17.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/1


LISSABONFÖRDRAGET

OM ÄNDRING AV FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN OCH FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

(2007/C 306/01)

INGRESS

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,

REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

IRLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

MALTAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

RUMÄNIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

SOM ÖNSKAR slutföra den process som inleddes genom Amsterdamfördraget och Nicefördraget i syfte att stärka unionens effektivitet och demokratiska legitimitet samt förbättra samstämmigheten i dess åtgärder,

HAR ENATS OM att ändra fördraget om Europeiska unionen, fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,

Guy VERHOFSTADT

Premiärminister

Karel DE GUCHT

Utrikesminister

REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT,

Sergej STANISJEV

Premiärminister

Ivajlo KALFIN

Vice premiärminister och utrikesminister

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

Mirek TOPOLÁNEK

Ministerpresident

Karel SCHWARZENBERG

Utrikesminister

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

Anders Fogh RASMUSSEN

Statsminister

Per Stig MØLLER

Utrikesminister

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

Dr Angela MERKEL

Förbundskansler

Dr Frank-Walter STEINMEIER

Förbundsutrikesminister samt vice förbundskansler

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

Andrus ANSIP

Premiärminister

Urmas PAET

Utrikesminister

IRLANDS PRESIDENT,

Bertie AHERN

Premiärminister (Taoiseach)

Dermot AHERN

Utrikesminister

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

Konstantinos KARAMANLIS

Premiärminister

Dora BAKOYANNIS

Utrikesminister

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

Ministerpresident

Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ

Utrikes- och samarbetsminister

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

Nicolas SARKOZY

President

François FILLON

Premiärminister

Bernard KOUCHNER

Utrikes- och Europaminister

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

Romano PRODI

Ministerpresident

Massimo D'ALEMA

Vice ministerpresident och utrikesminister

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

Tassos PAPADOPOULOS

President

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS

Utrikesminister

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

Valdis ZATLERS

President

Aigars KALVĪTIS

Ministerpresident

Māris RIEKSTIŅŠ

Utrikesminister

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

Valdas ADAMKUS

President

Gediminas KIRKILAS

Premiärminister

Petras VAITIEKŪNAS

Utrikesminister

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

Jean-Claude JUNCKER

Premiärminister, ministre d'Etat

Jean ASSELBORN

Utrikes- och invandringsminister

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

Ferenc GYURCSÁNY

Premiärminister

Dr Kinga GÖNCZ

Utrikesminister

MALTAS PRESIDENT,

The Hon. Lawrence GONZI

Premiärminister

The Hon. Michael FRENDO

Utrikesminister

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

Dr J. P. BALKENENDE

Ministerpresident

M. J. M. VERHAGEN

Utrikesminister

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

Dr Alfred GUSENBAUER

Förbundskansler

Dr Ursula PLASSNIK

Förbundsminister för Europafrågor och internationella frågor

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

Donald TUSK

Premiärminister

Radosław SIKORSKI

Utrikesminister

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

José SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA

Premiärminister

Luís Filipe MARQUES AMADO

Ministro de estado, utrikesminister

RUMÄNIENS PRESIDENT,

Traian BÃSESCU

President

Cãlin POPESCU-TÃRICEANU

Premiärminister

Adrian CIOROIANU

Utrikesminister

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

Janez JANŠA

Ministerpresident

Dr Dimitrij RUPEL

Utrikesminister

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

Robert FICO

Ministerpresident

Ján KUBIŠ

Utrikesminister

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

Matti VANHANEN

Statsminister

Ilkka KANERVA

Utrikesminister

KONUNGARIKETS SVERIGES REGERING,

Fredrik REINFELDT

Statsminister

Cecilia MALMSTRÖM

EU-minister

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

The Rt Hon. Gordon BROWN

Premiärminister

The Rt Hon. David MILIBAND

Utrikes- och samväldesminister

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

ÄNDRINGAR AV FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN OCH FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel 1

Fördraget om Europeiska unionen ska ändras i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

INGRESSEN

1.

Ingressen ska ändras på följande sätt:

a)

Följande text ska införas som andra skäl:

”SOM HAR INSPIRERATS av Europas kulturella, religiösa och humanistiska arv, ur vilket de universella värden har utvecklats som utgörs av människans okränkbara och oförytterliga rättigheter liksom frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten,”.

b)

I sjunde skälet, numera åttonde skälet, ska orden ”i detta fördrag” ersättas med ”i detta fördrag och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”.

c)

I elfte skälet, numera tolfte skälet, ska orden ”i detta fördrag” ersättas med ”i detta fördrag och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande fras ska läggas till i slutet av första stycket:

”…, som av medlemsstaterna tilldelas befogenheter för att deras gemensamma mål ska kunna uppnås.”

b)

Tredje stycket ska ersättas med följande:

”Unionen ska grundas på detta fördrag och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallade fördragen). Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde. Unionen ska ersätta och efterträda Europeiska gemenskapen.”

3.

En artikel 1a ska införas:

”Artikel 1a

Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.”

4.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Unionen ska ha som mål att främja freden, sina värden och folkens välfärd.

2.   Unionen ska erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas avseende kontroller vid yttre gränser, asyl, invandring samt förebyggande och bekämpande av brottslighet.

3.   Unionen ska upprätta en inre marknad. Unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö. Den ska främja vetenskapliga och tekniska framsteg.

Den ska bekämpa social utestängning och diskriminering samt främja social rättvisa och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd av barnets rättigheter.

Den ska främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt solidaritet mellan medlemsstaterna.

Den ska respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas.

4.   Unionen ska upprätta en ekonomisk och monetär union som har euron som valuta.

5.   I sina förbindelser med den övriga världen ska unionen bekräfta och främja sina värderingar och intressen samt bidra till skydd av sina medborgare. Den ska bidra till fred, säkerhet, hållbar utveckling av vår jord, solidaritet och ömsesidig respekt mellan folken, fri och rättvis handel, utrotning av fattigdomen och skydd för de mänskliga rättigheterna, särskilt barnets rättigheter, samt till strikt efterlevnad och utveckling av internationell rätt, inklusive respekt för principerna i Förenta nationernas stadga.

6.   Unionen ska sträva mot sina mål med lämpliga medel, beroende på de befogenheter som den tilldelas i fördragen.”

5.

Artikel 3 ska upphöra att gälla och en artikel 3a ska införas:

”Artikel 3a

1.   I enlighet med artikel 3b ska varje befogenhet som inte har tilldelats unionen i fördragen tillhöra medlemsstaterna.

2.   Unionen ska respektera medlemsstaternas likhet inför fördragen samt deras nationella identitet, som kommer till uttryck i deras politiska och konstitutionella grundstrukturer, inbegripet det lokala och regionala självstyret. Den ska respektera deras väsentliga statliga funktioner, särskilt funktioner vars syfte är att hävda deras territoriella integritet, upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella säkerheten. I synnerhet ska den nationella säkerheten också i fortsättningen vara varje medlemsstats eget ansvar.

3.   Enligt principen om lojalt samarbete ska unionen och medlemsstaterna respektera och bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen.

Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller av unionens institutioners akter.

Medlemsstaterna ska hjälpa unionen att fullgöra sina uppgifter, och de ska avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål.”

6.

En artikel 3b ska införas, som ska ersätta artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen:

”Artikel 3b

1.   Principen om tilldelade befogenheter ska styra avgränsningen av unionens befogenheter. Principerna om subsidiaritet och proportionalitet ska styra utövandet av dessa befogenheter.

2.   Enligt principen om tilldelade befogenheter ska unionen endast handla inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat den i fördragen för att nå de mål som fastställs där. Varje befogenhet som inte har tilldelats unionen i fördragen ska tillhöra medlemsstaterna.

3.   Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.

Unionens institutioner ska tillämpa subsidiaritetsprincipen i enlighet med protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. De nationella parlamenten ska se till att subsidiaritetsprincipen följs i enlighet med det förfarande som anges i protokollet.

4.   Enligt proportionalitetsprincipen ska unionens åtgärder till innehåll och form inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen.

Unionens institutioner ska tillämpa proportionalitetsprincipen i enlighet med protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.”

7.

Artiklarna 4 och 5 ska upphöra att gälla.

8.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

1.   Unionen ska erkänna de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, anpassad den 12 december 2007 i Strasbourg, som ska ha samma rättsliga värde som fördragen.

Bestämmelserna i stadgan ska inte på något sätt utöka unionens befogenheter så som de definieras i fördragen.

Rättigheterna, friheterna och principerna i stadgan ska tolkas i enlighet med de allmänna bestämmelserna i avdelning VII i stadgan om dess tolkning och tillämpning och med vederbörlig hänsyn till de förklaringar som det hänvisas till i stadgan, där källorna till dessa bestämmelser anges.

2.   Unionen ska ansluta sig till europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Denna anslutning ska inte ändra unionens befogenheter såsom de definieras i fördragen.

3.   De grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, ska ingå i unionsrätten som allmänna principer.”

9.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

I hela artikeln ska ordet ”samtycke” ersättas med ”godkännande”, hänvisningen till åsidosättandet av de ”principer som anges i artikel 6.1” ska ersättas med en hänvisning till åsidosättandet av de ”värden som anges i artikel 1a”, och orden ”detta fördrag” ska ersättas med ”fördragen”, och ordet ”kommissionen” ska ersättas med ”Europeiska kommissionen”.

b)

I punkt 1 första stycket ska orden i slutet av första meningen ”… och lämna lämpliga rekommendationer till denna stat” utgå; i slutet av sista meningen ska orden ”… och får enligt samma förfarande anmoda oberoende personer att inom rimlig tid lägga fram en rapport om situationen i den berörda medlemsstaten” ersättas med ”… och får i enlighet med samma förfarande framföra rekommendationer till denna stat”.

c)

I punkt 2 ska orden ”Rådet, som skall sammanträda på statschefs- eller regeringschefsnivå, får …” ersättas med ”Europeiska rådet får …”, och orden ”… den ifrågavarande medlemsstatens regering …” ska ersättas med ”… ifrågavarande medlemsstat …”.

d)

Punkterna 5 och 6 ska ersättas med följande:

”5.   De omröstningsbestämmelser som i enlighet med denna artikel gäller för Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet fastställs i artikel 309 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.”

10.

Följande nya artikel 7a ska införas:

”Artikel 7a

1.   Unionen ska utveckla särskilda förbindelser med närbelägna länder i syfte att skapa ett område med välstånd och god grannsämja som grundar sig på unionens värderingar och utmärks av nära och fredliga förbindelser som bygger på samarbete.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 får unionen ingå särskilda avtal med de berörda länderna. Dessa avtal får innebära ömsesidiga rättigheter och skyldigheter samt möjligheten att genomföra åtgärder gemensamt. Genomförandet av dem ska omfattas av regelbundet samråd.”

11.

Bestämmelserna i avdelning II ska införas i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen i dess i övrigt ändrade lydelse, vilket ska utgöra fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

DEMOKRATISKA PRINCIPER

12.

Avdelning II ska ha följande nya rubrik, och artikel 8 ska ersättas med följande nya artiklar 8a–8c:

”AVDELNING II

BESTÄMMELSER OM DEMOKRATISKA PRINCIPER

Artikel 8

Unionen ska i all sin verksamhet respektera principen om jämlikhet mellan sina medborgare, som ska få lika uppmärksamhet från unionens institutioner, organ och byråer. Varje person som är medborgare i en medlemsstat ska ha unionsmedborgarskap. Unionsmedborgarskapet ska komplettera och inte ersätta det nationella medborgarskapet.

Artikel 8a

1.   Unionens sätt att fungera ska bygga på representativ demokrati.

2.   Medborgarna ska företrädas direkt på unionsnivå i Europaparlamentet.

Varje medlemsstat ska företrädas i Europeiska rådet av sin stats- eller regeringschef och i rådet av sin regering, vilka själva ska vara demokratiskt ansvariga, antingen inför sitt nationella parlament eller inför sina medborgare.

3.   Varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv. Besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt.

4.   De politiska partierna på europeisk nivå ska bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja.

Artikel 8b

1.   Institutionerna ska på lämpligt sätt ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden.

2.   Institutionerna ska föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila samhället.

3.   Europeiska kommissionen ska ha ett omfattande samråd med alla berörda parter i syfte att säkerställa att unionens åtgärder blir enhetliga och öppna.

4.   Ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen.

De förfaranden och villkor som krävs för att lägga fram ett sådant initiativ ska fastställas i enlighet med artikel 21 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 8c

De nationella parlamenten bidrar aktivt till en väl fungerande union

a)

genom att bli informerade av unionens institutioner och få sig tillsända utkast till unionens lagstiftningsakter i enlighet med protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen,

b)

genom att se till att subsidiaritetsprincipen följs i enlighet med de förfaranden som anges i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

c)

genom att inom ramen för området med frihet, säkerhet och rättvisa delta i mekanismerna för utvärdering av genomförandet av unionens politik på detta område i enlighet med artikel 61c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt genom att delta i den politiska övervakningen av Europol och utvärderingen av Eurojusts verksamhet i enlighet med artiklarna 69g och 69d i det fördraget,

d)

genom att delta i förfarandena för ändring av fördragen i enlighet med artikel 48 i detta fördrag,

e)

genom att bli informerade om ansökningar om anslutning till unionen i enlighet med artikel 49 i detta fördrag,

f)

genom att delta i det interparlamentariska samarbetet mellan de nationella parlamenten och med Europaparlamentet i enlighet med protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.”

INSTITUTIONERNA

13.

Bestämmelserna i avdelning III ska upphöra att gälla. Avdelning III ska ha följande nya rubrik:

14.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

1.   Unionen ska ha en institutionell ram med syfte att främja dess värderingar, sträva efter att förverkliga dess mål, tjäna dess egna, dess medborgares och medlemsstaternas intressen samt att säkerställa konsekvens, effektivitet och kontinuitet i dess politik och verksamhet.

Unionens institutioner ska vara följande:

Europaparlamentet.

Europeiska rådet.

Rådet.

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen).

Europeiska unionens domstol.

Europeiska centralbanken.

Revisionsrätten.

2.   Varje institution ska handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom fördragen, i enlighet med de förfaranden, villkor och mål som anges där. Institutionerna ska samarbeta lojalt med varandra.

3.   Bestämmelserna om Europeiska centralbanken och revisionsrätten, samt närmare bestämmelser om övriga institutioner, återfinns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.   Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska bistås av en ekonomisk och social kommitté och en regionkommitté, vilka ska ha rådgivande funktion.”

15.

En artikel 9a ska införas:

”Artikel 9a

1.   Europaparlamentet ska tillsammans med rådet lagstifta och utöva budgetfunktionen. Det ska utöva politisk kontroll och ha rådgivande funktion i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen. Det ska välja kommissionens ordförande.

2.   Europaparlamentet ska vara sammansatt av företrädare för unionens medborgare. Deras antal får inte överstiga 750, plus ordföranden. Medborgarna ska företrädas med degressiv proportionalitet, med minst sex ledamöter per medlemsstat. Ingen medlemsstat får tilldelas fler än 96 platser.

Europeiska rådet ska på Europaparlamentets initiativ och med dess godkännande med enhällighet anta ett beslut om Europaparlamentets sammansättning, varvid principerna i första stycket ska respekteras.

3.   Europaparlamentets medlemmar ska väljas genom allmänna, direkta, fria och hemliga val för en period av fem år.

4.   Europaparlamentet ska välja sin ordförande och sitt presidium bland sina ledamöter.”

16.

En artikel 9b ska införas:

”Artikel 9b

1.   Europeiska rådet ska ge unionen de impulser som behövs för dess utveckling och bestämma dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. Det ska inte ha någon lagstiftande funktion.

2.   Europeiska rådet ska bestå av medlemsstaternas stats- eller regeringschefer samt av sin ordförande och kommissionens ordförande. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska delta i dess arbete.

3.   Europeiska rådet ska sammanträda två gånger per halvår efter kallelse av sin ordförande. Om dagordningen kräver det, kan var och en av Europeiska rådets medlemmar besluta att den ska biträdas av en minister och, när det gäller kommissionens ordförande, av en ledamot av kommissionen. Om situationen kräver det, ska ordföranden sammankalla ett extra möte i Europeiska rådet.

4.   Europeiska rådet ska besluta med konsensus, om inte annat föreskrivs i fördragen.

5.   Europeiska rådet ska välja sin ordförande med kvalificerad majoritet för en mandatperiod av två och ett halvt år, som kan förnyas en gång. I händelse av förhinder eller allvarlig försummelse får Europeiska rådet avbryta ordförandens mandat enligt samma förfarande.

6.   Europeiska rådets ordförande ska

a)

leda Europeiska rådets arbete och driva det framåt,

b)

säkerställa förberedelserna av och kontinuiteten i Europeiska rådets arbete i samarbete med kommissionens ordförande och på grundval av arbetet i rådet i konstellationen allmänna frågor,

c)

verka för att underlätta sammanhållning och konsensus inom Europeiska rådet,

d)

lägga fram en rapport för Europaparlamentet efter varje möte i Europeiska rådet.

Europeiska rådets ordförande ska på sin nivå och i denna egenskap representera unionen utåt i de frågor som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, utan att de befogenheter åsidosätts som har tilldelats unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Europeiska rådets ordförande får inte inneha ett nationellt mandat.”

17.

En artikel 9c ska införas:

”Artikel 9c

1.   Rådet ska tillsammans med Europaparlamentet lagstifta och utöva budgetfunktionen. Det ska fastställa politik och fungera samordnande i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen.

2.   Rådet ska bestå av en företrädare på ministernivå för varje medlemsstat med befogenhet att fatta bindande beslut för regeringen i den medlemsstat som han eller hon företräder och att utöva dess rösträtt.

3.   Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet om inte annat föreskrivs i fördragen.

4.   Från och med den 1 november 2014 ska kvalificerad majoritet definieras som minst 55 % av rådets medlemmar, dock minst 15 rådsmedlemmar, vilka ska företräda medlemsstater som tillsammans omfattar minst 65 % av unionens befolkning.

En blockerande minoritet ska omfatta minst fyra rådsmedlemmar; i annat fall ska kvalificerad majoritet anses vara uppnådd.

Övriga bestämmelser som gäller för omröstning med kvalificerad majoritet fastställs i artikel 205.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.   De övergångsbestämmelser som avser definitionen av kvalificerad majoritet och som ska tillämpas till och med den 31 oktober 2014 liksom de övergångsbestämmelser som ska tillämpas under perioden 1 november 2014–31 mars 2017 fastställs i protokollet om övergångsbestämmelser.

6.   Rådet ska sammanträda i olika konstellationer, över vilka en förteckning ska antas i enlighet med artikel 201b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Rådet i konstellationen allmänna frågor ska säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete. Det ska tillsammans med Europeiska rådets ordförande och kommissionen förbereda och säkerställa uppföljningen av Europeiska rådets möten.

Rådet i konstellationen utrikes frågor ska utforma unionens yttre åtgärder enligt strategiska riktlinjer som Europeiska rådet fastställer och säkerställa samstämmigheten i unionens åtgärder.

7.   En kommitté med ständiga representanter för medlemsstaternas regeringar ska ansvara för att förbereda rådets arbete.

8.   Rådets möten ska vara offentliga när det överlägger och röstar om ett utkast till lagstiftningsakt. Varje rådsmöte ska därför delas upp i två delar, varav en del ägnas åt överläggningar om unionens lagstiftningsakter och en del åt icke lagstiftande verksamhet.

9.   Ordförandeskapet för andra rådskonstellationer än utrikes frågor ska innehas av medlemsstaternas företrädare i rådet på grundval av ett system med lika rotation på de villkor som ska fastställas i enlighet med artikel 201b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.”

18.

En artikel 9d ska införas:

”Artikel 9d

1.   Kommissionen ska främja unionens allmänna intresse och ta lämpliga initiativ i detta syfte. Den ska säkerställa tillämpningen av fördragen och av de åtgärder som institutionerna antar i enlighet med fördragen. Den ska övervaka tillämpningen av unionsrätten under kontroll av Europeiska unionens domstol. Den ska genomföra budgeten och förvalta program. Den ska samordna, verkställa och förvalta i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen. Med undantag av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt övriga i fördragen angivna fall ska den representera unionen utåt. Den ska ta initiativ till unionens årliga och fleråriga programplanering för att få till stånd interinstitutionella avtal.

2.   En unionslagstiftningsakt får antas endast på förslag av kommissionen, om inte annat föreskrivs i fördragen. Övriga akter ska antas på förslag av kommissionen om detta föreskrivs i fördragen.

3.   Kommissionens mandattid ska vara fem år.

Kommissionens ledamöter ska väljas på grundval av sin allmänna duglighet och sitt engagemang för Europa och bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas.

Kommissionen ska fullgöra sina uppgifter med fullständig oavhängighet. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9e.2 får kommissionens ledamöter varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå. De ska avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter eller utförandet av deras uppgifter.

4.   Den kommission som tillsätts mellan dagen för ikraftträdandet av Lissabonfördraget och den 31 oktober 2014 ska bestå av en medborgare från varje medlemsstat, inklusive ordföranden och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som ska vara en av kommissionens vice ordförande.

5.   Från och med den 1 november 2014 ska kommissionen bestå av ett antal ledamöter, inklusive ordföranden och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som motsvarar två tredjedelar av antalet medlemsstater, om inte Europeiska rådet med enhällighet beslutar att ändra detta antal.

Kommissionens ledamöter ska väljas bland medlemsstaternas medborgare genom ett system med absolut lika rotation mellan medlemsstaterna som gör det möjligt att återspegla samtliga medlemsstaters demografiska och geografiska spridning. Detta system ska fastställas av Europeiska rådet med enhällighet i enlighet med artikel 211a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.   Kommissionens ordförande ska

a)

ange riktlinjer för kommissionens uppgifter,

b)

besluta om kommissionens interna organisation för att se till att det råder samstämmighet i dess arbete och att den arbetar effektivt och som ett kollegialt organ,

c)

utse vice ordförande bland kommissionens ledamöter, med undantag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

En kommissionsledamot ska avgå om ordföranden begär detta. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska i enlighet med förfarandet i artikel 9e.1 avgå om ordföranden begär detta.

7.   Med hänsyn till valen till Europaparlamentet och efter lämpligt samråd ska Europeiska rådet med kvalificerad majoritet föreslå Europaparlamentet en kandidat till befattningen som kommissionens ordförande. Denna kandidat ska väljas av Europaparlamentet med en majoritet av dess ledamöter. Om denna kandidat inte får majoritet, ska Europeiska rådet med kvalificerad majoritet inom en månad föreslå en ny kandidat som ska väljas av Europaparlamentet i enlighet med samma förfarande.

Rådet ska i samförstånd med den valda ordföranden anta förteckningen över övriga personer som det föreslår till ledamöter av kommissionen. Dessa ska väljas på grundval av förslag från medlemsstaterna och i enlighet med kriterierna i punkt 3 andra stycket och punkt 5 andra stycket.

Ordföranden, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och de övriga kommissionsledamöterna ska kollektivt godkännas vid en omröstning i Europaparlamentet. På grundval av detta godkännande ska kommissionen utses av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet.

8.   Kommissionen ska kollektivt vara ansvarig inför Europaparlamentet. Europaparlamentet får rösta om misstroendevotum mot kommissionen i enlighet med artikel 201 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Om ett sådant misstroendevotum antas, ska kommissionsledamöterna kollektivt avgå, och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska avgå från kommissionen.”

19.

Följande nya artikel 9e ska införas:

”Artikel 9e

1.   Europeiska rådet ska med kvalificerad majoritet och med godkännande av kommissionens ordförande utnämna unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Europeiska rådet kan avbryta den höga representantens mandatperiod i enlighet med samma förfarande.

2.   Den höga representanten ska leda unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Den höga representanten ska genom sina förslag bidra till utformningen av denna politik och ska såsom rådets bemyndigade ställföreträdare verkställa den. Den höga representanten ska handla på samma sätt i fråga om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

3.   Den höga representanten ska vara ordförande i rådet i konstellationen utrikes frågor.

4.   Den höga representanten ska vara en av kommissionens vice ordförande. Den höga representanten ska säkerställa samstämmigheten i unionens yttre åtgärder. Den höga representanten ska inom kommissionen ha det ansvar som vilar på kommissionen för de yttre förbindelserna och för samordningen av övriga delar av unionens yttre åtgärder. Vid utövandet av detta ansvar inom kommissionen och endast för dessa ansvarsområden ska den höga representanten omfattas av de förfaranden som reglerar kommissionens arbete så långt som det är förenligt med punkterna 2 och 3.”

20.

En artikel 9f ska införas:

”Artikel 9f

1.   Europeiska unionens domstol ska bestå av domstolen, tribunalen och specialdomstolar. Den ska säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen.

Medlemsstaterna ska fastställa de möjligheter till överklagande som behövs för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten.

2.   Domstolen ska bestå av en domare per medlemsstat. Den ska biträdas av generaladvokater.

Tribunalen ska ha minst en domare per medlemsstat.

Domstolens domare och generaladvokater samt tribunalens domare ska utses bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och som uppfyller de villkor som avses i artiklarna 223 och 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De ska utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd på sex år. Avgående domare och generaladvokater kan utnämnas på nytt.

3.   Europeiska unionens domstol ska i enlighet med fördragen

a)

avgöra ärenden där talan väcks av en medlemsstat, en institution eller fysiska eller juridiska personer,

b)

meddela förhandsavgöranden när en nationell domstol har begärt förhandsavgörande om tolkningen av unionsrätten eller giltigheten av akter som antagits av institutionerna,

c)

besluta i de övriga fall som föreskrivs i fördragen.”

21.

Bestämmelserna i avdelning IV ska införas i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen i dess i övrigt ändrade lydelse.

FÖRDJUPADE SAMARBETEN

22.

Avdelning IV ska överta rubriken i avdelning VII, som ska ändras till ”BESTÄMMELSER OM FÖRDJUPADE SAMARBETEN”, och artiklarna 27a–27e, 40–40b och 43–45 ska ersättas med följande artikel 10, vilken också ska ersätta artiklarna 11 och 11a i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Dessa artiklar ska även ersättas med artiklarna 280a–280i i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt nedan i artikel 2 punkt 278 i det här fördraget:

”Artikel 10

1.   De medlemsstater som önskar upprätta ett fördjupat samarbete sinsemellan inom ramen för unionens icke-exklusiva befogenheter kan utnyttja dess institutioner och utöva dessa befogenheter genom att tillämpa relevanta bestämmelser i fördragen inom de gränser och på de villkor som fastställs i denna artikel och i artiklarna 280a–280i i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

De fördjupade samarbetena ska syfta till att främja unionens mål, skydda dess intressen och stärka dess integrationsprocess. Samtliga medlemsstater ska när som helst kunna delta i samarbetet i enlighet med artikel 280c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.   Beslutet om bemyndigande av ett fördjupat samarbete ska antas av rådet som en sista utväg, om det fastställer att de mål som eftersträvas genom samarbetet inte kan uppnås inom rimlig tid av hela unionen och förutsatt att minst nio medlemsstater deltar i samarbetet. Rådet ska besluta i enlighet med förfarandet i artikel 280d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.   Alla rådsmedlemmar får delta i rådets överläggningar, men endast de rådsmedlemmar som företräder medlemsstater som deltar i ett fördjupat samarbete får delta i omröstningen. Omröstningsbestämmelserna anges i artikel 280e i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.   Akter som antas inom ramen för ett fördjupat samarbete ska vara bindande endast för de medlemsstater som deltar i detta. De ska inte betraktas som ett regelverk som måste godtas av kandidatstaterna.”

23.

Rubriken till avdelning V ska ersättas med följande rubrik: ”ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN”

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM YTTRE ÅTGÄRDER

24.

Följande nya kapitel 1 och nya artiklar 10a och 10b ska införas:

”KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

Artikel 10a

1.   Unionens åtgärder i internationella sammanhang ska utgå från de principer som har legat till grund för dess egen tillblivelse, utveckling och utvidgning och som den strävar efter att föra fram i resten av världen: demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för människors värde, jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga och i folkrätten.

Unionen ska sträva efter att utveckla förbindelser och bygga partnerskap med tredjeländer och internationella organisationer, regionala eller globala, som delar de principer som avses i första stycket. Den ska främja multilaterala lösningar på gemensamma problem, särskilt inom ramen för Förenta nationerna.

2.   Unionen ska utforma och föra en gemensam politik och vidta åtgärder samt verka för att säkerställa en hög grad av samarbete inom alla områden för internationella förbindelser för att

a)

skydda sina värden, sina grundläggande intressen, sin säkerhet, sitt oberoende och sin integritet,

b)

konsolidera och stödja demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och folkrätten,

c)

bevara freden, förebygga konflikter och stärka internationell säkerhet, i enlighet med ändamålen och principerna i Förenta nationernas stadga samt principerna i Helsingforsavtalets slutakt och målen i Parisstadgan, inklusive dem som avser de yttre gränserna,

d)

främja en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i utvecklingsländerna med det primära syftet att utrota fattigdom,

e)

främja integreringen av alla länder i världsekonomin, även genom gradvis avskaffande av restriktioner för internationell handel,

f)

bidra till utformningen av internationella åtgärder för att bevara och förbättra miljön och för en hållbar förvaltning av jordens naturresurser i syfte att garantera en hållbar utveckling,

g)

bistå befolkningar, länder och regioner som drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor, och

h)

främja ett internationellt system som bygger på fördjupat multilateralt samarbete och ett gott globalt styre.

3.   Unionen ska respektera de principer och eftersträva de mål som anges i punkterna 1 och 2 när den utarbetar och genomför yttre åtgärder på de olika områden som omfattas av denna avdelning och av femte delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt yttre aspekter av övrig politik.

Unionen ska sörja för samstämmigheten mellan de olika områden som omfattas av dess yttre åtgärder och mellan dessa och övrig politik. Rådet och kommissionen ska med bistånd av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik säkerställa denna samstämmighet och samarbeta i detta syfte.

Artikel 10b

1.   Europeiska rådet ska på grundval av de principer och mål som anges i artikel 10a fastställa unionens strategiska intressen och mål.

Europeiska rådets beslut om unionens strategiska intressen och mål ska gälla den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och andra områden som omfattas av unionens yttre åtgärder. De kan gälla unionens förbindelser med ett land eller en region eller ha ett tematiskt upplägg. I besluten ska deras varaktighet och de medel anges som unionen och medlemsstaterna ställer till förfogande.

Europeiska rådet ska besluta med enhällighet på en rekommendation från rådet som rådet ska anta i enlighet med de närmare bestämmelser som anges för respektive område. Europeiska rådets beslut ska genomföras i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i fördragen.

2.   Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik får i fråga om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom kommissionen i fråga om övriga områden för yttre åtgärder, lägga fram gemensamma förslag för rådet.”

DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

25.

Följande rubriker ska införas:

26.

Följande nya artikel 10c ska införas:

”Artikel 10c

Unionens åtgärder i internationella sammanhang ska enligt detta kapitel utgå från principerna i, eftersträva målen i och genomföras i enlighet med de allmänna bestämmelserna i kapitel 1.”

27.

Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande två punkter:

”1.   Unionens befogenhet i fråga om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska omfatta alla utrikespolitiska områden och alla frågor som rör unionens säkerhet, inbegripet den gradvisa utformningen av en gemensam försvarspolitik som kan leda till ett gemensamt försvar.

Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska omfattas av särskilda regler och förfaranden. Den ska fastställas och genomföras av Europeiska rådet och rådet med enhällighet, om inte annat föreskrivs i fördragen. Antagandet av lagstiftningsakter ska undantas. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska genomföras av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaterna, i enlighet med fördragen. Europaparlamentets och kommissionens särskilda roller på området fastställs i fördragen. Europeiska unionens domstol ska inte vara behörig med avseende på dessa bestämmelser, med undantag av dess behörighet att kontrollera att artikel 25b i detta fördrag följs och att kontrollera lagenligheten av vissa beslut som avses i artikel 240a andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.   Unionen ska, inom ramen för principerna och målen för sina yttre åtgärder, föra, utforma och genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik som grundas på en utveckling av medlemsstaternas ömsesidiga politiska solidaritet, på en identifiering av frågor av allmänt intresse och på förverkligandet av en ständigt ökande grad av samstämmighet i medlemsstaternas åtgärder.”

b)

Punkt 2, numera punkt 3, ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska följande ord läggas till i slutet:

”… och ska respektera unionens åtgärder på detta område.”

ii)

Tredje stycket ska ersättas med följande: ”Rådet och den höga representanten ska sörja för att dessa principer följs.”

28.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Unionen ska föra den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

a)

genom att fastställa de allmänna riktlinjerna,

b)

genom att anta beslut som innehåller

i)

de åtgärder som ska vidtas av unionen,

ii)

de ståndpunkter som ska intas av unionen,

iii)

de närmare bestämmelserna för genomförandet av de beslut som avses i leden i och ii,

och

c)

genom att stärka det systematiska samarbetet mellan medlemsstaterna om deras politik.”

29.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska orden ”… bestämma principerna och de allmänna riktlinjerna för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ...” ersättas med ”… identifiera unionens strategiska intressen, ange målen och fastställa de allmänna riktlinjerna …”, och följande mening ska läggas till: ”Det ska anta nödvändiga beslut.”; följande stycke ska läggas till:

”Om den internationella utvecklingen kräver det, ska Europeiska rådets ordförande sammankalla ett extra möte i Europeiska rådet för att fastställa den strategiska inriktningen av unionens politik inför denna utveckling.”

b)

Punkt 2 ska utgå, och punkt 3 ska betecknas punkt 2. Första stycket ska ersättas med följande: ”Rådet ska utforma den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och fatta de beslut som behövs för att fastställa och genomföra denna på grundval av de allmänna och strategiska riktlinjer som Europeiska rådet har fastställt.” Andra stycket ska utgå. I tredje stycket, numera andra stycket, ska orden ”… skall säkerställa …” ersättas med ”… och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska säkerställa ...”.

c)

Följande nya stycke ska läggas till:

”3.   Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska genomföras av den höga representanten och medlemsstaterna med utnyttjande av nationella resurser och unionens resurser.”

30.

Följande nya artikel 13a ska införas:

”Artikel 13a

1.   Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som är ordförande i rådet i konstellationen utrikes frågor, ska genom sina förslag bidra till utformningen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och se till att de beslut som antas av Europeiska rådet och rådet genomförs.

2.   Unionen ska företrädas av den höga representanten i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Den höga representanten ska på unionens vägnar föra den politiska dialogen med tredje part och framföra unionens ståndpunkt i internationella organisationer och vid internationella konferenser.

3.   När unionens höga representant uppfyller sitt mandat, ska han eller hon stödja sig på en europeisk avdelning för yttre åtgärder. Denna avdelning ska samarbeta med medlemsstaternas diplomattjänster och ska bestå av tjänstemän från berörda avdelningar inom rådets generalsekretariat och kommissionen samt utsänd personal från medlemsstaternas nationella diplomattjänster. Hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta ska anges i ett beslut som antas av rådet. Rådet ska besluta på förslag av den höga representanten efter att ha hört Europaparlamentet och efter kommissionens godkännande.”

31.

Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska de två första meningarna ersättas med följande mening: ”När den internationella situationen kräver en operativ insats av unionen, ska rådet anta nödvändiga beslut.”

b)

Punkt 2 ska bli andra stycket i punkt 1 och efterföljande punkter ska omnumreras i enlighet med detta. I första meningen ska orden ”… för en gemensam åtgärd,” ersättas med ”… för ett sådant beslut,”, och ordet ”åtgärden” ska ersättas med ”beslutet”. Sista meningen ska utgå.

c)

I punkt 3, numera punkt 2, ska orden ”Gemensamma åtgärder …” ersättas med ”De beslut som avses i punkt 1 ...”.

d)

Nuvarande punkt 4 ska utgå, och efterföljande punkter ska omnumreras i enlighet med detta.

e)

I punkt 5, numera punkt 3, första meningen ska orden ”Information skall lämnas om varje nationellt ställningstagande eller nationell åtgärd som planeras inom ramen för en gemensam åtgärd; informationen skall …” ersättas med ”Den berörda medlemsstaten ska lämna information om varje nationellt ställningstagande eller nationell åtgärd som planeras inom ramen för ett beslut enligt punkt 1; informationen ska …”.

f)

I punkt 6, numera punkt 4, första meningen ska orden ”… i brist på beslut av rådet …” ersättas med ”… i avsaknad av en översyn av det rådsbeslut som avses i punkt 1”, och orden ”… för den gemensamma åtgärden” ska ersättas med ”… i detta beslut”.

g)

I punkt 7, numera punkt 5, första meningen ska orden ”en gemensam åtgärd” ersättas med ”ett beslut enligt denna artikel”, och i andra meningen ska orden ”den gemensamma åtgärden eller minska dennas effektivitet” ersättas med ”det beslut som avses i punkt 1 eller minska dess effektivitet”.

32.

I artikel 15 ska inledningen ”Rådet skall anta gemensamma ståndpunkter. Dessa ska ange …” ersättas med ”Rådet ska anta beslut som anger ...”, och i slutet ska ”de gemensamma ståndpunkterna” ersättas med ”unionens ståndpunkter”.

33.

En artikel 15a med samma lydelse som artikel 22 ska införas, med följande ändringar:

a)

I punkt 1 ska orden ”Varje medlemsstat eller kommissionen får hänskjuta frågor om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken till rådet …” ersättas med ”Varje medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik eller den höga representanten med stöd av kommissionen får hänskjuta frågor om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken till rådet ...”, och orden ”... lägga fram förslag …” ska ersättas med ”... lägga fram initiativ eller förslag ...”.

b)

I punkt 2 ska orden ”… skall ordförandelandet på eget initiativ …” ersättas med ”… ska den höga representanten på eget initiativ …”, och orden ”… eller på begäran av kommissionen eller en medlemsstat …” ska ersättas med ”… eller på begäran av en medlemsstat …”.

34.

En artikel 15b med samma lydelse som artikel 23 ska införas, med följande ändringar:

a)

I punkt 1 ska första stycket ersättas med följande: ”Beslut enligt detta kapitel ska fattas av Europeiska rådet och rådet med enhällighet, om inte annat föreskrivs i detta kapitel. Antagandet av lagstiftningsakter ska undantas.”, och andra stycket sista meningen ska ersättas med följande: ”Om de rådsmedlemmar som på detta sätt motiverar sitt avstående företräder minst en tredjedel av medlemsstaterna, som samtidigt omfattar minst en tredjedel av unionens befolkning, ska beslutet inte antas.”

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Första strecksatsen ska ersättas med följande två strecksatser:

”—

när det antar ett beslut som fastställer unionens åtgärder eller ståndpunkter på grundval av ett beslut av Europeiska rådet om unionens strategiska intressen och mål enligt artikel 10b.1,

när det antar ett beslut som fastställer unionens åtgärder eller ståndpunkter på ett förslag från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik som har lagts fram på särskild begäran av Europeiska rådet på dess eget eller den höga representantens initiativ,”.

ii)

I andra strecksatsen, numera tredje strecksatsen, ska orden ”… en gemensam åtgärd eller en gemensam ståndpunkt” ersättas med ”… ett beslut som fastställer unionens åtgärder eller ståndpunkter,”.

iii)

I andra stycket första meningen ska orden ”… förklarar att denne av viktiga och uttalade skäl som rör nationell politik avser att …” ersättas med ”… förklarar att denne av skäl av vital betydelse som rör nationell politik och som denne redogör för avser att …”. Sista meningen ska ersättas med följande: ”Den höga representanten ska i nära samråd med den berörda medlemsstaten söka en lösning som denna kan godta. Om detta inte lyckas, får rådet med kvalificerad majoritet begära att frågan ska hänskjutas till Europeiska rådet för ett enhälligt beslut.”

iv)

Tredje stycket ska ersättas med följande nya punkt 3, sista stycket ska betecknas punkt 4, och punkt 3 ska betecknas punkt 5:

”3.   Europeiska rådet får med enhällighet anta ett beslut om att rådet ska besluta med kvalificerad majoritet i andra fall än de som avses i punkt 2.”

c)

I punkt 4 ska orden ”Denna punkt ska inte tillämpas på …” ersättas med ”Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas på …”.

