7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 202/191


Artikel 332

(f.d. artiklarna 27a-27e, 40-40b och 43-45 FEU och f.d. artiklarna 11 och 11a FEG)

Andra utgifter för genomförandet av ett fördjupat samarbete än de förvaltningskostnader som institutionerna åsamkas ska bäras av de deltagande medlemsstaterna, om inte rådet med enhällighet bland alla sina medlemmar och efter att ha hört Europaparlamentet beslutar något annat.