller när som helst därefter, om vid denna tidpunkt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument har deponerats av regeringar som innehar 60 % av rösterna i enlighet med den fördelning som fastställts i bilagan till detta avtal.

2. Om detta avtal inte har trätt i kraft den 1 januari 1993 i enlighet med punkt 1 i denna artikel, träder det i kraft provisoriskt om ratifikations-, godtagande- eller godkännande- instrument eller notifikationer om provisorisk tillämpning har deponerats vid den tidpunkten av regeringar som uppfyller det procenttal som krävs enligt punkt 1 i denna artikel.

3. Om de procenttal som krävs för detta avtals ikraftträdande i enlighet med punkt 1 eller punkt 2 i denna artikel inte har uppfyllts den 1 januari 1993, skall Förenta nationernas generalsekreterare inbjuda de regeringar av vilka ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument eller notifikationer om provisorisk tillämpning har deponerats att besluta huruvida detta avtal skall träda i kraft slutgiltigt eller provisoriskt dem emellan, helt eller delvis, vid den tidpunkt som de beslutar. Om detta avtal har trätt i kraft provisoriskt i enlighet med denna punkt, träder det följdaktligen i kraft slutgiltigt efter det att villkoren enligt punkt 1 i denna artikel uppfyllts utan att ytterligare beslut behöver fattas.

4. För en regering som deponerat ett ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument eller en notifikation om provisorisk tillämpning efter detta avtals ikraftträdande i enlighet med punkt 1, 2 eller 3 i denna artikel, skall instrumentet eller notifikationen gälla från dagen för deponeringen och med hänsyn till notifikationen om provisorisk tillämpning i enlighet med bestämmelserna i artikel 39, punkt 1.

Artikel 41 Anslutning

Detta avtal skall vara öppet för anslutning för regeringarna i alla stater på villkor som fastställts av rådet. Efter anslutningen skall den berörda staten anses som upptagen på förteckningen i bilagan till detta avtal tillsammans med sina röstsiffror i enlighet med anslutningsvillkoren. Anslutning skall ske genom deponering av ett anslutningsinstrument hos depositarien. Anslutningsinstrument skall ange att regeringen godtar alla villkor som fastställts av rådet.

Artikel 42 Frånträde

1. En medlem kan frånträda detta avtal när som helst efter detta avtals ikraftträdande genom skriftligt meddelande om frånträde till depositarien. Medlemmen skall samtidigt skriftligen underrätta rådet om den vidtagna åtgärden.

2. Frånträdet enligt denna artikel skall träda i kraft 30 dagar efter det att depositarien mottagit meddelandet.

Artikel 43 Avräkning

1. Rådet skall fastställa skälig avräkning med en medlem som har frånträtt detta avtal eller på annat sätt upphör att vara part i detta avtal. Organisationen skall innehålla alla belopp som redan har inbetalats av medlemmen. Sådan medlem skall förpliktas att till organisationen inbetala alla till betalning förfallna belopp.

2. Efter detta avtals upphörande skall varje medlem som avses i punkt 1 i denna artikel inte vara berättigad till någon andel av behållningen vid organisationens avveckling eller av organisationens övriga tillgångar. Sådan medlem skall inte heller belastas med någon del av eventuellt underskott i organisationen.

Artikel 44 Ändringar

1. Rådet kan genom särskild omröstning rekommendera medlemmarna en ändring av detta avtal. Rådet kan fastställa en tidpunkt efter vilken varje medlem skall notifiera depositarien om att den godtagit ändringen. Ändringen skall träda i kraft 100 dagar efter det att depositarien har mottagit notifikationer om godtagande från medlemmar som innehar minst två tredjedelar av alla medlemmars totala antal röster enligt artikel 11 såsom fastställts i artikel 25, eller vid sådan senare tidpunkt varom rådet kan ha fattat beslut genom särskild omröstning. Rådet kan fastställa en tidpunkt inom vilken varje medlem skall underrätta depositarien om att den godtagit ändringen och, om ändringen inte trätt i kraft vid sådan tidpunkt, skall den anses ha återtagits. Rådet skall förse depositarien med den information som är nödvändig för att fastställa huruvida de mottagna notifikationerna om godtagande är tillräckliga för att ändringen skall träda i kraft.

2. Varje medlem, som inte lämnat notifikation om godtagande av en ändring den dag då sådan ändring träder i kraft, skall från denna dag upphöra att vara part i detta avtal, såvida inte sådan medlem har övertygat rådet, att godtagande inte kunde säkerställas i tid på grund av svårigheter med att fullgöra dess konstitutionella förfaranden och rådet beslutar att för sådan medlem utsträcka den fastställda perioden för godtagande. Sådan medlem skall inte vara bunden av ändringen innan den har notifierat sitt godtagande därav.

Artikel 45 Giltighetstid, förlängning och upphörande

1. Detta avtal skall förbli i kraft till den 31 december 1995 såvida det inte förlängs enligt punkt 2 i denna artikel eller har upphört tidigare enligt punkt 3 i denna artikel.

2. Rådet kan genom särskild omröstning förlänga detta avtal efter den 31 december 1995, för ytterligare perioder om högst två år vid varje tillfälle. Varje medlem som inte godtar någon sådan förlängning av detta avtal skall skriftligen underrätta rådet därom och skall upphöra att vara part i detta avtal från början av förlängningsperioden.

3. Rådet kan vid vilken tidpunkt som helst genom särskild omröstning besluta att säga upp detta avtal med verkan från den dag och på de villkor, varom det kan besluta.

4. Vid upphörandet av detta avtal, skall organisationen fortsätta att bestå för den tidsrymd som kan erfordras för att genomföra dess avveckling och skall ha de befogenheter och utöva den verksamhet som kan erfordras för detta syfte.

5. Rådet skall notifiera depositarien om varje åtgärd som vidtagits enligt punkt 2 eller punkt 3 i denna artikel.

Artikel 46 Övergångsåtgärder

1. När följderna av någonting som gjorts, som skulle göras eller som underlåtits att göra i enlighet med 1987 års internationella sockeravtal skulle ha fått verkan under ett påföljande år för genomförandet av nämnda avtal, skall dessa följder få samma verkan enligt detta avtal, som om bestämmelserna i 1987 års avtal skulle ha fortsatt att gälla i dessa hänseenden.

2. Organisationens administrativa budget för 1993 skall provisoriskt godkännas av rådet enligt 1987 års internationella sockeravtal, vid dess sista fastställda sammanträde 1992, med förbehåll för bekräftelse från rådet enligt detta avtal vid dess första sammanträde 1993.

Till bekräftelse härav, har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal angivna datum.

Som skedde i Genève den 20 mars 1992.

Texterna till detta avtal på arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska språken är lika giltiga.

BILAGA

>Plats för tabell>