12003T/TXT

Fördrag mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 236 , 23/09/2003 s. 0017 - 0930


Fördrag

mellan

Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(Europeiska unionens medlemsstater)

och

Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien

om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

IRLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

MALTAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

SOM GEMENSAMT ÖNSKAR fullfölja förverkligandet av målen i de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att i fördragens anda fortsätta att utveckla en allt fastare sammanslutning mellan Europas folk på den grund som redan är lagd,

SOM BEAKTAR att artikel 49 i Fördraget om Europeiska unionen ger europeiska stater möjlighet att bli medlemmar i unionen,

SOM BEAKTAR att Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien har ansökt om medlemskap i unionen,

SOM BEAKTAR att Europeiska unionens råd, efter att ha hört kommissionen och inhämtat Europaparlamentets samtycke, uttalat sig för att dessa stater skall bli medlemmar,

HAR BESLUTAT att genom en gemensam överenskommelse fastställa vilka villkor som skall gälla för denna anslutning och vilka anpassningar som skall göras i de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och har för detta ändamål som befullmäktigade utsett:

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,

Guy Verhofstadt

Premiärminister

Louis Michel

Vice premiärminister och utrikesminister

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

Václav Klaus

President

Vladimír Špidla

Premiärminister

Cyril Svoboda

Vice premiärminister och utrikesminister

Pavel Telička

Chef för Republiken Tjeckiens delegation vid förhandlingarna om anslutning till Europeiska unionen och ambassadör och chef för Republiken Tjeckiens beskickning vid Europeiska gemenskaperna

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

Anders Fogh Rasmussen

Statsminister

Per Stig Møller

Utrikesminister

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

Gerhard Schröder

Förbundskansler

Joseph Fischer

Förbundsutrikesminister samt ställföreträdande förbundskansler

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

Arnold Rüütel

President

Kristiina Ojuland

Utrikesminister

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

Konstantinos Simitis

Premiärminister

Giorgos Papandreou

Utrikesminister

Tassos Giannitsis

Biträdande utrikesminister

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

José Maria Aznar López

Ministerpresident

Ana Palacio Vallelersundi

Utrikesminister

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

Jean-Pierre Raffarin

Premiärminister

Dominique Galouzeau De Villepin

Utrikesminister

Noëlle Lenoir

Biträdande utrikesminister, med ansvar för Europafrågor

IRLANDS PRESIDENT,

Bertie Ahern

Premiärminister (Taoiseach)

Brian Cowen

Utrikesminister

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

Silvio Berlusconi

Premiärminister

Franco Frattini

Utrikesminister

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

Tassos Papadopoulos

President

George Iacovou

Utrikesminister

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

Vaira Vīķe -Freiberga

President

Einars Repše

Premiärminister

Sandra Kalniete

Utrikesminister

Andris Ķesteris

Chefsförhandlare för Republiken Lettlands anslutning till Europeiska unionen, biträdande statssekreterare vid Utrikesdepartementet

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

Algirdas Mykolas Brazauskas

Premiärminister

Antanas Valionis

Utrikesminister

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

Jean-Claude Juncker

Premiärminister, Ministre d'Etat

Lydie Polfer

Utrikes- och utrikeshandelsminister

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

Dr. Péter Medgyessy

Premiärminister

László Kovács

Utrikesminister

Endre Juhász

Republiken Ungerns ambassadör vid Europeiska unionen, Chefsförhandlare för Republiken Ungerns anslutning till Europeiska unionen

MALTAS PRESIDENT,

The Hon Edward Fenech Adami

Premiärminister

The Hon Joe Borg

Utrikesminister

Richard Cachia Caruana

Chef för förhandlingsdelegationen

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

Jan Pieter Balkenende

Premiärminister

Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer

Utrikesminister

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

Wolfgang Schüssel

Förbundskansler

Benita Ferrero-Waldner

Förbundsutrikesminister

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

Leszek Miller

Premiärminister

Włodzimierz Cimoszewicz

Utrikesminister

Danuta Hübner

Statssekreterare vid utrikesministeriet

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

José Manuel Durão Barroso

Premiärminister

António Martins da Cruz

Utrikesminister

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

Janez Drnovšek

President

Anton Rop

Premiärminister

Dimitrij Rupel

Utrikesminister

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

Rudolf Schuster

President

Mikuláš Dzurinda

Premiärminister

Eduard Kukan

Utrikesminister

Ján Figeľ

Chehfsförhandlare för Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

Paavo Lipponen

Statsminister

Jari Vilén

Utrikeshandelsminister

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

Göran Persson

Statsminister

Anna Lindh

Utrikesminister

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

The Rt. Hon Tony Blair

Premiärminister

The Rt. Hon Jack Straw

Utrikes- och samväldesminister

SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

1. Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien blir härmed medlemmar i Europeiska unionen och parter i de fördrag som ligger till grund för unionen, enligt den lydelse som fördragen har efter ändringar och tillägg.

2. Villkoren för anslutningen och de anpassningar i unionens grundläggande fördrag som den medför anges i den anslutningsakt som finns bifogad detta fördrag. Bestämmelserna i anslutningsakten skall utgöra en integrerad del av detta fördrag.

3. De bestämmelser i fördragen enligt punkt 1 som gäller rättigheter och skyldigheter för medlemsstaterna eller uppgifter och befogenheter för unionens institutioner skall tillämpas på detta fördrag.

Artikel 2

1. Detta fördrag skall ratificeras av de höga fördragsslutande parterna i enlighet med deras respektive konstitutionella krav. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Italiens regering senast den 30 april 2004.

2. Detta fördrag träder i kraft den 1 maj 2004 förutsatt att alla ratifikationsinstrument har deponerats före den dagen.

Om någon av de stater som anges i artikel 1.1 inte deponerar sitt ratifikationsinstrument i rätt tid skall fördraget träda i kraft för de stater som har deponerat sina instrument. I så fall skall Europeiska unionens råd genom enhälligt beslut omedelbart göra de nödvändiga anpassningarna av artikel 3 i detta fördrag, av artiklarna 1, 6.6, 11-15, 18, 19, 25, 26, 29-31, 33-35, 46-49, 58 och 61 i anslutningsakten, av bilagorna II-XV, av tilläggen till den akten samt av protokollen 1-10 som bifogats denna. Rådet kan också genom enhälligt beslut upphäva eller ändra sådana bestämmelser i anslutningsakten och dess bilagor, tillägg och protokoll som uttryckligen hänvisar till en stat som inte har deponerat sitt ratifikationsinstrument.

3. Trots vad som föreskrivs i punkt 2 kan unionens institutioner före anslutningen besluta åtgärder enligt artiklarna 6.2 andra stycket, 6.6 andra stycket, 6.7 andra och tredje styckena, 6.8 andra och tredje styckena, 6.9 tredje stycket, 21, 23, 28.1, 32.5, 33.1, 33.4, 33.5, 38, 39, 41, 42 och 55-57 i anslutningsakten, bilagorna III-XIV till den akten samt protokoll 2, artikel 6 i protokoll 3, artikel 2.2 i protokoll 4, protokoll 8 och artiklarna 1, 2 och 4 i protokoll 10 som bifogats denna. Dessa åtgärder skall träda i kraft under förutsättning att detta fördrag träder i kraft och då samtidigt med fördraget.

Artikel 3

Detta fördrag, som har upprättats i ett enda original på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, skall deponeras i arkiven hos Italiens regering, som skall överlämna en bestyrkt kopia till var och en av de andra signatärmakternas regeringar.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Sutartį.FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.Udfærdiget i Athen den sekstende april to tusind og tre.Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei.Sõlmitud kuueteistkümnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.Έγινε στην Αθήνα, στις δέκα έξι Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three.Fait à Athènes, le seize avril deux mille trois.Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle a trí.Fatto a Atene, addi' sedici aprile duemilatre.Atēnās, divi tūkstoši trešā gada sešpadsmitajā aprīlī.Priimta du tūkstančiai trečių metų balandžio šešioliktą dieną Atėnuose.Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján.Magħmul f'Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta.Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.Sporządzono w Atenach, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego.Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e três.V Aténach šestnásteho apríla dvetisíctri.V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.Tehty Ateenassa kuudentenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

Pour Sa Majesté le Roi des BelgesVoor Zijne Majesteit de Koning der BelgenFür Seine Majestät den König der Belgier

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

+++++ TIFF +++++

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

+++++ TIFF +++++

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por Su Majestad el Rey de España

+++++ TIFF +++++

Pour le Président de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Uachtarán na hÉireannFor the President of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il Presidente della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

+++++ TIFF +++++

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

+++++ TIFF +++++

Għall-President ta' Malta

+++++ TIFF +++++

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pelo Presidente da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Slovenije

+++++ TIFF +++++

Za prezidenta Slovenskej republiky

+++++ TIFF +++++

Suomen Tasavallan Presidentin puolestaFör Republiken Finlands President

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sveriges regering

+++++ TIFF +++++

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Akt

om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen

DEL ETT

PRINCIPER

Artikel 1

I denna anslutningsakt menas med

- grundläggande fördrag:

a) Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget) med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före denna anslutning,

b) Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) med de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller andra rättsakter som trätt i kraft före denna anslutning,

- nuvarande medlemsstater: Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,

- unionen: den europeiska union som upprättats genom EU-fördraget,

- gemenskapen: den ena av eller båda de gemenskaper som anges i första strecksatsen, allt efter omständigheterna,

- nya medlemsstater: Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien,

- institutioner: de institutioner som upprättats genom de grundläggande fördragen.

Artikel 2

Från och med dagen för anslutningen skall bestämmelserna i de grundläggande fördragen och i rättsakter som har antagits av institutionerna och Europeiska centralbanken före anslutningen vara bindande för de nya medlemsstaterna och skall tillämpas i dessa på de villkor som anges i de fördragen och i denna anslutningsakt.

Artikel 3

1. Bestämmelserna i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar genom det protokoll som fogats till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat "Schengenprotokollet"), och i de rättsakter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta, enligt förteckningen i bilaga I till denna anslutningsakt, samt i eventuella ytterligare sådana rättsakter som kan komma att antas före anslutningen, skall vara bindande för och tillämpas i de nya medlemsstaterna från och med dagen för anslutningen.

2. De bestämmelser i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i rättsakter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta, vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med dagen för anslutningen men skall inte tillämpas i en ny medlemsstat förrän efter beslut av rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den nya medlemsstaten, och efter det att Europaparlamentet har hörts.

Rådet skall fatta sitt beslut med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i detta stycke redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas. De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i rättsakter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar.

3. De avtal som rådet har ingått enligt artikel 6 i Schengenprotokollet skall vara bindande för de nya medlemsstaterna från och med dagen för anslutningen.

4. När det gäller sådana konventioner eller instrument på området för rättsliga och inrikes frågor som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EU-fördraget förbinder sig de nya medlemsstaterna

- att ansluta sig till dem som vid tidpunkten för anslutningen är öppna för undertecknande av de nuvarande medlemsstaterna samt till dem som rådet har utarbetat enligt avdelning VI i EU-fördraget och rekommenderat medlemsstaterna att anta,

- att införa administrativa eller andra arrangemang som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet har antagit vid dagen för anslutningen, för att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer på området för rättsliga och inrikes frågor.

Artikel 4

Var och en av de nya medlemsstaterna skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med dagen för anslutningen som medlemsstat med undantag i enlighet med artikel 122 i EG-fördraget.

Artikel 5

1. Genom denna anslutningsakt ansluter sig de nya medlemsstaterna till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet. De förbinder sig att från och med dagen för anslutningen ansluta sig till alla andra avtal som de nuvarande medlemsstaterna har ingått och som gäller unionens funktion eller som har samband med unionens verksamhet.

2. De nya medlemsstaterna förbinder sig att ansluta sig till de konventioner som avses i artikel 293 i EG-fördraget eller som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i EG-fördraget samt att även ansluta sig till de protokoll om domstolens tolkning av konventionerna som de nuvarande medlemsstaterna har undertecknat, och för detta ändamål förbinder de sig att inleda förhandlingar med de nuvarande medlemsstaterna om nödvändig anpassning av dessa texter.

3. De nya medlemsstaterna skall ha samma ställning som de nuvarande när det gäller förklaringar, resolutioner eller andra ståndpunkter av Europeiska rådet eller av rådet samt förklaringar, resolutioner eller andra ståndpunkter som medlemsstaterna efter gemensam överenskommelse har antagit i frågor om gemenskapen eller unionen; de kommer följaktligen att beakta de principer och riktlinjer som kommer till uttryck i dessa förklaringar, resolutioner eller andra ståndpunkter och kommer att göra vad som behövs för att säkerställa genomförandet.

Artikel 6

1. Sådana avtal eller konventioner, som ingåtts eller provisoriskt tillämpas av gemenskapen, eller avtal eller konventioner enligt artikel 24 eller artikel 38 i EU-fördraget, med en eller flera tredje stater, med en internationell organisation eller med en medborgare i tredje stat, skall vara bindande för de nya medlemsstaterna på de villkor som anges i de grundläggande fördragen och denna anslutningsakt.

2. På de villkor som anges i denna anslutningsakt förbinder sig de nya medlemsstaterna att ansluta sig till de avtal eller konventioner som de nuvarande medlemsstaterna har ingått eller provisoriskt tillämpar tillsammans med gemenskapen och att ansluta sig till de avtal som de staterna har ingått och som har samband med sådana avtal eller konventioner.

De nya medlemsstaternas anslutning till de avtal eller konventioner som avses i punkt 6 nedan samt till de avtal med Chile, Kina, Mercosur, Schweiz och Vitryssland som har ingåtts eller undertecknats av gemenskapen tillsammans med medlemsstaterna skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller konventioner ingås mellan rådet, genom enhälligt beslut på medlemsstaternas vägnar, och det eller de tredje länderna eller den internationella organisationen i fråga. Detta förfarande skall inte påverka gemenskapens egen behörighet eller beröra fördelningen av befogenheter mellan gemenskapen och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen. Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som enhälligt godkänts av rådet, och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna. Den skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet, så att de kan ingås.

3. När de nya medlemsstaterna ansluter sig till de avtal och konventioner som avses i punkt 2 skall de få samma rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de nuvarande medlemsstaterna.

4. Genom denna anslutningsakt ansluter sig de nya medlemsstaterna till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 [1].

5. De nya medlemsstaterna förbinder sig att på de villkor som anges i denna anslutningsakt ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 128 i det avtalet [2].

6. Från och med dagen för anslutningen, och i avvaktan på att de nödvändiga protokoll som avses i punkt 2 skall ingås, skall de nya medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i de avtal som de nuvarande medlemsstaterna och gemenskapen, tillsammans, har ingått med Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Egypten, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Georgien, Israel, Jordanien, Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien, Libanon, Marocko, Mexiko, Moldavien, Rumänien, Ryska federationen, San Marino, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan samt bestämmelserna i andra avtal som har ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med gemenskapen före anslutningen.

Eventuella ändringar i dessa avtal skall göras genom protokoll som ingås med motparterna i enlighet med bestämmelserna i punkt 2 andra stycket. Om protokollen inte har ingåtts vid dagen för anslutningen skall gemenskapen och medlemsstaterna inom ramen för sin respektive behörighet vidta nödvändiga åtgärder för att hantera situationen efter anslutningen.

7. Från och med dagen för anslutningen skall de nya medlemsstaterna tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som gemenskapen har ingått med tredje land.

De kvantitativa restriktioner som gemenskapen tillämpar på import av textil- och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning till gemenskapen. Gemenskapen kan i detta syfte före dagen för anslutningen förhandla fram ändringar i de bilaterala avtal och överenskommelser som avses ovan med de berörda tredje länderna.

Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft vid dagen för anslutningen skall gemenskapen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil- och beklädnadsvaror från tredje land för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning till gemenskapen.

8. De kvantitativa restriktioner som gemenskapen tillämpar på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval av de nya medlemsstaternas import under de senaste åren av stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna.

I detta syfte skall de nödvändiga ändringarna i de bilaterala stålavtal och stålöverenskommelser som gemenskapen ingått med tredje land förhandlas fram före dagen för anslutningen.

Om ändringarna av de bilaterala avtalen och överenskommelserna inte har trätt i kraft vid dagen för anslutningen skall bestämmelserna i första stycket gälla.

9. Från och med dagen för anslutningen skall de fiskeavtal som de nya medlemsstaterna ingått med tredje land förvaltas av gemenskapen.

De rättigheter och skyldigheter som de nya medlemsstaterna har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls.

Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket löpt ut skall lämpliga beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet, med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen, varvid det även skall vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år.

10. Med verkan från och med dagen för anslutningen skall de nya medlemsstaterna frånträda alla frihandelsavtal med tredje land, inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet.

I den mån avtal mellan en eller flera nya medlemsstater å ena sidan och ett eller flera tredje länder å andra sidan inte är förenliga med de skyldigheter som följer av denna anslutningsakt skall den eller de nya medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats. Om en ny medlemsstat har svårigheter med att anpassa ett avtal som ingåtts med ett eller flera tredje länder före anslutningen skall den enligt villkoren i det avtalet frånträda det.

11. Genom denna anslutningsakt och på de villkor som anges i den ansluter sig de nya medlemsstaterna till de interna överenskommelser som ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna för att genomföra de avtal eller konventioner som avses i punkterna 2 och 4-6.

12. De nya medlemsstaterna skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också gemenskapen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen till unionen.

I synnerhet skall de vid dagen för anslutningen eller så snart som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även gemenskapen är part i, om inte deras medlemskap har samband med något annat än fiske.

Artikel 7

Om inget annat föreskrivs i denna anslutningsakt får inte bestämmelserna i denna tillfälligt sättas ur kraft, ändras eller upphävas på annat sätt än genom det förfarande som anges i de grundläggande fördragen och som gör det möjligt att ändra de fördragen.

Artikel 8

De rättsakter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i denna anslutningsakt skall behålla sin rättsliga status; i synnerhet skall förfarandena för ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen.

Artikel 9

De bestämmelser i denna anslutningsakt vars syfte eller verkan är att rättsakter antagna av institutionerna skall upphävas eller ändras, utom då det gäller en övergångsåtgärd, skall ha samma rättsliga status som de på detta sätt upphävda eller ändrade bestämmelserna och skall vara underkastade samma regler som dessa.

Artikel 10

De grundläggande fördragen och de rättsakter som antagits av institutionerna skall, som en övergångsåtgärd, tillämpas med de avvikelser som föreskrivs i denna anslutningsakt.

DEL TVÅ

ANPASSNING AV FÖRDRAGEN

AVDELNING I

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Europaparlamentet

Artikel 11

Med verkan från och med början av perioden 2004-2009 skall artikel 190.2 första stycket i EG-fördraget och artikel 108.2 första stycket i Euratomfördraget ersättas med följande:

"I varje medlemsstat skall följande antal företrädare i Europaparlamentet väljas:

Belgien | 24 |

Tjeckien | 24 |

Danmark | 14 |

Tyskland | 99 |

Estland | 6 |

Grekland | 24 |

Spanien | 54 |

Frankrike | 78 |

Irland | 13 |

Italien | 78 |

Cypern | 6 |

Lettland | 9 |

Litauen | 13 |

Luxemburg | 6 |

Ungern | 24 |

Malta | 5 |

Nederländerna | 27 |

Österrike | 18 |

Polen | 54 |

Portugal | 24 |

Slovenien | 7 |

Slovakien | 14 |

Finland | 14 |

Sverige | 19 |

Förenade kungariket | 78" |

KAPITEL 2

Rådet

Artikel 12

1. Med verkan från och med den 1 november 2004 skall följande gälla:

a) I artikel 205 i EG-fördraget och i artikel 118 i Euratomfördraget

i) skall punkt 2 ersättas med följande:

"2. När rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet skall medlemsstaternas röster vägas på följande sätt:

Belgien | 12 |

Tjeckien | 12 |

Danmark | 7 |

Tyskland | 29 |

Estland | 4 |

Grekland | 12 |

Spanien | 27 |

Frankrike | 29 |

Irland | 7 |

Italien | 29 |

Cypern | 4 |

Lettland | 4 |

Litauen | 7 |

Luxemburg | 4 |

Ungern | 12 |

Malta | 3 |

Nederländerna | 13 |

Österrike | 10 |

Polen | 27 |

Portugal | 12 |

Slovenien | 4 |

Slovakien | 7 |

Finland | 7 |

Sverige | 10 |

Förenade kungariket | 29 |

Rådets beslut skall fattas med minst 232 röster från majoriteten av medlemsstaterna när beslutet enligt detta fördrag skall fattas på förslag från kommissionen.

I andra fall skall rådets beslut fattas med minst 232 röster från minst två tredjedelar av medlemsstaterna."

ii) Följande punkt skall läggas till:

"4. När rådet skall fatta ett beslut med kvalificerad majoritet får en rådsmedlem begära en kontroll av att de medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens hela befolkning. Om detta villkor inte är uppfyllt, skall beslutet inte antas."

b) I artikel 23.2 i EU-fördraget skall tredje stycket ersättas med följande:

"Rådsmedlemmarnas röster skall vägas i enlighet med artikel 205.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Rådets beslut skall fattas med minst 232 röster från minst två tredjedelar av medlemmarna. När rådet skall fatta ett beslut med kvalificerad majoritet får en rådsmedlem begära en kontroll av att de medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens hela befolkning. Om detta villkor inte är uppfyllt, skall beslutet inte antas."

c) I artikel 34 i EU-fördraget skall punkt 3 ersättas med följande:

"3. När rådet skall besluta med kvalificerad majoritet skall medlemmarnas röster vägas enligt artikel 205.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, varvid åtminstone 232 röster från minst två tredjedelar av medlemmarna skall krävas för beslut. När rådet skall fatta ett beslut med kvalificerad majoritet får en rådsmedlem begära en kontroll av att de medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens hela befolkning. Om detta villkor inte är uppfyllt, skall beslutet inte antas."

2. Artikel 3.1 i det protokoll om utvidgningen av Europeiska unionen som fogats till EU-fördraget och EG-fördraget skall upphöra att gälla.

3. Om färre än tio nya medlemsstater ansluter sig till Europeiska unionen skall tröskeln för kvalificerad majoritet fastställas genom ett beslut av rådet genom tillämpning av en strikt lineär, aritmetisk interpolering, med avrundning uppåt eller nedåt till närmaste röst, mellan 71 % för ett råd med 300 röster och 72,27 % för ett EU med 25 medlemsstater.

KAPITEL 3

Domstolen

Artikel 13

1. Artikel 9 första stycket i det protokoll om domstolens stadga som fogats till EU-fördraget, EG-fördraget och Euratomfördraget skall ersättas med följande:

"Den nytillsättning av en del av domartjänsterna som skall äga rum vart tredje år skall avse omväxlande tretton och tolv domare."

2. Artikel 48 i det protokoll om domstolens stadga som fogats till EU-fördraget, EG-fördraget och Euratomfördraget skall ersättas med följande:

"Artikel 48

Förstainstansrätten skall ha tjugofem domare."

KAPITEL 4

Ekonomiska och sociala kommittén

Artikel 14

Artikel 258 andra stycket i EG-fördraget och artikel 166 andra stycket i Euratomfördraget skall ersättas med följande:

"Antalet ledamöter i kommittén skall vara följande:

Belgien | 12 |

Tjeckien | 12 |

Danmark | 9 |

Tyskland | 24 |

Estland | 7 |

Grekland | 12 |

Spanien | 21 |

Frankrike | 24 |

Irland | 9 |

Italien | 24 |

Cypern | 6 |

Lettland | 7 |

Litauen | 9 |

Luxemburg | 6 |

Ungern | 12 |

Malta | 5 |

Nederländerna | 12 |

Österrike | 12 |

Polen | 21 |

Portugal | 12 |

Slovenien | 7 |

Slovakien | 9 |

Finland | 9 |

Sverige | 12 |

Förenade kungariket | 24" |

KAPITEL 5

Regionkommittén

Artikel 15

Artikel 263 tredje stycket i EG-fördraget skall ersättas med följande:

"Antalet ledamöter i kommittén skall vara följande:

Belgien | 12 |

Tjeckien | 12 |

Danmark | 9 |

Tyskland | 24 |

Estland | 7 |

Grekland | 12 |

Spanien | 21 |

Frankrike | 24 |

Irland | 9 |

Italien | 24 |

Cypern | 6 |

Lettland | 7 |

Litauen | 9 |

Luxemburg | 6 |

Ungern | 12 |

Malta | 5 |

Nederländerna | 12 |

Österrike | 12 |

Polen | 21 |

Portugal | 12 |

Slovenien | 7 |

Slovakien | 9 |

Finland | 9 |

Sverige | 12 |

Förenade kungariket | 24" |

KAPITEL 6

Vetenskapliga och tekniska kommittén

Artikel 16

Artikel 134.2 första stycket i Euratomfördraget skall ersättas med följande:

"2. Kommittén skall ha 39 ledamöter som rådet utser efter att ha hört kommissionen."

KAPITEL 7

Europeiska centralbanken

Artikel 17

I protokoll nr 18 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som fogats till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall följande punkt läggas till i artikel 49:

"49.3 När ett eller flera länder blir medlemsstater och deras respektive nationella centralbanker blir en del av ECBS skall ECB:s tecknade kapital och högsta belopp för reservtillgångar som får föras över till ECB automatiskt ökas. Ökningen skall beräknas genom att respektive då gällande belopp multipliceras med kvoten, inom fördelningsnyckeln för det utvidgade kapitalet, mellan de berörda inträdande nationella centralbankernas viktning och viktningen för de nationella centralbanker som redan är medlemmar av ECBS. Varje nationell centralbanks viktning i fördelningsnyckeln skall beräknas analogt med artikel 29.1 och i enlighet med artikel 29.2. De referensperioder som skall användas för statistiska uppgifter skall vara samma som de som tillämpades vid den senaste femårsjusteringen av viktningarna enligt artikel 29.3."

AVDELNING II

ANDRA ANPASSNINGAR

Artikel 18

I artikel 57.1 i EG-fördraget skall följande läggas till:

"I fråga om restriktioner som är i kraft enligt nationell lagstiftning i Estland och Ungern skall det relevanta datumet vara den 31 december 1999."

Artikel 19

Artikel 299.1 i EG-fördraget skall ersättas med följande:

"1. Detta fördrag skall gälla för Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland."

DEL TRE

PERMANENTA BESTÄMMELSER

AVDELNING I

ANPASSNING AV INSTITUTIONERNAS RÄTTSAKTER

Artikel 20

De rättsakter som förtecknas i bilaga II till denna anslutningsakt skall anpassas på det sätt som anges i bilagan.

Artikel 21

Sådan anpassning som vid anslutningen behöver göras i de rättsakter som förtecknas i bilaga III till denna anslutningsakt skall utarbetas enligt riktlinjerna i den bilagan och enligt det förfarande och på de villkor som anges i artikel 57.

AVDELNING II

ANDRA BESTÄMMELSER

Artikel 22

De bestämmelser som förtecknas i bilaga IV till denna anslutningsakt skall tillämpas enligt de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 23

På förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet får rådet enhälligt besluta om de anpassningar av bestämmelserna i denna anslutningsakt om den gemensamma jordbrukspolitiken som ändringar i gemenskapslagstiftningen kan motivera. Sådana anpassningar får göras före dagen för anslutningen.

DEL FYRA

TILLFÄLLIGA BESTÄMMELSER

AVDELNING I

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 24

De bestämmelser som förtecknas i bilagorna V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII och XIV till denna anslutningsakt skall tillämpas i fråga om de nya medlemsstaterna enligt de villkor som anges i bilagorna.

Artikel 25

1. Med avvikelse från artikel 189 andra stycket i EG-fördraget och artikel 107 andra stycket i Euratomfördraget och med avseende på artikel 190.2 i EG-fördraget och artikel 108.2 i Euratomfördraget skall antalet platser i Europaparlamentet för de nya medlemsstaterna under perioden från och med dagen för anslutningen fram till början av Europaparlamentets mandatperiod 2004-2009 vara följande:

Tjeckien | 24 |

Estland | 6 |

Cypern | 6 |

Lettland | 9 |

Litauen | 13 |

Ungern | 24 |

Malta | 5 |

Polen | 54 |

Slovenien | 7 |

Slovakien | 14 |

2. Med avvikelse från artikel 190.1 i EG-fördraget och artikel 108.2 i Euratomfördraget skall Europaparlamentets företrädare för folken i de nya medlemsstaterna under perioden från och med dagen för anslutningen fram till början av Europaparlamentets mandatperiod 2004-2009 utses inom parlamenten i dessa stater på det sätt som var och en av dessa stater själv bestämmer.

Artikel 26

1. Följande bestämmelser skall gälla för perioden till och med den 31 oktober 2004:

a) Med avseende på artikel 205.2 i EG-fördraget och artikel 118.2 i Euratomfördraget:

När rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet skall medlemsstaternas röster vägas på följande sätt:

Belgien | 5 |

Tjeckien | 5 |

Danmark | 3 |

Tyskland | 10 |

Estland | 3 |

Grekland | 5 |

Spanien | 8 |

Frankrike | 10 |

Irland | 3 |

Italien | 10 |

Cypern | 2 |

Lettland | 3 |

Litauen | 3 |

Luxemburg | 2 |

Ungern | 5 |

Malta | 2 |

Nederländerna | 5 |

Österrike | 4 |

Polen | 8 |

Portugal | 5 |

Slovenien | 3 |

Slovakien | 3 |

Finland | 3 |

Sverige | 4 |

Förenade kungariket | 10 |

b) Med avseende på artikel 205.2 andra och tredje styckena i EG-fördraget och artikel 118.2 andra och tredje styckena i Euratomfördraget:

Rådets beslut skall fattas med minst

- 88 röster när beslutet enligt detta fördrag skall fattas på förslag från kommissionen,

- 88 röster från minst två tredjedelar av medlemsstaterna i andra fall.

c) Med avseende på artikel 23.2 tredje stycket andra meningen i EU-fördraget:

Rådets beslut skall fattas med minst 88 röster från minst två tredjedelar av medlemmarna.

d) Med avseende på artikel 34.3 i EU-fördraget:

När rådet skall besluta med kvalificerad majoritet skall medlemmarnas röster vägas enligt artikel 205.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, varvid åtminstone 88 röster från minst två tredjedelar av medlemmarna skall krävas för beslut.

2. Om färre än tio nya medlemsstater ansluter sig till unionen skall tröskeln för kvalificerad majoritet för perioden till och med den 31 oktober 2004 fastställas genom beslut av rådet så att den kommer så nära som möjligt 71,26 % av det totala antalet röster.

Artikel 27

1. Alla tullar som beräknas enligt Gemensamma tulltaxan och eventuella tullmedgivanden i samband med dessa som gemenskapen tillämpar i handeln mellan de nya medlemsstaterna och tredje land skall räknas som intäkter av sådana "tullar enligt Gemensamma tulltaxan och andra avgifter" som avses i artikel 2.1 b i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel [3] eller i motsvarande bestämmelser i beslut som ersätter det beslutet.

2. För år 2004 skall det harmoniserade beräkningsunderlaget för mervärdesskatt och GNI-underlaget (GNI) för varje ny medlemsstat vilka avses i artikel 2.1 c och d i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom vara lika med två tredjedelar av det årliga underlaget. Det GNI-underlag för varje ny medlemsstat som skall beaktas vid beräkningen av finansieringen av den korrigering av obalanser i budgeten som Förenade kungariket har beviljats och som avses i artikel 5.1 i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom skall också vara lika med två tredjedelar av det årliga underlaget.

3. För att fastställa den fasta satsen för 2004 enligt artikel 2.4 b i rådets beslut 2000/597/EG, Euroatom skall de begränsade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt för de nya medlemsstaterna beräknas på grundval av två tredjedelar av deras icke-begränsade beräkningsunderlag för mervärdesskatt och två tredjedelar av deras GNI.

Artikel 28

1. Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2004 skall anpassas för att ta hänsyn till anslutningen av de nya medlemsstaterna genom en ändringsbudget som skall träda i kraft den 1 maj 2004.

2. De tolv månatliga tolftedelarna av mervärdesskattbaserade och GNI-baserade medel som skall betalas av de nya medlemsstaterna enligt denna ändringsbudget samt de retroaktiva justeringarna av de månatliga tolftedelarna för perioden januari-april 2004 som endast gäller de nuvarande medlemsstaterna skall konverteras till åttondelar som skall infordras under perioden maj-december 2004. De retroaktiva justeringarna som följer av en eventuell ändringsbudget som antas under 2004 skall också konverteras till lika stora delar som skall infordras under återstoden av året.

Artikel 29

Den första arbetsdagen i varje månad skall gemenskapen som tillfällig budgetmässig kompensation betala Tjeckien, Cypern, Malta och Slovenien år 2004, från och med dagen för anslutningen, en åttondel och åren 2005 och 2006 en tolftedel av följande belopp, såsom en utgift i Europeiska gemenskapernas allmänna budget:

(miljoner euro, 1999 års priser) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Tjeckien | 125,4 | 178,0 | 85,1 |

Cypern | 68,9 | 119,2 | 112,3 |

Malta | 37,8 | 65,6 | 62,9 |

Slovenien | 29,5 | 66,4 | 35,5 |

Artikel 30

Den första arbetsdagen i varje månad skall gemenskapen såsom en utgift i Europeiska gemenskapernas allmänna budget betala Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien år 2004, från och med dagen för anslutningen, en åttondel och åren 2005 och 2006 en tolftedel av följande schablonbelopp ur den särskilda likviditetsfaciliteten:

(miljoner euro, 1999 års priser) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Tjeckien | 174,7 | 91,55 | 91,55 |

Estland | 15,8 | 2,9 | 2,9 |

Cypern | 27,7 | 5,05 | 5,05 |

Lettland | 19,5 | 3,4 | 3,4 |

Litauen | 34,8 | 6,3 | 6,3 |

Ungern | 155,3 | 27,95 | 27,95 |

Malta | 12,2 | 27,15 | 27,15 |

Polen | 442,8 | 550,0 | 450,0 |

Slovenien | 65,4 | 17,85 | 17,85 |

Slovakien | 63,2 | 11,35 | 11,35 |

En miljard euro för Polen och 100 miljoner euro för Tjeckien som ingår i likviditetsfaciliteten för schablonbelopp skall beaktas vid alla beräkningar av fördelningen av medel ur strukturfonderna 2004-2006.

