7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 202/397


Artikel 16

Näringsfrihet

Näringsfriheten ska erkännas i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.