12006E/APP/03

Ändringar av primärrätten med anledning av republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen - III. Protokoll om Domstolens stadga

Europeiska unionens officiella tidning nr C 321 E , 29/12/2006 s. 0329 - 0329


ÄNDRINGAR AV PRIMÄRRÄTTEN MED ANLEDNING AV REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

Till följd av ikraftträdandet av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen skall följande artiklar ändras på följande sätt:

III. PROTOKOLL OM DOMSTOLENS STADGA

1. Artikel 9 första stycket skall ersättas med följande:

"Den nytillsättning av en del av domartjänsterna som skall äga rum vart tredje år skall avse omväxlande fjorton och tretton domare."

2. Artikel 48 skall ersättas med följande:

"Förstainstansrätten skall ha tjugosju domare."

--------------------------------------------------