7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 203/51


Artikel 207

De protokoll som medlemsstaterna i samförstånd fogar till detta fördrag ska utgöra en integrerad del av fördraget.