7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 202/52


Artikel 6

Unionen ska ha befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder. Områdena för dessa åtgärder ska på europeisk nivå vara

a)

skydd för och förbättring av människors hälsa,

b)

industri,

c)

kultur,

d)

turism,

e)

utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott,

f)

civilskydd,

g)

administrativt samarbete.