21977A0503(01)

Samarbetsavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanesiska republiken - Protokoll 1 om tekniskt och finansiellt samarbete - Protokoll 2 om definition av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete - Slutakt - Gemensamma förklaringar - Ensidiga förklaringar - Skriftväxling

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 267 , 27/09/1978 s. 0002 - 0088
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 7 s. 0004
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 7 s. 0004
"Grekisk specialutgåva
" Område 11 Volym 12 s. 0004
Spansk specialutgåva: Område 11 Volym 10 s. 0107
Portugisisk specialutgåva: Område 11 Volym 10 s. 0107


SAMARBETSAVTAL mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanesiska republiken

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT

FRANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT

IRLANDS PRESIDENT

ITALIENSKA REPUBLIKENS PRESIDENT

HANS KUNGLIG HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND

och

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD

åena sidan och

LIBANESISKA REPUBLIKENS PRESIDENT

åden andra,

INGRESS

SOM ÖNSKAR visa sin vilja att bibehålla och stärka sina vänskapliga förbindelser i enlighet med principerna i Förenta nationernas stadga,

SOM ÄR BESLUTNA att upprätta ett vittgående samarbete som kommer att bidra till Libanons ekonomiska och sociala utveckling och till att stärka förbindelserna mellan gemenskapen och Libanon,

SOM ÄR BESLUTNA att med beaktande av utvecklingsnivån hos parterna främja ekonomiskt och kommersiellt samarbete mellan gemenskapen och Libanon och skapa en sund grundval för detta i enlighet med sina internationella åtaganden,

SOM ÄR BESLUTNA att skapa en ny modell för förbindelserna mellan utvecklade stater och utvecklingsländer som är förenlig med världssamfundets strävan efter en mera rättvis och bättre balanserad ekonomisk ordning,

HAR BESLUTAT ingå detta avtal och har för detta ändamål som sina befullmäktigade ombud utsett

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG:

Joseph VAN DER MEULEN

Extraordinär och befullmäktigad ambassadör

Ständig företrädare hos Europeiska gemenskaperna

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK:

K. B. ANDERSEN

Utrikesminister

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND PRESIDENT:

Klaus von DOHNANYI

Utrikesminister

FRANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT:

Luc de La BARRE de NANTEUIL

Ambassadör för Frankrike

Ständig företrädare hos Europeiska gemenskaperna

IRLANDS PRESIDENT:

Garret FITZGERALD

Utrikesminister

ITALIENSKA REPUBLIKENS PRESIDENT:

Arnaldo FORLANI

Utrikesminister

HANS KUNGLIG HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG:

Gaston THORN

Premiärminister och utrikesminister för storhertigdömet Luxemburgs regering

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA:

Max van der STOEL

Utrikesminister i kungariket Nederländerna

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND:

David OWEN

Minister för utrikes- och samväldesärenden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD:

David OWEN

Tjänstgörande ordförande i Europeiska gemenskapernas råd

Minister för utrikes- och samväldesärendena

Claude CHEYSSON

Ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission

LIBANESISKA REPUBLIKENS PRESIDENT:

Fouad BOUTROS

Utrikesminister.

Artikel 1

Syftet med detta avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanon är att främja övergripande samarbete mellan parterna för att bidra till Libanons ekonomiska och sociala utveckling och stärka förbindelserna mellan parterna. För detta ändamål kommer föreskrifter och åtgärder att antas och genomföras på områdena ekonomiskt, tekniskt och finansiellt samarbete samt inom handeln.

AVDELNING I EKONOMISKT, TEKNISKT OCH FINANSIELLT SAMARBETE

Artikel 2

Gemenskapen och Libanon skall inleda samarbete i syfte att bidra till Libanons utveckling genom ansträngningar som kompletterar Libanons egna ansträngningar och i syfte att förstärka de befintliga ekonomiska förbindelserna på så bred bas som möjligt till bägge parters fördel.

Artikel 3

För att genomföra det samarbete som avses i artikel 2 skall hänsyn tas i synnerhet till följande:

- Mål och prioriteringar i Libanons utvecklingsplaner och utvecklingsprogram.

- Vikten av de program där de olika åtgärderna ingår.

- Vikten av att främja regionalt samarbete mellan Libanon och andra stater.

Artikel 4

1. Syftet med samarbetet mellan gemenskapen och Libanon skall vara att främja särskilt följande:

- Gemenskapens medverkan i de ansträngningar som Libanon gör för att utveckla sin produktion och ekonomiska infrastruktur i syfte att diversifiera sin ekonomiska struktur. Sådan medverkan skall särskilt anknyta till Libanons industrialisering och moderniseringen av dess jordbruk.

- Saluförande och marknadsföring av libanesiska exportvaror.

- Industriellt samarbete syftande till att höja Libanons industriproduktion genom

- att uppmuntra gemenskapens deltagande i genomförandet av Libanons industriella utvecklingsprogram,

- att främja kontakter och sammankomster mellan industriella beslutsfattare, initiativtagare och företag i Libanon och i gemenskapen, i syfte att gynna upprättandet av nya förbindelser på det industriella området i överensstämmelse med avtalets syften,

- att underlätta förvärv på gynnsamma villkor av patent och annan immateriell äganderätt genom finansiering i enlighet med protokoll 1 eller andra lämpliga överenskommelser med företag och institutioner i gemenskapen,

- att möjliggöra undanröjande av icke-tariffära och icke-kvantitativa handelshinder som kan hindra tillgången till respektive marknad.

- Samarbete inom forskning, teknik och miljöskydd.

- Deltagande av gemenskapsaktörer i arbetsprogram för exploatering, bearbetning och förädling av Libanons naturtillgångar och i alla verksamheter som kan utveckla dessa på platsen, och ansträngningar att få samarbets- och investeringsavtal som för detta ändamål träffas mellan aktörerna att fungera väl.

- Samarbete inom fiskenäringen.

- Uppmuntran till privata investeringar som är i bägge parters gemensamma intresse.

- Utbyte av information om det ekonomiska och finansiella läget och utvecklingen på detta område, på det sätt som behövs för att detta avtal skall fungera väl.

2. Parterna kan besluta om ytterligare samarbetsområden.

Artikel 5

1. Samarbetsrådet skall periodiskt bestämma riktlinjer för samarbetet i syfte att nå de mål som fastslagits i detta avtal.

2. Samarbetsrådet skall vara ansvarigt för att söka metoder för att upprätta samarbete på de områden som definieras i artikel 4. För det ändamålet har rådet befogenhet att fatta beslut.

Artikel 6

Gemenskapen skall delta i finansieringen av alla åtgärder för att främja Libanons utveckling på de villkor som anges i protokoll 1 om tekniskt och finansiellt samarbete, med beaktande av de möjligheter som ett trepartssamarbete kan erbjuda.

Artikel 7

Parterna skall underlätta genomförandet av samarbets- och investeringsavtal som är i bägge parters intresse och som faller inom ramen för detta avtal.

AVDELNING II HANDELSSAMARBETE

Artikel 8

Inom handelns område är avtalets syfte att främja handeln mellan parterna, med beaktande av deras respektive utvecklingsnivå och av behovet att skapa bättre jämvikt i handeln, i syfte att öka tillväxttakten i Libanons handel och förbättra villkoren för libanesiska varors avsättning på gemenskapsmarknaden.

A. Industrivaror

Artikel 9

Med förbehåll för vad som föreskrivs i artiklarna 12, 13 och 15 skall tullar och avgifter med likvärdig verkan på import till gemenskapen av varor med ursprung i Libanon, andra än dem som är förtecknade i bilaga II till Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och i bilaga A till detta avtal, upphävas den dag detta avtal träder i kraft.

Artikel 10

1. Vad beträffar tullar som har ett skyddselement och ett fiskalt element skall artikel 9 gälla för skyddselementet.

2. Förenade kungariket skall ersätta tullar av fiskal karaktär och det fiskala elementet i sådana tullar med en nationell skatt, i enlighet med artikel 38 i akten om anslutningsvillkoren och anpassning av fördragen av den 22 januari 1972.

Artikel 11

Kvantitativa restriktioner på import och åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner på import till gemenskapen av varor med ursprung i Libanon, andra än de som är förtecknade i bilaga II till Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, skall upphävas den dag detta avtal träder i kraft.

Artikel 12

De åtgärder som föreskrivs i artikel 1 i protokoll 7 till den akt om anslutningsvillkoren och anpassning av fördragen som avses i artikel 10 avseende import av motorfordon och sammansättningsindustrin för motorfordon i Irland, skall tillämpas på Libanon.

Artikel 13

1. För import av nedan angivna varor skall gälla årliga tak, ovanför vilka de tullar som i övrigt faktiskt tillämpas på import från tredje land får återinföras i enlighet med punkterna 2-6. Det tak som skall gälla det år då avtalet träder i kraft anges för varje varuslag.

>Plats för tabell>

2. Från och med året efter det att avtalet trätt i kraft skall de tak som anges i punkt 1 årligen höjas med 5 %.

3. Gemenskapen förbehåller sig rätten att införa tak för varor hänförliga till följande rubriker i Gemensamma tulltaxan: undernummer 28.40 B II (fosfater, inbegripet polyfosfater, andra än ammoniak), kap. 76 (aluminium), nr 42.02 (reseeffekter [t.ex. koffertar, resväskor, hattaskar, resväskor, ryggsäckar], shoppingväskor, handväskor, axelremsväskor, portföljer, plånböcker, portmonnäer, kosmetikväskor, verktygsväskor, tobakspungar, fodral, askar [t.ex. för vapen, musikinstrument, kikare, bijouterier, flaskor, kragar, skodon, borstar] och liknande behållare, av läder eller konstläder, av vulkanfiber, av plast, av papp eller av textilmaterial) och nr 55.05 (bomullsgarn, inte i detaljhandelsförpackning)

4. När ett tak som har bestämts för iimport av en vara som omfattas av bestämmelserna i denna artikel har uppnåtts, får de tullar som faktiskt tillämpas på import från tredje land återinföras på import av varan till kalenderårets slut.

5. När importen till gemenskapen av en vara för vilken tak gäller har nått 75 % av den bestämda nivån, skall gemenskapen underrätta samarbetsrådet om detta.

