7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 203/17


Artikel 27

Ersättning för skada som sökanden lider till följd av sekretess av försvarshänsyn, ska regleras i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning och ska belasta den stat som har begärt sekretessen eller som har givit upphov till skärpning eller förlängning av sekretessen eller till förbud mot ansökan utanför gemenskapen.

Om flera medlemsstater har givit upphov till skärpning eller förlängning av sekretessen eller till förbud mot ansökan utanför gemenskapen, ska de solidariskt ersätta sådan skada som uppkommer till följd av deras begäran.

Gemenskapen kan inte göra anspråk på någon ersättning enligt denna artikel.