Artikel 31

1. De nya medlemsstater som förtecknas nedan skall betala följande belopp till den kol- och stålforskningsfond som avses i beslut 2002/234/EKSG av företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet av den 27 februari 2002 om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden [4]:

(miljoner euro, löpande priser) |

Tjeckien | 39,88 |

Estland | 2,5 |

Lettland | 2,69 |

Ungern | 9,93 |

Polen | 92,46 |

Slovenien | 2,36 |

Slovakien | 20,11 |

2. Bidragen till Kol- och stålforskningsfonden skall betalas i fyra delar, med början 2006, alltid den första arbetsdagen i årets första månad, enligt följande:

2006: 15 %

2007: 20 %

2008: 30 %

2009: 35 %

Artikel 32

1. Om inte något annat föreskrivs i detta fördrag skall inga finansiella åtaganden enligt Phareprogrammet [5], Phares program för gränsöverskridande samarbete [6], föranslutningsfonderna för Cypern och Malta [7], ISPA-programmet [8] eller Sapardprogrammet [9] ingås till förmån för de nya medlemsstaterna efter den 31 december 2003. De nya medlemsstaterna skall från och med den 1 januari 2004 behandlas på samma sätt som de nuvarande medlemsstaterna vad beträffar utgifter under de tre första rubrikerna i budgetplanen, enligt definitionen i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 [10], med förbehåll för de enskilda specifikationer och undantag som anges nedan eller som annars fastställs i detta fördrag. De maximala tilläggsanslagen för rubrikerna 1, 2, 3 och 5 i budgetplanen angående anslutningen fastställs i bilaga XV. Inga finansiella åtaganden under 2004 års budget får dock ingås för något av de berörda programmen eller organen förrän den berörda nya medlemsstatens anslutning ägt rum.

2. Punkt 1 skall inte gälla för utgifter under garantisektionen i Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket enligt artiklarna 2.1, 2.2 och 3.3 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken [11], vilka inte kommer att berättiga till gemenskapsfinansiering förrän efter dagen för anslutningen, i enlighet med artikel 2 i denna anslutningsakt.

Punkt 1 i denna artikel skall dock gälla för utgifter för landsbygdsutveckling under garantisektionen i Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket enligt artikel 47 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar [12], med förbehåll för de villkor som fastställs i ändringen av den förordningen i bilaga II till denna anslutningsakt.

3. Med förbehåll för den sista meningen i punkt 1 kommer de nya medlemsstaterna från och med den 1 januari 2004 att medverka i gemenskapsprogram och -organ på samma villkor och under samma förutsättningar som de nuvarande medlemsstaterna med finansiering ur Europeiska gemenskapernas allmänna budget. De villkor och förutsättningar som anges i associeringsrådens beslut och avtal och samförståndsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och de nya medlemsstaterna beträffande deras medverkan i gemenskapsprogram och -organ skall med verkan från den 1 januari 2004 ersättas av de bestämmelser som styr de relevanta programmen och organen.

4. Om någon av de stater som avses i artikel 1.1 i anslutningsfördraget inte ansluter sig till gemenskapen under 2004 skall varje ansökan som görs av eller kommer från den berörda staten om finansiering genom utgifterna under de första tre rubrikerna i budgetplanen för 2004 vara ogiltig. I så fall skall det relevanta associeringsrådsbeslutet, avtalet eller samförståndsavtalet fortsätta att gälla för den staten under hela år 2004.

5. Om några åtgärder är nödvändiga för att underlätta övergången från föranslutningsordningen till den ordning som följer av tillämpningen av denna artikel, skall kommissionen anta de åtgärder som behövs.

Artikel 33

1. Från och med dagen för anslutningen skall upphandling, tecknande av kontrakt, fullgörande och utbetalningar av föranslutningsstöd enligt Phareprogrammet [13], Phares program för gränsöverskridande samarbete [14] och föranslutningsfonderna för Cypern och Malta [15] förvaltas av genomförandeorgan i de nya medlemsstaterna.

Kommissionen skall genom ett beslut avstå från sin förhandskontroll av upphandling och tecknande av kontrakt efter en positiv bedömning enligt systemet för utvidgat decentraliserat genomförande (EDIS), i enlighet med de kriterier och villkor som fastställs i bilagan till rådets förordning (EG) nr 1266/1999 om samordning av stödet till kandidatländerna inom ramen för föranslutningsstrategin och om ändring av förordning (EEG) nr 3906/89 [16].

Om detta kommissionsbeslut om att avstå från förhandskontrollen inte har fattats före dagen för anslutningen skall inga kontrakt som undertecknas mellan dagen för anslutningen och den dag då kommissionen fattar sitt beslut berättiga till föranslutningsstöd.

I undantagsfall får kommissionen dock, om kommissionens beslut om att avstå från förhandskontrollen försenas till efter dagen för anslutningen av skäl som inte kan tillskrivas myndigheterna i en ny medlemsstat, i vederbörligen motiverade fall anse att villkoren för föranslutningsstöd är uppfyllda när det gäller kontrakt som undertecknas mellan anslutningen och dagen för kommissionens beslut, och tillåta fortsatt genomförande av föranslutningsstödet under en begränsad period, med förbehåll för kommissionens förhandskontroll av upphandling och tecknande av kontrakt.

2. Övergripande budgetåtaganden som ingåtts före anslutningen enligt de finansiella föranslutningsinstrument som avses i punkt 1, inklusive ingående och registrering av därpå följande enskilda rättsliga åtaganden och utbetalningar efter anslutningen skall även fortsättningsvis styras av reglerna och föreskrifterna i de finansiella föranslutningsinstrumenten och belasta motsvarande budgetkapitel tills de berörda programmen och projekten har avslutas. Trots detta skall offentlig upphandling som inleds efter anslutningen genomföras i enlighet med de relevanta gemenskapsdirektiven.

3. Programplanering för det föranslutningsstöd som avses i punkt 1 skall genomföras för sista gången under det sista hela kalenderåret före anslutningen. Kontrakt för åtgärder enligt dessa program måste tecknas inom de följande två åren och utbetalningar göras enligt vad som fastställs i finansieringsavtalet [17], vanligtvis i slutet av det tredje året efter åtagandet. Inga förlängningar av perioden för tecknande av kontrakt skall beviljas. I särskilda, vederbörligen motiverade fall kan begränsad förlängning av varaktigheten beviljas i fråga om utbetalning.

4. För att garantera den erforderliga utfasningen av de finansiella föranslutningsinstrument som avses i punkt 1 samt av ISPA-programmet [18] och en smidig övergång mellan de regler som är tillämpliga före anslutningen och de som är tillämpliga efter anslutningen får kommissionen vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att den nödvändiga stadgeenliga personalstyrkan bibehålls i de nya medlemsstaterna under högst 15 månader efter anslutningen. Under denna period skall tjänstemän, som utplacerats på tjänster i de nya medlemsstaterna före anslutningen och som måste vara kvar i tjänst i dessa stater efter dagen för anslutningen, som ett undantag åtnjuta samma finansiella och materiella villkor som de som tillämpades av kommissionen före anslutningen, i enlighet med bilaga X till de tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper som fastställs i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 [19]. De administrativa utgifterna, inklusive löner för annan personal, som krävs för förvaltning av föranslutningsstödet skall under hela 2004 och fram till slutet av juli 2005 finansieras genom rubriken "Stödutgifter för verksamheten" (f.d. del B i budgeten) eller liknande rubriker för de finansiella instrument som avses i punkt 1 samt ISPA-programmet i de relevanta föranslutningsbudgetarna.

5. När projekt som godkänts enligt förordning (EG) nr 1268/1999 inte längre kan finansieras genom det instrumentet får de införlivas med programplaneringen för landsbygdsutvecklingen och finansieras genom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket. Om det behövs särskilda övergångsåtgärder i detta hänseende skall dessa antas av kommissionen i enlighet med förfarandena i artikel 50.2 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna [20].

Artikel 34

1. Mellan dagen för anslutningen och utgången av 2006 skall unionen tillhandahålla tillfälligt finansiellt stöd, nedan kallat "övergångsmekanismen", för de nya medlemsstaterna, så att de kan utveckla och förstärka sin administrativa förmåga att genomföra gemenskapslagstiftningen och kontrollera att den efterlevs samt främja ett inbördes utbyte av goda rutiner.

2. Stödet skall inriktas på det fortsatta behovet av att förstärka den institutionella kapaciteten på vissa områden genom åtgärder som inte kan finansieras ur strukturfonderna, i synnerhet på följande områden:

- Rättsliga och inrikes frågor (stärkande av rättsväsendet, kontroller vid de yttre gränserna, strategi mot korruption, stärkande av brottsbekämpningskapaciteten).

- Finansiell kontroll.

- Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning.

- Den inre marknaden, inklusive tullunionen.

- Miljö.

- Veterinärmyndigheter och uppbyggnad av administrativ förmåga i samband med livsmedelssäkerhet.

- Strukturer för administration och kontroll inom jordbruket och landsbygdsutvecklingen, inklusive det integrerade administrations- och kontrollsystemet (IACS).

- Kärnsäkerhet (förbättrande av effektivitet och kompetens hos kärnsäkerhetsmyndigheterna och deras tekniska stödorganisationer samt de offentliga organen för hantering av radioaktivt avfall).

- Statistik.

- Stärkande av den offentliga förvaltningen i enlighet med de behov som identifierats i kommissionens övergripande övervakningsrapport och som inte täcks av strukturfonderna.

3. Beslut om att bevilja ekonomiskt stöd inom ramen för övergångsmekanismen skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 8 i förordning (EEG) nr 3906/89 om ekonomiskt stöd till vissa länder i centrala och östra Europa [21].

4. Programmet skall genomföras i enlighet med artikel 53.1 a och 1 b i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [22]. När det gäller projekt för partnersamverkan mellan offentliga förvaltningar som syftar till institutionsuppbyggnad skall förfarandet med inbjudan att lämna förslag genom det nätverk av kontaktpunkter som finns i medlemsstaterna gälla även i fortsättningen i enlighet med ramavtalen med de nuvarande medlemsstaterna om föranslutningsstöd.

Åtagandebemyndigandena för övergångsmekanismen, i 1999 års priser, skall vara 200 miljoner euro 2004, 120 miljoner euro 2005 och 60 miljoner euro 2006. De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 35

1. Härmed inrättas en Schengenfacilitet som ett tillfälligt instrument för att mellan dagen för anslutningen och utgången av 2006 bistå stödmottagande medlemsstater med att finansiera åtgärder vid unionens nya yttre gränser för genomförande av Schengenregelverket och kontroll vid de yttre gränserna.

I syfte att ta itu med de brister som har upptäckts i samband med förberedandet av deltagande i Schengen, skall följande typer av åtgärder berättiga till finansiering från Schengenfaciliteten:

- Investeringar i uppförande, upprustning eller uppgradering av gränsövergångsinfrastruktur och härmed förbundna byggnader.

- Investeringar i alla typer av operativ utrustning (t.ex. laboratorieutrustning, detektionsredskap, maskinvara och programvara för Schengens informationssystem - SIS 2, transportmedel).

- Utbildning av gränsvakter.

- Stöd till kostnaderna för logistik och operationer.

2. Följande belopp skall ställas till nedan förtecknade mottagarmedlemsstaters förfogande enligt Schengenfaciliteten från och med dagen för anslutningen, som stödbetalningar i form av schablonbelopp:

(miljoner euro, 1999 års priser) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Estland | 22,9 | 22,9 | 22,9 |

Lettland | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Litauen | 44,78 | 61,07 | 29,85 |

Ungern | 49,3 | 49,3 | 49,3 |

Polen | 93,34 | 93,33 | 93,33 |

Slovenien | 35,64 | 35,63 | 35,63 |

Slovakien | 15,94 | 15,93 | 15,93 |

3. Mottagarmedlemsstaterna skall ha ansvaret för att välja ut och genomföra enskilda operationer i enlighet med denna artikel. De skall även ha ansvaret för att samordna utnyttjandet av denna facilitet med biståndet från andra gemenskapsinstrument, säkerställa kompatibilitet med annan gemenskapspolitik och andra gemenskapsåtgärder och överensstämmelse med budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Stödbetalningarna i form av schablonbelopp skall utnyttjas inom tre år efter den första betalningen och eventuella outnyttjade medel eller medel som använts på otillbörligt sätt skall återkrävas av kommissionen. Mottagarmedlemsstaterna skall senast sex månader efter utgången av den treåriga tidsfristen lägga fram en heltäckande rapport om det finansiella genomförandet av schablonbeloppsbetalningarna, med en motivering av utgifterna.

Mottagarstaten skall utöva detta ansvar utan att det påverkar kommissionens ansvar för genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget och i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för decentraliserad förvaltning.

4. Kommissionen bibehåller rätten till kontroll genom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). Kommissionen och revisionsrätten får även genomföra kontroller på plats i enlighet med vederbörliga förfaranden.

5. Kommissionen får anta sådana tekniska föreskrifter som är nödvändiga för denna facilitets funktion.

Artikel 36

De belopp som avses i artiklarna 29, 30, 34 och 35 skall justeras årligen, som en del av den tekniska justering som föreskrivs i punkt 15 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999.

AVDELNING II

ANDRA BESTÄMMELSER

Artikel 37

1. Om det inom tre år efter anslutningen skulle uppstå svårigheter som är allvarliga och kan bli bestående inom någon ekonomisk sektor eller som kan allvarligt försämra ekonomin inom ett visst geografiskt område, får en ny medlemsstat ansöka om bemyndigande att vidta skyddsåtgärder för att rätta till situationen och anpassa sektorn i fråga till ekonomin på den gemensamma marknaden.

Under samma förutsättningar får var och en av de nuvarande medlemsstaterna ansöka om bemyndigande att vidta skyddsåtgärder som kan avse någon eller några av de nya medlemsstaterna.

2. Efter begäran av den berörda staten skall kommissionen snabbehandla frågan, besluta om de skyddsåtgärder som den finner nödvändiga och ange under vilka förutsättningar och hur de skall genomföras.

Vid allvarliga ekonomiska svårigheter och efter uttrycklig begäran av den berörda medlemsstaten skall kommissionen fatta sitt beslut inom fem arbetsdagar från det att den fick begäran tillsammans med relevanta uppgifter om bakgrunden. De åtgärder som på detta sätt beslutas skall gälla med omedelbar verkan, skall ta hänsyn till alla berörda parters intressen och skall inte innefatta några gränskontroller.

3. Åtgärder enligt punkt 2 kan innebära avvikelser från bestämmelserna i EG-fördraget och från denna anslutningsakt, i den mån och så länge det är strikt nödvändigt för att uppnå de mål som avses i punkt 1. I första hand skall sådana åtgärder väljas som stör den gemensamma marknadens funktion så litet som möjligt.

Artikel 38

Om en ny medlemsstat inte har lyckats genomföra åtaganden som gjorts inom ramen för anslutningsförhandlingarna och därigenom orsakar en allvarlig störning i den inre marknadens funktion, inbegripet åtaganden inom all sektorspolitik som avser ekonomisk verksamhet med gränsöverskridande verkan, eller om det föreligger en överhängande risk för en sådan störning, kan kommissionen, inom tre år efter det att denna anslutningsakt har trätt i kraft, på grundval av en motiverad begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ vidta lämpliga åtgärder.

Åtgärderna skall vara proportionella och i första hand väljas så att de stör den inre marknadens funktion så litet som möjligt, i förekommande fall med tillämpning av befintliga sektoriella skyddsmekanismer. Sådana skyddsåtgärder får inte åberopas som ett medel för godtycklig diskriminering eller dolda restriktioner av handeln mellan medlemsstater. Skyddsklausulen kan åberopas redan före anslutningen på grundval av övervakningens resultat och träda i kraft från och med dagen för anslutningen. Åtgärderna skall inte kvarstå längre än vad som är absolut nödvändigt och skall i vart fall upphävas när det relevanta åtagandet har genomförts. De får dock tillämpas utöver den period som anges i första stycket så länge som de relevanta åtagandena inte har uppfyllts. Med hänsyn till den nya berörda medlemsstatens framsteg med att uppfylla sina åtaganden kan kommissionen anpassa åtgärderna på lämpligt sätt. Kommissionen kommer att underrätta rådet i god tid innan den återkallar skyddsåtgärder och kommer vederbörligen att beakta alla synpunkter från rådet i detta avseende.

Artikel 39

Om det i en ny medlemsstat finns allvarliga brister eller överhängande risk för sådana brister i införlivandet, genomförandet eller tillämpningen av rambeslut eller andra relevanta åtaganden, samarbetsinstrument och beslut som avser ömsesidigt erkännande på det straffrättsliga området enligt avdelning VI i EU-fördraget eller av direktiv och förordningar som avser ömsesidigt erkännande på det civilrättsliga området enligt avdelning IV i EG-fördraget, får kommissionen, inom tre år efter det att denna anslutningsakt har trätt i kraft, på grundval av en motiverad begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ och efter samråd med medlemsstaterna, vidta lämpliga åtgärder och ange under vilka förutsättningar och hur dessa åtgärder skall genomföras.

Dessa åtgärder får bestå i ett tillfälligt upphävande av tillämpningen av relevanta bestämmelser och beslut i förbindelserna mellan en ny medlemsstat och en eller flera andra medlemsstater, utan att det påverkar ett fortsatt nära rättsligt samarbete. Skyddsklausulen kan åberopas redan före anslutningen på grundval av övervakningens resultat och träda i kraft från och med dagen för anslutningen. Åtgärderna skall inte kvarstå längre än vad som är absolut nödvändigt och skall i vart fall upphävas när bristerna har avhjälpts. De får dock tillämpas utöver den period som anges i första stycket så länge dessa brister kvarstår. Med hänsyn till den berörda nya medlemsstatens framsteg med att avhjälpa de brister som fastställts kan kommissionen anpassa åtgärderna på lämpligt sätt efter samråd med medlemsstaterna. Kommissionen kommer att underrätta rådet i god tid innan den återkallar skyddsåtgärder och kommer vederbörligen att beakta alla synpunkter från rådet i detta avseende.

Artikel 40

För att den inre marknaden skall fungera obehindrat får tillämpningen av de nya medlemsstaternas nationella regler under de övergångsperioder som anges i bilagorna V-XIV inte leda till gränskontroller mellan medlemsstater.

Artikel 41

Om det krävs övergångsbestämmelser för att underlätta övergången från den nuvarande ordningen i de nya medlemsstaterna till den som följer av tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken enligt villkoren i denna anslutningsakt, skall sådana bestämmelser antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 42.2 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker [23] eller, i förekommande fall, i motsvarande artiklar i de andra förordningarna om den gemensamma organisationen av jordbruksmarknader eller det relevanta kommittéförfarande som fastställs i den tillämpliga lagstiftningen. De övergångsbestämmelser som avses i denna artikel får antas inom tre år efter dagen för anslutningen, och tillämpningen skall begränsas till denna period. Rådet får dock förlänga perioden genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet.

Övergångsbestämmelser som avser tillämpningen av sådana rättsakter avseende den gemensamma jordbrukspolitiken som inte anges i denna anslutningsakt, och som krävs på grund av anslutningen, skall före dagen för anslutningen antas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen eller, om de avser rättsakter som ursprungligen antagits av kommissionen, av kommissionen i enlighet med det förfarande som krävs för antagande av rättsakterna i fråga.

Artikel 42

Om det krävs övergångsbestämmelser för att underlätta övergången från den nuvarande ordningen i de nya medlemsstaterna till den som följer av tillämpningen av gemenskapens veterinära och fytosanitära bestämmelser, skall sådana bestämmelser antas av kommissionen i enlighet med det relevanta kommittéförfarande som fastställs i den tillämpliga lagstiftningen. Dessa bestämmelser skall antas inom tre år efter dagen för anslutningen, och tillämpningen skall begränsas till denna period.

DEL FEM

GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER FÖR DENNA AKT

AVDELNING I

UPPRÄTTANDE AV INSTITUTIONER OCH ORGAN

Artikel 43

Europaparlamentet skall besluta de ändringar i sin arbetsordning som behövs på grund av anslutningen.

Artikel 44

Rådet skall besluta de ändringar i sin arbetsordning som behövs på grund av anslutningen.

Artikel 45

1. Varje stat som ansluter sig till unionen skall ha rätt att ha en av sina medborgare som ledamot i kommissionen.

2. Trots artikel 213.1 andra stycket, artikel 214.1 första stycket och artikel 214.2 i EG-fördraget samt artikel 126 första stycket i Euratomfördraget skall följande gälla:

a) En medborgare från varje ny medlemsstat skall utses till kommissionen från och med dagen för anslutningen. De nya ledamöterna i kommissionen skall utses av rådet med kvalificerad majoritet och i samförstånd med kommissionens ordförande.

b) Mandattiden för de kommissionsledamöter som utses i enlighet med a samt för de som utsågs för tiden från och med den 23 januari 2000 skall gå ut den 31 oktober 2004.

c) En ny kommission som består av en medborgare från varje medlemsstat skall tillträda den 1 november 2004; mandattiden för ledamöterna i den nya kommissionen skall gå ut den 31 oktober 2009.

d) I artikel 4.1 i det till EU-fördraget och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna fogade protokollet om utvidgningen av Europeiska unionen skall datumet den 1 januari 2005 ersättas med datumet den 1 november 2005.

3. Kommissionen skall besluta de ändringar i sin arbetsordning som behövs på grund av anslutningen.

Artikel 46

1. Tio domare i domstolen och tio domare i förstainstansrätten skall utses.

2. a) Ämbetstiden för fem av de domare i domstolen som utses enligt punkt 1 skall gå ut den 6 oktober 2006. Vilka domare som detta skall gälla avgörs genom lottning. Ämbetstiden för de andra domarna skall gå ut den 6 oktober 2009.

b) Ämbetstiden för fem av de domare i förstainstansrätten som utses enligt punkt 1 skall gå ut den 3 1 augusti 2004. Vilka domare som detta skall gälla avgörs genom lottning. Ämbetstiden för de andra domarna skall gå ut den 31 augusti 2007.

3. a) Domstolen skall besluta de ändringar i sina rättegångsregler som behövs på grund av anslutningen.

b) Förstainstansrätten skall tillsammans med domstolen besluta de ändringar i sina rättegångsregler som behövs på grund av anslutningen.

c) De ändrade rättegångsreglerna skall vara giltiga endast om rådet med kvalificerad majoritet godkänner dem.

4. Om någon av domstolarna eller någon av deras avdelningar har inlett ett muntligt förfarande i ett mål men inte avgjort målet före, dagen för anslutningen, skall domstolen eller avdelningen ifråga avgöra målet i den sammansättning som den hade före anslutningen och tillämpa de rättegångsregler som gällde dagen före anslutningen.

Artikel 47

Revisionsrätten skall utvidgas med ytterligare tio ledamöter som skall utses för sex år.

Artikel 48

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén skall utvidgas genom att 95 ledamöter utses som företräder de olika ekonomiska och sociala grupperingarna i det organiserade civila samhället i de nya medlemsstaterna. Deras mandattid skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för de ledamöter som kommittén har vid tiden för anslutningen.

Artikel 49

Regionkommittén skall utvidgas genom att 95 ledamöter utses som företräder regionala och lokala organ i de nya medlemsstaterna, och som valts till ett regionalt eller lokalt organ eller som är politiskt ansvariga inför en vald församling. Deras mandattid skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för de ledamöter som kommittén har vid tiden för anslutningen.

Artikel 50

1. Mandattiden för de nuvarande ledamöterna i Vetenskapliga och tekniska kommittén enligt artikel 134.2 i Euratomfördraget skall gå ut samma dag som denna anslutningsakt träder i kraft.

2. Efter anslutningen skall rådet utse de nya ledamöterna i Vetenskapliga och tekniska kommittén i enlighet med förfarandet i artikel 134.2 i Euratomfördraget.

Artikel 51

De anpassningar av de grundläggande fördragens regler för kommittéer och av arbetsordningar för kommittéer som behövs på grund av anslutningen skall göras så snart som möjligt efter anslutningen.

Artikel 52

1. Mandattiden för nya ledamöter i de genom fördragen och lagstiftaren inrättade kommittéer, grupper och andra organ som finns förtecknade i bilaga XVI skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för ledamöterna i tjänst vid tiden för anslutningen.

2. Mandattiden för de nya ledamöterna i de av kommissionen inrättade kommittéer och grupper som finns förtecknade i bilaga XVII skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för ledamöterna i tjänst vid tiden för anslutningen.

3. Efter anslutningen skall alla platser nybesättas i de kommittéer som finns förtecknade i bilaga XVIII.

AVDELNING II

TILLÄMPNING AV INSTITUTIONERNAS RÄTTSAKTER

Artikel 53

Efter anslutningen skall direktiv och beslut enligt artikel 249 i EG-fördraget och artikel 161 i Euratomfördraget anses vara riktade till de nya medlemsstaterna, i den utsträckning dessa direktiv och beslut är riktade till alla de nuvarande medlemsstaterna. Med undantag för sådana direktiv och beslut som träder i kraft på det sätt som anges i artikel 254.1 och 254.2 i EG-fördraget skall direktiven och besluten anses ha anmälts till de nya medlemsstaterna vid anslutningen.

Artikel 54

De nya medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att från och med dagen för anslutningen följa bestämmelser i direktiv och beslut enligt artikel 249 i EG-fördraget och artikel 161 i Euratomfördraget, om någon annan dag för detta inte anges i de bilagor som avses i artikel 24 eller i någon annan bestämmelse i denna anslutningsakt eller dess bilagor.

Artikel 55

Efter en väl underbyggd begäran från en ny medlemsstat får rådet genom enhälligt beslut, på förslag från kommissionen, före den 1 maj 2004 vidta åtgärder som innefattar tidsbegränsade avvikelser från rättsakter som institutionerna antagit under tiden mellan den 1 november 2002 och den dag då anslutningsfördraget undertecknades.

Artikel 56

Om inte annat föreskrivs skall rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen besluta om de åtgärder som behövs för att genomföra bestämmelserna i bilagorna II, III och IV som avses i artiklarna 20, 21 och 22 i denna anslutningsakt.

Artikel 57

1. Sådana anpassningar av institutionernas rättsakter som behövs inför anslutningen och som inte finns med i denna anslutningsakt eller dess bilagor skall göras i enlighet med förfarandet i punkt 2. De skall träda i kraft vid anslutningen.

2. För detta ändamål skall rådet - med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen - eller kommissionen, beroende på vilken av dessa institutioner som har antagit rättsakten i dess ursprungliga lydelse, utarbeta de texter som behövs.

Artikel 58

Texter på estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska till de rättsakter som institutionerna och Europeiska centralbanken har antagit före anslutningen och som upprättats av rådet, kommissionen eller Europeiska centralbanken skall vara giltiga från och med dagen för anslutningen på samma villkor som texterna på de nuvarande elva språken. De skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, om texterna på de nuvarande språken har offentliggjorts där.

Artikel 59

Inom tre månader från anslutningen skall de nya medlemsstaterna underrätta kommissionen enligt artikel 33 i Euratomfördraget om de bestämmelser i lagar och andra författningar som inom deras territorier skall skydda arbetstagare och allmänheten mot fara som orsakas av joniserande strålning.

AVDELNING III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 60

Bilagorna I-XVIII, tilläggen till dessa och protokollen 1-10 till denna anslutningsakt skall utgöra en integrerad del av denna.

Artikel 61

Italiens regering skall till de nya medlemsstaternas regeringar överlämna en bestyrkt kopia på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska av Fördraget om Europeiska unionen, Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, tillsammans med de fördrag som ändrar eller kompletterar dessa, inklusive Fördraget om Konungariket Danmark, Irlands och Förenade kungarikets Storbritannien och Nordirland anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och till Europeiska atomenergigemenskapen, Fördraget om Republiken Greklands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och till Europeiska atomenergigemenskapen, Fördraget om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och till Europeiska atomenergigemenskapen samt Fördraget om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Texterna till dessa fördrag på estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska skall bifogas denna anslutningsakt. De skall vara giltiga på samma villkor som de fördragstexter på de nuvarande språken som anges i första stycket.

Artikel 62

En bestyrkt kopia av de internationella avtal som generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd förvarar i sitt arkiv skall generalsekreteraren överlämna till de nya medlemsstaternas regeringar.

[1] EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

[2] EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

[3] EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.

[4] EGT L 79, 22.3.2002, s. 42.

[5] Förordning (EEG) nr 3906/89 (EGT L 375, 23.12.1989, s. 11), med senare ändringar.

[6] Förordning (EG) nr 2760/98 (EGT L 345, 19.12.1998, s. 49), med senare ändringar.

[7] Förordning (EG) nr 555/2000 (EGT L 68, 16.3.2000, s. 3), med senare ändringar.

[8] Förordning (EG) nr 1267/1999 (EGT L 161, 26.6.1999, s. 73), med senare ändringar.

[9] Förordning (EG) nr 1268/1999 (EGT L 161, 26.6.1999, s. 87).

[10] Interinstitutionellt avtal av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (EGT C 172, 18.6.1999, s. 1).

[11] EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

[12] EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

[13] Förordning (EEG) nr 3906/89 (EGT L 375, 23.12.1989, s. 11), med senare ändringar.

[14] Förordning (EG) nr 2760/98 (EGT L 345, 19.12.1998, s. 49), med senare ändringar.

[15] Förordning (EG) nr 555/2000 (EGT L 68, 16.3.2000, s. 3), med senare ändringar.

[16] EGT L 232, 2.9.1999, s. 34.

[17] I enlighet med Phares riktlinjer (SEK(1999) 1596, uppdaterade den 6.9.2002 genom C 3303/2).

[18] Förordning (EG) nr 1267/99 (EGT L 161, 26.6.1999, s. 73), med senare ändringar.

[19] EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 2265/2002 (EGT L 347, 20.12.2002, s. 1).

[20] EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1447/2001 (EGT L 198, 21.7.2001, s. 1).

[21] EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2500/2001 (EGT L 342, 27.12.2001, s. 1).

[22] Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

[23] EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

BILAGA I

Förteckning över bestämmelser i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i de rättsakter som grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta, vilka skall vara bindande och tillämpliga i de nya medlemsstaterna från och med anslutningen (enligt artikel 3 i anslutningsakten)

1. Avtalet mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Tyskland och Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna av den 14 juni 1985 [1].

2. Följande bestämmelser i konventionen som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 [2] om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, med tillhörande slutakt och gemensamma förklaringar, ändrad genom vissa av de rättsakter som förtecknas i punkt 7:

Artikel 1, i den mån den hänför sig till bestämmelserna i denna punkt, artiklarna 3-7, med undantag för artikel 5.1 d, artikel 13, artiklarna 26 och 27, artikel 39, artiklarna 44-59, artiklarna 61-63, artiklarna 65-69, artiklarna 71-73, artiklarna 75 och 76, artikel 82, artikel 91, artiklarna 126-130, i den mån de hänför sig till bestämmelserna i denna punkt, och artikel 136. Gemensamma förklaringarna 1 och 3 i slutakten.