35.

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”… informera och …” ska utgå, och ordet ”rådet” ska ersättas med ”Europeiska rådet och rådet”; orden ”… för att säkerställa att unionens inflytande utövas så effektivt som möjligt genom ett konvergent uppträdande.” ska ersättas med ”… för att fastställa en gemensam inställning.”.

b)

Följande text ska läggas till efter första meningen: ”Innan någon åtgärd får vidtas i internationella sammanhang eller något åtagande som skulle kunna påverka unionens intressen får göras, ska varje medlemsstat samråda med övriga medlemsstater i Europeiska rådet eller rådet. Medlemsstaterna ska genom ett konvergent uppträdande säkerställa att unionen kan hävda sina intressen och värderingar i internationella sammanhang. Medlemsstaterna ska vara solidariska sinsemellan.”

c)

Följande två stycken ska läggas till:

”När Europeiska rådet eller rådet har fastställt unionens gemensamma inställning enligt första stycket, ska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaternas utrikesministrar samordna sin verksamhet i rådet.

Medlemsstaternas diplomatiska beskickningar och unionens delegationer i tredjeländer och vid internationella organisationer ska samarbeta sinsemellan och bidra till utformningen och genomförandet av den gemensamma inställningen.”

36.

Artikel 17 ska betecknas artikel 28a, med de ändringar som anges i punkt 49 nedan.

37.

Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1–4 ska utgå.

b)

I punkt 5 (nu onumrerad) ska orden ”… när det anser det nödvändigt …” ersättas med ”… på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik …”, och följande mening ska läggas till i slutet: ”Den särskilda representanten ska utöva sitt mandat under ledning av den höga representanten.”

38.

Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 första och andra styckena ska orden ”... de gemensamma ståndpunkterna” ersättas med ”... unionens ståndpunkter”, och följande mening ska läggas till i slutet av första stycket: ”Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska svara för denna samordning.”

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska orden ”Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 och artikel 14.3 …” ersättas med ”I enlighet med artikel 11.3 …”, och orden ”… och den höga representanten …” ska införas efter ”… hålla de senare”.

ii)

I andra stycket första meningen ska orden ”… och den höga representanten …” införas efter ”… övriga medlemsstater…”; i andra meningen ska ordet ”permanenta” utgå och orden ”… skall då de fullgör sina uppgifter se till att unionens ståndpunkter och intressen tillvaratas, ...” ersättas med ”… kommer då de fullgör sina uppgifter att hävda unionens ståndpunkter och intressen …”.

iii)

Följande nya tredje stycke ska läggas till:

”När unionen har intagit en ståndpunkt till en fråga på Förenta nationernas säkerhetsråds dagordning, ska de medlemsstater som är medlemmar av säkerhetsrådet begära att unionens höga representant inbjuds att lägga fram unionens ståndpunkt.”

39.

Artikel 20 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska orden ”… kommissionens delegationer i tredje land …” ersättas med ”… unionens delegationer i tredjeländer …”, och orden ”… att av rådet beslutade gemensamma ståndpunkter och gemensamma åtgärder följs …” ska ersättas med ”… att de beslut som antas enligt detta kapitel och som fastställer unionens ståndpunkter och åtgärder följs …”.

b)

I andra stycket ska orden ”… information, göra gemensamma bedömningar” ersättas med ”information och göra gemensamma bedömningar.”, och orden ”… och bidra till att genomföra de bestämmelser som avses i artikel 20 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen” ska utgå.

c)

Följande nya stycke ska läggas till:

”De ska bidra till att genomföra unionsmedborgares rätt till skydd inom ett tredjelands territorium enligt artikel 17.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt de åtgärder som antagits enligt artikel 20 i det fördraget.”

40.

Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska regelbundet höra Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt informera Europaparlamentet om hur dessa politikområden utvecklas. Den höga representanten ska se till att vederbörlig hänsyn tas till Europaparlamentets synpunkter. De särskilda representanterna får medverka när Europaparlamentet informeras.”

b)

I andra stycket första meningen ska orden ”och den höga representanten” läggas till i slutet, i andra meningen ska orden ”En gång om året” ersättas med ”Två gånger om året”, och orden ”, inbegripet den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken” ska läggas till i slutet.

41.

Artikel 22 ska betecknas artikel 15a; texten ska ändras enligt punkt 33 ovan.

42.

Artikel 23 ska betecknas artikel 15b; texten ska ändras enligt punkt 34 ovan.

43.

Artikel 24 ska ersättas med följande:

”Artikel 24

Unionen får ingå avtal med en eller flera stater eller internationella organisationer på områden som omfattas av detta kapitel.”

44.

Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket första meningen ska hänvisningen till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ersättas med en hänvisning till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och orden ”, av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik” ska införas efter orden ”… på begäran av detta”; i andra meningen ska orden ”…, dock utan att det påverkar ordförandelandets eller kommissionens befogenheter” ersättas med ”..., dock utan att det påverkar den höga representantens befogenheter”.

b)

Andra stycket ska ersättas med följande: ”Inom ramen för detta kapitel ska kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik på rådets och den höga representantens ansvar utöva politisk kontroll och strategisk ledning av krishanteringsinsatser enligt artikel 28b.”

c)

I tredje stycket ska orden ”utan att det påverkar tillämpningen av artikel 47” utgå.

45.

Artiklarna 26 och 27 ska upphöra att gälla. Följande två artiklar ska införas, där artikel 25b ersätter artikel 47:

”Artikel 25a

I enlighet med artikel 16b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och med avvikelse från punkt 2 i den artikeln ska rådet anta ett beslut om bestämmelser om skydd för enskilda personer i fråga om behandling av personuppgifter i medlemsstaterna, när dessa utövar verksamhet som omfattas av detta kapitels tillämpningsområde, samt om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Oberoende myndigheter ska kontrollera att dessa bestämmelser följs.

Artikel 25b

Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska inte påverka tillämpningen av de förfaranden för eller respektive omfattning av institutionernas befogenheter som anges i fördragen för utövandet av de unionsbefogenheter som avses i artiklarna 2b–2e i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

På samma sätt ska genomförandet av den politik som avses i nämnda artiklar inte påverka tillämpningen av de förfaranden för och respektive omfattning av institutionernas befogenheter som anges i fördragen för utövandet av unionsbefogenheterna enligt detta kapitel.”

46.

Artiklarna 27a–27e om fördjupade samarbeten ska ersättas med artikel 10 i enlighet med punkt 22 ovan.

47.

Artikel 28 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska utgå, och efterföljande punkter ska omnumreras i enlighet med detta. I hela artikeln ska orden ”Europeiska gemenskapernas” ersättas med ”unionens”.

b)

I punkt 2, numera punkt 1, ska orden ”… bestämmelserna om de områden som avses i denna avdelning” ersättas med ”… genomförandet av detta kapitel”.

c)

I punkt 3, numera punkt 2, första stycket ska orden ”… genomföra de nämnda bestämmelserna” ersättas med ”… genomföra detta kapitel”.

d)

Följande nya punkt 3 ska läggas till; punkt 4 ska utgå:

”3.   Rådet ska anta ett beslut om de särskilda förfaranden som ska garantera snabb tillgång till anslag i unionens budget som är avsedda för brådskande finansiering av initiativ inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och särskilt för förberedande verksamhet inför uppdrag av den typ som avses i artiklarna 28a.1 och 28b. Rådet ska besluta efter att ha hört Europaparlamentet.

Förberedande verksamhet för de uppdrag som avses i artiklarna 28a.1 och 28b som inte ska belasta unionens budget ska finansieras genom en startfond med bidrag från medlemsstaterna.

Rådet ska på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik med kvalificerad majoritet anta beslut om närmare bestämmelser för

a)

upprättande och finansiering av startfonden, särskilt vilka finansiella belopp som fonden ska tilldelas,

b)

förvaltning av startfonden, samt

c)

finansiell kontroll.

Om det planerade uppdraget i enlighet med artiklarna 28a.1 och 28b inte får belasta unionens budget, ska rådet bemyndiga den höga representanten att utnyttja fonden. Den höga representanten ska rapportera till rådet om hur uppdraget har genomförts.”

DEN GEMENSAMMA SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITIKEN

48.

Följande nya avsnitt 2 ska införas:

49.

En artikel 28a med samma lydelse som artikel 17 ska införas, med följande ändringar:

a)

Följande nya punkt 1 ska införas, och efterföljande punkt ska betecknas punkt 2:

”1.   Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska utgöra en integrerande del av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Den ska tillförsäkra unionen en operativ kapacitet som stöder sig på civila och militära resurser. Unionen kan använda dessa resurser vid uppdrag utanför unionen för att bevara freden, förebygga konflikter och stärka den internationella säkerheten i enlighet med principerna i Förenta nationernas stadga. Dessa uppgifter ska genomföras med kapacitet som tillhandahålls av medlemsstaterna.”

b)

Punkt 1, numera punkt 2, ska ändras på följande sätt:

i)

Första stycket ska ersättas med följande:

”2.   Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska omfatta den gradvisa utformningen av unionens gemensamma försvarspolitik. Den kommer att leda till ett gemensamt försvar, när Europeiska rådet med enhällighet har beslutat detta. Europeiska rådet ska i så fall rekommendera medlemsstaterna att anta ett sådant beslut i enlighet med sina respektive konstitutionella bestämmelser.”

ii)

I andra stycket ska orden ”enligt denna artikel” ersättas med ”enligt detta avsnitt”.

iii)

Tredje stycket ska utgå.

c)

Nuvarande punkter 2, 3, 4 och 5 ska ersättas med följande punkter 3–7:

”3.   I syfte att genomföra den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska medlemsstaterna ställa civil och militär kapacitet till unionens förfogande för att bidra till de mål som fastställs av rådet. De medlemsstater som tillsammans upprättar multinationella styrkor får även ställa dem till förfogande för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaterna förbinder sig att gradvis förbättra sin militära kapacitet. Byrån för utveckling av försvarskapacitet och för forskning, anskaffning och försvarsmateriel (nedan kallad Europeiska försvarsbyrån) ska identifiera de operativa behoven, främja åtgärder för att tillgodose dessa, bidra till att identifiera och i förekommande fall genomföra varje åtgärd som behövs för att stärka försvarssektorns industriella och tekniska bas, delta i utformningen av en europeisk politik för kapacitet och försvarsmateriel samt hjälpa rådet att utvärdera om den militära kapaciteten har förbättrats.

4.   Beslut om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, inbegripet beslut som rör inledandet av ett sådant uppdrag som avses i denna artikel, ska antas av rådet med enhällighet på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik eller på initiativ av en medlemsstat. Den höga representanten får, vid behov tillsammans med kommissionen, föreslå att såväl nationella resurser som unionens instrument används.

5.   Rådet får anförtro åt en grupp medlemsstater att genomföra ett uppdrag inom unionens ram för att värna om unionens värden och tjäna dess intressen. Genomförandet av ett sådant uppdrag ska omfattas av artikel 28c.

6.   De medlemsstater som uppfyller högre krav på militär kapacitet och som har gjort mer bindande åtaganden på området med tanke på de mest krävande uppdragen ska upprätta ett permanent strukturerat samarbete inom ramen för unionen. Detta samarbete ska omfattas av artikel 28e. Det ska inte påverka bestämmelserna i artikel 28b.

7.   Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga. Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik.

Åtagandena och samarbetet på detta område ska vara förenliga med åtagandena inom Nordatlantiska fördragsorganisationen, som för de stater som är medlemmar i denna också i fortsättningen ska utgöra grunden för deras kollektiva försvar och den instans som genomför det.”

50.

Följande nya artiklar 28b–28e ska införas:

”Artikel 28b

1.   De uppdrag som avses i artikel 28a.1 där unionen kan använda civila och militära resurser ska inbegripa gemensamma insatser för avrustning, humanitära insatser och räddningsinsatser, militära rådgivnings- och biståndsinsatser, konfliktförebyggande och fredsbevarande insatser, insatser med stridande förband vid krishantering, inklusive fredsskapande åtgärder och stabiliseringsinsatser efter konflikter. Alla dessa uppdrag kan bidra till kampen mot terrorism, inklusive genom stöd till tredjeländer i syfte att bekämpa terrorism på dess territorium.

2.   Rådet ska anta beslut om de uppdrag som avses i punkt 1 och ange deras mål, omfattning och de allmänna villkoren för deras genomförande. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som arbetar under ledning av rådet och i nära och ständig kontakt med kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, ska sörja för samordningen av de civila och militära aspekterna av dessa insatser.

Artikel 28c

1.   Inom ramen för de beslut som antas i enlighet med artikel 28b får rådet anförtro genomförandet av ett uppdrag åt en grupp medlemsstater som så önskar och som förfogar över den kapacitet som krävs för ett sådant uppdrag. Dessa medlemsstater ska i samverkan med unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik sinsemellan komma överens om hur uppdraget ska genomföras.

2.   De medlemsstater som deltar i utförandet av uppdraget ska på eget initiativ eller på begäran av en annan medlemsstat regelbundet informera rådet om hur uppdraget fortskrider. De deltagande medlemsstaterna ska omedelbart underrätta rådet om genomförandet av uppdraget får betydande följder eller innebär att det mål, den omfattning eller de närmare villkor för uppdraget som anges i de beslut som avses i punkt 1 måste ändras. Rådet ska i sådana fall anta de beslut som är nödvändiga.

Artikel 28d

1.   Europeiska försvarsbyrån, som avses i artikel 28a.3 och som lyder under rådet, ska ha som uppgift att

a)

bidra till att identifiera medlemsstaternas militära kapacitetsmål och utvärdera hur medlemsstaterna fullgör sina kapacitetsåtaganden,

b)

främja att de operativa behoven harmoniseras och att effektiva och kompatibla anskaffningsmetoder antas,

c)

lägga fram multilaterala projekt för att de militära kapacitetsmålen ska uppnås och sörja för samordning av de program som genomförs av medlemsstaterna och förvaltning av särskilda samarbetsprogram,

d)

stödja försvarsteknikforskning, samordna och planera gemensam forskningsverksamhet och utredningar om tekniska lösningar som motsvarar de framtida operativa behoven,

e)

bidra till att identifiera och i förekommande fall genomföra varje åtgärd som behövs för att stärka försvarssektorns industriella och tekniska bas och göra försvarsutgifterna mer effektiva.

2.   Europeiska försvarsbyrån ska vara öppen för alla medlemsstater som önskar delta i den. Rådet ska med kvalificerad majoritet anta ett beslut om stadgan för byrån, dess säte samt regler för dess verksamhet. I beslutet ska hänsyn tas till graden av effektivt deltagande i byråns verksamhet. Vid byrån ska särskilda grupper bildas av medlemsstater som genomför gemensamma projekt. Byrån ska vid behov fullgöra sina uppgifter i samråd med kommissionen.

Artikel 28e

1.   De medlemsstater som önskar delta i det permanenta strukturerade samarbete som avses i artikel 28a.6 och som uppfyller de kriterier och gör de militära kapacitetsåtaganden som anges i protokollet om det permanenta strukturerade samarbetet, ska underrätta rådet och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om sin avsikt.

2.   Inom tre månader från den underrättelse som avses i punkt 1 ska rådet anta ett beslut om upprättande av det permanenta strukturerade samarbetet och fastställa förteckningen över deltagande medlemsstater. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet efter att ha hört den höga representanten.

3.   Varje medlemsstat som i ett senare skede önskar delta i det permanenta strukturerade samarbetet ska underrätta rådet och den höga representanten om sin avsikt.

Rådet ska anta ett beslut som bekräftar deltagandet av den berörda medlemsstat som uppfyller kriterierna och gör de åtaganden som avses i artiklarna 1 och 2 i protokollet om det permanenta strukturerade samarbetet. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet efter att ha hört den höga representanten. Endast de rådsmedlemmar som företräder deltagande medlemsstater ska delta i omröstningen.

Kvalificerad majoritet ska definieras i enlighet med artikel 205.3 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.   Om en deltagande medlemsstat inte längre uppfyller kriterierna eller inte längre kan uppfylla de åtaganden som avses i artiklarna 1 och 2 i protokollet om det permanenta strukturerade samarbetet, får rådet anta ett beslut om tillfälligt upphävande av den medlemsstatens deltagande.

Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet. Endast de rådsmedlemmar som företräder deltagande medlemsstater, med undantag av den berörda medlemsstaten, ska delta i omröstningen.

Kvalificerad majoritet ska definieras i enlighet med artikel 205.3 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.   Om en deltagande medlemsstat önskar lämna det permanenta strukturerade samarbetet, ska den underrätta rådet om sitt beslut, och rådet ska då notera att den berörda medlemsstatens deltagande upphör.

6.   Rådets beslut och rekommendationer inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet, med undantag av dem som anges i punkterna 2–5, ska antas med enhällighet. Vid tillämpning av denna punkt ska endast rösterna från de deltagande medlemsstaternas företrädare krävas för enhällighet.”

51.

Artiklarna 29–39 i avdelning VI om straffrättsligt samarbete och polissamarbete ska ersättas med bestämmelserna i kapitlen 1, 4 och 5 i avdelning IV i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt nedan i artikel 2 punkterna 64, 67 och 68 i det här fördraget ska artikel 29 ersättas med artikel 61 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 30 med artiklarna 69f och 69g i nämnda fördrag, artikel 31 med artiklarna 69a, 69b och 69d i nämnda fördrag, artikel 32 med artikel 69h i nämnda fördrag, artikel 33 med artikel 61e i nämnda fördrag och artikel 36 med artikel 61d i nämnda fördrag. Avdelningens rubrik ska utgå, och avdelningen ska ges samma nummer som avdelningen om slutbestämmelser.

52.

Artiklarna 40–40b i avdelning VI och artiklarna 43–45 i avdelning VII om fördjupade samarbeten ska ersättas med artikel 10 enligt punkt 22 ovan och avdelning VII ska utgå.

53.

Artiklarna 41 och 42 ska upphöra att gälla.

SLUTBESTÄMMELSER

54.

Avdelning VIII om slutbestämmelser ska betecknas avdelning VI; denna avdelning, liksom artiklarna 48, 49 och 53, ska ändras enligt punkterna 56, 57 och 61 nedan. Artikel 47 ska ersättas med artikel 25b enligt punkt 45 ovan, och artiklarna 46 och 50 ska upphöra att gälla.

55.

Följande nya artikel 46a ska införas:

”Artikel 46a

Unionen är en juridisk person.”

56.

Artikel 48 ska ersättas med följande:

”Artikel 48

1.   Fördragen får ändras i enlighet med ett ordinarie ändringsförfarande. De får även ändras i enlighet med förenklade ändringsförfaranden.

2.   Varje medlemsstats regering, Europaparlamentet eller kommissionen får förelägga rådet förslag till ändringar av fördragen. Dessa förslag kan bland annat syfta till att utöka eller minska de befogenheter som unionen tilldelas i fördragen. Dessa förslag ska översändas av rådet till Europeiska rådet och tillställas de nationella parlamenten.

3.   Om Europeiska rådet efter att ha hört Europaparlamentet och kommissionen med enkel majoritet antar ett beslut om att granska de ändringar som föreslås, ska Europeiska rådets ordförande sammankalla ett konvent som består av företrädare för de nationella parlamenten, medlemsstaternas stats- eller regeringschefer, Europaparlamentet och kommissionen. Även Europeiska centralbanken ska höras när det är fråga om institutionella ändringar på det monetära området. Konventet ska behandla förslagen till ändringar och ska med konsensus anta en rekommendation till en konferens mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar enligt punkt 4.

Europeiska rådet får, efter Europaparlamentets godkännande, med enkel majoritet besluta att inte sammankalla konventet om ändringarnas omfattning inte motiverar det. I det senare fallet ska Europeiska rådet fastställa mandatet för en konferens mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar.

4.   En konferens mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar ska sammankallas av rådets ordförande i syfte att i samförstånd komma överens om de ändringar som ska göras i fördragen.

Ändringarna träder i kraft efter det att de har ratificerats av alla medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

5.   Om fyra femtedelar av medlemsstaterna inom två år efter undertecknandet av ett fördrag om ändring av fördragen har ratificerat detta fördrag och en eller flera medlemsstater har stött på problem med nämnda ratifikation, ska Europeiska rådet ta upp frågan.

6.   Varje medlemsstats regering, Europaparlamentet eller kommissionen får förelägga Europeiska rådet förslag till sådana ändringar av samtliga eller delar av bestämmelserna i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som rör unionens inre politik och inre åtgärder.

Europeiska rådet får anta ett beslut om ändring av samtliga eller delar av bestämmelserna i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Europeiska rådet ska besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet och kommissionen samt Europeiska centralbanken när det är fråga om institutionella ändringar på det monetära området. Detta beslut träder i kraft först sedan det har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Det beslut som avses i andra stycket får inte utöka de befogenheter som unionen tilldelas i fördragen.

7.   När fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller avdelning V i det här fördraget föreskriver att rådet ska besluta med enhällighet på ett visst område eller i ett visst fall, får Europeiska rådet anta ett beslut om bemyndigande för rådet att besluta med kvalificerad majoritet på det området eller i det fallet. Detta stycke ska inte tillämpas på beslut som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser.

När fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskriver att lagstiftningsakter ska antas av rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, får Europeiska rådet anta ett beslut om bemyndigande att sådana akter får antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Varje initiativ från Europeiska rådet på grundval av första eller andra stycket ska översändas till de nationella parlamenten. Om en invändning från ett nationellt parlament har meddelats inom sex månader från detta översändande, ska det beslut som avses i första eller andra stycket inte antas. I avsaknad av invändningar får Europeiska rådet anta beslutet.

Vid antagandet av de beslut som avses i första eller andra stycket ska Europeiska rådet besluta med enhällighet efter godkännande av Europaparlamentet, som ska besluta med en majoritet av sina ledamöter.”

57.

Artikel 49 första stycket ska ändras på följande sätt:

a)

I första meningen ska orden ”… respekterar de principer som anges i artikel 6.1 får ansöka om ...” ersättas med ”… respekterar de värden som avses i artikel 1a och som förbinder sig att främja dem får ansöka om …”.

b)

I andra meningen ska orden ”Ansökan skall ställas till rådet, som skall besluta enhälligt …” ersättas med ”Europaparlamentet och de nationella parlamenten ska underrättas om denna ansökan. Den ansökande staten ska ställa sin ansökan till rådet, som ska besluta med enhällighet …”, ordet ”samtycke” ska ersättas med ”godkännande”, och ordet ”absolut” ska utgå.

c)

Följande nya mening ska läggas till i slutet av stycket: ”De villkor för medlemskap som Europeiska rådet har enats om ska beaktas.”

58.

Följande nya artikel 49a ska införas:

”Artikel 49a

1.   Varje medlemsstat får i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser besluta att utträda ur unionen.

2.   Den medlemsstat som beslutar att utträda ska anmäla sin avsikt till Europeiska rådet. Mot bakgrund av Europeiska rådets riktlinjer ska unionen förhandla fram och ingå ett avtal med denna stat där villkoren för dess utträde fastställs, med beaktande av dess framtida förbindelser med unionen. Detta avtal ska förhandlas i enlighet med artikel 188n.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det ska ingås på unionens vägnar av rådet som ska besluta med kvalificerad majoritet efter Europaparlamentets godkännande.

3.   Fördragen ska upphöra att vara tillämpliga på den berörda staten från och med den dag då avtalet om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter den anmälan som avses i punkt 2, om inte Europeiska rådet i samförstånd med den berörda medlemsstaten med enhällighet beslutar att förlänga denna tidsfrist.

4.   Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 får den medlem i Europeiska rådet och rådet som företräder den medlemsstat som utträder inte delta, vare sig i de överläggningar eller i de beslut i Europeiska rådet och rådet som rör den medlemsstaten.

Kvalificerad majoritet ska definieras i enlighet med artikel 205.3 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.   Om den stat som har utträtt ur unionen begär att på nytt få ansluta sig, ska dess begäran omfattas av förfarandet i artikel 49.”

59.

En artikel 49b ska införas:

”Artikel 49b

Protokollen och bilagorna till fördragen ska utgöra en integrerande del av dessa fördrag.”

60.

En artikel 49c ska införas:

”Artikel 49c

1.   Fördragen ska gälla för Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

2.   Fördragens territoriella tillämpningsområde anges närmare i artikel 311a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.”

61.

Artikel 53 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska betecknas punkt 1, förteckningen över språk ska kompletteras med de språk som anges i nuvarande artikel 53 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen, och andra stycket ska utgå.

b)

Följande nya punkt 2 ska läggas till:

”2.   Detta fördrag får även översättas till varje annat språk som bestäms av medlemsstaterna bland de språk som i enlighet med deras konstitutionella ordning har officiell ställning i hela eller delar av deras territorium. Den berörda medlemsstaten ska lämna en bestyrkt kopia av sådana översättningar till rådet, som ska deponera den i sitt arkiv.”

Artikel 2

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ska ändras i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

1.

Fördragets titel ska ersättas med följande: ”Fördrag om Europeiska unionens funktionssätt”.

A.   ÖVERGRIPANDE ÄNDRINGAR

2.

I hela fördraget ska följande övergripande ändringar göras:

a)

Orden ”gemenskapen” och ”Europeiska gemenskapen” ska ersättas med ”unionen”, och orden ”Europeiska gemenskaperna” ska ersättas med ”Europeiska unionen” och sammansättningar med ”gemenskaps-” ska ersättas med ”unions-”, med undantag för artikel 299.6 c, numera artikel 311a.5 c; vad gäller artikel 136 första stycket ska nämnda ändring endast göras på ”Gemenskapens” och inte ”gemenskapsstadga”; i femte skälet i ingressen ska orden ”den ekonomiska gemenskapen” kvarstå.

b)

När ordet eller orden ”[detta] fördrag[et]” hänför sig till föreliggande fördrag, ska det ersättas med ”fördragen”; detta led är inte tillämpligt på artiklarna 121.1 första stycket, numera artikel 117.1 första stycket, 182 tredje stycket, 312 och 313.

c)

Ordet ”rådet” i kombination med orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 251” eller ”enligt förfarandet i artikel 251” ska ersättas med ”Europaparlamentet och rådet” i kombination med ”i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet”, och orden ”förfarandet i artikel 251” ska ersättas med ”det ordinarie lagstiftningsförfarandet”; detta gäller inte artikel 191 andra stycket.

d)

Orden ”med kvalificerad majoritet” ska utgå.

e)

Orden ”rådet i dess sammansättning på stats- eller/och regeringschefsnivå”, ”rådet(,) som ska sammanträda på stats- eller regeringschefsnivå” eller ”rådet i dess sammansättning på stats- eller regeringschefsnivå” ska ersättas med ”Europeiska rådet”.

f)

Orden ”institutioner eller organ” och ”institutioner och organ” ska ersättas med ”institutioner, organ eller byråer”, utom i artikel 193 första stycket.

g)

Orden ”gemensamma marknaden” ska ersättas med ”inre marknaden”.

h)

Ordet ”ecu” ska ersättas med ”euro”.

i)

Orden ”medlemsstater utan undantag” ska ersättas med ”de medlemsstater som har euron som valuta”.

j)

Förkortningen ”ECB” ska ersättas med ”Europeiska centralbanken”.

k)

Ordet ”ECBS-stadgan” ska ersättas med ”stadgan för ECBS och ECB”.

l)

Orden ”den kommitté som upprätta[t]s enligt artikel 114” och ”den kommitté som avses i artikel 114” ska ersättas med ”ekonomiska och finansiella kommittén”.

m)

Orden ”domstolens stadga” ska ersättas med ”stadgan för Europeiska unionens domstol”.

n)

Ordet ”förstainstansrätten” ska ersättas med ”tribunalen”.

o)

De olika böjningsformerna av orden ”särskild rättsinstans” ska ersättas med motsvarande böjningsform av ordet ”specialdomstol”.

3.

I följande artiklar ska orden ”i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande” införas efter ordet ”rådet” [skall/kan/antar], och orden ”på förslag av kommissionen” ska utgå:

artikel 13.1, numera artikel 16e.1

artikel 19.1

artikel 19.2

artikel 22 andra stycket

artikel 93

artikel 94, numera artikel 95

artikel 104.14 andra stycket

artikel 175.2 första stycket

4.

I följande artiklar ska orden ”med enkel majoritet” införas efter ”rådet [skall/får]”:

artikel 130 första stycket

artikel 144 första stycket

artikel 208

artikel 209

artikel 213 sista stycket tredje meningen

artikel 216

artikel 284

5.

I följande artiklar ska orden ”efter att ha hört Europaparlamentet” ersättas med ”efter Europaparlamentets godkännande”:

artikel 13.1, numera artikel 16e.1

artikel 22 andra stycket

6.

I följande artiklar ska ordet ”institutionen” ersättas med ”institutionen, organet eller byrån”, i förekommande fall med grammatisk anpassning av texten:

artikel 195.1 andra stycket

artikel 232 andra stycket

artikel 233 första stycket

artikel 234 b

artikel 255.3, numera artikel 16a.3, tredje stycket

7.

I följande artiklar ska ordet ”domstolen” ersättas med ”Europeiska unionens domstol”:

artikel 83.2 d

artikel 88.2 andra stycket

artikel 95.9, numera artikel 94.9

artikel 195.1

artikel 225a sjätte stycket

artikel 226 andra stycket

artikel 227 första stycket

artikel 228.1 första omnämnandet

artikel 229

artikel 229a

artikel 230 första stycket

artikel 231 första stycket

artikel 232 första stycket

[ingen ändring i den svenska versionen]

artikel 234 första stycket

artikel 235

artikel 236

artikel 237 inledningsfrasen

artikel 238

artikel 240

artikel 242 första meningen

artikel 243

artikel 244

artikel 247.9, numera artikel 247.8

artikel 256 andra stycket

[Ingen ändring i den svenska versionen.]

8.

I följande artiklar ska hänvisningen till en annan artikel i fördraget ersättas med följande hänvisning till en artikel i fördraget om Europeiska unionen:

artikel 21 tredje stycket, numera fjärde stycket

hänvisning till artikel 9 (första hänvisningen) och artikel 53.1 (andra hänvisningen)

artikel 97b

hänvisning till artikel 2

artikel 98

hänvisning till artikel 2 (första hänvisningen)

artikel 105.1 andra meningen

hänvisning till artikel 2

artikel 215 tredje stycket, numera fjärde stycket

hänvisning till artikel 9d.7 första stycket

9.

[Ingen ändring i den svenska versionen.]

B.   SPECIFIKA ÄNDRINGAR

INGRESSEN

10.

I andra skälet i ingressen ska ordet ”länder” ersättas med ”stater”, och i sista ledet ska orden ”HAR BESLUTAT att skapa en EUROPEISK GEMENSKAP och har […] utsett …” ersättas med ”HAR […] UTSETT …”.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

11.

Artiklarna 1 och 2 ska upphöra att gälla. En artikel 1a ska införas:

”Artikel 1a

1.   Detta fördrag reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter.

2.   Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på. De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas fördragen.”

BEFOGENHETSKATEGORIER OCH BEFOGENHETSOMRÅDEN

12.

Följande nya avdelning och följande nya artiklar 2a–2e ska införas:

”AVDELNING I

UNIONENS BEFOGENHETSKATEGORIER OCH BEFOGENHETSOMRÅDEN

Artikel 2a

1.   När fördragen tilldelar unionen exklusiv befogenhet på ett visst område, får endast unionen lagstifta och anta rättsligt bindande akter medan medlemsstaterna får göra detta själva endast efter bemyndigande från unionen eller för att genomföra unionens akter.

2.   När fördragen tilldelar unionen en befogenhet som ska delas med medlemsstaterna på ett visst område, får unionen och medlemsstaterna lagstifta och anta rättsligt bindande akter på detta område. Medlemsstaterna ska utöva sin befogenhet i den mån som unionen inte har utövat sin befogenhet. Medlemsstaterna ska på nytt utöva sin befogenhet i den mån som unionen har beslutat att inte längre utöva sin befogenhet.

3.   Medlemsstaterna ska samordna sin ekonomiska politik och sysselsättningspolitik i enlighet med de närmare bestämmelserna i detta fördrag, vilka unionen har befogenhet att fastställa.

4.   Unionen ska ha befogenhet att i enlighet med bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionen fastställa och genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, inbegripet den gradvisa utformningen av en gemensam försvarspolitik.

5.   På vissa områden och på de villkor som fastställs i fördragen ska unionen ha befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder, dock utan att ersätta deras befogenhet på dessa områden.

Unionens rättsligt bindande akter som antas på grundval av bestämmelserna i fördragen för dessa områden får inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar.

6.   Omfattningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter fastställs i bestämmelserna i fördragen för varje område.

Artikel 2b

1.   Unionen ska ha exklusiv befogenhet på följande områden:

a)

Tullunionen.

b)

Fastställandet av de konkurrensregler som är nödvändiga för den inre marknadens funktion.

c)

Den monetära politiken för de medlemsstater som har euron som valuta.

d)

Bevarandet av havets biologiska resurser inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

e)

Den gemensamma handelspolitiken.

2.   Unionen ska också ha exklusiv befogenhet att ingå ett internationellt avtal, om ingåendet av avtalet föreskrivs i en unionslagstiftningsakt eller om ingåendet är nödvändigt för att unionen ska kunna utöva sin befogenhet internt eller i den mån ingåendet kan påverka gemensamma regler eller ändra räckvidden för dessa.

Artikel 2c

1.   Unionen ska ha delad befogenhet med medlemsstaterna om den genom fördragen tilldelas en befogenhet som inte omfattas av de områden som avses i artiklarna 2b och 2e.

2.   Unionen och medlemsstaterna ska ha delade befogenheter på följande huvudområden:

a)

Inre marknaden.

b)

Socialpolitik, i fråga om aspekter som anges i detta fördrag.

c)

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

d)

Jordbruk och fiskeri, med undantag av bevarandet av havets biologiska resurser.

e)

Miljö.

f)

Konsumentskydd.

g)

Transport.

h)

Transeuropeiska nät.

i)

Energi.

j)

Området med frihet, säkerhet och rättvisa.

k)

Gemensamma angelägenheter i fråga om säkerhet när det gäller de aspekter på folkhälsa som anges i detta fördrag.

3.   När det gäller forskning, teknisk utveckling och rymden ska unionen ha befogenhet att vidta åtgärder, bland annat att besluta om och genomföra program, men utövandet av denna befogenhet får inte leda till att medlemsstaterna hindras från att utöva sina befogenheter.

4.   När det gäller utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd ska unionen ha befogenhet att vidta åtgärder och en gemensam politik, men utövandet av denna befogenhet får inte leda till att medlemsstaterna hindras från att utöva sina befogenheter.

Artikel 2d

1.   Medlemsstaterna ska samordna sin ekonomiska politik inom unionen. Rådet ska besluta om åtgärder i detta syfte, särskilt de allmänna riktlinjerna för denna politik.

Särskilda bestämmelser ska tillämpas på de medlemsstater som har euron som valuta.

2.   Unionen ska vidta åtgärder för att säkerställa samordningen av medlemsstaternas sysselsättningspolitik, särskilt genom att ange riktlinjerna för denna politik.

3.   Unionen får ta initiativ för att säkerställa samordningen av medlemsstaternas socialpolitik.

Artikel 2e

Unionen ska ha befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder. Områdena för dessa åtgärder ska på europeisk nivå vara

a)

skydd för och förbättring av människors hälsa,

b)

industri,

c)

kultur,

d)

turism,

e)

utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott,

f)

civilskydd,

g)

administrativt samarbete.”

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

13.

Följande avdelning och artikel 2f ska införas:

”AVDELNING II

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 2f

Unionen ska säkerställa samstämmigheten mellan all sin politik och verksamhet, med beaktande av samtliga sina mål och i enlighet med principen om tilldelade befogenheter.”

14.

I artikel 3 ska punkt 1 upphöra att gälla. Punkt 2 ska ändras enligt följande: Orden ”… verksamhet som avses i denna artikel” ska ersättas med ”… sin verksamhet”, och punkten ska inte ha något nummer.

15.

Artikel 4 ska betecknas artikel 97b. Texten ska ändras enligt punkt 85 nedan.

16.

Artikel 5 ska upphöra att gälla; den ska ersättas med artikel 3b i fördraget om Europeiska unionen.

17.

En artikel 5a ska införas:

”Artikel 5a

Vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet ska unionen beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor.”

18.

En artikel 5b ska införas:

”Artikel 5b

Vid utformningen och genomförandet av sin politik och verksamhet ska unionen söka bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.”

19.

I artikel 6, ska orden ”enligt artikel 3” utgå.

20.

En artikel 6a med samma lydelse som artikel 153.2 ska införas.

21.

En artikel 6b med samma lydelse som den normativa delen av protokollet om djurskydd och djurens välfärd ska införas; ordet ”, fiskeri” ska införas efter ”jordbruk”, orden ”och forskning,” ska ersättas med ”, forskning och teknisk utveckling samt rymden”, och orden ”djurens välfärd” ska ersättas med ”välfärd för djuren som kännande varelser”.

22.

Artiklarna 7–10 ska upphöra att gälla. Artiklarna 11 och 11a ska ersättas med artikel 10 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 280a-280i i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt ovan i artikel 1 punkt 22 i det här fördraget och nedan i punkt 278.

23.

Artikel 12 ska betecknas artikel 16d.

24.

Artikel 13 ska betecknas artikel 16e. Texten ska ändras enligt punkt 33 nedan.

25.

Artikel 14 ska betecknas artikel 22a. Texten ska ändras enligt punkt 41 nedan.

26.

Artikel 15 ska betecknas artikel 22b. Texten ska ändras enligt punkt 42 nedan.

27.

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

I början av artikeln ska orden ”Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 73, 86 och 87 ...” ersättas med ”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3a i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 73, 86 och 87 i det här fördraget ...”.

b)

I slutet av meningen ska orden ”… och villkor som gör det möjligt för dem att fullgöra sina uppgifter.” ersättas med ”… och villkor, särskilt ekonomiska och finansiella, som gör det möjligt för dem att fullgöra sina uppgifter.”.

c)

Följande nya mening ska läggas till:

”Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa dessa principer och villkor, utan att det påverkar medlemsstaternas befogenheter att i överensstämmelse med fördragen tillhandahålla, beställa och finansiera sådana tjänster.”

28.

En artikel 16a med samma lydelse som artikel 255 ska införas; texten ska ändras på följande sätt:

a)

Följande text ska införas före nuvarande punkt 1, som ska betecknas punkt 3, i vilken nuvarande punkterna 2 och 3 ska ingå som stycken:

”1.   För att främja en god förvaltning och se till att det civila samhället kan delta ska unionens institutioner, organ och byråer utföra sitt arbete så öppet som möjligt.

2.   Europaparlamentets sammanträden ska vara offentliga, liksom rådets sammanträden när det överlägger och röstar om ett utkast till lagstiftningsakt.”

b)

I punkt 1, numera punkt 3, som blir första stycket i denna punkt 3 ska ordet ”stadgeenliga” införas före ”säte”, och orden ”Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar” ska ersättas med ”unionens institutioners, organs och byråers handlingar, oberoende av medium, ...”. Orden ”punkterna 2 och 3” ska ersättas med ”den här punkten”.

c)

I punkt 2, numera andra stycket i punkt 1, numera punkt 3, ska orden ”genom förordningar” införas efter ”enskilda intressen,”, och orden ”inom två år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande” ska utgå.

d)

I punkt 3, numera tredje stycket i punkt 1, numera punkt 3, ska orden ”De institutioner som avses ovan ...” ersättas med ”Institutionerna ska säkerställa öppenhet i sitt arbete och ...”. Orden ”… i enlighet med de förordningar som avses i andra stycket” ska införas i slutet av stycket, och följande två nya stycken ska läggas till:

”Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsbanken ska omfattas av denna punkt endast när de utövar sina administrativa funktioner.