6. De tak som föreskrivs i denna artikel skall upphävas senast den 31 december 1979.

Artikel 14

1. Gemenskapen förbehåller sig rätten att modifiera de regler som gäller för petroleumprodukter hänförliga till undernummer och nr 27.10, 27.11 A och B I, 27.12, 27.13 B och 27.14 i Gemensamma tulltaxan

- då en gemensam ursprungsdefinition för petroleumvaror antas,

- då beslut fattas i enlighet med en gemensam handelspolitik, eller

- då en gemensam energipolitik fastställs.

2. I det fallet skall gemenskapen se till att import av dessa varor åtnjuter fördelar som är likvärdiga med dem som föreskrivs i detta avtal.

Beträffande tillämpningen av denna punkt skall på endera partens begäran samråd hållas inom samarbetsrådet.

3. Med förbehåll för vad som anges i punkt 1 skall detta avtal inte påverka de icke-tariffära regler som är tillämpliga på import av petroleumvaror.

Artikel 15

För varor som framställts genom förädling av jordbruksprodukter förtecknade i bilaga B skall de tullnedsättningar som anges i artikel 9 tillämpas på den fasta delen av den avgift som tas ut vid import av dessa produkter till gemenskapen.

B. Jordbruksprodukter

Artikel 16

1. Tullsatsen vid import till gemenskapen av följande varor med ursprung i Libanon skall nedsättas med den procentsats som anges för varje varuslag.

>Plats för tabell>

2. Punkt 1 skall gälla för färska citroner enligt undernummer 08.02 ex C i Gemensamma tulltaxan under förutsättning att priset på gemenskapens inre marknad på citroner importerade från Libanon, efter förtullning och avdrag av andra importavgifter än tullar, inte är mindre än referenspriset plus vad som på referenspriset tillkommer av tull beräknad efter den tullsats som faktiskt til lämpas vid import från tredje land jämte ett fast belopp på 1,20 beräkningsenheter per 100 kg.

3. De importavgifter, andra än tullar, som avses i punkt 2 skall vara de som används för beräkning av införselpriserna enligt förordning (EEG) nr 1035/72 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker.

Gemenskapen skall dock ha rätt att beräkna det belopp som skall dras av i fråga om importavgifter andra än tullar enligt punkt 2 på ett sådant sätt, alltefter ursprung, att man undviker de svårigheter som kan uppkomma genom dessa avgifters inverkan på införselpriserna.

Artikel 23-28 i förordning (EEG) nr 1035/72 skall alltjämt gälla.

4. Utan hinder av punkt 1 skall Danmark, Irland och Förenade kungariket ha rätt att fram till den 1 januari 1978 på import av färska apelsiner enligt undernummer 08.02 ex A i Gemensamma tulltaxan och färska mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas), klementiner, wilkings och liknande citrushybrider enligt undernummer 08.02 ex B i Gemensamma tulltaxan tillämpa tullsatser som inte får vara lägre än vad som anges i bilaga C.

Artikel 17

Vid import till gemenskapen av följande varor med ursprung i Libanon skall gemenskapstull beräknas enligt här angiven tullsats.

>Plats för tabell>

Artikel 18

1. Förutsatt att Libanon lägger en specialavgift på export av oraffinerad olivolja enligt undernummer 15.07 A II i Gemensamma tulltaxan, och förutsatt vidare att denna specialavgift avspeglas i importpriset, skall gemenskapen vidta nödvändiga åtgärder för att se till

a) att avgiften vid import till gemenskapen av nämnda slags olivolja, helt framställd i Libanon och transporterad direkt därifrån till gemenskapen, är lika med importavgiften i enlighet med artikel 13 i förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter, minus 0,5 beräkningsenheter per 100 kg, och

b) att den enligt punkt a beräknade avgiften nedsätts med ett belopp som är lika stort som den specialavgift som erlagts, dock högst 4 beräkningsenheter per 100 kg.

2. Om Libanon inte tar ut den specialavgift som avses i punkt 1, skall gemenskapen vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att avgiften vid import av ifrågavarande slags olivolja beräknas i enlighet med artikel 13 i förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter, minus 0,5 beräkningsenheter per 100 kg.

3. Vardera parten skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bestämmelserna i punkt 1 och skall, om svårigheter uppstår, på den andra partens begäran tillhandahålla de uppgifter som behövs för att systemet skall fungera väl.

4. Samråd om hur det system som föreskrivs i denna artikel fungerar skall äga rum inom samarbetsrådet på endera partens begäran.

Artikel 19

1. De nedsättningar som anges i artikel 16 skall tillämpas på de tullsatser som faktiskt tillämpas gentemot tredje land.

2. De tullsatser som uppkommer genom de nedsättningar som görs av Danmark, Irland och Förenade kungariket får dock inte i något fall bli lägre än dem som dessa länder tillämpar gentemot gemenskapen i dess ursprungliga sammansättning.

3. Trots vad sägs i punkt 1 får Danmark, Irland och Förenade kungariket behålla sina tullsatser, om tillämpningen av punkt 1 skulle medföra att tullsatserna tillfälligt förskjuts i riktning bort från den slutgiltiga tullen, detta till dess att nivån tullen har uppnåtts vid en senare anpassning, eller så får de tillämpa den nivå som följer av en senare anpassning så snart som tullsatserna når eller passerar den nivån.

4. De nedsatta tullsatser som beräknas i enlighet med artikel 16 skall avrundas till en decimal.

Dock skall avrundning göras till fyra decimaler vad gäller de särskilda tullar eller den särskilda del av blandade tullar som utgår enligt Irlands och Förenade kungarikets tulltaxor, förutsatt att gemenskapen tillämpar artikel 39.5 i akten om anslutningsvillkoren och de ändringar i fördragen som avses i artikel 10.

Artikel 20

1. Om särskilda regler skulle införas till följd av genomförandet av gemenskapens jordbrukspolitik, eller om befintliga regler av detta skäl skulle modifieras eller om bestämmelserna om genomförandet av jordbrukspolitiken skulle modifieras eller utvecklas, får gemenskapen ändra de regler som fastställts i detta avtal vad gäller de ifrågavarande varorna.

I sådana fall skall gemenskapen ta vederbörlig hänsyn till Libanons intressen.

2. Om gemenskapen vid tillämpningen av punkt 1 ändrar de regler som har fastställts genom detta avtal för produkter som omfattas av bilaga II till Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, skall den ge import av varor med ursprung i Libanon en fördel som är jämförbar med den som föreskrivs i detta avtal.

3. Tillämpningen av denna artikel kan göras till föremål för samråd i samarbetsrådet.

C. Gemensamma bestämmelser

Artikel 21

1. De varor med ursprung i Libanon som avses i detta avtal får när de importeras till gemenskapen inte åtnjuta en gynnsammare behandling än den som medlemsstaterna tillämpar sinsemellan.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall hänsyn inte tas till de tullar och avgifter med motsvarande verkan som följer av tillämpning av artiklarna 32, 36 och 59 i den akt om anslutningsvillkoren och anpassning av fördragen som avses i artikel 10.

Artikel 22

1. Med förbehåll för de särskilda bestämmelser som gäller gränshandel skall Libanon medge gemenskapen en behandling på handelsområdet som inte är mindre gynnsam än den som ges mest gynnad nation.

2. Punkt 1 skall inte tillämpas vid bibehållandet eller in- rättandet av tullunioner eller frihandelsområden.

3. Libanon får dessutom göra undantag från bestämmelserna i punkt 1 vad gäller åtgärder som vidtas i syfte att åstadkomma regional ekonomisk integration eller åtgärder som gynnar utvecklingsländerna. Gemenskapen skall underrättas om sådana åtgärder.

Artikel 23

1. Parterna skall vid undertecknandet av detta avtal underrätta varandra om de föreskrifter de tillämpar enligt gällande handelsavtal.

2. Libanon skall ha rätt att i reglerna för handel med gemenskapen införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan och nya kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan och att höja de tullsatser och skärpa de kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan som tillämpas på varor med ursprung i eller som exporteras till gemenskapen, i de fall sådana åtgärder är nödvändiga på grund av Libanons behov av industrialisering och utveckling. Gemenskapen skall underrättas om sådana åtgärder.

Beträffande tillämpningen av sådana åtgärder skall samråd ske inom samarbetsrådet på endera partens begäran.

Artikel 24

När Libanon tillämpar kvantitativa restriktioner i form av kvoter eller valutatilldelning för en viss vara i enlighet med sin lagstiftning skall den behandla gemenskapen som en enhet.

Artikel 25

Vid de översyner av avtalet som föreskrivs i artikel 44 i avtalet skall parterna eftersträva att göra framsteg i ansträngningarna att undanröja handelshinder samtidigt som man beaktar Libanons väsentliga utvecklingsbehov.

Artikel 26

Vid tillämpning av denna avdelning av avtalet skall protokoll 2 som är fogat till detta avtal bestämma ursprungsreglerna.

Artikel 27

Vid sådana modifikationer av nomenklaturen i parternas tulltaxor som påverkar de varor som avses i detta avtal får samarbetsrådet anpassa nomenklaturen för dessa varor så att de överensstämmer med modifikationerna.

Artikel 28

Parterna skall avhålla sig från varje åtgärd eller bruk av intern fiskal karaktär som direkt eller indirekt innebär diskriminering mellan varor från den ena parten och likadana varor med ursprung i den andra partens territorium.

Produkter som exporteras till någondera partens territorium får inte ge rätt till återbäring av nationell skatt utöver det belopp av direkt eller indirekt skatt som har påförts dem.

Artikel 29

Betalningar som avser kommersiella transaktioner som utförs i enlighet med utländska handels- och valutabestämmelser och överföring av sådana betalningar till den medlemsstat i gemenskapen där betalningsmottagaren är bosatt eller till Libanon skall vara fria från varje restriktion.

Artikel 30

Detta avtal skall inte hindra sådana förbud eller restriktioner för import, export eller transitering av varor som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt, eller regler avseende guld och silver. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan parterna.

Artikel 31

1. Om någon av parterna finner att dumpning förekommer i handeln med den andra parten, får den vidta lämpliga åtgärder mot detta bruk i enlighet med överenskommelsen om tillämpning av artikel VI i GATT, på de villkor och i överensstämmelse med de förfaranden som fastställs i artikel 33.

2. Vad gäller åtgärder som riktas mot bonus eller sub- ventioner åtar sig parterna att iaktta de regler som anges i artikel VI i GATT.

Artikel 32

Om allvarliga störningar uppstår i någon sektor av näringslivet eller om svårigheter uppkommer som kan vålla en allvarlig försämring i en regions ekonomi, får den berörda parten vidta nödvändiga skyddsåtgärder på de villkor och i överensstämmelse med de förfaranden som fastställs i artikel 33.