3. Följande bestämmelser i avtalen om anslutning till konventionen som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, deras slutakter och tillhörande gemensamma förklaringar, ändrade genom vissa av de rättsakter som förtecknas i punkt 7:

a) Avtalet om Italiens anslutning, som undertecknades den 27 november 1990:

- Artikel 4

- Gemensam förklaring 1 i slutakten, del II

b) Avtalet om Spaniens anslutning, som undertecknades den 25 juni 1991:

- Artikel 4

- Gemensam förklaring 1 i del II i slutakten

- Förklaring 2 i del III i slutakten

c) Avtalet om Portugals anslutning, som undertecknades den 25 juni 1991:

- Artiklarna 4, 5 och 6

- Gemensam förklaring 1 i del II i slutakten

d) Avtalet om Greklands anslutning, som undertecknades den 6 november 1992:

- Artiklarna 3, 4 och 5

- Gemensam förklaring 1 i del II i slutakten

- Förklaring 2 i del III i slutakten

e) Avtalet om Österrikes anslutning, som undertecknades den 28 april 1995:

- Artikel 4

- Gemensam förklaring 1 i slutakten, del II

f) Avtalet om Danmarks anslutning, som undertecknades den 19 december 1996:

- Artiklarna 4, 5.2 och 6

- Gemensamma förklaringarna 1 och 3 i slutakten, del II

g) Avtalet om Finlands anslutning, som undertecknades den 19 december 1996:

- Artiklarna 4 och 5

- Gemensamma förklaringarna 1 och 3 i slutakten, del II

- Förklaring från Finlands regering om Åland i slutakten, del III

h) Avtalet om Sveriges anslutning, som undertecknades den 19 december 1996:

- Artiklarna 4 och 5

- Gemensamma förklaringarna 1 och 3 i slutakten, del II

4. Bestämmelserna i följande beslut av Verkställande kommittén som inrättades genom konventionen som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, ändrade genom vissa av de rättsakter som förtecknas i punkt 7:

SCH/Com-ex (93) 10: Verkställande kommitténs beslut av den 14 december 1993 om ministrarnas och statssekreterarnas förklaringar

SCH/Com-ex (93) 14: Verkställande kommitténs beslut av den 14 december 1993 om förbättring av det praktiska rättsliga samarbetet för att bekämpa narkotikahandel

SCH/Com-ex (93) 22 rev: Verkställande kommitténs beslut av den 14 december 1993 om sekretess när det gäller vissa dokument

SCH/Com-ex (94) 16 rev: Verkställande kommitténs beslut av den 21 november 1994 om anskaffande av gemensamma in- och utresestämplar

SCH/Com-ex (94) 28 rev: Verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om intyg enligt artikel 75 för transport av narkotika och psykotropa ämnen

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om ikraftsättande av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 19 juni 1990

SCH/Com-ex (95) 21: Verkställande kommitténs beslut av den 20 december 1995 om snabbt utbyte mellan Schengenstaterna av statistiska och konkreta uppgifter om eventuella störningar vid de yttre gränserna

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 21 april 1998 om verksamhetsrapporten från expertgruppen, i den mån det hänför sig till bestämmelserna i punkt 2

SCH/Com-ex (98) 17: Verkställande kommitténs beslut av den 23 juni 1998 om sekretess när det gäller vissa dokument

SCH/Com-ex (98) 26 def: Verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för utvärdering och genomförande av Schengenkonventionen

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om vidarebefordran av den gemensamma handboken till kandidatländerna

SCH/Com-ex (98) 37 def 2: Verkställande kommitténs beslut av den 27 oktober 1998 om vidtagande av åtgärder för att bekämpa olaglig invandring, i den mån det hänför sig till bestämmelserna i punkt 2

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3: Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om gränsöverskridande polissamarbete för att förhindra och upptäcka brottsliga handlingar

SCH/Com-ex (98) 52: Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om handboken om gränsöverskridande polissamarbete, i den mån det hänför sig till bestämmelserna i punkt 2

SCH/Com-ex (98) 57: Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om införande av ett enhetligt formulär för inbjudan eller åtagandeförklaring

SCH/Com-ex (98) 59 rev: Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om samordnade insatser av dokumentrådgivare

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om narkotikasituationen

SCH/Com-ex (99) 6: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om Schengenregelverket när det gäller telekommunikationer

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om kontaktpersoner

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om allmänna principer för ersättning till uppgiftslämnare och infiltratörer

SCH/Com-ex (99) 10: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om olaglig handel med vapen

SCH/Com-ex (99) 13: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om de slutliga versionerna av den gemensamma handboken och de gemensamma konsulära anvisningarna:

- Bilagorna 1-3, 7, 8 och 15 till de gemensamma konsulära anvisningarna

- Den gemensamma handboken, i den mån den hänför sig till bestämmelserna i punkt 2, inbegripet bilagorna 1, 5, 5a, 6, 10 och 13

SCH/Com-ex (99) 18: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om förbättring av polissamarbetet för att förhindra och upptäcka brottsliga handlingar

5. Följande förklaringar av Verkställande kommittén som inrättades genom konventionen som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, i den mån de hänför sig till bestämmelserna i punkt 2:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2: Verkställande kommitténs förklaring av den 26 juni 1996 om utlämning

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2:Verkställande kommitténs förklaring av den 9 februari 1998 om bortförande av minderåriga

6. Följande beslut av Centralgruppen som inrättades genom konventionen som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, i den mån de hänför sig till bestämmelserna i punkt 2:

SCH/C (98) 117: Centralgruppens beslut av den 27 oktober 1998 om vidtagande av åtgärder för att bekämpa olaglig invandring

SCH/C (99) 25: Centralgruppens beslut av den 22 mars 1999 om allmänna principer för ersättning till uppgiftslämnare och infiltratörer

7. Följande rättsakter som grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta:

Rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (EGT L 164, 14.7.1995, s. 1)

Rådets beslut 1999/307/EG av den 1 maj 1999 om fastställande av närmare föreskrifter för Schengensekretariatets införlivande med rådets generalsekretariat (EGT L 119, 7.5.1999, s. 49)

Rådets beslut 1999/435/EG av den 20 maj 1999 om fastställande av Schengenregelverket, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, i syfte att besluta om den rättsliga grunden för samtliga de bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 1)

Rådets beslut 1999/436/EG av den 20 maj 1999 om fastställande, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, av rättslig grund för samtliga bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 17)

Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31)

Rådets beslut 1999/848/EG av den 13 december 1999 om fullt ikraftträdande av Schengenregelverket i Grekland (EGT L 327, 21.12.1999, s. 58)

Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43)

Rådets beslut 2000/586/RIF av den 28 september 2000 om inrättande av ett förfarande för ändring av artikel 40.4 och 40.5, artikel 41.7 och artikel 65.2 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (EGT L 248, 3.10.2000, s. 1)

Rådets beslut 2000/751/EG av den 30 november 2000 om hävande av klassificeringen av vissa delar av den gemensamma handbok som antagits av Verkställande kommittén, inrättad genom konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (EGT L 303, 2.12.2000, s. 29)

Rådets beslut 2000/777/EG av den 1 december 2000 om tillämpningen av Schengenregelverket i Danmark, Finland och Sverige samt i Island och Norge (EGT L 309, 9.10.2000, s. 24)

Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (EGT L 81, 21.3.2001, s. 1)

Rådets förordning (EG) nr 789/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet genomförandebefogenheter avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för behandlingen av ansökningar om visering (EGT L 116, 26.4.2001, s. 2)

Rådets förordning (EG) nr 790/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet genomförandebefogenheterna avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för genomförandet av gränskontroller och övervakning (EGT L 116, 26.4.2001, s. 5)

Rådets beslut 2001/329/EG av den 24 april 2001 om uppdatering av del VI och bilagorna 3, 6 och 13 i de gemensamma konsulära anvisningarna samt av bilagorna 5a, 6a och 8 i den gemensamma handboken (EGT L 116, 26.4.2001, s. 32), i den mån det hänför sig till bilaga 3 till de gemensamma konsulära anvisningarna och bilaga 5a till den gemensamma handboken

Rådets direktiv 2001/51/EG av den 28 juni 2001 om komplettering av bestämmelserna i artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (EGT L 187, 10.7.2001, s. 45)

Rådets beslut 2001/886/RIF av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EGT L 328, 13.12.2001, s. 1)

Rådets förordning (EG) nr 2414/2001 av den 7 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (EGT L 327, 12.12.2001, s. 1)

Rådets förordning (EG) nr 2424/2001 av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EGT L 328, 13.12.2001, s. 4)

Rådets förordning (EG) nr 333/2002 av den 18 februari 2002 om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet (EGT L 53, 23.2.2002, s. 4)

Rådets förordning (EG) nr 334/2002 av den 18 februari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (EGT L 53, 23.2.2002, s. 7)

Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20)

Rådets beslut 2002/352/EG av den 25 april 2002 om översyn av den gemensamma handboken (EGT L 123, 9.5.2002, s. 47)

Rådets beslut 2002/353/EG av den 25 april 2002 om hävande av klassificeringen av del II av den gemensamma handbok som antagits av Verkställande kommittén, inrättad genom konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (EGT L 123, 9.5.2002, s. 49)

Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredje land (EGT L 157, 15.6.2002, s. 1)

Rådets beslut 2002/587/EG av den 12 juli 2002 om översyn av den gemensamma handboken (EGT L 187, 16.7.2002, s. 50)

Rådets rambeslut 2002/946/RIF av den 28 november 2002 om förstärkning av den straffrättsliga ramen för att förhindra hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse (EGT L 328, 5.12.2002, s. 1)

Rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse (EGT L 328, 5.12.2002, s. 17)

[1] EGT L 239, 22.9.2000, s. 13.

[2] EGT L 239, 22.9.2000, s. 19.

--------------------------------------------------

BILAGA II

Förteckning enligt artikel 20 i anslutningsakten

1. FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

A. MOTORFORDON

1. 31970 L 0156: Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 42, 23.2.1970, s. 1), ändrat genom

- 11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31978 L 0315: Rådets direktiv 78/315/EEG av den 21.12.1977 (EGT L 81, 28.3.1978, s. 1),

- 31978 L 0547: Rådets direktiv 78/547/EEG av den 12.6.1978 (EGT L 168, 26.6.1978, s. 39),

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31980 L 1267: Rådets direktiv 80/1267/EEG av den 16.12.1980 (EGT L 375, 31.12.1980, s. 34),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0358: Rådets direktiv 87/358/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 51),

- 31987 L 0403: Rådets direktiv 87/403/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 220, 8.8.1987, s. 44),

- 31992 L 0053: Rådets direktiv 92/53/EEG av den 18.6.1992 (EGT L 225, 10.8.1992, s. 1),

- 31993 L 0081: Kommissionens direktiv 93/81/EEG av den 29.9.1993 (EGT L 264, 23.10.1993, s. 49),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31995 L 0054: Kommissionens direktiv 95/54/EG av den 31.10.1995 (EGT L 266, 8.11.1995, s. 1),

- 31996 L 0027: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/27/EG av den 20.5.1996 (EGT L 169, 8.7.1996, s. 1),

- 31996 L 0079: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/79/EG av den 16.12.1996 (EGT L 18, 21.1.1997, s. 7),

- 31997 L 0027: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG av den 22.7.1997(EGT L 233, 25.8.1997, s. 1),

- 31998 L 0014: Kommissionens direktiv 98/14/EG av den 6.2.1998 (EGT L 91, 25.3.1998, s. 1),

- 31998 L 0091: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG av den 14.12.1998 (EGT L 11, 16.1.1999, s. 25),

- 32000 L 0040: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG av den 26.6.2000 (EGT L 203, 10.8.2000, s. 9),

- 32001 L 0056: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG av den 27.9.2001 (EGT L 292, 9.11.2001, s. 21),

- 32001 L 0085: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG av den 20.11.2001 (EGT L 42, 13.2.2002, s. 1),

- 32001 L 0092: Kommissionens direktiv 2001/92/EG av den 30.10.2001 (EGT L 291, 8.11.2001, s. 24),

- 32001 L 0116: Kommissionens direktiv 2001/116/EG av den 20.12.2001 (EGT L 18, 21.1.2002, s. 1).

a) I bilaga VII skall förteckningen i avsnitt 1 ersättas med följande:

"1 för Tyskland,

2 för Frankrike,

3 för Italien,

4 för Nederländerna,

5 för Sverige,

6 för Belgien,

7 för Ungern,

8 för Tjeckien,

9 för Spanien,

11 för Förenade kungariket,

12 för Österrike,

13 för Luxemburg,

17 för Finland,

18 för Danmark,

20 för Polen,

21 för Portugal,

23 för Grekland,

24 för Irland,

26 för Slovenien,

27 för Slovakien,

29 för Estland,

32 för Lettland,

36 för Litauen,

CY för Cypern,

MT för Malta."

b) I bilaga IX skall punkt 47 i både del I sidan 2 och del II sidan 2 ersättas med följande:

"

+++++ TIFF +++++

"

.

2. 31970 L 0157: Rådets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (EGT L 42, 23.2.1970, s. 16), ändrat genom

- 11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31973 L 0350: Kommissionens direktiv 73/350/EEG av den 7.11.1973 (EGT L 321, 22.11.1973, s. 33),

- 31977 L 0212: Rådets direktiv 77/212/EEG av den 8.3.1977 (EGT L 66, 12.3.1977, s. 33),

- 31981 L 0334: Kommissionens direktiv 81/334/EEG av den 13.4.1981 (EGT L 131, 18.5.1981, s. 6),

- 31984 L 0372: Kommissionens direktiv 84/372/EEG av den 3.7.1984 (EGT L 196, 26.7.1984, s. 47),

- 31984 L 0424: Rådets direktiv 84/424/EEG av den 3.9.1984 (EGT L 238, 6.9.1984, s. 31),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31992 L 0097: Rådets direktiv 92/97/EEG av den 10.11.1992 (EGT L 371, 19.12.1992, s. 1),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31996 L 0020: Kommissionens direktiv 96/20/EG av den 27.3.1996 (EGT L 92, 13.4.1996, s. 23),

- 31999 L 0101: Kommissionens direktiv 1999/101/EG av den 15.12.1999 (EGT L 334, 28.12.1999, s. 41).

I bilaga II punkt 4.2 skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

3. 31970 L 0220: Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon (EGT L 76, 6.4.1970, s. 1), ändrat genom

- 11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31974 L 0290: Rådets direktiv 74/290/EEG av den 28.5.1974 (EGT L 159, 15.6.1974, s. 61),

- 31977 L 0102: Kommissionens direktiv 77/102/EEG av den 30.11.1976 (EGT L 32, 3.2.1977, s. 32),

- 31978 L 0665: Kommissionens direktiv 78/665/EEG av den 14.7.1978 (EGT L 223, 14.8.1978, s. 48),

- 31983 L 0351: Rådets direktiv 83/351/EEG av den 16.6.1983 (EGT L 197, 20.7.1983, s. 1),

- 31988 L 0076: Rådets direktiv 88/76/EEG av den 3.12.1987 (EGT L 36, 9.2.1988, s. 1),

- 31988 L 0436: Rådets direktiv 88/436/EEG av den 16.6.1988 (EGT L 214, 6.8.1988, s. 1),

- 31989 L 0458: Rådets direktiv 89/458/EEG av den 18.7.1989 (EGT L 226, 3.8.1989, s. 1),

- 31989 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17.7.1989 (EGT L 238, 15.8.1989, s. 43),

- 31991 L 0441: Rådets direktiv 91/441/EEG av den 26.6.1991 (EGT L 242, 30.8.1991, s. 1),

- 31993 L 0059: Rådets direktiv 93/59/EEG av den 28.6.1993 (EGT L 186, 28.7.1993, s. 21),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 1),

- 31994 L 0012: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/12/EG av den 23.3.1994 (EGT L 100, 19.4.1994, s. 42),

- 31996 L 0044: Kommissionens direktiv 96/44/EG av den 1.7.1996 (EGT L 210, 20.8.1996, s. 25),

- 31996 L 0069: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/69/EG av den 8.10.1996 (EGT L 282, 1.11.1996, s. 64),

- 31998 L 0069: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13.10.1998 (EGT L 350, 28.12.1998, s. 1),

- 31998 L 0077: Kommissionens direktiv 98/77/EG av den 2.10.1998 (EGT L 286, 23.10.1998, s. 34),

- 31999 L 0102: Kommissionens direktiv 1999/102/EG av den 15.12.1999 (EGT L 334, 28.12.1999, s. 43),

- 32001 L 0001: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG av den 22.1.2001 (EGT L 35, 6.2.2001, s. 34),

- 32001 L 0100: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/100/EG av den 7.12.2001 (EGT L 16, 18.1.2002, s. 32),

- 32002 L 0080: Kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3.10.2002 (EGT L 291, 28.10.2002, s. 20).

I bilaga XIII skall följande införas i tabellen i punkt 5.2:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

4. 31970 L 0221: Rådets direktiv 70/221/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bränsletankar och bakre underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 76, 6.4.1970, s. 23), ändrat genom

- 11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31979 L 0490: Kommissionens direktiv 79/490/EEG av den 18.4.1979 (EGT L 128, 26.5.1979, s. 22),

- 31997 L 0019: Kommissionens direktiv 97/19/EG av den 18.4.1997 (EGT L 125, 16.5.1997, s. 1),

- 32000 L 0008: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/8/EG av den 20.3.2000 (EGT L 106, 3.5.2000, s. 7).

I bilaga II skall följande införas i tabellen i punkt 6.2:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

5. 31970 L 0388: Rådets direktiv 70/388/EEG av den 27 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ljudsignalanordningar på motorfordon (EGT L 176, 10.8.1970, s. 12), ändrat genom

- 11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I bilaga I punkt 1.4.1 skall följande läggas till i texten inom parentes:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

6. 31971 L 0127: Rådets direktiv 71/127/EEG av den 1 mars 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för motorfordon (EGT L 68, 22.3.1971, s. 1), ändrat genom

- 11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31979 L 0795: Kommissionens direktiv 79/795/EEG av den 20.7.1979 (EGT L 239, 22.9.1979, s. 1),

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31985 L 0205: Kommissionens direktiv 85/205/EEG av den 18.2.1985 (EGT L 90, 29.3.1985, s. 1),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31986 L 0562: Kommissionens direktiv 86/562/EEG av den 6.11.1986 (EGT L 327, 22.11.1986, s. 49),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31988 L 0321: Kommissionens direktiv 88/321/EEG av den 16.5.1988 (EGT L 147, 14.6.1988, s. 77),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I tillägg 2 till bilaga II skall följande läggas till i uppräkningen av särskiljande nummer/bokstäver i punkt 4.2:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

7. 31971 L 0320: Rådets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 202, 6.9.1971, s. 37), ändrat genom

- 11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31974 L 0132: Kommissionens direktiv 74/132/EEG av den 11.2.1974 (EGT L 74, 19.3.1974, s. 7),

- 31975 L 0524: Kommissionens direktiv 75/524/EEG av den 25.7.1975 (EGT L 236, 8.9.1975, s. 3),

- 31979 L 0489: Kommissionens direktiv 79/489/EEG av den 18.4.1979 (EGT L 128, 26.5.1979, s. 12),

- 31985 L 0647: Kommissionens direktiv 85/647/EEG av den 23.12.1985 (EGT L 380, 31.12.1985, s. 1),

- 31988 L 0194: Kommissionens direktiv 88/194/EEG av den 24.3.1988 (EGT L 92, 9.4.1988, s. 47),

- 31991 L 0422: Kommissionens direktiv 91/422/EEG av den 15.7.1991 (EGT L 233, 22.8.1991, S. 21),

- 31998 L 0012: Kommissionens direktiv 98/12/EG av den 27.1.1998 (EGT L 81, 18.3.1998, s. 1).

I bilaga XV skall följande införas i tabellen i punkt 4.4.2:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

8. 31972 L 0245: Rådets direktiv 72/245/EEG av den 20 juni 1972 om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon (EGT L 152, 6.7.1972, s. 15), ändrat genom

- 31989 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17.7.1989 (EGT L 238, 15.8.1989, s. 43),

- 31995 L 0054: Kommissionens direktiv 95/54/EG av den 31.10.1995 (EGT L 266, 8.11.1995, s. 1).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 5.2:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

9. 31974 L 0061: Rådets direktiv 74/61/EEG av den 17 december 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon (EGT L 38, 11.2.1974, s. 22), ändrat genom

- 31995 L 0056: Kommissionens direktiv 95/56/EG, Euratom av den 8.11.1995 (EGT L 286, 29.11.1995, s. 1).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 5.1.1:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

10. 31974 L 0150: Rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 84, 28.3.1974, s. 10), ändrat genom

- 31979 L 0694: Rådets direktiv 79/694/EEG av den 24.7.1979 (EGT L 205, 13.8.1979, s. 17),

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31982 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EEG av den 17.12.1982 (EGT L 378, 31.12.1982, s. 45),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31988 L 0297: Rådets direktiv 88/297/EEG av den 3.5.1988 (EGT L 126, 20.5.1988, s. 52),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0054: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG av den 23.9.1997 (EGT L 277, 10.10.1997, s. 24),

- 32000 L 0002: Kommissionens direktiv 2000/2/EG av den 14.1.2000 (EGT L 21, 26.1.2000, s. 23),

- 32000 L 0025: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22.5.2000 (EGT L 173, 12.7.2000, s. 1),

- 32001 L 0003: Kommissionens direktiv 2001/3/EG av den 8.1.2001 (EGT L 28, 30.1.2001, s. 1).

a) I artikel 2 a skall följande strecksatser läggas till:

"— "vnitrostátní schválení typu" i tjeckisk lag,

— "riiklik tüübikinnitus" i estnisk lag,

— "Εγκριση Τύπου" cypriotisk lag,

— "Tipa apstiprināšana" i lettisk lag,

— "tipo patvirtinimas" i litauisk lag,

— "típusjóváhagyás" i ungersk lag,

— "tip approvat" i maltesisk lag,

— "homologacja typu pojazdu" i polsk lag,

— "homologacija" i slovensk lag,

— "typové schválenie" i slovakisk lag."

b) Bilaga II skall följande läggas till i förteckningen i kapitel C del II tillägg 1, avsnitt 1:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

c) I bilaga III del 1 skall punkt 16 ersättas med följande:

"

+++++ TIFF +++++

"

11. 31974 L 0408: Rådets direktiv 74/408/EEG av den 22 juli 1974 om motorfordon vad avser säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd (EGT L 221, 12.8.1974, s. 1), ändrat genom

- 31981 L 0577: Rådets direktiv 81/577/EEG av den 20.7.1981 (EGT L 209, 29.7.1981, s. 34),

- 31996 L 0037: Kommissionens direktiv 96/37/EG av den 17.6.1996 (EGT L 186, 25.7.1996, s. 28).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 6.2.1:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

12. 31974 L 0483: Rådets direktiv 74/483/EEG av den 17 september 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på motorfordon (EGT L 226, 2.10.1974, S. 4), ändrat genom

- 31979 L 0488: Kommissionens direktiv 79/488/EEG av den 18.4.1979 (EGT L 128, 26.5.1979, s. 1),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I bilaga I skall följande läggas till i fotnoten till punkt 3.2.2.2:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

13. 31975 L 0322: Rådets direktiv 75/322/EEG av den 20 maj 1975 om dämpning av radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) som orsakas av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (EGT L 147, 9.6.1975, s. 28), ändrat genom

- 31982 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EEG av den 17.12.1982 (EGT L 378, 31.12.1982, s. 45),

- 31997 L 0054: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG av den 23.9.1997 (EGT L 277, 10.10.1997, s. 24),

- 32000 L 0002: Kommissionens direktiv 2000/2/EG av den 14.1.2000 (EGT L 21, 26.1.2000, s. 23),

- 32001 L 0003: Kommissionens direktiv 2001/3/EG av den 8.1.2001 (EGT L 28, 30.1.2001, s. 1).

I bilaga I skall följande införas i punkt 5.2:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

14. 31976 L 0114: Rådets direktiv 76/114/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 24, 30.1.1976, s. 1), ändrat genom

- 31978 L 0507: Kommissionens direktiv 78/507/EEG av den 19.5.1978 (EGT L 155, 13.6.1978, s. 31),

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I bilagan punkt 2.1.2 skall följande läggas till i texten inom parentes:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

15. 31976 L 0757: Rådets direktiv 76/757/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om reflexanordningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 32), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0029: Kommissionens direktiv 97/29/EG av den 11.6.1997 (EGT L 171, 30.6.1997, s. 11).

I bilaga I punkt 4.2.1 skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

16. 31976 L 0758: Rådets direktiv 76/758/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sidpositionslyktor, bakre sidpositionslyktor, stopplyktor, varsellyktor och sidomarkeringslyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 54), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0516: Kommissionens direktiv 89/516/EEG av den 1.8.1989 (EGT L 265, 12.9.1989, s. 1),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0030: Kommissionens direktiv 97/30/EG av den 11.6.1997 (EGT L 171, 30.6.1997, s. 25).

I bilaga I punkt 5.2.1 skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

17. 31976 L 0759: Rådets direktiv 76/759/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 71), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0277: Kommissionens direktiv 89/277/EEG av den 28.3.1989 (EGT L 109, 20.4.1989, s. 25),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0015: Kommissionens direktiv 1999/15/EG av den 16.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 14).

I bilaga I punkt 4.2.1 skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

18. 31976 L 0760: Rådets direktiv 76/760/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 85), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0031: Kommissionens direktiv 97/31/EG av den 11.6.1997 (EGT L 171, 30.6.1997, s. 49).

I bilaga I punkt 4.2.1 skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

19. 31976 L 0761: Rådets direktiv 76/761/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus och/eller halvljus och ljuskällor (glödlampor och andra) för användning i ljusanordningar godkända för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 96), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0517: Kommissionens direktiv 89/517/EEG av den 1.8.1989 (EGT L 265, 12.9.1989, s. 15),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0017: Kommissionens direktiv 1999/17/EG av den 18.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 45).

I bilaga I skall förteckningen i både punkt 5.2.1 och punkt 6.2.1 ersättas med följande:

"1 för Tyskland,

2 för Frankrike,

3 för Italien,

4 för Nederländerna,

5 för Sverige,

6 för Belgien,

7 för Ungern,

8 för Tjeckien,

9 för Spanien,

11 för Förenade kungariket,

12 för Österrike,

13 för Luxemburg,

17 för Finland,

18 för Danmark,

20 för Polen,

21 för Portugal,

23 för Grekland,

24 för Irland,

26 för Slovenien,

27 för Slovakien,

29 för Estland,

32 för Lettland,

36 för Litauen,

CY för Cypern,

MT för Malta."

20. 31976 L 0762: Rådets direktiv 76/762/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om främre dimstrålkastare för motorfordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 122), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0018: Kommissionens direktiv 1999/18/EG av den 18.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 82).

I bilaga I punkt 4.2.1 skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

21. 31977 L 0536: Rådets direktiv 77/536/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar för jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 220, 29.8.1977, s. 1), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0680: Rådets direktiv 89/680/EEG av den 21.12.1989 (EGT L 398, 30.12.1989, s. 26),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0055: Kommissionens direktiv 1999/55/EG av den 1.6.1999 (EGT L 146, 11.6.1999, s. 28).

I bilaga VI skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

22. 31977 L 0538: Rådets direktiv 77/538/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dimbaklyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 220, 29.8.1977, s. 60), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0518: Kommissionens direktiv 89/518/EEG av den 1.8.1989 (EGT L 265, 12.9.1989, s. 24),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0014: Kommissionens direktiv 1999/14/EG av den 16.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 1).

I bilaga I punkt 4.2.1 skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

23. 31977 L 0539: Rådets direktiv 77/539/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backningsstrålkastare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 220, 29.8.1977, s. 72), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0032: Kommissionens direktiv 97/32/EG av den 11.6.1997 (EGT L 171, 30.6.1997, s. 63).

I bilaga I punkt 4.2.1 skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

24. 31977 L 0540: Rådets direktiv 77/540/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om parkeringslyktor på motorfordon (EGT L 220, 29.8.1977, s. 83), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0016: Kommissionens direktiv 1999/16/EG av den 16.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 33).

I bilaga I punkt 4.2.1 skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

25. 31977 L 0541: Rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (EGT L 220, 29.8.1977, s. 95), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31981 L 0576: Rådets direktiv 81/576/EEG av den 20.7.1981 (EGT L 209, 29.7.1981, s. 32),

- 31982 L 0319: Kommissionens direktiv 82/319/EEG av den 2.4.1982 (EGT L 139, 19.5.1982, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31990 L 0628: Kommissionens direktiv 90/628/EEG av den 30.10.1990 (EGT L 341, 6.12.1990, s. 1),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31996 L 0036: Kommissionens direktiv 96/36/EG av den 17.6.1996 (EGT L 178, 17.7.1996, s. 15),

- 32000 L 0003: Kommissionens direktiv 2000/3/EG av den 22.2.2000 (EGT L 53, 25.2.2000, s. 1).

I bilaga III punkt 1.1.1 skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

26. 31978 L 0318: Rådets direktiv 78/318/EEG av den 21 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om torkar- och spolarsystem för motorfordon (EGT L 81, 28.3.1978, s. 49), ändrat genom

- 31994 L 0068: Kommissionens direktiv 94/68/EG av den 16.12.1994 (EGT L 354, 31.12.1994, s. 1).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 7.2:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

27. 31978 L 0764: Rådets direktiv 78/764/EEG av den 25 juli 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarsätet på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 255, 18.9.1978, s. 1), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31982 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EEG av den 17.12.1982 (EGT L 378, 31.12.1982, s. 45),

- 31983 L 0190: Kommissionens direktiv 83/190/EEG av den 28.3.1983 (EGT L 109, 26.4.1983, s. 13),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31988 L 0465: Kommissionens direktiv 88/465/EEG av den 30.6.1988 (EGT L 228, 17.8.1988, s. 31),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0054: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG av den 23.9.1997 (EGT L 277, 10.10.1997, s. 24),

- 31999 L 0057: Kommissionens direktiv 1999/57/EG av den 7.6.1999 (EGT L 148, 15.6.1999, s. 35).

I bilaga II punkt 3.5.2.1 skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

28. 31978 L 0932: Rådets direktiv 78/932/EEG av den 16 oktober 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om huvudstöd på säten i motorfordon (EGT L 325, 20.11.1978, s. 1), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I bilaga VI punkt 1.1.1 skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

29. 31979 L 0622: Rådets direktiv 79/622/EEG av den 25 juni 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning) (EGT L 179, 17.7.1979, s. 1), ändrat genom

- 31982 L 0953: Kommissionens direktiv 82/953/EEG av den 15.12.1982 (EGT L 386, 31.12.1982, s. 31),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31988 L 0413: Kommissionens direktiv 88/413/EEG av den 22.6.1988 (EGT L 200, 26.7.1988, s. 32),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0040: Kommissionens direktiv 1999/40/EG av den 6.5.1999 (EGT L 124, 18.5.1999, s. 11).

I bilaga VI skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

30. 31986 L 0298: Rådets direktiv 86/298/EEG av den 26 maj 1986 om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 186, 8.7.1986, s. 26), ändrat genom

- 31989 L 0682: Rådets direktiv 89/682/EEG av den 21.12.1989 (EGT L 398, 30.12.1989, s. 29),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32000 L 0019: Kommissionens direktiv 2000/19/EG av den 13.4.2000 (EGT L 94, 14.4.2000, s. 31).

I bilaga VI skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

31. 31987 L 0402: Rådets direktiv 87/402/EEG av den 25 juni 1987 om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 220, 8.8.1987, s. 1), ändrat genom

- 31989 L 0681: Rådets direktiv 89/681/EEG av den 21.12.1989 (EGT L 398, 30.12.1989, s. 27),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32000 L 0022: Kommissionens direktiv 2000/22/EG av den 28.4.2000 (EGT L 107, 4.5.2000, s. 26).

I bilaga VII skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

32. 31988 L 0077: Rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon (EGT L 36, 9.2.1988, s. 33), ändrat genom

- 31991 L 0542: Rådets direktiv 91/542/EEG av den 1.10.1991 (EGT L 295, 25.10.1991, s. 1),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31996 L 0001: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22.1.1996 (EGT L 40, 17.2.1996, s. 1),

- 31999 L 0096: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/96/EG av den 13.12.1999 (EGT L 44, 16.2.2000, s. 1),

- 32001 L 0027: Kommissionens direktiv 2001/27/EG av den 10.4.2001 (EGT L 107, 18.4.2001, s. 10).

I bilaga I skall följande läggas till i fotnoten till punkt 5.1.3:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

33. 31989 L 0173: Rådets direktiv 89/173/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 67, 10.3.1989, s. 1), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0054: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG av den 23.9.1997 (EGT L 277, 10.10.1997, s. 24),

- 32000 L 0001: Kommissionens direktiv 2000/1/EG av den 14.1.2000 (EGT L 21, 26.1.2000, s. 16).

a) I bilaga III A skall följande läggas till i fotnot 1 till punkt 5.4.1:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

b) I bilaga IV skall följande läggas till i första strecksatsen i tillägg 4:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

c) I bilaga V punkt 2.1.3 tredje stycket skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

34. 31991 L 0226: Rådets direktiv 91/226/EEG av den 27 mars 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om stänkskyddsanordningar på vissa typer av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 103, 23.4.1991, s. 5), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I bilaga II punkt 3.4.1 skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

35. 31994 L 0020: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/20/EG av den 30 maj 1994 om mekaniska kopplingsanordningar för motorfordon och för släpvagnar och deras fastsättande på dessa fordon (EGT L 195, 29.7.1994, s. 1).

I bilaga I punkt 3.3.4 skall följande läggas till:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

36. 31995 L 0028: Europaparlamentets och rådets direktiv 95/28/EG av den 24 oktober 1995 om brinnegenskaperna hos material som används i inredningen till vissa kategorier av motorfordon (EGT L 281, 23.11.1995, s. 1).

I bilaga I skall följande införas i punkt 6.1.1:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

37. 32000 L 0025: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG (EGT L 173, 12.7.2000, s. 1).

I bilaga I tillägg 4 punkt 1 avsnitt 1 skall följande införas:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

38. 32000 L 0040: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG av den 26 juni 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om främre underkörningsskydd för motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (EGT L 203, 10.8.2000, s. 9).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 3.2:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

39. 32001 L 0056: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG av den 27 september 2001 om värmesystem för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och om upphävande av rådets direktiv 78/548/EEG (EGT L 292, 9.11.2001, s. 21).

I bilaga I tillägg 5 punkt 1.1.1 skall följande införas:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

40. 32002 L 0024: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG (EGT L 124, 9.5.2002, s. 1).

a) I bilaga IV skall punkt 47 på sidan 2 i mallen i del A ersättas med följande:

"

+++++ TIFF +++++

"

;

b) I bilaga V A punkt I skall beskrivningen efter orden "Avsnitt 1:" ersättas med följande:

""Den gemena bokstaven" e följd av koden (nummer) för den medlemsstat som utfärdar typgodkännandet:

"1 för Tyskland,

2 för Frankrike,

3 för Italien,

4 för Nederländerna,

5 för Sverige,

6 för Belgien,

7 för Ungern,

8 för Tjeckien,

9 för Spanien,

11 för Förenade kungariket,

12 för Österrike,

13 för Luxemburg,

17 för Finland,

18 för Danmark,

20 för Polen,

21 för Portugal,

23 för Grekland,

24 för Irland,

26 för Slovenien,

27 för Slovakien,

29 för Estland,

32 för Lettland,

36 för Litauen,

CY för Cypern,

MT för Malta.""

c) I bilaga V B skall följande införas i förteckningen i punkt 1.1:

"8 för Tjeckien, 29 för Estland, CY för Cypern, 32 för Lettland, 36 för Litauen, 7 för Ungern, MT för Malta, 20 för Polen, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien."

B. GÖDSELMEDEL

31976 L 0116: Rådets direktiv 76/116/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel (EGT L 24, 30.1.1976, s. 21), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31988 L 0183: Rådets direktiv 88/183/EEG av den 22.3.1988 (EGT L 83, 29.3.1988, s. 33),

- 31989 L 0284: Rådets direktiv 89/284/EEG av den 13.4.1989 (EGT L 111, 22.4.1989, s. 34),

- 31989 L 0530: Rådets direktiv 89/530/EEG av den 18.9.1989 (EGT L 281, 30.9.1989, s. 116),

- 31993 L 0069: Kommissionens direktiv 93/69/EEG av den 23.7.1993 (EGT L 185, 28.7.1993, s. 30),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31996 L 0028: Kommissionens direktiv 96/28/EG av den 10.5.1996 (EGT L 140, 13.6.1996, s. 30),

- 31997 L 0063: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/63/EG av den 24.11.1997 (EGT L 335, 6.12.1997, s. 15),

- 31998 L 0003: Kommissionens direktiv 98/3/EG av den 15.1.1998 (EGT L 18, 23.1.1998, s. 25),

- 31998 L 0097: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/97/EG av den 22.12.1998 (EGT L 18, 23.1.1999, s. 60).

a) I bilaga I A II kolumn 6 första stycket skall följande läggas till i texten inom parentes efter "Italien":

"Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien"

.

b) I bilaga I B 1, B 2 och B 4 kolumn 9 punkt 3 skall följande läggas till i texten inom parentes efter "Italien":

"Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien"

.

C. KOSMETIKA

31995 L 0017: Kommissionens direktiv 95/17/EG av den 19 juni 1995 om närmare tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 76/768/EEG i fråga om befrielse från kravet att uppta en eller flera beståndsdelar i den förteckning som föreskrivs för märkning av kosmetiska produkter (EGT L 140, 23.6.1995, s. 26).

I bilagan punkt 2 skall följande läggas till efter "15 Sverige":

"16 Tjeckien

17 Estland

18 Cypern

19 Lettland

20 Litauen

21 Ungern

22 Malta

23 Polen

24 Slovenien

25 Slovakien."

D. LEGAL METROLOGI OCH FÄRDIGFÖRPACKNINGAR

1. 31971 L 0316: Rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (EGT L 202, 6.9.1971, s. 1), ändrat genom

- 11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31972 L 0427: Rådets direktiv 72/427/EEG av den 19.12.1972 (EGT L 291, 28.12.1972, s. 156),

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31983 L 0575: Rådets direktiv 83/575/EEG av den 26.10.1983 (EGT L 332, 28.11.1983, s. 43),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31987 L 0355: Rådets direktiv 87/355/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 46),

- 31988 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EEG av den 21.12.1988 (EGT L 382, 31.12.1988, s. 42),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) I bilaga I punkt 3.1 första strecksatsen och i bilaga II punkt 3.1.1.1 a första strecksatsen skall följande läggas till i texten inom parentes:

"CZ för Tjeckien, EST för Estland, CY för Cypern, LV för Lettland, LT för Litauen, H för Ungern, M för Malta, PL för Polen, SI för Slovenien, SK för Slovakien."

b) De figurer som avses i bilaga II punkt 3.2.1 skall kompletteras med de bokstäver som behövs för symbolerna CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK.

