21990A0221(01)

Protokoll om Bolivias anslutning till Allmänna tull- och handelsavtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 045 , 21/02/1990 s. 0025 - 0026
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 15 s. 0185
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 15 s. 0185


PROTOKOLL om Bolivias anslutning till Allmänna tull- och handelsavtalet

REGERINGARNA SOM ÄR AVTALSSLUTANDE PARTER TILL ALLMÄNNA TULL- OCH HANDELSAVTALET (nedan kallade "de avtalsslutande parterna" respektive "GATT-avtalet"),

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN OCH BOLIVIAS REGERING (nedan kallad "Bolivia"),

SOM BEAKTAR resultatet av förhandlingarna syftande till Bolivias anslutning till GATT-avtalet,

HAR genom sina företrädare ENATS om följande:

DEL I

Allmänt

1. Bolivia skall, vid detta protokolls ikraftträdande enligt punkt 6, bli avtalsslutande part till GATT-avtalet enligt definitionen i artikel XXXII i avtalet, och skall gentemot de avtalsslutande parterna tillfälligt och med förbehåll för bestämmelserna i detta protokoll tillämpa

a)

del I, III och IV i GATT-avtalet, och

b)

del II i GATT-avtalet i den utsträckning detta är förenligt med Bolivias gällande lagstiftning vid tidpunkten för detta protokoll.

De förpliktelser som följer av artikel 1 punkt 1 genom hänvisning till artikel III och de som följer av artikel II punkt 2 b genom hänvisning till artikel VI i GATT-avtalet skall för tillämpningen av denna punkt anses omfattas av del II.

2. a) De bestämmelser i GATT-avtalet som Bolivia skall tillämpa gentemot de avtalsslutande parterna skall, om inget annat föreskrivs i detta protokoll, vara bestämmelserna i den text som är bifogad till slutakten från andra sammanträdet med förberedande kommittén under Förenta nationernas konferens om handel och sysselsättning, rättad eller ändrad genom sådana akter som kan träda i kraft den dag då Bolivia blir avtalsslutande part.

2. b) I alla fall då det i artikel V punkt 6, artikel VII punkt 4 d och artikel X punkt 3 c i GATT-avtalet hänvisas till dagen för avtalet, skall den dag som skall gälla för Bolivia vara dagen för detta protokoll.

DEL II

Lista

3. Listan i bilagan som rör Bolivia skall vid detta protokolls ikraftträdande knytas till GATT-avtalet.

4. a) I alla fall då det i artikel II punkt 1 i GATT-avtalet hänvisas till dagen för avtalet, skall den dag som skall gälla för varje vara som omfattas av ett medgivande enligt den lista som är bifogad till detta protokoll, vara dagen för detta protokoll.

4. b) Vad gäller hänvisningen i artikel II punkt 6 a i GATT-avtalet till dagen för avtalet, skall den dag som skall gälla för den lista som är bifogad till detta protokoll vara dagen för detta protokoll.

DEL III

Slutbestämmelser

5. Detta protokoll skall deponeras hos generaldirektören för de avtalsslutande parterna. Det skall vara öppet för Bolivias undertecknande till och med den 31 januari 1990. Det skall också vara öppet för de avtalsslutande parternas och Europeiska ekonomiska gemenskapens undertecknande.

6. Detta protokoll träder i kraft den trettionde dagen efter det att det har undertecknats av Bolivia.

7. Bolivia kan, efter att ha blivit avtalsslutande part till GATT-avtalet i enlighet med punkt 1 i detta protokoll, ansluta sig till GATT-avtalet på de gällande villkoren i detta protokoll genom att deponera ett anslutningsdokument hos generaldirektören. Anslutningen skall träda i kraft på den dag då GATT-avtalet träder kraft i enlighet med artikel XXVI eller på den trettionde dagen efter det att anslutningsdokumentet har deponerats, om denna dag infaller senare. Anslutning till GATT-avtalet enligt denna punkt skall vad gäller artikel XXXII i avtalet betraktas som godkännande av avtalet i enlighet med artikel XXVI punkt 4 i detta.

8. Bolivia kan återkalla sitt tillfälliga tillämpande av GATT-avtalet före anslutningen till detta enligt punkt 7, och ett sådant återkallande skall börja gälla den sextionde dagen efter den dag då generaldirektören mottog skriftligt meddelande om detta.

9. Generaldirektören skall snarast sända en bestyrkt kopia av detta protokoll och en anmälan om varje undertecknande av detta enligt punkt 5 till varje avtalsslutande part, till Europeiska gemenskapen, till Bolivia och till varje regering som tillfälligt har anslutit sig till GATT-avtalet.

10. Detta protokoll skall registreras i enlighet med bestämmelserna i artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

Utfärdat i Genève den tredje augusti nittonhundraåttionio, i ett enda exemplar, på engelska, franska och spanska språken, utom där något annat anges vad gäller den bifogade listan. Var och en av dessa texter är lika giltiga.

BILAGA

Lista LXXXIV Bolivia

(Listan kan konsulteras vid GATT:s sekretariat i Genève)