12003TN11/APP/C

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga XI: Förteckning enligt artikel 24 i anslutningsakten: Malta - Tillägg C

Europeiska unionens officiella tidning nr C 227 E , 23/09/2003 s. 0762 - 0762
Europeiska unionens officiella tidning nr L 236 , 23/09/2003 s. 0874 - 0874


Tillägg C

som avses i kapitel 4, avsnitt B, delavsnitt I, punkt 2 i bilaga XI [*]

Förteckning över anläggningar med icke inredda burar som omfattas av övergångsarrangemang (direktiv 1999/74/EG, artikel 5.1.4 och 5.1.5)

DJURENS VÄLBEFINNANDE

Nr | Anläggningens namn | Tillstånd nr | Antal värphöns |

1 | Gauci M'Louise | PBLM051 | (11000) Endast de burar som uppfyller kraven i övergångsbestämmelsen omfattas |

2 | Micallef Paul | PBLM064 | 8000 |

3 | Vella Samuel | PBLM079 | 9500 |

4 | Mifsud Jude | PBLM065 | 7100 |

5 | Zammit Francis | PBLM081 | 500 |

6 | Camilleri Anna | PLM007 | 2200 |

7 | Vella Joseph | PLG018 | 2670 |

8 | Busuttil | PBLM024 | (6000) Endast de burar som installerades under 2000 och som uppfyller kraven i övergångsbestämmelsen omfattas |

9 | Gatt Victor | PLG008 | 12200 |

10 | Grech Saviour | PBLM053 | 1698 |

11 | Lumach Co Ltd | PLM016 | 15000 |

12 | Vella Kalcidon | PLM024 | 9000 |

[*] För texten till bilaga XI, se EUT L 236, 23.9.2003, s. 859.

--------------------------------------------------