2. 31971 L 0347: Rådets direktiv 71/347/EEG av den 12 oktober 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hektolitervikt av säd (EGT L 239, 25.10.1971, s. 1), ändrat genom

- 11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I artikel 1 a skall följande läggas till i texten inom parentes:

"EHS objemová hmotnost obilí"

"EMÜ puistemass"

"EEK tilpummasa"

"EEB hektolitro masė"

"EGK hektolitertömeg"

"Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar"

"gęstość zboża w stanie zsypnym EWG"

"EGS hektolitrska masa"

"EHS násypná hustota obilia"

.

3. 31971 L 0348: Rådets direktiv 71/348/EEG av den 12 oktober 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillsatsutrustning till mätare för andra vätskor än vatten (EGT L 239, 25.10.1971, s. 9), ändrat genom

- 11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I kapitel IV i bilagan skall följande läggas till i slutet av avsnitt 4.8.1:

"10 haléřů

1 estnisk sent

1 σεντ Κύπρου

1 santīms

1 litauisk centas

1 ungersk forint

1 maltesisk ċenteżmu

1 grosz

1 stotin

10 halierov"

.

E. TRYCKKÄRL

31976 L 0767: Rådets direktiv 76/767/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar med gemensamma föreskrifter för tryckkärl och metoder för kontroll av dem (EGT L 262, 27.9.1976, s. 153), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31988 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EEG av den 21.12.1988 (EGT L 382, 31.12.1988, s. 42),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

II bilaga I punkt 3.1 första strecksatsen och i bilaga II punkt 3.1.1.1.1 första strecksatsen skall följande läggas till i texten inom parentes:

"CZ för Tjeckien, EST för Estland, CY för Cypern, LV för Lettland, LT för Litauen, H för Ungern, M för Malta, PL för Polen, SI för Slovenien, SK för Slovakien."

F. TEXTILIER OCH SKODON

1. 31994 L 0011: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/11/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i detaljistledet (EGT L 100, 19.4.1994, s. 37).

a) I punkt 1 a i bilaga I skall följande läggas till efter "P Parte superior":

"CZ | Vrch |

EST | Pealne |

LV | Virsa |

LT | Viršus |

HU | Felsőrész |

M | Wiċċ |

PL | Wierzch |

SI | Zgornji del |

SK | Vrch" |

b) I bilaga I punkt 1 b skall följande läggas till efter "P Forro e Palmilha":

"CZ | Podšívka a stélka |

EST | Vooder ja sisetald |

LV | Odere un ieliekamā saistzole |

LT | Pamušalas ir įklotė |

HU | Bélés és fedőtalpbélés |

M | Inforra u suletta |

PL | Podszewka z wyściółką |

SI | Podloga in vložek (steljka) |

SK | Podšívka a stielka" |

c) I bilaga I punkt 1 c skall följande läggas till efter "P Sola":

"CZ | Podešev |

EST | Välistald |

LV | Ārējā zole |

LT | Padas |

HU | Járótalp |

M | Pett ta' barra |

PL | Spód |

SI | Podplat |

SK | Podošva" |

d) I bilaga I punkt 2 a i skall följande läggas till efter "P Couros e peles curtidas":

"CZ | Useň |

EST | Nahk |

LV | Āda |

LT | Oda |

HU | Bőr |

M | Ġilda |

PL | Skóra |

SI | Usnje |

SK | Useň" |

e) I bilaga I punkt 2 a ii skall följande läggas till efter "P Couro revestido":

"CZ | Povrstvená useň |

EST | Kaetud nahk |

LV | Pārklāta āda |

LT | Padengta oda |

HU | Bevonatos bőr |

M | Ġilda miksija |

PL | Skóra pokryta |

SI | Krito usnje |

SK | Povrstvená useň" |

f) I punkt 2 b i Bilaga I skall följande läggas till efter "P Téxteis":

"CZ | Textilie |

EST | Tekstiil |

LV | Tekstilmateriāls |

LT | Tekstilė |

HU | Textil |

M | Tessut |

PL | Materiał włókienniczy |

SI | Tekstil |

SK | Textil" |

g) I punkt 2 c i Bilaga I skall följande läggas till efter "P Outros materiais":

"CZ | Ostatní materiály |

EST | Teised materjalid |

LV | Citi materiāli |

LT | Kitos medžiagos |

HU | Egyéb anyag |

M | Materjal ieħor |

PL | Inny materiał |

SI | Drugi materiali |

SK | Iný materiál." |

2. 31996 L 0074: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG av den 16 december 1996 om benämningar på textilier (EGT L 32, 3.2.1997, s. 38), ändrat genom:

- 31997 L 0037: Kommissionens direktiv 97/37/EG av den 19.6.1997 (EGT L 169, 27.6.1997, s. 74).

I artikel 5.1 skall följande införas:

"— "střižní vlna",

— "uus vill",

— "pirmlietojuma vilna" oder "cirptā vilna",

— "natūralioji vilna",

— "élőgyapjú",

— "suf verġni",

— "żywa wełna",

— "runska volna",

— "strižná vlna"."

G. GLAS

31969 L 0493: Rådets direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas (EGT L 326, 29.12.1969, s. 36), ändrat genom

- 11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) I bilaga I, kolumn b, punkt 1 skall följande införas:

""VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %"

,

"KÕRGKVALITEETNE KRISTALL 30 %"

,

"AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS 30 %"

,

"DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %"

,

"NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %"

,

"KRISTALL SUPERJURI 30 %"

,

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30 %"

,

"KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %"

,

"VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 30 % PbO""

b) I bilaga I, kolumn b, punkt 2 skall följande införas:

""OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %"

,

"KVALITEETKRISTALL 24 %"

,

"SVINA KRISTĀLS 24 %"

,

"ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %"

,

"ÓLOMKRISTÁLY 24 %"

,

"KRISTALL BIC-ĊOMB 24 %"

,

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24 %"

,

"SVINČEV KRISTAL 24 %"

,

"OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 24 % PbO""

c) I bilaga I, kolumn b, punkt 3 skall följande införas:

""KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN"

,

"KRISTALLIINKLAAS"

,

"KRISTĀLSTIKLS"

,

"KRIŠTOLAS"

,

"KRISZTALLIN ÜVEG"

,

"KRISTALLIN"

,

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE "S""

,

"KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN)"

,

"KRIŠTALÍN""

d) I bilaga I, kolumn b, punkt 4 skall följande införas:

""KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO"

,

"KRISTALLKLAAS"

,

"KRISTĀLSTIKLS"

,

"KRIŠTOLO STIKLAS"

,

"KRISZTALIN ÜVEG"

,

"KRISTALLIN"

,

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE"

,

"KRISTALNO STEKLO"

,

"KRIŠTÁĽOVÉ SKLO""

H. ÖVERGRIPANDE OCH FÖRFARANDEMÄSSIGA BESTÄMMELSER

1. 31993 R 0339: Rådets förordning (EEG) nr 339/93 av den 8 februari 1993 om kontroll av att prdukter som importeras från tredje land är i överensstämmelse med reglerna för produktsäkerhet (EGT L 40, 17.2.1993, s. 1), ändrad genom

- 11994 N: Anslutningsakter för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) Följande skall läggas till i artikel 6.1:

"— "Nebezpečný výrobek - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Ohtlik toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Bīstama prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr. 339/93",

— "Pavojingas produktas - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Veszélyes áru - szabad forgalomba nem bocsátható - 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott perikoluż - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nr. 339/93",

— "Produkt niebezpieczny - niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Nevaren izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Nebezpečný výrobok - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93"."

b) Följande skall läggas till i artikel 6.2:

"— "Výrobek není ve shodě - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Nõuetele mittevastav toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Neatbilstoša prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr. 339/93",

— "Produktas neatitinka reikalavimų - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - Reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Nem megfelelő áru - szabad forgalomba nem bocsátható - 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott mhux konformi - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nr. 339/93",

— "Produkt niezgodny - niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Neskladen izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Výrobok nie je v zhode - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č.339/93"."

2. 31998 L 0034: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37), ändrat genom

- 31998 L 0048: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20.7.1998 (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18).

Bilaga II skall ersättas med följande:

"BILAGA II

NATIONELLA STANDARDISERINGSORGAN

1. BELGIUM

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. TJECKIEN

ČSNI

Český normalizační institut

3. DANMARK

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

4. TYSKLAND

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5. ESTLAND

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

6. GREKLAND

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7. SPANIEN

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

8. FRANKRIKE

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

9. IRLAND

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

10. ITALIEN

UNI [1]

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI [1]

Comitato elettrotecnico italiano

11. CYPERN

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

12. LETTLAND

LVS

Latvijas Standarts

13. LITAUEN

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

14. LUXEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

15. UNGERN

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

16. MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (maltesische Normungsbehörde)

17. NEDERLÄNDERNA

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

18. ÖSTERRIKE

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19. POLEN

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

20. PORTUGAL

IPQ

Instituto Português da Qualidade

21. SLOVENIEN

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

22. SLOVAKIEN

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

23. FINLAND

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

24. SVERIGE

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

25. FÖRENADE KUNGARIKET

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee.

I. OFFENTLIG UPPHANDLING

1. 31992 L 0013: Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (EGT L 76, 23.3.1992, s. 14), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I bilagan skall följande läggas till:

"TJECKIEN

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ESTLAND

Riigihangete Amet (Amt für öffentliches Beschaffungswesen)

CYPERN

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (republikens finansministerium)

LETTLAND

Iepirkumu uzraudzības birojs (Upphandlingsövervakningsbyrån)

LITAUEN

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (myndighet för offentlig upphandling som lyder under Republiken Litauens regering)

UNGERN

Közbeszerzések Tanácsa (Rådet för offentlig upphandling)

MALTA

Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi

POLEN

Urząd Zamówień Publicznych (myndighet för offentlig upphandling)

SLOVENIEN

Državna revizijska komisija

SLOVAKIEN

Úrad pre verejné obstarávanie (myndighet för offentlig upphandling)."

2. 31992 L 0050: Rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (EGT L 209, 24.7.1992, s. 1), ändrat genom

- 31993 L 0036: Rådets direktiv 93/36/EEG av den 14.6.1993 (EGT L 199, 9.8.1993, s. 1),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0052: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/52/EG av den 13.10.1997 (EGT L 328, 28.11.1997, s. 1),

- 32001 L 0078: Kommissionens direktiv 2001/78/EG av den 13.9.2001 (EGT L 285, 29.10.2001, s. 1).

I artikel 30.3 skall följande läggas till:

"— i Tjeckien, "obchodní rejstřík",

— i Estland, "Keskäriregister",

— i Cypern kan det krävas att tjänsteleverantören lägger fram ett intyg från bolagsregistret och konkursförvaltaren ( Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) om att han har status som juridisk person eller ar registrerad, eller om detta inte är fallet, ett intyg om att den berörda personen under ed har förklarat att han ägnar sig åt yrket i fråga i det land där han är etablerad, på en bestämd ort och under ett bestämt firmanamn,

— i Lettland, "Uzņēmumu reģistrs" (Företagsregister),

— i Litauen, "Juridinių asmenų registras",

— i Ungern, "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", vissa "szakmai kamarák nyilvántartása" eller för vissa verksamheter ett intyg om att den berörda personen har rätt att ägna sig at affärsverksamheten eller yrket i fråga,

— i Malta, skall en anbudsgivare (eller tillhandahållare) ange sitt "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ" och, om i partnerskap eller bolag, det relevanta registreringsnumret, utfärdat av Maltas myndighet för finansiella tjänster,

— i Polen, "Krajowy Rejestr Sądowy" (nationella domstolsregistret),

— i Slovenien, "Sodni register" och "obrtni register",

— i Slovakien, "Obchodný register"."

3. 31993 L 0036: Rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor (EGT L 199, 9.8.1993, s. 1), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0052: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/52/EG av den 13.10.1997 (EGT L 328, 28.11.1997, s. 1),

- 32001 L 0078: Kommissionens direktiv 2001/78/EG av den 13.9.2001 (EGT L 285, 29.10.2001, s. 1).

a) Följande skall läggas till i artikel 21.2:

"i Tjeckien: "obchodní rejstřík",

i Estland: "Keskäriregister",

i Cypern: det kan krävas att leverantören lägger fram ett intyg från bolagsregistret och konkursförvaltaren ( Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) om att han har status som juridisk person eller ar registrerad, eller om detta inte är fallet, ett intyg om att den berörda personen under ed har förklarat att han ägnar sig åt yrket i fråga i det land där han är etablerad, på en bestämd ort under ett bestämt firmanamn och under ett bestämt handelsnamn,

i Lettland: "Uzņēmumu reģistrs" ("Enterprise Register"),

i Litauen: "Juridinių asmenų registras",

i Ungern: "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

i Malta, skall en anbudsgivare (eller tillhandahållare) ange sitt "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal- liċenzja ta' kummerċ", och, om i partnerskap eller bolag, det relevanta registreringsnumret, utfärdat av Maltas myndighet för finansiella tjänster,

i Polen: "Krajowy Rejestr Sądowy",

Slovenien: "Sodni register" och "obrtni register",

i Slovakien: "Obchodný register"."

b) I bilaga I skall rubriken ersättas med följande:

"A. FÖRTECKNING ÖVER UPPHANDLANDE MYNDIGHETER SOM OMFATTAS AV WTO-AVTALET OM OFFENTLIG UPPHANDLING"

c) Följande skall läggas till i bilaga I:

"B. FÖRTECKNING ÖVER ANDRA CENTRALA STATLIGA MYNDIGHETER

TJECKIEN

Upphandlande myndigheter är följande (icke-uttömmande förteckning):

Ministerier och andra förvaltningsorgan:

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

Ministerstvo informatiky (Ministry of Informatics)

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

Kancelář prezidenta (The Office of the President)

Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying Mapping and Cadastre)

Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

Úřad pro ochranu osobních údajů (The Office for Personal Data Protection)

Bezpečnostní informační služba - BIS (Security Information Services)

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

Česká akademie věd (The Academy of Sciences of the Czech Republic)

Vězeňská služba (Prison Service)

ESTLAND

1. Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2. Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3. Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4. Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5. Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6. Riigikantselei (The State Chancellery)

7. Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8. Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9. Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10. Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11. Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12. Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry for Economy and Communication)

14. Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15. Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16. Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17. Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18. Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19. Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20. Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21. Teabeamet (The Information Board)

22. Maa-amet (Land Board)

23. Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25. Muinsuskaitseamet (The Heritage Conservation Inspectorate)

26. Patendiamet (Patent Office)

27. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (The Technical Inspectorate)

28. Energiaturu Inspektsioon (The Energy Market Inspectorate)

29. Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

30. Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

31. Eesti Patendiraamatukogu (Estonian Patent Library)

32. Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

33. Tõuaretusinspektsioon (Animal Breeding Inspectorate)

34. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

35. Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

36. Konkurentsiamet (The Competition Board)

37. Maksuamet (Tax Board)

38. Statistikaamet (Statistical Office)

39. Tolliamet (Customs Board)

40. Proovikoda (Assay Office)

41. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

42. Piirivalveamet (The Border Guard Administration)

43. Politseiamet (The Police Board)

44. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus (Centre of Forensic and Criminalistic Science)

45. Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

46. Päästeamet (The Rescue Board)

47. Andmekaitse Inspektsioon (The Data Protection Inspectorate)

48. Ravimiamet (Agency of Medicines)

49. Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

50. Tööturuamet (Labour Market Board)

51. Tervishoiuamet (Health Care Board)

52. Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

53. Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

54. Lennuamet (Civil Aviation Administration)

55. Maanteeamet (Road Administration)

56. Sideamet (Communications Board)

57. Veeteede Amet (Maritime Administration)

58. Raudteeamet (Estonian Railway Administration)

CYPERN

Offentligrättsliga organ (icke-uttömmande förteckning)

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

2. Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3. Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4. Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11. Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

12. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

13. Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

14. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

15. Τμήμα Δασών (Forest Department)

16. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

17. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

18. Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

19. Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

20. Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

21. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

22. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

23. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

24. Αστυνομία (Police)

25. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

26. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

27. Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης (Cooperative Development Department)

28. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

29. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

30. Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

31. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

32. Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

33. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

34. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

35. Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Technical Institute)

36. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

37. Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

38. Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)

39. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Town Planning and Housing Department)

40. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Civil Registry and Migration Department)

41. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Department of Lands and Surveys)

42. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Press and Information Office)

43. Πολιτική Άμυνα (Civil Defence)

44. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

45. Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

46. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

47. Τμήμα Τελωνείου (Department of Customs and Excise)

48. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Department of Inland Revenue)

49. Στατιστική Υπηρεσία (Statistical Service)

50. Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Department of Government Purchasing and Supply)

51. Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Public Administration and Personnel Service)

52. Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Government Printing Office)

53. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Department of Information Technology Services)

54. Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

55. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Education and Culture)

56. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

57. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Department of Electronic Communications)

58. Τμήμα Δημοσίων Έργων (Department of Public Works)

59. Τμήμα Αρχαιοτήτων (Department of Antiquities)

60. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation)

61. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Department of Merchant Shipping)

62. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Department of Postal Services)

63. Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Department of Road Transport)

64. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Department of Electrical and Mechanical Services)

65. Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health)

66. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Pharmaceutical Services)

67. Γενικό Χημείο (General Laboratory)

68. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medical and Public Health Services)

69. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Dental Services)

70. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Mental Health Services)

LETTLAND

1. Valsts prezidenta kanceleja (Chancellery of the State President)

2. Saeimas kanceleja (Chancellery of the Parliament)

3. Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Defence and institutions subordinate to it and under its supervision)

4. Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Foreign Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

5. Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Economics and institutions subordinate to it and under its supervision)

6. Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Finance and institutions subordinate to it and under its supervision)

7. Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of the Interior and institutions subordinate to it and under its supervision)

8. Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Education and Science and institutions subordinate to it and under its supervision)

9. Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Culture and institutions subordinate to it and under its supervision)

10. Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Welfare and institutions subordinate to it and under its supervision)

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Regional Development and local governments and institutions subordinate to it and under its supervision)

12. Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Transport and institutions subordinate to it and under its supervision)

13. Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Justice and institutions subordinate to it and under its supervision)

14. Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Health and institutions subordinate to it and under its supervision)

15. Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Environment and institutions subordinate to it and under its supervision)

16. Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Agriculture and institutions under its supervision)

17. Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Children and Family Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

18. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Integration Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

19. Augstākās izglītības padome (Council of Higher Education)

20. Eiropas integrācijas birojs (European Integration Bureau)

21. Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (State Chancellery and institutions subordinate to it and under its supervision)

22. Centrālā vēlēšanu komisija (Central Election Commission)

23. Finansu un kapitāla tirgus komisija (Financial and Capital Market Commission)

24. Latvijas Banka (Bank of Latvia)

25. Nacionālie bruņotie spēki (National Armed Forces)

26. Nacionālā radio un televīzijas padome (National Broadcasting Council)

27. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Public Utilities Commission)

28. Satversmes aizsardzības birojs (Constitution Defence Bureau)

29. Valsts cilvēktiesību birojs (State Human Rights Bureau)

30. Valsts kontrole (State Audit Office)

31. Satversmes tiesa (Constitutional Court)

32. Augstākā tiesa (Supreme Court)

33. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Prosecutor's Office and institutions under its supervision)

34. Pašvaldību domes (padomes) un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Councils (boards) of local governments and institutions subordinate to them and under their supervision)

LITAUEN

1. Prezidento kanceliarija (Chancellery of the Office of the President)

2. Seimo kanceliarija (Chancellery of the Seimas (Parliament))

3. Konstitucinis Teismas (The Constitutional Court)

4. Vyriausybės kanceliarija (Chancellery of the Government)

5. Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Environment and institutions under the Ministry)

6. Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Finance and institutions under the Ministry)

7. Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of National Defence and institutions under the Ministry)

8. Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Culture and institutions under the Ministry)

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Social Security and Labour and institutions under the Ministry)

10. Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Transport and Communications and institutions under the Ministry)

11. Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Health and institutions under the Ministry)

12. Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Education and Science and institutions under the Ministry)

13. Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Justice and institutions under the Ministry)

14. Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Economy and institutions under the Ministry)

15. Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Foreign Affairs and institutions under the Ministry)

16. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Internal Affairs and institutions under the Ministry)

17. Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Agriculture and institutions under the Ministry)

18. Nacionalinė teismų administracija (National Courts Administration)

19. Lietuvos kariuomenė ir jos padaliniai (Lithuanian Armed Forces and structure thereof) Generalinė prokuratūra (The General Public Prosecutor's Office)

20. Generalinė prokuratūra (Prosecutor General's Office)

21. Valstybės kontrolė (State Control)

22. Lietuvos bankas (Bank of Lithuania)

23. Specialiųjų tyrimų tarnyba (Special Investigation Service)

24. Konkurencijos taryba (Competition Council)

25. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania)

26. Nacionalinė sveikatos taryba (National Health Council)

27. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Office of the Equal Opportunities Ombudsman)

28. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Children's Rights Ombudsmen Institution)

29. Seimo kontrolierių įstaiga (Ombudsmen Office of the Seimas)

30. Valstybinė lietuvių kalbos komisija (State Commission of the Lithuanian Language)

31. Valstybinė paminklosaugos komisija (State Commission for Cultural Heritage Protection)

32. Vertybinių popierių komisija (Lithuanian Securities Commission)

33. Vyriausioji rinkimų komisija (Central Electoral Committee)

34. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Chief Commission of Official Ethics)

35. Etninės kultūros globos taryba (Council for the Protection of Ethnic Culture)

36. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Office of the Inspector of Journalists' Ethics)

37. Valstybės saugumo departamentas (State Security Department)

38. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (National Control Commission for Prices and Energy)

39. Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Chief Administrative Disputes Commission)

40. Mokestinių ginčų komisija (Commission on Tax Disputes)

41. Valstybinė lošimų priežiūros komisija (State Gambling Supervisory Commission)

42. Lietuvos archyvų departamentas (Lithuanian Archives Department)

43. Europos teisės departamentas (European Law Department)

44. Europos komitetas (European Committee)

45. Ginklų fondas (Weaponry Fund)

46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Lithuanian State Science and Studies Foundation)

47. Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Information Society Development Committee)

48. Kūno kultūros ir sporto departamentas (Department of Physical Culture and Sport)

49. Ryšių reguliavimo tarnyba (Communications Regulatory Authority)

50. Statistikos departamentas (Department of Statistics)

51. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Department of National Minorities and Lithuanians Living Abroad)

52. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (State Nuclear Power Safety Inspectorate)

53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (State Data Protection Inspectorate)

54. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (State Food and Veterinary Service)

55. Valstybinė ligonių kasa (State Patients' Fund)

56. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (State Tobacco and Alcohol Control Service)

57. Viešųjų pirkimų tarnyba (Public Procurement Office)

UNGERN

Belügyminisztérium (Ministry of the Interior)

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministry of Health, Social and Family Affairs)

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministry of Employment Policy and Labour Affairs)

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministry of Agriculture and Rural Development)

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministry of Economy and Transport)

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (Ministry of Children, Youth and Sports)

Honvédelmi Minisztérium (Ministry of Defence)

Igazságügyi Minisztérium (Ministry of Justice)

Informatikai és Hírközlési Minisztérium (Ministry of Informatics and Communications)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Ministry of Environment and Water Management)

Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs)

Miniszterelnöki Hivatal (Prime Minister's Office)

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Ministry of National Cultural Heritage)

Oktatási Minisztérium (Ministry of Education)

Pénzügyminisztérium (Ministry of Finance)

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (Public Procurement and Economic Directorate of the Prime Minister's Office)

MALTA

1. Uffiċċju tal-President (Office of the President)

2. Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Office of the Clerk to the House of Representatives)

3. Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

4. Ministeru għall-Politika Soċjali (Ministry for Social Policy)

5. Ministeru ta' l-Edukazzjoni (Ministry for Education)

6. Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

7. Ministeru għar- Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

8. Ministeru għat-Turiżmu (Ministry for Tourism)

9. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni (Ministry for Transport and Communications)

10. Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi (Ministry for Economic Services)

11. Ministeru għall-Intern u l-Ambjent (Ministry for Home Affairs and the Environment)

12. Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd (Ministry for Agriculture and Fisheries)

13. Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

14. Ministeru għas-Saħħa (Ministry of Health)

15. Ministeru ta l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

16. Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali (Ministry for Justice and Government)

POLEN

1. Kancelaria Prezydenta RP (Chancellery of the President of Poland)

2. Kancelaria Sejmu RP (Chancellery of the Parliament)

3. Kancelaria Senatu RP (Chancellery of the Senate)

4. Sąd Najwyższy (Supreme Court)

5. Naczelny Sąd Administracyjny (Principal Administrative Court)

6. Trybunał Konstytucyjny (Constitutional Court)

7. Najwyższa Izba Kontroli (Supreme Chamber of Control)

8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Office of the Ombudsman)

9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (National Broadcasting Council)

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspector General for the Protection of Personal Data)

11. Krajowe Biuro Wyborcze (National Voting Office)

12. Państwowa Inspekcja Pracy (National Labour Inspectorate)

13. Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Ombudsman for Children)

14. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Chancellery of the Prime Minister)

15. Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance)

16. Generalny Inspektorat Informacji Finansowej (Inspector General for Finance Information)

17. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Economy, Labour and Social Policy)

18. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (Office of the Committee for European Integration)

19. Ministerstwo Kultury (Ministry of Culture)

20. Komitet Badań Naukowych (Scientific Research Committee)

21. Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defence)

22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development)

23. Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministry of the State Treasury)

24. Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministry of Justice)

25. Ministerstwo Infrastruktury (Ministry of Infrastructure)

26. Ministerstwo Środowiska (Ministry of Environment)

27. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministry of Internal Affairs and Public Administration)

28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs)

29. Ministerstwo Zdrowia (Ministry of Health)

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (Ministry of National Education and Sport)

31. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (Government Centre for Strategic Studies)

32. Urząd Zamówień Publicznych (Office of Public Procurement)

33. Urząd Regulacji Energetyki (Energy Regulatory Office)

34. Urząd Służby Cywilnej (Office of the Civil Service)

35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office for Competition and Consumer Protection)

36. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office for Military Veterans and Prosecuted Persons)

37. Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Institute of National Remembrance - Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation)

38. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (Office for Housing and Urban Development)

39. Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office)

40. Wyższy Urząd Górniczy (Main Mining Office)

41. Urząd Patentowy RP (Patents Office)

42. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (Commission for Supervision of Insurance and Pension Funds)

43. Główny Urząd Miar (Central Office of Measures)

44. Polski Komitet Normalizacyjny (Polish Committee for Standardisation)

45. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Polish Centre for Testing and Certification)

46. Polska Akademia Nauk (Polish Academy of Science)

47. Państwowa Agencja Atomistyki (National Atomic Energy Agency)

48. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Polish Security and Exchange Commission)

49. Generalny Inspektorat Celny (Central Customs Inspectorate)

50. Główny Inspektorat Kolejnictwa (Central Railway Inspectorate)

51. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Office)

52. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Office)

53. Rządowe Centrum Legislacji (Government Legislation Office)

54. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Office of Telecommunications and Post Regulation)

55. Agencja Rynku Rolnego (Agency for the Agriculture Market)

56. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture)

57. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agricultural Property Agency of the State Treasury)

58. Agencja Mienia Wojskowego (Agency for Military Property)

SLOVENIEN

1. Predsednik Republike Slovenije

2. Državni zbor

3. Državni svet

4. Varuh človekovih pravic

5. Ustavno sodišče

6. Računsko sodišče

7. Državna revizijska komisija

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

9. Vladne službe

10. Ministrstvo za finance

11. Ministrstvo za notranje zadeve

12. Ministrstvo za zunanje zadeve

13. Ministrstvo za obrambo

14. Ministrstvo za pravosodje

15. Ministrstvo za gospodarstvo

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Ministrstvo za promet

18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

20. Ministrstvo za zdravje

21. Ministrstvo za informacijsko družbo

22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

23. Ministrstvo za kulturo

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije

25. Višja sodišča

26. Okrožna sodišča

27. Okrajna sodišča

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije

29. Okrožna državna tožilstva

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

32. Upravno sodišče Republike Slovenije

33. Senat za prekrške Republike Slovenije

34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

35. Delovna sodišča

36. Sodniki za prekrške

37. Upravne enote

SLOVAKIEN

Ministerier och andra statliga förvaltningsmyndigheter (icke uttömmande förteckning):

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (The Office of the President of the Slovak Republic)

Národná rada Slovenskej republiky (National Council of the Slovak Republic)

Úrad vlády (The Office of the Government)

Ministerstvo zahraničných vecí (Ministry of Foreign Affairs)

Ministerstvo hospodárstva (Ministry of Economy)

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

Ministerstvo vnútra (Ministry of the Interior)

Ministerstvo financií (Ministry of Finance)

Ministerstvo kultúry (Ministry of Culture)

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku (Ministry for Administration and Privatisation of National Property)

Ministerstvo zdravotníctva (Ministry of Health)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministry of Labour, Social Affairs and Family)

Ministerstvo školstva (Ministry of Education)

Ministerstvo spravodlivosti (Ministry of Justice)

Ministerstvo životného prostredia (Ministry of Environment)

Ministerstvo pôdohospodárstva (Ministry of Agriculture)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (Ministry of Transport, Posts and Telecommunication)

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (Ministry of Construction and Regional Development)

Ústavný súd (Constitutional Court)

Najvyšší súd (Supreme Court)

Generálna prokuratúra (General Prosecutor's Office)

Najvyšší kontrolný úrad (Supreme Audit Office)

Protimonopolný úrad (Antimonopoly Office)

Úrad pre verejné obstarávanie (Office for Public Procurement)

Štatistický úrad (Statistical Office)

Úrad geodézie, kartografie a katastra (Office of the Land Register)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (Office of Standards, Metrology and Testing)

Telekomunikačný úrad (Telecommunications Office)

Úrad priemyselného vlastníctva (Industrial Property Office)

Úrad pre štátnu pomoc (State Aid Office)

Úrad pre finančný trh (Office for the Finance Market)

Národný bezpečnostný úrad (National Security Office)

Poštový úrad (Post Office)

Úrad na ochranu osobných údajov (Office for Personal Data Protection)

Kancelária verejného ochrancu práv (Ombudsman's Office)"

4. 31993 L 0037: Rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten (EGT L 199, 9.8.1993, s. 54), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0052: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/52/EG av den 13.10.1997 (EGT L 328, 28.11.1997, s. 1),

- 32001 L 0078: Kommissionens direktiv 2001/78/EG av den 13.9.2001 (EGT L 285, 29.10.2001, s. 1).

a) Följande skall läggas till i artikel 25:

"— i Tjeckien, "obchodní rejstřík",

— i Estland, "Keskäriregister"

— i Cypern krävs det att entreprenören lägger fram ett intyg får Rådet för registrering och granskning av väg- och vattenbyggnadsentreprenörer och byggnadsentreprenörer (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) i enlighet med Lagen om registrering och granskning av väg- och vattenbyggnadsentreprenörer och byggnadsentreprenörer.

— i Lettland, "Uzņēmumu reģistrs" ("Enterprise Register"),

— i Litauen, "Juridinių asmenų registras",

— i Ungern, "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

— i Malta, skall en anbudsgivare (eller tillhandahållare) ange sitt "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ", och, om i partnerskap eller bolag, det relevanta registreringsnumret, utfärdat av Maltas myndighet för finansiella tjänster,

— i Polen, "Krajowy Rejestr Sądowy" (nationella domstolsregistret),

— i Slovenien, "Sodni register" och "obrtni register",

— i Slovakien, "Obchodný register"."

b) Följande skall läggas till i bilaga I, "FÖRTECKNING ÖVER ORGAN OCH KATEGORIER AV ORGAN SOM LYDER UNDER OFFENTLIG RÄTT OCH SOM AVSES I ARTIKEL 1 b":

"XVI. TJECKIEN

- Fond národního majetku (nationella egendomsfonden)

- Pozemkový fond (jordfonden)

- och andra statliga fonder

- Česká národní banka (Tjeckiens nationalbank)

- Česká televize (Tjeckiens television)

- Český rozhlas (Tjeckiens radio)

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (rådet för radio- och televisionssändning)

- Česká konsolidační agentura (Tjeckiens konsolideringsmyndighet)

- sjukförsäkringsorgan

- universitet

och andra rättsliga enheter som upprättats genom en särskild lag och som för sin verksamhet och i enlighet med budgetföreskrifterna utnyttjar medel ur statsbudgeten, offentliga medel, bidrag från internationella institutioner, medel ur distriktsmyndigheternas eller de självstyrande områdenas budgetar.

XVII. ESTLAND

Organ:

- Eesti Kunstiakadeemia (Estniska konstakademin)

- Eesti Liikluskindlustuse Fond (Estniska trafikförsäkringsstiftelsen)

- Eesti Muusikaakadeemia (Estniska musikakademin)

- Eesti Põllumajandusülikool (Estniska jordbruksuniversitetet)

- Eesti Raadio (Estlands radio)

- Eesti Teaduste Akadeemia (Estniska vetenskapsakademin)

- Eesti Televisioon (Estlands television)

- Hoiuste Tagamise Fond (Fonden för garanti av insättningar)

- Hüvitusfond (Ersättningsfonden)

- Kaitseliidu Peastaap (Frivilligas försvarshögkvarter)

- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (Nationella institutet för kemisk fysik och biofysik)

- Keskhaigekassa (Centrala sjukförsäkringsfonden)

- Kultuurkapital (Estlands kulturkapital)

- Notarite Koda (notariekammaren)

- Rahvusooper Estonia (Estniska nationaloperan)

- Rahvusraamatukogu (Estniska nationalbiblioteket)

- Tallinna Pedagoogikaülikool (Tallinns pedagogiska universitet)

- Tallinna Tehnikaülikool (Tallinns tekniska universitet)

- Tartu Ülikool (Tartus universitet)

Kategorier:

- Andra juridiska personer som lyder under offentlig rätt och vars offentliga upphandling av bygg- och anläggningsarbeten står under statlig kontroll.

