7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 202/166


Artikel 279

(f.d. artikel 243 FEG)

I ärenden som anhängiggjorts vid Europeiska unionens domstol får denna föreskriva nödvändiga interimistiska åtgärder.