26.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 326/1


FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN (KONSOLIDERAD VERSION)

AVDELNING V

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

KAPITEL 2

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

AVSNITT 1

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 25

(f.d. artikel 12 FEU)

Unionen ska föra den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

a)

genom att fastställa de allmänna riktlinjerna,

b)

genom att anta beslut som innehåller

i)

de åtgärder som ska vidtas av unionen,

ii)

de ståndpunkter som ska intas av unionen,

iii)

de närmare bestämmelserna för genomförandet av de beslut som avses i leden i och ii,

och

c)

genom att stärka det systematiska samarbetet mellan medlemsstaterna om deras politik.