Europaparlamentet och rådet ska säkerställa att handlingar som gäller lagstiftningsförfaranden offentliggörs på de villkor som fastställs i de förordningar som avses i andra stycket.”

29.

En artikel 16b ska införas, som ersätter artikel 286:

”Artikel 16b

1.   Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

2.   Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa bestämmelser om skydd för enskilda personer när det gäller behandling av personuppgifter hos unionens institutioner, organ och byråer och i medlemsstaterna, när dessa utövar verksamhet som omfattas av unionsrättens tillämpningsområde, samt om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Oberoende myndigheter ska kontrollera att dessa bestämmelser följs.

De bestämmelser som antas på grundval av denna artikel ska inte påverka tillämpningen av de särskilda bestämmelser som anges i artikel 25a i fördraget om Europeiska unionen.”

30.

Följande nya artikel 16c ska införas:

”Artikel 16c

1.   Unionen ska respektera och inte påverka den ställning som kyrkor och religiösa sammanslutningar och samfund har i medlemsstaterna enligt den nationella lagstiftningen.

2.   Unionen ska även respektera den ställning som filosofiska och konfessionslösa organisationer har enligt den nationella lagstiftningen.

3.   Unionen ska upprätthålla en öppen, tydlig och regelbunden dialog med dessa kyrkor och organisationer, varvid deras identitet och specifika bidrag ska erkännas.”

ICKE-DISKRIMINERING OCH MEDBORGARSKAP

31.

Rubriken till andra delen ska ersättas med följande: ”ICKE-DISKRIMINERING OCH UNIONSMEDBORGARSKAP”.

32.

En artikel 16d med samma lydelse som artikel 12 ska införas.

33.

En artikel 16e med samma lydelse som artikel 13 ska införas. I punkt 2 ska orden ”… ska rådet fatta beslut i enlighet med förfarandet i artikel 251 när rådet …” ersättas med ”… får Europaparlamentet och rådet”, och orden ”beslutar om” ska ersättas med ”i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet anta de grundläggande principerna för ...”.

34.

Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a)

[Ingen ändring i den svenska versionen.]

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Unionsmedborgarna ska ha de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i fördragen. De ska bland annat ha

a)

rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier,

b)

rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet samt vid kommunala val i den medlemsstat där unionsmedborgaren är bosatt, på samma villkor som medborgarna i den staten,

c)

rätt till skydd inom ett tredjelands territorium, där den medlemsstat i vilken de är medborgare inte är representerad, av varje medlemsstats diplomatiska och konsulära myndigheter, på samma villkor som medborgarna i den staten,

d)

rätt att göra framställningar till Europaparlamentet och att vända sig till Europeiska ombudsmannen samt rätt att vända sig till unionens institutioner och rådgivande organ på något av fördragens språk och få svar på samma språk.

Dessa rättigheter ska utövas enligt de villkor och begränsningar som fastställs i fördragen och genom de åtgärder som beslutats med tillämpning av dessa.”

35.

Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska orden ”… kan rådet anta …” ersättas med ”… får Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet anta …”.

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   I samma syften som avses i punkt 1 och om inte befogenheter för detta ändamål föreskrivs i fördragen, får rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande besluta om åtgärder om social trygghet eller socialt skydd. Rådet ska besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.”

36.

I artikel 20 ska orden ”… komma överens om de inbördes regler som behövs och …” ersättas med ”... vidta nödvändiga åtgärder och …”. Följande nya stycke ska läggas till:

”Rådet får, i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter att ha hört Europaparlamentet, anta direktiv som föreskriver de samordnings- och samarbetsåtgärder som behövs för att främja detta skydd.”

37.

I artikel 21 ska följande nya första stycke införas:

”Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet anta bestämmelser om de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett medborgarinitiativ enligt artikel 8b i fördraget om Europeiska unionen, däribland det minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram förslaget måste komma ifrån.”

38.

I artikel 22 andra stycket ska orden ”… de rättigheter som föreskrivs i denna del; dessa bestämmelser skall rådet rekommendera medlemsstaterna att anta i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser …” ersättas med ”… de rättigheter som anges i artikel 17b.2. Dessa bestämmelser träder i kraft efter det att de har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.”.

39.

I rubriken till tredje delen ska orden ”OCH INRE ÅTGÄRDER” läggas till efter ordet ”POLITIK”.

INRE MARKNADEN

40.

En avdelning I med rubriken ”DEN INRE MARKNADEN” ska införas i början av tredje delen.

41.

En artikel 22a med samma lydelse som artikel 14 ska införas. Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Unionen ska besluta om åtgärder i syfte att upprätta den inre marknaden eller säkerställa dess funktion i enlighet med tillämpliga bestämmelser i fördragen.”

42.

En artikel 22b med samma lydelse som artikel 15 ska införas. I första stycket ska orden ”… under den tid då den inre marknaden upprättas, …” ersättas med ”… vid upprättandet av den inre marknaden, …”.

43.

Avdelning I om fri rörlighet för varor ska betecknas avdelning Ia.

44.

I artikel 23.1 ska orden ”... ska grunda sig på ...” ersättas med ”ska innefatta”.

45.

Ett kapitel 1a med rubriken ”TULLSAMARBETE” ska införas efter artikel 27 och en artikel 27a med samma lydelse som artikel 135 ska införas, och den sista meningen i den artikeln ska utgå.

JORDBRUK OCH FISKERI

46.

I rubriken till avdelning II ska orden ”OCH FISKERI” läggas till.

47.

Artikel 32 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande nya första stycke införas:

”1.   Unionen ska fastställa och genomföra en gemensam jordbruks- och fiskeripolitik.”

, och den nuvarande texten i punkten ska bli ett andra stycke.

I andra stycket första meningen ska ordet ”, fiskeri” införas efter ordet ”jordbruk”, och följande mening ska läggas till som sista mening i stycket: ”Hänvisningar till den gemensamma jordbrukspolitiken eller jordbruket och användningen av bestämningen ’jordbruk’ ska anses omfatta även fiskerisektorn med beaktande av de särskilda kännetecknen för denna sektor.”

b)

I punkt 2 ska orden ”… reglerna för upprättandet av den gemensamma marknaden …” ersättas med ”… reglerna för den inre marknadens upprättande och funktion …”.

c)

I punkt 3 ska orden ”till detta fördrag” utgå.

48.

Artikel 36 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska orden ”Europaparlamentet och” införas före ordet ”rådet”, och hänvisningen till artikel 37.3 ska utgå.

b)

I andra stycket ska inledningsfrasen ersättas med följande: ”Rådet får på förslag av kommissionen tillåta stöd”.

49.

Artikel 37 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska utgå.

b)

Punkt 2 ska betecknas punkt 1, orden ”Med beaktande av arbetet under den konferens som nämns i punkt 1 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén ska kommissionen inom två år efter det att detta fördrag har trätt i kraft lägga fram förslag …” ska ersättas med ”Kommissionen ska lägga fram förslag …”, och tredje stycket ska utgå.

c)

Följande punkter ska införas som nya punkter 2 och 3 varvid de följande punkterna ska omnumreras i enlighet med detta:

”2.   Europaparlamentet och rådet ska, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, upprätta den gemensamma organisation av jordbruksmarknaderna som föreskrivs i artikel 34.1 och övriga bestämmelser som behövs för att uppnå målen för den gemensamma politiken för jordbruk och fiskeri.

3.   Rådet ska på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande av priser, avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar samt om fastställande och fördelning av fiskerimöjligheter.”

d)

I punkt 3, numera punkt 4, ska inledningsfrasen ersättas med följande: ”Under de förutsättningar som anges i punkt 2 får de nationella marknadsorganisationerna ersättas med den gemensamma organisation som föreskrivs i artikel 34.1.”

e)

[Ingen ändring i den svenska versionen.]

FRI RÖRLIGHET FÖR ARBETSTAGARE

50.

I artikel 39.3 d ska ordet ”tillämpningsföreskrifter” ersättas med ”förordningar”.

51.

Artikel 42 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska orden ”… migrerande arbetstagare och deras familjemedlemmar” ersättas med ”migrerande arbetstagare och egenföretagare samt deras familjemedlemmar”.

b)

Sista stycket ska ersättas med följande:

”Om en rådsmedlem förklarar att ett utkast till lagstiftningsakt enligt första stycket skulle negativt påverka viktiga aspekter av dennes sociala trygghetssystem, särskilt dess omfattning, kostnader eller ekonomiska struktur, eller påverka den ekonomiska jämvikten i det systemet, får den rådsmedlemmen begära att utkastet överlämnas till Europeiska rådet. I detta fall ska det ordinarie lagstiftningsförfarandet tillfälligt upphävas. Efter diskussion ska Europeiska rådet inom fyra månader från det tillfälliga upphävandet antingen

a)

hänskjuta utkastet till rådet, varvid det tillfälliga upphävandet av det ordinarie lagstiftningsförfarandet avbryts, eller

b)

underlåta att vidta någon åtgärd eller begära att kommissionen lägger fram ett nytt förslag; i så fall ska den akt som ursprungligen föreslogs anses som icke antagen.”

ETABLERINGSRÄTT

52.

I artikel 44.2 ska ordet ”Europaparlamentet,” läggas till i början av första stycket.

53.

I artikel 45 andra stycket ska orden ”Rådet får med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen …” ersättas med ”Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet …”.

54.

Artikel 47 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande ord ska läggas till i slutet av punkt 1: ”och till samordning av medlemsstaternas bestämmelser i lagar och andra författningar om inledande och utövande av förvärvsverksamhet som egenföretagare.”

b)

Punkt 2 ska utgå, och punkt 3 ska betecknas punkt 2; [ingen ändring i den svenska versionen].

55.

En artikel 48a med samma lydelse som artikel 294 ska införas.

TJÄNSTER

56.

Artikel 49 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska ”stat inom gemenskapen” ersättas med ”medlemsstat”.

b)

I andra stycket ska orden ”Rådet får med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen …” ersättas med ”Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet …”.

57.

I artikel 50 tredje stycket ska orden ”det land” ersättas med ”den medlemsstat”, och ordet ”landet” ska ersättas med ”denna stat”.

58.

I artikel 52.1 ska orden ”Rådet skall på förslag från kommissionen och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén samt Europaparlamentet med kvalificerad majoritet ...” ersättas med ”Europaparlamentet och rådet ska, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, …”.

59.

I artikel 53 ska orden ”... förklarar sig beredda att gå utöver den liberalisering …” ersättas med ”… ska sträva efter att gå utöver den liberalisering …”.

KAPITAL

60.

I artikel 57.2 ska orden ”… får rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen …” ersättas med ”… ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ...”, och sista meningen i punkt 2 ska betecknas punkt 3 och ha följande lydelse:

”3.   Med avvikelse från punkt 2 får endast rådet, i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, med enhällighet och efter att ha hört Europaparlamentet besluta om åtgärder som utgör ett steg tillbaka inom unionsrätten när det gäller liberaliseringen av kapitalrörelser till eller från ett tredjeland.”

61.

I artikel 58 ska följande nya punkt 4 läggas till:

”4.   I avsaknad av åtgärder enligt artikel 57.3 får kommissionen eller, om ett beslut av kommissionen saknas tre månader efter den berörda medlemsstatens ansökan, rådet anta ett beslut som föreskriver att restriktiva skatteåtgärder som en medlemsstat vidtar med avseende på ett eller flera tredjeländer ska anses förenliga med fördragen om de är berättigade med hänsyn till något av unionens mål och förenliga med en väl fungerande inre marknad. Rådet ska besluta med enhällighet på ansökan av en medlemsstat.”

62.

Artikel 60 ska betecknas artikel 61h. Texten ska ändras enligt punkt 64 nedan.

OMRÅDET MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

63.

En avdelning IV med rubriken ”ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA” ska ersätta avdelning IV om visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer. Denna avdelning ska innehålla följande kapitel:

Kapitel 1

Allmänna bestämmelser

Kapitel 2

Politik som gäller gränskontroll, asyl och invandring

Kapitel 3

Civilrättsligt samarbete

Kapitel 4

Straffrättsligt samarbete

Kapitel 5

Polissamarbete

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

64.

Artikel 61 ska ersättas med följande kapitel 1 och artiklarna 61–61i. Artikel 61 ska också ersätta artikel 29 i det nuvarande fördraget om Europeiska unionen, artikel 61d ska ersätta artikel 36 i nämnda fördrag, artikel 61e ska ersätta artikel 64.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 33 i det nuvarande fördraget om Europeiska unionen, artikel 61g ska ersätta artikel 66 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och artikel 61h ska ha samma lydelse som artikel 60 i det senare fördraget, enligt punkt 62 ovan:

”KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 61

1.   Unionen ska utgöra ett område med frihet, säkerhet och rättvisa med respekt för de grundläggande rättigheterna och de olika rättssystemen och rättsliga traditionerna i medlemsstaterna.

2.   Unionen ska säkerställa att det inte förekommer någon kontroll av personer vid de inre gränserna, och den ska utarbeta en gemensam politik för asyl, invandring och kontroll av de yttre gränserna som grundar sig på solidaritet mellan medlemsstaterna och som är rättvis för medborgare i tredjeländer. I denna avdelning likställs statslösa personer med medborgare i tredjeländer.

3.   Unionen ska verka för att säkerställa en hög säkerhetsnivå genom förebyggande och bekämpning av brottslighet, rasism och främlingsfientlighet, genom åtgärder för samordning och samarbete mellan polismyndigheter och straffrättsliga myndigheter och andra behöriga myndigheter samt ömsesidigt erkännande av domar och beslut i brottmål och, vid behov, genom tillnärmning av den straffrättsliga lagstiftningen.

4.   Unionen ska underlätta tillgången till rättsväsendet, särskilt genom principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga och utomrättsliga avgöranden på det civila området.

Artikel 61a

Europeiska rådet ska fastställa strategiska riktlinjer för lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen på området med frihet, säkerhet och rättvisa.

Artikel 61b

De nationella parlamenten ska, när det gäller lagstiftningsförslag och lagstiftningsinitiativ som läggs fram inom ramen för kapitlen 4 och 5, se till att subsidiaritetsprincipen respekteras i enlighet med protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

Artikel 61c

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 226, 227 och 228 får rådet på förslag av kommissionen besluta om åtgärder som fastställer formerna för hur medlemsstaterna i samarbete med kommissionen ska genomföra en objektiv och opartisk utvärdering av hur medlemsstaternas myndigheter genomför unionens politik enligt denna avdelning, särskilt för att främja en fullständig tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande. Europaparlamentet och de nationella parlamenten ska informeras om innehållet i och resultatet av utvärderingen.

Artikel 61d

En ständig kommitté ska inrättas i rådet för att se till att det operativa samarbetet inom unionen främjas och förstärks i frågor som rör den inre säkerheten. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 207 ska den främja samordningen av de åtgärder som vidtas av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Företrädare för unionens berörda organ och byråer får medverka i kommitténs arbete. Europaparlamentet och de nationella parlamenten ska informeras om arbetet.

Artikel 61e

Denna avdelning ska inte påverka medlemsstaternas ansvar för att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten.

Artikel 61f

Medlemsstaterna får inbördes och på eget ansvar organisera sådana former för samarbete och samordning som de finner lämpliga mellan de behöriga avdelningarna vid sina administrationer med ansvar för att skydda den nationella säkerheten.

Artikel 61g

Rådet ska besluta om åtgärder för att säkerställa ett administrativt samarbete mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna på de områden som avses i denna avdelning och även mellan dessa myndigheter och kommissionen. Rådet ska besluta på förslag av kommissionen, om inte annat följer av artikel 61i, och efter att ha hört Europaparlamentet.

Artikel 61h

Om det är nödvändigt för att uppnå målen i artikel 61, när det gäller att förebygga och bekämpa terrorism och därmed sammanhängande verksamhet, ska Europaparlamentet och rådet genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa en ram för administrativa åtgärder avseende kapitalrörelser och betalningar, såsom frysning av tillgångar, finansiella medel eller ekonomiska vinster som tillhör, ägs eller innehas av fysiska eller juridiska personer, av grupper eller av enheter som inte är stater.

Rådet ska på förslag av kommissionen besluta om åtgärder för att genomföra den ram som avses i första stycket.

De akter som avses i denna artikel ska innehålla nödvändiga bestämmelser om rättsliga garantier.

Artikel 61i

De akter som avses i kapitlen 4 och 5, samt de åtgärder som avses i artikel 61g och som säkerställer ett administrativt samarbete på de områden som avses i dessa kapitel, ska antas

a)

på förslag av kommissionen, eller

b)

på initiativ av en fjärdedel av medlemsstaterna.”

KONTROLL VID GRÄNSER, ASYL OCH INVANDRING

65.

Artiklarna 62–64 ska ersättas med följande kapitel 2 och artiklarna 62–63b. Artikel 62 ska ersätta artikel 62, artikel 63.1 och 63.2 ska ersätta artikel 63 punkterna 1 och 2, artikel 63.3 ska ersätta artikel 64.2, och artikel 63a ska ersätta artikel 63 punkterna 3 och 4:

”KAPITEL 2

POLITIK SOM GÄLLER GRÄNSKONTROLL, ASYL OCH INVANDRING

Artikel 62

1.   Unionen ska utforma en politik med syftet att

a)

säkerställa att det inte förekommer någon kontroll av personer, oavsett deras medborgarskap, när de passerar de inre gränserna,

b)

säkerställa kontroll av personer och en effektiv övervakning i fråga om passage av de yttre gränserna,

c)

stegvis införa ett integrerat system för förvaltning av de yttre gränserna.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder om

a)

den gemensamma politiken för viseringar och andra uppehållstillstånd för kortare tid,

b)

kontroll av de personer som passerar de yttre gränserna,

c)

villkoren för att medborgare i tredjeländer ska få resa fritt inom unionen under en kortare tid,

d)

alla nödvändiga åtgärder för att stegvis upprätta ett integrerat system för förvaltning av de yttre gränserna,

e)

slopad kontroll av personer, oavsett deras medborgarskap, när de passerar de inre gränserna.

3.   Om en åtgärd från unionens sida är nödvändig för att underlätta utövandet av den rätt som avses i artikel 17.2 a, och om inte befogenheter för detta ändamål föreskrivs i fördragen, får rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande anta bestämmelser om pass, identitetskort, bevis om uppehållstillstånd eller andra jämförbara dokument. Rådet ska besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.

4.   Denna artikel ska inte påverka medlemsstaternas befogenheter att fastställa sina geografiska gränser i enlighet med internationell rätt.

Artikel 63

1.   Unionen ska utforma en gemensam politik avseende asyl, subsidiärt skydd och tillfälligt skydd i syfte att erbjuda en lämplig status till alla tredjelandsmedborgare som har behov av internationellt skydd och att säkerställa principen om ’non-refoulement’. Denna politik ska överensstämma med Genèvekonventionen av den 28 juli 1951, med protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och med andra tillämpliga fördrag.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder om ett gemensamt europeiskt asylsystem som omfattar

a)

en enhetlig asylstatus för tredjelandsmedborgare som ska gälla i hela unionen,

b)

en enhetlig status för subsidiärt skydd för de tredjelandsmedborgare som, utan att beviljas europeisk asyl, har behov av internationellt skydd,

c)

ett gemensamt system, i händelse av en massiv tillströmning, för tillfälligt skydd för fördrivna personer,

d)

gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla enhetlig asylstatus eller subsidiärt skydd,

e)

kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om asyl eller subsidiärt skydd,

f)

normer för mottagande av personer som söker asyl eller subsidiärt skydd,

g)

partnerskap och samarbete med tredjeländer för att hantera flöden av personer som söker asyl eller subsidiärt eller tillfälligt skydd.

3.   Om en eller flera medlemsstater försätts i en nödsituation med plötslig tillströmning av medborgare från tredjeländer, får rådet på förslag av kommissionen besluta om provisoriska åtgärder till förmån för den eller de medlemsstater som berörs. Rådet ska besluta efter att ha hört Europaparlamentet.

Artikel 63a

1.   Unionen ska utforma en gemensam invandringspolitik i syfte att i alla lägen säkerställa en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna, en rättvis behandling av tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i medlemsstaterna samt förebyggande av och förstärkt bekämpning av olaglig invandring och människohandel.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder på följande områden:

a)

Villkor för inresa och vistelse, normer för medlemsstaternas utfärdande av visering och uppehållstillstånd för längre tid, inbegripet sådana som avser familjeåterförening.

b)

Fastställande av rättigheterna för tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i en medlemsstat, inbegripet villkoren för fri rörlighet och vistelse i övriga medlemsstater.

c)

Olaglig invandring och olaglig vistelse, inbegripet avvisning, utvisning och återvändande av personer som vistas olagligt.

d)

Bekämpning av människohandel, särskilt handel med kvinnor och barn.

3.   Unionen får med tredjeländer ingå avtal med syftet att de tredjelandsmedborgare som inte uppfyller eller som inte längre uppfyller villkoren för inresa, närvaro eller vistelse på en medlemsstats territorium ska återtas i sina ursprungsländer eller de länder de kommer från.

4.   Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder för att stimulera och stödja medlemsstaternas verksamhet för att främja integrationen av tredjelandsmedborgare som vistas lagligen på deras territorium; dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar.

5.   Denna artikel ska inte inverka på medlemsstaternas rätt att bestämma hur många tredjelandsmedborgare som får beviljas inresa från ett tredjeland till deras territorium för att där söka sysselsättning som arbetstagare eller egenföretagare.

Artikel 63b

Den unionspolitik som avses i detta kapitel och dess genomförande ska styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, även i finansiellt avseende, mellan medlemsstaterna. Varje gång det är nödvändigt ska de unionsakter som antas enligt detta kapitel innehålla lämpliga åtgärder för tillämpningen av denna princip.”

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

66.

Artikel 65 ska ersättas med följande kapitel 3 och artikel 65:

”KAPITEL 3

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

Artikel 65

1.   Unionen ska utveckla ett rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder, vilket bygger på principen om ömsesidigt erkännande av domstolsavgöranden och utomrättsliga avgöranden. Detta samarbete får inbegripa beslut om åtgärder om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar.

2.   Vid tillämpning av punkt 1, särskilt när det är nödvändigt för att den inre marknaden ska fungera väl, ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder för att säkerställa

a)

ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna av domstolsavgöranden och utomrättsliga avgöranden samt verkställigheten av dessa,

b)

gränsöverskridande delgivning av rättegångshandlingar och utomrättsliga handlingar,

c)

förenlighet mellan tillämpliga bestämmelser i medlemsstaterna om lagkonflikter och om domstolars behörighet,

d)

samarbete som rör bevisupptagning,

e)

faktisk tillgång till rättslig prövning,

f)

undanröjande av hinder mot väl fungerande civilrättsliga förfaranden, vid behov genom att främja förenligheten mellan de civilprocessrättsliga regler som är tillämpliga i medlemsstaterna,

g)

utveckling av alternativa metoder för att lösa tvister,

h)

stöd till utbildning av domare och övrig personal inom rättsväsendet.

3.   Med avvikelse från punkt 2 ska åtgärder som rör familjerätten och som har gränsöverskridande följder föreskrivas av rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande. Rådet ska besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.

Rådet får på förslag av kommissionen anta ett beslut där det anges vilka aspekter av familjerätten som har gränsöverskridande följder och som kan bli föremål för akter som antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Rådet ska besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.

Det förslag som avses i andra stycket ska översändas till de nationella parlamenten. Om en invändning från ett nationellt parlament har meddelats inom sex månader från detta översändande, ska beslutet inte antas. I avsaknad av invändningar får rådet anta beslutet.”

STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE

67.

Artikel 66 ska ersättas med artikel 61g, enligt punkt 64 ovan, och artiklarna 67–69 ska upphöra att gälla. Följande kapitel 4 och artiklarna 69a–69e ska införas, varigenom artiklarna 69a, 69b och 69d ska ersätta artikel 31 i det nuvarande fördraget om Europeiska unionen, enligt ovan i artikel 1 punkt 51 i det här fördraget:

”KAPITEL 4

STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE

Artikel 69a

1.   Det straffrättsliga samarbetet inom unionen ska bygga på principen om ömsesidigt erkännande av domar och rättsliga avgöranden och inbegripa en tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar på de områden som avses i punkt 2 och artikel 69b.

Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder för att

a)

fastställa regler och förfaranden för att säkerställa att alla former av domar och rättsliga avgöranden erkänns i hela unionen,

b)

förebygga och lösa behörighetskonflikter mellan medlemsstaterna,

c)

stödja utbildningen av domare och övrig personal inom rättsväsendet,

d)

underlätta samarbetet mellan rättsliga eller likvärdiga myndigheter i medlemsstaterna inom ramen för lagföring och verkställighet av beslut.

2.   Om det är nödvändigt för att underlätta det ömsesidiga erkännandet av domar och rättsliga avgöranden samt polissamarbete och rättsligt samarbete i sådana straffrättsliga frågor som har en gränsöverskridande dimension, får Europaparlamentet och rådet genom direktiv i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa minimiregler. I dessa minimiregler ska skillnaderna mellan medlemsstaternas rättsliga traditioner och rättssystem beaktas.

De ska omfatta

a)

ömsesidig tillåtlighet av bevis mellan medlemsstaterna,

b)

personers rättigheter vid det straffrättsliga förfarandet,

c)

brottsoffers rättigheter,

d)

andra specifika delar av det straffrättsliga förfarandet, vilka rådet i förväg har reglerat genom ett beslut; vid antagandet av detta beslut ska rådet besluta med enhällighet efter Europaparlamentets godkännande.

Antagande av de minimiregler som avses i denna punkt ska inte hindra medlemsstaterna från att behålla eller införa en högre skyddsnivå för personer.

3.   Om en rådsmedlem anser att ett utkast till direktiv enligt punkt 2 skulle negativt påverka grundläggande aspekter av dennes straffrättsliga system, får den rådsmedlemmen begära att utkastet till direktiv överlämnas till Europeiska rådet. I detta fall ska det ordinarie lagstiftningsförfarandet tillfälligt upphävas. Efter diskussion, och om konsensus uppnås, ska Europeiska rådet inom fyra månader från det tillfälliga upphävandet hänskjuta utkastet till rådet, varvid det tillfälliga upphävandet av det ordinarie lagstiftningsförfarandet avbryts.

Om ingen enighet uppnås och om minst nio medlemsstater önskar upprätta ett fördjupat samarbete på grundval av utkastet till direktiv, ska de inom samma tidsfrist underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om detta. I detta fall ska det bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete enligt artikel 10.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 280d.1 i det här fördraget anses vara beviljat och bestämmelserna om fördjupat samarbete ska tillämpas.

Artikel 69b

1.   Europaparlamentet och rådet får genom direktiv i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder inom områden med särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag till följd av brottens karaktär eller effekter eller av ett särskilt behov av att bekämpa dem på gemensamma grunder.

Detta gäller följande områden av brottslighet: terrorism, människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn, olaglig narkotikahandel, olaglig handel med vapen, penningtvätt, korruption, förfalskning av betalningsmedel, it-brottslighet och organiserad brottslighet.

Med hänsyn till brottslighetens utveckling får rådet anta ett beslut där andra områden av brottslighet anges som uppfyller de kriterier som avses i denna punkt. Rådet ska besluta med enhällighet efter Europaparlamentets godkännande.

2.   Om en tillnärmning av medlemsstaternas straffrättsliga lagar och andra författningar visar sig nödvändig för att säkerställa att unionens politik på ett område som omfattas av harmoniseringsåtgärder ska kunna genomföras effektivt, får minimiregler för fastställande av brottsrekvisit och påföljder på det berörda området meddelas i direktiv. Dessa direktiv ska antas enligt samma ordinarie eller särskilda lagstiftningsförfarande som använts för beslutet om harmoniseringsåtgärderna i fråga, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 61i.

3.   Om en rådsmedlem anser att ett utkast till direktiv enligt punkt 1 eller 2 skulle negativt påverka grundläggande aspekter av dennes straffrättsliga system, får den rådsmedlemmen begära att utkastet till direktiv överlämnas till Europeiska rådet. I detta fall ska det ordinarie lagstiftningsförfarandet tillfälligt upphävas. Efter diskussion, och om konsensus uppnås, ska Europeiska rådet inom fyra månader från det tillfälliga upphävandet hänskjuta utkastet till rådet, varvid det tillfälliga upphävandet av det ordinarie lagstiftningsförfarandet avbryts.

Om ingen enighet uppnås och om minst nio medlemsstater önskar upprätta ett fördjupat samarbete på grundval av utkastet till direktiv, ska de inom samma tidsfrist underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om detta. I detta fall ska det bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete som avses i artikel 10.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 280d.1 i det här fördraget anses vara beviljat, och bestämmelserna om fördjupat samarbete ska tillämpas.

Artikel 69c

Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder för att uppmuntra och stödja medlemsstaternas åtgärder när det gäller att förebygga brottslighet; dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar.

Artikel 69d

1.   Eurojusts uppgift ska vara att stödja och stärka samordning och samarbete mellan de nationella myndigheter som har till uppgift att utreda och lagföra allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater eller som det krävs lagföring för på gemensamma grunder, på grundval av operationer som genomförs och information som lämnas av myndigheterna i medlemsstaterna och av Europol.

Europaparlamentet och rådet ska i detta hänseende, genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, reglera Eurojusts struktur, arbetssätt, verksamhetsområde och uppgifter. Dessa uppgifter får omfatta

a)

inledande av brottsutredningar och förslag till inledande av lagföringsförfaranden som genomförs av de behöriga nationella myndigheterna, särskilt de som gäller brott som skadar unionens ekonomiska intressen,

b)

samordning av de utredningar och lagföringsförfaranden som avses i led a,

c)

stärkande av det rättsliga samarbetet, bland annat genom lösning av behörighetskonflikter och nära samarbete med det europeiska rättsliga nätverket.

Dessa förordningar ska även fastställa villkoren för deltagande av Europaparlamentet och de nationella parlamenten i utvärderingen av Eurojusts verksamhet.

2.   Inom ramen för de lagföringsförfaranden som avses i punkt 1 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 69e ska de formella processrättsliga åtgärderna vidtas av behöriga nationella tjänstemän.

Artikel 69e

1.   För att bekämpa brott som skadar unionens ekonomiska intressen får rådet genom förordningar i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande inrätta en europeisk åklagarmyndighet som baseras på Eurojust. Rådet ska besluta med enhällighet efter Europaparlamentets godkännande.

Om enhällighet inte kan nås, får en grupp om minst nio medlemsstater begära att utkastet till förordning överlämnas till Europeiska rådet. I detta fall ska förfarandet i rådet tillfälligt upphävas. Efter diskussion, och om konsensus uppnås, ska Europeiska rådet inom fyra månader från det tillfälliga upphävandet hänskjuta utkastet till rådet för antagande.

Om ingen enighet uppnås och om minst nio medlemsstater önskar upprätta ett fördjupat samarbete på grundval av utkastet till förordning, ska de inom samma tidsfrist underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om detta. I detta fall ska det bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete som avses i artikel 10.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 280d.1 i det här fördraget anses vara beviljat, och bestämmelserna om fördjupat samarbete ska tillämpas.

2.   Den europeiska åklagarmyndigheten är behörig att, i förekommande fall i samverkan med Europol, utreda och lagföra gärningsmän och andra medverkande som har begått brott som skadar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med den förordning som avses i punkt 1. Myndigheten ska föra talan för dessa brott vid medlemsstaternas behöriga domstolar.

3.   De förordningar som avses i punkt 1 ska innehålla stadgan för den europeiska åklagarmyndigheten, villkoren för dess verksamhet, de processrättsliga reglerna för denna verksamhet, liksom regler om tillåtligheten av bevisning och regler för domstolskontroll av de processuella åtgärder som myndigheten beslutar när den utövar sin verksamhet.

4.   Europeiska rådet får samtidigt eller senare anta ett beslut om ändring av punkt 1 i syfte att utsträcka den europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta kampen mot den grova brottslighet som har ett gränsöverskridande inslag och, som en följd av detta, om ändring av punkt 2 när det gäller gärningsmän och andra medverkande som begått grova brott som påverkar mer än en medlemsstat. Europeiska rådet ska besluta med enhällighet efter Europaparlamentets godkännande och efter att ha hört kommissionen.”

POLISSAMARBETE

68.

Följande kapitel 5 och artiklar 69f–69h ska införas. Artiklarna 69f och 69g ska ersätta artikel 30 i det nuvarande fördraget om Europeiska unionen och artikel 69h ska ersätta artikel 32 i nämnda fördrag, enligt ovan i artikel 1 punkt 51 i det här fördraget:

”KAPITEL 5

POLISSAMARBETE

Artikel 69f

1.   Unionen ska utveckla ett polissamarbete mellan alla behöriga myndigheter i medlemsstaterna, inbegripet polisen, tullen och andra brottsbekämpande organ som är specialiserade på att förebygga, upptäcka och utreda brott.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 får Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder om

a)

insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av relevant information,

b)

stöd till utbildning av personal samt samarbete om personalutbyte, utrustning och kriminalteknisk forskning,

c)

gemensam utredningsteknik i samband med upptäckt av allvarliga former av organiserad brottslighet.

3.   Rådet får i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande föreskriva åtgärder om operativt samarbete mellan de myndigheter som avses i denna artikel. Rådet ska besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.

Om enhällighet inte kan nås, får en grupp om minst nio medlemsstater begära att utkastet till åtgärder överlämnas till Europeiska rådet. I detta fall ska förfarandet i rådet tillfälligt upphävas. Efter diskussion, och om konsensus uppnås, ska Europeiska rådet inom fyra månader från det tillfälliga upphävandet hänskjuta utkastet till rådet för antagande.

Om ingen enighet uppnås och om minst nio medlemsstater önskar upprätta ett fördjupat samarbete på grundval av utkastet till åtgärder, ska de inom samma tidsfrist underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om detta. I detta fall ska det bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete som avses i artikel 10.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 280d.1 i det här fördraget anses vara beviljat, och bestämmelserna om fördjupat samarbete ska tillämpas.

Det särskilda förfarande som anges i andra och tredje styckena ska inte tillämpas på akter som innebär en utveckling av Schengenregelverket.

Artikel 69g

1.   Europols uppgift ska vara att stödja och stärka medlemsstaternas polismyndigheters och andra brottsbekämpande organs insatser samt deras ömsesidiga samarbete för att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater, terrorism och sådana former av brottslighet som skadar ett gemensamt intresse som omfattas av unionens politik.

2.   Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet reglera Europols struktur, arbetssätt, verksamhetsområde och uppgifter. Dessa uppgifter får omfatta

a)

insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av information, särskilt från medlemsstaternas myndigheter eller från ett tredjelands myndigheter eller från utomstående organ,

b)

samordning, organisering och genomförande av utredningar och operativa insatser tillsammans med medlemsstaternas behöriga myndigheter eller inom gemensamma utredningsgrupper, i förekommande fall i samverkan med Eurojust.

Dessa förordningar ska även fastställa närmare bestämmelser för den kontroll av Europols verksamhet som Europaparlamentet utför under medverkan av de nationella parlamenten.

3.   Europols alla operativa insatser ska genomföras i samverkan och i samförstånd med myndigheterna i den eller de medlemsstater vars territorium berörs. Tvångsåtgärder får genomföras endast av de behöriga nationella myndigheterna.

Artikel 69h

Rådet ska i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande fastställa på vilka villkor och inom vilka gränser som de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som avses i artiklarna 69a och 69f får agera på en annan medlemsstats territorium i samverkan och i samförstånd med myndigheterna i denna medlemsstat. Rådet ska besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.”

TRANSPORTER

69.

I artikel 70 ska orden ”Medlemsstaterna ska på det område som behandlas i denna avdelning uppnå fördragets mål …” ersättas med ”På det område som behandlas i denna avdelning ska fördragens mål uppnås …”.

70.

Artikel 71.2 ska ersättas med följande:

”2.   Vid beslut om de åtgärder som avses i punkt 1 ska sådana fall beaktas där tillämpningen av åtgärderna skulle kunna få allvarliga återverkningar på levnadsstandarden och sysselsättningen i vissa regioner samt på utnyttjandet av transportmedel.”

71.

I artikel 72 ska orden ”… utan rådets enhälliga samtycke …” ersättas med ”…, utan att rådet med enhällighet har beslutat om en åtgärd genom vilken undantag beviljas, …”.

72.

Artikel 75 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska orden ”Vid transporter inom gemenskapen ska all sådan diskriminering avskaffas, …” ersättas med ”Vid transporter inom unionen ska all sådan diskriminering vara förbjuden …”.

b)

I punkt 2 ska ordet ”rådet” ersättas med ”Europaparlamentet och rådet”.

c)

I punkt 3 första stycket ska orden ”Ekonomiska och sociala kommittén” ersättas med ”Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén”.

73.

I artikel 78 ska följande mening läggas till:

”Fem år efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget får rådet på förslag av kommissionen anta ett beslut om upphävande av denna artikel.”

74.

I artikel 79 ska ledet ”: detta ska dock inte inskränka de befogenheter som tillkommer Ekonomiska och sociala kommittén” utgå.

75.

Artikel 80.2 ska ersättas med följande:

”2.   Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa lämpliga bestämmelser för sjöfart och luftfart. De ska besluta efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.”

KONKURRENSREGLER

76.

I artikel 85 ska följande nya punkt 3 läggas till:

”3.   Kommissionen får anta förordningar avseende de avtalskategorier för vilka rådet har antagit en förordning eller ett direktiv i enlighet med artikel 83.2 b.”

77.

Artikel 87 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande fras ska läggas till i slutet av punkt 2 c:

”Fem år efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget får rådet på förslag av kommissionen anta ett beslut om upphävande av denna punkt.”

b)

I punkt 3 ska följande läggas till i slutet av led a: ”… och i de regioner som avses i artikel 299, med hänsyn till deras strukturella, ekonomiska och sociala situation,”.

78.

I artikel 88 ska följande nya punkt 4 läggas till:

”4.   Kommissionen får anta förordningar avseende de kategorier av statligt stöd som rådet i enlighet med artikel 89 har fastställt som möjliga att undanta från förfarandet i punkt 3 i den här artikeln.”

BESTÄMMELSER OM SKATTER

79.

I artikel 93 ska orden ”... inom den tid som anges i artikel 14.” ersättas med ”... och för att undvika snedvridning av konkurrensen.”.

TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNINGEN

80.

Artiklarna 94 och 95 ska byta plats. Artikel 94 ska betecknas artikel 95, och artikel 95 ska betecknas artikel 94.

81.

Artikel 95, numera artikel 94, ska ändras på följande sätt:

a)

I början av punkt 1 ska orden ”Med avvikelse från artikel 94 och” utgå.

b)

I början av punkt 4 ska orden ”Om en medlemsstat efter det att rådet eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd …” ersättas med ”Om en medlemsstat, efter det att Europaparlamentet och rådet, rådet eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd, …”.

c)

I början av punkt 5 ska orden ”Dessutom gäller, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4, att om en medlemsstat efter det att rådet eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd …” ersättas med ”Dessutom gäller, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4, att om en medlemsstat efter det att Europarlamentet och rådet, rådet eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd …”.

d)

I punkt 10 ska orden ”ett kontrollförfarande från gemenskapens sida” ersättas med ”ett kontrollförfarande från unionens sida”.

82.

I artikel 94, numera artikel 95, ska orden ”Rådet skall” ersättas med orden ”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 94 ska rådet …”.

83.

I artikel 96 andra stycket ska orden ”skall rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen utfärda …” ersättas med ”ska Europaparlamentet och rådet, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, utfärda …”. Andra meningen ska ersättas med ”Alla övriga lämpliga åtgärder enligt fördragen får beslutas.”.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

84.

Följande nya artikel 97a ska införas som sista artikel i avdelning VI:

”Artikel 97a

Inom ramen för den inre marknadens upprättande eller funktion ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder för att skapa europeiska rättigheter som säkerställer ett enhetligt skydd för immateriella rättigheter i unionen och för att upprätta centraliserade system för beviljande av tillstånd, samordning och kontroll på unionsnivå.

