21990A0809(01)

Avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Kap Verde om fiske utanför Kap Verdes kust - Protokoll om fastställande av fiskerättigheterna och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Kap Verde om fiske utanför Kap Verdes kust

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 212 , 09/08/1990 s. 0003 - 0012
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 16 s. 0055
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 16 s. 0055


AVTAL mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Kap Verde om fiske utanför Kap Verdes kust

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN

nedan kallad "gemenskapen", och

REPUBLIKEN KAP VERDE

nedan kallad "Kap Verde",

SOM FINNER att Konventionen mellan afrikanska, västindiska och Stillahavsländerna och Europeiska ekonomiska gemenskapen (AVP-EEG-konventionen) resulterade i en samarbetsanda och en gemensam önskan om tätare förbindelser mellan gemenskapen och Kap Verde,

SOM FINNER att Kap Verde önskar främja ett rationellt nyttjande av sina fiskeresurser genom ökat samarbete,

SOM ERINRAR om att Kap Verde med avseende på havsfisket har suveränitet eller jurisdiktion över en zon som sträcker sig upp till 200 sjömil från kusten,

SOM HAR TAGIT HÄNSYN TILL föreskrifterna i Förenta nationernas havsrättskonvention,

SOM ÄR BESLUTNA att bedriva fisket i en anda av ömsesidig tilltro och respekt för varandras intressen,

SOM ÖNSKAR fastställa villkoren för det fiske som är av ömsesidigt intresse för parterna,

HAR SLUTIT FÖLJANDE AVTAL.

Artikel 1

Syftet med detta avtal är att fastställa de principer och regler som fortsättningen i alla avseenden skall styra fisket för fartyg som seglar under medlemsstaternas flagg, nedan kallade "gemenskapens fartyg", i de vatten över vilka Kap Verde har suveränitet eller jurisdiktion i överensstämmelse med villkoren i Förenta nationernas Konvention om havsrätten och andra folkrättsliga regler, nedan kallad "Kap Verdes fiskezon".

Artikel 2

Kap Verde skall tillåta fiske för gemenskapens fartyg inom Kap Verdes fiskezon i enlighet med detta avtal.

Artikel 3

1. Gemenskapen åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dess fartyg följer föreskrifterna i detta avtal och de lagar som styr fiske i Kap Verdes fiskezon i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention och andra folkrättsliga regler.

2. Kap Verdes myndigheter skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om varje förändring av de ovan nämnda lagarna innan de träder i kraft.

3. De åtgärder som vidtas av Kap Verdes myndigheter för att reglera fisket med tanke på återväxten skall utgå från objektiva och vetenskapliga kriterier och skall gälla både gemenskapens fartyg och andra utländska fartyg, utan att det påverkar tillämpningen av de avtal som har slutits mellan utvecklingsländer inom en viss geografisk region, inklusive ömsesidiga avtal om fisket.

Artikel 4

1. De fartyg från gemenskapen som fiskar i Kap Verdes fiskezon måste inneha en licens som har utfärdats av ansvarig Kap Verde-myndighet på gemenskapens begäran.

2. Utfärdandet av en licens är belagt med en avgift som skall betalas av det berörda fartygets ägare.

3. Förfarandet för ansökan om licens samt hur avgifterna fastställs och betalas beskrivs i bilagan.

Artikel 5

Parterna åtar sig att, direkt eller med hjälp av internationella organisationer, samordna sina ansträngningar för att säkerställa förvaltningen och bevarandet av de levande resurserna i de centrala och östra delarna av Atlanten, särskilt med avseende på vandringsarter, och att underlätta den relevanta vetenskapliga forskningen.

Artikel 6

Befälhavarna på de fartyg som enligt detta avtal har fått tillstånd att fiska inom Kap Verdes fiskezon skall vara skyldiga att skicka in uppgifter om sina fångster till Kap Verdes myndigheter och till Europeiska gemenskapernas kommissions delegation i Praia, i enlighet med de bestämmelser som beskrivs i bilagan.

Artikel 7

Som kompensation för de fiskerättigheter som beviljas enligt artikel 2, skall gemenskapen ge ekonomisk ersättning till Kap Verde enligt det förfarande som fastställs i det protokoll som har bilagts detta avtal, utan att det påverkar tillämpningen av det ekonomiska vederlag som Kap Verde får enligt AVS-EEG-konventionen.

