12006E055

Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen (konsoliderad version) - Tredje delen - Gemenskapens politik - AVDELNING III - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Kapitel 3 - Tjänster - Artikel 55

Europeiska unionens officiella tidning nr C 321 E , 29/12/2006 s. 0063 - 0063
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 325 , 24/12/2002 s. 0056 - Konsoliderad version
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0198 - Konsoliderad version
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 224 , 31/08/1992 s. 0024 - Konsoliderad version
(EEG-fördraget - ingen officiell publikation tillgänglig)


Artikel 55

Bestämmelserna i artiklarna 45–48 skall tillämpas på de sakområden som regleras i detta kapitel.

--------------------------------------------------