Rådet ska i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande med hjälp av förordningar fastställa bestämmelser om språkanvändningen i samband med dessa europeiska rättigheter. Rådet ska besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.”

EKONOMISK OCH MONETÄR POLITIK

85.

En artikel 97b med samma lydelse som artikel 4 ska införas som första artikel i avdelning VII; texten ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska orden ”och enligt den tidsplan” utgå och [ingen ändring i den svenska versionen].

b)

I punkt 2 ska orden ”Parallellt härmed och i enlighet med detta fördrag samt den tidsplan och de förfaranden som anges i fördraget skall denna verksamhet omfatta en oåterkallelig låsning av växelkurserna som skall leda till att en gemensam valuta, ecun, införs och till …” ersättas med ”Parallellt med detta och på de villkor och enligt de förfaranden som anges i fördragen ska denna verksamhet omfatta en gemensam valuta, euron, och leda till …”.

86.

Artikel 99 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 första stycket första meningen ska ersättas med följande två meningar:

”Om det inom ramen för förfarandet enligt punkt 3 visar sig att en medlemsstats ekonomiska politik inte är förenlig med de allmänna riktlinjer som avses i punkt 2, eller att det finns risk för att denna politik kan äventyra den ekonomiska och monetära unionens funktion, får kommissionen varna den berörda medlemsstaten. Rådet får på rekommendation av kommissionen lämna de rekommendationer som behövs till den berörda medlemsstaten.”

b)

Punkt 4 andra stycket ska betecknas punkt 5, och nuvarande punkt 5 ska betecknas punkt 6.

c)

I punkt 4 ska följande två nya stycken införas:

”Inom ramen för denna punkt ska rådet besluta utan att beakta rösten från den rådsmedlem som företräder den berörda medlemsstaten.

Kvalificerad majoritet av övriga rådsmedlemmar ska definieras i enlighet med artikel 205.3 a.”

d)

I punkt 5, nuvarande punkt 6, ska orden ”Rådet kan enligt förfarandet i artikel 252 anta närmare föreskrifter …” ersättas med följande: ”Europaparlamentet och rådet får genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet anta närmare bestämmelser …” och orden ”i denna artikel” ska utgå.

FÖRSÖRJNINGSPROBLEM I FRÅGA OM VISSA VAROR (ENERGI)

87.

Artikel 100.1 ska ersättas med följande:

”1.   Utan att det påverkar tillämpningen av övriga förfaranden som föreskrivs i fördragen får rådet på förslag av kommissionen i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna besluta om lämpliga åtgärder med hänsyn till den ekonomiska situationen, särskilt om det uppstår allvarliga försörjningsproblem i fråga om vissa varor, särskilt på energiområdet.”

ANDRA BESTÄMMELSER – EKONOMISK OCH MONETÄR POLITIK

88.

Artikel 102.2 ska utgå och punkt 1 i artikel 102 ska vara onumrerad.

89.

Artikel 103.2 ska ersättas med följande:

”2.   Om det behövs, får rådet på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet närmare ange hur de förbud som avses i artiklarna 101 och 102 samt i den här artikeln ska tillämpas.”

FÖRFARANDET VID ALLTFÖR STORA UNDERSKOTT

90.

Artikel 104 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Om kommissionen anser att det föreligger eller kan uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat, ska den avge ett yttrande till den medlemsstaten och informera rådet om detta.”

b)

I punkt 6 ska ordet ”rekommendation” ersättas med ordet ”förslag”.

c)

I punkt 7 ska första meningen ersättas med ”Om det enligt punkt 6 slås fast att ett alltför stort underskott föreligger, ska rådet utan oberättigat dröjsmål på rekommendation av kommissionen ge rekommendationer till den berörda medlemsstaten för att denna ska åtgärda situationen inom en viss tid.”

d)

[Ingen ändring i den svenska versionen.]

e)

I punkt 12 första meningen ska orden ”sina beslut” ersättas med ”sina beslut eller rekommendationer”.

f)

Punkt 13 ska ersättas med följande:

”13.   När rådet fattar sådana beslut eller rekommendationer som avses i punkterna 8, 9, 11 och 12, ska det besluta på rekommendation av kommissionen.

När rådet beslutar om de åtgärder som avses i punkterna 6–9, 11 och 12, ska det besluta utan att beakta rösten från den rådsmedlem som företräder den berörda medlemsstaten.

Kvalificerad majoritet av övriga rådsmedlemmar ska definieras i enlighet med artikel 205.3 a.”

g)

I punkt 14 tredje stycket ska orden ”före den 1 januari 1994” utgå.

MONETÄR POLITIK

91.

Artikel 105 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 första meningen ska förkortningen ”ECBS” ersättas med ”Europeiska centralbankssystemet, nedan kallat ECBS,”.

b)

I punkt 2 andra strecksatsen ska hänvisningen till artikel 111 ersättas med en hänvisning till artikel 188o.

c)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Rådet får, genom förordningar i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, med enhällighet och efter att ha hört Europaparlamentet och Europeiska centralbanken, tilldela Europeiska centralbanken särskilda uppgifter i samband med tillsynen över kreditinstitut och andra finansinstitut med undantag av försäkringsföretag.”

92.

Artikel 106 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 första meningen ska orden ”tillåta sedelutgivning” ersättas med ”tillåta utgivning av eurosedlar”.

b)

I punkt 2 första meningen ska orden ”ge ut mynt” ersättas med ”ge ut euromynt”. I början av andra meningen ska orden ”Rådet får enligt förfarandet i artikel 252 och efter att ha hört ECB …” ersättas med orden: ”Rådet får, på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Europeiska centralbanken, ...”.

93.

Artikel 107 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska utgå, och punkterna 3, 4, 5 och 6 ska betecknas punkterna 1, 2, 3 och 4.

b)

I punkt 4, numera punkt 2, ska orden ”ECBS-stadgan” ersättas med följande: ”Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, nedan kallad stadgan för ECBS och ECB,”.

c)

Punkt 5, numera punkt 3, ska ersättas med följande:

”3.   Artiklarna 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a och 36 i stadgan för ECBS och ECB får ändras av Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. De ska fatta beslut antingen på rekommendation av Europeiska centralbanken och efter att ha hört kommissionen, eller på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europeiska centralbanken.”

94.

I artikel 109 ska orden ”Senast då ECBS upprättas skall varje medlemsstat …” ersättas med ”Varje medlemsstat ska …”.

95.

I artikel 110.2 ska de fyra första styckena utgå.

ÅTGÄRDER SOM GÄLLER ANVÄNDNINGEN AV EURON

96.

Artikel 111.1–111.3 och 111.5 ska betecknas artikel 188o.1–4; texten ska ändras enligt punkt 174 nedan. Artikel 111.4 ska betecknas artikel 115c.1; texten ska ändras enligt punkt 100 nedan.

97.

En artikel 111a ska införas:

”Artikel 111a

Utan att det påverkar Europeiska centralbankens behörighetsområde ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva nödvändiga åtgärder när det gäller användningen av euron som gemensam valuta. Dessa ska beslutas efter det att Europeiska centralbanken har hörts.”

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER (EMU)

98.

Artikel 112 ska betecknas artikel 245b och ändras enligt punkt 228. Artikel 113 ska betecknas artikel 245c.

99.

Artikel 114 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 första stycket ska orden ”monetär kommitté med rådgivande ställning” ersättas med ”ekonomisk och finansiell kommitté”.

b)

I punkt 1 ska andra och tredje styckena utgå.

c)

I punkt 2 ska första stycket utgå. I tredje stycket ska hänvisningen till artikel 99.2, 99.3, 99.4 och 99.5 ersättas med en hänvisning till artikel 99.2, 99.3, 99.4 och 99.6, och hänvisningarna till artikel 122.2 och artikel 123.4 och 123.5 ska ersättas med en hänvisning till artikel 117a.2 och 117a.3.

d)

I punkt 4 ska hänvisningarna till artiklarna 122 och 123 ersättas med en hänvisning till artikel 116a.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR DE MEDLEMSSTATER SOM HAR EURON SOM VALUTA

100.

Ett nytt kapitel 3a och följande nya artiklar 115a, 115b och 115c ska införas:

”KAPITEL 3a

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR DE MEDLEMSSTATER SOM HAR EURON SOM VALUTA

Artikel 115a

1.   För att den ekonomiska och monetära unionen ska fungera smidigt, och i enlighet med tillämpliga bestämmelser i fördragen, ska rådet i enlighet med det tillämpliga förfarandet bland dem som anges i artiklarna 99 och 104, med undantag för det förfarande som anges i artikel 104.14, besluta om åtgärder för de medlemsstater som har euron som valuta för att

a)

stärka samordningen och övervakningen av dessa staters budgetdisciplin,

b)

för dessa medlemsstater utarbeta riktlinjer för den ekonomiska politiken och se till att de överensstämmer med de riktlinjer som har antagits för hela unionen, samt se till att de övervakas.

2.   När det gäller de åtgärder som avses i punkt 1 får endast de rådsmedlemmar delta i omröstningen som företräder medlemsstater som har euron som valuta.

Kvalificerad majoritet av dessa rådsmedlemmar ska definieras i enlighet med artikel 205.3 a.

Artikel 115b

Närmare bestämmelser för möten mellan ministrar i de medlemsstater som har euron som valuta ska fastställas i ett protokoll om eurogruppen.

Artikel 115c

1.   I syfte att säkerställa eurons plats i det internationella valutasystemet ska rådet på förslag av kommissionen anta ett beslut om fastställande av gemensamma ståndpunkter avseende frågor som är av särskilt intresse för den ekonomiska och monetära unionen inom de behöriga internationella finansinstitutionerna och finanskonferenserna. Rådet ska besluta efter att ha hört Europeiska centralbanken.

2.   Rådet får på förslag av kommissionen besluta om lämpliga åtgärder för att säkerställa en enad representation inom de berörda internationella finansinstitutionerna och finanskonferenserna. Rådet ska besluta efter att ha hört Europeiska centralbanken.

3.   När det gäller de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 får endast de rådsmedlemmar delta i omröstningen som företräder medlemsstater som har euron som valuta.

Kvalificerad majoritet av dessa rådsmedlemmar ska definieras i enlighet med artikel 205.3 a.”

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR MEDLEMSSTATER MED UNDANTAG

101.

Artikel 116 ska upphöra att gälla och en artikel 116a ska införas:

”Artikel 116a

1.   De medlemsstater beträffande vilka rådet inte har beslutat att de uppfyller de nödvändiga villkoren för införandet av euron betecknas nedan som medlemsstater med undantag.

2.   Följande bestämmelser i fördragen ska inte tillämpas på medlemsstater med undantag:

a)

Antagande av de delar av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken som rör euroområdet generellt (artikel 99.2).

b)

Tvingande medel för att avhjälpa alltför stora underskott (artikel 104.9 och 104.11).

c)

Målen och uppgifterna för ECBS (artikel 105.1, 105.2, 105.3 och 105.5).

d)

Euroutgivning (artikel 106).

e)

Europeiska centralbankens akter (artikel 110).

f)

Åtgärder som gäller användningen av euron (artikel 111a).

g)

Avtal om valuta och andra åtgärder i fråga om valutapolitiken (artikel 188o).

h)

Utnämning av ledamöterna i Europeiska centralbankens direktion (artikel 245b.2).

i)

Beslut om fastställande av gemensamma ståndpunkter avseende frågor som är av särskild betydelse för den ekonomiska och monetära unionen inom de behöriga internationella finansinstitutionerna och finanskonferenserna (artikel 115c.1).

j)

Åtgärder för att säkerställa en enad representation inom de internationella finansinstitutionerna och finanskonferenserna (artikel 115c.2).

I de artiklar som avses i leden a–j ska därför med medlemsstater avses medlemsstater som har euron som valuta.

3.   Medlemsstater med undantag och deras nationella centralbanker ska undantas från rättigheter och skyldigheter inom ramen för ECBS, i enlighet med kapitel IX i stadgan för ECBS och ECB.

4.   Rådsmedlemmar som företräder medlemsstater med undantag får inte rösta när rådet beslutar om åtgärder enligt de artiklar som räknas upp i punkt 2 samt i följande fall:

a)

Rekommendationer till de medlemsstater som har euron som valuta inom ramen för det multilaterala övervakningsförfarandet, inbegripet rekommendationer om stabilitetsprogrammen och varningarna (artikel 99.4).

b)

Åtgärder avseende alltför stora underskott när det gäller de medlemsstater som har euron som valuta (artikel 104.6, 104.7, 104.8, 104.12 och 104.13).

Kvalificerad majoritet av övriga rådsmedlemmar ska definieras i enlighet med artikel 205.3 a.”

102.

Artikel 117 ska upphöra att gälla, med undantag av de fem första strecksatserna i dess punkt 2, vilka ska utgöra de fem första strecksatserna i artikel 118a.2 och ändras enligt punkt 103 nedan. En artikel 117a ska införas enligt följande:

a)

Dess punkt 1 ska ha samma lydelse som punkt 1 i artikel 121, med följande ändringar:

i)

I hela punkten ska ”EMI” ersättas med ”Europeiska centralbanken”.

ii)

I början av första stycket ska följande ord införas: ”Minst en gång vartannat år eller på begäran av en medlemsstat med undantag, ska …”. Ordet ”skall” i den första meningen ska utgå.

iii)

I första stycket första meningen ska orden ”… hur medlemsstaterna fullgör sina förpliktelser ...” ersättas med ”... hur medlemsstaterna med undantag fullgör sina förpliktelser ...”.

iv)

I första stycket andra meningen ska orden ”... varje medlemsstats nationella lagstiftning ...” ersättas med ”... den nationella lagstiftningen i var och en av dessa medlemsstater …”, och orden ”i detta fördrag” utgår.

v)

I första stycket tredje strecksatsen [ingen ändring i den svenska versionen], och orden ”… i förhållande till någon annan medlemsstats valuta” ska ersättas med ”… i förhållande till euron.”.

vi)

I första stycket fjärde strecksatsen ska ordet ”medlemsstaten” ersättas med ”en medlemsstat med undantag”, och orden ”i Europeiska monetära systemets växelkursmekanism” ska ersättas med ”i växelkursmekanismen”.

vii)

I andra stycket ska orden ”ecuns utveckling,” utgå.

b)

Dess punkt 2 ska ha samma lydelse som artikel 122.2 andra meningen, med följande ändringar:

i)

I slutet ska orden ”i artikel 121.1” ersättas med ”i punkt 1”.

ii)

Följande nya andra och tredje stycken ska läggas till:

”Rådet ska besluta på rekommendation från en kvalificerad majoritet av de rådsmedlemmar som företräder medlemsstater som har euron som valuta. Dessa medlemmar ska besluta inom sex månader efter det att rådet mottagit kommissionens förslag.

Kvalificerad majoritet av dessa rådsmedlemmar ska definieras i enlighet med artikel 205.3 a.”

c)

Dess punkt 3 ska ha samma lydelse som artikel 123.5, med följande ändringar:

i)

I början av punkten ska orden ”Om beslut fattas i enlighet med förfarandet i artikel 122.2 om att upphäva ett undantag, …” ersättas med ”Om det i enlighet med förfarandet i punkt 2 beslutas att ett undantag ska upphävas, ...”.

ii)

Orden ”fastställa den kurs …” ska ersättas med ”oåterkalleligen fastställa den kurs ...”.

103.

Artikel 118 ska upphöra att gälla. En artikel 118a ska införas på följande sätt:

a)

Dess punkt 1 ska ha samma lydelse som artikel 123.3. Orden ”i detta fördrag” ska utgå.

b)

Dess punkt 2 ska ha samma lydelse som de fem första strecksatserna i artikel 117.2; de fem strecksatserna ska ändras enligt nedan och föregås av följande inledningsfras:

”Om och så länge som det finns medlemsstater med undantag, ska Europeiska centralbanken när det gäller dessa medlemsstater”.

i)

I tredje strecksatsen ska orden ”Europeiska monetära systemets” ersättas med ”växelkursmekanismens”.

ii)

Femte strecksatsen ska ersättas med följande:

”—

utöva de uppgifter som Europeiska fonden för monetärt samarbete tidigare hade och som därefter har tagits över av Europeiska monetära institutet.”

104.

En artikel 118b med samma lydelse som artikel 124.1 ska införas; texten ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”Fram till början av den tredje etappen ska varje medlemsstat behandla …” ska ersättas med ”Varje medlemsstat med undantag ska behandla …”.

b)

Orden ”… Europeiska monetära systemet (EMS) och från utvecklingen av ecun samt beakta gällande befogenheter på detta område.” ska ersättas med ”… växelkursmekanismen.”.

105.

Artikel 119 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska orden ”med undantag” införas efter ”en medlemsstat” i första stycket och efter ”en medlemsstat” i andra stycket, och orden ”det gradvisa” i första stycket ska utgå.

b)

I punkt 2 a ska orden ”med undantag” införas efter ”medlemsstaterna”, och i punkt 2 b ska orden ”den stat som befinner sig i svårigheter …” ersättas med ”en medlemsstat med undantag som befinner sig i svårigheter …”.

c)

I punkt 3 ska orden ”skall kommissionen bemyndiga den stat som befinner sig i svårigheter …” ersättas med ”ska kommissionen bemyndiga en medlemsstat med undantag som befinner sig i svårigheter ...”.

d)

Punkt 4 ska utgå.

106.

Artikel 120 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska orden ”får den berörda medlemsstaten … vidta …” ska ersättas med ”får en medlemsstat med undantag … vidta …”.

b)

I punkt 3 ska ordet ”yttrande” ersättas med ”rekommendation”, och ordet ”staten” ska ersättas med ”medlemsstaten”.

c)

Punkt 4 ska utgå.

107.

Artikel 121.1 ska betecknas artikel 117a.1; texten ska ändras enligt punkt 102 ovan. Resten av artikel 121 ska upphöra att gälla.

108.

Artikel 122.2 andra meningen ska utgöra artikel 117a.2 första stycket; texten ska ändras enligt punkt 102 ovan. Resten av artikel 122 ska upphöra att gälla.

109.

Artikel 123.3 ska betecknas artikel 118a.1, och artikel 123.5 ska betecknas artikel 117a.3; texten ska ändras enligt punkterna 103 och 102 ovan. Resten av artikel 123 ska upphöra att gälla.

110.

Artikel 124.1 ska betecknas artikel 118b; texten ska ändras enligt punkt 104 ovan. Resten av artikel 124 ska upphöra att gälla.

SYSSELSÄTTNING

111.

I artikel 125 ska orden ”och i artikel 2 i det här fördraget” utgå.

OMFLYTTADE AVDELNINGAR

112.

Avdelning IX med rubriken ”GEMENSAM HANDELSPOLITIK” ska betecknas avdelning II i femte delen om unionens yttre åtgärder, och artiklarna 131 och 133 ska betecknas artiklarna 188b och 188c. Artikel 131 ska ändras enligt punkt 157 nedan, och artikel 133 ska ersättas med artikel 188c.

Artiklarna 132 och 134 ska upphöra att gälla.

113.

Avdelning X med rubriken ”TULLSAMARBETE” ska betecknas kapitel Ia i avdelning Ia med rubriken ”Fri rörlighet för varor”, och artikel 135 ska betecknas artikel 27a enligt punkt 45 ovan.

SOCIALPOLITIK

114.

Rubriken på avdelning XI ”SOCIALPOLITIK, UTBILDNING, YRKESUTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR” ska ersättas med följande rubrik: ”SOCIALPOLITIK”, numera avdelning IX; rubriken ”Kapitel 1 – Sociala bestämmelser” ska utgå.

115.

Följande nya artikel 136a ska införas:

”Artikel 136a

Unionen ska erkänna och främja arbetsmarknadsparternas betydelse på unionsnivå och därvid ta hänsyn till skillnaderna i de nationella systemen. Den ska underlätta dialogen mellan arbetsmarknadens parter med respekt för deras självständighet.

Det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning ska bidra till den dialogen.”

116.

Artikel 137 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 första stycket inledningsfrasen ska ordet ”rådet” ersättas med ”Europaparlamentet och rådet”, och [ingen ändring i den svenska versionen]; andra stycket första meningen ska delas upp i två stycken på följande sätt:

”Europaparlamentet och rådet ska besluta i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

På de områden som avses i punkt 1 c, d, f och g ska rådet besluta i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, med enhällighet och efter att ha hört Europaparlamentet och nämnda kommittéer.”

Andra stycket andra meningen ska utgöra sista stycket och orden ”i denna artikel” ska utgå.

b)

I punkt 3 första stycket ska följande ord läggas till i slutet ”… eller, i förekommande fall, ett beslut som rådet har antagit i enlighet med artikel 139.” I andra stycket ska orden ”ett direktiv ska vara genomfört enligt artikel 249,” ersättas med ”… ett direktiv eller ett beslut ska vara införlivat eller genomfört,” och orden ”... eller beslutet” ska läggas till i slutet av stycket.

117.

I artikel 138.4 första meningen ska orden ”Samtidigt som sådant samråd sker …” ersättas med ”Under det samråd som avses i punkterna 2 och 3 …”, och andra meningen [ingen ändring i den svenska versionen].

118.

Artikel 139.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska följande mening läggas till i slutet: ”Europaparlamentet ska informeras.”

b)

I andra stycket ska de inledande orden ”Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet utom när avtalet …” ersättas med ”Rådet ska besluta med enhällighet när avtalet …”, och sista meningen ska utgå.

119.

I artikel 140 ska följande ord läggas till i slutet av andra stycket: ”…, särskilt genom initiativ för att fastställa riktlinjer och indikatorer, organisera utbyte av bästa praxis och utforma de delar som behövs för periodisk övervakning och utvärdering. Europaparlamentet ska informeras fullt ut.”

120.

I artikel 143 ska andra stycket utgå.

EUROPEISKA SOCIALFONDEN

121.

Kapitel 2 ska betecknas ”AVDELNING X”.

122.

I artikel 148 ska orden ”besluta om genomförandebestämmelser” ersättas med ”anta tillämpningsförordningar”.

UTBILDNING, YRKESUTBILDNING, UNGDOMSFRÅGOR OCH IDROTT

123.

Kapitel 3 ska betecknas ”AVDELNING XI”, och orden ”OCH UNGDOMSFRÅGOR” i slutet av rubriken ska ersättas med ”, UNGDOMSFRÅGOR OCH IDROTT”.

124.

Artikel 149 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

”Unionen ska bidra till att främja europeiska idrottsfrågor och ska då beakta idrottens specifika karaktär, dess strukturer som bygger på frivilliga insatser samt dess sociala och pedagogiska funktion.”

b)

I punkt 2 ska orden ”… och stimulera ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv” läggas till i slutet av femte strecksatsen; följande strecksats ska läggas till som sista strecksats:

”—

utveckla idrottens europeiska dimension genom att främja rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar och samarbetet mellan organisationer och myndigheter med ansvar för idrott samt genom att skydda idrottsutövarnas fysiska och moraliska integritet, särskilt när det gäller de yngsta utövarna.”

c)

I punkt 3 ska orden ”på utbildningsområdet” ersättas med ”på utbildnings- och idrottsområdena”.

d)

I inledningsfrasen i punkt 4 ska ordet ”rådet” utgå, och första strecksatsen ska inledas med orden ”Europaparlamentet och rådet i enlighet med …”. Andra strecksatsen ska ersättas med orden ”rådet på förslag av kommissionen anta rekommendationer ...”.

125.

I artikel 150.4 ska följande ord läggas till i slutet: ”, och rådet ska på förslag av kommissionen anta rekommendationer”.

KULTUR

126.

Artikel 151.5 ska ändras på följande sätt:

a)

I inledningsfrasen ska ordet ”rådet” utgå.

b)

I första strecksatsen ska första frasen inledas med orden ”Europaparlamentet och rådet i enlighet med …”, och frasen efter semikolonet ska utgå.

c)

I andra strecksatsen ska orden ”genom enhälligt beslut” utgå, och strecksatsen ska inledas med ordet ”rådet ...”.

FOLKHÄLSA

127.

Artikel 152 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 andra stycket ska orden ”människors hälsa” ersättas med ”den fysiska och mentala hälsan”, och i slutet av stycket ska följande ord läggas till: ”, liksom övervakning av, tidig varning för och bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa.”

b)

I punkt 2 första stycket ska följande mening läggas till i slutet: ”Den ska särskilt främja sådant samarbete medlemsstaterna emellan som syftar till att förbättra komplementariteten hos deras hälso- och sjukvård i gränsregionerna.”

c)

I punkt 2 andra stycket ska följande ord läggas till i slutet: ”…, särskilt initiativ med syftet att fastställa riktlinjer och indikatorer, organisera utbyte av bästa praxis och utforma de delar som behövs för periodisk övervakning och utvärdering. Europaparlamentet ska informeras fullt ut.”

d)

Punkt 4 ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket, inledande frasen, ska följande mening läggas till i början: ”Med avvikelse från artiklarna 2a.5 och 2e a och i enlighet med artikel 2c.2 k ska Europaparlamentet och rådet, ...”; orden ”…, för att klara av de gemensamma frågorna på säkerhetsområdet,” ska läggas till i slutet.

ii)

I led b ska orden ”med undantag från artikel 37” utgå.

iii)

Följande nya led c ska införas:

”c)

Åtgärder för att fastställa höga kvalitets- och säkerhetsstandarder för läkemedel och medicintekniska produkter.”

iv)

Nuvarande led c ska betecknas punkt 5 och ersättas med följande:

”5.   Europaparlamentet och rådet får också, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, besluta om stimulansåtgärder som syftar till att skydda och förbättra människors hälsa och särskilt för att bekämpa de stora gränsöverskridande folksjukdomarna, åtgärder för övervakning av, tidig varning för och bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, samt åtgärder som direkt avser skydd av folkhälsan när det gäller tobak och missbruk av alkohol; dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar.”

e)

Nuvarande punkt 4 andra stycket ska betecknas punkt 6, och punkt 5 ska betecknas punkt 7 och ersättas med följande:

”7.   När unionen vidtar åtgärder ska den respektera medlemsstaternas ansvar för att besluta om sin hälso- och sjukvårdspolitik samt för att organisera och ge hälso- och sjukvård. Medlemsstaternas ansvarsområden inbegriper hälso- och sjukvårdsförvaltning och fördelning av de resurser som tilldelas denna. De åtgärder som avses i punkt 4 a får inte påverka nationella bestämmelser om donation eller medicinsk användning av organ och blod.”

KONSUMENTSKYDD

128.

I artikel 153 ska punkt 2 betecknas artikel 6a, och punkterna 3, 4 och 5 ska betecknas punkterna 2, 3 och 4.

INDUSTRI

129.

Artikel 157 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska följande ord läggas till i slutet: ”…, särskilt initiativ med syftet att fastställa riktlinjer och indikatorer, organisera utbyte av bästa praxis och utforma de delar som behövs för periodisk övervakning och utvärdering. Europaparlamentet ska informeras fullt ut.”

b)

I punkt 3 första stycket ska följande ord läggas till i slutet av andra meningen: ”…; dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar.”

EKONOMISK, SOCIAL OCH TERRITORIELL SAMMANHÅLLNING

130.

Rubriken på avdelning XVII ska ersättas med ”EKONOMISK, SOCIAL OCH TERRITORIELL SAMMANHÅLLNING”.

131.

Artikel 158 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska orden ”ekonomiska och sociala sammanhållning” ersättas med ”ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning”.

b)

I andra stycket ska orden ”eller öarna, inbegripet landsbygdsområdena” utgå.

c)

Följande nya stycke ska läggas till:

”Bland de berörda regionerna ska särskild hänsyn tas till dels landsbygdsområden, dels områden som påverkas av strukturomvandlingar och dels regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner.”

132.

I artikel 159 andra stycket ska orden ”ekonomisk och social” ersättas med ”ekonomisk, social och territoriell”.

133.

Artikel 161 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket första meningen ska orden ”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 162 skall rådet genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen, med Europaparlamentets samtycke …” ersättas med ”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 162 ska Europaparlamentet och rådet, genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet …”, och i andra meningen ska orden ”Rådet skall enligt samma förfarande också fastställa de allmänna regler ...” ersättas med ”Enligt samma förfarande ska också de allmänna regler fastställas ...”.

b)

I andra stycket ska orden ”av rådet” utgå.

c)

Tredje stycket ska utgå.

134.

I artikel 162 första stycket ska orden ”genomförandebestämmelser” ersättas med ”tillämpningsföreskrifter”.

FORSKNING OCH TEKNISK UTVECKLING

135.

I rubriken på avdelning XVIII ska orden ”SAMT RYMDEN” läggas till.

136.

Artikel 163 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Unionen ska ha som mål att stärka unionens vetenskapliga och tekniska grund genom att åstadkomma ett europeiskt forskningsområde med fri rörlighet för forskare, vetenskapliga rön och teknik, att främja utvecklingen av unionens konkurrensförmåga, inbegripet inom unionens industri, och att underlätta alla forskningsinsatser som anses nödvändiga enligt andra kapitel i fördragen.”

b)

I punkt 2 ska orden ”... främst i syfte att möjliggöra för företagen att fullt ut utnyttja den inre marknadens möjligheter, …” ersättas med ”… främst i syfte att möjliggöra för forskare att fritt samarbeta över gränserna och för företagen att fullt ut utnyttja den inre marknadens möjligheter, …”.

137.

I artikel 165.2 ska följande ord läggas till i slutet: ”…, särskilt initiativ för att fastställa riktlinjer och indikatorer, organisera utbyte av bästa praxis och utforma de delar som behövs för periodisk övervakning och utvärdering. Europaparlamentet ska informeras fullt ut.”

138.

Artikel 166 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 4 ska orden ”med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen” ersättas med ”i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande”.

b)

Följande nya punkt 5 ska läggas till:

”5.   Som komplement till de i det fleråriga ramprogrammet angivna verksamheterna ska Europaparlamentet och rådet, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, föreskriva nödvändiga åtgärder för att genomföra det europeiska forskningsområdet.”

139.

I artikel 167 ska ordet ”rådet” ersättas med ”unionen”.

140.

I artikel 168 andra stycket ska ordet ”Rådet” ersättas med ”Unionen”.

141.

I artikel 170 andra stycket ska ordet ”sådana” och de sista orden ”… som ska förhandlas fram och ingås enligt artikel 300” utgå.

RYMDEN

142.

Följande nya artikel 172a ska införas:

”Artikel 172a

1.   Unionen ska utarbeta en europeisk rymdpolitik för att främja vetenskapliga och tekniska framsteg, industriell konkurrenskraft och genomförandet av unionens politik. I detta syfte får unionen främja gemensamma initiativ, stödja forskning och teknisk utveckling samt samordna de nödvändiga insatserna för att utforska och utnyttja rymden.

2.   För att bidra till att förverkliga de mål som avses i punkt 1 ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva de åtgärder som behövs och som kan få formen av ett europeiskt rymdprogram; dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar.

3.   Unionen ska upprätta alla lämpliga kontakter med Europeiska rymdorganisationen.

4.   Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av övriga bestämmelser i denna avdelning.”

MILJÖ (KLIMATFÖRÄNDRING)

143.

Artikel 174 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska fjärde strecksatsen ersättas med följande:

”—

Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem, särskilt för att bekämpa klimatförändringen.”

b)

I punkt 2 andra stycket ska orden ”ett kontrollförfarande på gemenskapsnivå” ersättas med ”ett kontrollförfarande på unionsnivå”.

c)

I punkt 4 första stycket ska sista meningen ”; avtalen ska förhandlas fram och ingås enligt artikel 300” utgå.

144.

Artikel 175 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Rådet får med enhällighet, på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, besluta att göra det ordinarie lagstiftningsförfarandet tillämpligt på de områden som avses i första stycket.”

b)

I punkt 3 första stycket ska orden ”På andra områden skall rådet” ersättas med ”Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med”, och andra stycket ska ersättas med följande:

”De åtgärder som behövs för att genomföra dessa program ska antas i enlighet med villkoren i punkt 1 eller punkt 2, beroende på det enskilda fallet.”

c)

I punkt 4 ska orden ”… vissa åtgärder av gemenskapskaraktär …” ersättas med ”… vissa åtgärder som antas av unionen …”.

d)

I punkt 5 ska orden ”skall rådet, utan att det påverkar tillämpningen av principen att förorenaren skall betala, i den rättsakt där åtgärden beslutas fastställa …” ersättas med ”ska denna åtgärd, utan att det påverkar tillämpningen av principen att förorenaren skall betala, fastställa …”.

OMFLYTTADE AVDELNINGAR

145.

Avdelning XX med rubriken ”UTVECKLINGSSAMARBETE” ska betecknas kapitel 1 i avdelning III i femte delen om unionens yttre åtgärder, och artiklarna 177, 179, 180 och 181 ska betecknas artiklarna 188d–188g; artiklarna ska ändras enligt punkterna 161–164 nedan. Artikel 178 ska upphöra att gälla.

146.

Avdelning XXI med rubriken ”EKONOMISKT, FINANSIELLT OCH TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER” ska betecknas kapitel 2 i avdelning III i femte delen om unionens yttre åtgärder, och artikel 181a ska betecknas som den nya artikel 188h; artikeln ska ändras enligt punkt 166 nedan.

ENERGI

147.

Avdelning XX ska ersättas med följande nya avdelning och nya artikel 176a:

”AVDELNING XX

ENERGI

Artikel 176a

1.   Inom ramen för upprättandet av den inre marknaden och dess funktion och med hänsyn till kravet på att skydda och förbättra miljön ska målet för unionens politik på energiområdet vara att i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna

a)

garantera att energimarknaden fungerar,

b)

garantera energiförsörjningen i unionen,

c)

främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor, och

d)

främja sammankopplade energinät.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i fördragen, ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva nödvändiga åtgärder för att uppnå målen i punkt 1. Dessa åtgärder ska beslutas efter det att Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén har hörts.

Åtgärderna ska inte påverka en medlemsstats rätt att bestämma villkoren för utnyttjandet av dess energikällor, dess val mellan olika energikällor eller energiförsörjningens allmänna struktur, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 175.2 c.

3.   Med avvikelse från punkt 2 ska rådet, i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, med enhällighet och efter att ha hört Europaparlamentet, föreskriva sådana åtgärder som avses i den punkten när de är av främst fiskal karaktär.”

TURISM

148.

Avdelning XXI ska ersättas med följande nya avdelning och nya artikel 176b:

”AVDELNING XXI

TURISM

Artikel 176b

1.   Unionen ska komplettera medlemsstaternas insatser inom turistsektorn, särskilt genom att främja konkurrenskraften hos unionens företag inom denna sektor.

För detta ändamål ska unionens insatser syfta till att

a)

stimulera skapandet av en miljö som är gynnsam för företagsutvecklingen inom denna sektor,

b)

främja samarbetet mellan medlemsstaterna, särskilt genom utbyte av god praxis.

2.   Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva särskilda åtgärder för att komplettera de insatser som görs av medlemsstaterna för att förverkliga målen i denna artikel; dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar.”

CIVILSKYDD

149.

Följande nya avdelning XXII och nya artikel 176c ska införas:

”AVDELNING XXII

CIVILSKYDD

Artikel 176c

1.   Unionen ska främja samarbetet mellan medlemsstaterna i syfte att förbättra effektiviteten hos systemen för förebyggande av och skydd mot naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människor.

Unionens insatser syftar till att

a)

stödja och komplettera medlemsstaternas insatser på nationell, regional och lokal nivå när det gäller förebyggande av risker, beredskapen hos medlemsstaternas aktörer inom området civilskydd samt insatser vid naturkatastrofer eller av människor orsakade katastrofer inom unionen,

b)

främja snabbt och effektivt operativt samarbete inom unionen mellan de nationella civilskyddsorganen,

c)

främja samstämmigheten mellan internationella åtgärder i frågor som rör civilskydd.

2.   Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva de åtgärder som är nödvändiga för att bidra till att förverkliga målen i punkt 1; dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar.”

ADMINISTRATIVT SAMARBETE

150.

Följande nya avdelning XXIII och nya artikel 176d ska införas:

”AVDELNING XXIII

ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 176d

1.   Medlemsstaternas faktiska genomförande av unionsrätten, som är väsentligt för att unionen ska fungera väl, ska betraktas som en fråga av gemensamt intresse.

2.   Unionen får stödja medlemsstaternas ansträngningar att förbättra sin administrativa förmåga att genomföra unionsrätten. Sådana åtgärder får bestå särskilt i att underlätta utbyte av information och av offentliga tjänstemän och att främja utbildningsprogram. Ingen medlemsstat är skyldig att utnyttja detta stöd. Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva de åtgärder som är nödvändiga för att bidra till att förverkliga detta mål; dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar.

3.   Denna artikel ska inte påverka medlemsstaternas skyldigheter att genomföra unionsrätten eller kommissionens rättigheter och skyldigheter. Inte heller ska den påverka tillämpningen av andra bestämmelser i fördragen som föreskriver ett administrativt samarbete mellan medlemsstaterna och mellan dessa och unionen.”

ASSOCIERING AV UTOMEUROPEISKA LÄNDER OCH TERRITORIER

151.

I artikel 182 första stycket ska orden ”till detta fördrag” utgå.

152.

I artikel 186 ska orden ”… regleras av avtal, som skall ingås senare och som skall kräva medlemsstaternas enhälliga godkännande.” ersättas med ”… regleras genom akter som antas i enlighet med artikel 187.”.

153.

I artikel 187 ska ordet ”enhälligt” ersättas med ”, enhälligt och på förslag av kommissionen,” och följande mening ska läggas till i slutet av artikeln: ”Om bestämmelserna antas av rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, ska rådet besluta med enhällighet, på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet.”

UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

154.

En ny femte del ska införas. Den ska ha rubriken ”UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER” och innehålla följande avdelningar och kapitel:

Avdelning I:

Allmänna bestämmelser om unionens yttre åtgärder

Avdelning II:

Den gemensamma handelspolitiken

Avdelning III:

Samarbete med tredjeländer och humanitärt bistånd

Kapitel 1:

Utvecklingssamarbete

Kapitel 2:

Ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredjeländer

Kapitel 3:

Humanitärt bistånd

Avdelning IV:

Restriktiva åtgärder

Avdelning V:

Internationella avtal

Avdelning VI:

Unionens förbindelser med internationella organisationer och tredjeländer samt unionens delegationer

Avdelning VII:

Solidaritetsklausul

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

155.

Följande nya avdelning I och nya artikel 188a ska införas:

”AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

Artikel 188a

Unionens åtgärder i internationella sammanhang ska enligt denna del utgå från principerna i, eftersträva målen i och genomföras i enlighet med de allmänna bestämmelserna i avdelning V kapitel 1 i fördraget om Europeiska unionen.”

GEMENSAM HANDELSPOLITIK

156.

En avdelning II med samma rubrik som avdelning IX i tredje delen, ”DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN”, ska införas.

157.

En artikel 188b med samma lydelse som artikel 131 ska införas; texten ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Genom att upprätta en tullunion i enlighet med artiklarna 23–27 ska unionen i enlighet med sina gemensamma intressen bidra till en harmonisk utveckling av världshandeln, en gradvis avveckling av restriktionerna i den internationella handeln och i utländska direktinvesteringar samt en sänkning av tullmurarna och andra åtgärder.”

b)

Andra stycket ska utgå.

158.

En artikel 188c som ersätter artikel 133 ska införas:

”Artikel 188c

1.   Den gemensamma handelspolitiken ska grunda sig på enhetliga principer, särskilt när det gäller ändring av tullsatser och ingående av tull- och handelsavtal som rör utbyte av varor och tjänster samt handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter, utländska direktinvesteringar, enhetlighet i fråga om liberaliseringsåtgärder, exportpolitik och handelspolitiska skyddsåtgärder, inbegripet åtgärder vid dumpning och subventioner. Den gemensamma handelspolitiken ska föras inom ramen för principerna och målen för unionens yttre åtgärder.

