12006E285

Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen (konsoliderad version) - Sjätte delen - Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser - Artikel 285

Europeiska unionens officiella tidning nr C 321 E , 29/12/2006 s. 0171 - 0171
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 325 , 24/12/2002 s. 0147 - Konsoliderad version
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0294 - Konsoliderad version


Artikel 285

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken skall rådet enligt förfarandet i artikel 251 besluta om åtgärder för att framställa sådan statistik som behövs för gemenskapens verksamhet.

2. Framställningen av gemenskapsstatistik skall uppfylla krav på opartiskhet, tillförlitlighet, objektivitet, vetenskapligt oberoende, kostnadseffektivitet och insynsskydd för statistiska uppgifter; den får inte innebära en alltför stor belastning för de ekonomiska aktörerna.

--------------------------------------------------