12006E/APP/02

Ändringar av primärrätten med anledning av republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen - II. Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Europeiska unionens officiella tidning nr C 321 E , 29/12/2006 s. 0327 - 0329


ÄNDRINGAR AV PRIMÄRRÄTTEN MED ANLEDNING AV REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

Till följd av ikraftträdandet av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen skall följande artiklar ändras på följande sätt:

II. FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1. I artikel 57.1 skall sista meningen ersättas med följande:

"I fråga om restriktioner som är i kraft enligt nationell lagstiftning i Bulgarien, Estland och Ungern skall det relevanta datumet vara den 31 december 1999."

2. Artikel 189 andra stycket skall ersättas med följande:

"Antalet ledamöter i Europaparlamentet får inte överstiga 736."

3. Med verkan från och med början av perioden 2004–2014 skall artikel 190.2 första stycket ersättas med följande:

"2. I varje medlemsstat skall följande antal företrädare i Europaparlamentet väljas:

Belgien | 22 |

Bulgarien | 17 |

Tjeckien | 22 |

Danmark | 13 |

Tyskland | 99 |

Estland | 6 |

Grekland | 22 |

Spanien | 50 |

Frankrike | 72 |

Irland | 12 |

Italien | 72 |

Cypern | 6 |

Lettland | 8 |

Litauen | 12 |

Luxemburg | 6 |

Ungern | 22 |

Malta | 5 |

Nederländerna | 25 |

Österrike | 17 |

Polen | 50 |

Portugal | 22 |

Rumänien | 33 |

Slovenien | 7 |

Slovakien | 13 |

Finland | 13 |

Sverige | 18 |

Förenade kungariket | 72" |

4. I artikel 205.2 skall första stycket kompletteras med följande uppgifter:

"Bulgarien | 10 |

Rumänien | 14" |

5. I artikel 205.2 skall andra och tredje styckena ersättas med följande:

"Rådets beslut skall fattas med minst 255 röster från majoriteten av medlemsstaterna när beslutet enligt detta fördrag skall fattas på förslag från kommissionen.

I andra fall skall rådets beslut fattas med minst 255 röster från minst två tredjedelar av medlemsstaterna."

6. I artikel 258 skall andra stycket kompletteras med följande uppgifter:

"Bulgarien | 12 |

Rumänien | 15" |

7. I artikel 263 skall tredje stycket kompletteras med följande uppgifter:

"Bulgarien | 12 |

Rumänien | 15" |

8. I artikel 299.1 skall förteckningen över medlemsstaterna kompletteras med Republiken Bulgarien och Rumänien.

9. Artikel 314 andra stycket skall ersättas med följande:

"Till följd av anslutningsfördragen är även de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, grekiska, iriska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska och ungerska texterna giltiga."

--------------------------------------------------