XVIII. CYPERN

- Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (myndigheten för utveckling av mänskliga resurser)

- Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Cyperns statliga marknadsmyndighet)

- Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Cyperns spannmålskommission)

- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Cyperns vetenskapliga och tekniska kammare)

- Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Cyperns nationalteater)

- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Cyperns idrottsorganisation)

- Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Cyperns turistorganisation)

- Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Cyperns jordutvecklingsbolag)

- Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (jordbruksförsäkringsorganisationen)

- Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Cyperns mjölkindustriorganisation)

- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Cyperns ungdomsstyrelse)

- Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (bostadsfinansieringsbolaget)

- Συμβούλια Αποχετεύσεων (styrelser för rening av avloppsvatten)

- Συμβούλια Σφαγείων (slakteristyrelserna)

- Σχολικές Εφορίες (skolstyrelserna)

- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Cyperns fondbörs)

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyperns värdepappers- och valutakommission)

- Πανεπιστήμιο Κύπρου (Cyperns universitet)

- Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Cyperns radio- och televisionsmyndighet)

XIX. LETTLAND

Kategorier:

- Bezpeļņas organizācijas, kuras nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības budžeta (organisationer som drivs utan vinstsyfte, som har inrättats av staten eller ett kommunalt organ och som finansieras genom statens eller ett kommunalt organs budget)

- Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri (specialiserade socialvårdscentrum för barn)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti (specialiserade statliga vårdhem för äldre)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (specialiserade statliga socialvårds- och rehabiliteringscentrum)

- Valsts bibliotēkas (statliga bibliotek)

- Valsts muzeji (statliga museer)

- Valsts teātri (statliga teatrar)

- Valsts un pašvaldību aģentūras (statliga och kommunala myndigheter)

- Valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (statliga och kommunala förskolor som är upptagna i utbildnings- och vetenskapsministeriets register över utbildningsinstitutioner)

- Valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā statliga och kommunala institutioner för hobby- och intressekursverksamhet som är upptagna i utbildnings- och vetenskapsministeriets register över utbildningsinstitutioner)

- Valsts un pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (statliga och kommunala yrkesutbildningsinstitutioner som är upptagna i utbildnings- och vetenskapsministeriets register över utbildningsinstitutioner)

- Valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (statliga och kommunala institutioner för allmän utbildning som är upptagna i utbildnings- och vetenskapsministeriets register över utbildningsinstitutioner)

- Valsts un pašvaldību pamata un vidējās profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (statliga och kommunala institutioner för grundläggande och sekundär yrkesutbildning samt fackhögskolor (utbildningsinstitutioner för den första nivån av högre yrkesutbildning) som är upptagna i utbildnings- och vetenskapsministeriets register över utbildningsinstitutioner)

- Valsts un pašvaldību augstākās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (statliga och kommunala institutioner för högre utbildning som är upptagna i utbildnings- och vetenskapsministeriets register över utbildningsinstitutioner)

- Valsts zinātniskās institūcijas (statliga enheter för vetenskaplig forskning)

- Valsts veselības aprūpes iestādes (statliga hälso- och sjukvårdsinstitutioner)

- Citi publisko tiesību subjekti, kuru darbība nav saistīta ar komercdarbību (andra offentligrättsliga organ som inte är av kommersiell karaktär)

XX. LITAUEN

Alla organ som inte är av industriell eller kommersiell art och vars upphandling står under tillsyn av myndigheten för offentlig upphandling under Republiken Litauens regering.

XXI. UNGERN

Organ:

- a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács (rådet för läns- och regionalutveckling), az elkülönített állami pénzalap kezelője (den separata stadsfondens förvaltande organ), a társadalombiztosítás igazgatási szerve (förvaltningsorganet för social trygghet)

- a köztestület (offentligt företag) és a köztestületi költségvetési szerv (budgetorgan i ett offentligt företag), valamint a közalapítvány (offentlig stiftelse)

- a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (ungerska nyhetsbyrån), a közszolgálati műsorszolgáltatók (public service-företag), valamint azok a köz-műsorszolgáltatók, amelyek működését többségében közpénzből finanszírozzák (public service-företag som främst finansieras från den allmänna budgeten)

- az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Ungerska holdingföretaget för privatisering och statligt ägande)

- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (Ungerska utvecklingsbanken AB), az a gazdálkodó szervezet, melyben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenőrző részesedéssel rendelkezik (företagsorganisationer på vilka Ungerska utvecklingsbanken AB utövar ett dominerande inflytande).

Kategorier:

- egyes központi és önkormányzati költségvetési szervek (vissa budgetorgan)

- alapítvány (stiftelse), társadalmi szervezet (civilsamhällesorganisationer), közhasznú társaság (allmännyttigt företag), biztosító egyesület (försäkringsförening), víziközmű-társulat (allmän vattenförsörjningsförening)

företagsorganisationer som är inrättade i syfte att tillmötesgå behov med anknytning till det allmänna intresset och som är kontrollerade av offentliga företag eller som huvudsakligen finansieras från statsbudgeten.

XXII. MALTA

1. Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Maltas råd för ekonomisk och social utveckling)

2. Awtorità tax-Xandir (myndigheten för radio- och TV-sändningar)

3. MITTS Ltd. (Maltas informationsteknik- och utbildningsbolag)

4. Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol (arbetarskyddsmyndigheten)

5. Awtorità tad-Djar (bostadsmyndigheten)

6. Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħrig (sysselsättnings- och utbildningsbolaget)

7. Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali (stiftelsen för socialt skydd)

8. Sedqa

9. Appoġġ

10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita(den nationella kommissionen för personer med funktionshinder)

11. Bord tal-Koperattivi (styrelsen för kooperativ)

12. Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-Kreativita(stiftelsen för kreativitetscentrumet)

13. Orkestra Nazzjonali (nationalorkestern)

14. Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (Maltas råd för vetenskap och teknik)

15. Teatru Manoel (Manoel-teatern)

16. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (Medelhavskonferenscentrumet)

17. Bank Ċentrali ta' Malta (Maltas centralbank)

18. Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Maltas myndighet för finansiella tjänster)

19. Borża ta' Malta (Maltas fondbörs)

20. Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Logħob (myndigheten för lotterier och spel)

21. Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Maltas resursmyndighet)

22. Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (byggnadsindustrins rådgivande råd)

23. Istitut għall-Istudju tat-Turiżmu (institutet för turismstudier)

24. Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta (Maltas turistmyndighet)

25. Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Maltas kommunikationsmyndighet)

26. Korporazzjoni Maltija għall-Iżvilupp (Maltas utvecklingsbolag)

27. Istitut għall-Promozzjoni ta' l-Intrapriżi Żgħar (IPSE-bolaget)

28. Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Maltas standardiseringsmyndighet)

29. Awtorità ta' Malta ta' l-Istatistika (Maltas statistikmyndighet)

30. Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Maltas nationella laboratorium)

31. Metco Ltd

32. MGI / Mimcol

33. Maltapost plc

34. Gozo Channel Co Ltd

35. Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Maltas miljö- och planeringsmyndighet)

36. Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (stiftelsen för hälso- och sjukvård)

37. Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp-sjukhuset)

38. Ċentru Malti għall-Arbitraġġ (Maltas skiljedomscentrum)

39. Kunsilli Lokali (lokala råd)

XXIII. POLEN

1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedagogiczne, ekonomiczne, rolnicze, artystyczne, teologiczne m.in. (Universitet och högskolor, pedagogik-, ekonomi-, jordbruks-, konst-och teologihögskolor, m.fl.)

- Uniwersytet w Białymstoku (Universitetet i Białystok)

- Uniwersytet Gdański (Universitetet i Gdańsk)

- Uniwersytet Śląski (Schlesiens universitet i Katowice)

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Jagellonska universitetet i Kraków)

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Kardinal Stefan Wyszyński-universitetet i Warszawa)

- Katolicki Uniwersytet Lubelski (Katolska universitetet i Lublin)

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Marie-Curie Skłodowska-universitetet i Lublin)

- Uniwersytet Łódzki (Universitetet i Łódź)

- Uniwersytet Opolski (Universitetet i Opole)

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań)

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Nikolaus Kopernikus-universitetet i Toruń)

- Uniwersytet Szczeciński (Universitetet i Szczecin)

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Warmia-Mazury-universitetet i Olsztyn)

- Uniwersytet Warszawski (Universitetet i Warszawa)

- Uniwersytet Wrocławski (Universitetet i Wrocław)

- Uniwersytet Zielonogórski (Universitetet i Zielona Góra)

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Humanistiska och tekniska högskolan i Bielsko Biała)

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (Stanisław Staszic-universitetet för gruvdrift och metallurgi)

- Politechnika Białostocka (Tekniska universitetet i Białystok)

- Politechnika Częstochowska (Tekniska universitetet i Częstochowa)

- Politechnika Gdańska (Tekniska universitetet i Gdańsk)

- Politechnika Koszalińska (Tekniska universitetet i Koszalin)

- Politechnika Krakowska (Tekniska universitetet i Kraków)

- Politechnika Lubelska (Tekniska universitetet i Lublin)

- Politechnika Łódzka (Tekniska universitetet i Łódź)

- Politechnika Opolska (Tekniska universitetet i Opole)

- Politechnika Poznańska (Tekniska universitetet i Poznań)

- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (Kazimierz Puławski-universitetet för teknik i Radom)

- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Ignacy Łukasiewicz-universitetet för teknik i Rzeszów)

- Politechnika Szczecińska (Tekniska universitetet i Szczecin)

- Politechnika Śląska (Schlesiens tekniska universitet i Gliwice)

- Politechnika Świętokrzyska (Świętokrzyskie-universitetet för teknik i Kielce)

- Politechnika Warszawska (Tekniska universitetet i Warszawa)

- Politechnika Wrocławska (Tekniska universitetet i Wroclaw)

- Akademia Morska w Gdyni (Gdynias marinuniversitet)

- Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (Szczecins marinuniversitet)

- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Karol Adamiecki-universitetet för ekonomi i Katowice)

- Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Universitetet för ekonomi i Kraków)

- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Universitetet för ekonomi Poznań)

- Szkoła Główna Handlowa (Ekonomihögskolan i Warszawa)

- Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu (Oskar Lange-universitetet för ekonomi i Wrocław)

- Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (Kazimierz Wielki-universitetet för ekonomi i Bydgoszcz)

- Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (Universitetet för pedagogik i Kraków)

- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Maria Grzegorzewska-universitetet för specialpedagogik i Warszawa)

- Akademia Podlaska w Siedlcach (Podlaska-högskolan i Siedlce)

- Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Jan Kochanowski Swiętokrzyska-högskolan i Kielce)

- Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (Pommerska högskolan för pedagogik i Slupsk)

- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie (Filosofi- och pedagogikhögskolan "Ignatianum" i Kraków)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (Tadeusz Kotarbiński-högskolan för pedagogik i Zielona Góra)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Högskolan för pedagogik i Częstochowa)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Högskolan för pedagogik i Rzeszów)

- Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (J.J. Śniadeckich-högskolan för teknik och lantbruk i Bydgoszcz)

- Akademia Rolnicza im.Hugona Kołłątaja w Krakowie (Hugo Kołłątaj-lantbruksuniversitetet i Kraków)

- Akademia Rolnicza w Lublinie (Lantbruksuniversitetet i Lublin)

- Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (August Cieszkowski-lantbruksuniversitetet i Poznań)

- Akademia Rolnicza w Szczecinie (Lantbruksuniversitetet i Szczecin)

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Lantbruksuniversitetet i Warszawa)

- Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Lantbruksuniversitetet i Wrocław)

- Akademia Medyczna w Białymstoku (Medicinska högskolan i Białystok)

- Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Ludwik Rydygier-högskolan för medicin i Bydgoszcz)

- Akademia Medyczna w Gdańsku (Medicinska högskolan i Gdańsk)

- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (Schlesiens medicinska högskola i Katowice)

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Jagellonska Collegium Medicum-universitetet i Kraków)

- Akademia Medyczna w Lublinie (Medicinska högskolan i Lublin)

- Akademia Medyczna w Łodzi (Medicinska högskolan i Łódź)

- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Karol Marcinkowski-högskolan för medicin i Poznań)

- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (Pommerns medicinska högskola i Szczecin)

- Akademia Medyczna w Warszawie (Medicinska högskolan i Warszawa)

- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Piastów Sląskich-högskolan för medicin i Wroclaw)

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Medicinska centret för forskarutbildning)

- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Kristna teologiska högskolan i Warszawa)

- Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (Påvens teologiska institution i Poznań)

- Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Påvens teologiska fakultet i Wrocław)

- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Påvens teologiska institut i Warszawa)

- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Marinuniversitetet i Gdynia, uppkallat efter Westerplattes hjältar)

- Akademia Obrony Narodowej (Nationella försvarshögskolan)

- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Jarosław Dąbrowskis tekniska militärhögskola i Warszawa)

- Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (Gen. Bolesław Szareckis medicinska militärhögskola i Łódź)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Tadeusz Kościuszko-militärhögskolan i Wrocław)

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta (Romuald Traugutt-högskolan för luftvärnsstyrkor)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu (Gen. J. Bem-militärhögskolan i Toruń)

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (Flygvapnets militärhögskola i Dęblin)

- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Polishögskolan i Szczytno)

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (Brandkårens centralhögskola i Warszawa)

- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Feliks Nowowiejski-musikhögskolan i Bydgoszcz)

- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Stanisław Moniuszko-musikhögskolan i Gdańsk)

- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Karol Szymanowski-musikhögskolan i Katowice)

- Akademia Muzyczna w Krakowie (Musikhögskolan i Kraków)

- Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Grażyna i Kiejstut Bacewicz-musikhögskolan i Łódź)

- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (Ignacy Jan Paderewski-musikhögskolan i Poznań)

- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Frédéric Chopin-musikhögskolan i Warsawa)

- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Karol Lipiński-musikhögskolan i Wrocław)

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Konsthögskolan i Gdańsk)

- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Konsthögskolan i Katowice)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Jan Matejko-konsthögskolan i Kraków)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Władysław Strzemiński-konsthögskolan i Łódź)

- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Konsthögskolan i Poznań)

- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Konsthögskolan i Warsawa)

- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Konsthögskolan i Wrocław)

- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Ludwik Solski-teaterhögskolan i Kraków)

- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (Leon Schiller-högskolan för film, television och teater i Łódź)

- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Aleksander Zelwerowicz-teaterhögskolan i Warsawa)

- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Jędrzej Śniadecki-högskolan för gymnastik och idrott i Gdańsk)

- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Gymnastik- och idrottshögskolan i Katowice)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Bronisław Czech-högskolan för gymnastik och idrott i Kraków)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (Eugeniusz Piasecki-högskolan för gymnastik och idrott i Poznań)

- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Józef Piłsudski-högskolan för gymnastik och idrott i Warszawa)

- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Gymnastik- och idrottshögskolan i Wroclaw)

2. Państwowe i samorządowe instytucje kultury (statliga och självstyrande kulturinstitutioner)

3. Parki narodowe (nationalparker)

4. Agencje państwowe działające w formie spółek (statliga organ som bedriver verksamhet i form av bolag)

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (den nationella skogsvårdsmyndigheten)

6. Podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne szkoły publiczne (allmänna skolor för primär- och sekundärutbildning)

7. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni (offentliga radio- och TV-programföretag)

- Telewizja Polska S. A. (Polsk TV)

- Polskie Radio S. A. (Polsk radio)

8. Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki kultury m.in.: (offentliga muséer, teatrar, bibliotek och andra offentliga kulturinstitutioner m.fl.)

- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (Nationella kulturcentrumet i Warzawa)

- Zachęta - Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie (Zachęta-galleriet i Warzawa)

- Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie (Centrum för samtida konst Ujazdowski-slottet i Warsawa)

- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Centrum för polsk skulptur i Orońsk)

- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Internationella kulturcentrumet i Kraków)

- Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej - Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (Centrum för internationellt kulturellt samarbete - Adam Mickiewicz-institutet)

- Dom Pracy Twórczej w Wigrach (Konstverkshuset i Wigry)

- Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Konstnärshuset i Radziejowice)

- Biblioteka Narodowa w Warszawie (Nationalbiblioteket i Warszawa)

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Direktoratet för polska statens arkiv)

- Muzeum Narodowe w Krakowie (Nationalmuseet i Kraków)

- Muzeum Narodowe w Poznaniu (Nationalmuseet i Poznań)

- Muzeum Narodowe w Warszawie (Nationalmuseet i Warszawa)

- Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej (Kungliga slottet i Warszawa - nationellt historie- och kulturmonument)

- Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie (Nationella konstsamlingarna på kungliga slottet Wawel i Kraków)

- Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Saltgruvemuseet i Wieliczce)

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Statliga museet Auschwitz-Birkenau i Oświęcimiu)

- Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie (Statliga museet Majdanek i Lublin)

- Muzeum Stutthof w Sztutowie (Stutthof-museet i Sztutowo)

- Muzeum Zamkowe w Malborku (Slottsmuseet i Marlbork)

- Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (Centrala sjöfartsmuseet i Gdańsk)

- Muzeum "Łazienki Królewskie" - Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie ("Łazienki Królewskie"-museet - Slotts- och parkkomplexet i Warszawa)

- Muzeum Pałac w Wilanowie (Palatsmuseet i Wilanów)

- Muzeum Wojska Polskiego (Museet för de polska väpnade styrkorna)

- Teatr Narodowy w Warszawie (Nationalteatern i Warsawa)

- Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie ("Gamla" teatern (Helena Modrzejewska-teatern i Kraków))

- Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie (Stora teatern - Nationaloperan i Warsawa)

- Filharmonia Narodowa w Warszawie (Nationella filharmonin i Warsawa)

9. Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo- rozwojowe oraz inne placówki badawcze (Offentliga forskningsinstitutioner, forsknings- och utvecklingsinstitutioner och andra forskningsinstitutioner)

XXIV. SLOVENIEN

- občine

- javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa

- javni zavodi s področja zdravstva

- javni zavodi s področja socialnega varstva

- javni zavodi s področja kulture

- javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti

- javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva

- javni zavodi s področja okolja in prostora

- javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti

- javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma

- javni zavodi s področja javnega reda in varnosti

- agencije

- skladi socialnega zavarovanja

- javni skladi na ravni države in na ravni občin

- Družba za avtoceste v RS

- Pošta Slovenije

XXV. SLOVAKIEN

Den upphandlande enheten definieras i artikel 3 §1 i lag nr 263/1999 Z. z. om offentlig upphandling, med ändringar, som

1. en organisation som finansieras via den statliga budgeten (t.ex. ministerier, andra myndigheter i den statliga förvaltningen) eller samfinansierade via den statliga budgeten (t.ex. universitet, kollegier) via en statlig fond med öronmärkta medel

2. en självstyrande region, en kommun, en organisation i en självstyrande region eller en kommun som är finansierad eller samfinansierad av denna

3. ett sjukförsäkringsorgan

4. en rättslig enhet som upprättats genom lag som en offentlig institution (t.ex. Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa)

5. Fonden för Republiken Slovakiens statsegendom

6. slovakiska fastighetsregistret

7. sammanslutning av rättsliga enheter, som bildades av de upphandlande enheterna i punkterna 1-3"

.

5. 31993 L 0038: Rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (EGT L 199, 9.8.1993, s. 84), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 1),

- 31998 L 0004: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/4/EG av den 16.2.1998 (EGT L 101, 1.4.1998, s. 1),

- 32001 L 0078: Kommissionens direktiv 2001/78/EG av den 13.9.2001 (EGT L 285, 29.10.2001, s. 1).

a) Följande skall läggas till i bilaga I, "PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV DRICKSVATTEN":

"TJECKIEN

Alla producenter, transportörer och distributörer av dricksvatten som tillhandahåller tjänster till allmänheten (avsnitt 2 b av lag nr 199/1994 Sb. om offentlig upphandling).

ESTLAND

Enheter som är verksamma i enlighet med artikel 5 i lagen om offentlig upphandling (RT I 2001, 40, 224) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

CYPERN

Vattenstyrelserna som distribuerar vatten inom kommunområdet och i övrigt, enligt lagen om vattenleverans (inom kommunområdet och i övrigt), kap. 350. (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

LETTLAND

Offentliga enheter tillhörande lokala myndigheter som producerar och distribuerar dricksvatten till de fasta nät som är avsedda att tillhandahålla en tjänst till allmänheten.

LITAUEN

Enheter som producerar, transporterar och distribuerar dricksvatten i enlighet med Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327) och Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615) och som uppfyller bestämmelserna i Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGERN

Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar vatten i enlighet med lag LVII från 1995 om vattenförvaltning (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról).

MALTA

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (vattenförsörjningsbolaget).

POLEN

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. (Vattenförsörjnings- och avfallsföretag i den mening som avses i lagen av den 7 juni 2001 om samlad vattenförsörjning eller utsläpp av avloppsvatten).

SLOVENIEN

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin. (Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten i enlighet med den koncessionslag som beviljats i enlighet med miljöskyddslagen (Republiken Sloveniens offentliga tidning 32/93, 1/96) och beslut utfärdade av de kommunala myndigheterna).

SLOVAKIEN

Den upphandlande enheten definieras i artikel 3 §2 och §3 i lag nr 263/1999 Z. z. om offentlig upphandling, med ändringar, som en rättslig enhet som har hand om vattenförvaltningen genom produktion och drift av den offentliga distributionen av dricksvatten, driver offentliga avloppsnät eller reningsverk (t.ex. Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie)."

b) Följande skall läggas till i bilaga II, "PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV ELEKTRICITET":

"TJECKIEN

Upphandlande myndigheter definieras i avsnitt 2 b av lag nr 199/1994 Sb. om offentlig upphandling som České energetické závody, a.s. (Tjeckiska kraftbolaget, producent) och 8 regionala distributionsföretag: Středočeská energetická a.s. (Centralböhmiska kraftbolaget), Východočeská energetická, a.s. (Östböhmiska kraftbolaget), Severočeská energetická a.s. (Nordböhmiska kraftbolaget), Západočeská energetická, a.s. (Västböhmiska kraftbolaget), Jihočeská a.s. (Sydböhmiska kraftbolaget), Pražské energetické závody, a.s. (Prags kraftverk), Jihomoravská energetická, a.s. (Sydmähriska bolaget), Severomoravská energetická, a.s. (Nordmähriska kraftbolaget); dessa enheter producerar eller transporterar elektricitet i enlighet med energilagen nr 458/2000 Sb.

ESTLAND

Enheter som är verksamma i enlighet med artikel 5 i lagen om offentlig upphandling (RT I 2001, 40, 224) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

CYPERN

Cyperns elektricitetsmyndighet som inrättats genom Cyperns elektricitetsutvecklingslag, kap. 171. (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

LETTLAND

Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" (statliga offentliga aktiebolaget "Latvenergo").

LITAUEN

Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar elektricitet i enlighet med Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) och som är i överensstämmelse med bestämmelserna i Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų istatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (statliga företaget Ignalina kärnkraftverk) inrättat i enlighet med Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771).

UNGERN

Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar elektricitet på grundval av ett tillstånd enligt lag CX från 2001 om elektricitet (2001. évi CX. törvény a villamos energiáról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Företaget Enemalta).

POLEN

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Energiföretag i den mening som avses i lagen av den 10 april 1997"Energilag").

SLOVENIEN

ELES- Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES- Elektro Slovenija; enheter som producerar, transporterar eller distribuerar elektricitet i enlighet med energilagen (Republiken Sloveniens offentliga tidning, 79/99)).

SLOVAKIEN

Den upphandlande enheten definieras i artikel 3 §2 och §3 i lag nr 263/1999 Z. z. om offentlig upphandling, med ändringar, som en rättslig enhet som har hand om energisektorerna genom generering, inköp och distribution av elektricitet och genom elöverföring (lag nr 70/1998 Z. z., med ändringar, - t.ex. Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody)."

c) Följande skall läggas till i bilaga III, "TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV GAS ELLER VÄRME":

"TJECKIEN

Alla producenter, transportörer och distributörer av gas eller värme som levererar till offentliga nät som tillhandahåller tjänster till allmänheten (avsnitt 2 b av lag nr 199/1994 Sb. om offentlig upphandling).

ESTLAND

Enheter som är verksamma i enlighet med artikel 5 i lagen om offentlig upphandling (RT I 2001, 40, 224) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

LETTLAND

Akciju sabiedrība "Latvijas gāze" (statliga offentliga aktiebolaget "Latvijas gāze").

Offentliga enheter tillhörande lokala myndigheter som levererar värme till allmänheten.

LITAUEN

Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar gas i enlighet med Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743) och som är i överensstämmelse med bestämmelserna i Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Lokala myndigheter eller sammanslutningar av sådana myndigheter som levererar värme till allmänheten och som är i överensstämmelse med bestämmelserna i Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGERN

Enheter som transporterar eller distribuerar gas på grundval av ett tillstånd enligt lag XLI från 1994 om tillhandahållande av gas (1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról).

Enheter som transporterar eller distribuerar värme på grundval av ett tillstånd enligt lag XVIII från 1998 om uppvärmningstjänster i distrikten (1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Företaget Enemalta).

POLEN

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Energiföretag i den mening som avses i lagen av den 10 april 1997"Energilag").

SLOVENIEN

Podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo plina s skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 79/99) in podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo toplote v skladu z odloki občin.

Enheter som transporterar eller distribuerar gas i enlighet med energilagen (Republiken Sloveniens offentliga tidning, RS, 79/99) och enheter som transporterar eller distribuerar värme i enlighet med beslut utfärdade av de kommunala myndigheterna.

SLOVAKIEN

Den upphandlande enheten definieras i artikel 3 §2 och §3 i lag nr 263/1999 Z. z. om offentlig upphandling, med ändringar, som en rättslig enhet som har hand om energisektorerna genom generering, inköp och distribution av gas och värme och genom gasöverföring (lag nr 70/1998 Z. z., med ändringar, - t.ex. Slovenský plynárenský priemysel)."

d) Följande skall läggas till i bilaga IV, "UNDERSÖKNING AV FÖREKOMSTEN AV OCH UTVINNING AV OLJA ELLER GAS":

"TJECKIEN

Kommersiella bolag som undersöker förekomsten av eller utvinner råolja eller gas (avsnitt 2 b av lag nr 199/1994 Sb. om offentlig upphandling).

ESTLAND

Enheter som är verksamma i enlighet med artikel 5 i lagen om offentlig upphandling (RT I 2001, 40, 224) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

LITAUEN

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Republiken Litauens lag om skiktet under markytan) (Žin., 2001, Nr.35-1164) och och som är i överensstämmelse med bestämmelserna i Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGERN

Enheter som undersöker förekomsten av eller utvinner olja eller gas på grundval av ett tillstånd eller en koncession enligt lag XLVIII från 1993 om gruvdrift (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

MALTA

Petroleumlagen (produktion) (Cap. 156) och sekundärlagstiftning enligt denna lag och kontinentalsockellagen (Cap. 194) och sekundärlagstiftning enligt denna lag.

POLEN

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Enheter som är verksamma inom området för undersökning av förekomsten av, prospekteringställen för eller utveckling av naturgas, olja och dess naturliga derivat, brunkol, stenkol eller andra fasta bränslen) och som är verksamma på grundval av lagen av den 4 februari 1994 ("lagen om geologi och gruvdrift").

SLOVENIEN

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo nafto, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVAKIEN

Den upphandlande enheten definieras i artikel 3 §2 och §3 i lag nr 263/1999 Z. z. om offentlig upphandling, med ändringar, som en rättslig enhet som har hand om geologisk verksamhet och gruvverksamhet genom lokalisering av råoljefyndigheter och utvinning av råolja, naturgas."

e) Följande skall läggas till i bilaga V, "UNDERSÖKNING AV FÖREKOMSTEN AV OCH UTVINNING AV KOL ELLER ANDRA FASTA BRÄNSLEN":

"TJECKIEN

Kommersiella bolag som undersöker förekomsten av eller utvinner kol eller andra fasta bränslen (avsnitt 2 b av lag nr 199/1994 Sb. om offentlig upphandling).

ESTLAND

Enheter som är verksamma i enlighet med artikel 5 i lagen om offentlig upphandling (RT I 2001, 40, 224) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

LITAUEN

Enheter som undersöker förekomsten av eller utvinner torv i enlighet med Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 2001, Nr. 35-1164) och som är i överensstämmelse med bestämmelserna i Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGERN

Enheter som undersöker förekomsten av eller utvinner kol eller andra fasta bränslen på grundval av ett tillstånd eller en koncession enligt lag XLVIII från 1993 om gruvdrift (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

POLEN

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Enheter som är verksamma inom området för undersökning av förekomsten av, prospekteringsställen för eller utveckling av naturgas, olja och dess naturliga derivat, brunkol, svartkol eller andra fasta bränslen) som är verksamma på grundval av lagen av den 4 februari 1994 ("lagen om geologi och gruvdrift").

SLOVENIEN

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo premog, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVAKIEN

Den upphandlande enheten definieras i artikel 3 §2 och §3 i lag nr 263/1999 Z. z. om offentlig upphandling, med ändringar, som en rättslig enhet som har hand om geologisk verksamhet och gruvverksamhet genom lokalisering av fyndigheter av råstenkol och utvinning av råstenkol och andra fasta bränslen."

f) Följande skall läggas till i bilaga VI, "UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN JÄRNVÄGSTJÄNSTER":

"TJECKIEN

Operatörer av offentliga transportsystem, och företag som tillhandahåller tjänster till allmänheten inom järnvägssektorn (avsnitt 2 b av lag nr 199/1994 Sb. om offentlig upphandling).

ESTLAND

Enheter som är verksamma i enlighet med artikel 5 i lagen om offentlig upphandling (RT I 2001, 40, 224) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

LETTLAND

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (Statliga offentliga aktiebolaget "Latvijas dzelzceļš").

Valsts akciju sabiedrība "Vaiņodes dzelzceļš" (Statliga offentliga aktiebolaget "Vaiņodes dzelzceļš").

LITAUEN

AB "Lietuvos geležinkeliai" som är verksamma i enlighet med Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 59-1402) och andra enheter som är verksamma inom sektorn järnvägstjänster och som är i överensstämmelse med bestämmelserna i Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGERN

Enheter som tillhandahåller järnvägstransporttjänster till allmänheten på grundval av lag XCV från 1993 om järnvägar (1993. évi XCV. törvény a vasútról) och på grundval av ett tillstånd enligt beslut nr 15/2002. (II. 27.) KöViM av ministern för transportfrågor och vattenförvaltning om tillstånd för järvägsföretag (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

POLEN

Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu kolejowego, działające na podstawie Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 8 września 2000 r., w szczególności:

- PKP Intercity Sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

(Enheter som tillhandshåller järnvägstransporttjänster och som är verksamma i enlighet med lagen av den 8 september 2000 om kommersialisering, omstrukturering och privatisering av det statliga företaget "Polska järnvägar", och särskilt

- PKP Intercity sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A).

SLOVENIEN

Slovenske železnice, d.d.

SLOVAKIEN

Den upphandlande enheten definieras i artikel 3 §2 och §3 i lag nr 263/1996 Z. z. om offentlig upphandling, med ändringar, som en rättslig enhet som har hand om driften av järnvägstransporter (lag nr 164/1996 Z. z., med ändringar, lag nr 258/1993 Z. z., med ändringar, - t.ex. Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a.s.)."

g) Följande skall läggas till i bilaga VII, "UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN TJÄNSTER INOM JÄRNVÄGAR I STADSTRAFIK, SPÅRVAGNAR, TRÅDBUSSAR ELLER BUSSAR":

"TJECKIEN

Operatörer av offentliga transportsystem, och företag som tillhandahåller tjänster till allmänheten inom järnvägs-, spårvägs-, trådbuss- eller busstrafiksektorn (avsnitt 2 b av lag nr 199/1994 Sb. om offentlig upphandling).

ESTLAND

Enheter som är verksamma i enlighet med artikel 5 i lagen om offentlig upphandling (RT I 2001, 40, 224) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

LETTLAND

Offentliga enheter som tillhandahåller passagerartransporttjänster med buss, trådbuss eller spårvagn i följande städer: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils.

LITAUEN

Enheter som tillhandahåller trådbuss-, buss- eller spårvägstjänster i stadstrafik till allmänheten i enlighet med Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772) och som är i överensstämmelse med bestämmelserna i Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGERN

Enheter som tillhandahåller vägtransporttjänster till allmänheten på grundval av lag I från 1988 om vägtransporter (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről) och på grundval av ett tillstånd enligt ministerrådets beslut nr. 89/1988 (XII. 20.) MT om vägtransporttjänster och om vägfordons verksamhet (89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról).

Enheter som tillhandahåller järnvägstransporttjänster till allmänheten på grundval av lag XCV från 1993 om järnvägar (1993. évi XCV. törvény a vasútról) och på grundval av ett tillstånd enligt beslut nr 15/2002. (II. 27.) KöViM av ministern för transportfrågor och vattenförvaltning om tillstånd för järnvägsföretag (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

MALTA

L-Awtorita'dwar it-Trasport ta' Malta (Maltas transportmyndighet).

POLEN

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.). (Enheter som tillhandahåller järnvägstransporttjänster i stadstrafik på grundval av lagen av den 27 juni 1997 om järnvägstransport) (Dz. U. Nr 96, poz. 591 as amended).

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu (Enheter som tillhandahåller busstransporttjänser i stadstrafik till allmänheten på grundval av tillståndet utfärdat i enlighet med lagen av den 6 september 2001 om vägtransport (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 med ändringar) och enheter som tillhandahåller transporttjänster i stadstrafik till allmänheten.

SLOVENIEN

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

SLOVAKIEN

Den upphandlande enheten definieras i artikel 3 §2 och §3 i lag nr 263/1996 Z. z. om offentlig upphandling, med ändringar, som en rättslig enhet som har hand om vägtransporter genom driften av reguljära offentliga busstransporter, järnvägstransporter (lag nr 164/1996 Z. z., med ändringar, lag nr 168/1996 Z. z, med ändringar, - t.ex.

- Železnice Slovenskej republiky /ŽSR/

- Železničná spoločnosť a.s.

- Dopravný podnik Bratislava, a.s.

- Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

- Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

- Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

- Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.)."

h) Följande skall läggas till i bilaga VIII, "UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN FLYGPLATSFACILITETER":

"TJECKIEN

Flygplatsoperatörer (avsnitt 2 b av lag nr 199/1994 Sb. om offentlig upphandling).

ESTLAND

Enheter som är verksamma i enlighet med artikel 5 i lagen om offentlig upphandling (RT I 2001, 40, 224) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

LETTLAND

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (Statliga offentliga aktiebolaget "Latvijas gaisa satiksme").

Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (Statliga offentliga aktiebolaget "Internationella flygplatsen "Rīga"").

LITAUEN

Flygplatser som drivs i enlighet med Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) och Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr 66-1983).

Valstybės įmonė "Oro navigacija" (statliga företaget "Oro navigacija"), verksamt i enlighet med Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) och Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1983).

Andra enheter som är verksamma inom sektorn flygplatsfaciliteter och som är i överensstämmelse med bestämmelserna i Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGERN

Flygplatser som drivs på grundval av ett tillstånd enligt lag XCVII från 1995 om lufttrafik (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről).