Artikel 33

1. I det fall en part underkastar varor kan vålla svårigheter av det slag som avses i artikel 32 ett administrativt förfarande med syfte att snabbt klarlägga tendensen i handelsflödena, skall den underrätta den andra parten om detta.

2. I de fall som anges i artiklarna 31 och 32 skall den berörda parten, innan han vidtar de åtgärder som där föreskrivs eller så snart som möjligt i de fall då punkt 3 b är tillämplig, lämna samarbetsrådet alla de relevanta uppgifter som behövs för en ingående undersökning av läget i syfte att finna en lösning som är godtagbar för parterna.

Vid valet av åtgärder skall företräde lämnas sådana som minst stör detta avtals funktion. Åtgärderna får inte gå utöver vad som är strikt nödvändigt för att undanröja de svårigheter som har uppstått.

Samarbetsrådet skall omedelbart underrättas om alla skyddsåtgärder, och dessa skall behandlas vid regelbundna samråd inom samarbetsrådet, särskilt med avsikt att upphäva dem så snart som omständigheterna tillåter.

3. Vid tillämpning av punkt 2 skall följande gälla:

a) Vad beträffar artiklarna 31 och 32 skall samråd i samarbetsrådet äga rum innan den berörda parten vidtar åtgärderna.

b) I undantagsfall som kräver omedelbar åtgärd och som gör en förhandsgranskning omöjlig, får den berörda parten i de situationer som anges i artiklarna 31 och 32 omedelbart tillämpa sådana försiktighetsåtgärder som är strikt nödvändiga för att undanröja svårigheterna.

Artikel 34

När en eller flera medlemsstater i gemenskapen eller Libanon är i allvarliga svårigheter eller allvarligt hotas av svårigheter som rör dess betalningsbalans, får den berörda parten vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Vid val av åtgärder skall företräde lämnas sådana som minst stör detta avtals funktion. Den andra parten skall omedelbart underrättas om alla skyddsåtgärder, och dessa skall behandlas vid regelbundna samråd inom samarbetsrådet, särskilt med avsikt att upphäva dem så snart som omständigheterna tillåter.

AVDELNING III ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 35

1. Härmed inrättas ett samarbetsråd, vilket för att de mål som anges i detta avtal skall uppnås skall ha befogenhet att fatta beslut i de fall som föreskrivs i avtalet.

Besluten skall vara bindande för parterna, som skall vidta de åtgärder som behövs för att genomföra dem.

2. Samarbetsrådet får också formulera de resolutioner, rekommendationer eller yttranden som det finner önskvärda för att nå de gemensamma målen och få avtalet att fungera smidigt.

3. Samarbetsrådet skall anta sin arbetsordning.

Artikel 36

1. Samarbetsrådet skall vara sammansatt av å ena sidan företrädare för gemenskapen och dess medlemsstater och å andra sidan av företrädare för Libanon.

2. Samarbetsrådet skall träffa sina avgöranden genom enhällighet mellan gemenskapen å ena sidan och Libanon å den andra.

Artikel 37

1. Ordförandeskapet i samarbetsrådet skall innehas omväx- lande av parterna, i överensstämmelse med de föreskrifter som skall fastställas i rådets arbetsordning.

2. Samarbetsrådet skall av sin ordförande sammankallas en gång om året.

Samarbetsrådet skall dessutom sammanträda när det är nödvändigt, på begäran av endera parten i enlighet med de villkor som skall fastställas i dess arbetsordning.

Artikel 38

1. Samarbetsrådet får besluta att inrätta kommittéer som kan biträda det i dess arbete.

2. I sin arbetsordning skall samarbetsrådet bestämma sammansättning av och uppgift för kommittérna samt hur de skall arbeta.

Artikel 39

Samarbetsrådet skall vidta varje lämplig åtgärd för att underlätta det nödvändiga samarbetet och kontakterna mellan Europaparlamentet och företrädarna för Libanons folkförsamling.

Artikel 40

Vardera parten skall om andra parten så begär tillhandahålla alla relevanta uppgifter om alla avtal den sluter som innehåller regler om tull och handel och om alla ändringar i gällande tulltaxa och regler för utrikeshandel.

När sådana ändringar eller avtal har en direkt och särskild inverkan på detta avtals funktion, skall lämpligt samråd hållas inom samarbetsrådet på begäran av den andra parten så att avtalsparternas intressen kan beaktas.

Artikel 41

1. Parterna skall vidta alla generella eller särskilda åtgärder som behövs för att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal. De skall se till att de mål som har angivits i avtalet nås.

2. Om endera parten anser att den andra parten har underlåtit att fullgöra ett åtagande enligt avtalet, får den vidta lämpliga åtgärder. Den skall dessförinnan lämna samarbetsrådet alla relevanta uppgifter som behövs för en ingående undersökning av läget i syfte att finna en lösning som är godtagbar för avtalsparterna.

Vid valet av sådana åtgärder skall företräde lämnas sådana som minst stör detta avtals funktion. Samarbetsrådet skall omedelbart underrättas om alla skyddsåtgärder, och dessa skall behandlas vid samråd inom samarbetsrådet, om den andra parten så begär.

Artikel 42

Ingenting i detta avtal skall hindra endera parten från att vidta åtgärder

a) som den finner nödvändiga för att hindra att uppgifter röjs som strider mot partens väsentliga säkerhetsintresse,

b) som avser handel med vapen, ammunition eller som avser krigsmateriel eller sådan forskning, utveckling eller produktion som är nödvändig för försvarsändamål, förutsatt att åtgärderna inte försämrar konkurrensvillkoren för varor som inte är avsedda för specifikt militära ändamål, eller

c) som den anser väsentliga för sin säkerhet i krigstid eller i ett tillstånd av allvarlig internationell spänning.

Artikel 43

På de områden som omfattas av detta avtal får

- de regler som tillämpas av Libanon gentemot gemenskapen inte leda till diskriminering av medlemsstaterna, deras medborgare eller deras företag,

- de regler som tillämpas av gemenskapen gentemot Libanon inte leda till diskriminering av libanesiska medborgare eller företag.

Artikel 44

Parterna skall i enlighet med förhandlingsförfarandet för själva avtalet se över avtalets resultat, i första hand under perioden från början av år 1979 och därefter från början av år 1984, och undersöka alla förbättringar som skulle kunna göras från och med den 1 januari 1980 respektive från och med den 1 januari 1985 på grundval av de erfarenheter som har vunnits av avtalets tillämpning och av däri definierade mål.

Artikel 45

Protokollen 1 och 2 samt bilagorna A, B och C skall ingå i avtalet. Deklarationerna och skriftväxlingarna skall tas in i slutdokumentet, som skall utgöra en integrerad del av avtalet.

Artikel 46

Endera parten skall kunna säga upp detta avtal genom ett meddelande till andra parten. Avtalet skall upphöra att gälla tolv månader efter den dag ett sådant meddelande gjorts.

Artikel 47

Avtalet skall gälla å ena sidan för de territorier på vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen är tillämpligt, på de villkor som fastställs i det fördraget, å andra sidan för Libanons territorium.

Artikel 48

Avtalet är upprättat i två exemplar på danska, engelska, franska, italienska, nederländska, tyska och arabiska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Artikel 49

Detta avtal skall antas av parterna i överensstämmelse med deras egna förfaranden.

Avtalet skall träda i kraft första dagen i andra månaden efter det att anmälan har gjorts om att de förfaranden som avses i första stycket har fullgjorts.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

>Hänvisning till film>

Udfærdiget i Bruxelles, den tredje maj nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the third day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le trois mai mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatta a Bruxelles, addì tre maggio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de derde mei negentienhonderd zevenenzeventig.

>Hänvisning till film>

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

>Hänvisning till film>

For Hendes Majestæt dronningen af Danmark

>Hänvisning till film>

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

>Hänvisning till film>

Pour le président de la République française

>Hänvisning till film>

For the President of Ireland

>Hänvisning till film>

Per il presidente della Repubblica italiana

>Hänvisning till film>

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

>Hänvisning till film>

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

>Hänvisning till film>

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>Hänvisning till film>

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

>Hänvisning till film>

BILAGA A

I artikel 9 avsedda varor som är undantagna från avtalet

>Plats för tabell>

BILAGA B

I artikel 15 avsedda varor

>Plats för tabell>

BILAGA C

Lägsta tullsatser som får tillämpas enligt artikel 16.4

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

PROTOKOLL 1 om tekniskt och finansiellt samarbete

Artikel 1

Gemenskapen skall inom ramen för finansiellt och tekniskt samarbete delta i finansiering av åtgärder som bidrar till Libanons ekonomiska och sociala utveckling.

Artikel 2

1. För de ändamål som anges i artikel 1 skall, för en period som slutar den 31 oktober 1981, sammanlagt 30 miljoner europeiska beräkningsenheter anslås enligt följande:

a) 20 miljoner europeiska beräkningsenheter i form av lån från Europeiska investeringsbanken, nedan kallad "banken", tagna ur bankens egna medel på de villkor som anges i dessa stadgar,

b) 2 miljoner europeiska beräkningsenheter i form av lån på särskilda villkor, och

c) 8 miljoner europeiska beräkningsenheter i form av bidrag.

Föreskrifter får ges beträffande bidrag till riskkapital, att avräknas mot det belopp som avses under b.

2. De lån som avses under punkt 1 a skall i regel förknippas med räntesubventioner på upp till 2 %, finansierade med de medel som avses i punkt 1 c.

Artikel 3

1. Det totala belopp som bestäms i artikel 2 skall användas för finansiering eller delfinansiering av

- kapitalkrävande projekt på områdena produktion och ekonomisk infrastruktur, syftande särskilt till att diversifiera Libanons ekonomiska struktur och i synnerhet att främja dess industrialisering och jordbrukets modernisering,

- tekniskt samarbete som en förberedelse eller ett komplement till kapitalkrävande projekt utarbetade av Libanon, och

- tekniskt samarbete på utbildningsområdet.

2. Gemenskapsstöd skall användas för att täcka de kostnader som uppstår vid genomförandet av godkända projekt eller åtgärder. Det får inte användas för att täcka kostnaderna för löpande administration, underhåll eller drift.