Artikel 8

Om Kap Verdes myndigheter som en följd av förändrad tillgång på fisk beslutar att genomföra bevarande åtgärder som påverkar fisket med gemenskapens fartyg, skall parterna överlägga med varandra i syfte att anpassa bilagan och protokollet.

Dessa överläggningar skall bygga på principen att en inskränkning av de fiskerättigheter som har fastställts i protokollet måste innehålla en proportionell nedsättning av den ekonomiska ersättning som gemenskapen betalar.

Artikel 9

En gemensam kommitté skall inrättas för att se till att detta avtal tillämpas på rätt sätt. Kommittén skall sammanträda antingen i Kap Verde eller i gemenskapen, på begäran av någon av de avtalsslutande parterna.

Parterna skall överlägga med varandra om det uppstår oenigheter om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal.

Artikel 10

Inget i detta avtal skall på något som helst sätt påverka eller inverka menligt på någondera partens ståndpunkter när det gäller havsrätten.

Artikel 11

Detta avtal skall å ena sidan tillämpas på de territorier inom vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen tillämpas och under de förhållanden som anges i fördraget, och å andra sidan på Kap Verdes territorium.

Artikel 12

Bilagan och protokollet utgör en integrerad del av detta avtal och om inget annat anges, är en hänvisning till detta avtal också en hänvisning till bilagan och protokollet.

Artikel 13

1. Detta avtal skall gälla en inledande period om tre år från och med den dag det träder i kraft. Om inte någon av parterna säger upp det genom att meddela detta sex månader före utgången av denna inledande period, skall avtalet förlängas för ytterligare perioder om två år, om det inte sägs upp minst tre månader före utgången av en sådan tvåårsperiod.

2. Vid utgången av den inledande perioden och därefter vid utgången av varje tvåårsperiod, skall de avtalsslutande parterna inleda förhandlingar för att gemensamt besluta om vilka förändringar eller tillägg till bilagan eller protokollet som behöver göras.

Parterna skall inleda förhandlingar om någon av dem säger upp avtalet.

Artikel 14

Detta avtal skall träda i kraft samma dag som parterna har meddelat varandra att de har genomfört de nödvändiga förfarandena.

Artikel 15

Detta avtal har upprättats i två exemplar på danska, holländska, engelska, franska, tyska, grekiska, italienska, portugisiska och spanska och var och en av dessa texter är lika giltiga och skall förvaras i Europeiska gemenskapernas råds generalsekretariats arkiv, och en bestyrkt kopia skall översändas till var och en av de avtalsslutande parterna.

BILAGA

VILLKOR FÖR GEMENSKAPENS FARTYG FÖR FISKE INOM KAP VERDES FISKEZON

A. Licensansökan och utfärdandeformaliteter

1. Ansvarig myndighet i gemenskapen skall via kommissionens delegation i Kap Verde inge en ansökan till Kap Verdes fiskeriministerium för varje fartyg som kommer att användas för fiske enligt avtalet, minst 15 dagar före den begärda giltighetsperioden.

Ansökningarna skall göras på särskilda blanketter som tillhandahålls av Kap Verdes fiskeriministerium, varav en mall bifogas (tillägg 1).

2. Varje licensansökan skall åtföljas av kvitto på betald avgift för licensens giltighetsperiod. Betalning skall göras till ett konto som har öppnats hos ett finansinstitut eller något annat organ som har utsetts av Kap Verdes myndigheter.

Avgifterna skall omfatta alla nationella och lokala avgifter utom hamnavgifter och serviceavgifter.

3. Licenser för alla fartyg skall utfärdas av Kap Verdes fiskeriministerium inom 15 dagar från mottagandet av kvitto på betalningen enligt punkt 2, till fartygsägarna eller deras företrädare via Europeiska gemenskapernas kommissions delegation på Kap Verde.

4. Licensen utfärdas för ett visst fartyg och får inte överlåtas. Ett fartygs licens kan emellertid, om kommissionen för Europeiska gemenskaperna så begär och vid fall av force majeure, ersättas med en ny licens för ett annat fartyg som i allt väsentligt är likadant. Ägaren till det första fartyget skall då återlämna den uppsagda licensen till Kap Verdes fiskeriministerium via Europeiska gemenskapernas kommissions delegation i Kap Verde.

På den nya licensen skall anges

- datum för utfärdande,

- det förhållande att den ersätter det förra fartygets licens för återstoden av giltighetsperioden.