2.   Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder för att fastställa inom vilken ram den gemensamma handelspolitiken ska genomföras.

3.   Om avtal ska förhandlas fram och ingås med ett eller flera tredjeländer eller internationella organisationer, ska artikel 188n tillämpas, om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna i den här artikeln.

Kommissionen ska lägga fram rekommendationer för rådet, som ska bemyndiga kommissionen att inleda nödvändiga förhandlingar. Rådet och kommissionen ska se till att de avtal som förhandlas fram är förenliga med unionens inre politik och interna regler.

Förhandlingarna ska föras av kommissionen inom ramen för de direktiv som rådet får utfärda och i samråd med en särskild kommitté som utses av rådet för att biträda kommissionen i denna uppgift. Kommissionen ska regelbundet rapportera till den särskilda kommittén och Europaparlamentet om förhandlingsläget.

4.   Vid förhandlingar om och ingående av de avtal som avses i punkt 3 ska rådet besluta med kvalificerad majoritet.

Vid förhandlingar om och ingående av avtal inom handeln med tjänster och handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter samt utländska direktinvesteringar ska rådet besluta med enhällighet om avtalet omfattar bestämmelser för vilka enhällighet krävs för att interna regler ska kunna antas.

Rådet ska även besluta med enhällighet när det gäller förhandlingar om och ingående av avtal

a)

på områden som rör handel med kulturella och audiovisuella tjänster, om avtalen riskerar att negativt påverka unionens kulturella och språkliga mångfald,

b)

på områden som rör handel med sociala tjänster och tjänster som avser utbildning och hälso- och sjukvård, om avtalen riskerar att allvarligt störa den nationella organisationen av sådana tjänster och negativt påverka medlemsstaternas ansvar för att tillhandahålla dessa.

5.   Förhandlingar om och ingående av internationella avtal på transportområdet ska omfattas av avdelning V i tredje delen och artikel 188n.

6.   Utövandet av de befogenheter som tilldelas genom denna artikel inom den gemensamma handelspolitiken ska inte påverka fördelningen av befogenheterna mellan unionen och medlemsstaterna och ska inte medföra någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar i den utsträckning som fördragen utesluter en sådan harmonisering.”

UTVECKLINGSSAMARBETE

159.

En avdelning III med rubriken ”SAMARBETE MED TREDJELÄNDER OCH HUMANITÄRT BISTÅND” ska införas.

160.

Ett kapitel 1 med samma rubrik som avdelning XX i tredje delen, ”UTVECKLINGSSAMARBETE”, ska införas.

161.

En artikel 188d med samma lydelse som artikel 177 ska införas; texten ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   Unionens politik på området för utvecklingssamarbete ska föras inom ramen för principerna och målen för unionens yttre åtgärder. Unionens och medlemsstaternas politik för utvecklingssamarbete ska komplettera och förstärka varandra.

Det främsta målet för unionens politik på detta område ska vara minskning och på sikt utrotning av fattigdom. Unionen ska ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet vid genomförande av politik som kan påverka utvecklingsländerna.”

b)

Punkt 3 ska betecknas punkt 2.

162.

En artikel 188e med samma lydelse som artikel 179 ska införas; texten ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om de åtgärder som krävs för att genomföra politiken för utvecklingssamarbete och som kan gälla fleråriga program för samarbete med utvecklingsländer eller program med tematisk inriktning.”

b)

Följande nya punkt 2 ska införas:

”2.   Unionen får med tredjeländer och behöriga internationella organisationer ingå alla avtal som behövs för att förverkliga de mål som avses i artikel 10a i fördraget om Europeiska unionen och artikel 188d i det här fördraget.

Första stycket ska inte påverka medlemsstaternas behörighet att förhandla i internationella organ och ingå avtal.”

c)

Nuvarande punkt 2 ska betecknas punkt 3, och nuvarande punkt 3 ska utgå.

163.

En artikel 188f med samma lydelse som artikel 180 ska införas; texten ska ändras på följande sätt:

I punkt 1 ska orden ”Gemenskapen och medlemsstaterna skall” ersättas med ”Unionen och medlemsstaterna ska, i syfte att främja att unionens och medlemsstaternas åtgärder kompletterar varandra och är effektiva,”.

164.

En artikel 188g med samma lydelse som artikel 181 ska införas; första stycket andra meningen och andra stycket ska utgå.

EKONOMISKT, FINANSIELLT OCH TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

165.

Ett kapitel 2 med rubriken ”EKONOMISKT, FINANSIELLT OCH TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER”, med samma rubrik som avdelning XXI i tredje delen, ska införas.

166.

En artikel 188h med samma lydelse som artikel 181a ska införas; texten ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i fördragen, särskilt artiklarna 188d–188g, ska unionen samarbeta med andra tredjeländer än utvecklingsländerna i ekonomiskt, finansiellt och tekniskt hänseende, inbegripet bistånd, i synnerhet finansiellt bistånd. Detta samarbete ska vara förenligt med unionens utvecklingspolitik och ska genomföras inom ramen för principerna och målen för unionens yttre åtgärder. Unionens och medlemsstaternas åtgärder ska komplettera och förstärka varandra.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om de åtgärder som krävs för att genomföra punkt 1.”

c)

I punkt 3 första stycket andra meningen ska sista ledet ”; avtalen skall förhandlas fram och ingås i enlighet med artikel 300” utgå.

167.

Följande nya artikel 188i ska införas:

”Artikel 188i

Om situationen i ett tredjeland kräver att unionen lämnar omedelbart finansiellt bistånd, ska rådet på förslag av kommissionen anta de beslut som krävs.”

HUMANITÄRT BISTÅND

168.

Följande nya kapitel 3 och nya artikel 188j ska införas:

”KAPITEL 3

HUMANITÄRT BISTÅND

Artikel 188j

1.   Unionens åtgärder på området humanitärt bistånd ska genomföras inom ramen för principerna och målen för unionens yttre åtgärder. Åtgärderna ska syfta till att tillfälligt lämna bistånd och stöd till befolkningar i tredjeländer som drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor, samt till att skydda dessa befolkningar, för att uppfylla de humanitära behov som uppstår till följd av dessa olika situationer. Unionens och medlemsstaternas åtgärder ska komplettera och förstärka varandra.

2.   Humanitära biståndsåtgärder ska ges i enlighet med principerna i internationell rätt och principerna om opartiskhet, neutralitet och icke-diskriminering.

3.   Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder för att fastställa inom vilken ram unionens humanitära biståndsåtgärder ska genomföras.

4.   Unionen får med tredjeländer och behöriga internationella organisationer ingå alla avtal som behövs för att förverkliga de mål som avses i punkt 1 och i artikel 10a i fördraget om Europeiska unionen.

Första stycket ska inte påverka medlemsstaternas behörighet att förhandla i internationella organ och ingå avtal.

5.   För att fastställa en ram för gemensamma bidrag från europeiska ungdomar till unionens humanitära biståndsåtgärder ska en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd inrättas. Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa kårens stadga och arbetsformer.

6.   Kommissionen får ta alla lämpliga initiativ för att främja samordningen mellan unionens och medlemsstaternas åtgärder i syfte att bidra till att unionens och medlemsstaternas humanitära biståndsåtgärder blir effektivare och kompletterar varandra i högre grad.

7.   Unionen ska se till att dess humanitära biståndsåtgärder är samordnade och överensstämmer med de åtgärder som genomförs av internationella organisationer och organ, särskilt de som ingår i Förenta nationernas system.”

RESTRIKTIVA ÅTGÄRDER

169.

Följande avdelning IV och artikel 188k ska införas och ersätta artikel 301:

”AVDELNING IV

RESTRIKTIVA ÅTGÄRDER

Artikel 188k

1.   Om ett beslut som har antagits i enlighet med avdelning V kapitel 2 i fördraget om Europeiska unionen föreskriver att de ekonomiska och finansiella förbindelserna med ett eller flera tredjeländer helt eller delvis ska avbrytas eller begränsas, ska rådet på gemensamt förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen med kvalificerad majoritet besluta om de åtgärder som krävs. Rådet ska underrätta Europaparlamentet om detta.

2.   Om så föreskrivs i ett beslut som har antagits i enlighet med avdelning V kapitel 2 i fördraget om Europeiska unionen, får rådet i enlighet med förfarandet i punkt 1 besluta om restriktiva åtgärder mot fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter som inte är stater.

3.   De akter som avses i denna artikel ska innehålla nödvändiga bestämmelser om rättsliga garantier.”

INTERNATIONELLA AVTAL

170.

En avdelning V ”INTERNATIONELLA AVTAL” ska införas efter artikel 188k.

171.

Följande artikel 188l ska införas:

”Artikel 188l

1.   Unionen får ingå avtal med ett eller flera tredjeländer eller internationella organisationer, om fördragen föreskriver att sådana avtal ska ingås eller om ingåendet av ett avtal är nödvändigt antingen för att inom ramen för unionens politik förverkliga något av de mål som avses i fördragen, eller föreskrivs i någon av unionens rättsligt bindande akter eller kan komma att inverka på gemensamma regler eller räckvidden för dessa.

2.   Avtal som ingås av unionen ska vara bindande för unionens institutioner och medlemsstaterna.”

172.

En artikel 188m med samma lydelse som artikel 310 ska införas. Orden ”en eller flera stater eller” ska ersättas med ”ett eller flera tredjeländer eller en eller flera”.

173.

En artikel 188n som ersätter artikel 300 ska införas:

”Artikel 188n

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i artikel 188c ska avtal mellan unionen och tredjeländer eller internationella organisationer förhandlas fram och ingås enligt nedanstående förfarande.

2.   Rådet ska ge bemyndigande att inleda förhandlingar, utfärda förhandlingsdirektiv, bemyndiga undertecknande och ingå avtal.

3.   Kommissionen eller, om det planerade avtalet uteslutande eller huvudsakligen gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska lägga fram rekommendationer för rådet som ska anta ett beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar och, med hänsyn till vad det planerade avtalet gäller, utse unionens förhandlare eller chefen för unionens förhandlingsdelegation.

4.   Rådet får ge förhandlaren direktiv och utse en särskild kommitté, med vilken samråd ska ske under förhandlingarna.

5.   Rådet ska på förslag av förhandlaren anta ett beslut om bemyndigande att underteckna avtalet och, i förekommande fall, att tillämpa det provisoriskt före ikraftträdandet.

6.   Rådet ska på förslag av förhandlaren anta ett beslut om ingående av avtalet.

Utom i de fall då avtalet uteslutande gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska rådet anta beslutet om ingående av avtalet,

a)

efter Europaparlamentets godkännande i följande fall:

i)

Associeringsavtal.

ii)

Avtal om unionens anslutning till europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

iii)

Avtal som skapar en särskild institutionell ram genom att samarbetsförfaranden inrättas.

iv)

Avtal som har betydande budgetmässiga följder för unionen.

v)

Avtal som gäller områden som omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet eller det särskilda lagstiftningsförfarandet om Europaparlamentets godkännande krävs.

Europaparlamentet och rådet får i brådskande fall komma överens om den tid inom vilken godkännande ska ges.

b)

efter att ha hört Europaparlamentet i övriga fall. Europaparlamentet ska avge sitt yttrande inom en tid som rådet får bestämma med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Om inget yttrande avges inom denna tid får rådet besluta.

7.   Med avvikelse från punkterna 5, 6 och 9 får rådet, när ett avtal ingås, bemyndiga förhandlaren att på unionens vägnar godkänna ändringar i avtalet om dessa ändringar enligt avtalet ska antas genom ett förenklat förfarande eller av ett organ som inrättas genom avtalet. Rådet får förena ett sådant bemyndigande med vissa särskilda villkor.

8.   Under hela förfarandet ska rådet besluta med kvalificerad majoritet.

Rådet ska emellertid besluta med enhällighet om avtalet avser en fråga där enhällighet krävs för att anta en unionsakt samt för associeringsavtal och avtal som avses i artikel 188h med kandidatländerna. Rådet ska även besluta med enhällighet när det gäller avtalet om unionens anslutning till europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna; beslutet om det avtalets ingående träder i kraft efter det att det har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

9.   Rådet ska på förslag av kommissionen eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik anta ett beslut om tillfälligt upphävande av tillämpningen av ett avtal och om fastställande av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i ett organ som inrättas genom ett avtal, om detta organ ska anta akter med rättslig verkan, med undantag av sådana akter som kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram.

10.   Europaparlamentet ska omedelbart och fullständigt informeras i alla skeden av förfarandet.

11.   En medlemsstat, Europaparlamentet, rådet eller kommissionen får inhämta domstolens yttrande om huruvida ett planerat avtal är förenligt med fördragen. Om domstolen finner att så inte är fallet, kan avtalet inte träda i kraft, såvida inte avtalet eller fördragen ändras.”

174.

En artikel 188o med samma lydelse som artikel 111.1–3 och 111.5 ska införas, och de två sista meningarna i punkt 1 ska utgöra andra stycket i den punkten; texten ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 första stycket ska ersättas med följande:

”1.   Med avvikelse från artikel 188n får rådet, antingen på rekommendation av Europeiska centralbanken eller på rekommendation av kommissionen och efter att ha hört Europeiska centralbanken för att söka uppnå enighet i överensstämmelse med målet om prisstabilitet, ingå formella avtal om ett växelkurssystem för euron i förhållande till tredjestaters valutor. Rådet ska besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet och i enlighet med förfarandet i punkt 3.”

I andra stycket ska orden ”på rekommendation av ECB eller kommissionen och efter att ha hört ECB för att …” ersättas med ”antingen på rekommendation av Europeiska centralbanken eller på rekommendation av kommissionen och efter att ha hört Europeiska centralbanken för att …”

b)

I punkt 2 ska orden ”valutor i tredje land” ersättas med ”tredjestatsvalutor”.

c)

I punkt 3 första stycket första meningen ska hänvisningen till artikel 300 ersättas med en hänvisning till artikel 188n, och ordet ”stater” ska ersättas med ”tredjestater”, och andra stycket ska utgå.

d)

Punkt 5 ska betecknas punkt 4.

UNIONENS FÖRBINDELSER MED INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH TREDJELÄNDER SAMT UNIONENS DELEGATIONER

175.

Följande avdelning VI och artiklar 188p och 188q ska införas; artikel 188p ska ersätta artiklarna 302–304:

”AVDELNING VI

UNIONENS FÖRBINDELSER MED INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH TREDJELÄNDER SAMT UNIONENS DELEGATIONER

Artikel 188p

1.   Unionen ska upprätta samarbete i alla lämpliga former med Förenta nationernas organ och dess fackorgan, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Unionen ska vidare upprätthålla lämpliga förbindelser med andra internationella organisationer.

2.   Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen ska se till att denna artikel genomförs.

Artikel 188q

1.   Unionens delegationer i tredjeländer och vid internationella organisationer ska representera unionen.

2.   Unionens delegationer ska lyda under unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. De ska verka i nära samarbete med medlemsstaternas diplomatiska och konsulära beskickningar.”

SOLIDARITETSKLAUSUL

176.

Följande nya avdelning VII och nya artikel 188r ska införas:

”AVDELNING VIII

SOLIDARITETSKLAUSUL

Artikel 188r

1.   Unionen och dess medlemsstater ska handla gemensamt i en anda av solidaritet om en medlemsstat utsätts för en terroristattack eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av människor. Unionen ska mobilisera alla instrument som står till dess förfogande, även de militära resurser som medlemsstaterna tillhandahåller, för att

a)

förhindra terroristhot på medlemsstaternas territorier,

skydda de demokratiska institutionerna och civilbefolkningen från en eventuell terroristattack,

bistå en medlemsstat på dess territorium på begäran av dess politiska myndigheter vid en terroristattack,

b)

bistå en medlemsstat på dess territorium på begäran av dess politiska myndigheter vid en naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av människor.

2.   Om en medlemsstat utsätts för en terroristattack eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av människor, ska de andra medlemsstaterna lämna bistånd på begäran av den drabbade medlemsstatens politiska myndigheter. Medlemsstaterna ska i detta syfte samordna sina åtgärder inom rådet.

3.   Närmare bestämmelser för hur unionen ska genomföra denna solidaritetsklausul ska anges i ett beslut som antas av rådet på gemensamt förslag av kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Om detta beslut har försvarsmässiga konsekvenser, ska rådet besluta i enlighet med artikel 15b.1 i fördraget om Europeiska unionen. Europaparlamentet ska underrättas.

Rådet ska, inom ramen för denna punkt och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 207, biträdas av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, med stöd av de strukturer som utvecklats inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, och av den kommitté som avses i artikel 61d, vilka i förekommande fall ska lägga fram gemensamma yttranden för rådet.

4.   Europeiska rådet ska, för att unionen och dess medlemsstater ska kunna handla effektivt, regelbundet utvärdera de hot som unionen utsätts för.”

INSTITUTIONELLA OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER

177.

Femte delen ska betecknas ”SJÄTTE DELEN”, och rubriken ska ersättas med ”INSTITUTIONELLA OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER”.

EUROPAPARLAMENTET

178.

Artikel 189 ska upphöra att gälla.

179.

Artikel 190 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1, 2 och 3 ska utgå, och punkterna 4 och 5 ska betecknas punkterna 1 och 2.

b)

Punkt 4, numera punkt 1, ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska orden ”… ett förslag till allmänna direkta val …” ersättas med ”… ett utkast till nödvändiga bestämmelser för val av dess ledamöter genom allmänna direkta val …”.

ii)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Rådet ska fastställa de nödvändiga bestämmelserna med enhällighet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter godkännande av Europaparlamentet, som ska besluta med en majoritet av sina ledamöter. Bestämmelserna träder i kraft efter det att de har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.”

c)

I punkt 5, numera punkt 2, ska orden ”, på eget initiativ genom förordningar i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande,” införas efter ”Europaparlamentet skall”. Orden ”genom beslut” ska utgå.

180.

I artikel 191 ska första stycket utgå; i andra stycket ska orden ”Rådet skall i enlighet med förfarandet i artikel 251” ersättas med ”Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar som antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet” och orden ”politiska partier på europeisk nivå” ersättas med ”de politiska partier på europeisk nivå som avses i artikel 8a.4 i fördraget om Europeiska unionen”.

181.

I artikel 192 ska första stycket utgå; i andra stycket [ingen ändring i den svenska versionen], och följande mening ska läggas till i slutet av stycket: ”Om kommissionen inte lägger fram något förslag, ska den underrätta Europaparlamentet om skälen till detta.”

182.

Artikel 193 ska ändras på följande sätt:

a)

[Ingen ändring i den svenska versionen.]

b)

Tredje stycket ska ersättas med följande:

”Närmare bestämmelser om utövandet av undersökningsrätten ska fastställas av Europaparlamentet på eget initiativ genom förordningar i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, efter rådets och kommissionens godkännande.”

183.

Artikel 195 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 första stycket ska orden ”Europaparlamentet skall utse en ombudsman med befogenhet att” ersättas med ”En europeisk ombudsman, vald av Europaparlamentet, har befogenhet att”; i slutet av meningen ska orden ”… och förstainstansrätten då dessa utövar sina domstolsfunktioner” ersättas med ”… då den utövar sina domstolsfunktioner”, och följande mening ska läggas till i slutet av stycket: ”Europeiska ombudsmannen ska undersöka och rapportera om dessa klagomål.”

b)

I punkt 2 första stycket ska ordet ”utses” ersättas med ”väljas”.

c)

I punkt 3 ska orden ”från något organ” ersättas med ”från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå”.

d)

I punkt 4 ska orden ”, på eget initiativ genom förordningar i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, …” införas efter ”Europaparlamentet”.

184.

I artikel 196 andra stycket ska orden ”till extra session” ersättas med ”till extra sammanträdesperiod”; [ingen ändring i den svenska versionen].

185.

Artikel 197 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska utgå.

b)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen får närvara vid samtliga sammanträden och ska på egen begäran få uttala sig.”

c)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Europeiska rådet och rådet ska höras av Europaparlamentet på de villkor som fastställs i Europeiska rådets och rådets arbetsordningar.”

186.

I artikel 198 första stycket ska ordet ”absolut” utgå.

187.

I artikel 199 andra stycket ska orden ”arbetsordningens bestämmelser” ersättas med ”bestämmelserna i fördragen och arbetsordningen.”

188.

I artikel 201 ska andra stycket ersättas med följande:

”Om förslaget om misstroendevotum antas med en majoritet av två tredjedelar av de avgivna rösterna och med en majoritet av Europaparlamentets ledamöter, ska kommissionens ledamöter kollektivt avgå, och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska avgå från de skyldigheter denna fullgör inom kommissionen. De ska kvarstå i sitt ämbete och fortsätta att handlägga löpande ärenden till dess att de har ersatts i enlighet med artikel 9d i fördraget om Europeiska unionen. I så fall ska mandattiden för de kommissionsledamöter som utses att ersätta dem löpa ut samma dag som mandattiden skulle ha löpt ut för de kommissionsledamöter som har tvingats att kollektivt avgå.”

EUROPEISKA RÅDET

189.

Följande nya avsnitt 1a och nya artiklar 201a och 201b ska införas:

”AVSNITT 1a

EUROPEISKA RÅDET

Artikel 201a

1.   Ingen medlem av Europeiska rådet får vid omröstning företräda mer än en annan medlem.

Artikel 9c.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 205.2 i det här fördraget ska tillämpas på Europeiska rådet när det fattar beslut med kvalificerad majoritet. När Europeiska rådet beslutar genom omröstning, får dess ordförande och kommissionens ordförande inte delta i omröstningen.

Att personligen närvarande eller företrädda medlemmar avstår från att rösta hindrar inte att beslut som kräver enhällighet antas av Europeiska rådet.

2.   Europaparlamentets ordförande kan av Europeiska rådet inbjudas att höras.

3.   Europeiska rådet ska besluta med enkel majoritet i procedurfrågor och när det antar sin arbetsordning.

4.   Europeiska rådet ska biträdas av rådets generalsekretariat.

Artikel 201b

Europeiska rådet ska med kvalificerad majoritet anta

a)

ett beslut om fastställande av förteckningen över andra rådskonstellationer än allmänna frågor och utrikes frågor i enlighet med artikel 9c.6 i fördraget om Europeiska unionen,

b)

ett beslut om ordförandeskapet för andra rådskonstellationer än utrikes frågor i enlighet med artikel 9c.9 i fördraget om Europeiska unionen.”

RÅDET

190.

Artiklarna 202 och 203 ska upphöra att gälla.

191.

Artikel 205 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   För beslut som kräver enkel majoritet ska rådet besluta med en majoritet av sina medlemmar.

2.   När rådet inte beslutar på förslag av kommissionen eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, ska kvalificerad majoritet, med avvikelse från artikel 9c.4 i fördraget om Europeiska unionen, från och med den 1 november 2014 och med förbehåll för de bestämmelser som fastställs i protokollet om övergångsbestämmelser, definieras som minst 72 % av rådets medlemmar, vilka ska företräda medlemsstater som tillsammans omfattar minst 65 % av unionens befolkning.

3.   Från och med den 1 november 2014, och med förbehåll för de bestämmelser som fastställs i protokollet om övergångsbestämmelser, ska kvalificerad majoritet i de fall då, med tillämpning av fördragen, inte samtliga rådsmedlemmar deltar i omröstningen definieras på följande sätt:

a)

Kvalificerad majoritet ska definieras som minst 55 % av de rådsmedlemmar som företräder de deltagande medlemsstaterna och omfatta minst 65 % av befolkningen i dessa stater.

En blockerande minoritet ska minst omfatta det lägsta antal rådsmedlemmar som företräder mer än 35 % av befolkningen i de deltagande medlemsstaterna, plus en medlem; i annat fall ska kvalificerad majoritet anses vara uppnådd.

b)

När rådet inte beslutar på förslag av kommissionen eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, ska kvalificerad majoritet, med avvikelse från led a, definieras som minst 72 % av de rådsmedlemmar som företräder de deltagande medlemsstaterna och omfatta minst 65 % av befolkningen i dessa stater.”

b)

Punkt 4 ska utgå, och punkt 3 ska betecknas punkt 4.

192.

Artikel 207 ska ersättas med följande:

”Artikel 207

1.   En kommitté som består av ständiga representanter för medlemsstaternas regeringar ska ansvara för att förbereda rådets arbete och för att utföra de uppdrag som rådet ger den. Kommittén får anta beslut i procedurfrågor i de fall som anges i rådets arbetsordning.

2.   Rådet ska biträdas av ett generalsekretariat, som ska lyda under en generalsekreterare som utses av rådet.

Rådet ska besluta med enkel majoritet om generalsekretariatets organisation.

3.   Rådet ska besluta med enkel majoritet i procedurfrågor och när det antar sin arbetsordning.”

193.

I artikel 208 ska följande mening läggas till i slutet: ”Om kommissionen inte lägger fram något förslag, ska den underrätta rådet om skälen till detta.”

194.

I artikel 209 ska orden ”efter yttrande från” ersättas med ”efter att ha hört”.

195.

Artikel 210 ska ersättas med följande:

”Artikel 210

Rådet ska fastställa löner, arvoden och pensioner för Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionens ledamöter, ordförande, ledamöter och justitiesekreterare vid Europeiska unionens domstol samt rådets generalsekreterare. Rådet ska också fastställa alla betalningar som utgår i stället för sådan ersättning.”

KOMMISSIONEN

196.

Artikel 211 ska upphöra att gälla. En artikel 211a ska införas:

”Artikel 211a

I enlighet med artikel 9d.5 i fördraget om Europeiska unionen ska kommissionens ledamöter utses genom ett system med rotation som ska fastställas med enhällighet av Europeiska rådet och grundas på följande principer:

a)

Medlemsstaterna ska behandlas fullständigt jämlikt när det fastställs i vilken ordning och hur länge deras medborgare ska vara ledamöter av kommissionen; skillnaden mellan det totala antalet mandatperioder för medborgare från två givna medlemsstater får därför aldrig överstiga ett.

b)

Om inte annat följer av led a, ska var och en av de på varandra följande kommissionerna ha en sådan sammansättning att det på ett tillfredsställande sätt speglar samtliga medlemsstaters demografiska och geografiska spridning.”

197.

Artikel 212 ska ersätta artikel 218.2.

198.

I artikel 213 ska punkt 1 utgå, och punkt 2 ska vara onumrerad; de två första styckena ska slås samman och ha följande lydelse:

”Kommissionens ledamöter ska avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter. Medlemsstaterna ska respektera deras oberoende och inte söka påverka dem när de utför sina uppgifter.”

199.

Artikel 214 ska upphöra att gälla.

200.

Artikel 215 ska ändras på följande sätt:

a)

Andra stycket ska ersättas med följande två stycken:

”För den entledigade, avsatta eller avlidna kommissionsledamotens återstående mandattid ska rådet, i samförstånd med kommissionens ordförande och efter att ha hört Europaparlamentet samt i enlighet med kriterierna i artikel 9d.3 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen, till ny ledamot utse en ersättare av samma nationalitet.

Rådet får med enhällighet på förslag av kommissionens ordförande besluta att en ersättare inte behöver utses, särskilt om återstoden av ledamotens mandattid är kort.”

b)

Följande nya femte stycke ska införas:

”Om unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik begär sitt entledigande, avsätts eller avlider, ska en ersättare utses för återstoden av hans eller hennes mandattid i enlighet med artikel 9e.1 i fördraget om Europeiska unionen.”

c)

Sista stycket ska ersättas med följande:

”Om samtliga kommissionsledamöter begär sitt entledigande, ska de kvarstå i ämbetet och fortsätta att handlägga löpande ärenden till dess att ersättare har utsetts för återstoden av mandatperioden i enlighet med artikel 9d i fördraget om Europeiska unionen.”

201.

I artikel 217 ska punkterna 1, 3 och 4 utgå, och punkt 2 ska vara onumrerad. Den första meningen ska ersättas med följande: ”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9e.4 i fördraget om Europeiska unionen ska kommissionens olika ansvarsområden struktureras och fördelas mellan dess ledamöter av dess ordförande, i enlighet med artikel 9d.6 i det fördraget.”

202.

I artikel 218 ska punkt 1 utgå; punkt 2 ska betecknas punkt 1, och orden ”enligt detta fördrag” ska utgå; en punkt 2 med samma lydelse som artikel 212 ska införas.

203.

I artikel 219 första stycket ska orden ”av det antal ledamöter som anges i artikel 213” ersättas med ”av sina ledamöter”, och andra stycket ska ersättas med ”I arbetsordningen ska det anges när beslutförhet föreligger.”.

DOMSTOLEN

204.

Rubriken till avsnitt 4 ska lyda ”EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL”.

205.

Artikel 220 ska upphöra att gälla.

206.

I artikel 221 ska första stycket utgå.

207.

I artikel 223 ska orden ”… efter det att den kommitté som föreskrivs i artikel 224a har hörts” läggas till i slutet av första stycket.

208.

I artikel 224 första stycket ska första meningen utgå, och orden ”vid tribunalen” ska införas efter ”Antalet domare …”. I andra stycket ska orden ”… efter det att den kommitté som föreskrivs i artikel 224a har hörts” läggas till i slutet av andra meningen.

209.

Följande nya artikel 224a ska införas:

”Artikel 224a

En kommitté ska inrättas med uppgift att avge yttrande om kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena som domare och generaladvokat i domstolen och tribunalen innan medlemsstaternas regeringar ombesörjer utnämningarna i enlighet med artiklarna 223 och 224.

Kommittén ska bestå av sju personer utsedda bland före detta ledamöter av domstolen och tribunalen, ledamöter av nationella högsta domstolar och jurister med allmänt erkända kvalifikationer, varav en ska föreslås av Europaparlamentet. Rådet ska anta ett beslut som fastställer reglerna för kommitténs arbetssätt och ett beslut där dess ledamöter utses. Rådet ska besluta på initiativ av domstolens ordförande.”

210.

I artikel 225.1 första stycket första meningen ska orden ”… som åvilar en särskild rättsinstans och de …” ersättas med ”… som åvilar en specialdomstol som inrättas i enlighet med artikel 225a och de …”, och i artikel 225.2 första stycket ska orden ”rättsinstanser som upprättas enligt artikel 225a” ersättas med ”rättsinstanserna”.

211.

Artikel 225a ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet inrätta specialdomstolar som är knutna till tribunalen och som har till uppgift att i första instans pröva och avgöra vissa grupper av ärenden på särskilda områden. Europaparlamentet och rådet ska besluta genom förordningar, antingen på förslag av kommissionen och efter att ha hört domstolen eller på begäran av domstolen och efter att ha hört kommissionen.”

b)

I andra stycket ska ordet ”beslutet” ersättas med ”förordningen” och ordet ”rättsinstansens” ersättas med ”tribunalens”.

c)

I tredje stycket ska orden ”beslutet om upprättande av rättsinstansen” ersättas med ”förordningen om upprättande av specialdomstolen”.

d)

I sjätte stycket ska ordet ”beslutet” ersättas med ”förordningen” och följande mening läggas till i slutet: ”Avdelning I i stadgan för Europeiska unionens domstol och artikel 64 i denna ska under alla omständigheter tillämpas på specialdomstolarna.”

212.

Artikel 228 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska första och andra styckena ersättas med följande text som ska utgöra första stycket:

”2.   Om kommissionen anser att den berörda medlemsstaten inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att följa domstolens dom, får kommissionen, efter att ha gett staten tillfälle att framföra sina synpunkter, väcka talan vid Europeiska unionens domstol. Därvid ska kommissionen ange det standardbelopp eller vite som den med hänsyn till omständigheterna anser det lämpligt att den berörda medlemsstaten ska betala.”

[Ingen ändring i den svenska versionen.]

b)

Följande nya punkt 3 ska läggas till:

”3.   Om kommissionen för ett ärende vidare till domstolen i enlighet med artikel 226 därför att den anser att den berörda medlemsstaten inte har uppfyllt sin skyldighet att underrätta om åtgärder för införlivande av ett direktiv som antagits i enlighet med ett lagstiftningsförfarande, får kommissionen, om den anser det lämpligt, ange det standardbelopp eller vite som denna stat ska betala och som kommissionen anser lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

Om domstolen fastställer underlåtenheten, kan den ålägga den berörda medlemsstaten att betala ett standardbelopp eller vite som inte är högre än det belopp som kommissionen har angett. Skyldigheten att betala får verkan den dag som anges i domstolens dom.”

213.

I artikel 229a ska orden ”… rådet enhälligt, på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet, …” ersättas med ”… rådet, med enhällighet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter att ha hört Europaparlamentet, …”, och orden ”gemenskapsrättigheter avseende industriellt rättsskydd” ska ersättas med ”europeiska immateriella rättigheter”. Sista meningen ska ersättas med följande: ”Bestämmelserna träder i kraft efter det att de har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.”

214.

Artikel 230 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska orden ”… de rättsakter som antas av Europaparlamentet och rådet gemensamt, …” ersättas med ”sådana lagstiftningsakter som antas”, orden ”och av Europeiska rådet” ska införas efter ”Europaparlamentet” i slutet av stycket, [ingen ändring i den svenska versionen], och följande mening ska läggas till i slutet: ”Den ska även granska lagenligheten av sådana akter antagna av unionens organ eller byråer som är avsedda att ha rättsverkan i förhållande till tredje man.”

b)

I tredje stycket ska orden ”… som revisionsrätten eller ECB …” ersättas med ”… som revisionsrätten, Europeiska centralbanken eller Regionkommittén ...”.

c)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Alla fysiska eller juridiska personer får på de villkor som anges i första och andra styckena väcka talan mot en akt som är riktad till dem eller som direkt och personligen berör dem samt mot en regleringsakt som direkt berör dem och som inte medför genomförandeåtgärder.”

d)

Följande nya femte stycke ska införas, och nuvarande femte stycket blir sjätte stycket:

”I de akter genom vilka unionens organ och byråer inrättas kan särskilda villkor och former föreskrivas för talan som väcks av fysiska eller juridiska personer mot akter som antas av dessa organ eller byråer och som ska ha rättsverkan i förhållande till dem.”

215.

I artikel 231 ska andra stycket ersättas med följande: ”Domstolen ska dock, om den anser det nödvändigt, ange vilka verkningar av den ogiltigförklarade akten som ska betraktas som bestående.”

216.

Artikel 232 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska orden ”rådet eller kommissionen” ersättas med ”Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller Europeiska centralbanken”, och följande mening ska läggas till i slutet av stycket: ”Denna artikel ska på samma villkor tillämpas på de av unionens organ och byråer som underlåter att vidta åtgärder.”

b)

I tredje stycket ska orden ”eller byråer eller något av dess organ” införas efter ”gemenskapens institutioner”.

c)

Fjärde stycket ska utgå.

217.

I artikel 233 första stycket ska orden ”eller de institutioner” ersättas med ”institution, det organ eller den byrå”, och [ingen ändring i den svenska versionen]; tredje stycket ska utgå.

218.

I artikel 234 första stycket led b ska orden ”och av BCE” utgå liksom ledet c. Följande stycke ska läggas till i slutet av artikeln: ”Om en sådan fråga uppkommer i ett ärende vid en domstol i en medlemsstat i fråga om en frihetsberövad person, ska domstolen meddela sitt avgörande så snart som möjligt.”

219.

I artikel 235 ska hänvisningen till artikel 288 andra stycket ersättas med en hänvisning till artikel 288 andra och tredje styckena.

220.

Följande nya artikel 235a ska införas:

”Artikel 235a

Domstolen är behörig att besluta om lagenligheten av en akt som antas av Europeiska rådet eller rådet i enlighet med artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen endast på begäran av den medlemsstat som är föremål för ett fastställande av Europeiska rådet eller rådet och endast när det gäller iakttagandet av de regler som avser förfarandet i den artikeln.

Denna begäran ska inlämnas inom en månad från och med nämnda fastställande. Domstolen ska besluta inom en månad från begäran.”

221.

I artikel 236 ska orden ”… i tjänsteföreskrifterna eller som följer av anställningsvillkoren.” ersättas med ”… i tjänsteföreskrifterna för unionens tjänstemän och de anställningsvillkor som gäller för unionens övriga anställda.”.

222.

I artikel 237 d andra meningen, ska ordet ”ECB-rådet” ersättas med ”Europeiska centralbankens råd”.

223.

Följande två nya artiklar 240a och 240b ska införas:

”Artikel 240a

Europeiska unionens domstol är inte behörig med avseende på bestämmelserna om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken eller med avseende på akter som antas på grundval av dessa bestämmelser.

Domstolen är dock behörig att kontrollera att artikel 25b i fördraget om Europeiska unionen följs och att pröva talan, utformad enligt artikel 230 fjärde stycket i det här fördraget om kontroll av lagenligheten av beslut om sådana restriktiva åtgärder mot fysiska eller juridiska personer som rådet har antagit på grundval av avdelning V kapitel 2 i fördraget om Europeiska unionen.

Artikel 240b

När Europeiska unionens domstol utövar sina befogenheter med avseende på bestämmelserna i tredje delen avdelning IV kapitlen 4 och 5 om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, är den inte behörig att pröva giltigheten eller proportionaliteten av insatser som polis eller andra brottsbekämpande organ gör i en medlemsstat eller av medlemsstaternas utövning av sitt ansvar för att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten.”

224.

Artikel 241 ska ersättas med följande:

”Artikel 241

Även om den frist som anges i artikel 230 femte stycket har löpt ut, får parterna i en tvist om en akt med allmän giltighet som antagits av någon av unionens institutioner eller byråer eller något av dess organ, med stöd av artikel 230 andra stycket inför Europeiska unionens domstol göra gällande att akten inte ska tillämpas.”

225.

[Ingen ändring i den svenska versionen.]

226.

I artikel 245 ska andra stycket ersättas med följande:

”Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ändra bestämmelserna i stadgan, med undantag av avdelning I och artikel 64 i denna. Europaparlamentet och rådet ska besluta antingen på begäran av domstolen och efter att ha hört kommissionen, eller på förslag av kommissionen och efter att ha hört domstolen.”

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

227.

Följande avsnitt 4a och artikel 245a ska införas:

”AVSNITT 4a

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

Artikel 245a

1.   Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna ska utgöra Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta, vilka utgör Eurosystemet, ska föra unionens monetära politik.

2.   ECBS ska styras av Europeiska centralbankens beslutande organ. Huvudmålet för ECBS ska vara att upprätthålla prisstabilitet. Utan att åsidosätta detta mål ska det stödja den allmänna ekonomiska politiken inom unionen för att bidra till att förverkliga unionens mål.

3.   Europeiska centralbanken är en juridisk person. Endast banken får tillåta utgivning av euron. Den ska vara oavhängig när den utövar sina befogenheter och förvaltar sin ekonomi. Unionens institutioner, organ och byråer samt medlemsstaternas regeringar ska respektera denna oavhängighet.

4.   Europeiska centralbanken ska besluta om de åtgärder som krävs för att den ska kunna utföra sina uppgifter i enlighet med artiklarna 105–111a och 115c och på de villkor som fastställs i stadgan för ECBS och ECB. I enlighet med nämnda artiklar ska de medlemsstater som inte har euron som valuta, liksom deras centralbanker, behålla sina befogenheter på det monetära området.

5.   Inom området för sina befogenheter ska Europeiska centralbanken höras om varje utkast till unionsakt samt om varje utkast till rättsregler på nationell nivå, och den får avge yttranden.”

228.

En artikel 245b med samma lydelse som artikel 112 ska införas; texten ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska orden ”i medlemsstater som har euron som valuta” införas efter ”… nationella centralbankerna”.

b)

I punkt 2 ska nuvarande led a utgöra första stycket, och de tre styckena i nuvarande led b ska utgöra andra, tredje och fjärde styckena i punkten; i andra stycket ska orden ”… utses genom överenskommelse mellan medlemsstaternas regeringar på stats- eller regeringschefsnivå” ersättas med ”… utses av Europeiska rådet, som ska besluta med kvalificerad majoritet,”.

229.

En artikel 245c med samma lydelse som artikel 113 ska införas.

REVISIONSRÄTTEN

230.

