7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 202/51


Artikel 4

1.   Unionen ska ha delad befogenhet med medlemsstaterna om den genom fördragen tilldelas en befogenhet som inte omfattas av de områden som avses i artiklarna 3 och 6.

2.   Unionen och medlemsstaterna ska ha delade befogenheter på följande huvudområden:

a)

Inre marknaden.

b)

Socialpolitik, i fråga om aspekter som anges i detta fördrag.

c)

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

d)

Jordbruk och fiskeri, med undantag av bevarandet av havets biologiska resurser.

e)

Miljö.

f)

Konsumentskydd.

g)

Transport.

h)

Transeuropeiska nät.

i)

Energi.

j)

Området med frihet, säkerhet och rättvisa.

k)

Gemensamma angelägenheter i fråga om säkerhet när det gäller de aspekter på folkhälsa som anges i detta fördrag.

3.   När det gäller forskning, teknisk utveckling och rymden ska unionen ha befogenhet att vidta åtgärder, bland annat att besluta om och genomföra program, men utövandet av denna befogenhet får inte leda till att medlemsstaterna hindras från att utöva sina befogenheter.

4.   När det gäller utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd ska unionen ha befogenhet att vidta åtgärder och en gemensam politik, men utövandet av denna befogenhet får inte leda till att medlemsstaterna hindras från att utöva sina befogenheter.