Artikel 4

Villkoren för finansiering eller delfinansiering av de projekt och det samarbete som avses i artikel 3 skall, med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 2 och 6, bestämmas i enlighet med varje projekts eller samarbetes beskaffenhet och särskilda egenskaper.

Artikel 5

1. De belopp som varje år skall anvisas för de olika formerna av stöd skall fördelas så jämnt som möjligt över detta protokolls tillämpningstid. Under den första delen av den perioden får dock, inom rimliga gränser, en förhållandevis större del anvisas.

2. Alla medel som inte har anvisats den 31 oktober 1981 skall så länge de räcker användas i enlighet med samma regler som de som föreskrivs i detta protokoll.

Artikel 6

1. För lån som lämnats av banken ur dess egna medel skall de villkor gälla vad gäller lånetid som bestäms på grundval av projektens ekonomiska och finansiella egenskaper. Räntesatsen skall vara den som banken eljest til lämpar vid den tidpunkt då låneavtalet undertecknas, frånsett den räntesubvention som avses i artikel 2.2.

2. Lån på särskilda villkor skall ges på 40 år med 10 års amorteringstid. Räntesatsen skall sättas till 1 %.

3. Lånen får ges via staten eller lämpliga libanesiska organ mot att de i sin tur lånar beloppen vidare till de slutliga mottagarna på de villkor som bestämts genom överenskommelse med gemenskapen och på grundval av projektens ekonomiska och finansiella egenskaper.

Artikel 7

Stöd som gemenskapen lämnar för genomförandet av vissa projekt får med Libanons godkännande ta formen av samfinansiering, där särskilt kredit- och utvecklingsorgan samt kredit- och utvecklingsinstitutioner i Libanon, medlemsstaterna eller tredje länder eller internationella finansorganisationer deltar.

Artikel 8

Följande skall kunna delta i det finansiella och tekniska samarbetet:

a) I allmänhet:

- Libanesiska staten.

b) Med libanesiska statens medgivande vad gäller projekt eller åtgärder som den har godkänt:

- Officiella libanesiska utvecklingsorgan.

- Privata organ som är verksamma i Libanon och arbetar med ekonomisk och social utveckling.

- Företag som bildats enligt libanesisk lag och som driver rörelse med de metoder för ledning och förvaltning som är gängse i industri- och affärsverksamhet.

- Grupper av producenter som är medborgare i Libanon samt undantagsvis, när sådana grupper inte finns, producenterna själva.

- Stipendiater och praktikanter som skickas ut av Libanon i enlighet med de utbildningsprogram som avses i artikel 3.

Artikel 9

1. Då avtalet mellan gemenskapen och Libanon träder i kraft skall parterna genom ömsesidig överenskommelse fastställa de särskilda målen för finansiellt och tekniskt samarbete, med hänsyn till de prioriteringar som fastställts i Libanons utvecklingsplan.

Dessa mål får genom ömsesidig överenskommelse ses över så att man kan ta hänsyn till förändringar i Libanons ekonomiska läge eller de mål och prioriteringar som anges i dess utvecklingsplan.

2. Inom den ram som upprättas i enlighet med punkt 1 skall finansiellt och tekniskt samarbete avse projekt och åtgärder för vilka planerna har utarbetats av Libanon eller av andra förmånstagare med Libanons godkännande.

Artikel 10

1. För varje ansökan om finansiellt stöd i detta protokoll skall en akt lämnas till gemenskapen av den förmånstagare som avses i artikel 8 a eller, med Libanons medgivande, dem som avses i artikel 8 b.

2. Gemenskapen skall utvärdera ansökningarna i samarbete med libanesiska staten och förmånstagarna, i enlighet med de mål som anges i artikel 9.1, och underrätta dem om de beslut som fattas beträffande ansökningarna.

Artikel 11

För genomförande, ledning och underhåll av planer som finansieras enligt detta protokoll skall Libanon eller någon av de förmånstagare som avses i artikel 8 i detta protokoll ansvara.

Gemenskapen skall se till att det finansiella stödet används i enlighet med den överenskomna fördelningen och kommer till största möjliga ekonomiska nytta.

Artikel 12

1. Vad gäller projekt och åtgärder som finansieras av gemenskapen skall deltagande i upphandling och andra förfaranden för tilldelning av kontrakt stå öppna på lika villkor för alla fysiska eller juridiska personer i medlemsstaterna och i Libanon.

2. För att främja libanesiska företags deltagande i utförandet av byggentreprenadkontrakt får på förslag av det ifrågavarande gemenskapsorganet ett påskyndat förfarande för infordran av anbud användas, som innebär kortare tidsfrister för ingivande av anbud, i de fall då byggentreprenadarbetena genom sin storlek huvudsakligen är av intresse för libanesiska företag.

Detta förkortade förfarande får användas för infordran av anbud då värdet uppskattas till mindre än 1 miljon beräkningsenheter.

3. Andra länders deltagande i kontrakt som finansieras av gemenskapen får i undantagsfall beslutas genom överenskommelse mellan parterna.

Tredje lands deltagande kan också under samma omständigheter bestämmas när gemenskapen deltar i finansieringen tillsammans med andra finansiärer.

Artikel 13

I enlighet med gällande nationell lag skall Libanon på kontrakt som tilldelats för genomförande av projekt eller åtgärder som är finansierade av gemenskapen tillämpa skatte- och tullregler som är lika förmånliga som de som tillämpas i fråga om andra internationella organisationer.

Artikel 14

När ett lån beviljas någon annan än libanesiska staten får gemenskapen som villkor för lånet kräva garanti av libanesiska staten eller annan tillfredsställande säkerhet.

Artikel 15

Under hela lånetiden för lån som beviljas i enlighet med detta protokoll skall Libanon åta sig att ge låntagarna tillgång till den utländska valuta som är nödvändig för att betala ränta, provision och amorteringar.

Artikel 16

Det finansiella och tekniska samarbetets resultat skall årligen granskas av samarbetsrådet. Detta skall vid behov ange allmänna riktlinjer för verksamheten.

PROTOKOLL 2 om definition av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete

AVDELNING I Definition av begreppet ursprungsvaror

Artikel 1

Vid tillämpning av detta avtal skall en vara som transporterats direkt i enlighet med artikel 5 anses ha sitt ursprung i Libanon respektive i gemenskapen om den uppfyller följande villkor.

1. En vara skall anses ha sitt ursprung i Libanon, om

a) den helt framställts i Libanon, eller

b) den har framställts i Libanon med användning av varor som är helt framställd i Libanon men där har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i den mening som avses i artikel 3. Detta villkor skall dock inte gälla varor som i den mening som avses i detta protokoll har sitt ursprung i gemenskapen.

2. En vara skall anses ha sitt ursprung i gemenskapen, om

a) den helt framställts i gemenskapen, eller

b) den har framställts i gemenskapen med användning av varor som inte är helt framställda i gemenskapen men där har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i den mening som avses i artikel 3. Detta villkor skall dock inte gälla varor som i den mening som avses i detta protokoll har sitt ursprung i Libanon.

Varorna i lista C i bilaga 4 skall tillfälligt undantas från detta protokolls räckvidd.

Artikel 2

Följande varor skall anses helt framställda i den mening som avses i artiklarna 1.1 a och 1.2 a i Libanon respektive i gemenskapen:

a) Mineraler utvunna ur dess mark eller havsbotten.

b) Vegetabiliska produkter skördade på dess territorium.

c) Levande djur födda och uppfödda på dess territorium.

d) Produkter från levande djur födda och uppfödda på dess territorium.

e) Produkter erhållna genom jakt eller fiske på dess territorium.

f) Produkter av havsfiske eller andra varor som hämtats ur havet av dess fartyg.

g) Produkter framställda ombord på dess fabriksfartyg, uteslutande av varor som avses i punkt f.

h) Begagnade artiklar som insamlats på dess territorium och är tjänliga endast för att återvinna råvaror.

i) Avfall och skrot som kommer från tillverkning som utförs på dess territorium.

j) Varor framställda på dess territorium uteslutande av varor enligt punkt a-i.

Artikel 3

1. Vid tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 1.1 b och 1.2 b skall följande anses vara tillräcklig bearbetning eller behandling:

a) Bearbetning eller behandling som leder till att varan klassificeras enligt ett annat nummer än något av de bearbetade eller behandlade varorna, dock med undantag av den bearbetning eller behandling som anges i lista A i bilaga 2 i de fall de speciella regler som anges i den listan är tillämpliga.

b) Bearbetning eller behandling som anges i lista B i bilaga 3.

"Avdelning", "kapitel" och "nr" skall avse avdelning, kapitel och tulltaxenummer i nomenklaturen för klassificering av varor i tulltarifferna (Brysselnomenklaturen).

2. När det i listorna A eller B för en viss vara anges en procentuell begränsning av värdet på de råvaror och delar som använts i framställningen, får råvarornas och delarnas sammanlagda värde - oberoende av om de under behandlingens, bearbetningens eller monteringens lopp har bytt tulltaxenummer eller inte, med de begränsningar och på de villkor som anges i de bägge listorna - inte utgöra en större andel av den framställda produktens värde än den andel som är gemensam för de båda listorna eller, om de anger olika andelar, den större av dessa andelar.

3. Vid tillämpning av artiklarna 1.1 b och 1.2 b skall följande alltid anses vara en bearbetning eller behandling som är otillräcklig för att ge varan ursprungsstatus, oavsett om den möjliggör ändring av tulltaxenummer:

a) Åtgärder som säkerställer att varan bevaras i gott skick under transport eller förvaring (ventilering, utbredning, torkande, kylning, inläggning i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande).

b) Enkla åtgärder bestående av borttagande av damm, siktning eller sållning, sortering, klassificering, gruppering (inbegripet sammanföring av artiklar till satser) tvättning, målning, beskärning.

c) i) Ompackning och uppdelning eller hopslagning av försändelser.

ii) Förpackning på flaskor, i säckar, fodral, lådor, montering på kort eller kartong osv. och alla andra enkla förpackningsåtgärder.

d) Påsättande av märken, etiketter eller andra liknande särskiljande beteckningar på varorna eller deras förpackning.

e) Enkel blandning av varor, även av varor av olika slag, där någon eller några komponenter i blandningen inte fyller de villkor som fastställts i detta protokoll för att de skall få anses vara ursprungsvaror.

f) Enkel sammansättning av delar av artiklar till en komplett artikel.

g) Kombination av två eller flera operationer enligt a-f.

h) Slakt av djur.

