7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 202/157


Artikel 249

(f.d. artiklarna 218.2 och 212 FEG)

1.   Kommissionen ska anta sin arbetsordning för att säkerställa att både den själv och dess avdelningar fullgör sina uppgifter. Den ska se till att arbetsordningen offentliggörs.

2.   Kommissionen ska årligen, senast en månad före öppnandet av Europaparlamentets session offentliggöra en allmän rapport om unionens verksamhet.