I artikel 246 ska ordet ”räkenskaperna” ersättas med ”unionens räkenskaper”, och följande nya stycke ska införas som ett andra stycke:

”Den ska bestå av en medborgare från varje medlemsstat. Dess ledamöter ska i unionens allmänna intresse fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet.”

231.

Artikel 247 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 och punkt 4 första stycket ska utgå. Punkterna 2–9 ska betecknas punkterna 1–8.

b)

I punkt 2, numera punkt 1, ska ordet ”länder” ersättas med ”stater”.

c)

I punkt 4, numera punkt 3, andra stycket första meningen ska ordet ”de” ersättas med ”revisionsrättens ledamöter”.

232.

I artikel 248.1 första stycket ska ordet ”organ” ersättas med ”organ eller byrå”, och ordet ”organet” ska ersättas med ”organet eller byrån”.

UNIONENS RÄTTSAKTER

233.

Rubriken till kapitel 2 ska ersättas med följande rubrik ”UNIONENS RÄTTSAKTER, FÖRFARANDEN FÖR ANTAGANDE OCH ANDRA BESTÄMMELSER”.

234.

Ett avsnitt 1 ska införas före artikel 249:

235.

Artikel 249 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”När institutionerna utövar unionens befogenheter ska de anta förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden.”

b)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Ett beslut är till alla delar bindande. Om ett beslut anger till vem eller vilka det riktar sig, är det bindande endast för dessa.”

236.

Följande nya artiklar 249a–249d ska införas:

”Artikel 249a

1.   Det ordinarie lagstiftningsförfarandet består i att Europaparlamentet och rådet på förslag av kommissionen gemensamt antar en förordning, ett direktiv eller ett beslut. Detta förfarande definieras i artikel 251.

2.   I de särskilda fall som anges i fördragen ska ett särskilt lagstiftningsförfarande bestå i att Europaparlamentet med medverkan av rådet, eller rådet med medverkan av Europaparlamentet, antar en förordning, ett direktiv eller ett beslut.

3.   De rättsakter som antas i enlighet med ett lagstiftningsförfarande utgör lagstiftningsakter.

4.   I de särskilda fall som anges i fördragen kan lagstiftningsakter antas på initiativ av en grupp medlemsstater eller Europaparlamentet, på rekommendation av Europeiska centralbanken eller på begäran av domstolen eller Europeiska investeringsbanken.

Artikel 249b

1.   Genom en lagstiftningsakt kan det till kommissionen delegeras befogenhet att anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten.

Mål, innehåll, omfattning och varaktighet för delegeringen av befogenhet ska uttryckligen avgränsas i lagstiftningsakterna. De väsentliga delarna av ett område ska förbehållas lagstiftningsakterna och får därför inte bli föremål för delegering av befogenhet.

2.   Lagstiftningsakterna ska uttryckligen fastställa de villkor som ska gälla för delegeringen; dessa villkor kan vara följande:

a)

Europaparlamentet eller rådet får besluta att återkalla delegeringen.

b)

Den delegerade akten får träda i kraft endast om Europaparlamentet eller rådet inte har gjort några invändningar inom den tidsfrist som anges i lagstiftningsakten.

Vid tillämpning av leden a och b ska Europaparlamentet besluta med en majoritet av sina ledamöter och rådet besluta med kvalificerad majoritet.

3.   Adjektivet ’delegerad’ ska införas i rubriken till delegerade akter.

Artikel 249c

1.   Medlemsstaterna ska vidta alla nationella lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra unionens rättsligt bindande akter.

2.   Om enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter krävs, ska kommissionen eller, i särskilda vederbörligen motiverade fall och i de fall som anges i artiklarna 11 och 13 i fördraget om Europeiska unionen, rådet tilldelas genomförandebefogenheter genom dessa akter.

3.   Vid tillämpning av punkt 2 ska Europaparlamentet och rådet, genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, i förväg fastställa allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

4.   Ordet ’genomförande’ ska införas i rubriken till genomförandeakterna.

Artikel 249d

Rådet ska anta rekommendationer. Det ska besluta på förslag av kommissionen i samtliga fall där fördragen föreskriver att rådet ska anta akter på förslag av kommissionen. Rådet ska besluta med enhällighet på de områden där enhällighet krävs för antagandet av en unionsakt. Kommissionen ska anta rekommendationer, vilket även gäller Europeiska centralbanken i de särskilda fall som anges i fördragen.”

FÖRFARANDEN FÖR ANTAGANDE AV AKTER OCH ANDRA BESTÄMMELSER

237.

Ett avsnitt 2 med rubriken ”FÖRFARANDEN FÖR ANTAGANDE AV AKTER OCH ANDRA BESTÄMMELSER” ska införas före artikel 250.

238.

Artikel 250.1 ska ersättas med följande:

”1.   När rådet i enlighet med fördragen beslutar på förslag av kommissionen krävs enhällighet för att rådet ska kunna ändra förslaget, utom i de fall som avses i artiklarna 251.10, 251.13, 268, 270a, 272 och 273 andra stycket.”

239.

Artikel 251 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska orden ”till denna artikel” ersättas med ”till det ordinarie lagstiftningsförfarandet”.

b)

Punkt 2 andra och tredje styckena samt punkterna 3–7 ska ersättas med följande:

3.   Europaparlamentet ska anta sin ståndpunkt vid första behandlingen och översända den till rådet.

4.   Om rådet godkänner Europaparlamentets ståndpunkt, är akten i fråga antagen i den lydelse som motsvarar Europaparlamentets ståndpunkt.

5.   Om rådet inte godkänner Europaparlamentets ståndpunkt, ska det anta sin ståndpunkt vid första behandlingen och översända den till Europaparlamentet.

6.   Rådet ska lämna Europaparlamentet en fullständig redogörelse för de skäl som ledde till att rådet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen. Kommissionen ska lämna Europaparlamentet en fullständig redogörelse för sin ståndpunkt.

7.   Om Europaparlamentet inom tre månader efter detta översändande

a)

godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen, eller inte har beslutat något, ska akten i fråga anses som antagen i den lydelse som motsvarar rådets ståndpunkt,

b)

med en majoritet av sina ledamöter avvisar rådets ståndpunkt vid första behandlingen, ska den föreslagna akten anses som icke antagen,

c)

med en majoritet av sina ledamöter föreslår ändringar i rådets ståndpunkt vid första behandlingen, ska den ändrade texten översändas till rådet och kommissionen; kommissionen ska yttra sig över ändringarna.

8.   Om rådet inom tre månader efter det att Europaparlamentets ändringar har mottagits, med kvalificerad majoritet

a)

godkänner samtliga ändringar, ska akten i fråga anses som antagen,

b)

inte godkänner samtliga ändringar, ska rådets ordförande i samförstånd med Europaparlamentets ordförande inom sex veckor sammankalla förlikningskommittén.

9.   Rådet ska besluta med enhällighet om de ändringar som kommissionen har avstyrkt.

10.   Förlikningskommittén, som ska bestå av rådets medlemmar eller företrädare för dessa och lika många företrädare för Europaparlamentet, ska ha till uppgift att, med en kvalificerad majoritet av rådets medlemmar eller företrädarna för dessa och en majoritet av de medlemmar som företräder Europaparlamentet, uppnå enighet om ett gemensamt utkast inom sex veckor efter det att den har sammankallats, på grundval av Europaparlamentets och rådets ståndpunkter vid andra behandlingen.

11.   Kommissionen ska delta i förlikningskommitténs arbete och ta alla nödvändiga initiativ för att närma Europaparlamentets och rådets ståndpunkter till varandra.

12.   Om förlikningskommittén inom sex veckor efter det att den har sammankallats inte godkänner ett gemensamt utkast, ska den föreslagna akten anses som icke antagen.

13.   Om förlikningskommittén inom denna tid godkänner ett gemensamt utkast, ska Europaparlamentet och rådet var för sig ha sex veckor på sig från detta godkännande för att anta akten i fråga i enlighet med utkastet; Europaparlamentet ska därvid besluta med en majoritet av de avgivna rösterna och rådet med kvalificerad majoritet. Om så inte sker, ska den föreslagna akten anses som icke antagen.

14.   De tidsfrister på tre månader respektive sex veckor som anges i denna artikel ska på Europaparlamentets eller rådets initiativ förlängas med högst en månad respektive två veckor.

15.   Om en lagstiftningsakt i de fall som anges i fördragen är föremål för det ordinarie lagstiftningsförfarandet på initiativ av en grupp medlemsstater, på rekommendation av Europeiska centralbanken eller på begäran av domstolen, ska punkt 2, punkt 6 andra meningen och punkt 9 inte tillämpas.

I dessa fall ska Europaparlamentet och rådet till kommissionen översända utkastet till akt tillsammans med sina ståndpunkter vid första och andra behandlingen. Europaparlamentet eller rådet kan när som helst under förfarandet inhämta kommissionens yttrande, vilket kommissionen också kan avge på eget initiativ. Om den bedömer att det är nödvändigt, kan den också delta i förlikningskommittén i enlighet med punkt 11.”

240.

Artikel 252 ska upphöra att gälla. En ny artikel 252a ska införas:

”Artikel 252a

Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska samråda och i samförstånd reglera formerna för sitt samarbete. I detta syfte får de med beaktande av fördragen ingå interinstitutionella avtal som kan vara bindande.”

241.

Artikel 253 ska ersättas med följande:

”Artikel 253

Om fördragen inte anger vilken typ av akt som ska antas, ska institutionerna välja typ av akt i varje enskilt fall, med beaktande av tillämpliga förfaranden och proportionalitetsprincipen.

Rättsakter ska motiveras och innehålla en hänvisning till de förslag, initiativ, rekommendationer, framställningar eller yttranden som föreskrivs i fördragen.

När ett utkast till lagstiftningsakt läggs fram för Europaparlamentet och rådet, ska dessa avstå från att anta akter som inte anges i det lagstiftningsförfarande som är tillämpligt på det berörda området.”

242.

Artikel 254 ska ersättas med följande:

”Artikel 254

1.   Lagstiftningsakter som antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska undertecknas av Europaparlamentets ordförande och rådets ordförande.

Lagstiftningsakter som antas i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande ska undertecknas av ordföranden för den institution som har antagit dem.

Lagstiftningsakterna ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. De ska träda i kraft den dag som anges i dem eller, om det inte anges någon dag, den tjugonde dagen efter offentliggörandet.

2.   Icke-lagstiftningsakter som antas i form av förordningar, direktiv och sådana beslut som inte anger till vem eller vilka de riktar sig ska undertecknas av ordföranden för den institution som har antagit dem.

Förordningar och direktiv som riktar sig till samtliga medlemsstater samt sådana beslut som inte anger till vem eller vilka de riktar sig ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. De ska träda i kraft den dag som anges i akterna eller, om det inte anges någon dag, den tjugonde dagen efter offentliggörandet.

Övriga direktiv samt sådana beslut som anger till vem eller vilka de riktar sig ska delges den eller dem som de riktar sig till och får verkan genom denna delgivning.”

243.

Följande nya artikel 254a ska införas:

”Artikel 254a

1.   När unionens institutioner, organ och byråer fullgör sina uppgifter ska de stödja sig på en öppen, effektiv och oberoende europeisk administration.

2.   Med beaktande av de tjänsteföreskrifter och anställningsvillkor som har antagits på grundval av artikel 283 ska Europaparlamentet och rådet genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa bestämmelser för detta ändamål.”

244.

Artikel 255 ska betecknas artikel 16a; texten ska ändras enligt punkt 28 ovan.

245.

I artikel 256 första stycket ska orden ”Beslut av rådet eller kommissionen som medför …” ersättas med ”Akter antagna av rådet, kommissionen eller Europeiska centralbanken som medför …”.

RÅDGIVANDE ORGAN

246.

Följande nya kapitel 3 och följande artikel 256a ska införas; kapitlen 3 och 4 ska betecknas avsnitten 1 och 2, och kapitel 5 ska betecknas kapitel 4.

”KAPITEL 3

UNIONENS RÅDGIVANDE ORGAN

Artikel 256a

1.   Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska bistås av en ekonomisk och social kommitté och en regionkommitté, vilka ska ha rådgivande funktioner.

2.   Ekonomiska och sociala kommittén ska bestå av företrädare för organisationer för arbetsgivare, löntagare och andra företrädare för det civila samhället, särskilt inom socioekonomiska, medborgerliga områden och fackområden samt kulturella områden.

3.   Regionkommittén ska bestå av företrädare för regionala och lokala organ som antingen har valts till ett regionalt eller lokalt organ eller är politiskt ansvariga inför en vald församling.

4.   Ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs ledamöter ska inte bindas av några instruktioner. De ska i unionens allmänna intresse fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet.

5.   Reglerna i punkterna 2 och 3 för hur dessa kommittéer ska vara sammansatta ska regelbundet ses över av rådet med hänsyn till den ekonomiska, sociala och demografiska utvecklingen inom unionen. Rådet ska på förslag av kommissionen anta beslut för detta ändamål.”

EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

247.

Artiklarna 257 och 261 ska upphöra att gälla.

248.

I artikel 258 ska andra och tredje styckena ersättas med följande stycke:

”Kommitténs sammansättning ska fastställas i ett beslut som antas av rådet med enhällighet på förslag av kommissionen.”

249.

Artikel 259 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska första meningen ersättas med följande mening: ”Kommitténs ledamöter ska utses för en tid av fem år.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Rådet ska besluta efter att ha hört kommissionen. Det får inhämta synpunkter från europeiska organisationer som representerar olika ekonomiska och sociala sektorer, eller det civila samhället, som berörs av unionens verksamhet.”

250.

I artikel 260 första stycket ska orden ”två år” ersättas med ”två och ett halvt år”, och i tredje stycket ska ordet ”Europaparlamentet,” införas före ”rådet”.

251.

Artikel 262 ska ändras på följande sätt:

a)

Ett omnämnande av Europaparlamentet ska införas före omnämnandet av rådet i första, andra och tredje styckena.

b)

[Ingen ändring i den svenska versionen.]

c)

I tredje stycket ska orden ”och facksektionernas yttranden” ersättas med ”yttrande”.

d)

Fjärde stycket ska utgå.

REGIONKOMMITTÉN

252.

Artikel 263 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska utgå.

b)

Tredje stycket, numera andra stycket, ska ersättas med följande:

”Kommitténs sammansättning ska fastställas i ett beslut som antas av rådet med enhällighet på förslag av kommissionen.”

c)

I fjärde stycket, numera tredje stycket, första meningen ska orden ”på förslag av respektive medlemsstater” utgå, och ordet ”fyra” ska ersättas med ”fem”; i fjärde meningen ska orden ”första stycket” ersättas med ”artikel 256a.3”.

d)

Sista stycket ska utgå.

253.

I artikel 264 första stycket ska orden ”två år” ersättas med ”två och ett halvt år”, och i tredje stycket ska ordet ”Europaparlamentet,” införas före ”rådet”.

254.

Artikel 265 ska ändras på följande sätt:

a)

Ett omnämnande av Europaparlamentet ska införas före omnämnandet av rådet i första, andra, tredje och sista styckena.

b)

I första stycket ska ordet ”båda” utgå.

c)

Fjärde stycket ska utgå.

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

255.

I artikel 266 tredje stycket ska orden ”på begäran av kommissionen” ersättas med ”på förslag av kommissionen”, orden ”i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande” ska införas efter ”enhällighet”, och orden ”artiklarna 4, 11, 12 och 18.5 i” ska utgå.

256.

I artikel 267 b [ingen ändring i den svenska versionen], och orden ”det gradvisa upprättandet av den gemensamma marknaden” ska ersättas med ”den inre marknadens upprättande eller funktion”.

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

257.

Artikel 268 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska orden ”…, inbegripet de som hänför sig till Europeiska socialfonden, …” utgå, och de tre styckena ska betecknas punkt 1.

b)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Unionens årliga budget ska fastställas av Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 272.”

c)

Följande nya punkter 2–6 ska läggas till:

”2.   De utgifter som tas upp i budgeten ska beviljas för ett budgetår i enlighet med den förordning som avses i artikel 279.

3.   För verkställighet av de utgifter som tas upp i budgeten krävs det att en rättsligt bindande unionsakt först antas som ger en rättslig grund för unionens åtgärd och för verkställighet av motsvarande utgift i enlighet med den förordning som avses i artikel 279, med förbehåll för undantag som anges i denna.

4.   För att budgetdisciplinen ska kunna upprätthållas får unionen inte anta akter som kan medföra betydande konsekvenser för budgeten, utan att avge en försäkran om att de utgifter som blir en följd av dessa akter kan finansieras inom ramen för unionens egna medel och med iakttagande av den fleråriga budgetram som avses i artikel 270a.

5.   Budgeten ska genomföras i överensstämmelse med principen om en sund ekonomisk förvaltning. Medlemsstaterna och unionen ska samarbeta med varandra för att de anslag som tagits upp i budgeten ska användas i överensstämmelse med denna princip.

6.   Unionen och medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 280 bekämpa bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.”

UNIONENS EGNA MEDEL

258.

Ett kapitel 1 med rubriken ”UNIONENS EGNA MEDEL” ska införas före artikel 269.

259.

Artikel 269 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande nya första stycke ska införas:

”Unionen ska se till att den har nödvändiga medel för att nå sina mål och genomföra sin politik.”

b)

Sista stycket ska ersättas med följande två stycken:

”Rådet ska, i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, med enhällighet och efter att ha hört Europaparlamentet, anta ett beslut med bestämmelser om systemet för unionens egna medel. Inom ramen för detta kan nya kategorier av egna medel inrättas eller en befintlig kategori upphävas. Beslutet träder i kraft först sedan det har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Rådet ska genom förordningar i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande fastställa genomförandebestämmelser för systemet med unionens egna medel i den mån som detta föreskrivs i det beslut som antagits på grundval av tredje stycket. Rådet ska besluta efter Europaparlamentets godkännande.”

260.

Artikel 270 ska upphöra att gälla.

FLERÅRIG BUDGETRAM

261.

Följande nya kapitel 2 och nya artikel 270a ska införas:

”KAPITEL 2

FLERÅRIG BUDGETRAM

Artikel 270a

1.   Den fleråriga budgetramen syftar till att säkerställa en regelbunden utveckling av unionens utgifter inom gränserna för dess egna medel.

Den ska fastställas för en period på minst fem år.

Unionens årliga budget ska respektera den fleråriga budgetramen.

2.   Rådet ska i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande anta en förordning om fastställande av den fleråriga budgetramen. Rådet ska besluta med enhällighet efter godkännande av Europaparlamentet, som ska besluta med en majoritet av sina ledamöter.

Europeiska rådet får med enhällighet anta ett beslut om bemyndigande för rådet att besluta med kvalificerad majoritet när det antar den förordning som avses i första stycket.

3.   Den fleråriga budgetramen ska fastställa beloppen för de årliga taken för anslag för åtaganden för varje utgiftskategori och det årliga taket för anslag för betalningar. Utgiftskategorierna, som ska vara få till antalet, ska motsvara unionens huvudsakliga verksamhetsområden.

Budgetramen ska innehålla alla övriga bestämmelser som behövs för att det årliga budgetförfarandet ska fungera väl.

4.   Om rådets förordning om fastställande av en ny budgetram inte har antagits vid utgången av den period som omfattas av den föregående budgetramen, ska giltighetstiden för taken och de övriga bestämmelser som gäller den föregående periodens sista år förlängas tills den nya akten har antagits.

5.   Under hela det förfarande som leder till antagandet av budgetramen, ska Europaparlamentet, rådet och kommissionen vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta antagandet.”

UNIONENS ÅRLIGA BUDGET

262.

Ett kapitel 3 med rubriken ”UNIONENS ÅRLIGA BUDGET” ska införas efter artikel 270a.

263.

En artikel 270b med samma lydelse som artikel 272.1 ska införas.

264.

Artikel 271 ska betecknas artikel 273a; texten ska ändras enligt punkt 267 nedan.

265.

Artikel 272.1 ska betecknas artikel 270b, och artikel 272.2–272.10 ska ersättas med följande:

”Artikel 272

Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med ett särskilt budgetförfarande fastställa unionens årliga budget i enlighet med följande bestämmelser:

1.

Varje institution, med undantag av Europeiska centralbanken, ska före den 1 juli upprätta en beräkning över sina utgifter för följande budgetår. Kommissionen ska sammanställa dessa beräkningar i ett budgetförslag som får innehålla avvikande beräkningar.

Budgetförslaget ska innehålla en beräkning över inkomster och en beräkning över utgifter.

2.

Kommissionen ska förelägga Europaparlamentet och rådet budgetförslaget senast den 1 september året före det budgetår som förslaget avser.

Kommissionen får ändra budgetförslaget under förfarandet till dess att den förlikningskommitté som avses i punkt 5 sammankallas.

3.

Rådet ska anta sin ståndpunkt om budgetförslaget, vilken ska översändas till Europaparlamentet senast den 1 oktober året före det budgetår som förslaget avser. Rådet ska lämna Europaparlamentet en fullständig redogörelse för de skäl som ledde till att rådet antog sin ståndpunkt.

4.

Om Europaparlamentet inom sex veckor efter detta översändande

a)

godkänner rådets ståndpunkt, är budgeten antagen,

b)

inte har fattat något beslut, ska budgeten anses som antagen,

c)

med en majoritet av sina ledamöter antar ändringar, ska det ändrade förslaget översändas till rådet och kommissionen. Europaparlamentets ordförande ska i samförstånd med rådets ordförande omedelbart sammankalla förlikningskommittén. Förlikningskommittén ska dock inte sammankallas om rådet inom tio dagar efter detta översändande meddelar Europaparlamentet att det godkänner samtliga ändringar.

5.

Förlikningskommittén, som ska bestå av rådets medlemmar eller företrädare för dessa och lika många företrädare för Europaparlamentet, ska ha till uppgift att på grundval av Europaparlamentets och rådets ståndpunkter med en kvalificerad majoritet av rådets medlemmar eller företrädarna för dessa och en majoritet av Europaparlamentets företrädare, uppnå enighet om ett gemensamt förslag inom tre veckor efter det att den sammankallats.

Kommissionen ska delta i förlikningskommitténs arbete och ta alla nödvändiga initiativ för att närma Europaparlamentets och rådets ståndpunkter till varandra.

6.

Om förlikningskommittén inom de tre veckor som avses i punkt 5 uppnår enighet om ett gemensamt förslag, ska Europaparlamentet och rådet var för sig ha två veckor på sig efter det att denna enighet har uppnåtts för att godkänna det gemensamma förslaget.

7.

Om inom de två veckor som avses i punkt 6

a)

både Europaparlamentet och rådet godkänner det gemensamma förslaget eller inte fattar något beslut, eller om en av dessa institutioner godkänner det gemensamma förslaget medan den andra inte fattar något beslut, ska budgeten anses som slutgiltigt antagen i enlighet med det gemensamma förslaget, eller

b)

Europaparlamentet med en majoritet av sina ledamöter och rådet båda avvisar det gemensamma förslaget, eller om en av dessa institutioner avvisar det gemensamma förslaget medan den andra inte fattar något beslut, ska ett nytt budgetförslag läggas fram av kommissionen, eller

c)

Europaparlamentet med en majoritet av sina ledamöter avvisar det gemensamma förslaget medan rådet godkänner det, ska ett nytt budgetförslag läggas fram av kommissionen, eller

d)

Europaparlamentet godkänner det gemensamma förslaget medan rådet avvisar det, får Europaparlamentet, inom två veckor efter det att rådet har avvisat förslaget, med en majoritet av sina ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna besluta att bekräfta samtliga eller några av de ändringar som avses i punkt 4 c. Om någon av Europaparlamentets ändringar inte bekräftas, ska den i förlikningskommittén överenskomna ståndpunkten avseende den budgetpost som är föremål för denna ändring anses godkänd. Budgeten ska anses slutgiltigt antagen på grundval av detta.

8.

Om förlikningskommittén inom de tre veckor som avses i punkt 5 inte uppnår enighet om ett gemensamt förslag, ska ett nytt budgetförslag läggas fram av kommissionen.

9.

När det förfarande som anges i denna artikel har avslutats, ska Europaparlamentets ordförande förklara att budgeten är slutgiltigt antagen.

10.

Varje institution ska utöva de befogenheter som den tilldelas genom denna artikel med beaktande av fördragen och de akter som antagits i enlighet med dessa, särskilt om unionens egna medel och balansen mellan inkomster och utgifter.”

266.

Artikel 273 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska ordet ”antagits” ersättas med ”blivit slutgiltigt antagen”, orden ”eller en underavdelning” ska utgå, och orden ”… ett belopp som motsvarar högst en tolftedel av budgetanslagen för det föregående budgetåret …; detta arrangemang skall dock inte få till följd att kommissionen får förfoga över medel som överstiger en tolftedel av de anslag som anges i det budgetförslag som är under utarbetande.” ska ersättas med ”… ett belopp som motsvarar högst en tolftedel av anslagen i den aktuella avdelningen i budgeten för det föregående budgetåret …; det får dock inte överstiga en tolftedel av de anslag som anges i denna avdelning i budgetförslaget.”

b)

I andra stycket ska orden ”, på förslag av kommissionen,” införas efter ”rådet”, orden ”genom beslut” ska utgå och följande ord och mening ska läggas till i slutet: ”…, i enlighet med den budgetförordning som utfärdats enligt artikel 279. Rådet ska omedelbart överlämna beslutet till Europaparlamentet.”

c)

Tredje stycket ska utgå.

d)

Sista stycket ska ersättas med följande:

”I det beslut som avses i andra stycket ska de åtgärder föreskrivas som krävs i fråga om resurser för tillämpningen av denna artikel, i överensstämmelse med de akter som avses i artikel 269.

Beslutet ska träda i kraft trettio dagar efter antagandet, om Europaparlamentet inom denna tidsfrist med en majoritet av sina ledamöter inte beslutar att minska dessa utgifter.”

267.

En artikel 273a med samma lydelse som artikel 271 ska införas; texten ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska utgå.

b)

I tredje stycket, numera andra stycket, ska orden ”i mån av behov” utgå.

c)

I sista stycket ska orden ”rådets, kommissionens och domstolens” ersättas med ”Europeiska rådets och rådets, kommissionens och Europeiska unionens domstols”.

GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN OCH ANSVARSFRIHET

268.

Ett kapitel 4 med rubriken ”GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN OCH ANSVARSFRIHET” ska införas före artikel 274, som ska ändras enligt följande:

a)

I första stycket ska orden ”ska kommissionen genomföra budgeten” ersättas med ”ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna genomföra budgeten”.

b)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Budgetförordningen ska ange medlemsstaternas kontroll- och revisionsskyldigheter vid genomförandet av budgeten samt deras ansvar i samband med detta. Den ska också ange det ansvar och de närmare särskilda bestämmelser som ska gälla för hur varje institution ska medverka när dess egna utgifter effektueras.”

269.

I artikel 275 ska hänvisningarna till rådet och Europaparlamentet kastas om. Följande nya andra stycke ska läggas till:

”Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet även överlämna en rapport med utvärdering av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts, särskilt i förhållande till de uppgifter som Europaparlamentet och rådet lämnat enligt artikel 276.”

270.

I artikel 276.1 ska orden ”räkenskaperna och de redovisningar som avses i artikel 275,” ersättas med ”de räkenskaper och redovisningar samt den utvärderingsrapport som avses i artikel 275,”.

GEMENSAMMA FINANSIELLA BESTÄMMELSER

271.

Ett kapitel 5 med rubriken ”GEMENSAMMA BESTÄMMELSER” ska införas före artikel 277.

272.

Artikel 277 ska ersättas med följande:

”Artikel 277

Den fleråriga budgetramen och den årliga budgeten ska upprättas i euro.”

273.

Artikel 279 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört revisionsrätten, anta

a)

finansiella regler som särskilt ska ange närmare bestämmelser om budgetens uppställning och genomförande och om redovisning och revision,

b)

regler om ordningen för kontrollen av finansiella aktörers, särskilt utanordnares och räkenskapsförares, ansvar.”

b)

I punkt 2 ska ordet ”enhälligt” utgå, och orden ”erhållit revisionsrättens yttrande” ska ersättas med ”revisionsrätten”.

274.

Följande nya artiklar 279a och 279b ska införas.

”Artikel 279a

Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska se till att det finns finansiella medel tillgängliga för att unionen ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser gentemot tredje man.

Artikel 279b

Regelbundna möten mellan Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande ska sammankallas på kommissionens initiativ inom ramen för de budgetförfaranden som avses i detta kapitel. Ordförandena ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att främja samråd och närma sina institutioners ståndpunkter till varandra i syfte att göra det lättare att genomföra denna avdelning.”

BEKÄMPNING AV BEDRÄGERI

275.

Ett kapitel 6 med rubriken ”BEKÄMPNING AV BEDRÄGERI” ska införas före artikel 280.

276.

Artikel 280 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande ord läggas till i slutet: ”liksom i unionens institutioner, organ och byråer.”

b)

I punkt 4 ska orden ”liksom i unionens institutioner, organ och byråer” införas efter ”… i medlemsstaterna”, och sista meningen ska utgå.

FÖRDJUPAT SAMARBETE

277.

En avdelning III med rubriken ”FÖRDJUPADE SAMARBETEN” ska införas efter artikel 280.

278.

Följande artiklar 280a–280i ska införas, vilka tillsammans med artikel 10 i fördraget om Europeiska unionen ska ersätta artiklarna 27a–27e, 40–40b och 43–45 i det nuvarande fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 11 och 11a i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen:

”Artikel 280a

De fördjupade samarbetena ska respektera fördragen och unionsrätten.

De får inte negativt påverka den inre marknaden eller den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. De får inte innebära något hinder eller någon diskriminering i handeln mellan medlemsstaterna eller leda till snedvridning av konkurrensen dem emellan.

Artikel 280b

De fördjupade samarbetena ska respektera de icke deltagande medlemsstaternas befogenheter, rättigheter och skyldigheter. Dessa medlemsstater får inte hindra de deltagande medlemsstaterna från att genomföra samarbetena.

Artikel 280c

1.   När de fördjupade samarbetena upprättas ska de vara öppna för samtliga medlemsstater, förutsatt att medlemsstaterna tar hänsyn till de eventuella villkor för deltagande som fastställs genom beslutet om bemyndigande. De ska också vara öppna vid varje annat tillfälle, under förutsättning att de utöver nämnda villkor tar hänsyn till de akter som redan har antagits inom denna ram.

Kommissionen och de medlemsstater som deltar i ett fördjupat samarbete ska se till att främja ett deltagande av så många medlemsstater som möjligt.

2.   Kommissionen och vid behov unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av de fördjupade samarbetena.

Artikel 280d

1.   De medlemsstater som önskar upprätta ett fördjupat samarbete sinsemellan på något av de områden som avses i fördragen, med undantag av områdena med exklusiv befogenhet och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, ska rikta en begäran till kommissionen och närmare ange tillämpningsområdet och de mål som eftersträvas genom det planerade fördjupade samarbetet. Kommissionen får lägga fram ett förslag för rådet om detta. Om kommissionen inte lägger fram något förslag, ska den underrätta de berörda medlemsstaterna om skälen till detta.

Ett bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete enligt första stycket ska ges av rådet på förslag av kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande.

2.   En begäran från de medlemsstater som önskar upprätta ett fördjupat samarbete sinsemellan inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska riktas till rådet. Denna begäran ska överlämnas till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som ska avge ett yttrande om samstämmigheten mellan det fördjupade samarbete som planeras och unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, och till kommissionen, som ska avge ett yttrande, särskilt om samstämmigheten mellan det fördjupade samarbete som planeras och övrig unionspolitik. Begäran ska även översändas till Europaparlamentet för kännedom.

Bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete ska ges genom ett beslut av rådet, som ska besluta med enhällighet.

Artikel 280e

Alla rådsmedlemmar får delta i rådets överläggningar, men endast de rådsmedlemmar som företräder medlemsstater som deltar i ett fördjupat samarbete får delta i omröstningen.

Endast rösterna från de deltagande medlemsstaternas företrädare krävs för enhällighet.

Kvalificerad majoritet ska definieras i enlighet med artikel 205.3.

Artikel 280f

1.   Varje medlemsstat som önskar delta i ett pågående fördjupat samarbete på något av de områden som avses i artikel 280d.1 ska anmäla sin avsikt till rådet och kommissionen.

Kommissionen ska inom fyra månader efter det att anmälan har mottagits bekräfta den berörda medlemsstatens deltagande. Kommissionen ska, i förekommande fall, konstatera att villkoren för deltagande är uppfyllda och besluta om nödvändiga övergångsåtgärder för tillämpningen av de akter som redan antagits inom ramen för det fördjupade samarbetet.

Om kommissionen emellertid anser att villkoren för deltagande inte är uppfyllda, ska den ange vilka åtgärder som ska vidtas för att dessa villkor ska uppfyllas och fastställa en tidsfrist för en ny behandling av begäran. När tidsfristen har löpt ut, ska kommissionen behandla begäran på nytt i enlighet med förfarandet i andra stycket. Om kommissionen anser att villkoren för deltagande fortfarande inte är uppfyllda, får den berörda medlemsstaten hänskjuta frågan till rådet, som ska besluta om begäran. Rådet ska besluta i enlighet med artikel 280e. Det får på kommissionens förslag även besluta om sådana övergångsåtgärder som avses i andra stycket.

2.   Varje medlemsstat som önskar delta i ett pågående fördjupat samarbete inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska anmäla sin avsikt till rådet, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och till kommissionen.

Rådet ska bekräfta den berörda medlemsstatens deltagande efter samråd med unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och efter att i förekommande fall ha fastställt att villkoren för deltagande är uppfyllda. Rådet får på förslag av unionens höga representant även besluta om nödvändiga övergångsåtgärder för tillämpningen av akter som redan antagits inom ramen för det fördjupade samarbetet. Om rådet emellertid anser att villkoren för deltagande inte är uppfyllda, ska det ange vilka åtgärder som ska vidtas för att dessa villkor ska uppfyllas och fastställa en tidsfrist för en ny behandling av begäran om deltagande.

Vid tillämpning av denna punkt ska rådet besluta med enhällighet och i enlighet med artikel 280e.

Artikel 280g

Andra utgifter för genomförandet av ett fördjupat samarbete än de förvaltningskostnader som institutionerna åsamkas ska bäras av de deltagande medlemsstaterna, om inte rådet med enhällighet bland alla sina medlemmar och efter att ha hört Europaparlamentet beslutar något annat.

Artikel 280h

1.   Om en bestämmelse i fördragen som kan komma att tillämpas inom ramen för ett fördjupat samarbete föreskriver att rådet ska besluta med enhällighet, får rådet med enhällighet i enlighet med bestämmelserna i artikel 280e anta ett beslut som föreskriver att det ska besluta med kvalificerad majoritet.

2.   Om en bestämmelse i fördragen som kan komma att tillämpas inom ramen för ett fördjupat samarbete föreskriver att rådet ska anta akter i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, får rådet med enhällighet i enlighet med bestämmelserna i artikel 280e anta ett beslut som föreskriver att det ska besluta i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Rådet ska besluta efter att ha hört Europaparlamentet.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på beslut som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser.

Artikel 280i

Rådet och kommissionen ska se till att de åtgärder som vidtas inom ramen för ett fördjupat samarbete är samstämmiga såväl inbördes som med unionens politik, och de ska samarbeta i detta syfte.”

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

279.

Sjätte delen ska betecknas ”SJUNDE DELEN”.

280.

Artiklarna 281, 293, 305 och 314 ska upphöra att gälla. Artikel 286 ska ersättas med artikel 16b.

281.

I artikel 282 ska följande mening läggas till i slutet: ”Unionen ska dock i frågor som rör en viss institutions funktion företrädas av den institutionen i enlighet med dess administrativa självständighet.”

282.

Texten i artikel 283 ska ersättas med följande: ”Europaparlamentet och rådet ska, genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört övriga berörda institutioner, fastställa tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid unionen och anställningsvillkor för övriga anställda vid unionen”.

283.

I artikel 288 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Med avvikelse från andra stycket ska Europeiska centralbanken ersätta skada som orsakats av banken själv eller av dess anställda under tjänsteutövning i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.”

284.

I artikel 290 ska orden ”… genom förordningar” läggas till i slutet.

285.

I artikel 291 ska orden ”, Europeiska monetära institutet” utgå.

286.

Artikel 294 ska betecknas artikel 48a.

287.

Artikel 299 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska utgå. Första stycket i punkt 2 och punkterna 3–6 ska betecknas artikel 311a; texten ska ändras enligt punkt 293 nedan.

Punkt 2 ska vara onumrerad.

b)

I början av första stycket ska ordet ”dock” utgå, och orden ”de franska utomeuropeiska departementen” ska ersättas med ”Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy och Saint-Martin,”; i slutet av stycket ska följande mening läggas till: ”Om de specifika åtgärderna i fråga beslutas av rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, ska det också besluta på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet.”

c)

I början av andra stycket ska orden ”Rådet skall, när det beslutar om de relevanta åtgärder som avses i andra stycket, beakta sådana områden som …” ersättas med ”De åtgärder som avses i första stycket gäller särskilt …”.

d)

I början av tredje stycket ska hänvisningen till andra stycket ersättas med en hänvisning till första stycket.

288.

Artiklarna 300 och 301 ska ersättas med artiklarna 188n och 188k, och artiklarna 302–304 ska ersättas med artikel 188p.

289.

Artikel 308 ska ersättas med följande:

”Artikel 308

1.   Om en åtgärd från unionens sida skulle visa sig nödvändig för att, inom ramen för den politik som fastställs i fördragen, nå något av de mål som avses i fördragen, och dessa inte föreskriver de nödvändiga befogenheterna för detta, ska rådet med enhällighet, på förslag av kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande, anta lämpliga bestämmelser. Om bestämmelserna i fråga antas av rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, ska det också besluta med enhällighet, på förslag av kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande.

2.   Kommissionen ska vid det förfarande för kontroll av subsidiaritetsprincipen som avses i artikel 3b.3 i fördraget om Europeiska unionen uppmärksamma nationella parlament på de förslag som grundar sig på den här artikeln.

3.   De åtgärder som grundar sig på denna artikel får inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar i de fall där fördragen utesluter en sådan harmonisering.

4.   Denna artikel får inte ligga till grund för att uppnå mål som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och varje akt som antas i enlighet med denna artikel ska respektera de begränsningar som fastställs i artikel 25b andra stycket i fördraget om Europeiska unionen.”

290.

Följande nya artikel 308a ska införas:

”Artikel 308a

Artikel 48.7 i fördraget om Europeiska unionen ska inte tillämpas på följande artiklar:

artikel 269 tredje och fjärde styckena,

artikel 270a.2 första stycket,

artikel 308 och

artikel 309.”

291.

Artikel 309 ska ersättas med följande:

”Artikel 309

Vid tillämpning av artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen om tillfälligt upphävande av vissa rättigheter som följer av medlemskap i unionen, får den medlem av Europeiska rådet eller rådet som företräder den berörda medlemsstaten inte delta i omröstningen, och den berörda medlemsstaten ska inte tas med i beräkningen av den tredjedel eller de fyra femtedelar av medlemsstaterna som anges i punkterna 1 och 2 i nämnda artikel. Att personligen närvarande eller företrädda medlemmar avstår från att rösta hindrar inte att sådana beslut som avses i punkt 2 i nämnda artikel antas.

Vid antagande av de beslut som avses i artikel 7.3 och 7.4 i fördraget om Europeiska unionen ska kvalificerad majoritet definieras i enlighet med artikel 205.3 b i det här fördraget.

Om rådet, till följd av ett beslut om tillfälligt upphävande av rösträtten som antagits i enlighet med artikel 7.3 i fördraget om Europeiska unionen, beslutar med kvalificerad majoritet på grundval av någon av bestämmelserna i fördragen, ska denna kvalificerade majoritet definieras i enlighet med artikel 205.3 b i det här fördraget eller, om rådet agerar på förslag av kommissionen eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, i enlighet med artikel 205.3 a.

