7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 202/187


Artikel 320

(f.d. artikel 277 FEG)

Den fleråriga budgetramen och den årliga budgeten ska upprättas i euro.