Budapest Ferihegy internationella flygplats som förvaltas av Budapest Ferihegy internationella flygplatsförvaltare offentligt aktiebolag. ( Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér som förvaltas av Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt.) på grundval av lag XVI från 1991 om koncessioner (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról), lag XCVII från 1995 om lufttrafik (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), beslut nr 45/2001. (XII. 20.) KöViM av ministern för transportfrågor och vattenförvaltning om likvidation av lufttrafik- och flygplatsförvaltningen och om inrättande av HungaroControl ungerska flygnavigeringstjänster (45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).

MALTA

L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Maltas internationella flygplats).

POLEN

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (Statliga företaget "Polska flygplatser").

SLOVENIEN

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01).

SLOVAKIEN

Den upphandlande enheten definieras i artikel 3 §2 och §3 i lag nr 263/1999 Z. z. om offentlig upphandling, med ändringar, som en rättslig enhet som har hand om civil luftfart genom att inrätta och driva allmänna flygplatser och marktjänster (lag nr 143/1998 Z. z., med ändringar, - t.ex. Airports - Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice - Barca, Letisko Poprad - Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany - som förvaltas av Slovenská správa letísk /Slovak Airports Administration/ och som drivs på licens utfärdad av republiken Slovakiens transport-, post- och telekommunikationsministerium enligt § 32 lag nr 143/1998 Z. z. om civil luftfart)."

i) Följande skall läggas till i bilaga IX, "UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN YTTRE ELLER INRE HAMNAR ELLER ANDRA TERMINALFACILITETER":

"TJECKIEN

Hamnoperatörer (avsnitt 2 b av lag nr 199/1994 Sb. om offentlig upphandling).

ESTLAND

Enheter som är verksamma i enlighet med artikel 5 i lagen om offentlig upphandling (RT I 2001, 40, 224) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

CYPERN

Cyperns hamnmyndighet, som inrättats genom Cyperns hamnmyndighetslag från 1973 (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

LETTLAND

Myndigheter som leder hamnar enligt lagen "Likums par ostām":

- Rīgas brīvostas pārvalde (Rīga frihamnsmyndighet)

- Ventspils brīvostas pārvalde (Ventspils frihamnsmyndighet)

- Liepājas ostas pārvalde (Liepāja hamnmyndighet)

- Salacgrīvas ostas pārvalde (Salacgrīva hamnmyndighet)

- Skultes ostas pārvalde (Skulte hamnmyndighet)

- Lielupes ostas pārvalde (Lielupe hamnmyndighet)

- Engures ostas pārvalde (Engure hamnmyndighet)

- Mērsraga ostas pārvalde (Mērsrags hamnmyndighet)

- Pāvilostas pārvalde (Pāvilosta hamnmyndighet)

- Rojas ostas pārvalde (Roja hamnmyndighet).

LITAUEN

Valstybės įmonė "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" (statliga företaget "Klaipėda sjöhamnsmyndighet") som drivs i enlighet med Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 53-1245).

Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija" (statliga företaget "Inlandssjöfartsförvaltningen") som drivs i enlighet med Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393).

Andra enheter som är verksamma inom sektorn yttre eller inre hamnar eller andra terminalfaciliteter och som är i överenstämmelse med bestämmelserna i Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGERN

Offentliga hamnar som helt eller delvis drivs av staten enligt lag XLII från 2000 om vattentransport (2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről).

MALTA

L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Maltas sjömyndighet).

POLEN

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Enheter som är verksamma inom området för förvaltning av kusthamnar eller inlandshamnar och som tillåter att hamnarna används av fraktförare till havs och i inlandstrafik.)

SLOVENIEN

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01).

SLOVAKIEN

Den upphandlande enheten definieras i artikel 3 §2 och §3 i lag nr 263/1999 Z. z. om offentlig upphandling, med ändringar, som en rättslig enhet som har hand om inlandssjöfart genom att underhålla vattenvägar och inrätta och underhålla offentliga hamnar och vattenvägsanläggningar (lag nr 338/2000 Z. z. - t.ex. Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo)."

j) Följande skall läggas till i bilaga X, "DRIFT AV TELEKOMMUNIKATIONSNÄT ELLER TILLHANDAHÅLLANDE AV TELEKOMMUNIKATIONSTJÄNSTER":

"TJECKIEN

Teletjänstoperatörer om de tillhandahåller tjänster till allmänheten (avsnitt 2 b av lag nr 199/1994 Sb. om offentlig upphandling).

ESTLAND

Enheter som är verksamma i enlighet med artikel 5 i lagen om offentlig upphandling (RT I 2001, 40, 224) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332).

CYPERN

Cyperns telemyndighet, som inrättats genom Cyperns teletjänstlag, kap. 302 (Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, Κεφ. 302).

LETTLAND

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" (privata aktiebolaget "Lattelekom").

UNGERN

Enheter verksamma inom telekommunikationssektorn i enlighet med artiklarna 3.2 och 3.3, 104 och 105 i lag XL från 2001 om kommunikationer, (2001. évi XL. törvény a hírközlésről).

MALTA

Maltas telekommunikationstjänster har alla liberaliserats och samtliga exklusiva rättigheter lyfts, utom för tillhandahållande av fast rösttelefoni och internationella datatjänster, vilka liberaliserades den 1 januari 2003. Emellertid har inget av företaget antagit regeringens upphandlingsförordningar enligt rättsliga meddelandet 70 från 1996, vilket gav verkan åt de nuvarande förordningarna om offentliga tjänster (upphandling). Trots detta anges nedan samtliga företag som är verksamma på telekommunikationsområdet:

Melita Cable plc

Maltacom plc

Vodafone (Malta) Ltd

Mobisle Communication Ltd

Datatrak Ltd

Telepage Ltd

POLEN

Telekomunikacja Polska S.A.

SLOVAKIEN

Den upphandlande enheten definieras i artikel 3 §2 och §3 i lag nr 263/1999 Z. z. om offentlig upphandling, med ändringar, som en rättslig enhet som har hand om telekommunikationer genom att tillhandahålla offentliga telekommunikationstjänster; upphandlar och förvaltar det allmänna telenätets utrustning för telekommunikation (lag nr 195/2000 Z. z. med ändringar)."

J. LIVSMEDEL

1. 31980 L 0590: Kommissionens direktiv 80/590/EEG av den 9 juni 1980 om fastställande av den symbol som får åtfölja material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EGT L 151, 19.6.1980, s. 21), ändrat genom

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) Följande skall läggas till i bilagans rubrik:

""PŘÍLOHA"

"LISA"

"PIELIKUMS"

"PRIEDAS"

"MELLÉKLET"

"ANNESS"

"ZAŁĄCZNIK"

"PRILOGA"

"PRÍLOH""

b) Följande skall läggas till i bilagan:

""Symbol"

"Sümbol"

"Simbols"

"Simbolis"

"Szimbólum"

"Simbolu"

"Symbol"

"Simbol"

"Symbol""

2. 31989 L 0108: Rådets direktiv 89/108/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel (EGT L 40, 11.2.1989, s. 34), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

Följande skall läggas till artikel 8.1 a:

"— På tjeckiska: hluboce zmrazené eller hluboce zmrazená eller hluboce zmrazený,

— På estniska: sügavkülmutatud eller külmutatud,

— På lettiska: ātri sasaldēts,

— På litauiska: greitai užšaldyti,

— På ungerska: gyorsfagyasztott,

— På maltesiska: iffriżat,

— På polska: produkt głęboko mrożony,

— På slovenska: hitro zamrznjen,

— På slovakiska: hlbokozmrazené"

.

3. 31991 L 0321: Kommissionens direktiv 91/321/EEG av den 14 maj 1991 om modersmjölkersättning och tillskottsnäring (EGT L 175, 4.7.1991, s. 35), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 1),

- 31996 L 0004: Kommissionens direktiv 96/4/EG av den 16.2.1996 (EGT L 49, 28.2.1996, s. 12),

- 31999 L 0050: Kommissionens direktiv 1999/50/EG av den 25.5.1999 (EGT L 139, 2.6.1999, s. 29).

a) I artikel 7.1 skall följande läggas till efter orden "Modersmjölksersättning" och "Tillskottsnäring":

"— På tjeckiska:

"počáteční kojenecká výživa" och "pokračovací kojenecká výživa",

— På estniska:

"imiku piimasegu" och "jätkupiimasegu",

— På lettiska:

"Piena maisījums zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" och "Piena maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— På litauiska:

"mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" och "mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 6 mėn",

— På ungerska:

"anyatej-helyettesítő tápszer" och "anyatej-kiegészítő tápszer",

— På maltesiska:

"formula tat-trabi" och "formula tal-prosegwiment",

— På polska:

"preparat do początkowego żywienia niemowląt" och "preparat do dalszego żywienia niemowląt",

— På slovenska:

"začetna formula za dojenčke" och "nadaljevalna formula za dojenčke",

— På slovakiska:

"počiatočná dojčenská výživa" och "následná dojčenská výživa"."

b) I artikel 7.1 skall följande läggas till efter orden "Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" och "Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk":

"— På tjeckiska:

"pokračovací mléčná kojenecká výživa",

— På estniska:

"Piimal põhinev imiku piimasegu" och "Piimal põhinev jätkupiimasegu",

— På lettiska:

"Piens zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" och "Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— På litauiska:

"pieno mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" och "pieno mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— På ungerska:

"tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer" och "tejalapú anyatej-keigészítő tápszer",

— På maltesiska:

"ħalib tat-trabi" och "ħalib tal-prosegwiment",

— På polska:

"mleko początkowe" och "mleko następne",

— På slovenska:

"začetna formula za dojenčke" och "nadaljevalno mleko za dojenčke",

— På slovakiska:

"počiatočná dojčenská mliečna výživa" och "následná dojčenská mliečna výživa"."

4. 31999 L 0021: Kommissionens direktiv 1999/21/EG av den 25 mars 1999 om dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål (EGT L 91, 7.4.1999, s. 29).

I artikel 4.1 skall den förteckning som börjar med "På spanska" och slutar med "medicinska ändamål" ersättas med följande förteckning:

"— På spanska:

"Alimento dietético para usos médicos especiales"

— På tjeckiska:

"Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely"

— På danska:

"Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål"

— På tyska:

"Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)"

— På estniska:

"Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks"

— På grekiska:

"Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς"

— På engelska:

"Food(s) for special medical purposes"

— På franska:

"Aliment(s) diététique(s) destiné(s) à des fins médicales spéciales"

— På italienska:

"Alimento dietetico destinato a fini medici speciali"

— På lettiska:

"Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem"

— På litauiska:

"Specialios medicininės paskirties maisto produktai"

— På ungerska:

"Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer"

— På maltesiska:

"Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi"

— På nederländska:

"Dieetvoeding voor medisch gebruik"

— På polska:

"Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego"

— På portugisiska:

"Produto dietético de uso clínico"

— På slovakiska:

"dietetická potravina na osobitné lekárske účely"

— På slovenska:

"Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene"

— På finska:

"Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita"

— På svenska:

"Livsmedel för speciella medicinska ändamål.""

5. 32000 L 0013: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (EGT L 109, 6.5.2000, s. 29), ändrat genom

- 32001 L 0101: Kommissionens direktiv 2001/101/EG av den 26.11.2001 (EGT L 310, 28.11.2001, s. 19),

- 32002 L 0067: Kommissionens direktiv 2002/67/EG av den 18.7.2002 (EGT L 191, 19.7.2002, s. 20),

a) I artikel 5.3 skall den förteckning som börjar med "På spanska" och slutar med "joniserande strålning" ersättas med följande förteckning:

"— På spanska:

"irradiado" eller "tratado con radiación ionizante",

— På tjeckiska:

"ozářeno" eller "ošetřeno ionizujícím zářením",

— På danska:

"bestrålet/…" eller "strålekonserveret" eller "behandlet med ioniserende stråling" eller "konserveret med ioniserende stråling",

— På tyska:

"bestrahlt" eller "mit ionisierenden Strahlen behandelt",

— På estniska:

"kiiritatud" eller "töödeldud ioniseeriva kiirgusega",

— På grekiska:

"επεξεργασμένομε ιονίζουσα ακτινοβολία"eller "ακτινοβολημένο",

— På engelska:

"irradiated" eller "treated with ionising radiation",

— På franska:

"traité par rayonnements ionisants" eller "traité par ionisation",

— På italienska:

"irradiato" eller "trattato con radiazioni ionizzanti",

— På lettiska:

"apstarots" eller "apstrādāts ar jonizējošo starojumu",

— På litauiska:

"apšvitinta" eller "apdorota jonizuojančiąja spinduliuote",

— På ungerska:

"sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt",

— På maltesiska:

"ittrattat bir-radjazzjoni" eller "ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti",

— På nederländska:

"doorstraald" eller "door bestraling behandeld" eller "met ioniserende stralen behandeld",

— På polska:

"napromieniony" eller "poddany działaniu promieniowania jonizującego",

— På portugisiska:

"irradiado" eller "tratado por irradiação" eller "tratado por radiação ionizante",

— På slovakiska:

"ošetrené ionizujúcim žiarením",

— På slovenska:

"obsevano" eller "obdelano z ionizirajočim sevanjem",

— På finska:

"säteilytetty" eller "käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

— På svenska:

"bestrålad" eller "behandlad med joniserande strålning""

b) II artikel 10.2 skall den förteckning som börjar med "På spanska" och slutar med "sista förbrukningsdag" ersättas med följande förteckning:

"— På spanska:"fecha de caducidad",

— På tjeckiska:"spotřebujte do",

— På danska:"sidste anvendelsesdato",

— På tyska:"verbrauchen bis",

— På estniska:"kõlblik kuni",

— På grekiska:"ανάλωση μέχρι",

— På engelska:"use by",

— På franska:"à consommer jusqu'au",

— På italienska:"da consumare entro",

— På lettiska:"izlietot līdz",

— På litauiska:"tinka vartoti iki",

— På ungerska:"fogyasztható",

— På maltesiska:"uża sa",

— På nederländska:"te gebruiken tot",

— På polska:"należy spożyć do",

— På portugisiska:"a consumir até",

— På slovakiska:"spotrebujte do",

— På slovenska:"porabiti do",

— På finska:"viimeinen käyttöajankohta",

— På svenska:"sista förbrukningsdag"."

6. 32000 L 0036: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000 om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel (EGT L 197, 3.8.2000, s. 19).

I bilaga 1 skall punkt A.4 d ersättas med följande:

"d) Förenade kungariket, Irland och Malta får på sina territorier tillåta användning av namnet "milk chocolate" ör de varor som avses i punkt 5, under förutsättning att ordet i alla tre fallen åtföljs av uppgiften "milk solids: … % minimum", vilken anger den mängd mjölktorrsubstans som fastställs för vart och ett av varuslagen."

7. 32001 L 0114: Rådets direktiv 2001/114/EG av den 20 december 2001 om vissa former av hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedel (EGT L 15, 17.1.2002, s. 19).

Följande tillägg skall göras i bilaga II:

"k) Med det maltesiska begreppet "Ħalib evaporat" avses den produkt som definieras i punkt 1 b i bilaga I.

l) Med det maltesiska begreppet "Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam" avses den produkt som definieras i punkt 1 c i bilaga I.

m) Med det estländska begreppet "koorepulber" avses den produkt som definieras i punkt 2 a i bilaga I.

n) Med det estländska begreppet "piimapulber" avses den produkt som definieras i punkt 2 b i bilaga I.

o) Med det estländska begreppet "väherasvane kondenspiim" avses den produkt som definieras i punkt 1 c i bilaga I.

p) Med det estländska begreppet "magustatud väherasvane kondenspiim" avses den produkt som definieras i punkt 1 f i bilaga I.

q) Med det estländska begreppet "väherasvane piimapulber" avses den produkt som definieras i punkt 2 c i bilaga I.

r) Med det tjeckiska begreppet "zahuštěná neslazená smetana" avses den produkt som definieras i punkt 1 a i bilaga I.

s) Med det tjeckiska begreppet "zahuštěné neslazené plnotučné mléko" avses den produkt som definieras i punkt 1 b i bilaga I.

t) Med det tjeckiska begreppet "zahuštěné neslazené polotučné mléko" avses den produkt som definieras i punkt 1 c i bilaga I och som innehåller mellan 4 och 4,5 viktprocent fett.

u) Me det tjeckiska begreppet "zahuštěné slazené plnotučné mléko" avses den produkt som definieras i punkt 1 e i bilaga I.

v) Med det tjeckiska begreppet "zahuštěné slazené polotučné mléko" avses den produkt som definieras i punkt 1 f i bilaga I och som innehåller mellan 4 och 4,5 viktprocent fett.

w) Med det tjeckiska begreppet "sušená smetana" avses den produkt som definieras i punkt 2 a i bilaga I,

x) Med det tjeckiska begreppet "sušené polotučné mléko" avses den produkt som definieras i punkt 2 c i bilaga I och som innehåller mellan 14 och 16 viktprocent fett."

8. 32001 R 0466: Kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 av den 8 mars 2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel (EGT L 77, 16.3.2001, s. 1), ändrad genom

- 32001 R 2375: Rådets förordning (EG) nr 2375/2001 av den 29 november 2001 (EGT L 321, 6.12.2001, s. 1),

- 32002 R 0221: Kommissionens förordning (EG) nr 221/2002 av den 6 februari 2002 (EGT L 37, 7.2.2002, s. 4),

- 32002 R 0257: Kommissionens förordning (EG) nr 257/2002 av den 12 februari 2002 (EGT L 41, 13.2.2002, s. 12),

- 32002 R 0472: Kommissionens förordning (EG) nr 472/2002 av den 12 mars 2002 (EGT L 75, 16.3.2002, s. 18),

- 32002 R 0563: Kommissionens förordning (EG) nr 563/2002 av den 2 april 2002 (EGT L 86, 3.4.2002, s. 5).

Följande punkt skall läggas till efter artikel 1.1a:

"1b. Genom undantag från punkt 1 får kommissionen tillåta Estland att under en övergångsperiod fram till den 31 december 2006 på dess marknad släppa ut fisk från Östersjöområdet som är avsedd för konsumtion inom landets territorium, med dioxinhalter som är högre än de som fastställs i punkt 5.2 i avsnitt 5 i bilaga I. Detta undantag skall beviljas i enlighet med förfarandet i artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 315/93 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel [1]. Estland skall i detta syfte visa att de villkor som gäller för Finland och Sverige enligt punkt 1a är uppfyllda och att människors exponering för dioxiner i Estland inte är högre än den högsta genomsnittsnivån i någon av medlemsstaterna i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004.

Om Estland beviljas ett sådant undantag skall all framtida tillämpning av detta undantag behandlas inom ramen för den översyn av avsnitt 5 i bilaga I som avses i artikel 5.3.

Trots vad som sägs ovan skall Estland vidta nödvändiga åtgärder för att se till att fisk eller fiskprodukter som inte överensstämmer med punkt 5.2 i avsnitt 5 i bilaga I inte saluförs i andra medlemsstater.

K. KEMIKALIER

31967 L 0548: Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT L 196, 16.8.1967, s. 1), ändrat genom

- 31969 L 0081: Rådets direktiv 69/81/EEG av den 13.3.1969 ( EGT L 68, 19.3.1969, s. 1),

- 31970 L 0189: Rådets direktiv 70/189/EEG av den 6.3.1970 (EGT L 59, 14.3.1970, s. 33),

- 31971 L 0144: Rådets direktiv 71/144/EEG av den 22.3.1971 (EGT L 74, 29.3.1971, s. 15),

- 31973 L 0146: Rådets direktiv 73/146/EEG av den 21.5.1973 (EGT L 167, 25.6.1973, s. 1),

- 31975 L 0409: Rådets direktiv 75/409/EEG av den 24.6.1975 (EGT L 183, 14.7.1975, s. 22),

- 31976 L 0907: Kommissionens direktiv 76/907/EEG av den 14.7.1976 (EGT L 360, 30.12.1976, s. 1),

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31979 L 0370: Kommissionens direktiv 79/370/EEG av den 30.1.1979 (EGT L 88, 7.4.1979, s. 1),

- 31979 L 0831: Rådets direktiv 79/831/EEG av den 18.9.1979 (EGT L 259, 15.10.1979, s. 10),

- 31980 L 1189: Rådets direktiv 80/1189/EEG av den 4.12.1980 (EGT L 366, 31.12.1980, s. 1),

- 31981 L 0957: Kommissionens direktiv 81/957/EEG av den 23.10.1981 (EGT L 351, 7.12.1981, s. 5),

- 31982 L 0232: Kommissionens direktiv 82/232/EEG av den 25.3.1982 (EGT L 106, 21.4.1982, s. 18),

- 31983 L 0467: Kommissionens direktiv 83/467/EEG av den 29.7.1983 (EGT L 257, 16.9.1983, s. 1),

- 31984 L 0449: Kommissionens direktiv 84/449/EEG av den 25.4.1984 (EGT L 251, 19.9.1984, s. 1),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31986 L 0431: Kommissionens direktiv 86/431/EEG av den 24.6.1986 (EGT L 247, 1.9.1986, s. 1),

- 31987 L 0432: Rådets direktiv 87/432/EEG av den 3.8.1987 (EGT L 239, 21.8.1987, s. 1),

- 31988 L 0302: Kommissionens direktiv 88/302/EEG av den 18.11.1987 (EGT L 133, 30.5.1988, s. 1),

- 31988 L 0490: Kommissionens direktiv 88/490/EEG av den 22.7.1988 (EGT L 259, 19.9.1988, s. 1),

- 31990 L 0517: Rådets direktiv 90/517/EEG av den 9.10.1990 (EGT L 287, 19.10.1990, s. 37),

- 31991 L 0325: Kommissionens direktiv 91/325/EEG av den 1.3.1991 (EGT L 180, 8.7.1991, s. 1),

- 31991 L 0326: Kommissionens direktiv 91/326/EEG av den 5.3.1991 (EGT L 180, 8.7.1991, s. 79),

- 31991 L 0410: Kommissionens direktiv 91/410/EEG av den 22.7.1991 (EGT L 228, 17.8.1991, s. 67),

- 31991 L 0632: Kommissionens direktiv 91/632/EEG av den 28.10.1991 (EGT L 338, 10.12.1991, s. 23),

- 31992 L 0032: Rådets direktiv 92/32/EEG av den 30.4.1992 (EGT L 154, 5.6.1992, s. 1),

- 31992 L 0037: Kommissionens direktiv 92/37/EEG av den 30.4.1992 (EGT L 154, 5.6.1992, s. 30),

- 31993 L 0021: Kommissionens direktiv 93/21/EEG av den 27.4.1993 (EGT L 110, 4.5.1993, s. 20),

- 31993 L 0072: Kommissionens direktiv 93/72/EEG av den 1.9.1993 (EGT L 258, 16.10.1993, s. 29),

- 31993 L 0101: Kommissionens direktiv 93/101/EG av den 11.11.1993 (EGT L 13, 15.1.1994, s. 1),

- 31993 L 0105: Kommissionens direktiv 93/105/EG av den 25.11.1993 (EGT L 294, 30.11.1993, s. 21),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31994 L 0069: Kommissionens direktiv 94/69/EG av den 19.12.1994 (EGT L 381, 31.12.1994, s. 1),

- 31996 L 0054: Kommissionens direktiv 96/54/EG av den 30.7.1996 (EGT L 248, 30.9.1996, s. 1),

- 31996 L 0056: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/56/EG av den 3.9.1996 (EGT L 236, 18.9.1996, s. 35),

- 31997 L 0069: Kommissionens direktiv 97/69/EG av den 5.12.1997 (EGT L 343, 13.12.1997, s. 19),

- 31998 L 0073: Kommissionens direktiv 98/73/EG av den 18.9.1998 (EGT L 305, 16.11.1998, s. 1),

- 31998 L 0098: Kommissionens direktiv 98/98/EG av den 15.12.1998 (EGT L 355, 30.12.1998, s. 1),

- 31999 L 0033: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/33/EG av den 10.5.1999 (EGT L 199, 30.7.1999, s. 57),

- 32000 L 0032: Kommissionens direktiv 2000/32/EG av den 19.5.2000 (EGT L 136, 8.6.2000, s. 1),

- 32000 L 0033: Kommissionens direktiv 2000/33/EG av den 25.4.2000 (EGT L 136, 8.6.2000, s. 90),

- 32001 L 0059: Kommissionens direktiv 2001/59/EG av den 6.8.2001 (EGT L 225, 21.8.2001, s. 1).

a) Tabell A i förordet till bilaga I skall ersättas med följande:

"TABLA A - TABULKA A - TABEL A - TABELLE A - TABEL A - ΠΙΝΑΚΑΣ A - TABLE A - TABLEAU A - TABELLA A - A TABULA - A LENTELĖ - A. TÁBLÁZAT - TABELLA A - TABEL A - TABELA A - TABELA A - TABUĽKA A - TABELA A - TAULUKKO A - TABELL A

Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)

Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového čísla (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvægt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)

Keemiliste elementide nimekiri aatomnumbri (Z) järgi

Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ)

List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)

Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)

Ķīmisko elementu saraksts — sakārtojums pēc atomnumuriem (Z)

Cheminių elementų, išdėstytų pagal atominį skaičių (Z), sąrašas

Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében (Z)

Lista ta' elementi kimiċi elenkati skond in-numru atomiku tagħhom (Z)

Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)

Lista pierwiastków chemicznych ułożona według wzrastającej liczby atomowej (Z)

Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)

Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísiel (Z)

Seznam kemijskih elementov, razvrščenih po vrstnem številu (Z)

Alkuaineiden luettelo, järjestysluvun mukaan (Z)

Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z)

Z | Symbol | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |

1 | H | Hidrógeno | Vodík | Hydrogen | Wasserstoff | Vesinik | Υδρογόνο | Hydrogen | Hydrogène | Idrogeno | Ūdeņradis |

2 | He | Helio | Helium | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Hélium | Elio | Hēlijs |

3 | Li | Litio | Lithium | Lithium | Lithium | Liitium | Λίθιο | Lithium | Lithium | Litio | Litijs |

4 | Be | Berilio | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Berüllium | Βηρύλλιο | Beryllium | Béryllium (Glucinium) | Berillio | Berilijs |

5 | B | Boro | Bor | Bor | Bor | Boor | Βόριο | Boron | Bore | Boro | Bors |

6 | C | Carbono | Uhlík | Carbon (kulstof) | Kohlenstoff | Süsinik | Άνθρακας | Carbon | Carbone | Carbonio | Ogleklis |

7 | N | Nitrógeno | Dusík | Nitrogen | Stickstoff | Lämmastik | Άζωτο | Nitrogen | Azote | Azoto | Slāpeklis |

8 | O | Oxígeno | Kyslík | Oxygen (ilt) | Sauerstoff | Hapnik | Όξυγόνο | Oxygen | Oxygène | Ossigeno | Skābeklis |

9 | F | Flúor | Fluor | Fluor | Fluor | Fluor | Φθόριο | Fluorine | Fluor | Fluoro | Fluors |

10 | Ne | Neón | Neon | Neon | Neon | Neoon | Νέον | Neon | Néon | Neon | Neons |

11 | Na | Sodio | Sodík | Natrium | Natrium | Naatrium | Νάτριο | Sodium | Sodium | Sodio | Nātrijs |

12 | Mg | Magnesio | Hořčík | Magnesium | Magnesium | Magneesium | Μαγνήσιο | Magnesium | Magnésium | Magnesio | Magnijs |

13 | Al | Aluminio | Hliník | Aluminium | Aluminium | Alumiinium | Αργίλλιο | Aluminium | Aluminium | Alluminio | Alumīnijs |

14 | Si | Silicio | Křemík | Silicium | Silicium | Räni | Πυρίτιο | Silicon | Silicium | Silicio | Silīcijs |

15 | P | Fósforo | Fosfor | Phosphor | Phosphor | Fosfor | Φωσφόρος | Phosphorus | Phosphore | Fosforo | Fosfors |

16 | S | Azufre | Síra | Svovl | Schwefel | Väävel | Θείον | Sulphur | Soufre | Zolfo | Sērs |

17 | Cl | Cloro | Chlor | Chlor | Chlor | Kloor | Χλώριο | Chlorine | Chlore | Cloro | Hlors |

18 | Ar | Argón | Argon | Argon | Argon | Argoon | Αργό | Argon | Argon | Argon | Argons |

19 | K | Potasio | Draslík | Kalium | Kalium | Kaalium | Κάλιο | Potassium | Potassium | Potassio | Kālijs |

20 | Ca | Calcio | Vápník | Calcium | Calcium | Kaltsium | Ασβέστιο | Calcium | Calcium | Calcio | Kalcijs |

21 | Sc | Escandio | Skandium | Scandium | Scandium | Skandium | Σκάνδιο | Scandium | Scandium | Scandio | Skandijs |

22 | Ti | Titanio | Titan | Titan | Titan | Titaan | Τιτάνιο | Titanium | Titane | Titanio | Titāns |

23 | V | Vanadio | Vanad | Vanadium | Vanadium | Vanaadium | Βανάδιο | Vanadium | Vanadium | Vanadio | Vanādijs |

24 | Cr | Cromo | Chrom | Chrom | Chrom | Kroom | Χρώμιο | Chromium | Chrome | Cromo | Hroms |

25 | Mn | Manganeso | Mangan | Mangan | Mangan | Mangaan | Μαγγάνιο | Manganese | Manganèse | Manganese | Mangāns |

26 | Fe | Hierro | Železo | Jern | Eisen | Raud | Σίδηρος | Iron | Fer | Ferro | Dzelzs |

27 | Co | Cobalto | Kobalt | Cobalt | Kobalt | Koobalt | Κοβάλτιο | Cobalt | Cobalt | Cobalto | Kobalts |

28 | Ni | Níquel | Nikl | Nikkel | Nickel | Nikkel | Νικέλιο | Nickel | Nickel | Nichel | Niķelis |

29 | Cu | Cobre | Měď | Kobber | Kupfer | Vask | Χαλκός | Copper | Cuivre | Rame | Varš |

30 | Zn | Zinc | Zinek | Zink | Zink | Tsink | Ψευδάργυρος | Zinc | Zinc | Zinco | Cinks |

31 | Ga | Galio | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | Γάλλιο | Gallium | Gallium | Gallio | Gallijs |

32 | Ge | Germanio | Germanium | Germanium | Germanium | Germaanium | Γερμάνιο | Germanium | Germanium | Germanium | Germānijs |

33 | As | Arsénico | Arsen | Arsen | Arsen | Arseen | Αρσενικό | Arsenic | Arsenic | Arsenico | Arsēns |

34 | Se | Selenio | Selen | Selen | Selen | Seleen | Σελήνιο | Selenium | Sélénium | Selenio | Selēns |

35 | Br | Bromo | Brom | Brom | Brom | Broom | Βρώμιο | Bromine | Brome | Bromo | Broms |

36 | Kr | Criptón | Krypton | Krypton | Krypton | Krüptoon | Κρυπτό | Krypton | Krypton | Krypton | Kriptons |

37 | Rb | Rubidio | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubiidium | Ρουβήδιο | Rubidium | Rubidium | Rubidio | Rubīdijs |

38 | Sr | Estroncio | Stroncium | Strontium | Strontium | Strontsium | Στρόντιο | Strontium | Strontium | Stronzio | Stroncijs |

39 | Y | Itrio | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Ütrium | Ύττριο | Yttrium | Yttrium | Ittrio | Itrijs |

40 | Zr | Circonio | Zirkonium | Zirconium | Zirkon | Tsirkoonium | Ζιρκόνιο | Zirconium | Zirconium | Zirconio | Cirkonijs |

41 | Nb | Niobio | Niob | Niobium | Niob | Nioobium | Νιόβιο | Niobium | Niobium | Niobio | Niobijs |

42 | Mo | Molibdeno | Molybden | Molybden | Molybdän | Molübdeen | Μολυβδένιο | Molybdenum | Molybdène | Molibdeno | Molibdēns |

43 | Tc | Tecnecio | Technecium | Technetium | Technetium | Tehneetsium | Τεχνήτιο | Technetium | Technetium | Tecnezio | Tehnēcijs |

44 | Ru | Rutenio | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruteenium | Ρουθήνιο | Ruthenium | Ruthénium | Rutenio | Rutēnijs |

45 | Rh | Rodio | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Roodium | Ρόδιο | Rhodium | Rhodium | Rodio | Rodijs |

46 | Pd | Paladio | Palladium | Palladium | Palladium | Pallaadium | Παλλάδιο | Palladium | Palladium | Palladio | Pallādijs |

47 | Ag | Plata | Stříbro | Sølv | Silber | Hõbe | Άργυρος | Silver | Argent | Argento | Sudrabs |

48 | Cd | Cadmio | Kadmium | Cadmium | Cadmium | Kaadium | Κάδμιο | Cadmium | Cadmium | Cadmio | Kadmijs |

49 | In | Indio | Indium | Indium | Indium | Indium | Ίνδιο | Indium | Indium | Indio | Indijs |

50 | Sn | Estaño | Cín | Tin | Zinn | Tina | Κασσίτερος | Tin | Étain | Stagno | Alva |

51 | Sb | Antimonio | Antimon | Antimon | Antimon | Antimon | Αντιμόνιο | Antimony | Antimoine | Antimonio | Antimons |

52 | Te | Telurio | Tellur | Telur | Tellur | Telluur | Τελλούριο | Tellurium | Tellure | Tellurio | Telūrs |

53 | I | Yodo | Jod | Jod | Jod | Jood | Ιώδιο | Iodine | Iode | Iodio | Jods |

54 | Xe | Xenón | Xenon | Xenon | Xenon | Ksenoon | Ξένο | Xenon | Xénon | Xenon | Ksenons |

55 | Cs | Cesio | Cesium | Cæsium | Caesium | Tseesium | Καίσιο | Caesium | Césium | Cesio | Cēzijs |

56 | Ba | Bario | Baryum | Barium | Barium | Baarium | Βάριο | Barium | Baryum | Bario | Bārijs |

57 | La | Lantano | Lanthan | Lanthan | Lanthan | Lantaan | Λανδάνιο | Lanthanum | Lanthane | Lantanio | Lantāns |

58 | Ce | Cerio | Cer | Cerium | Cer | Tseerium | Δημήτριο | Cerium | Cérium | Cerio | Cērijs |

59 | Pr | Praseodimio | Praseodym | Praseodym | Praseodym | Praseodüüm | Πρασεοδύμιο | Praseodymium | Praséodyme | Praseodimio | Prazeodims |

60 | Nd | Niodimio | Neodym | Neodym | Neodym | Neodüüm | Νεοδύμιο | Neodymium | Néodyme | Neodimio | Neodims |

61 | Pm | Prometio | Promethium | Promethium | Promethium | Promeetium | Προμήθειο | Promethium | Prométhium | Promezio | Prometijs |

