7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 203/20


Artikel 35

Varje medlemsstat ska inrätta de anläggningar som behövs för fortlöpande kontroll av radioaktivitetsnivån i luft, vatten och jord samt för kontroll av att de grundläggande normerna följs.

Kommissionen ska ha tillträde till dessa kontrollanläggningar; den får kontrollera deras funktion och effektivitet.