12003TN13/07

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga XIII: Förteckning enligt artikel 24 i anslutningsakten: Slovenien - 7. Socialpolitik och sysselsättning

Europeiska unionens officiella tidning nr L 236 , 23/09/2003 s. 0910 - 0911


7. SOCIALPOLITIK OCH SYSSELSÄTTNING

1. 31986 L 0188: Rådets direktiv 86/188/EEG av den 12 maj 1986 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för buller i arbetet (EGT L 137, 24.5.1986, s. 28), ändrat genom

- 31998 L 0024: Rådets direktiv 98/24/EG av den 7.4.1998 (EGT L 131, 5.5.1998, s. 11)

I Slovenien skall direktiv 86/188/EEG inte tillämpas fram till och med den 31 december 2005.

Från och med anslutningen och fram till slutet av den ovannämnda perioden skall Slovenien regelbundet lämna kommissionen uppdaterad information om tidsplanen och de åtgärder som vidtagits för att garantera efterlevnaden av direktivet.

2. 31991 L 0322: Kommissionens direktiv 91/322/EEG av den 29 maj 1991 om fastställande av indikativa gränsvärden vid genomförande av rådets direktiv 80/1107/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet (EGT L 177, 5.7.1991, s. 22).

I Slovenien skall direktiv 91/322/EEG inte tillämpas fram till och med den 31 december 2005.

Från och med anslutningen och fram till slutet av den ovannämnda perioden skall Slovenien regelbundet lämna kommissionen uppdaterad information om tidsplanen och de åtgärder som vidtagits för att garantera efterlevnaden av direktivet.

3. 31998 L 0024: Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 131, 5.5.1998, s. 11).

I Slovenien skall direktiv 98/24/EG inte tillämpas fram till och med den 31 december 2005.

Från och med anslutningen och fram till slutet av den ovannämnda perioden skall Slovenien regelbundet lämna kommissionen uppdaterad information om tidsplanen och de åtgärder som vidtagits för att garantera efterlevnaden av direktivet.

4. 32000 L 0039: Kommissionens direktiv 2000/39/EG av den 8 juni 2000 om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförandet av rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (EGT L 142, 16.6.2000, s. 47).

I Slovenien skall direktiv 2000/39/EG inte tillämpas fram till och med den 31 december 2005.

Från och med anslutningen och fram till slutet av den ovannämnda perioden skall Slovenien regelbundet lämna kommissionen uppdaterad information om tidsplanen och de åtgärder som vidtagits för att garantera efterlevnaden av direktivet.

5. 32000 L 0054: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG av den 18 september 2000 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agens i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 262, 17.10.2000, s. 21).

I Slovenien skall direktiv 2000/54/EG inte tillämpas fram till och med den 31 december 2005.

Från och med anslutningen och fram till slutet av den ovannämnda perioden skall Slovenien regelbundet lämna kommissionen uppdaterad information om tidsplanen och de åtgärder som vidtagits för att garantera efterlevnaden av direktivet.

--------------------------------------------------