I detta fall skall inga avgifter som fastställts i artikel 4.2 i avtalet tas ut för den kvarstående giltighetsperioden.

5. Licensen måste alltid medföras ombord.

6. Kap Verdes fiskeriministerium skall innan avtalet träder i kraft meddela hur avgiften skall betalas, inklusive information om bankkonton och vilka valutor som skall användas.

B. Villkor för fartyg som fiskar efter tonfisk och fartyg som bedriver fiske med flytrev

1. Licenser skall gälla ett år. De skall kunna förnyas.

2. Avgiften skall fastställas till 20 ecu per ton fångst inom Kap Verdes fiskezon.

3. Licenser skall utfärdas när avgiften till Kap Verdes fiskeriministerium har betalats i form av en klumpsumma på 1 500 ecu per år och fartyg som fiskar tonfisk med trål och 300 ecu per år för varje fartyg som fiskar efter tonfisk med spön med fasta linor eller fartyg som fiskar med flytrev motsvarande de avgifter som betalas för fångst av

- 75 ton tonfisk per år för fartyg som fiskar efter tonfisk med not/vad,

- 15 ton per år för fartyg som fiskar efter tonfisk med spön med fasta linor samt fartyg som fiskar med flytrev.

4. Den slutgiltiga rapporten om de avgifter som förfallit till betalning för fiskeperioden skall utfärdas av Europeiska gemenskapernas kommission i slutet av varje kalenderår på grundval av de fångstrapporter som varje fartyg har lämnat och som bekräftats av något lämpligt vetenskapligt institut, exempelvis Institut français de recherche scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM), Instituto Español de Oceanografia (IEO) och Kap Verdes Instituto Nacional de InvestigaçMo das Pescas (INIP).

Rapporten skall samtidigt sändas till Kap Verdes fiskeriministerium och till fartygsägarna. Eventuella ytterligare avgifter skall av fartygsägarna betalas till Kap Verdes fiskeriministerium senast 30 dagar efter det att den slutliga rapporten har lämnats in, och betalas in på det konto som har öppnats hos ett finansinstitut eller något annat organ som har utsetts av Kap Verdes myndigheter.

Om det belopp som anges i slutrapporten är lägre än den ovan nämnda summan, skall den resulterande balansen inte betalas tillbaka.

C. Villkor för licenser för andra fartyg

1. För fartyg som bedriver fiske med bottenrev skall licenserna gälla tre, sex eller tolv månader. Den årliga avgiften skall låsas till BRT, med 100 ECU per BRT, i proportion till licensens giltighetsperiod.

2. För fartyg som genomför experiment med bläckfiskfiske fastställs avgiften till 60 ECU per BRT och år.

D. Fångstrapporter

1. Fartyg som fiskar efter tonfisk med not/vad, spön med fasta linor och flytrev skall föra loggbok över fångsterna i enlighet med mallen i bilaga 2, för varje fiskeperiod i Kap Verdes fiskezon. Formuläret skall inom 45 dagar efter avslutat fiske i Kap Verdes fiskezon skickas in till Kap Verdes Fiskeriministerium via delegationen från Europeiska gemenskapernas kommission i Kap Verde.

2. Fartyg som bedriver fiske med bottenrev och fartyg som genomför experiment med bläckfiskfiske är skyldiga att till Kap Verdes Fiskeriministerium anmäla sina fångster på det standardformulär som beskrivs i bilaga 3 via delegationen från Europeiska gemenskapernas kommission i Kap Verde. Rapporterna skall vara månadsvisa och de skall skickas in minst var tredje månad.

3. Formuläret måste vara läsbart ifyllt och undertecknat av fartygets befälhavare.

4. Om dessa villkor inte skulle efterlevas förbehåller sig Kap Verdes myndigheter rätten att bland annat använda en eller båda av följande påföljder:

- kränkande fartygs licens tills vidare dras in,

- bötesföreläggande.

Om detta inträffar skall delegationen från Europeiska gemenskapernas kommission i Kap Verde underrättas.

E. Fångsthantering

Gemenskapens fartyg som fiskar efter tonfisk skall närhelst det är möjligt bidra till att förse Kap Verdes konservindustri med tonfisk i proportion till sina fångster inom zonen och till ett pris som fastställs genom ömsesidigt avtal mellan gemenskapens fartygsägare och Kap Verdes fiskemyndigheter på grundval av de aktuella priserna på den internationella marknaden. Betalning skall göras i någon konvertibel valuta.