Artikel 4

Där de listor A och B som avses i artikel 3 föreskriver att varor som har framställts i Libanon respektive i gemenskapen skall anses vara ursprungsvaror endast om värdet av de bearbetade eller behandlade varorna inte överskrider en viss andel av den framställda varans värde, skall de värden som används vid bestämning av den an delen vara följande:

- Å ena sidan:

Vad gäller varor vars införsel kan bevisas: deras tullvärde vid importtillfället.

Vad gäller varor av obestämbart ursprung: det tidigaste fastställbara pris som betalats för varorna på den parts territorium där tillverkningen äger rum.

- Å andra sidan:

Priset fritt fabrik för den framställda varan med avdrag för interna skatter som återbetalas eller kan återbetalas vid export.

Artikel 5

1. Vid tillämpning av artikel 1 skall ursprungsvaror anses ha transporterats direkt från Libanon till gemenskapen eller från gemenskapen till Libanon, om de inte däremellan införs i annat territorium än parternas. Dock får varor med ursprung i Libanon eller i gemenskapen, om de utgör en enda försändelse som inte delas upp i flera, transporteras genom andra territorier än parternas och vid behov omlastas eller tillfälligt lagras förutsatt att transporten genom dessa områden är geografiskt motiverad, att varorna har stått under övervakning av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet, att de inte har saluförts i de länderna eller släppts för användning där och inte undergått annan behandling än lossning och efterföljande ny lastning eller annan åtgärd som syftar till att vidmakthålla dem i gott skick.

2. För att styrka att villkoren i punkt 1 är uppfyllda skall för de ansvariga tullmyndigheterna i gemenskapen respektive i Libanon företes ett av nedanstående:

a) En genomgående fraktsedel utfärdad i exportlandet och som täcker transporten genom transitlandet, eller

b) ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i transitlandet, innehållande

- en exakt uppgift om varuslag

- uppgift om dagen för lossning och ny lastning eller vid sjötransport namnet på det fartyg som anlitats, och

- intygande om de betingelser under vilka varan befann sig i transitlandet, eller

c) i avsaknad härav, andra handlingar som styrker påståendet om transitering.

AVDELNING II Regler för administrativt samarbete

Artikel 6

1. Bevis för varors ursprungsstatus i den mening som avses i detta protokoll ges genom ett intyg, "Varucertifikat EUR.1", varpå ett exempel ges i bilaga 5 till detta protokoll.

Dock kan varors ursprungsstatus i den mening som avses i detta protokoll också intygas på blankett EUR.2, varpå ett exempel ges i bilaga 6 till detta protokoll, om varorna utgör postförsändelser (inbegripet postpaket) och om de består uteslutande av ursprungsvaror och värdet är högst 1 000 ecu per försändelse.

Beräkningsenheten har ett värde av 0,88867088 gram av rent guld. Skulle beräkningsenheten ändras skall parterna ta kontakt på samarbetsrådets nivå för att omdefiniera värdet i guld.

2. Utan hinder av artikel 3.3 skall en omonterad artikel som enligt kap. 84 och 85 i Brysselnomenklaturen på begäran av den som deklarerar varan i tullen får importeras del för del på de villkor som fastställs av de behöriga myndigheterna, anses vara en enda artikel och ett varucertifikat skall inges för hela varan vid införsel av den första delförsändelsen.

3. Tillbehör, reservdelar och verktyg som skickas tillsammans med utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon och som tillsammans med denna skall anses som en enhet när du utgör standardutrustning och är inräknade i priset eller inte debiteras separat räknas som en del av utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet.

Artikel 7

1. Ett varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet när det gods som avses exporteras. Det skall tillställas exportören så snart som faktisk utförsel har verkställts eller säkerställts.

2. I undantagsfall får ett varucertifikat EUR.1 också utfärdas efter det att godset i fråga har exporterats, om det på grund av fel, förbiseende eller särskilda omständigheter inte utfärdades vid tiden för utförseln. I detta fall skall det innehålla en särskild anteckning om de förhållanden under vilka det utfärdades.

3. Ett varucertifikat EUR.1 skall bara utfärdas om exportören skriftligen ansöker därom. Sådan ansökan skall göras på en blankett varpå ett exempel visas i bilaga 5 till detta protokoll, och denna skall fyllas i i enlighet med detta protokoll.

4. Ett varucertifikat EUR.1 får bara utfärdas om det kan tjäna som bevis vid tillämpningen av avtalet.

5. Ansökan om varucertifikat skall bevaras åtminstone två år av exportlandets tullmyndigheter.

Artikel 8

1. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av exportlandets tullmyndigheter om varan kan anses vara ursprungsvara i den mening som avses i detta protokoll.

2. Vid kontroll huruvida villkoren enligt punkt 1 är uppfyllda skall tullmyndigheterna ha rätt att begära in alla handlingar eller utföra alla kontroller som de anser lämpliga.

3. Det skall åligga tullmyndigheterna in exportlandet att se till att de blanketter som avses i artikel 9 fylls i på rätt sätt. I synnerhet skall de kontrollera huruvida fältet för uppgift om varuslag har fyllts i på ett sätt som utesluter alla möjligheter till tillägg i bedrägligt syfte. För detta ändamål skall varuslaget anges utan att något tomt utrymme lämnas på formuläret. Om fältet inte fylls helt skall en vågrät linje dras under den sista raden och utrymmet under denna spärras.

4. Datum för utfärdandet av varucertifikatet skall anges i den ruta som är avsedd för tullmyndigheterna.

Artikel 9

Varucertifikat EUR.1 skall upprättas på den blankett varpå ett exempel visas i bilaga 5 under detta protokoll. Blanketten skall tryckas på ett eller flera av de språk på vilka detta avtal har upprättats. Certifikaten skall upprättas på ett av dessa språk och i enlighet med föreskrifterna i exportlandets nationella lagstiftning. Om de fylls i för hand skall det ske med bläck och med tryckbokstäver.

Varje blankett skall ha måtten 210 × 297 mm. En tolerans av +8 eller -5 mm på längden kan tillåtas. Det papper som används skall vara vitt skrivpapper, skuret, träfritt, med en vikt av minst 25 gram per kvadratmeter. Det skall ha en tryckt guilloche-bakgrund som gör att alla förfalskningar med mekaniska eller kemiska medel blir synliga för ögat.

Exportländerna får förbehålla sig rätten att själva trycka blanketterna eller låta trycka dem hos godkända tryckerier. I det senare fallet skall blanketten innehålla uppgift om godkännandet. På blanketten skall tryckeriets namn och adress anges eller ett märke varigenom tryckeriet kan identifieras. Den skall också ha ett tryckt eller på annat sätt anbragt serienummer, varigenom tryckeriet kan identifieras.

Artikel 10

1. Det skall åligga exportören eller dennes befullmäktigade ombud att ansöka om att ett varucertifikat EUR.1 utfärdas.

2. Exportören eller hans ombud skall tillsammans med en sådan ansökan inge alla vederbörliga handlingar som styrker att den vara som skall exporteras uppfyller de krav som gäller för utfärdande av ett varucertifikat EUR.1.

Artikel 11

Varucertifikat EUR.1 skall företes för tullmyndigheterna i den stat där varorna införs inom fem månader från den dag det utfärdades av tullmyndigheterna i exportlandet.

Artikel 12

Varucertifikat av typen EUR.1 skall företes tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med där gällande förfaranden. De nämnda myndigheterna får kräva en översättning av certifikatet. De kan också kräva att importanmälan kompletteras med en försäkran av importören om att varan uppfyller villkoren för tillämpning av detta avtal.

Artikel 13

1. Ett varucertifikat EUR.1 som företes för tullmyndigheterna i importlandet efter den sista dag som anges i artikel 11 får godtas som grund för förmånsbehandling om underlåtelsen att lämna certifikatet i rätt tid beror på force majeure eller exceptionella omständigheter.

2. I andra fall av försenat ingivande får importlandets tullmyndigheter godtaga intyget om varorna har anmälts hos dem före fristens utgång.

Artikel 14

Om mindre avvikelser upptäcks mellan uppgifterna i varucertifikat EUR.1 och uppgifterna i de handlingar som krävs för tullbehandlingen, skall detta inte i och för sig göra certifikatet ogiltigt, om det kan visas att det svarar mot varan i fråga.

Artikel 15

Det skall alltid vara möjligt att ersätta ett eller flera varucertifikat EUR.1 med ett eller flera andra varucertifikat EUR.1, om detta sker vid det tullkontor där varorna befinner sig.

Artikel 16

Blankett EUR.2, varpå ett prov visas i bilaga 6, skall fyllas i av exportören eller på dennes ansvar av hans befullmäktigade ombud. Intyg på blankett EUR.2 skall utfärdas på ett av de språk på vilka avtalet har upprättats och i enlighet med föreskrifterna i exportlandets lagstiftning. Om det skrivs för hand, skall det skrivas med bläck och med tryckbokstäver. Om varorna i en försändelse redan har kontrollerats i exportlandet med avseende på definitionen av ursprungsvaror, får exportören hänvisa till denna kontroll i fältet "Anmärkningar" på blanketten.

Blankett EUR.2 skall ha måtten 210 × 148 mm. En tolerans på +8 mm och -5 mm på längden kan tillåtas. Det papper som används skall vara vitt skrivpapper, skuret, träfritt, med en vikt av minst 64 gram per kvadratmeter.

Exportländerna får förbehålla sig rätten att själva trycka blanketterna eller låta trycka dem hos godkända tryckerier. I det senare fallet skall blanketten innehålla uppgift om godkännandet. Dessutom skall det på blanketten finnas det särskiljande märke som tilldelats det godkända tryckeriet och ett nummer varigenom detta kan identifieras.

En blankett EUR.2 skall fyllas i för varje postförsändelse.

Dessa bestämmelser fritar inte exportören från att iaktta de andra formaliteter som krävs i tull- eller postbestämmelser.

Artikel 17

1. Varor som sänds som småpaket till privatpersoner eller som ingår i resandes personliga bagage skall godkännas som ursprungsvaror utan krav på företeende av varucertifikat EUR.1 eller blankett EUR.2, förutsatt att varorna inte importeras i handelssyfte och har deklarerats uppfylla villkoren för tillämpning av dessa bestämmelser och det inte råder något tvivel om att detta är riktigt.