Vid tillämpning av artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen ska Europaparlamentet besluta med två tredjedelar av de avgivna rösterna, som ska representera majoriteten av dess ledamöter.”

292.

Artikel 310 ska betecknas artikel 188m.

293.

Artikel 311 ska upphöra att gälla. En artikel 311a med samma lydelse som artikel 299.2 första stycket och artikel 299.3–299.6 ska införas; texten ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 första stycket och punkterna 3–6 ska betecknas punkterna 1–5, och följande nya inledningsfras ska införas i början av artikeln:

”Utöver bestämmelserna i artikel 49c i fördraget om Europeiska unionen angående fördragens territoriella tillämpningsområde ska följande bestämmelser tillämpas:”

b)

I första stycket i punkt 2, numera punkt 1, ska orden ”… de franska utomeuropeiska departementen, …” ersättas med ”Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy och Saint-Martin, …”, och orden ”… i enlighet med artikel 299” ska läggas till i slutet.

c)

I punkt 3, numera punkt 2, ska orden ”till detta fördrag” utgå, liksom orden ”i detta fördrag” i slutet.

d)

I punkt 6, numera punkt 5, ska inledningsfrasen ”Utan hinder av föregående punkter skall följande gälla:” ersättas med ”Med avvikelse från artikel 49c i fördraget om Europeiska unionen och punkterna 1–4 i den här artikeln ska följande gälla:”

e)

Följande nya punkt ska läggas till i slutet av artikeln:

”6.   Europeiska rådet får på initiativ av den berörda medlemsstaten anta ett beslut om ändring av ställningen i förhållande till unionen för ett danskt, franskt eller nederländskt land eller territorium som avses i punkterna 1 och 2. Europeiska rådet ska besluta med enhällighet efter att ha hört kommissionen.”

294.

Rubriken ”SLUTBESTÄMMELSER” före artikel 313 ska utgå.

295.

En artikel 313a ska införas:

”Artikel 313a

Bestämmelserna i artikel 53 i fördraget om Europeiska unionen ska tillämpas på det här fördraget.”

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 3

Detta fördrag har ingåtts på obegränsad tid.

Artikel 4

1.   Protokoll nr 1 som fogas till detta fördrag innehåller ändringarna i de protokoll som är fogade till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och/eller fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

2.   Protokoll nr 2 som fogas till detta fördrag innehåller ändringarna i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Artikel 5

1.   Artiklarna, avsnitten, kapitlen, avdelningarna och delarna i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, ändrade genom det här fördraget, ska omnumreras i enlighet med jämförelsetabellerna i bilagan till det här fördraget, vilken utgör en integrerande del av detta.

2.   Korshänvisningar till artiklar, avsnitt, kapitel, avdelningar och delar i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, liksom mellan dessa båda fördrag, ska anpassas i enlighet med punkt 1 och hänvisningar till punkter eller stycken i nämnda artiklar, omnumrerade eller flyttade genom vissa bestämmelser i det här fördraget, ska anpassas i enlighet med nämnda bestämmelser.

De hänvisningar till artiklar, avsnitt, kapitel, avdelningar och delar i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen som finns i övriga fördrag och primärrättsakter, som ligger till grund för unionen, ska anpassas i enlighet med punkt 1. Hänvisningar till skälen i ingressen i fördraget om Europeiska unionen eller punkter eller stycken i artiklar i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, omnumrerade eller flyttade genom det här fördraget, ska anpassas i enlighet med det fördraget.

Dessa anpassningar ska i förekommande fall även gälla de fall då bestämmelsen i fråga har upphört att gälla.

3.   De hänvisningar till skäl i ingresser, artiklar, avsnitt, kapitel, avdelningar och delar i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, ändrade genom det här fördraget, som finns i andra instrument eller akter, ska läsas som hänvisningar till skäl, artiklar, avsnitt, kapitel, avdelningar och delar i de fördragen, omnumrerade i enlighet med punkt 1, och till punkter eller stycken i dessa artiklar, omnumrerade eller flyttade genom vissa bestämmelser i det här fördraget.

Artikel 6

1.   Detta fördrag ska ratificeras av de höga fördragsslutande parterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser. Ratifikationsinstrumenten ska deponeras hos Republiken Italiens regering.

2.   Detta fördrag träder i kraft den 1 januari 2009, förutsatt att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats eller, om så inte är fallet, den första dagen i den månad som följer efter det att ratifikationsinstrumentet har deponerats av den signatärstat som sist deponerar instrumentet.

Artikel 7

Detta fördrag, kallat Lissabonfördraget, som har upprättats i ett enda original på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka texter är lika giltiga på alla språken, ska deponeras i arkiven hos Republiken Italiens regering, som ska överlämna en bestyrkt kopia till var och en av regeringarna i övriga signatärstater.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta fördrag.

Съставено в Лисабон на тринадесети декември две хиляди и седма година.

Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.

V Lisabonu dne třináctého prosince dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Lissabon den trettende december to tusind og syv.

Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Lissabonis.

Έγινε στη Λισσαβώνα, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

Fait à Lisbonne, le treize décembre deux mille sept.

Arna dhéanamh i Liospóin, an tríú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.

Fatto a Lisbona, addì tredici dicembre duemilasette.

Lisabonā, divtūkstoš septītā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio tryliktą dieną.

Kelt Lisszabonban, a kétezer-hetedik év december tizenharmadik napján.

Magħmul f'Lisbona, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.

Sporządzono w Lizbonie dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.

Întocmit la Lisabona la treisprezece decembrie două mii șapte.

V Lisabone dňa trinásteho decembra dvetisícsedem.

V Lizboni, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Lissabonissa kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

„Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»

„Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.“

За Правителството на Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Președintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


PROTOKOLL

A.   

PROTOKOLL SOM FOGAS TILL FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN, FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT OCH, I FÖREKOMMANDE FALL, FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN

PROTOKOLL

OM DE NATIONELLA PARLAMENTENS ROLL I EUROPEISKA UNIONEN

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

SOM ERINRAR OM att det sätt på vilket de nationella parlamenten granskar sin regering i fråga om unionens verksamhet är en angelägenhet för varje medlemsstats särskilda konstitutionella organisation och praxis,

SOM ÖNSKAR uppmuntra till en större delaktighet från de nationella parlamentens sida i Europeiska unionens verksamhet och öka deras möjligheter att uttrycka sin uppfattning om utkast till unionens lagstiftningsakter och andra frågor som kan vara av särskilt intresse för dem,

HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

AVDELNING I

INFORMATION TILL DE NATIONELLA PARLAMENTEN

Artikel 1

Kommissionen ska översända sina samrådsdokument (grönböcker, vitböcker och meddelanden) direkt till de nationella parlamenten vid offentliggörandet. Kommissionen ska också översända det årliga lagstiftningsprogrammet samt alla andra instrument för lagstiftningsprogram eller politisk strategi till de nationella parlamenten samtidigt som de översänds till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 2

Utkast till lagstiftningsakter som lämnas till Europaparlamentet och rådet ska översändas till de nationella parlamenten.

I detta protokoll avses med utkast till lagstiftningsakt sådana förslag från kommissionen, initiativ från en grupp medlemsstater, initiativ från Europaparlamentet, framställningar från domstolen, rekommendationer från Europeiska centralbanken och framställningar från Europeiska investeringsbanken som syftar till antagande av en lagstiftningsakt.

Kommissionen ska översända sina utkast till lagstiftningsakter direkt till de nationella parlamenten samtidigt som de översänds till Europaparlamentet och rådet.

Europaparlamentet ska översända sina utkast till lagstiftningsakter direkt till de nationella parlamenten.

Rådet ska till de nationella parlamenten översända de utkast till lagstiftningsakter som kommer från en grupp medlemsstater, domstolen, Europeiska centralbanken eller Europeiska investeringsbanken.

Artikel 3

De nationella parlamenten kan, i enlighet med förfarandet i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande om huruvida ett utkast till lagstiftningsakt är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Om utkastet till lagstiftningsakt kommer från en grupp medlemsstater, ska rådets ordförande översända det eller de motiverade yttrandena till dessa medlemsstaters regeringar.

Om utkastet till lagstiftningsakt kommer från domstolen, Europeiska centralbanken eller Europeiska investeringsbanken, ska rådets ordförande översända det eller de motiverade yttrandena till institutionen eller organet i fråga.

Artikel 4

En tidsfrist på åtta veckor ska iakttas mellan den dag då ett utkast till lagstiftningsakt görs tillgängligt för de nationella parlamenten på unionens officiella språk och den dag då utkastet förs upp på rådets preliminära dagordning för antagande av detta eller för antagande av en ståndpunkt inom ramen för ett lagstiftningsförfarande. I brådskande fall kan dock undantag göras, varvid skälen ska anges i rådets akt eller ståndpunkt. Utom i vederbörligen motiverade, brådskande fall får inga överenskommelser komma till stånd om ett utkast till lagstiftningsakt under dessa åtta veckor. Utom i vederbörligen motiverade, brådskande fall ska en tidsfrist på tio dagar iakttas mellan den dag då ett utkast till lagstiftningsakt förs upp på rådets preliminära dagordning och antagandet av en ståndpunkt.

Artikel 5

Dagordningarna för och resultaten av rådets möten, inklusive protokollen från de möten då rådet diskuterar utkast till lagstiftningsakter, ska översändas direkt till de nationella parlamenten samtidigt som de översänds till medlemsstaternas regeringar.

Artikel 6

När Europeiska rådet avser att tillämpa artikel 48.7 första eller andra stycket i fördraget om Europeiska unionen, ska de nationella parlamenten underrättas om Europeiska rådets initiativ minst sex månader innan ett beslut antas.

Artikel 7

Revisionsrätten ska för kännedom översända sin årsrapport till de nationella parlamenten samtidigt som den översänds till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 8

Om det nationella parlamentariska systemet inte är ett enkammarsystem, ska artiklarna 1–7 gälla systemets samtliga kammare.

AVDELNING II

INTERPARLAMENTARISKT SAMARBETE

Artikel 9

Europaparlamentet och de nationella parlamenten ska tillsammans bestämma hur ett effektivt och regelbundet interparlamentariskt samarbete ska organiseras och främjas inom unionen.

Artikel 10

En konferens mellan parlamentariska organ för EU-frågor får till Europaparlamentet, rådet och kommissionen överlämna alla bidrag som den finner lämpliga. Konferensen ska dessutom främja utbyte av information och bästa praxis mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet, och även mellan deras fackutskott. Den kan också anordna interparlamentariska konferenser om särskilda teman, särskilt för att diskutera frågor om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, inklusive den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Konferensens bidrag ska inte vara bindande för de nationella parlamenten eller föregripa deras ståndpunkter.

PROTOKOLL

OM TILLÄMPNING AV SUBSIDIARITETS- OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPERNA

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

SOM ÖNSKAR säkerställa att alla beslut fattas så nära unionens medborgare som möjligt,

SOM ÄR BESLUTNA att fastställa villkoren för tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, vilka anges i artikel 3b i fördraget om Europeiska unionen, och att upprätta ett system för att kontrollera tillämpningen av dessa principer,

HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 1

Varje institution ska fortlöpande se till att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna enligt definitionerna i artikel 3b i fördraget om Europeiska unionen följs.

Artikel 2

Innan kommissionen föreslår en lagstiftningsakt ska den hålla omfattande samråd. Vid dessa samråd ska i förekommande fall den lokala och regionala dimensionen av de planerade åtgärderna beaktas. I mycket brådskande fall ska kommissionen inte hålla samråd. Den ska motivera sitt beslut i förslaget.

Artikel 3

I detta protokoll avses med utkast till lagstiftningsakt sådana förslag från kommissionen, initiativ från en grupp medlemsstater, initiativ från Europaparlamentet, framställningar från domstolen, rekommendationer från Europeiska centralbanken och framställningar från Europeiska investeringsbanken, som syftar till antagande av en lagstiftningsakt.

Artikel 4

Kommissionen ska översända sina utkast till lagstiftningsakter och sina ändrade utkast till de nationella parlamenten samtidigt som de översänds till unionslagstiftaren.

Europaparlamentet ska översända sina utkast till lagstiftningsakter och sina ändrade utkast till de nationella parlamenten.

Rådet ska till de nationella parlamenten översända de utkast till lagstiftningsakter som kommer från en grupp medlemsstater, domstolen, Europeiska centralbanken eller Europeiska investeringsbanken, liksom ändrade utkast.

Efter antagandet ska Europaparlamentet översända sina lagstiftningsresolutioner och rådet sina ståndpunkter till de nationella parlamenten.

Artikel 5

Utkasten till lagstiftningsakter ska motiveras med avseende på subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Varje utkast till lagstiftningsakt bör innehålla ett formulär med närmare uppgifter som gör det möjligt att bedöma om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna har följts. Formuläret bör innehålla underlag som gör det möjligt att bedöma dess finansiella konsekvenser och, om det gäller ett direktiv, dess konsekvenser för de bestämmelser som medlemsstaterna ska genomföra, i förekommande fall även i den regionala lagstiftningen. Skäl som visar att något av unionens mål bättre kan uppnås på unionsnivån ska bygga på kvalitativa indikatorer och, varje gång det är möjligt, på kvantitativa sådana. I utkasten till lagstiftningsakter ska hänsyn tas till att det finansiella eller administrativa ansvar som vilar på unionen, nationella regeringar, regionala eller lokala myndigheter, ekonomiska aktörer och medborgare så långt som möjligt ska begränsas och stå i proportion till det mål som ska uppnås.

Artikel 6

Varje nationellt parlament eller kammare i ett sådant parlament får, inom åtta veckor från den dag då ett utkast till lagstiftningsakt på unionens officiella språk översänds, till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Varje nationellt parlament eller kammare i ett sådant parlament ska i förekommande fall samråda med de regionala parlament som har lagstiftande befogenheter.

Om utkastet till lagstiftningsakt kommer från en grupp medlemsstater, ska rådets ordförande översända yttrandet till dessa medlemsstaters regeringar.

Om utkastet till lagstiftningsakt kommer från domstolen, Europeiska centralbanken eller Europeiska investeringsbanken, ska rådets ordförande översända yttrandet till den berörda institutionen eller det berörda organet.

Artikel 7

1.   Europaparlamentet, rådet och kommissionen, samt i förekommande fall gruppen av medlemsstater, domstolen, Europeiska centralbanken eller Europeiska investeringsbanken, ska, om utkastet till lagstiftningsakt kommer från dem, ta hänsyn till motiverade yttranden från de nationella parlamenten eller en kammare i ett sådant parlament.

Varje nationellt parlament ska ha två röster, fördelade med hänsyn till det nationella parlamentariska systemet. I ett nationellt parlamentariskt tvåkammarsystem ska var och en av de båda kamrarna ha en röst.

2.   Om minst en tredjedel av det totala antal röster som tilldelats de nationella parlamenten i enlighet med punkt 1 andra stycket står bakom motiverade yttranden om att ett utkast till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, ska utkastet omprövas. För ett utkast till lagstiftningsakt som läggs fram på grundval av artikel 61i i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som avser området med frihet, säkerhet och rättvisa ska tröskeln vara en fjärdedel.

Efter omprövningen kan kommissionen eller, i förekommande fall, gruppen av medlemsstater, Europaparlamentet, domstolen, Europeiska centralbanken eller Europeiska investeringsbanken om utkastet till lagstiftningsakt kommer från dem, besluta att antingen vidhålla utkastet, ändra det eller dra tillbaka det. Detta beslut ska vara motiverat.

3.   Dessutom ska, inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, ett förslag till lagstiftningsakt omprövas om minst en enkel majoritet av de röster som tilldelats de nationella parlamenten i enlighet med punkt 1 andra stycket står bakom motiverade yttranden om att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Efter omprövningen kan kommissionen besluta att antingen vidhålla förslaget, ändra det eller dra tillbaka det.

Om kommissionen väljer att vidhålla förslaget, ska den i ett motiverat yttrande ange skälen till varför den anser att förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Det motiverade yttrandet ska, liksom de nationella parlamentens motiverade yttranden, översändas till unionslagstiftaren för att beaktas inom ramen för förfarandet.

a)

Före den första behandlingens slut ska lagstiftaren (Europaparlamentet och rådet) ta ställning till huruvida lagstiftningsförslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen och ska därvid särskilt beakta de motiveringar som angetts och delas av majoriteten av de nationella parlamenten samt kommissionens motiverade yttrande.

b)

Om lagstiftaren med en majoritet på 55 % av rådsmedlemmarna eller en majoritet av de avgivna rösterna i Europaparlamentet anser att lagstiftningsförslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, ska förslaget inte behandlas vidare.

Artikel 8

Europeiska unionens domstol är behörig att pröva en talan om åsidosättande, genom en lagstiftningsakt, av subsidiaritetsprincipen, vilken har väckts, i enlighet med de närmare bestämmelserna i artikel 230 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, av en medlemsstat eller i enlighet med dess rättsordning har överlämnats av denna på dess nationella parlaments vägnar eller för en kammare i detta parlament.

I enlighet med de närmare bestämmelserna i samma artikel får en sådan talan även väckas av Regionkommittén mot lagstiftningsakter för vars antagande det i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anges att Regionkommittén ska höras.

Artikel 9

Kommissionen ska varje år lägga fram en rapport för Europeiska rådet, Europaparlamentet, rådet och de nationella parlamenten om tillämpningen av artikel 3b i fördraget om Europeiska unionen. Denna årliga rapport ska även översändas till Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

PROTOKOLL

OM EUROGRUPPEN

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

SOM ÖNSKAR främja förutsättningarna för en starkare ekonomisk tillväxt i Europeiska unionen och i detta syfte utveckla en allt närmare samordning av den ekonomiska politiken i euroområdet,

SOM ÄR MEDVETNA OM behovet av särskilda bestämmelser för en förstärkt dialog mellan de medlemsstater som har euron som valuta i avvaktan på att euron blir valuta i unionens alla medlemsstater,

HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 1

Ministrarna från de medlemsstater som har euron som valuta ska hålla informella sammanträden. Dessa ska äga rum vid behov för att diskutera frågor förknippade med det särskilda ansvar som de delar när det gäller den gemensamma valutan. Kommissionen ska delta i sammanträdena. Europeiska centralbanken ska inbjudas att delta i dessa sammanträden, som ska förberedas av företrädarna för finansministrarna från de medlemsstater som har euron som valuta och kommissionen.

Artikel 2

Ministrarna från de medlemsstater som har euron som valuta ska med en majoritet av dessa medlemsstater välja en ordförande för två och ett halvt år.

PROTOKOLL

OM DET PERMANENTA STRUKTURERADE SAMARBETE SOM INRÄTTAS GENOM ARTIKEL 28a I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

SOM BEAKTAR artikel 28a.6 och artikel 28e i fördraget om Europeiska unionen,

SOM ERINRAR OM att unionen för en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik som bygger på en ständigt ökande samstämmighet mellan medlemsstaternas åtgärder,

SOM ERINRAR OM att den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken utgör en integrerande del av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken; att unionen genom denna politik tillförsäkras en operativ kapacitet som stöder sig på civila och militära resurser; att unionen får använda sig av denna utanför unionen för de uppdrag som avses i artikel 28b i fördraget om Europeiska unionen i syfte att bevara fred, förebygga konflikter och förstärka den internationella säkerheten i enlighet med principerna i FN-stadgan; samt att utförandet av dessa uppgifter bygger på den militära kapacitet som tillhandahålls av medlemsstaterna, i enlighet med principen om en enda uppsättning av styrkor,

SOM ERINRAR OM att unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik inte påverkar den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik,

SOM ERINRAR OM att unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik respekterar de skyldigheter som följer av Nordatlantiska fördraget för de medlemsstater som anser att deras gemensamma försvar genomförs inom ramen för Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato), som förblir grundvalen för dess medlemmars kollektiva försvar, och är förenlig med den gemensamma säkerhets- och försvarspolitik som har beslutats inom denna ram,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att en mer framträdande roll för unionen när det gäller säkerhet och försvar kommer att bidra till vitaliteten hos en förnyad atlantpakt, i samklang med ”Berlin plus”-arrangemangen,

SOM ÄR BESLUTNA att unionen ska vara i stånd att fullt ut ikläda sig det ansvar som åligger den inom det internationella samfundet,

SOM INSER att Förenta nationerna kan begära unionens bistånd för att genomföra brådskande insatser i enlighet med kapitlen VI och VII i FN-stadgan,

SOM INSER att en förstärkning av säkerhets- och försvarspolitiken kommer att kräva ansträngningar från medlemsstaternas sida när det gäller kapacitet,

SOM ÄR MEDVETNA om att inledningen av en ny etapp i utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken förutsätter beslutsamma ansträngningar av de medlemsstater som är beredda till detta,

SOM ERINRAR OM vikten av att unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik är fullt delaktig i arbetet med det permanenta strukturerade samarbetet,

HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 1

Det permanenta strukturerade samarbete som avses i artikel 28a.6 i fördraget om Europeiska unionen ska vara öppet för varje medlemsstat som efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget förbinder sig att

a)

mer intensivt utveckla sin försvarskapacitet genom att utveckla sina nationella bidrag och genom deltagande, i förekommande fall, i multinationella styrkor, i de viktigaste europeiska försvarsmaterielprogrammen och i den verksamhet som utförs av byrån för utveckling av försvarskapacitet och för forskning, anskaffning och försvarsmateriel (Europeiska försvarsbyrån), och

b)

ha kapacitet att senast 2010, antingen nationellt eller som en del av multinationella styrkor, tillhandahålla särskilda stridsenheter för de planerade uppdragen, sammansatta på taktisk nivå som en stridsgrupp med stödelement, inklusive transport och logistik, som inom 5–30 dagar kan genomföra de uppdrag som avses i artikel 28b i fördraget om Europeiska unionen, särskilt för att tillmötesgå framställningar från Förenta nationerna, och som kan underhållas under en inledande period på 30 dagar, med möjlighet till förlängning upp till minst 120 dagar.

Artikel 2

De medlemsstater som deltar i det permanenta strukturerade samarbetet ska för att uppnå målen i artikel 1 förbinda sig att

a)

från och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget samarbeta i syfte att nå överenskomna mål avseende nivån på utgifterna för investeringar i försvarsmateriel och att regelbundet ompröva dessa mål mot bakgrund av säkerhetsmiljön och unionens internationella ansvar,

b)

så långt möjligt tillnärma sina försvarsstrukturer, särskilt genom att harmonisera identifieringen av de militära behoven genom att gemensamt utnyttja och i förekommande fall specialisera sina försvarsresurser och sin försvarskapacitet samt uppmuntra samarbete när det gäller utbildning och logistik,

c)

vidta konkreta åtgärder för att öka styrkornas tillgänglighet, interoperabilitet, flexibilitet och tilltransportförmåga, särskilt genom att identifiera gemensamma mål när det gäller att sända styrkor, inklusive genom att eventuellt se över sina nationella beslutsförfaranden,

d)

samarbeta för att se till att de vidtar nödvändiga åtgärder för att åtgärda, även genom multinationella strategier och utan att deras förpliktelser inom Nato åsidosätts, de brister som konstateras inom ramen för ”mekanismen för kapacitetsutveckling”,

e)

i förekommande fall delta i utvecklingen av större gemensamma eller europeiska materielprogram inom ramen för Europeiska försvarsbyrån.

Artikel 3

Europeiska försvarsbyrån ska bidra till en regelbunden utvärdering av de deltagande medlemsstaternas bidrag när det gäller kapacitet, särskilt bidrag som tillhandahålls enligt kriterier som ska fastställas bland annat på grundval av artikel 2, och ska rapportera minst en gång om året om detta. Utvärderingen kan ligga till grund för rekommendationer och beslut som rådet antar i enlighet med artikel 28e i fördraget om Europeiska unionen.

PROTOKOLL

OM ARTIKEL 6.2 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN ANGÅENDE UNIONENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA OCH DE GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 1

Avtalet om unionens anslutning till europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad Europakonventionen) i enlighet med artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen ska avspegla nödvändigheten att bevara unionens och unionsrättens särdrag, särskilt när det gäller

a)

de särskilda bestämmelserna för unionens eventuella deltagande i kontrollmyndigheterna enligt Europakonventionen,

b)

de mekanismer som är nödvändiga för att säkerställa att talan som väcks av icke-medlemsstater och framställningar från enskilda vederbörligen riktas till medlemsstaterna och/eller unionen, beroende på det enskilda fallet.

Artikel 2

Det avtal som avses i artikel 1 ska säkerställa att unionens anslutning inte påverkar vare sig unionens eller dess institutioners befogenheter. Det ska säkerställa att ingen av dess bestämmelser påverkar medlemsstaternas särskilda situation i förhållande till Europakonventionen, särskilt vad gäller dess protokoll, av medlemsstaterna vidtagna åtgärder som avviker från Europakonventionen i enlighet med artikel 15 i denna och medlemsstaternas reservationer mot Europakonventionen i enlighet med artikel 57 i denna.

Artikel 3

Ingen av det i artikel 1 avsedda avtalets bestämmelser ska påverka artikel 292 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

PROTOKOLL

OM DEN INRE MARKNADEN OCH KONKURRENS

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

SOM BEAKTAR att den inre marknaden enligt definitionen i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen innefattar en ordning som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids,

HAR ENATS OM att unionen för detta ändamål, om nödvändigt, ska vidta åtgärder enligt bestämmelserna i fördragen, inbegripet enligt artikel 308 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Detta protokoll ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

PROTOKOLL

OM POLENS OCH FÖRENADE KUNGARIKETS TILLÄMPNING AV EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

SOM BEAKTAR att unionen i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen erkänner de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

SOM BEAKTAR att stadgan ska tillämpas i strikt överensstämmelse med bestämmelserna i nämnda artikel 6 och avdelning VII i själva stadgan,

SOM BEAKTAR att nämnda artikel 6 föreskriver att stadgan ska tillämpas och tolkas av Polens och Förenade kungarikets domstolar i strikt överensstämmelse med de förklaringar som avses i den artikeln,

SOM BEAKTAR att stadgan innehåller såväl rättigheter som principer,

SOM BEAKTAR att stadgan innehåller såväl bestämmelser av civil och politisk karaktär som bestämmelser av ekonomisk och social karaktär,

SOM BEAKTAR att stadgan bekräftar de rättigheter, friheter och principer som erkänns inom unionen och gör dem mer synliga, dock utan att skapa några nya rättigheter eller principer,

SOM ERINRAR OM Polens och Förenade kungarikets skyldigheter enligt fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt unionsrätten i allmänhet,

SOM NOTERAR Polens och Förenade kungarikets önskan att klargöra vissa aspekter av tillämpningen av stadgan,

SOM DÄRFÖR ÖNSKAR klargöra tillämpningen av stadgan i förhållande till Polens och Förenade kungarikets lagar och administrativa åtgärder samt möjligheten till rättslig prövning i Polen och Förenade kungariket,

SOM BEKRÄFTAR att hänvisningarna i detta protokoll till genomförandet av specifika bestämmelser i stadgan inte på något sätt påverkar genomförandet av andra bestämmelser i stadgan,

SOM BEKRÄFTAR att detta protokoll inte påverkar tillämpningen av stadgan på övriga medlemsstater,

SOM BEKRÄFTAR att detta protokoll inte påverkar Polens och Förenade kungarikets övriga skyldigheter enligt fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt unionsrätten i allmänhet,

HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 1

1.   Stadgan ska inte utvidga Europeiska unionens domstols, eller någon av Polens eller Förenade kungarikets domstolars, möjlighet att fastslå att Polens eller Förenade kungarikets lagar och andra författningar, administrativa praxis eller administrativa åtgärder är oförenliga med de grundläggande rättigheter, friheter och principer som den bekräftar.

2.   I synnerhet, och för att skingra varje tvivel, innehåller avdelning IV i stadgan ingenting som medför rättigheter tillämpliga på Polen eller Förenade kungariket som kan bli föremål för rättslig prövning, utom i den mån Polen eller Förenade kungariket har föreskrivit sådana rättigheter i sin nationella lagstiftning.

Artikel 2

Om det i en bestämmelse i stadgan hänvisas till nationell lagstiftning och praxis, ska den vara tillämplig på Polen eller på Förenade kungariket endast i den mån de rättigheter och principer som den innehåller erkänns i Polens eller Förenade kungarikets lagstiftning eller praxis.

PROTOKOLL

OM UTÖVANDET AV DELADE BEFOGENHETER

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Enda artikel

När unionen vidtar åtgärder på ett visst område ska, vad avser artikel 2a.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt angående delade befogenheter, tillämpningsområdet för detta befogenhetsutövande endast omfatta de delar som styrs av unionsakten i fråga och således inte omfatta hela området.

PROTOKOLL

OM TJÄNSTER AV ALLMÄNT INTRESSE

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

SOM ÖNSKAR framhålla vikten av tjänster av allmänt intresse,

HAR ENATS OM följande tolkningsbestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 1

Unionens gemensamma värden i fråga om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i den mening som avses i artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt inbegriper särskilt

nationella, regionala och lokala myndigheters avgörande roll och stora handlingsutrymme när det gäller att tillhandahålla, beställa och organisera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse så nära användarnas behov som möjligt,

mångfalden av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och de skillnader i användarnas behov och preferenser som olika geografiska, sociala eller kulturella förhållanden kan leda till,

en hög nivå av kvalitet, säkerhet och överkomlighet, likabehandling samt främjande av allmän tillgång och användarnas rättigheter.

Artikel 2

Bestämmelserna i fördragen ska inte på något sätt påverka medlemsstaternas behörighet att tillhandahålla, beställa och organisera tjänster av allmänt intresse som inte är av ekonomisk art.

PROTOKOLL

OM RÅDETS BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 9c.4 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN OCH ARTIKEL 205.2 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT UNDER TIDEN 1 NOVEMBER 2014–31 MARS 2017 OCH FRÅN OCH MED DEN 1 APRIL 2017

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

SOM BEAKTAR den grundläggande betydelsen av att nå en överenskommelse om rådets beslut om genomförande av artikel 9c.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 205.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt under tiden 1 november 2014–31 mars 2017 och från och med den 1 april 2017 (nedan kallat beslutet) vid godkännandet av Lissabonfördraget,

HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Enda artikel

Innan rådet behandlar ett utkast som antingen syftar till att ändra eller upphäva beslutet eller någon av dess bestämmelser, eller att indirekt ändra dess räckvidd eller mening genom ändring av en annan unionsrättsakt, ska Europeiska rådet först hålla en överläggning om nämnda utkast och ska då besluta med konsensus i enlighet med artikel 9b.4 i fördraget om Europeiska unionen.

PROTOKOLL

OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

SOM ANSER att det är nödvändigt att fastställa övergångsbestämmelser för att organisera övergången mellan de institutionella bestämmelser i fördragen som är tillämpliga före ikraftträdandet av Lissabonfördraget och de bestämmelser som fastställs i det fördraget,

HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Artikel 1

I detta protokoll avses med fördragen fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

AVDELNING I

BESTÄMMELSER ANGÅENDE EUROPAPARLAMENTET

Artikel 2

I god tid före 2009 års val till Europaparlamentet ska Europeiska rådet i enlighet med artikel 9a.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen anta ett beslut om Europaparlamentets sammansättning.

Fram till slutet av valperioden 2004–2009 ska Europaparlamentets sammansättning och antalet ledamöter vara desamma som vid dagen för ikraftträdandet av Lissabonfördraget.

AVDELNING II

BESTÄMMELSER ANGÅENDE KVALIFICERAD MAJORITET

Artikel 3

1.   I enlighet med artikel 9c.4 i fördraget om Europeiska unionen ska bestämmelserna i den punkten och bestämmelserna i artikel 205.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt angående definitionen av kvalificerad majoritet i Europeiska rådet och rådet få verkan den 1 november 2014.

2.   Under tiden 1 november 2014–31 mars 2017 kan en rådsmedlem, när ett beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, begära att beslutet ska fattas med kvalificerad majoritet enligt definitionen i punkt 3. I det fallet är punkterna 3 och 4 tillämpliga.

3.   Till och med den 31 oktober 2014 ska följande bestämmelser gälla, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 201a.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt:

När Europeiska rådet och rådet ska besluta med kvalificerad majoritet, ska medlemmarnas röster viktas på följande sätt:

Belgien

12

Bulgarien

10

Tjeckien

12

Danmark

7

Tyskland

29

Estland

4

Irland

7

Grekland

12

Spanien

27

Frankrike

29

Italien

29

Cypern

4

Lettland

4

Litauen

7

Luxemburg

4

Ungern

12

Malta

3

Nederländerna

13

Österrike

10

Polen

27

Portugal

12

Rumänien

14

Slovenien

4

Slovakien

7

Finland

7

Sverige

10

Förenade kungariket

29

För beslut ska krävas minst 255 röster från en majoritet av medlemmarna, när beslut i enlighet med fördragen ska fattas på förslag av kommissionen. I andra fall ska minst 255 röster från minst två tredjedelar av medlemmarna krävas för beslut.

När en akt antas av Europeiska rådet eller rådet med kvalificerad majoritet, får en medlem av Europeiska rådet eller rådet begära en kontroll av att de medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens totala befolkning. Om det visar sig att detta villkor inte är uppfyllt, ska akten inte antas.

4.   Till och med den 31 oktober 2014 ska, i de fall då, med tillämpning av fördragen, inte samtliga rådsmedlemmar deltar i omröstningen, nämligen när det hänvisas till kvalificerad majoritet i enlighet med definitionen i artikel 205.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kvalificerad majoritet definieras som samma andel av de viktade rösterna och samma andel av rådsmedlemmarnas antal samt, i förekommande fall, samma procentandel av de berörda medlemsstaternas befolkning som fastställs i punkt 3 i den här artikeln.

AVDELNING III

BESTÄMMELSER ANGÅENDE RÅDETS KONSTELLATIONER

Artikel 4

Fram till ikraftträdandet av det beslut som avses i artikel 9c.6 första stycket i fördraget om Europeiska unionen får rådet sammanträda i de konstellationer som anges i andra och tredje styckena i nämnda punkt samt i de övriga konstellationer över vilka en förteckning ska upprättas genom ett beslut som rådet i konstellationen allmänna frågor ska anta med enkel majoritet.

AVDELNING IV

BESTÄMMELSER ANGÅENDE KOMMISSIONEN, INBEGRIPET UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK

Artikel 5

De kommissionsledamöter som tjänstgör vid den tidpunkt då Lissabonfördraget träder i kraft ska förbli i tjänst till dess att deras mandattid löper ut. Den dag då unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik utnämns ska mandattiden emellertid löpa ut för den ledamot som har samma nationalitet som den höga representanten.

AVDELNING V

BESTÄMMELSER ANGÅENDE RÅDETS GENERALSEKRETERARE, HÖG REPRESENTANT FÖR DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN, OCH RÅDETS STÄLLFÖRETRÄDANDE GENERALSEKRETERARE

Artikel 6

Mandattiden för rådets generalsekreterare, hög representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, och rådets ställföreträdande generalsekreterare ska löpa ut den dag då Lissabonfördraget träder i kraft. Rådet ska utnämna en generalsekreterare i enlighet med artikel 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

AVDELNING VI

BESTÄMMELSER ANGÅENDE DE RÅDGIVANDE ORGANEN

Artikel 7

Fram till ikraftträdandet av det beslut som avses i artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska fördelningen av ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén vara följande:

Belgien

12

Bulgarien

12

Tjeckien

12

Danmark

9

Tyskland

24

Estland

7

Irland

9

Grekland

12

Spanien

21

Frankrike

24

Italien

24

Cypern

6

Lettland

7

Litauen

9

Luxemburg

6

Ungern

12

Malta

5

Nederländerna

12

Österrike

12

Polen

21

Portugal

12

Rumänien

15

Slovenien

7

Slovakien

9

Finland

9

Sverige

12

Förenade kungariket

24

Artikel 8

Fram till ikraftträdandet av det beslut som avses i artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska fördelningen av ledamöter i Regionkommittén vara följande:

Belgien

12

Bulgarien

12

Tjeckien

12

Danmark

9

Tyskland

24

Estland

7

Irland

9

Grekland

12

Spanien

21

Frankrike

24

Italien

24

Cypern

6

Lettland

7

Litauen

9

Luxemburg

6

Ungern

12

Malta

5

Nederländerna

12

Österrike

12

Polen

21

Portugal

12

Rumänien

15

Slovenien

7

Slovakien

9

Finland

9

Sverige

12

Förenade kungariket

24

AVDELNING VII

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER ANGÅENDE AKTER SOM ANTAS PÅ GRUNDVAL AV AVDELNINGARNA V OCH VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN FÖRE IKRAFTTRÄDANDET AV LISSABONFÖRDRAGET

Artikel 9

Rättsverkan för de akter som unionens institutioner, organ och byråer antar på grundval av fördraget om Europeiska unionen före ikraftträdandet av Lissabonfördraget ska bestå så länge dessa akter inte upphävs, ogiltigförklaras eller ändras med tillämpning av fördragen. Detta gäller även för de konventioner mellan medlemsstater som ingås på grundval av fördraget om Europeiska unionen.

Artikel 10

1.   Som en övergångsåtgärd ska institutionerna när det gäller sådana unionsakter på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete som har antagits före ikraftträdandet av Lissabonfördraget, ha följande befogenheter den dag då det fördraget träder i kraft: kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte vara tillämpliga, och de befogenheter som Europeiska unionens domstol har enligt avdelning VI i fördraget om Europeiska union, i den lydelse som är i kraft före ikraftträdandet av Lissabonfördraget, ska vara oförändrade, också när de har godkänts enligt artikel 35.2 i nämnda fördrag om Europeiska unionen.

2.   Om en sådan akt som avses i punkt 1 ändras, innebär detta att de i den punkten nämnda institutionernas befogenheter enligt fördragen ska vara tillämpliga på den ändrade akten för de medlemsstater på vilka den ändrade akten är tillämplig.

3.   Den övergångsåtgärd som anges i punkt 1 ska under alla omständigheter upphöra att gälla fem år efter dagen för ikraftträdandet av Lissabonfördraget.

4.   Senast sex månader före utgången av den övergångsperiod som avses i punkt 3 får Förenade kungariket meddela rådet att landet när det gäller de akter som avses i punkt 1 inte godtar de i punkt 1 nämnda institutionernas befogenheter enligt fördragen. Om Förenade kungariket har meddelat detta, ska de akter som avses i punkt 1 inte längre vara tillämpliga på landet från och med den dag då den övergångsperiod som avses i punkt 3 löper ut. Detta stycke ska inte tillämpas när det gäller de ändrade akter som är tillämpliga på Förenade kungariket enligt punkt 2.

Rådet ska med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen besluta om nödvändiga följd- och övergångsarrangemang. Förenade kungariket ska inte delta i antagandet av detta beslut. Kvalificerad majoritet i rådet ska definieras i enlighet med artikel 205.3 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Rådet får med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen också anta ett beslut om att Förenade kungariket ska bära de eventuella direkta ekonomiska konsekvenser som landets avbrutna deltagande i nämnda akter med nödvändighet och oundvikligen har lett till.

5.   Förenade kungariket får när som helst i efterhand meddela rådet att landet önskar delta i akter som inte längre är tillämpliga på landet i enlighet med punkt 4 första stycket. I så fall ska de tillämpliga bestämmelserna i protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, eller i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning när det gäller området med frihet, säkerhet och rättvisa, alltefter omständigheterna, tillämpas. Institutionernas befogenheter i fråga om dessa akter ska vara de som anges i fördragen. När unionens institutioner och Förenade kungariket agerar i enlighet med tillämpliga protokoll, ska de sträva efter att på nytt få Förenade kungariket att i så stor utsträckning som möjligt delta i unionens regelverk på området med frihet, säkerhet och rättvisa, utan att detta allvarligt påverkar den praktiska genomförbarheten av regelverkets olika delar, samtidigt som deras samstämmighet respekteras.

B.   

