12008E136

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - TREDJE DELEN: UNIONENS POLITIK OCH INRE ÅTGÄRDER - AVDELNING VIII: EKONOMISK OCH MONETÄR POLITIK - Kapitel 4: Särskilda bestämmelser för de medlemsstater som har euron som valuta - Artikel 136

Europeiska unionens officiella tidning nr 115 , 09/05/2008 s. 0106 - 0106


Artikel 136

1. För att den ekonomiska och monetära unionen ska fungera smidigt, och i enlighet med tillämpliga bestämmelser i fördragen, ska rådet i enlighet med det tillämpliga förfarandet bland dem som anges i artiklarna 121 och 126, med undantag för det förfarande som anges i artikel 126.14, besluta om åtgärder för de medlemsstater som har euron som valuta för att

a) stärka samordningen och övervakningen av dessa staters budgetdisciplin,

b) för dessa medlemsstater utarbeta riktlinjer för den ekonomiska politiken och se till att de överensstämmer med de riktlinjer som har antagits för hela unionen, samt se till att de övervakas.

2. När det gäller de åtgärder som avses i punkt 1 får endast de rådsmedlemmar delta i omröstningen som företräder medlemsstater som har euron som valuta.

Kvalificerad majoritet av dessa rådsmedlemmar ska definieras i enlighet med artikel 238.3 a.

--------------------------------------------------