7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 202/71


Artikel 62

(f.d. artikel 55 FEG)

Bestämmelserna i artiklarna 51-54 ska tillämpas på de sakområden som regleras i detta kapitel.