Dessutom skall fartyg som fiskar efter tonfisk och som landar sin fångst i en hamn i Kap Verde närhelst det är möjligt ställa del av sin bifångst till förfogande för Kap Verdes fiskemyndigheter till lokala marknadspriser.

F. Påmönstring av sjömän

1. Fartyg som fiskar efter tonfisk och fartyg som fiskar med flytrev skall anställa Kap Verdemedborgare på följande villkor och med följande begränsningar:

- När det gäller flottan av fartyg som fiskar efter tonfisk med not/vad skall tre sjömän från Kap Verde mönstras på under tonfiskfiskeperioden i Kap Verdes fiskezon.

- När det gäller flottan av fartyg som fiskar efter tonfisk med spön med fasta linor skall åtta sjömän mönstras på under tonfiskfiskeperioden i Kap Verdes fiskezon, var och en av dem till olika fartyg.

- När det gäller flottan av fartyg som fiskar med flytrev skall två sjömän från Kap Verde mönstras på under fiskeperioden i Kap Verdes fiskezon, var och en av dem till olika fartyg.

2. Lönerna för dessa sjömän skall innan licenserna utfärdas vara fastställda genom ömsesidig överenskommelse mellan fartygsägarna eller deras företrädare och ansvariga myndigheter i Kap Verde. Lönerna skall betalas av fartygsägarna och skall innefatta de sociala avgifter som sjömän omfattas av (inklusive livförsäkring och olycksfalls- eller sjukförsäkring).

3. Om sjömännen inte mönstras på skall fartygsägarna vara skyldiga att betala en klumpsumma som motsvarar lönerna för de sjömän som inte har mönstrats på.

Detta belopp skall användas för till utbildning av sjömän i Kap Verde och skall inbetalas till de konton som anges av Kap Verdes berörda myndigheter.

G. Observatörer ombord

1. På begäran av ansvarig Kap Verde-myndighet skall fartyg på mer än 150 BRT ta ombord en av de nämnda myndigheterna utsedd observatör som skall ha till uppgift att kontrollera fångsterna i Kap Verdes fiskezon. Han skall erbjudas all tänkbar hjälp för att kunna utföra sina uppgifter, inklusive tillgång till lokaler och dokument. Han får inte stanna ombord under längre tid än vad som är nödvändigt för att han skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Fartygets befälhavare skall underlätta observatörens arbete. Observatören skall behandlas på samma sätt som befäl på fartyget. Lön och sociala avgifter för observatören skall betalas av Kap Verdes berörda myndigheter.

2. Observatörens arbete och de förhållanden under vilka han tas ombord får inte störa eller hindra fisket. Den hamn i vilken observatören tas ombord skall fastställas genom ömsesidig överenskommelse mellan Kap Verdes berörda myndigheter och fartygsägaren eller dennes företrädare. Om observatören tas ombord i en utländsk hamn skall hans resekostnader betalas av fartygsägaren. Om ett fartyg som fiskar efter tonfisk lämnar Kap Verdes fiskezon skall åtgärder vidtas för att garantera observatörens återresa till Kap Verde snarast möjligt på fartygsägarens bekostnad.

H. Fiskezoner

1. Gemenskapens fartyg får utöva fiske i följande zoner som bestäms med hänvisning till baslinjerna:

- Utanför 12-milsgränsen för fartyg som fiskar efter tonfisk med not/vad och fartyg som fiskar med flytrev.

- Utanför 6-milsgränsen för fartyg som fiskar efter tonfisk med spön med fasta linor.

- Från baslinjerna för fiske med levande bete och för fartyg som fiskar med bottenrev.

2. Bläckfiskfartyg som fiskar i experimentsyfte får fiska i alla Kap Verdes fiskezoner.

I. Tillåten maskstorlek

Tillåten minsta maskstorlek i lyftet (sträckta maskor) är

- 16 mm för fiske efter levande bete,

- 40 mm för bläckfiskfiske.

När det gäller tonfisk skall den internationella standard som rekommenderas av ICCAT tillämpas.

J. Inträde i och utträde ur zonen

1. Alla fartyg från gemenskapen som fiskar i enlighet med överenskommelsen om Kap Verdes zon skall meddela radiostationen i SaS Vicente datum, tid och position vid inträde i och utträde ur Kap Verdes fiskezon.