62 | Sm | Samario | Samarium | Samarium | Samarium | Samaarium | Σαμάριο | Samarium | Samarium | Samario | Samārijs |

63 | Eu | Europio | Europium | Europium | Europium | Euroopium | Ευρώπιο | Europium | Europium | Europio | Eiropijs |

64 | Gd | Gadolinio | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadoliinium | Γαδολίνιο | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinio | Gadolīnijs |

65 | Tb | Terbio | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Τέρβιο | Terbium | Terbium | Terbio | Terbijs |

66 | Dy | Disprosio | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Düsproosium | Δυσπρόσιο | Dysprosium | Dysprosium | Disprosio | Disprozijs |

67 | Ho | Holmio | Holmium | Holmium | Holmium | Holmium | Όλμιο | Holmium | Holmium | Olmio | Holmijs |

68 | Er | Erbio | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Έρβιο | Erbium | Erbium | Erbio | Erbijs |

69 | Tm | Tulio | Thulium | Thulium | Thulium | Tuulium | Θούλιο | Thulium | Thulium | Tulio | Tūlijs |

70 | Yb | Iterbio | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Üterbium | Υττέρβιο | Ytterbium | Ytterbium | Itterbio | Iterbijs |

71 | Lu | Lutecio | Lutecium | Lutetium | Lutetium | Luteetsium | Λουτήτιο | Lutetium | Lutécium | Lutezio | Lutēcijs |

72 | Hf | Hafnio | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Άφνιο | Hafnium | Hafnium | Afnio | Hafnijs |

73 | Ta | Tántalo | Tantal | Tantal | Tantal | Tantaal | Ταντάλιο | Tantalum | Tantale | Tantalio | Tantāls |

74 | W | Volframio | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Volfram | Βολφράμιο (Τουγκοτένιο) | Tungsten | Tungstène | Tungsteno | Volframs |

75 | Re | Renio | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Reenium | Ρήνιο | Rhenium | Rhénium | Renio | Rēnijs |

76 | Os | Osmio | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Όσμιο | Osmium | Osmium | Osmio | Osmijs |

77 | Ir | Iridio | Iridium | Iridium | Iridium | Iriidium | Ιρίδιο | Iridium | Iridium | Iridio | Irīdijs |

78 | Pt | Platino | Platina | Platin | Platin | Plaatina | Λευκόχρυσος | Platinum | Platine | Platino | Platīns |

79 | Au | Oro | Zlato | Guld | Gold | Kuld | Χρυσός | Gold | Or | Oro | Zelts |

80 | Hg | Mercurio | Rtuť | Kviksølv | Quecksilber | Elavhõbe | Υδράργυρος | Mercury | Mercure | Mercurio | Dzīvsudrabs |

81 | Tl | Talio | Thallium | Thalium | Thallium | Tallium | Θάλλιο | Thallium | Thallium | Tallio | Tallijs |

82 | Pb | Plomo | Olovo | Bly | Blei | Plii | Μόλυβδος | Lead | Plomb | Piombo | Svins |

83 | Bi | Bismuto | Bismut | Bismuth | Wismuth | Vismut | Βισμούθιο | Bismuth | Bismuth | Bismuto | Bismuts |

84 | Po | Polonio | Polonium | Plonium | Polonium | Poloonium | Πολώνιο | Polonium | Polonium | Polonio | Polonijs |

85 | At | Astato | Astat | Astat | Astat | Astaat | Αστάτιο | Astatine | Astats | Astato | Astats |

86 | Rn | Radón | Radon | Radon | Radon | Radoon | Ραδόνιο | Radon | Radon | Radon | Radons |

87 | Fr | Francio | Francium | Francium | Francium | Frantsium | Φράγκιο | Francium | Francium | Francio | Francijs |

88 | Ra | Radio | Radium | Radium | Radium | Raadium | Ράδιο | Radium | Radium | Radio | Rādijs |

89 | Ac | Actinio | Aktinium | Actinium | Actinium | Aktiinium | Ακτίνιο | Actinium | Actinium | Attinio | Aktīnijs |

90 | Th | Torio | Thorium | Thorium | Thorium | Toorium | Θόριο | Thorium | Thorium | Torio | Torijs |

91 | Pa | Protactinio | Protaktinium | Protactinium | Protactinium | Protaktiinium | Πρωτακτίνιο | Protactinium | Protactinium | Protoattinio | Protaktīnijs |

92 | U | Uranio | Uran | Uran | Uran | Uraan | Ουράνιο | Uranium | Uranium | Uranio | Urāns |

93 | Np | Neptunio | Neptunium | Neptunium | Neptunium | Neptuunium | Νεπτούνιο (Ποσειδώνιο) | Neptunium | Neptunium | Nettunio | Neptūnijs |

94 | Pu | Plutonio | Plutonium | Plutonium | Plutonium | Plutoonium | Πλουτώνιο | Plutonium | Plutonium | Plutonio | Plutonijs |

95 | Am | Americio | Americium | Americium | Americium | Ameriitsium | Αμερίκιο | Americium | Américium | Americio | Amerīcijs |

96 | Cm | Curio | Curium | Curium | Curium | Kuurium | Κιούριο | Curium | Curium | Curio | Kirijs |

97 | Bk | Berkelio | Berkelium | Berkelium | Berkelium | Berkeelium | Μπερκέλιο | Berkelium | Berkélium | Berkelio | Berklijs |

98 | Cf | Californio | Kalifornium | Californium | Californium | Kalifornium | Καλιφόρνιο | Californium | Californium | Californio | Kalifornijs |

99 | Es | Einstenio | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Αϊνστάνιον | Einsteinium | Einsteinium | Einstenio | Einšteinijs |

100 | Fm | Fermio | Fermium | Fermium | Fermium | Fermium | Φέρμιο | Fermium | Fermium | Fermio | Fermijs |

101 | Md | Mendelevio | Mendelevium | Mendelevium | Mendelevium | Mendeleevium | Μεντελέβιο | Mendelevium | Mendélévium | Mendelevio | Mendelejevijs |

102 | No | Nobelio | Nobelium | Nobelium | Nobelium | Nobeelium | Νομπέλιο | Nobelium | Nobélium | Nobelio | Nobēlijs |

103 | Lw | Laurencio | Lawrencium | Lawrentium | Lawrentium | Lavrentsium | Λαυρένσιο | Lawrencium | Lawrencium | Lawrencio | Laurensijs |

Z | Symbol | LT | HU | MT | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV |

1 | H | Vandenilis | Hidrogén | Idroġenu | Waterstof | Wodór | Hidrogénio | Vodík | Vodik | Vety | Väte |

2 | He | Helis | Hélium | Elju | Helium | Hel | Hélio | Hélium | Helij | Helium | Helium |

3 | Li | Litis | Lítium | Litju | Lithium | Lit | Lítio | Lítium | Litij | Litium | Litium |

4 | Be | Berilis | Berillium | Berillju | Beryllium | Beryl | Berílio | Berýlium | Berilij | Beryllium | Beryllium |

5 | B | Boras | Bór | Boron | Boor | Bor | Boro | Bór | Bor | Boori | Bor |

6 | C | Anglis | Szén | Karbonju | Koolstof | Węgiel | Carbono | Uhlík | Ogljik | Hiili | Kol |

7 | N | Azotas | Nitrogén | Azotu | Stikstof | Azot | Azoto | Dusík | Dušik | Typpi | Kväve |

8 | O | Deguonis | Oxigén | Ossiġenu | Zuurstof | Tlen | Oxigénio | Kyslík | Kisik | Happi | Syre |

9 | F | Fluoras | Fluor | Fluworin | Fluor | Fluor | Flúor | Fluór | Fluor | Fluori | Fluor |

10 | Ne | Neonas | Neon | Neon | Neon | Neon | Néon | Neón | Neon | Neon | Neon |

11 | Na | Natris | Nátrium | Sodju | Natrium | Sód | Sódio | Sodík | Natrij | Natrium | Natrium |

12 | Mg | Magnis | Magnézium | Manjesju | Magnesium | Magnez | Magnésio | Horčík | Magnezij | Magnesium | Magnesium |

13 | Al | Aliuminis | Alumínium | Aluminju | Aluminium | Glin | Alumínio | Hliník | Aluminij | Alumiini | Aluminium |

14 | Si | Silicis | Szilicium | Silikon | Silicium | Krzem | Silício | Kremík | Silicij | Pii | Kisel |

15 | P | Fosforas | Foszfor | Fosfru | Fosfor | Fosfor | Fósforo | Fosfor | Fosfor | Fosfori | Fosfor |

16 | S | Siera | Kén | Kubrit | Zwavel | Siarka | Enxofre | Síra | Žveplo | Rikki | Svavel |

17 | Cl | Chloras | Klór | Kloru | Chloor | Chlor | Cloro | Chlór | Klor | Kloori | Klor |

18 | Ar | Argonas | Argon | Argon | Argon | Argon | Árgon | Argón | Argon | Argon | Argon |

19 | K | Kalis | Kálium | Potassju | Kalium | Potas | Potássio | Draslík | Kalij | Kalium | Kalium |

20 | Ca | Kalcis | Kalcium | Kalċju | Calcium | Wapń | Cálcio | Vápnik | Kalcij | Kalsium | Kalcium |

21 | Sc | Skandis | Szkandium | Skandju | Scandium | Skand | Escândio | Skandium | Skandij | Skandium | Skandium |

22 | Ti | Titanas | Titán | Titanju | Titaan | Tytan | Titânio | Titán | Titan | Titaani | Titan |

23 | V | Vanadis | Vanádium | Vanadju | Vanadium | Wanad | Vanádio | Vanád | Vanadij | Vanadiini | Vanadin |

24 | Cr | Chromas | Króm | Kromju | Chroom | Chrom | Crómio | Chróm | Krom | Kromi | Krom |

25 | Mn | Manganas | Mangán | Manganiż | Mangaan | Mangan | Manganês | Mangán | Mangan | Mangaani | Mangan |

26 | Fe | Geležis | Vas | Ħadid | Ijzer | Żelazo | Ferro | Železo | Železo | Rauta | Järn |

27 | Co | Kobaltas | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Cobalto | Kobalt | Kobalt | Koboltti | Kobolt |

28 | Ni | Nikelis | Nikkel | Nikil | Nikkel | Nikiel | Níquel | Nikel | Nikelj | Nikkeli | Nickel |

29 | Cu | Varis | Réz | Ram | Koper | Miedź | Cobre | Meď | Baker | Kupari | Koppar |

30 | Zn | Cinkas | Cink | Żingu | Zìnk | Cynk | Zinco | Zinok | Cink | Sinkki | Zink |

31 | Ga | Galis | Gallium | Gallju | Gallium | Gal | Gálio | Gálium | Galij | Gallium | Gallium |

32 | Ge | Germanis | Germánium | Ġermanju | Germanium | German | Germânio | Germánium | Germanij | Germanium | Germanium |

33 | As | Arsenas | Arzén | Arseniku | Arseen | Arsen | Arsénio | Arzén | Arzen | Arseeni | Arsenik |

34 | Se | Selenas | Szelén | Selenju | Selenium | Selen | Selénio | Selén | Selen | Seleeni | Selen |

35 | Br | Bromas | Bróm | Bromu | Broom | Brom | Bromo | Bróm | Brom | Bromi | Brom |

36 | Kr | Kriptonas | Kripton | Kripton | Krypton | Krypton | Krípton | Kryptón | Kripton | Krypton | Krypton |

37 | Rb | Rubidis | Rubídium | Rubidju | Rubidium | Rubid | Rubídio | Rubídium | Rubidij | Rubidium | Rubidium |

38 | Sr | Stroncis | Stroncium | Stronzju | Strontium | Stront | Estrôncio | Stroncium | Stroncij | Strontium | Strontium |

39 | Y | Itris | Ittrium | Ittriju | Yttrium | Itr | Ítrio | Ytrium | Itrij | Yttrium | Yttrium |

40 | Zr | Cirkonis | Cirkónium | Żirkonju | Zirkonium | Cyrkon | Zircónio | Zirkónium | Cirkonij | Zirkonium | Zirkonium |

41 | Nb | Niobis | Nióbium | Nijobju | Niobium | Niob | Nióbio | Niób | Niobij | Niobium | Niob |

42 | Mo | Molibdenas | Molibdén | Molibdenu | Molybdeen | Molibden | Molibdénio | Molybdén | Molibden | Molybdeeni | Molybden |

43 | Tc | Technecis | Technécium | Teknezju | Technetium | Technet | Tecnécio | Technécium | Tehnecij | Teknetium | Teknetium |

44 | Ru | Rutenis | Ruténium | Rutenju | Ruthernium | Ruten | Ruténio | Ruténium | Rutenij | Rutenium | Rutenium |

45 | Rh | Rodis | Ródium | Rodju | Rodium | Rod | Ródio | Ródium | Rodij | Rodium | Rodium |

46 | Pd | Paladis | Palládium | Palladju | Palladium | Pallad | Paládio | Paládium | Paladij | Palladium | Palladium |

47 | Ag | Sidabras | Ezüst | Fidda | Zilver | Srebro | Prata | Striebro | Srebro | Hopea | Silver |

48 | Cd | Kadmis | Kadmium | Kadmju | Cadmium | Kadm | Cádmio | Kadmium | Kadmij | Kadmium | Kadmium |

49 | In | Indis | Indium | Indju | Indium | Ind | Índio | Indium | Indij | Indium | Indium |

50 | Sn | Alavas | Ón | Landa | Tin | Cyna | Estanho | Cín | Kositer | Tina | Tenn |

51 | Sb | Stibis | Antimon | Antimonju | Antimoon | Antymon | Antimónio | Antimón | Antimon | Antimoni | Antimon |

52 | Te | Telūras | Tellúr | Tellurju | Telluur | Tellur | Telúrio | Telúr | Telur | Telluuri | Tellur |

53 | I | Jodas | Jód | Jodju | Jood | Jod | Iodo | Jód | Jod | Jodi | Jod |

54 | Xe | Ksenonas | Xenon | Kseno | Xenon | Ksenon | Xénon | Xenón | Ksenon | Ksenon | Xenon |

55 | Cs | Cezis | Cézium | Ċesju | Cesium | Cez | Césio | Césium | Cezij | Cesium | Cesium |

56 | Ba | Baris | Bárium | Barju | Barium | Bar | Bário | Bárium | Barij | Barium | Barium |

57 | La | Lantanas | Lantán | Lantanu | Lanthaan | Lantan | Lantânio | Lantán | Lantan | Lantaani | Lantan |

58 | Ce | Ceris | Cérium | Ċerju | Cerium | Cer | Cério | Cér | Cerij | Cerium | Cerium |

59 | Pr | Prazeodimis | Prazeodímium | Prasedimju | Praseodymium | Prazeodym | Praseodímio | Prazeodým | Prazeodim | Praseodyymi | Praseodym |

60 | Nd | Neodimis | Neodímium | Neodimju | Neodymium | Neodym | Neodímio | Neodým | Neodim | Neodyymi | Neodym |

61 | Pm | Prometis | Prométium | Prometju | Promethium | Promet | Promécio | Prométium | Prometij | Prometium | Prometium |

62 | Sm | Samaris | Szamárium | Samarju | Samarium | Samar | Samário | Samárium | Samarij | Samarium | Samarium |

63 | Eu | Europis | Európium | Ewropju | Europium | Europ | Európio | Európium | Evropij | Europium | Europium |

64 | Gd | Gadolinis | Gadolínium | Gadolinju | Gadolinium | Gadolin | Gadolínio | Gadolínium | Gadolinij | Gadolinium | Gadolinium |

65 | Tb | Terbis | Terbium | Terbju | Terbium | Terb | Térbio | Terbium | Terbij | Terbium | Terbium |

66 | Dy | Disprozis | Diszprózium | Disprosju | Dysprosium | Dysproz | Disprósio | Dysprózium | Disprozij | Dysprosium | Dysprosium |

67 | Ho | Holmis | Holmium | Olmju | Holmium | Holm | Hólmio | Holmium | Holmij | Holmium | Holmium |

68 | Er | Erbis | Erbium | Erbju | Erbium | Erb | Érbio | Erbium | Erbij | Erbium | Erbium |

69 | Tm | Tulis | Túlium | Tulju | Thulium | Tul | Túlio | Túlium | Tulij | Tulium | Tulium |

70 | Yb | Iterbis | Itterbium | Itterbju | Ytterbium | Iterb | Itérbio | Yterbium | Iterbij | Ytterbium | Ytterbium |

71 | Lu | Liutecis | Lutécium | Lutezju | Lutetium | Lutet | Lutécio | Lutécium | Lutecij | Lutetium | Lutetium |

72 | Hf | Hafnis | Hafnium | Ħafnju | Hafnium | Hafn | Háfnio | Hafnium | Hafnij | Hafnium | Hafnium |

73 | Ta | Tantalas | Tantál | Tantalu | Tantaal | Tantal | Tântalo | Tantal | Tantal | Tantaali | Tantal |

74 | W | Volframas | Volfrám | Tungstenu | Wolfram | Wolfram | Tungsténio | Volfrám | Volfram | Volframi | Wolfram |

75 | Re | Renis | Rénium | Rênju | Renium | Ren | Rénio | Rénium | Renij | Renium | Rhenium |

76 | Os | Osmis | Ozmium | Osmju | Osmium | Osm | Ósmio | Osmium | Osmij | Osmium | Osmium |

77 | Ir | Iridis | Irídium | Iridju | Iridium | Iryd | Irídio | Irídium | Iridij | Iridium | Iridium |

78 | Pt | Platina | Platina | Platinu | Platinum | Platyna | Platina | Platina | Platina | Platina | Platina |

79 | Au | Auksas | Arany | Deheb | Goud | Złoto | Ouro | Zlato | Zlato | Kulta | Guld |

80 | Hg | Gyvsidabris | Higany | Merkurju | Kwik | Rtęć | Mercúrio | Ortuť | Živo srebro | Elohopea | Kvicksilver |

81 | Tl | Talis | Tallium | Tallju | Thallium | Tal | Tálio | Tálium | Talij | Tallium | Tallium |

82 | Pb | Švinas | Ólom | Ċomb | Lood | Ołów | Chumbo | Olovo | Svinec | Lyijy | Bly |

83 | Bi | Bismutas | Bizmut | Bismùt | Bismuth | Bizmut | Bismuto | Bizmut | Bizmut | Vismutti | Vismut |

84 | Po | Polonis | Polónium | Polonju | Polonium | Polon | Polónio | Polónium | Polonij | Polonium | Polonium |

85 | At | Astatinas | Asztácium | Astatina | Astaat | Astat | Astato | Astát | Astat | Astatiini | Astat |

86 | Rn | Radonas | Radon | Radon | Radon | Radon | Rádon | Radón | Radon | Radon | Radon |

87 | Fr | Francis | Francium | Franċju | Francium | Frans | Frâncio | Francium | Francij | Frankium | Francium |

88 | Ra | Radis | Rádium | Radju | Radium | Rad | Rádio | Rádium | Radij | Radium | Radium |

89 | Ac | Aktinis | Aktínium | Aktinju | Actinium | Aktyn | Actínio | Aktínium | Aktinij | Aktinium | Aktinium |

90 | Th | Toris | Tórium | Torju | Thorium | Tor | Tório | Tórium | Torij | Torium | Torium |

91 | Pa | Protaktinis | Protaktínium | Protaktinju | Protactinium | Protaktyn | Protactínio | Protaktínium | Protaktinij | Protaktinium | Protaktinium |

92 | U | Uranas | Urán | Uranju | Uranium | Uran | Urânio | Urán | Uran | Uraani | Uran |

93 | Np | Neptūnis | Neptúnium | Nettunju | Neptunium | Neptun | Neptúnio | Neptúnium | Neptunij | Neptunium | Neptunium |

94 | Pu | Plutonis | Plutónium | Plutonju | Plutonium | Pluton | Plutónio | Plutónium | Plutonij | Plutonium | Plutonium |

95 | Am | Americis | Amerícium | Ameriċju | Americium | Ameryk | Amerício | Amerícium | Americij | Amerikium | Americium |

96 | Cm | Kiuris | Kűrium | Kurju | Curium | Kiur | Cúrio | Curium | Kirij | Curium | Curium |

97 | Bk | Berklis | Berkélium | Berkelju | Berkelium | Berkel | Berquélio | Berkelium | Berkelij | Berkelium | Berkelium |

98 | Cf | Kalifornis | Kalifornium | Kalifornju | Californium | Kaliforn | Califórnio | Kalifornium | Kalifornij | Kalifornium | Californium |

99 | Es | Einšteinis | Einsteinium | Enstejnju | Einsteinium | Einstein | Einsteinio | Einsteinium | Ajnštajnij | Einsteinium | Einsteinium |

100 | Fm | Fermis | Fermium | Fermju | Fermium | Ferm | Férmio | Fermium | Fermij | Fermium | Fermium |

101 | Md | Mendelevis | Mendelévium | Mendelevju | Mendelevium | Mendelew | Mendelévio | Mendelevium | Mendelevij | Mendelevium | Mendelevium |

102 | No | Nobelis | Nobélium | Nobelju | Nobelium | Nobel | Nobélio | Nobelium | Nobelij | Nobelium | Nobelium |

103 | Lw | Lorensis | Laurencium | Lawrenċju | Laurentium | Lorens | Laurêncio | Laurencium | Lavrencij | Lawrensium | Lawrentium |

"

b) Tabell B i förordet till bilaga I skall ersättas med följande:

"TABLA B - TABULKA B - - - TABEL B - TABELLE B - TABEL B - ΠΙΝΑΚΑΣ B - TABLE B - TABLEAU B - TABELLA B - B TABULA - B LENTELĖ - B. TÁBLÁZAT - TABELLA B - TABEL B - TABELA B - TABELA B - TABUĽKA B - TABELA B - TAULUKKO B - TABELL B

Clasificación especial para las sustancias orgánicas

Speciální třídy organických látek

Særlig inddeling af organiske stoffer

Spezielle Anordnung für die organischen Stoffe

Spetsiaalne orgaaniliste ainete klassifikatsioon'

Ειδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών

Special classification for organic substances

Classification particulière aux substances organiques

Classificazione speciale per le sostanze organiche

Organisko ķīmisko vielu grupas

Speciali organinių medžiagų klasifikacija

Szerves anyagok speciális osztályozása

Klassifikazzjoni speċjali għal sustanzi organiċi

Speciale indeling voor de organische stoffen

Numery klas substancji organicznych

Classificação especial para as substâncias orgânicas

Prehľadná klasifikácia organických látok

Posebna razvrstitev organskih spojin v skupine

Erityisryhmät orgaanisille aineille

Särskild indelning av organiska ämnen

601 | Hidrocarburos Uhlovodíky Carbonhydrider (kulbrinter) Kohlenwasserstoffe Süsivesinikud Υδρογονάνθρακες Hydrocarbons Hydrocarbures Idrocarburi Ogļūdeņraži Angliavandeniliai Szénhidrogének Idrokarburi Koolwaterstoffen Węglowodory Hidrocarbonetos Uhľovodíky Ogljikovodiki Hiilivedyt Kolväten |

602 | Hidrocarburos halogenados Halogenované uhlovodíky Halogensubstituerede carbonhydrider Halogen-Kohlenwasserstoffe Halogeenitud süsivesinikud Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων Halogenated hydrocarbons Dérivés halogénés des hydrocarbures Derivati idrocarburi alogenati Halogenētie ogļūdeņraži Halogeninti angliavandeniliai Halogénezett szénhidrogének Idrokarburi aloġenati Gehalogeneerde koolwaterstoffen Halogenowe pochodne węglowodorów Hidrocarbonetos halogenados Halogénované uhľovodíky Halogenirani ogljikovodiki Halogenoidut hiilivedyt Halogenerade kolväten |

603 | Alcoholes y derivados Alkoholy a jejich deriváty Alkoholer og deres derivater Alkohole und ihre Derivate Alkoholid ja nende derivaadid Αλκοόλες και παράγωγά τους Alcohols and their derivatives Alcools et dérivés Alcoli e derivati Spirti un to atvasinājumi Alkoholiai ir jų dariniai Alkoholok és származékaik Alkoħoliċi u derivati Alcoholen en derivaten Alkohole i ich pochodne Álcoois e derivados Alkoholy a ich deriváty Alkoholi in njihovi derivati Alkoholit ja niiden johdannaiset Alkoholer och deras derivat |

604 | Fenoles y derivados Fenoly a jejich deriváty Phenoler og deres derivater Phenole und ihre Derivate Fenoolid ja nende derivaadid Φαινόλες και παράγωγά τους Phenols and their derivatives Phénols et dérivés Fenoli e derivati Fenoli un to atvasinājumi Fenoliai ir jų dariniai Fenolok és származékaik Fenoli u derivati Fenolen en derivaten Fenole i ich pochodne Fenóis e derivados Fenoly a ich deriváty Fenoli in njihovi derivati Fenolit ja niiden johdannaiset Fenoler och deras derivat |

605 | Aldehídos y derivados Aldehydy a jejich deriváty Aldehyder og deres derivater Aldehyde und ihre Derivate Aldehüüdid ja nende derivaadid Αλδεΰδες και παράγωγά τους Aldehydes and their derivatives Aldéhydes et dérivés Aldeidi e derivati Aldehīdi un to atvasinājumi Aldehidai ir jų dariniai Aldehidek és származékaik Aldeidi u derivati Aldehyden en derivaten Aldehydy i ich pochodne Aldeidos e derivados Aldehydy a ich deriváty Aldehidi in njihovi derivati Aldehydit ja niiden johdannaiset Aldehyder och deras derivat |

606 | Cetonas y derivados Ketony a jejich deriváty Ketoner og deres derivater Ketone und ihre Derivate Ketoonid ja nende derivaadid Κετόνες και παράγωγά τους Ketones and their derivatives Cétones et dérivés Chetoni e derivati Ketoni un to atvasinājumi Ketonai ir jų dariniai Ketonok és származékaik Keton u derivati Ketonen en derivaten Ketony i ich pochodne Cetonas e derivados Ketóny a ich deriváty Ketoni in njihovi derivati Ketonit ja niiden johdannaiset Ketoner och deras derivat |

607 | Ácidos orgánicos y derivados Organické kyseliny a jejich deriváty Organiske syrer og deres derivater Organische Säuren und ihre Derivate Orgaanilised happed ja nende derivaadid Οργανικά οξέα και παράγωγά τους Organic acids and their derivatives Acides organiques et dérivés Acidi organici e derivati Organiskās skābes un to atvasinājumi Organinės rūgštys ir jų dariniai Szerves savak és származékaik Aċidi organiċi u derivati Organische zuren en derivaten Kwasy organiczne i ich pochodne Ácidos orgânicos e derivados Organické kyseliny a ich deriváty Organske kisline in njihovi derivati Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset Organiska syror och deras derivat |

608 | Nitrilos Nitrily Nitriler Nitrile Nitriilid Νιτρίλια Nitriles Nitriles Nitrili Nitrilsavienojumi un to atvasinājumi Nitrilai Nitrilek Nitrili Nitrillen Nitryle Nitrilos Nitrily Nitrili Nitriilit Nitriler |

609 | Derivados nitrados Nitrosloučeniny Nitroforbindelser Nitroverbindungen Nitroühendid Νιτροενώσεις Nitro compounds Dérivés nitrés Nitroderivati Nitrosavienojumi Nitrojunginiai Nitrovegyületek Komposti tan-nitru Nitroverbindingen Nitrozwiązki Derivados nitrados Nitrozlúčeniny Nitro spojine Nitroyhdisteet Kväveföreningar |

610 | Derivados cloronitrados Chlorované nitrosloučeniny Chlornitroforbindelser Chlornitroverbindungen Kloronitroühendid Χλωρονιτροενώσεις Chloronitro compounds Dérivés chloronitrés Cloronitro derivati Hlornitrosavienojumi Chlornitrojunginiai Klór-nitrovegyületek Komposti tal-kloronitru Chloornitroverbindingen Chloronitrozwiązki Derivados cloronitrados Chlórované nitrozlúčeniny Kloro-nitro spojine Kloorinitroyhdisteet Klornitroföreningar |

611 | Derivados azoicos y azoxi Azoxysloučeniny a azosloučeniny Azoxy- og azoforbindelser Azoxy- und Azoverbindungen Asoksü- ja asoühendid Άζωξυ- και άζω-ενώσεις Azoxy- and azo compounds Dérivés azoxy et azoïques Azossi- e azoderivati Azoksisavienojumi un azosavienojumi Azoksijunginiai ir azojunginiai Azoxi és azo-vegyületek Komposti ta' l-azossi u ta' l-azo Azoxy- en azoverbindingen Azoksy- i azozwiązki Derivados azoxi e azóicos Azoxyzlúčeniny a azozlúčeniny Azoksi- in azo- spojine Atsoksi- ja atsoyhdisteet Azoxi- och azoföreningar |

612 | Derivados aminados Aminosloučeniny Aminer Aminoverbindungen Amiinühendid Αμινοενώσεις Amine compounds Dérivés aminés Aminoderivati Aminosavienojumi Aminojunginiai Amin vegyületek Komposti ta' l-amino Aminoverbindingen Aminozwiązki Derivados aminados Aminozlúčeniny Amino- spojine Amiiniyhdisteet Aminer |

613 | Bases heterocíclicas y derivados Heterocyklické báze a jejich deriváty Heterocykliske baser og deres derivater Heterocyclische Basen und ihre Derivate Heterotsüklilised alused ja nende derivaadid Ετεροκυκλικές βάσεις και παράγωγά τους Heterocyclic bases and their derivatives Bases hétérocycliques et dérivés Basi eterocicliche e derivati Heterocikliskie savienojumi un to atvasinājumi Heterociklinės bazės ir jų dariniai Heterociklusos bázisok és származékaik Bażijiet eteroċikliċi u derivati Heterocyclische basen en hun derivaten Zasady heterocykliczne i ich pochodne Bases heterocíclicas e derivados Heterocyklické bázy a ich deriváty Heterociklične baze in njihovi derivati Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset Heterocykliska baser och deras derivat |

614 | Glucósidos y alcaloides Glykosidy a alkaloidy Glycosider og alkaloider Glycoside und Alkaloide Glükosiidid ja alkaloidid Γλυκοζίτες και αλκαλοειδή Glycosides and alkaloids Glucosides et alcaloïdes Glucosidi e alcaloidi Glikozīdi un alkaloīdi Glikozidai ir alkaloidai Glikozidok és alkaloidok Glukosidi u alkalojdi Glycosiden en alkaloïden Glikozydy i alkaloidy Glicósidos e alcalóides Glykozidy a alkaloidy Glikozidi in alkaloidi Glykosidit ja alkaloidit Glykosider och alkaloider |

615 | Cianatos e isocianatos Kyanáty a isokyanáty Cyanater og isocyanater Cyanate und Isocyanate Tsüanaadid ja isotsüanaadid Κυανικές και ισοκυανικές ενώσεις Cyanates and isocyanates Cyanates et isocyanates Cianati e isocianati Cianāti un izocianāti Cianatai ir izocianatai Cianátok és izocianátok Ċjanati u isoċjanati Cyanaten en isocyanaten Cyjaniany i izocyjaniany Cianatos e isocianatos Kyanáty a izokyanáty Cianati in izocianati Syanaatit ja isosyanaatit Cyanater och isocyanater |

616 | Amidas y derivados Amidy a jejich deriváty Amider og deres derivater Amide und ihre Derivate Amiidid ja nende derivaadid Αμίδια και παράγωγά τους Amides and their derivatives Amides et dérivés Ammidi e derivati Amīdi un to atvasinājumi Amidai ir jų dariniai Amidok és származékaik Amidi u derivati Amiden en derivaten Amidy i ich pochodne Amidas e derivados Amidy a ich deriváty Amidi in njihovi derivati Amidit ja niiden johdannaiset Amider och deras derivat |

617 | Peróxidos orgánicos Organické peroxidy Organiske peroxider Organische Peroxide Orgaanilised peroksiidid Οργανικά υπεροξείδια Organic peroxides Peroxydes organiques Perossidi organici Organiskie peroksīdi Organiniai peroksidai Szerves peroxidok Perossidi organiċi Organische peroxiden Nadtlenki organiczne Peróxidos orgânicos Organické peroxidy Organski peroksidi Orgaaniset peroksidit Organiska peroxider |

647 | Enzimas Enzymy Enzymer Enzyme Ensüümid Ένζυμα Enzymes Enzymes Enzimi Enzīmi Enzimai Enzimek Enzīmi Enzymen Enzymy Enzimas Enzýmy Encimi Entsyymit Enzymer |

648 | Sustancias complejas derivadas del carbón Dehtochemické produkty Komplekse kulderivater Aus Kohle abgeleitete komplexe Stoffe Kivisöest saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από άνθρακα Complex substances derived from coal Substances complexes dérivées du charbon Sostanze complesse derivate dal carbone Kompleksa sastāva akmeņogļu pārstrādes produkti Iš akmens anglių pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex kőszénszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-faħam Complexe steenkoolderivaten Złożone związki wytworzone z węgla kamiennego Substâncias complexas derivadas do carvão Dechtochemické produkty Kompleksne snovi, pridobljene iz premoga Monimutkaiset hiilijohdannaiset Komplexa kolderivat |

649 | Sustancias complejas derivadas del petróleo Ropné produkty Komplekse oliederivater Aus Erdöl abgeleitete komplexe Stoffe Petrooleumist saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από πετρέλαιο Complex substances derived from petroleum Substances complexes dérivées du pétrole Sostanze complesse derivate dal petrolio Kompleksa sastāva naftas pārstrādes produkti Iš naftos pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex olajszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-pitrolju Complexe aardoliederivaten Złożone związki wytworzone z ropy naftowej Substâncias complexas derivadas do petróleo Ropné produkty Kompleksne snovi pridobljene iz nafte Monimutkaiset öljyjohdannaiset Komplexa oljederivat |

650 | Sustancias diversas Různé látky Diverse stoffer Verschiedene Stoffe Segaained Διάφορες ουσίες Miscellaneous substances Substances diverses Sostanze diverse Dažādas vielas Įvairios medžiagos Különböző anyagok Sustanzi mixxellanji Diversen Różne substancje Substâncias diversas Rôzne chemické látky Ostale snovi Muut aineet Diverse ämnen" |

c) Bilaga II skall ersättas med följande:

"ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II -PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

ANEXO II

Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA II

Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

II LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikaatorid

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX II

Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations

ANNEXE II

Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi

II PIELIKUMS

Bīstamo vielu un preparātu simboli un bīstamības paskaidrojumi

II PRIEDAS

Pavojingų medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai ir nuorodos

II. MELLÉKLET

Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei

ANNESS II

Simboli u indikazzjonijiet ta' periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK II

Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie

ANEXO II

Símbolos e indicações de perigo das substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA II

Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a prípravky

PRILOGA II

Grafični znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke

LIITE II

varoitusmerkit ja niiden nimet vaarallisille aineille ja valmisteille

BILAGA II

Farosymboler och farobeteckningar för farliga ämnen och beredningar

Nota:Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo.

