7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 203/8


Artikel 6

För att främja genomförandet av de forskningsprogram som har lagts fram för kommissionen får denna

a)

lämna finansiellt bistånd inom ramen för forskningsavtal, dock inte subventioner,

b)

mot eller utan ersättning tillhandahålla råmaterial eller speciella klyvbara material som kommissionen förfogar över och som behövs för att genomföra dessa program,

c)

mot eller utan ersättning ställa anläggningar, utrustning eller expertbistånd till förfogande för medlemsstaterna, personer eller företag,

d)

främja en gemensam finansiering för de berörda medlemsstaterna, personerna eller företagen.