12007P018

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - AVDELNING II - FRIHETER - Artikel 18 - Rätt till asyl

Europeiska unionens officiella tidning nr 303 , 14/12/2007 s. 0006 - 0006


Artikel 18

Rätt till asyl

Rätten till asyl ska garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallade "fördragen").

--------------------------------------------------