12006E061

Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen (konsoliderad version) - Tredje delen - Gemenskapens politik - AVDELNING IV - Visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer - Artikel 61

Europeiska unionens officiella tidning nr C 321 E , 29/12/2006 s. 0065 - 0066
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 325 , 24/12/2002 s. 0057 - Konsoliderad version
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0200 - Konsoliderad version


Artikel 61

För att gradvis upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa skall rådet

a) inom fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande besluta om åtgärder som syftar till att säkerställa den fria rörligheten för personer i enlighet med artikel 14, och i samband därmed besluta om direkt relaterade stödåtgärder avseende kontroller vid yttre gränser, asyl och invandring i enlighet med bestämmelserna i artikel 62.2 och 62.3 och artikel 63.1 a och 63.2 a samt om åtgärder för att förebygga och bekämpa brottslighet i enlighet med bestämmelserna i artikel 31 e i Fördraget om Europeiska unionen,

b) besluta om andra åtgärder som rör asyl, invandring och skydd av rättigheter för medborgare i tredje land, i enlighet med bestämmelserna i artikel 63,

c) besluta om åtgärder som rör civilrättsligt samarbete, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 65,

d) besluta om lämpliga åtgärder för att främja och stärka administrativt samarbete, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 66,

e) besluta om åtgärder som rör polissamarbete och straffrättsligt samarbete för att uppnå en hög säkerhetsnivå genom att förebygga och bekämpa brottslighet inom unionen i enlighet med bestämmelserna i Fördraget om Europeiska unionen.

--------------------------------------------------