2. Under den tid som de fiskar i Kap Verdes zon skall fartygen meddela position och fångst till ansvarig Kap Verde-myndighet var tredje dag via radiostationen i SaS Vicente och ange sin totala fångst varje gång de lämnar zonen.

3. Signal, samtalsfrekvenser och stationens passningstider skall meddelas fartygsägarna eller deras företrädare av Kap Verdes fiskeriministerium när licensen utfärdas.

4. Om radiokommunikation inte kan användas får fartyg använda alternativa metoder, som telex eller telegram.

K. Hamnutrustning, bunkring och service

Gemenskapens fartyg skall, när det är möjligt, i Kap Verde skaffa de förråd och anlita den service de behöver för sin verksamhet. Ansvarig Kap Verde-myndighet skall i samråd med fartygsägarna eller deras företrädare fastställa villkoren för att använda hamnutrustning och, om det är nödvändigt, förråd och service.

L. Förfarande vid eventuell bordning

1. Delegationen för Europeiska gemenskapernas kommission i Kap Verde skall underrättas inom 48 timmar om varje bordning inom Kap Verdes fiskezon av ett fartyg som för någon medlemsstats flagga och som fiskar enligt detta avtal. En kortfattad rapport om omständigheterna och anledningen till bordningen skall inlämnas inom 72 timmar.

2. Ett sammanträde mellan delegationen från Europeiska gemenskapernas kommission i Kap Verde, Kap Verdes Fiskeriministerium och inspektionsmyndigheterna skall hållas inom 24 timmar efter det att ovan nämnda underrättelse inkommit, om möjligt med en företrädare för den berörda medlemsstaten närvarande, och vid detta sammanträde skall parterna utbyta all relevant dokumentation eller information som bidrar till att klargöra omständigheterna för det inträffade. Fartygsägaren eller hans företrädare skall informeras om resultaten av sammanträdet och om eventuella åtgärder efter bordningen.

3. Ett fartyg som har bordats på grund av överträdelse av fiskerättigheterna skall släppas mot betalning av en borgen som fastställes mot bakgrund av den kostnaden som bordningen medförde och de böter och den ersättning som de som är ansvariga för intrånget måste betala.

Tillägg 1

FISKERIVERKET

>Start Grafik>

Licensansökan för utländska fiskefartyg för yrkesmässigt fiske

1. Fartygsägarens namn: .

.

2. Fartygsägarens adress: .

. 3. Fartygsägarens företrädare eller lokala agent: .

.

4. Adress till fartygsägarens företrädare eller lokale agent: .

.

5. Befälhavarens namn: .

6. Fartygets namn: .

7. Registreringsnummer: .

8. Byggnadsår och -ort: .

9. Flagga: .

10. Hemmahamn: .

11. Riggningshamn: .

12. Största längd: .

13. Bredd: .

14. Bruttotonnage: .

15. Nettotonnage: .

16. Lastkapacitet:.

17. Kyl- och fryskapacitet: .

18. Maskintyp och maskinstyrka: .

19. Fiskeinriktning: .

20. Besättning:.

21. Kommunikationsutrustning: .

22. Signal:.

23. VHF-signal:.

24. Fiske som skall bedrivas: .

25. Plats där fångsten skall landas: .

26. Fiskezoner:.

27. Arter som avses fångas: .

28. Giltighetsperiod:.

29. Särskilda villkor:.

30. Den sökandes övriga verksamheter i Kap Verde:.

.

.

.

.

Yttrande från Generaldirektoratet för fiske

.

.

.

.

Fiskeriverket

.

.

.

.

>Slut Grafik>

Tillägg 2

>Hänvisning till film>

Tillägg 3

INFORMATION OM FÅNGSTER I INDUSTRIFISKE

>Start Grafik>

1. Fartygets namn och registreringsnummer: .

2. Nationalitet: .

3. Fartygstyp: .

(dvs. färsk fisk, tonfisk, osv.)

4. Befälhavarens namn: .

5. Fiskelicens utfärdad av: .

Giltig för perioden: .

6. Typ av fiske: .

7. Datum för utsegling: .

Datum för insegling: .

8. Fångster: .

DatumFiskezonFångadTonnageLandningshamnUndertecknad . . . . . . . . . ., befälhavare för ovan nämnda fartyg eller dennes företrädare förklarar härmed att den information som lämnats ovan är riktig, vilket intygas av regeringens observatör.

Bevittnat av regeringens observatör

Underskrift Befälhavare

>Slut Grafik>