2. Import som är tillfällig och består uteslutande av varor för mottagarens eller den resandes eller dennes familjs personliga bruk skall inte anses vara införsel i handelssyfte, om det är uppenbart av varans beskaffenhet och mängd att inget handelssyfte föreligger. Dessutom får det sammanlagda värdet av sådana varor inte överstiga 60 beräkningsenheter vad gäller småpaket och 200 beräkningsenheter vad gäller innehållet i resandes personliga bagage.

Artikel 18

1. Varor som sänds från gemenskapen eller Libanon för att ställas ut i ett annat land och som efter utställningen sålts för att införas till Libanon eller till gemenskapen skall vid införseln åtnjuta de förmåner som föreskrivs i detta avtal, förutsatt att de uppfyller detta protokolls krav för att anses ha ursprung i gemenskapen respektive Libanon och förutsatt att tullmyndigheterna finner styrkt att

a) exportören har skickat varorna från gemenskapen eller från Libanon till det land där utställningen hålls och ställt ut dem där,

b) exportören har sålt eller eljest överlåtit varorna till någon i Libanon eller i gemenskapen

c) varorna under eller omedelbart efter utställningen har skickats till Libanon eller till gemenskapen i det skick de hade när de sändes till utställningen

d) varorna sedan de skickades till utställningen inte har använts för något som helst annat syfte än att visas vid utställningen.

2. Ett varucertifikat EUR.1 skall företes för tullmyndigheterna i vanlig ordning. Namn och adress på utställningen skall anges på intyget. Vid behov kan myndigheterna kräva ytterligare handlingar som styrker varans beskaffenhet och de omständigheter under vilka den ställts ut.

3. Punkt 1 skall gälla alla utställningar inom handel, industri, jordbruk eller hantverk, mässor eller liknande visningar för allmänheten eller visningar som inte är organiserade för privata ändamål i butiker eller affärslokaler i syfte att sälja utländska varor och under vilka varorna står kvar under tullkontroll.

Artikel 19

1. När det utfärdas intyg i den mening som avses i artikel 7.2 efter det att de varor intyget avser redan har exporterats, skall ansökan som avses i artikel 7.3 i detta protokoll

- ange ort och dag för utförseln av den vara som intyget avser, och

- intyga att inget varucertifikat EUR.1 utfärdades vid tiden för varans utförsel samt ange orsakerna till detta.

2. Tullmyndigheterna får utfärda ett varucertifikat retroaktivt bara efter kontroll av att uppgifterna i exportörens ansökan stämmer med dem i motsvarande handlingar.

Intyg som utfärdas retroaktivt skall förses med någon av följande anteckningar: "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE",

"

>Hänvisning till film>

", dvs. "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

Artikel 20

Om ett varucertifikat EUR.1 blir stulet, går förlorat eller förstörs, får exportören ansöka om att tullmyndigheterna utfärdar ett duplikat på grundval av de exporthandlingar han har i besittning. Duplikatet skall märkas med något av följande ord: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE",

"

>Hänvisning till film>

", dvs. "DUPLIKAT".

Artikel 21

Libanon och gemenskapen skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att varor som transporteras åtföljda av ett varucertifikat EUR.1 och som under transporten utnyttjar en frizon belägen i deras territorium inte ersätts av andra varor och inte undergår annan behandling än den som är normal för att hindra att de förstörs.

Artikel 22

För att säkerställa att denna avdelning tillämpas riktigt skall Libanon och gemenskapen stödja varandra genom sina respektive tullförvaltningar vid kontrollen av äktheten av varucertifikat EUR.1 och av riktigheten i de uppgifter om varornas faktiska ursprung och av de deklarationer som exportörerna gör på blankett EUR.2.

Artikel 23

Det skall vara straffbelagt att i syfte att erhålla varucertifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 med oriktiga uppgifter och därmed få förmånsbehandling för varor, upprätta eller låta upprätta en handling som innehåller oriktiga uppgifter.

Artikel 24

1. Kontroll i efterhand av varucertifikat EUR.1 och av blankett EUR.2 skall utföras genom stickprov samt när tullmyndigheterna i importlandet hyser rimligt tvivel om en handlings äkthet eller om riktigheten i uppgiften om varornas ursprung.

2. Vid tillämpning av punkt 1 skall tullmyndigheterna i importlandet återsända varucertifikatet EUR.1 eller blankett EUR.2 eller en fotokopia därav till tullmyndigheterna i exportlandet jämte uppgift i förekommande fall om de iakttagelser om form eller innehåll som har föranlett en förfrågan. Om en faktura har givits in skall denna eller en kopia fogas till blankett EUR.2, och tullmyndigheterna skall vidarebefordra alla uppgifter som de har fått och som tyder på att uppgifterna i certifikatet eller på blanketten inte är korrekta.

Om tullmyndigheterna i importlandet beslutar att upphäva tillämpningen av avtalet i avvaktan på kontrollens resultat, skall de erbjuda sig att släppa godset till importören med de säkerhetsåtgärder som de finner nödvändiga.

3. Tullmyndigheterna i importlandet skall så snart som möjligt underrättas om kontrollens resultat. Dessa resultat skall vara sådana att de gör det möjligt att bestämma huruvida det ifrågasatta intyget avser de varor som faktiskt har exporterats och huruvida dessa faktiskt är sådana att de berättigar till förmånsbehandling.

Om en sådan tvist inte kan lösas genom samtal mellan den importlandets och exportlandets tullmyndigheter eller ger anledning till en fråga rörande tolkningen av detta protokoll, skall tvisten hänskjutas till tullsamarbetskommittén.

Under alla förhållanden skall tvister mellan importör och tullmyndigheter i importlandet lösas i enlighet med importlandets lagstiftning.

Artikel 25

Samarbetsrådet får besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 26

1. Gemenskapen och Libanon skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att varucertifikat EUR.1 och blankett EUR.2 skall kunna ges in i enlighet med artiklarna 11 och 12 i detta protokoll från och med den dag då protokollet träder i kraft.

2. Certifikat A.RL.1 och A.RL.2 får användas för intyg till dess att lagren tagit slut, dock längst till och med den 30 juni 1978 på de villkor som fastställts i detta protokoll.

3. Varucertifikat EUR.1 och blankett EUR.2 som är tryckta i medlemsstaterna innan detta protokoll träder i kraft och som inte överensstämmer med förebilderna i bilaga 5 och 6 till detta protokoll får fortsätta att användas till dess att lagren tagit slut, på de villkor som fastställs i detta protokoll.

Artikel 27

Gemenskapen och Libanon skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta protokoll.

Artikel 28

Bilagorna till detta protokoll skall utgöra en integrerad del av protokollet.

Artikel 29

Föreskrifterna i avtalet får tillämpas på varor som uppfyller villkoren i avdelning I och som den dag avtalet träder i kraft antingen befinner sig i transit eller tillfälligt lagras i gemenskapen eller i Libanon, på tullupplag eller i frizoner, förutsatt att det till tullmyndigheterna i exportlandet inom fyra månader från den dagen inges ett certifikat A.RL.1 utfärdat enligt villkoren i artikel 26.2 eller ett intyg på blankett EUR.1 retroaktivt bekräftat genom påteckning av exportlandets behöriga myndigheter tillsammans med handlingar som visar att varorna har transporterats direkt.

Artikel 30

De bekräftelser som avses i artiklarna 19 och 20 skall införas i fältet "Anmärkningar" på certifikatet.

BILAGA 1

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

Anmärkning 1 - Artiklarna 1 och 2

Termerna gemenskapen och Libanon skall även omfatta gemenskapens medlemsstaters respektive Libanons territorialvatten.

Fartyg till havs, inbegripet fabriksfartyg där fångad fisk bearbetas eller behandlas, skall anses ingå i den stats territorium till vilket fartygen hör förutsatt att de uppfyller de villkor som anges i förklarande not 5.

Anmärkning 2 - Artikel 1

För att bestämma om en vara har ursprung i gemenskapen respektive i Libanon skall det inte vara nödvändigt att fastställa huruvida energi, bränsle, anläggningar och utrustning, maskiner och verktyg som använts för att framställa sådana varor har sitt ursprung i tredje land.

Anmärkning 3 - Artikel 3.1 och 3.2 och artikel 4

Procentregeln innebär när den framställda varan ingår i lista A ett tilläggskriterium utöver kravet på ändring av tulltaxenummer för varje använd vara som inte är ursprungsvara.

Anmärkning 4 - Artikel 1

Emballage skall anses utgöra en enhet tillsammans med de varor den innehåller. Denna bestämmelse skall dock inte gälla emballage som inte är av normalt slag för den förpackade varan, som är av hållbar beskaffenhet och som har ett eget bruksvärde utöver sin funktion som förpackning.

Anmärkning 5 - Artikel 2 f

Uttrycket dess fartyg skall avse endast fartyg

- som är registrerade i en medlemsstat eller i Libanon

- som för en medlemsstats eller Libanons flagga

- som till minst 50 % ägs av medborgare i medlemsstaterna eller Libanon eller av ett företag som har sitt huvudkontor i en medlemsstat eller i Libanon och vars företagsledare, styrelseordförande och flesta styrelseledamöter är medborgare i medlemsstaterna respektive i Libanon och - om det är fråga om handelsbolag eller aktiebolag - vars kapital till minst hälften ägs av medlemsstaterna respektive Libanon eller av offentliga organ eller medborgare i medlemsstaterna respektive Libanon

- vars kapten och befäl alla är medborgare i medlemsstaterna respektive Libanon,

- vars besättning till minst 75 % består av medborgare i medlemsstaterna eller Libanon.

Anmärkning 6 - artikel 4

Med pris fritt fabrik skall förstås det pris som betalas till den tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen är utförd, förutsatt att priset omfattar värdet på alla varor som använts vid tillverkningen.

Med tullvärde skall förstås tullvärde enligt konventionen angående värdering av varor för tullländamål, undertecknad i Bryssel den 15 december 1950.