PROTOKOLL SOM FOGAS TILL LISSABONFÖRDRAGET

PROTOKOLL nr 1

OM ÄNDRING AV DE PROTOKOLL SOM ÄR FOGADE TILL FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN, FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH/ELLER FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

SOM ÖNSKAR ändra de protokoll som är fogade till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och/eller fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen för att anpassa dem till de nya bestämmelser som fastställs i Lissabonfördraget,

HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till Lissabonfördraget.

Artikel 1

1.   De protokoll som är i kraft vid tidpunkten för detta fördrags ikraftträdande och som är fogade till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och/eller fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ska ändras i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

2.   De övergripande ändringar som anges i artikel 2.2 i fördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpliga på de protokoll som avses i denna artikel, med undantag av leden d, e och j.

3.   I de protokoll som avses i punkt 1 i denna artikel

a)

ska det sista ledet i ingressen, där det anges till vilket eller vilka fördrag protokollet i fråga fogas, ersättas med ”HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.”; det här stycket ska inte gälla protokollet om ekonomisk och social sammanhållning och protokollet om systemet för radio och TV i allmänhetens tjänst i medlemsstaterna,

ska protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol, protokollet om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner och vissa av dess organ, byråer och enheter, protokollet om artikel 40.3.3 i Irlands författning och protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier även fogas till fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

b)

ska ordet ”gemenskapernas” ersättas med ”unionens” och ordet ”gemenskaperna” ersättas med ”unionen” med, i förekommande fall, grammatisk anpassning av texten.

4.   I följande protokoll ska orden ”fördragets” och ”fördraget”/”detta fördrag” ersättas med ”fördragens” respektive ”fördragen”, och hänvisningar till fördraget om Europeiska unionen och/eller fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ska ersättas med en hänvisning till fördragen:

a)

Protokoll om stadgan för Europeiska unionens domstol:

Artikel 1 (inklusive hänvisningen till EU-fördraget och EG-fördraget).

b)

Protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken:

Artikel 1.1 andra stycket (nytt).

Artikel 12.1 första stycket.

Artikel 14.1 (andra hänvisningen till fördraget).

Artikel 14.2 andra stycket.

Artikel 34.1 andra strecksatsen.

Artikel 35.1.

c)

Protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott:

Artikel 3 andra meningen.

d)

Protokoll om vissa bestämmelser angående Danmark:

Punkt 2, numera punkt 1, andra meningen.

e)

Protokoll införlivande av om Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar:

Sjätte skälet, numera femte skälet, i ingressen.

Artikel 1.

f)

Protokoll om asyl för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater:

Sjätte skälet, numera sjunde skälet, i ingressen.

g)

Protokoll om förvärv av egendom i Danmark:

Enda bestämmelsen.

h)

Protokoll om systemet för radio och TV i allmänhetens tjänst i medlemsstaterna:

Enda bestämmelsen.

i)

Protokoll om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om kol- och stålforskningsfonden:

Artikel 3.

5.   I följande protokoll och bilagor ska orden ”i detta fördrag” ersättas med en hänvisning till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt:

a)

Protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken:

Artikel 3.1

Artikel 4

Artikel 6.3

Artikel 7

Artikel 9.1

Artikel 10.1

Artikel 11.1

Artikel 14.1 (första hänvisningen till fördraget)

Artikel 15.3

Artikel 16 första stycket

Artikel 21.1

Artikel 25.2

Artikel 27.2

Artikel 34.1 inledande frasen

Artikel 35.3

Artikel 41.1, numera artikel 40.1, första stycket

Artikel 42, numera artikel 41

Artikel 43.1, numera artikel 42.1

Artikel 45.1, numera artikel 44.1

Artikel 47.3, numera artikel 46.3

b)

Protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott:

Artikel 1 i inledningsfrasen.

c)

Protokoll om konvergenskriterier enligt artikel 121 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen:

Artikel 1 första meningen.

d)

Protokoll om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland:

Punkt 6, numera punkt 5, andra stycket.

Punkt 9, numera punkt 8, inledningsfrasen.

Punkt 10, numera punkt 9, led a andra meningen.

Punkt 11, numera punkt 10.

e)

Protokoll om ekonomisk och social sammanhållning:

Femtonde skälet, numera elfte skälet, i ingressen.

f)

Bilagorna I och II:

Båda bilagornas titel.

6.   I följande protokoll ska orden ”detta fördrag” ersättas med ”nämnda fördrag”.

a)

Protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken:

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 9.2

Artikel 9.3

Artikel 11.2

Artikel 43.2, numera artikel 42.2

Artikel 43.3, numera artikel 42.3

Artikel 44, numera artikel 43, andra stycket

b)

Protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott:

Artikel 2, inledande frasen.

c)

Protokoll om konvergenskriterier enligt artikel 121 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen:

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4 första meningen

Artikel 6

d)

Protokoll om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland:

Punkt 7, numera punkt 6, andra stycket.

Punkt 10, numera 9, led c.

7.   I följande protokoll ska orden ”med enkel majoritet” införas efter ”rådet”:

a)

Protokoll om stadgan för Europeiska unionens domstol:

Artikel 4 andra stycket.

Artikel 13 andra stycket.

b)

Protokoll om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier:

Artikel 7, numera artikel 6, första stycket första meningen.

8.   I följande protokoll ska orden ”Europeiska gemenskapernas domstol” eller ”domstolen” ersättas med ”Europeiska unionens domstol” med, i förekommande fall, grammatisk anpassning av texten:

a)

Protokoll om stadgan för Europeiska unionens domstol:

Artikel 1.

Artikel 1 i bilagan.

Första skälet i ingressen.

Artikel 3 fjärde stycket.

b)

Protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken:

Artikel 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 och 35.6.

Artikel 36.2.

c)

Protokoll om lokalisering av säten för Europeiska gemenskapernas institutioner och vissa av deras organ och enheter samt för Europol:

Enda artikeln led d.

d)

Protokoll om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier:

Artikel 12, numera artikel 11, led a.

Artikel 21, numera artikel 20 första omnämnandet.

e)

Protokoll om Förenade kungarikets och Irlands ställning:

Artikel 2.

f)

Protokoll om asyl för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater:

Andra skälet, numera tredje skälet, i ingressen.

9.   Följande protokoll ska upphöra att gälla:

a)

Protokoll om Italien (1957).

b)

Protokoll om varor som har sitt ursprung i och kommer från vissa länder och som särbehandlas vid import till en medlemsstat (1957).

c)

Protokoll om Europeiska monetära institutets stadga (1992).

d)

Protokoll om övergången till den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (1992).

e)

Protokoll om Portugal (1992).

f)

Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen (1997), vilket ska ersättas med ett nytt protokoll med samma titel.

g)

Protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (1997), vilket ska ersättas med ett nytt protokoll med samma titel.

h)

Protokoll om djurskydd och djurens välfärd (1997), vilket ska utgöra artikel 6b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

i)

Protokoll om utvidgningen av Europeiska unionen (2001).

j)

Protokoll om artikel 67 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (2001).

10.   Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol ska ändras på följande sätt:

a)

I första skälet i ingressen ska hänvisningen till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ersättas med en hänvisning till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I resten av protokollet ska ”EG-fördraget” ersättas med ”fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. I hela protokollet ska hänvisningarna till artiklar i Euratomfördraget, vilka upphör att gälla genom protokoll nr 2 som fogas till detta fördrag, utgå och meningen ska i förekommande fall anpassas grammatiskt i enlighet med detta.

b)

[Ingen ändring i den svenska versionen.]

c)

I artikel 2 ska orden ”..., vid offentligt sammanträde ...” ersättas med ”..., inför domstolen vid offentligt sammanträde”.

d)

I artikel 3 andra stycket och artikel 4 fjärde stycket ska följande mening läggas till: ”Om beslutet gäller en ledamot av tribunalen eller en specialdomstol, ska domstolen fatta beslut efter att ha hört den berörda domstolen.”

e)

I artikel 6 första stycket ska följande mening läggas till: ”Om den berörde domaren är ledamot av tribunalen eller en specialdomstol, ska domstolen fatta beslut efter att ha hört den berörda domstolen.”

f)

I rubriken till avdelning II ska ordet ”Domstolens” läggas till.

g)

I artikel 13 första stycket ska första meningen ersättas med följande: ”Europaparlamentet och rådet får på begäran av domstolen och i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta att ... .”

h)

I rubriken till avdelning III ska orden ”vid domstolen” läggas till.

i)

Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket första meningen ska orden ”artikel 35.1 i EU-fördraget,” utgå. I andra meningen ska orden ”... liksom även rådet eller Europeiska centralbanken, om den rättsakt vars giltighet eller tolkning är omtvistad härrör från en av dem, samt Europaparlamentet och rådet, om den rättsakt vars giltighet eller tolkning är omtvistad har antagits gemensamt av dessa två institutioner.” ersättas med ”... liksom den unionsinstitution eller unionsbyrå eller det unionsorgan som har antagit den akt vars giltighet eller tolkning är omtvistad.”.

ii)

I andra stycket ska orden ”... och i förekommande fall Europaparlamentet, rådet och Europeiska centralbanken rätt att ...” ersättas med ”... och i förekommande fall den unionsinstitution eller unionsbyrå eller det unionsorgan som har antagit den akt vars giltighet eller tolkning är omtvistad rätt att ...”.

j)

I artikel 24 andra stycket ska orden ”, organ eller byråer” införas efter ”institutioner”.

k)

I artikel 40 ska andra stycket ersättas med följande:

”Samma rätt ska gälla för unionens organ och byråer och varje annan person om de kan motivera att de har ett intresse av utgången av den tvist som underställts domstolen. Fysiska eller juridiska personer får inte intervenera i ärenden mellan medlemsstater, mellan unionens institutioner eller mellan medlemsstater och unionens institutioner.”

l)

I artikel 42 ska orden ”organ och byråer” införas efter ”institutionerna”.

m)

I artikel 46 ska följande nya stycke läggas till: ”Denna artikel ska även tillämpas på talan mot Europeiska centralbanken om ansvar i utomobligatoriska rättsförhållanden.”

n)

Rubriken till avdelning IV ska ersättas med ”TRIBUNALEN”.

o)

I artikel 47 ska första stycket ersättas med följande: ”Artiklarna 9 första stycket, 14, 15, 17 första, andra, fjärde och femte styckena och 18 ska tillämpas på tribunalen och dess ledamöter.”

p)

I artikel 51 första stycket a tredje strecksatsen ska hänvisningen till artikel 202 tredje strecksatsen ersättas med en hänvisning till artikel 249c.2 och i b ska hänvisningen till artikel 11a ersättas med en hänvisning till artikel 280f.1. I andra stycket ska orden ”eller av Europeiska centralbanken” utgå.

q)

Artikel 64 ska ändras på följande sätt:

i)

Följande nya första stycke ska införas:

”Reglerna om språkanvändningen vid Europeiska unionens domstol ska fastställas i en förordning som antas av rådet med enhällighet. Denna förordning ska antas, antingen på begäran av domstolen och efter det att kommissionen och Europaparlamentet har hörts eller på förslag av kommissionen och efter det att domstolen och Europaparlamentet har hörts.”

ii)

I första stycket, numera andra stycket, första meningen, ska orden ”Till dess att regler om språkanvändningen vid domstolen och förstainstansrätten har antagits i denna stadga ...” ersättas med ”Till dess att dessa regler har antagits ...”. Den andra meningen ska ersättas med följande: ”Med avvikelse från artiklarna 223 och 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt krävs rådets enhälliga godkännande för att dessa bestämmelser ska kunna ändras eller upphävas.”

r)

I artikel 3.1 andra meningen i bilaga I till protokollet ska ordet ”domstolens” ersättas med ”personaldomstolens”. I artikel 3.2 och 3.3 ska orden ”med kvalificerad majoritet” utgå.

s)

[Ingen ändring i den svenska versionen.]

11.   Protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken ska ändras på följande sätt:

a)

I första skälet i ingressen ska hänvisningen till artikel 8 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ersättas med en hänvisning till artikel 107.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

b)

Rubriken på kapitel I ska ersättas med: ”EUROPEISKA CENTRALBANKSSYSTEMET”.

c)

Artikel 1.1 ska vid semikolonet delas upp i två stycken, utan numrering. Första stycket ska ersättas med följande: ”I enlighet med artikel 245a.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna utgöra Europeiska centralbankssystemet (ECBS). ECB och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska utgöra Eurosystemet.”. I början av andra stycket ska orden ”de skall fullgöra ...” ersättas med ”ECBS och ECB ska fullgöra ...”.

d)

Artikel 1.2 ska utgå.

e)

I början av artikel 2 ska orden ”Enligt artikel 105.1 i detta fördrag” ersättas med ”Enligt artiklarna 105.1 och 245a.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. I slutet av andra meningen ska orden ”om Europeiska unionen” läggas till efter ”fördraget”. I slutet av tredje meningen ska orden ”om Europeiska unionens funktionssätt” läggas till efter ”fördraget”.

f)

I artikel 3.1 andra strecksatsen ska orden ”artikel 111 i detta fördrag” ersättas med ”artikel 188o i nämnda fördrag”.

g)

I artikel 4 b ska ordet ”berörda” utgå.

h)

I början av artikel 9.1 ska orden ”enligt artikel 107.2 i detta fördrag” ersättas med ”enligt artikel 245a.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”.

i)

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

i)

I artikel 10.1 ska orden ”... de medlemsstater som har euron som valuta.” läggas till i slutet.

ii)

I artikel 10.2 första strecksatsen slutet av första meningen ska orden ”... medlemsstater som har antagit euron.” ersättas med ”... de medlemsstater som har euron som valuta.” I slutet av tredje stycket ska orden ”enligt artiklarna 10.3, 10.6 och 41.2” ersättas med ”enligt artiklarna 10.3, 40.2 och 40.3”.

iii)

Artikel 10.6 ska utgå.

j)

I artikel 11.2 första stycket ska orden ”... utses genom överenskommelse mellan medlemsstaternas regeringar på stats- eller regeringschefsnivå,” ersättas med ”... utses av Europeiska rådet, som ska besluta med kvalificerad majoritet,”.

k)

I artikel 14.1 ska orden ”... senast då ECB upprättas ...” utgå.

l)

I artikel 16 första meningen ska ”sedelutgivning” ersättas med ”utgivning av eurosedlar”.

m)

I artikel 18.1 första strecksatsen ska orden ”..., såväl i gemenskapsvalutor som i tredje lands valutor” ersättas med ”..., såväl i euro som i andra valutor,”.

n)

I artikel 25.2 ska orden ”beslut av rådet” ersättas med ”sådana förordningar som antas av rådet”.

o)

I artikel 28.1 ska första meningen ersättas med ”ECB:s kapital ska vara 5 miljarder EUR.”.

p)

I artikel 29.1 ska det inledande stycket ersättas med följande: ”Fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital, som fastställdes för första gången 1998 när ECBS upprättades, ska bestämmas genom att varje nationell centralbank tilldelas en vikt i denna nyckel som motsvarar summan av …”. Andra stycket ska ersättas med följande: ”Procentsatserna ska avrundas nedåt eller uppåt till närmaste multipel av 0,0001 procentenheter.”

q)

I artikel 32.2 ska orden ”Om inte annat följer av artikel 32.3 skall summan av de monetära inkomsterna för varje nationell centralbank ...” ersättas med ”Summan av de monetära inkomsterna för varje nationell centralbank ska ...”, och i artikel 32.3 ska orden ”efter den tredje etappens början” ersättas med ”efter införandet av euron”.

r)

I artikel 34.2 ska de fyra första styckena utgå.

s)

I artikel 35.6 ska orden ”... fördragen och” införas före orden ”... denna stadga”.

t)

Artikel 37 ska upphöra att gälla, och efterföljande artiklar ska omnumreras i enlighet med detta.

u)

Artikel 41, numera artikel 40, ska ändras på följande sätt:

i)

I artikel 41.1, numera artikel 40.1, ska ordet ”rådet” ersättas med ”... Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ...”, orden ”... antingen genom beslut med kvalificerad majoritet på rekommendation ...” ersätts med ”... antingen genom beslut på rekommendation ...” och orden ”genom enhälligt beslut” ska utgå. Sista meningen ska utgå.

ii)

Följande nya artikel 40.2 ska införas, och nuvarande artikel 41.2 ska betecknas artikel 40.3:

”40.2.

Artikel 10.2 kan ändras genom ett beslut av Europeiska rådet vilket antas med enhällighet, antingen på rekommendation av Europeiska centralbanken och efter det att Europaparlamentet och kommissionen har hörts eller på rekommendation av kommissionen och efter det att Europaparlamentet och Europeiska centralbanken har hörts. Dessa ändringar träder i kraft först sedan de har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.”.

v)

I artikel 42, numera artikel 41, ska orden ”... omedelbart efter beslutet om tidpunkten för början av den tredje etappen ...” utgå och orden ”med kvalificerad majoritet” ska utgå.

w)

I artiklarna 43.1, 43.2 och 43.3, numera artiklarna 42.1, 42.2 och 42.3, ska hänvisningen till artikel 122 ersättas med en hänvisning till artikel 166a; i artikel 43.3, numera artikel 42.3, ska hänvisningen till artiklarna 34.2 och 50 utgå och i artikel 43.4, numera artikel 42.4 ska hänvisningen till artikel 10.1 ersättas med en hänvisning till artikel 10.2.

x)

I artikel 44, numera artikel 43, första stycket ska orden ”de av EMI:s uppgifter” ersättas med ”de av Europeiska monetära institutets tidigare uppgifter som avses i artikel 118a.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”, och orden i slutet ”under den tredje etappen” ska ersättas med ”efter införandet av euron”; i andra stycket ska hänvisningen till artikel 122 ersättas med en hänvisning till artikel 117a.

y)

I artikel 47.3, numera artikel 46.3, ska orden ”... i förhållande till valutorna eller den gemensamma valutan i medlemsstater utan undantag.” ersättas med ”... i förhållande till euron.”

z)

Artiklarna 50 och 51 ska upphöra att gälla, och efterföljande artiklar ska omnumreras i enlighet med detta.

aa)

I artikel 52, numera artikel 49, ska orden ”i enlighet med artikel 116a.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt” införas efter orden ”Efter den oåterkalleliga låsningen av växelkurserna ...”.

ab)

[Ingen ändring i den svenska versionen.]

12.   Protokollet om Europeiska investeringsbankens stadga ska ändras på följande sätt:

a)

I hela protokollet ska hänvisningar till en artikel i ”detta fördrag” eller ”fördraget” ersättas med en hänvisning till en artikel i ”fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”.

b)

I sista skälet i ingressen ska orden ”till detta fördrag” ersättas med ”till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”.

c)

I artikel 1 ska andra stycket utgå.

d)

I artikel 3 ska inledningsfrasen ersättas med följande: ”I enlighet med artikel 266 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna vara medlemmar i banken.”, och förteckningen över stater ska utgå.

e)

I artikel 4.1 ska beloppet för bankens kapital ersättas med ”164 808 169 000 EUR”, beloppen för följande medlemsstater ska ersättas med nedanstående, och andra stycket ska utgå:

Polen

3 411 263 500

Tjeckien

1 258 785 500

Ungern

1 190 868 500

Rumänien

863 514 500

Slovakien

428 490 500

Slovenien

397 815 000

Bulgarien

290 917 500

Litauen

249 617 500

Cypern

183 382 000

Lettland

152 335 000

Estland

117 640 000

Malta

69 804 000

f)

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 2 ska följande nya mening läggas till i slutet: ”Kontantinbetalningar får endast göras i euro.”.

ii)

I punkt 3 första stycket ska orden ”... gentemot dess långivare” utgå, och i andra stycket ska orden ”... och i de valutor banken behöver för att uppfylla dessa förpliktelser” utgå.

g)

Artiklarna 6 och 7 ska upphöra att gälla, och efterföljande artiklar ska omnumreras i enlighet med detta.

h)

Artikel 9, numera artikel 7, ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 2 ska orden ”..., särskilt med avseende på de syften som skall vara vägledande efter hand som den gemensamma marknaden förverkligas” ersättas med ”... i enlighet med unionens mål”.

ii)

I punkt 3 ska led b ersättas med ”b) i enlighet med artikel 9.1 fastställa de principer som ska gälla för finansieringsverksamheten inom ramen för bankens uppgift,”, led d ska ersättas med ”d) bevilja finansiering för investeringsverksamhet som helt eller delvis ska genomföras utanför medlemsstaternas territorier i enlighet med artikel 16.1”, och i led g ska ordet ”övriga” införas före ”befogenheter” och orden ”... som anges i artiklarna 4, 7, 14, 17, 26 och 27” ersättas med ”... som det tilldelas genom denna stadga”.

i)

Artikel 10, numera artikel 8, ska ändras på följande sätt:

i)

Tredje meningen ska utgå.

ii)

Följande två nya stycken ska införas:

”För kvalificerad majoritet ska det krävas 18 röster och 68 % av det tecknade kapitalet.

Att personligen närvarande eller företrädda ledamöter avstår från att rösta ska inte hindra att beslut som kräver enhällighet antas.”

j)

Artikel 11, numera artikel 9, ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 första stycket ska ersättas med följande:

12.”1.   Styrelsen ska besluta om att bevilja finansiering, särskilt i form av lån och garantier, samt om att ta upp lån; den ska fastställa räntesatserna för beviljade lån samt provisioner och andra avgifter. Den kan på grundval av ett beslut som fattas med kvalificerad majoritet delegera vissa av sina befogenheter till direktionen. Den ska fastställa villkoren och formerna för denna delegering samt övervaka dess genomförande.

Styrelsen ska se till att banken förvaltas enligt sunda principer; den ska se till att banken leds i överensstämmelse med bestämmelserna i fördragen, denna stadga samt de allmänna riktlinjer som fastställts av bankens råd.”

ii)

Punkt 2 sjätte stycket ska ersättas med följande:

”Reglerna för deltagande i styrelsens sammanträden samt de bestämmelser som ska gälla för suppleanter och adjungerade experter ska anges i arbetsordningen.”

iii)

I punkt 5 andra meningen ska ordet ”enhälligt” utgå.

k)

Artikel 13, numera artikel 11, ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 3 andra stycket ska orden ”... beviljande av lån” ersättas med ”... beviljande av finansiering, särskilt i form av lån”.

ii)

I punkt 4 ska orden ”... över förslag till beviljande av lån och garantier samt över förslag till upptagande av lån.” ersättas med ”... över förslag till upptagande av lån och beviljande av finansiering, särskilt i form av lån och garantier.”.

iii)

I punkt 7 första meningen ska orden ”tjänstemän och övriga anställda” ersättas med ”personal”. I slutet ska följande mening läggas till: ”Arbetsordningen ska ange vilket organ som ska ha befogenhet att anta de bestämmelser som ska gälla för personalen.”

l)

Artikel 14, numera artikel 12, ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 ska ordet ”tre” ersättas med ”sex” och orden ”... skall varje år pröva om bankens verksamhet bedrivits enligt gällande regler och om räkenskaperna förts i föreskriven ordning” ersättas med ”... ska kontrollera att bankens verksamhet följer bästa bankpraxis samt ansvara för bankens revision”.

ii)

Punkt 2 ska ersättas med följande tre nya punkter:

”2.   Den kommitté som avses i punkt 1 ska varje år undersöka om bankens verksamhet bedrivits enligt gällande regler och om räkenskaperna förts i föreskriven ordning. Den ska därför kontrollera att bankens verksamhet har bedrivits med respekt för de formkrav och förfaranden som föreskrivs i denna stadga och i arbetsordningen.

3.   Den kommitté som avses i punkt 1 ska intyga att redovisningarna och all finansiell information i de årsräkenskaper som upprättas av styrelsen ger en rättvisande bild av bankens finansiella situation, vad gäller både tillgångar och skulder, samt av resultatet av dess verksamhet och kassaflödet för räkenskapsåret i fråga.

4.   Arbetsordningen ska ange vilka kvalifikationer ledamöterna i den kommitté som avses i punkt 1 ska ha samt fastställa villkor och former för kommitténs verksamhet.”

m)

I artikel 15, numera artikel 13, ska orden ”sedelutgivande banken” ersättas med ”nationella centralbanken”.

n)

Artikel 18, numera artikel 16, ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 första stycket ska orden ”... bevilja lån” ersättas med ”... bevilja finansiering, särskilt i form av lån och garantier”, ordet ”investeringsprojekt” ska ersättas med ”investeringar”, och ordet ”europeiska” ska utgå. I andra stycket ska orden ”... ett undantag som bankens råd enhälligt medgivit” ersättas med ”... beslut med kvalificerad majoritet av bankens råd”, orden ”lån för investeringsprojekt” ersättas med ”finansiering av investeringsprojekt”, och ordet ”europeiska” ska utgå.

ii)

I punkt 3 ska ordet ”projektet” ersättas med ”investeringen”, och följande ord ska läggas till i slutet: ”eller gäldenärens ekonomiska soliditet”, och följande nya andra stycke ska läggas till:

”Om det krävs för genomförandet av den verksamhet som anges i artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska styrelsen dessutom, i enlighet med de principer som bankens råd har fastställt i enlighet med artikel 7.3 b, med kvalificerad majoritet fastställa villkoren och formerna för all finansiering som har en särskild riskprofil och som av detta skäl anses utgöra en särskild verksamhet.”

iii)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

12.”5.   Den totala utestående summan av lån och garantier som beviljats av banken ska inte överstiga 250 % av det tecknade kapitalet, reserverna, de provisioner som inte använts samt överskottet i resultaträkningen. Det sammanlagda beloppet för de berörda posterna ska beräknas efter avdrag med ett belopp motsvarande det tecknade kapitalet, oavsett om det har inbetalats eller inte, med avseende på varje deltagande från bankens sida.

Det belopp som utbetalas för bankens deltagande får sammanlagt aldrig överstiga den inbetalda delen av kapitalet, reserverna, de provisioner som inte använts samt överskottet i resultaträkningen.

I undantagsfall ska bankens särskilda verksamheter, så som de fastställts av bankens råd och styrelse i enlighet med punkt 3, tilldelas särskilda anslag ur reserverna.

Denna punkt ska även tillämpas på bankens sammanställda redovisning.”

o)

I artikel 19.1, numera artikel 17.1, ska ordet ”garantiprovisionerna” ersättas med ”provisionerna och övriga avgifter”, och orden ”och risker” ska införas efter ”täcka sina kostnader”. I artikel 19.2 ska ordet ”finansieringsprojektets” ersättas med ”investeringens”.

p)

Artikel 20, numera artikel 18, ska ändras på följande sätt:

i)

I inledningsfrasen ska orden ”låne- och garantiverksamhet” ersättas med ”finansieringsverksamhet”.

ii)

Punkt 1 a ska ha följande lydelse: ”när betalningar av ränta och amortering i fråga om investeringar som har genomförts av företag inom produktionssektorn säkerställs genom verksamhetens avkastning eller, i fråga om andra investeringar, genom en förbindelse tecknad av den stat i vilken investeringen görs eller på annat sätt, och”, och i led b ska ordet ”projektets” ersättas med ”investeringens”.

iii)

I punkt 2 ska följande nya andra stycke läggas till:

”Om det krävs för genomförandet av den verksamhet som anges i artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska styrelsen emellertid, i enlighet med de principer som bankens råd har fastställt i enlighet med artikel 7.3 b, med kvalificerad majoritet fastställa villkoren och formerna för ett förvärv av aktier i ett kommersiellt företag, i allmänhet som ett komplement till ett lån eller en garanti, om detta är nödvändigt för att finansiera en investering eller ett program.”

iv)

I punkt 6 ska orden ”projekt” och ”projektet” ersättas med ”investering” respektive ”investeringen”.

v)

Följande nya punkt 7 ska läggas till:

”7.   Som ett komplement till sin låneverksamhet får banken tillhandahålla tekniska tjänster enligt de villkor och närmare bestämmelser som bankens råd fastställer med kvalificerad majoritet och med iakttagande av denna stadga.”

q)

Artikel 21, numera artikel 19, ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Varje företag eller offentligt eller privat organ får vända sig direkt till banken med ansökningar om finansiering. Ansökningar kan även lämnas antingen genom kommissionen eller genom den medlemsstat på vars territorium investeringen ska genomföras.”

ii)

I punkt 2 ska ordet ”projektet” ersättas med ”investeringen”.

iii)

I punkterna 3 och 4 första meningen ska orden ”låne- eller garantiansökningar” ersättas med ”finansieringsverksamhet”.

iv)

I punkt 4 första meningen ska hänvisningen till artikel 20 ersättas med en hänvisning till artiklarna 18–20, numera artiklarna 16–18. I punkt 4 andra meningen ska orden ”att lånet eller garantin beviljas” ersättas med ”finansieringen” och orden ”ett utkast till avtal” ersättas med ”motsvarande förslag”. I sista meningen ska orden ”lånet eller garantin” ersättas med ”finansieringen”.

v)

I punkterna 5, 6 och 7 ska orden ”lån eller garanti” ersättas med ”finansiering”.

vi)

Följande nya punkt 8 ska läggas till:

”8.   Om en omstrukturering av en finansieringsverksamhet som avser godkända investeringar är berättigad för att skydda bankens rättigheter och intressen, ska direktionen omedelbart vidta de nödåtgärder som den anser nödvändiga, under förutsättning att den omedelbart redogör för dessa inför styrelsen.”

r)

I artikel 22, numera artikel 20, ska ordet ”internationella” utgå i punkt 1, och punkt 2 ska ersättas med följande:

12.”2.   Banken får ta upp lån på medlemsstaternas kapitalmarknad inom ramen för den lagstiftning som gäller för dessa marknader.

De behöriga myndigheterna i en medlemsstat med undantag enligt artikel 116a.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får motsätta sig detta endast om allvarliga störningar kan befaras på denna stats kapitalmarknad.”

s)

I artikel 23.1 b, numera artikel 21.1 b, ska orden ”... som utfärdats av banken eller av dess låntagare” utgå, och i punkt 3 ska orden ”sedelutgivande bank” ersättas med ”nationell centralbank”.

t)

I artikel 25.1 första meningen, numera artikel 23.1 första meningen, ska orden ”i en medlemsstats valuta till en annan medlemsstats valuta” ersättas med ”till en av valutorna i de medlemsstater som inte har euron som valuta”, och i punkt 2 ska orden: ”... sina tillgångar i en medlemsstats valuta ...” ersättas med ”... tillgångar som den innehar i valutan i en av de medlemsstater som inte har euron som valuta ...”. I punkt 3 ska orden ”i guld eller inkonvertibla valutor” utgå. I punkt 4 ska ordet ”projekt” ersättas med ”investeringar”.

u)

I artikel 26, numera artikel 24, ska orden ”..., sina särskilda lån” utgå.

v)

I artikel 27.2, numera artikel 25.2, ska följande mening läggas till i slutet: ”Den ska sörja för att personalens rättigheter skyddas.”

w)

I artikel 29, numera artikel 27, första stycket ska ordet ”domstolen” ersättas med ”Europeiska unionens domstol”, och följande mening ska läggas till: ”Banken får i avtal föreskriva ett skiljedomsförfarande”. I andra stycket ska orden ”eller föreskriva ett skiljedomsförfarande” utgå.

x)

Artikel 30, numera artikel 28, ska ersättas med följande:

”Artikel 28

1.   Bankens råd kan med enhällighet besluta att upprätta filialer eller andra enheter vilka ska vara juridiska personer och ha ekonomisk självbestämmanderätt.

2.   Bankens råd ska med enhällighet anta stadgar för de filialer och enheter som avses i punkt 1. I stadgarna ska särskilt fastställas filialernas och enheternas mål, struktur, kapital, medlemsregler, säte, finansiella medel, interventionsmöjligheter och förfarande vid revision samt deras förhållande till bankens organ.

3.   Banken har behörighet att delta i förvaltningen av dessa filialer och enheter och bidra till deras tecknade kapital upp till det belopp som bankens råd med enhällighet bestämmer.

12.4.   Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska tillämpas på de filialer och enheter som avses i punkt 1 i den mån de faller under unionsrätten, på ledamöterna i deras organ då de fullgör sina uppgifter och på deras personal enligt samma villkor som gäller för banken.

Utdelningar, kapitalvinster och övriga inkomster från sådana filialer och enheter som andra medlemmar än Europeiska unionen och banken har rätt till, ska dock vara underkastade tillämplig skattelagstiftning.

5.   Europeiska unionens domstol har behörighet att inom de gränser som fastställs i det följande pröva tvister om åtgärder som antagits av organ som tillhör en filial eller enhet som omfattas av unionsrätten. Sådana åtgärder får överklagas av varje medlem i en sådan filial eller enhet i egenskap av medlem eller av medlemsstaterna enligt villkoren i artikel 230 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.   Bankens råd kan med enhällighet besluta att personalen vid de filialer och enheter som faller under unionsrätten ska omfattas av samma anställningsvillkor som gäller för banken med iakttagande av deras respektive interna förfaranden.”

13.   Protokollet om lokalisering av säten för Europeiska gemenskapernas institutioner och vissa av deras organ och enheter samt för Europol ska ändras på följande sätt:

a)

I protokollets titel och ingress ska ordet ”, byråer” införas efter ”organ” och i protokollets titel ska orden ”samt för Europol” utgå.

b)

I ingressens första skäl ska hänvisningen till fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen ersättas med en hänvisning till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och hänvisningen till artikel 77 i fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen ska utgå. Andra skälet ska utgå.

c)

I led d ska hänvisningen till förstainstansrätten utgå.

d)

I led i ska hänvisningen till Europeiska monetära institutet utgå.

14.   Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier ska ändras på följande sätt:

a)

I första skälet i ingressen ska hänvisningen till artikel 28 i fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna ersättas med en hänvisning till artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 191 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, nedan kallad Euratom, och orden ”dessa gemenskaper och Europeiska investeringsbanken” ska ersättas med ”Europeiska unionen och Euratom”.

b)

Artikel 5 ska upphöra att gälla, och efterföljande artiklar ska omnumreras i enlighet med detta.

c)

I artikel 7, numera artikel 6, ska punkt 2 utgå och punkt 1 ska vara onumrerad.

d)

I artikel 13, numera artikel 12, ska orden i slutet ”... enligt de villkor och det förfarande som rådet på förslag från kommissionen har fastställt” ersättas med ”... enligt de villkor och det förfarande som Europaparlamentet och rådet har fastställt genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört de berörda institutionerna”.

e)

I artikel 15, numera artikel 14, ska orden i början av meningen ”Rådet skall enhälligt och på förslag från kommissionen fastställa ...” ersättas med ”Europaparlamentet och rådet ska, genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört de berörda institutionerna, fastställa ...”.

f)

I artikel 16, numera artikel 15, ska orden i början av meningen ”Rådet skall på förslag från kommissionen ...” ersättas med ”Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ...”.

g)

I artikel 21, numera artikel 20, ska orden ”... samt på förstainstansrättens ledamöter och justitiesekreterare, ...” utgå.

h)

I artikel 23, numera artikel 22, ska sista stycket utgå.

i)

Slutformuleringen ”TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.”, datumet och förteckningen över signatärer ska utgå.

15.   Protokollet om konvergenskriterier enligt artikel 121 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ska ändras på följande sätt:

a)

I protokollets titel ska orden ”enligt artikel 121 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen” utgå.

b)

I första skälet i ingressen ska orden ”... då den beslutar om övergång till den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen ...” ersättas med ”... då den beslutar att avskaffa undantagen för medlemsstater med undantag ...”.

c)

I artikel 3 andra meningen ska orden ”... i förhållande till någon annan medlemsstats valuta under denna period.” ersättas med ”... i förhållande till euron under denna period.”.

d)

I artikel 6 ska orden ”EMI eller” utgå.

e)

[Ingen ändring i den svenska versionen.]

16.   Protokollet om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska ändras på följande sätt:

a)

I hela protokollet ska orden ”… gå över till den tredje etappen ...” eller ”... gå över till den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen ...” ersättas med ”... införa euron ...”. Orden ”... går över till den tredje etappen ...” ska ersättas med ”... inför euron ...”. Orden ”... under den tredje etappen ...” ska ersättas med ”... efter införandet av euron ...”.

b)

I ingressen ska följande nya andra skäl införas:

”SOM BEAKTAR att Förenade kungarikets regering den 16 oktober 1996 och den 30 oktober 1997 anmälde till rådet att den inte har för avsikt att delta i den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen,”.

c)

I punkt 1 ska första och tredje styckena utgå.

d)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Punkterna 3–8 och 10 ska tillämpas på Förenade kungariket, med beaktande av den anmälan som Förenade kungarikets regering lämnade till rådet den 16 oktober 1996 och den 30 oktober 1997.”

e)

Punkt 3 ska utgå, och efterföljande punkter ska omnumreras i enlighet med detta.

f)

Punkt 5, numera punkt 4, ska ändras på följande sätt:

i)

I första meningen ska uppräkningen av artiklar ersättas med ”Artiklarna 245a.2, med undantag av första och sista meningen, 245a.5, 97b andra stycket, 104.1, 104.9 och 104.11, 105.1–5, 106, 108, 109, 110, 111a, 115c, 117a.3, 188o samt 245b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ...”.

ii)

Följande nya andra mening ska införas: ”Detsamma gäller artikel 99.2 i detta fördrag vad avser antagandet av de delar av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken som rör euroområdet generellt.”

g)

I punkt 6, numera punkt 5, ska följande nya första stycke införas: ”Förenade kungariket ska bemöda sig om att undvika ett alltför stort underskott i den offentliga sektorns finanser.” och i början av efterföljande stycke ska artikelnumret ”116.4,” utgå.

h)

I punkt 7, numera punkt 6, ska första stycket ersättas med följande: ”6. Förenade kungarikets rösträtt ska inte gälla i fråga om sådana rådsakter som avses i de artiklar som räknas upp i punkt 4 och i de fall som avses i artikel 116a.4 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 116a.4 andra stycket i fördraget ska därför tillämpas.” I andra stycket ska orden ”och 123.1” utgå.

i)

I punkt 9 a, numera punkt 8 a, ska orden ”gå över till den etappen” ersättas med ”införa euron”.

j)

I punkt 10, numera punkt 9, ska det inledande stycket ersättas med: ”Förenade kungariket får när som helst anmäla att det har för avsikt att införa euron. I så fall ska följande gälla: ... .” I led a ska hänvisningen till artikel 122.2 ersättas med en hänvisning till artikel 117a.1 och 117a.2.

k)

I punkt 11, numera punkt 10, ska orden ”och 116.3” utgå och orden i slutet ”... inte går över till den tredje etappen.” ersättas med ”... inte inför euron.”.

17.   Protokollet om vissa bestämmelser angående Danmark ska ändras på följande sätt:

a)

I ingressen ska första skälet utgå. I andra skälet, numera första skälet, ska orden ”... Danmark deltar i den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen,” ersättas med ”... Danmark avstår från sitt undantag,”. Följande nya andra led ska införas: ”SOM TAR HÄNSYN TILL att den danska regeringen den 3 november 1993 till rådet anmälde sin avsikt att inte delta i den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen,”.

b)

Punkterna 1 och 3 ska utgå, och övriga punkter ska omnumreras i enlighet med detta.

c)

I punkt 2, numera punkt 1, ska första meningen ersättas med ”Danmark ska medges undantag, med hänsyn till den danska regeringens anmälan av den 3 november 1993 till rådet.”

d)

I punkt 4, numera punkt 2, ska hänvisningen till artikel 122.2 ersättas med en hänvisning till artikel 117a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

18.   Protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar ska ändras på följande sätt:

a)

I protokollets titel ska orden ”... införlivande av Schengenregelverket ...” ersättas med ”... Schengenregelverket införlivat ...”.

b)

Ingressen ska ändras på följande sätt:

i)

I första skälet i ingressen ska de sista orden ”... syftar till att förstärka den europeiska integrationen och särskilt till att göra det möjligt för Europeiska unionen att snabbare utvecklas till ett område med frihet, säkerhet och rättvisa,” ersättas med ”... har införlivats inom Europeiska unionens ramar genom Amsterdamfördraget av den 2 oktober 1997,”.