12007P025

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - AVDELNING III - JÄMLIKHET - Artikel 25 - Äldres rättigheter

Europeiska unionens officiella tidning nr 303 , 14/12/2007 s. 0007 - 0007


Artikel 25

Äldres rättigheter

Unionen erkänner och respekterar rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet.

--------------------------------------------------