BILAGA 2

LISTA A Lista över bearbetningar eller behandlingar som, trots att de medger ändring av tulltaxenummer, inte medför att den bearbetade eller behandlade varan erhåller ursprungsstatus, eller som medför att varan erhåller ursprungsstatus endast under vissa villkor

>

Plats för tabell>

BILAGA 3

LISTA B Lista över bearbetningar eller behandlingar som ger den bearbetade eller behandlade varan ursprungsstatus trots att de inte medför ändring av tulltaxenummer

>Plats för tabell>

BILAGA 4

LISTA C Lista över varor som inte omfattas av detta protokoll

>Plats för tabell>

BILAGA 5

VARUCERTIFIKAT

>Start Grafik>

1. Exportör (namn, fullständig adress, land)

3. Mottagare (namn, fullständig adress, land) (uppgiften ej obligatorisk)

EUR.1 Nr A 000.000

Se anvisningar på omstående sida innan blanketten ifylles

2. Certifikat för användning i den förmånsberättigade handeln mellan

.......... och

.......... (ange berörda länder, grupper av länder eller områden)

4. Land, grupp av länder eller område där varorna anses ha sitt ursprung

5. Mottagande land, grupp av länder eller område

6. Upplysningar om transporten (uppgiften ej obligatorisk)

7. Anmärkningar

8. Positionsnummer; kollis märke och nummer, antal och slag(¹); varuslag

9. Bruttovikt (kg) eller annan kvantitet

(l, m³ etc)

10. Fakturor (uppgiften ej obliga-

torisk)

11. TULLMYNDIGHETENS INTYG

Deklarationen granskad utan anmärkning

Exporthandling(²)

Blankett .......... nr ........

Tullanstalt ..........

Utfärdande land eller område ..........

..........

Datum ..........

..........

(Namnteckning)

Stämpel

12. EXPORTÖRENS DEKLARATION

Undertecknad försäkrar härmed att ovan an givna varor uppfyller villkoren för certifikatets erhållande

..........

(Ort och datum)

..........

(Namnteckning)

(¹) För oemballerade varor anges alltefter omständigheterna antalet artiklar eller "i bulk".

(²) Ifylles endast i de fall då det exporterande landets eller områdets bestämmelser så erfordrar.

13. BEGÄRAN OM KONTROLL, till

14. RESULTAT AV KONTROLLEN

Vid den undersökning som verkställts har befunnits att detta certificat(¹)

O

utfärdats av angiven tullanstalt och att de uppgifter som det innehåller är riktiga.

O

ej uppfyller de fastställda kraven på riktighet (se bifogade anmärkningar).

Anhållan om kontroll av riktigheten av detta certifikat

..........

(Ort och datum)

..........

(Ort och datum)

Stämpel Stämpel ..........

(Namnteckning)

..........

(Namnteckning)

(¹) Sätt kryss i tillämplig rutaANVISNINGAR

1. Certifikatet får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Ändringar som utförs skall göras genom överstrykning av de felaktiga uppgifterna, i förekommande fall med angivande av de riktiga uppgifterna. Varje sådan ändring skall signeras av den som upprättat certifikatet och bestyrkas av tullmyndigheten i det utfärdande landet eller området.

2. Mellanrum får inte låmnas mellan varuposterna på certifikatet och varje varupost skall föregås av ett positionsnummer. Omedelbart under sista textraden skall en horisontell linje dragas. Outnyttjat utrymme skall spärras på sådant sätt att ytterligare tillägg ej kan göras.

3. Varorna anges enligt handelsbruk och tillräckligt noggrant för att möjliggöra identifiering.>

Slut Grafik>

ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT

>Start Grafik>

1. Exportör (namn, fullständig adress, land)

3. Mottagare (namn, fullständig adress, land) (uppgiften ej obligatorisk)

EUR.1 Nr A 000.000

Se anvisningar på omstående sida innan blanketten ifylles

2. Certifikat för användning i den förmånsberättigade handeln mellan

.......... och

.......... (ange berörda länder, grupper av länder eller områden)

4. Land, grupp av länder eller område där varorna anses ha sitt ursprung

5. Mottagande land, grupp av länder eller område

6. Upplysningar om transporten (uppgiften ej obligatorisk)

7. Anmärkningar

8. Positionsnummer; kollis märke och nummer, antal och slag(¹); varuslag

9. Bruttovikt (kg) eller

annan kvantitet

(l, m³ etc)

10. Fakturor (uppgiften ej obliga-

torisk)

(¹) För oemballerade varor anges alltefter omständigheterna antalet artiklar eller "i bulk".>Slut Grafik>

EXPORTÖRENS DEKLARATION

>Start Grafik>

Undertecknad, exportör av på omstående sida upptagna varor,

FÖRKLARAR att varorna uppfyller de villkoren för erhållande av bifogade certifikat

ANGER i det följande de omständigheter som gör att varorna uppfyller ovannämnda villkor

..........

..........

..........

..........

FÖRETER följande bevismaterial(¹)

..........

..........

..........

..........

ÄR BEREDDatt på begäran av vederbörande myndighet förete den bevisning som dessa finner nödvändig för att utfärda bifogade certifikat, och godtar, om så erfordras, varje kontroll från myndigheten av bokföringen och omständigheterna kring tillverkningen av varorna.

ANSÖKER OM utfärdande av bifogade certifikat för varorna.

..........

(Ort och datum)

..........

(Namnteckning)

(¹) T.ex. importhandlingar, varucertifikat, fakturor, producentdeklaration etc., som hänför sig till varor som använts vid bearbetningen eller behandlingen eller till varor som återutförs i oförändrat skick.>Slut Grafik>

BILAGA 6

>Start Grafik>

1

Blankett för användning i den förmånsberättigade handeln

BLANKETT EUR.2 Nr

mellan(¹) .......... och ..........................................

2

Exportör (namn, fullständig adress, land)

3

Exportörens deklaration

Undertecknad, exportör av nedan angivna varor, försäkrar att varorna uppfyller villkoren för erhållande av denna blankett och att varorna har beviljats status som ursprungsprodukter i enlighet med bestämmelserna om förmånshandeln i fält 1.

4

Mottagare (namn, fullständig adress, land)

5 Ort och datum

6

Exportörens namnteckning

7

Anmärkningar(²)

8

Ursprungsland(³)

9

Mottagande land(4)

10

Bruttovikt (kg)

11

Märken; antal kollin; varuslag

12

Myndighet i det exporterande landet(4) som ansvarar

för kontroll av exportörens deklaration

(¹) Ange berörda länder, grupp av länder eller områden.

(²) Ange varje kontroll som redan utförts av de berörda myndigheterna.

(³) Med ursprungsland avses land, grupp av länder eller områden i vilka varorna anses ha sitt ursprung.

(4) Med land avses mottagande land, grupp av länder eller områden.

(FRAMSIDA)

Se anvisningar på omstående sida innan blanketten ifylles

13

Begäran om kontroll, till

14

Resultat av kontrollen

Anhållan om kontroll av riktigheten av exportörens deklaration på omstående sida av denna blankett(*)

Vid den undersökning som verkställts har befunnits att denna blankett(¹)

Outfärdats av angiven tullanstalt och att de uppgifter som det innehåller är riktiga.

Oej uppfyller de fastställda förordningarna (se bifogade anmärkningar).

..........

(Ort och datum)

..........

(Ort och datum)

Stämpel Stämpel ..........

(Namnteckning)

..........

(Namnteckning) (¹) Kryssa i tillämpligt fält.(*) Efterföljande kontroller av blanketter EUR.2 görs genom stickprover eller när tullmyndigheterna i införsellandet har rimliga tvivel om blankettens äkthet och riktighet och den ifrågavarande varans ursprung.

Anvisningar för ifyllande av blankett EUR.2

1. Blankett EUR.2 får endast utfärdas för varor som uppfyller de handelsvillkor som avses i fält 1. Dessa villkor skall studeras noggrant innan blanketten utfärdas.

2. Vid postförsändelse som postpaket fäster exportören blanketten vid adresslappen. Vid brevförsändelse lägger exportören blanketten i brevet. Exportören skall dessutom ange beteckningen "EUR.2" följt av blankettens serienummer antingen på den gröna C1-etiketten eller på tulldeklarationen C2/CP3.

3. Dessa bestämmelser befriar inte exportören från att uppfylla andra krav som kan ställas i enlighet med tull- eller postbestämmelser.

4. En exportör som använder denna blankett är förpliktigad att till de berörda myndigheterna lämna varje ytterligare dokumentation som dessa kan finna nödvändiga, samt att samtycka till varje kontroll som de nämnda myndigheterna vill göra av hans bokföring och framställningsförhållandena för de varor som anges i fält 11 på blanketten.

(OMSTÅENDE SIDA)>Slut Grafik>

SLUTDOKUMENT

Vi, befullmäktigade ombud för

Hans Majestät Belgarnas Konung

Hennes Majestät Drottningen av Danmark

Förbundsrepubliken Tysklands president

Franska republikens president

Irlands president

Italienska republikens president

Hans Kunglig Höghet Storhertigen av Luxemburg

Hennes Majestät Drottningen av Nederländerna

Hennes Majestät Drottningen av Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland

och

Europeiska gemenskapernas råd

åena sidan och

Libanesiska republikens president

åden andra,

som den tredje maj år nittonhundrasjuttiosju har samlats i Bryssel för att underteckna Samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanesiska republiken och avtalet mellan Kol- och stålgemenskapens medlemsstater och Libanesiska republiken, har samtidigt med att dessa avtal undertecknas

- antagit följande gemensamma deklarationer:

1. Avtalsparternas gemensamma deklaration om artikel 13.1 i avtalet.

2. Avtalsparternas gemensamma deklaration om artikel 16 i avtalet.

3. Avtalsparternas gemensamma deklaration om jordbruksprodukter

4. Avtalsparternas gemensamma deklaration om gemenskapens presentation av avtalet för GATT.

5. Avtalsparternas gemensamma deklaration om artikel 22 i avtalet.

6. Avtalsparternas gemensamma deklaration om bilateralt samarbete.

7. Avtalsparternas gemensamma deklaration om tolkningen av uttrycket parterna i avtalet.

- uppmärksammat följande deklarationer:

1. Europeiska ekonomiska gemenskapens deklaration om regional tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet.

2. Europeiska ekonomiska gemenskapens deklaration om den europeiska beräkningsenhet som avses i artikel 2 i protokoll 1.

3. Förbundsrepubliken Tysklands deklaration om definitionen av tyskt medborgarskap.

4. Förbundsrepubliken Tysklands deklaration om avtalets tillämpning på Berlin.

5. Europeiska ekonomiska gemenskapens deklaration om artiklarna 44 och 16 i avtalet.

- uppmärksammat följande skriftvväxlingar:

1. Skriftväxling om samarbete om forskning och teknik och om miljöskydd.

2. Skriftväxling om tillämpning av avtalet innan det har trätt i kraft, vad gäller ekonomiskt, tekniskt och finansiellt samarbete.

3. Skriftväxling angående artiklarna 30 och 43 i avtalet.

De uppräknade deklarationerna och skriftväxlingarna är fogade till detta slutdokument.

Vi befullmäktigade ombud har enats om att deklarationerna och skriftväxlingarna på samma sätt som samarbetsavtalet skall genomgå de förfaranden som kan vara nödvändiga för att de skall bli giltiga.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredje maj nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the third day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le trois mais mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de derde mei negentienhonderdzevenenzeventig.

>Hänvisning till film>

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

>Hänvisning till film>

For Hendes Majestæt dronningen af Danmark

>Hänvisning till film>

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

Pour le président de la République française

>Hänvisning till film>

For the President of Ireland

>Hänvisning till film>

Per il presidente della Repubblica italiana

>Hänvisning till film>

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

>Hänvisning till film>

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

>Hänvisning till film>

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland>Hänvisning till film>

For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

>Hänvisning till film>

Avtalsparternas gemensamma deklaration om artikel 13.1 i avtalet

Parterna är ense om att om tidpunkten för avtalets ikraftträdande inte skulle sammanfalla med början av ett kalenderår skall de tak som avses i artikel 13.1 jämkas proportionsvis.

Avtalsparternas gemensamma deklaration om artikel 16 i avtalet

Parterna är ense om att utan att detta skall påverka tillämpningen av artikel 22.2 första stycket i förordning (EEG) nr 1035/72 skall de varor som förtecknas i artikel 16 i avtalet och anges i bilaga 3 till nämnda förordning under den tid då tullnedsättningarna är tillämpliga få införas i gemenskapen utan kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan.

Parterna är vidare ense om att där det i avtalet hänvisas till artikel 23-28 i förordning (EEG) nr 1035/72 avser gemenskapen de på tredje land tillämpliga reglerna vid tidpunkten för ifrågavarande varors införsel.

Avtalsparternas gemensamma deklaration om jordbruksprodukter

1. Parterna förklarar sig beredda att så långt deras jordbrukspolitik tillåter främja en harmonisk utveckling av handeln med jordbruksprodukter som inte omfattas av detta avtal.

Vad gäller frågor om djurs och växters hälsa skall parterna tillämpa sina regler på ett icke-diskriminerande sätt och avhålla sig från att införa nya åtgärder vars verkningar på ett otillbörligt sätt hindrar handeln.

2. Parterna skall inom samarbetsrådet granska alla svårigheter som kan uppstå i parternas handel med jordbrukprodukter och sträva efter att finna lämpliga lösningar.

Avtalsparternas gemensamma deklaration om gemenskapens presentation av avtalet för GATT

Parterna kommer att samråda när de bestämmelser i avtalet som avser handel presenteras och granskas enligt GATT.

Avtalsparternas gemensamma deklaration om artikel 22 i avtalet

Uttrycket regional ekonomisk integration i artikel 22 i avtalet innefattar alla medlemmar av Arabförbundet.

Avtalsparternas gemensamma deklaration om bilateralt samarbete

Parterna inser att det förhållandet att vissa samarbetsområden är förutsedda i avtalet mellan gemenskapen och Libanon inte hindrar någon medlemsstat från att bilateralt med Libanon besluta om samarbetsprojekt på samma områden.

Avtalsparternas deklaration om tolkningen av uttrycket parterna i avtalet

Parterna är ense om att tolka avtalet så, att uttrycket parterna i avtalstexten avser å ena sidan gemenskapen och medlemsstaterna eller antingen medlemsstaterna eller gemenskapen ensam och å andra sidan Libanon. Uttryckets betydelse i varje enskilt fall skall härledas ur de ifrågavarande bestämmelserna i avtalet och motsvarande bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Europeiska ekonomiska gemenskapens deklaration om regional tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet

Europeiska ekonomiska gemenskapen förklarar att, i enlighet med gemenskapsregler, tillämpningen av åtgärder som gemenskapen vidtar enligt artikel 31 eller 32 i avtalet i enlighet med det förfarande och de regler som anges i artikel 33, eller enligt artikel 34, kan begränsas till någon av gemenskapens regioner.

Europeiska ekonomiska gemenskapens deklaration om den europeiska beräkningsenhet som avses i artikel 2 i protokoll 1

Den europeiska beräkningsenhet som används för att uttrycka de belopp som anges i artikel 2 i protokoll 1 definieras som summan av motvärdena av följande belopp i gemenskapens medlemsstaters valutor:

>Plats för tabell>

Värdet av den europeiska beräkningsenheten i en viss valuta är lika med summan av motvärdena i den valutan till de belopp i olika valutor som avses i första stycket. Det beräknas varje dag av kommissionen med utgångspunkt från den dagens valutakurser.

Den europeiska beräkningsenhetens dagsvärde i olika valutor tillkännages varje dag och offentliggörs regelbundet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Förbundsrepubliken Tysklands deklaration om definitionen av tyskt medborgarskap

Varje tysk person i den mening som avses i Förbundsrepubliken Tysklands grundlag betraktas som medborgare i Förbundsrepubliken Tyskland.

Förbundsrepubliken Tysklands deklaration om avtalets tillämpning på Berlin

Avtalet skall också gälla för "Land Berlin" förutsatt att Förbundsrepubliken Tysklands regering inte lämnat ett meddelande om motsatsen till de övriga parterna inom tre månader från det att detta avtal har trätt i kraft.

Europeiska ekonomiska gemenskapens deklaration om artiklarna 44 och 16 i avtalet

Gemenskapen är mot bakgrund av de resultat som har uppnåtts med avtalet och med beaktande av handelsflödena mellan gemenskapen och medelhavsländerna villig att överväga en förbättring med verkan från och med regleringsåret 1977/78 av det medgivande som ges i artikel 16.1 i avtalet avseende apelsiner, mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas), klementiner, wilkings och liknande citrushybrider.

Skriftväxling om samarbete om forskning och teknik och om miljöskydd

Återkommande till de önskemål som framfördes av Libanons delegation vid de förhandlingar som i dag slutade med att ett avtal slöts mellan gemenskapen och Libanon, har jag äran att på gemenskapens medlemsstaters vägnar underrätta Er om att de är villiga att från fall till fall undersöka om och på vilka villkor Libanon kan få tillgång till resultaten av de arbetsprogram inom forskning, teknik och miljöskydd som har bedrivits gemensamt av gemenskapens medlemsstater eller av medlemsstaterna i samarbete med andra länder.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta mottagandet av detta brev.

Med största högaktning

(Namnteckning:) . . . . . .

Chef för Europeiska

ekonomiska gemenskapens delegation

I Ert brev av dagens datum ger Ni mig följande underrättelse:

"Återkommande till de önskemål som framfördes av Libanons delegation vid de förhandlingar som i dag slutade med att ett avtal slöts mellan gemenskapen och Libanon, har jag äran att på gemenskapens medlemsstaters vägnar underrätta Er om att de är villiga att från fall till fall undersöka om och på vilka villkor Libanon kan få tillgång till resultaten av de arbetsprogram inom forskning, teknik och miljöskydd som har bedrivits gemensamt av gemenskapens medlemsstater eller av medlemsstaterna i samarbete med andra länder.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta mottagandet av detta brev."

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Ert brev.

Med största högaktning

(Namnteckning:) . . . . . .

Chef för Libanons delegation

Skriftväxling om tillämpning av avtalet innan det har trätt i kraft, vad gäller ekonomiskt, tekniskt och finansiellt samarbete

Jag har äran att underrätta Er om att så snart som avtalet och de interna gemenskapshandlingar som har samband med detta har blivit undertecknade är gemenskapen villig att tillsammans med Er regering

- förbereda samarbetet så att konkreta åtgärder kan vidtas när avtalet träder i kraft, och

- enligt bestämmelserna om tekniskt och finansiellt samarbete utvärdera projekt föreslagna av Libanon eller med Libanons godkännande av andra mottagare av stöd, varvid det förutsätts att slutligt godkännande av projekten inte kan ges förrän avtalet har trätt i kraft.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta mottagandet av detta brev.

Med största högaktning

(Namnteckning:) . . . . . .

Chef för Europeiska

ekonomiska gemenskapens delegation

I Ert brev av dagens datum ger Ni mig följande underrättelse:

"Jag har äran att underrätta Er om att så snart som avtalet och de interna gemenskapshandlingar som har samband med detta har blivit undertecknade är gemenskapen villig att tillsammans med Er regering

- förbereda samarbetet i gång så att konkreta åtgärder kan vidtas när avtalet träder i kraft, och

- enligt bestämmelserna om tekniskt och finansiellt samarbete utvärdera projekt föreslagna av Libanon eller med Libanons godkännande av andra mottagare av stöd, varvid det förutsätts att slutligt godkännande av projekten inte kan ges förrän avtalet har trätt i kraft.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta mottagandet av detta brev."

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Ert brev.

Med största högaktning

(Namnteckning:) . . . . . .

Chef för Libanons delegation

Skriftväxling angående artiklarna 30 och 43 i avtalet

Jag har äran att underrätta Er om följande deklaration av min regering angående artiklarna 30 och 43 i avtalet:

"Libanesiska republiken förklarar härmed beträffande tillämpningen av artiklarna 30 och 43 i avtalet att dess åtaganden inte kräver att den upphäver gällande lagar och författningar så länge dessa behövs för att skydda Libanons väsentliga säkerhetsintressen. Libanon kommer att se till att sådana lagar och författningar tillämpas på ett sätt som innebär att artikel 41.1 i avtalet iakttas."

Med största högaktning

(Namnteckning:) . . . . . .

Chef för Libanons delegation

I Ert brev med dagens datum tilllställer Ni mig en deklaration gjord av Er regering angående artiklarna 30 och 43 i avtalet.

Jag har äran underrätta Er om följande deklaration av Europeiska ekonomiska gemenskapen om artiklarna 30 och 43 i avtalet:

"1. Europeiska ekonomiska gemenskapen uppmärksammar Libanons deklaration.

2. Europeiska ekonomiska gemenskapen förväntar sig att de principer som fastslagits i avtalet, inbegripet de som anges i artikel 30 och 43 i avtalet, kommer att tillämpas till fullo.

Europeiska ekonomiska gemenskapen anser i synnerhet att tillämpning av principen om icke-diskriminering bör säkerställa en riktig och smidig tillämpning av avtalet."

Med största högaktning

(Namnteckning:) . . . . . .

Chef för Europeiska

ekonomiska gemenskapens delegation