Poznámka:Písmenná vyjádření E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N nejsou součástí symbolu.

Bemærkning:Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgør ikke en del af symbolet.

Anmerkung:Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols.

Tähelepanu:tähed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusümboli osa.

Σημείωση:Τα γράμματα E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi και N δεν αποτελούν μέρος του συμβόλου.

Note:The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol.

Remarque:Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

Nota:Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.

Piezīme:Bīstamības apzīmējums ar burtu (burtiem E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi un N) nav marķējuma sastāvdaļa.

Pastaba:Raidės E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N nėra simbolio dalis.

Megjegyzés:Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi és N betűk nem részei a szimbólumnak.

Nota:L-ittri E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N m'humiex parti mis-simbolu.

Opmerking:De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool.

Uwaga:litery E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi oraz N nie stanowią części znaku ostrzegawczego.

Nota:As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N não fazem parte do símbolo.

Poznámka:Písmená E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súčasťou symbolu.

Opomba:črke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del grafičnega znaka.

Huomautus:Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N eivät ole osa varoitusmerkkiä.

Anmärkning:Bokstäverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgör inte en del av symbolen.

+++++ TIFF +++++

E

ES :

Explosivo

CS :

Výbušný

DA :

Eksplosiv

DE :

Explosionsgefährlich

ET :

Plahvatusohtlik

EL :

Εκρηκτικό

EN :

Explosive

FR :

Explosif

IT :

Esplosivo

LV :

Sprādzienbīstams

LT :

Sprogstamoji

HU :

Robbanásveszélyes

MT :

Splussiv

NL :

Ontplofbaar

PL :

Produkt wybuchowy

PT :

Explosivo

SK :

Výbušný

SL :

Eksplozivno

FI :

Räjähtävä

SV :

Explosivt

+++++ TIFF +++++

O

ES :

Comburente

CS :

Oxidující

DA :

Brandnærende

DE :

Brandfördernd

ET :

Oksüdeeriv

EL :

Οξειδωτικό

EN :

Oxidizing

FR :

Comburant

IT :

Comburente

LV :

Spēcīgs oksidētājs

LT :

Oksiduojanti

HU :

Égést tápláló, oxidáló

MT :

Iqabbad

NL :

Oxyderend

PL :

Produkt utleniający

PT :

Comburente

SK :

Oxidujúci

SL :

Oksidativno

FI :

Hapettava

SV :

Oxiderande

+++++ TIFF +++++

F

ES :

Fácilmente inflamable

CS :

Vysoce hořlavý

DA :

Meget brandfarlig

DE :

Leichtentzündlich

ET :

Väga tuleohtlik

EL :

Πολύ εύφλεκτο

EN :

Highly flammable

FR :

Facilement inflammable

IT :

Facilmente infiammabile

LV :

Viegli uzliesmojošs

LT :

Labai degi

HU :

Tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr

NL :

Licht ontvlambaar

PL :

Produkt wysoce łatwopalny

PT :

Facilmente inflamável

SK :

Veľmi horľavý

SL :

Lahko vnetljivo

FI :

Helposti syttyvä

SV :

Mycket brandfarligt

+++++ TIFF +++++

F+

ES :

Extremadamente inflamable

CS :

Extrémně hořlavý

DA :

Yderst brandfarlig

DE :

Hochentzündlich

ET :

Eriti tuleohtlik

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο

EN :

Extremely flammable

FR :

Extrêmement inflammable

IT :

Estremamente infiammabile

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs

LT :

Ypač degi

HU :

Fokozottan tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr ħafna

NL :

Zeer licht ontvlambaar

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny

PT :

Extremamente inflamável

SK :

Mimoriadne horľavý

SL :

Zelo lahko vnetljivo

FI :

Erittäin helposti syttyvä

SV :

Extremt brandfarligt

+++++ TIFF +++++

T

ES :

Tóxico

CS :

Toxický

DA :

Giftig

DE :

Giftig

ET :

Mürgine

EL :

Τοξικό

EN :

Toxic

FR :

Toxique

IT :

Tossico

LV :

Toksisks

LT :

Toksiška

HU :

Mérgező

MT :

Tossiku

NL :

Vergiftig

PL :

Produkt toksyczny

PT :

Tóxico

SK :

Jedovatý

SL :

Strupeno

FI :

Myrkyllinen

SV :

Giftig

+++++ TIFF +++++

T+

ES :

Muy tóxico

CS :

Vysoce toxický

DA :

Meget giftig

DE :

Sehr giftig

ET :

Väga mürgine

EL :

Πολύ τοξικό

EN :

Very toxic

FR :

Très toxique

IT :

Molto tossico

LV :

Ļoti toksisks

LT :

Labai toksiška

HU :

Nagyon mérgező

MT :

Tossiku ħafna

NL :

Zeer vergiftig

PL :

Produkt bardzo toksyczny

PT :

Muito tóxico

SK :

Veľmi jedovatý

SL :

Zelo strupeno

FI :

Erittäin myrkyllinen

SV :

Mycket giftig

+++++ TIFF +++++

C

ES :

Corrosivo

CS :

Žíravý

DA :

Ætsende

DE :

Ätzend

ET :

Sööbiv

EL :

Διαβρωτικό

EN :

Corrosive

FR :

Corrosif

IT :

Corrosivo

LV :

Kodīgs

LT :

Ardanti (ėsdinanti)

HU :

Maró

MT :

Korrużiv

NL :

Bijtend

PL :

Produkt żrący

PT :

Corrosivo

SK :

Žieravý

SL :

Jedko

FI :

Syövyttävä

SV :

Frätande

+++++ TIFF +++++

Xn

ES :

Nocivo

CS :

Zdraví škodlivý

DA :

Sundhedsskadelig

DE :

Gesundheitsschädlich

ET :

Kahjulik

EL :

Επιβλαβές

EN :

Harmful

FR :

Nocif

IT :

Nocivo

LV :

Kaitīgs

LT :

Kenksminga

HU :

Ártalmas

MT :

Jagħmel il-ħsara

NL :

Schadelijk

PL :

Produkt szkodliwy

PT :

Nocivo

SK :

Škodlivý

SL :

Zdravju škodljivo

FI :

Haitallinen

SV :

Hälsoskadlig

+++++ TIFF +++++

Xi

ES :

Irritante

CS :

Dráždivý

DA :

Lokalirriterende

DE :

Reizend

ET :

Ärritav

EL :

Ερεθιστικό

EN :

Irritant

FR :

Irritant

IT :

Irritante

LV :

Kairinošs

LT :

Dirginanti

HU :

Irritatív

MT :

Irritanti

NL :

Irriterend

PL :

Produkt drażniący

PT :

Irritante

SK :

Dráždivý

SL :

Dražilno

FI :

Ärsyttävä

SV :

Irriterande

+++++ TIFF +++++

N

ES :

Peligroso para el medio ambiente

CS :

Nebezpečný pro životní prostředí

DA :

Miljøfarlig

DE :

Umweltgefährlich

ET :

Keskkonnaohtlik

EL :

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

EN :

Dangerous for the environment

FR :

Dangereux pour l'environnement

IT :

Pericoloso per l'ambiente

LV :

Bīstams videi

LT :

Aplinkai pavojinga

HU :

Környezetre veszélyes

MT :

Perikoluż għall-ambjent

NL :

Milieugevaarlijk

PL :

Produkt niebezpieczny dla środowiska

PT :

Perigoso para o ambiente

SK :

Nebezpečný pre životné prostredie

SL :

Okolju nevarno

FI :

Ympäristölle vaarallinen

SV :

Miljöfarlig"

d) Tabell III skall ersättas med följande:

"ANEXO III - PŘÍLOHA III - BILAG III - ANHANG III - III LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - III PIELIKUMS - III PRIEDAS - III. MELLÉKLET - ANNESS III - BIJLAGE III - ZAŁĄCZNIK III - ANEXO III - PRÍLOHA III - PRILOGA III - LIITE III - BILAGA III

ANEXO III

Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA III

Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a přípravky

BILAG III

Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og præparater

ANHANG III

Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen

III LISA

Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX III

Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations

ANNEXE III

Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses

ALLEGATO III

Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi

III PIELIKUMS

Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi

III PRIEDAS

Pavojingoms medžiagoms ir preparatams priskiriamų ypatingųjų rizikos veiksnių pobūdis

III. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok)

ANNESS III

In-natura ta' riskji speċjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE III

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK III

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny

ANEXO III

Natureza dos riscos específicos atribuídos às substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA III

Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a prípravku

PRILOGA III

Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE III

Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin

BILAGA III

Riskfraser som tilldelas farliga ämnen och beredningar

R1

ES :

Explosivo en estado seco.

CS :

Výbušný v suchém stavu.

DA :

Eksplosiv i tør tilstand.

DE :

In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik kuivana.

EL :

Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

EN :

Explosive when dry.

FR :

Explosif à l'état sec.

IT :

Esplosivo allo stato secco.

LV :

Sprādzienbīstams sausā veidā.

LT :

Sausa gali sprogti.

HU :

Száraz állapotban robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jinxef.

NL :

In droge toestand ontplofbaar.

PL :

Produkt wybuchowy w stanie suchym.

PT :

Explosivo no estado seco.

SK :

V suchom stave výbušný.

SL :

Eksplozivno v suhem stanju.

FI :

Räjähtävää kuivana.

SV :

Explosivt i torrt tillstånd.

R2

ES :

Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid tan-nar.

NL :

Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R3

ES :

Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.

ET :

Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

MT :

Riskju kbir ħafna ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid.

NL :

Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R4

ES :

Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

CS :

Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny.

DA :

Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

DE :

Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.

ET :

Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid.

EL :

Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.

EN :

Forms very sensitive explosive metallic compounds.

FR :

Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

IT :

Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

LV :

Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem.

LT :

Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.

HU :

Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

MT :

Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna.

NL :

Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

PL :

Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.

PT :

Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis.

SK :

Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.

SL :

Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.

FI :

Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.

SV :

Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

R5

ES :

Peligro de explosión encaso de calentamiento.

CS :

Zahřívání může způsobit výbuch.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

DE :

Beim Erwärmen explosionsfähig.

ET :

Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

EL :

Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

EN :

Heating may cause an explosion.

FR :

Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

IT :

Pericolo di esplosione per riscaldamento.

LV :

Karsēšana var izraisīt eksploziju.

LT :

Kaitinama gali sprogti.

HU :

Hő hatására robbanhat.

MT :

Jista' jisplodi bis-sħana.

NL :

Ontploffingsgevaar door verwarming.

PL :

Ogrzanie grozi wybuchem.

PT :

Perigo de explosão sob a acção do calor.

SK :

Zahriatie môže spôsobiť výbuch.

SL :

Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

FI :

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

SV :

Explosivt vid uppvärmning.

R6

ES :

Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

CS :

Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

DA :

Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

DE :

Mit und ohne Luft explosionsfähig.

ET :

Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

EL :

Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

EN :

Explosive with or without contact with air.

FR :

Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

IT :

Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

LV :

Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

LT :

Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje.

HU :

Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.

NL :

Ontplofbaar met en zonder lucht.

PL :

Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.

PT :

Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar.

SK :

Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

SL :

Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

FI :

Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

SV :

Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

R7

ES :

Puede provocar incendios.

CS :

Může způsobit požár.

DA :

Kan forårsage brand.

DE :

Kann Brand verursachen.

ET :

Võib põhjustada tulekahju.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

May cause fire.

FR :

Peut provoquer un incendie.

IT :

Può provocare un incendio.

LV :

Var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Pavojinga gaisro atžvilgiu.

HU :

Tüzet okozhat.

MT :

Jista' jqabbad nar.

NL :

Kan brand veroorzaken.

PL :

Może spowodować pożar.

PT :

Pode provocar incêndio.

SK :

Môže spôsobiť požiar.

SL :

Lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran.

SV :

Kan orsaka brand.

R8

ES :

Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

CS :

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

DA :

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

DE :

Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

EL :

Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

Contact with combustible material may cause fire.

FR :

Favorise l'inflammation des matières combustibles.

IT :

Può provocare l'accensione di materie combustibili.

LV :

Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

MT :

Kuntatt ma'materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.

NL :

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

PL :

Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.

PT :

Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

SK :

Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

SL :

V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

SV :

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R9

ES :

Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

CS :

Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

DE :

Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά.

EN :

Explosive when mixed with combustible material.

FR :

Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

IT :

Esplosivo in miscela con materie combustibili.

LV :

Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jitħallat ma' materjal li jaqbad.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

PL :

Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.

PT :

Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis.

SK :

Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.

SL :

Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.

FI :

Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med brännbart material.

R10

ES :

Inflamable.

CS :

Hořlavý.

DA :

Brandfarlig.

DE :

Entzündlich.

ET :

Tuleohtlik.

EL :

Εύφλεκτο.

EN :

Flammable.

FR :

Inflammable.

IT :

Infiammabile.

LV :

Uzliesmojošs.

LT :

Degi.

HU :

Kis mértékben tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar.

NL :

Ontvlambaar.

PL :

Produkt łatwopalny.

PT :

Inflamável.

SK :

Horľavý.

SL :

Vnetljivo.

FI :

Syttyvää.

SV :

Brandfarligt.

R11

ES :

Fácilmente inflamable.

CS :

Vysoce hořlavý.

DA :

Meget brandfarlig.

DE :

Leichtentzündlich.

ET :

Väga tuleohtlik.

EL :

Πολύ εύφλεκτο.

EN :

Highly flammable.

FR :

Facilement inflammable.

IT :

Facilmente infiammabile.

LV :

Viegli uzliesmojošs.

LT :

Labai degi.

HU :

Tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr.

NL :

Licht ontvlambaar.

PL :

Produkt wysoce łatwopalny.

PT :

Facilmente inflamável.

SK :

Veľmi horľavý.

SL :

Lahko vnetljivo.

FI :

Helposti syttyvää.

SV :

Mycket brandfarligt.

R12

ES :

Extremadamente inflamable.

CS :

Extrémně hořlavý.

DA :

Yderst brandfarlig.

DE :

Hochentzündlich.

ET :

Eriti tuleohtlik.

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο.

EN :

Extremely flammable.

FR :

Extrêmement inflammable.

IT :

Estremamente infiammabile.

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs.

LT :

Ypač degi.

HU :

Fokozottan tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr ħafna.

NL :

Zeer licht ontvlambaar.

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny.

PT :

Extremamente inflamável.

SK :

Mimoriadne horľavý.

SL :

Zelo lahko vnetljivo.

FI :

Erittäin helposti syttyvää.

SV :

Extremt brandfarligt.

R14

ES :

Reacciona violentamente con el agua.

CS :

Prudce reaguje s vodou.

DA :

Reagerer voldsomt med vand.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser.

ET :

Reageerib ägedalt veega.

EL :

Αντιδρά βίαια με νερό.

EN :

Reacts violently with water.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu.

HU :

Vízzel hevesen reagál.

MT :

Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

NL :

Reageert heftig met water.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą.

PT :

Reage violentamente em contacto com a água.

SK :

Prudko reaguje s vodou.

SL :

Burno reagira z vodo.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

SV :

Reagerar häftigt med vatten.

R15

ES :

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates extremely flammable gases.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Kuntatt ma' l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.

SL :

V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

FI :

Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R16

ES :

Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.

CS :

Výbušný při smíchání s oxidačními látkami.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

DE :

Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες.

EN :

Explosive when mixed with oxidizing substances.

FR :

Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

IT :

Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

LV :

Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis.

HU :

Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi meta jitħallat ma' sustanzi li jsaddu.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

PL :

Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.

PT :

Explosivo quando misturado com substâncias comburentes.

SK :

Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.

SL :

Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.

FI :

Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

ES :

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

CS :

Samovznětlivý na vzduchu.

DA :

Selvantændelig i luft.

DE :

Selbstentzündlich an der Luft.

ET :

Isesüttiv õhu käes.

EL :

Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.

EN :

Spontaneously flammable in air.

FR :

Spontanément inflammable à l'air.

IT :

Spontaneamente infiammabile all'aria.

LV :

Spontāni uzliesmo gaisā.

LT :

Savaime užsideganti ore.

HU :

Levegőn öngyulladó.

MT :

Jaqbad waħdu fl-arja.

NL :

Spontaan ontvlambaar in lucht.

PL :

Samorzutnie zapala się w powietrzu.

PT :

Espontaneamente inflamável ao ar.

SK :

Vznietivý na vzduchu.

SL :

Samovnetljivo na zraku.

FI :

Itsestään syttyvää ilmassa.

SV :

Självantänder i luft.

R18

ES :

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

CS :

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

DA :

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

DE :

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

ET :

Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

EL :

Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.

EN :

In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.

FR :

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

IT :

Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

LV :

Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

LT :

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius.

HU :

A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

MT :

Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.

NL :

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

PL :

Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

PT :

Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

SK :

Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.

SL :

Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

FI :

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.

SV :

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

R19

ES :

Puede formar peróxidos explosivos.

CS :

Může vytvářet výbušné peroxidy.

DA :

Kan danne eksplosive peroxider.

DE :

Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

ET :

Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

EL :

Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

EN :

May form explosive peroxides.

FR :

Peut former des peroxydes explosifs.

IT :

Può formare perossidi esplosivi.

LV :

Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

LT :

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

HU :

Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

MT :

Jista' jifforma perossidi esplussivi.

NL :

Kan ontplofbare peroxiden vormen.

PL :

Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

PT :

Pode formar peróxidos explosivos.

SK :

Môže vytvárať výbušné peroxidy.

SL :

Lahko tvori eksplozivne perokside.

FI :

Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.

SV :

Kan bilda explosiva peroxider.

R20

ES :

Nocivo por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování.

DA :

Farlig ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

ET :

Kahjulik sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful by inhalation.

FR :

Nocif par inhalation.

IT :

Nocivo per inalazione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot.

LT :

Kenksminga įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm.

NL :

Schadelijk bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

PT :

Nocivo por inalação.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä.

SV :

Farligt vid inandning.

R21

ES :

Nocivo en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

DA :

Farlig ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful in contact with skin.

FR :

Nocif par contact avec la peau.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid hudkontakt.

R22

ES :

Nocivo por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při požití.

DA :

Farlig ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful if swallowed.

FR :

Nocif en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo per ingestione.

LV :

Kaitīgs norijot.

LT :

Kenksminga prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinbela'.

NL :

Schadelijk bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu.

PT :

Nocivo por ingestão.

SK :

Škodlivý po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista nieltynä.

SV :

Farligt vid förtäring.

R23

ES :

Tóxico por inhalación.

CS :

Toxický při vdechování.

DA :

Giftig ved indånding.

DE :

Giftig beim Einatmen.

ET :

Mürgine sissehingamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic by inhalation.

FR :

Toxique par inhalation.

IT :

Tossico per inalazione.

LV :

Toksisks ieelpojot.

LT :

Toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Tóxico por inalação.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Strupeno pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Giftigt vid inandning.

R24

ES :

Tóxico en contacto con la piel.

CS :

Toxický při styku s kůží.

DA :

Giftig ved hudkontakt.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic in contact with skin.

FR :

Toxique par contact avec la peau.

IT :

Tossico a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid hudkontakt.

R25

ES :

Tóxico por ingestión.

CS :

Toxický při požití.

DA :

Giftig ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Verschlucken.

ET :

Mürgine allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic if swallowed.

FR :

Toxique en cas d'ingestion.

IT :

Tossico per ingestione.

LV :

Toksisks norijot.

LT :

Toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu.

PT :

Tóxico por ingestão.

SK :

Jedovatý po požití.

SL :

Strupeno pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä nieltynä.

SV :

Giftigt vid förtäring.

R26

ES :

Muy tóxico por inhalación.

CS :

Vysoce toxický při vdechování.

DA :

Meget giftig ved indånding.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic by inhalation.

FR :

Très toxique par inhalation.

IT :

Molto tossico per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Muito tóxico por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning.

R27

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic in contact with skin.

FR :

Très toxique par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt.

R28

ES :

Muy tóxico por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při požití.

DA :

Meget giftig ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic if swallowed.

FR :

Très toxique en cas d'ingestion.

IT :

Molto tossico per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks norijot.

LT :

Labai toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý po požití.

SL :

Zelo strupeno pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid förtäring.

R29

ES :

En contacto con agua libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas tossici.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.

NL :

Vormt vergiftig gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R30

ES :

Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

CS :

Při používání se může stát vysoce hořlavým.

DA :

Kan blive meget brandfarlig under brug.

DE :

Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden.

ET :

Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.

EL :

Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.

EN :

Can become highly flammable in use.

FR :

Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

IT :

Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

LV :

Var viegli uzliesmot lietošanas laikā.

LT :

Naudojama gali tapti labai degi.

HU :

A használat során tűzveszélyessé válik.

MT :

Jista' jaqbad malajr waqt li jintuża.

NL :

Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

PL :

Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.

PT :

Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso.

SK :

Pri použití sa môže stať veľmi horľavým.

SL :

Med uporabo utegne postati "lahko vnetljivo".

FI :

Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.

SV :

Kan bli mycket brandfarligt vid användning.

R31

ES :

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R32

ES :

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

CS :

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates very toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas molto tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

FI :

Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R33

ES :

Peligro de efectos acumulativos.

CS :

Nebezpečí kumulativních účinků.

DA :

Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

DE :

Gefahr kumulativer Wirkungen.

ET :

Kumulatiivse toime oht.

EL :

Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.

EN :

Danger of cumulative effects.

FR :

Danger d'effets cumulatifs.

IT :

Pericolo di effetti cumulativi.

LV :

Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi.

LT :

Pavojinga - kaupiasi organizme.

HU :

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

MT :

Periklu ta' effetti kumulattivi.

NL :

Gevaar voor cumulatieve effecten.

PL :

Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

PT :

Perigo de efeitos cumulativos.

SK :

Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.

SL :

Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.

FI :

Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.

SV :

Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

R34

ES :

Provoca quemaduras.

CS :

Způsobuje poleptání.

DA :

Ætsningsfare.

DE :

Verursacht Verätzungen.

ET :

Põhjustab söövitust.

EL :

Προκαλεί εγκαύματα.

EN :

Causes burns.

FR :

Provoque des brûlures.

IT :

Provoca ustioni.

LV :

Rada apdegumus.

LT :

Nudegina.

HU :

Égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt brandwonden.

PL :

Powoduje oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras.

SK :

Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča opekline.

FI :

Syövyttävää.

SV :

Frätande.

R35

ES :

Provoca quemaduras graves.

CS :

Způsobuje těžké poleptání.

DA :

Alvorlig ætsningsfare.

DE :

Verursacht schwere Verätzungen.

ET :

Põhjustab tugevat söövitust.

EL :

Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

EN :

Causes severe burns.

FR :

Provoque de graves brûlures.

IT :

Provoca gravi ustioni.

LV :

Rada smagus apdegumus.

LT :

Stipriai nudegina.

HU :

Súlyos égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

PL :

Powoduje poważne oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras graves.

SK :

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča hude opekline.

FI :

Voimakkaasti syövyttävää.

SV :

Starkt frätande.

R36

ES :

Irrita los ojos.

CS :

Dráždí oči.

DA :

Irriterer øjnene.

DE :

Reizt die Augen.

ET :

Ärritab silmi.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια.

EN :

Irritating to eyes.

FR :

Irritant pour les yeux.

IT :

Irritante per gli occhi.

LV :

Kairina acis.

LT :

Dirgina akis.

HU :

Szemizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn.

NL :

Irriterend voor de ogen.

PL :

Działa drażniąco na oczy.

PT :

Irritante para os olhos.

SK :

Dráždi oči.

SL :

Draži oči.

FI :

Ärsyttää silmiä.

SV :

Irriterar ögonen.

R37

ES :

Irrita las vías respiratorias.

CS :

Dráždí dýchací orgány.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to respiratory system.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires.

IT :

Irritante per le vie respiratorie.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus.

HU :

Izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe.

PT :

Irritante para as vias respiratórias.

SK :

Dráždi dýchacie cesty.

SL :

Draži dihala.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä.

SV :

Irriterar andningsorganen.

R38

ES :

Irrita la piel.

CS :

Dráždí kůži.

DA :

Irriterer huden.

DE :

Reizt die Haut.

ET :

Ärritab nahka.

EL :

Ερεθίζει το δέρμα.

EN :

Irritating to skin.

FR :

Irritant pour la peau.

IT :

Irritante per la pelle.

LV :

Kairina ādu.

LT :

Dirgina odą.

HU :

Bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de huid.

PL :

Działa drażniąco na skórę.

PT :

Irritante para a pele.

SK :

Dráždi pokožku.

SL :

Draži kožo.

FI :

Ärsyttää ihoa.

SV :

Irriterar huden.

R39

ES :

Peligro de efectos irreversibles muy graves.

CS :

Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.

DA :

Fare for varig alvorlig skade på helbred.

DE :

Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

ET :

Väga tõsiste pöördumatute tervisekahjustuste oht.

EL :

Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.

EN :

Danger of very serious irreversible effects.

FR :

Danger d'effets irréversibles très graves.

IT :

Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

LV :

Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi.

LT :

Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' effetti serji irreversibbli.

NL :

Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

PL :

Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Perigo de efeitos irreversíveis muito graves.

SK :

Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov.

SL :

Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

FI :

Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

R40

ES :

Posibles efectos cancerígenos.

CS :

Podezření na karcinogenní účinky.

DA :

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

DE :

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

ET :

Võimalik vähktõve põhjustaja.

EL :

Ύποπτο καρκινογένεσης.

EN :

Limited evidence of a carcinogenic effect.

FR :

Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

IT :

Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.

LV :

Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.

LT :

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

HU :

A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

MT :

Possibilità, mhix għal kollox ippruvata, ta' effetti kanċeroġeni.

NL :

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

PT :

Possibilidade de efeitos cancerígenos.

SK :

Možnosť karcinogénneho účinku.

SL :

Možen rakotvoren učinek.

FI :

Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Misstänks kunna ge cancer.

R41

ES :

Riesgo de lesiones oculares graves.

CS :

Nebezpečí vážného poškození očí.

DA :

Risiko for alvorlig øjenskade.

DE :

Gefahr ernster Augenschäden.

ET :

Silmade kahjustamise tõsine oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

EN :

Risk of serious damage to eyes.

FR :

Risque de lésions oculaires graves.

IT :

Rischio di gravi lesioni oculari.

LV :

Nopietnu bojājumu draudi acīm.

LT :

Gali smarkiai pažeisti akis.

HU :

Súlyos szemkárosodást okozhat.

MT :

Riskju ta' ħsara serja lill-għajnejn.

NL :

Gevaar voor ernstig oogletsel.

PL :

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

PT :

Risco de lesões oculares graves.

SK :

Riziko vážneho poškodenia očí.

SL :

Nevarnost hudih poškodb oči.

FI :

Vakavan silmävaurion vaara.

SV :

Risk för allvarliga ögonskador.

R42

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

EN :

May cause sensitization by inhalation.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus.

HU :

Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

SL :

Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning.

R43

ES :

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ET :

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

SL :

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid hudkontakt.

R44

ES :

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

CS :

Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

DE :

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

ET :

Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

EN :

Risk of explosion if heated under confinement.

FR :

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

IT :

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

LV :

Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

LT :

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

HU :

Zárt térben hő hatására robbanhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

NL :

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

PL :

Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

PT :

Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

SK :

Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

SL :

Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

FI :

Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

SV :

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

R45

ES :

Puede causar cáncer.

CS :

Může vyvolat rakovinu.

DA :

Kan fremkalde kræft.

DE :

Kann Krebs erzeugen.

ET :

Võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

EN :

May cause cancer.

FR :

Peut provoquer le cancer.

IT :

Può provocare il cancro.

LV :

Kancerogēna viela.

LT :

Gali sukelti vėžį.

HU :

Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jġib il-kanċer.

NL :

Kan kanker veroorzaken.

PL :

Może powodować raka.

PT :

Pode causar cancro.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu.

SL :

Lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Kan ge cancer.

R46

ES :

Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

CS :

Může vyvolat poškození dědičných vlastností.

DA :

Kan forårsage arvelige genetiske skader.

DE :

Kann vererbbare Schäden verursachen.

ET :

Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.

EN :

May cause heritable genetic damage.

FR :

Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

IT :

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

LV :

Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus.

LT :

Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.

HU :

Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret.

NL :

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

PL :

Może powodować dziedziczne wady genetyczne.

PT :

Pode causar alterações genéticas hereditárias.

SK :

Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie

SL :

Lahko povzroči dedne genetske okvare.

FI :

Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.

SV :

Kan ge ärftliga genetiska skador.

R48

ES :

Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

CS :

Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.

DA :

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

DE :

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.

ET :

Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταμένη έκθεση.

EN :

Danger of serious damage to health by prolonged exposure.

FR :

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.

IT :

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

LV :

Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares.

LT :

Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul.

NL :

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

PL :

Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada.

SK :

Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.

SL :

Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

FI :

Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

SV :

Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

R49

ES :

Puede causar cáncer por inhalación.

CS :

Může vyvolat rakovinu při vdechování.

DA :

Kan fremkalde kræft ved indånding.

DE :

Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.

EN :

May cause cancer by inhalation.

FR :

Peut provoquer le cancer par inhalation.

IT :

Può provocare il cancro per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus.

LT :

Gali sukelti vėžį įkvėpus.

HU :

Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm.

NL :

Kan kanker veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar cancro por inalação.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.

SL :

Pri vdihavanju lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.

SV :

Kan ge cancer vid inandning.

R50

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Very toxic to aquatic organisms.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem.

LT :

Labai toksiška vandens organizmams.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R51

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Toxický pro vodní organismy.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Giftig für Wasserorganismen.

ET :

Mürgine veeorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Toxic to aquatic organisms.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Toksisks ūdens organismiem.

LT :

Toksiška vandens organizmams.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Strupeno za vodne organizme.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer.

R52

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen.

ET :

Kahjulik veeorganismidele.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Harmful to aquatic organisms.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici.

LV :

Kaitīgs ūdens organismiem.

LT :

Kenksminga vandens organizmams.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre.

MT :

Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy.

SL :

Škodljivo za vodne organizme.

FI :

Haitallista vesieliöille.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer.

R53

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

NL :

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R54

ES :

Tóxico para la flora.

CS :

Toxický pro rostliny.

DA :

Giftig for planter.

DE :

Giftig für Pflanzen.

ET :

Mürgine taimedele.

EL :

Τοξικό για τη χλωρίδα.

EN :

Toxic to flora.

FR :

Toxique pour la flore.

IT :

Tossico per la flora.

LV :

Toksisks augiem.

LT :

Toksiška augmenijai.

HU :

Mérgező a növényekre.

MT :

Tossiku għall-flora.

NL :

Vergiftig voor planten.

PL :

Działa toksycznie na rośliny.

PT :

Tóxico para a flora.

SK :

Jedovatý pre flóru.

SL :

Strupeno za rastline.

FI :

Myrkyllistä kasveille.

SV :

Giftigt för växter.

R55

ES :

Tóxico para la fauna.

CS :

Toxický pro živočichy.

DA :

Giftig for dyr.

DE :

Giftig für Tiere.

ET :

Mürgine loomadele.

EL :

Τοξικό για την πανίδα.

EN :

Toxic to fauna.

FR :

Toxique pour la faune.

IT :

Tossico per la fauna.

LV :

Toksisks dzīvniekiem.

LT :

Toksiška gyvūnijai.

HU :

Mérgező az állatokra.

MT :

Tossiku għall-fawna.

NL :

Vergiftig voor dieren.

PL :

Działa toksycznie na zwierzęta.

PT :

Tóxico para a fauna.

SK :

Jedovatý pre faunu.

SL :

Strupeno za živali.

FI :

Myrkyllistä eläimille.

SV :

Giftigt för djur.

R56

ES :

Tóxico para los organismos del suelo.

CS :

Toxický pro půdní organismy.

DA :

Giftig for organismer i jordbunden.

DE :

Giftig für Bodenorganismen.

ET :

Mürgine mullaorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.

EN :

Toxic to soil organisms.

FR :

Toxique pour les organismes du sol.

IT :

Tossico per gli organismi del terreno.

LV :

Toksisks augsnes organismiem.

LT :

Toksiška dirvožemio organizmams.

HU :

Mérgező a talaj szervezeteire.

MT :

Tossiku għal organiżmi tal-ħamrija.

NL :

Vergiftig voor bodemorganismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy glebowe.

T :

Tóxico para os organismos do solo.

SK :

Jedovatý pre pôdne organizmy.

SL :

Strupeno za organizme v zemlji.

FI :

Myrkyllistä maaperäeliöille.

SV :

Giftigt för marklevande organismer.

R57

ES :

Tóxico para las abejas.

CS :

Toxický pro včely.

DA :

Giftig for bier.

DE :

Giftig für Bienen.

ET :

Mürgine mesilastele.

EL :

Τοξικό για τις μέλισσες.

EN :

Toxic to bees.

FR :

Toxique pour les abeilles.

IT :

Tossico per le api.

LV :

Toksisks bitēm.

LT :

Toksiška bitėms.

HU :

Mérgező a méhekre.

MT :

Tossiku għan-naħal.

NL :

Vergiftig voor bijen.

PL :

Działa toksycznie na pszczoły.

PT :

Tóxico para as abelhas.

SK :

Jedovatý pre včely.

SL :

Strupeno za čebele.

FI :

Myrkyllistä mehiläisille.

SV :

Giftigt för bin.

R58

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

DE :

Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

LV :

Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

HU :

A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent.

NL :

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente.

SK :

Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

R59

ES :

Peligroso para la capa de ozono.

CS :

Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

DA :

Farlig for ozonlaget.

DE :

Gefährlich für die Ozonschicht.

ET :

Ohtlik osoonikihile.

EL :

Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

EN :

Dangerous for the ozone layer.

FR :

Dangereux pour la couche d'ozone.

IT :

Pericoloso per lo strato di ozono.

LV :

Bīstams ozona slānim.

LT :

Pavojinga ozono sluoksniui.

HU :

Veszélyes az ózonrétegre.

MT :

Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

NL :

Gevaarlijk voor de ozonlaag.

PL :

Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

PT :

Perigoso para a camada de ozono.

SK :

Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

SL :

Nevarno za ozonski plašč.

FI :

Vaarallista otsonikerrokselle.

SV :

Farligt för ozonskiktet.

R60

ES :

Puede perjudicar la fertilidad.

CS :

Může poškodit reprodukční schopnost.

DA :

Kan skade forplantningsevnen.

DE :

Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võib kahjustada sigivust.

EL :

Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.

EN :

May impair fertility.

FR :

Peut altérer la fertilité.

IT :

Può ridurre la fertilità.

LV :

Var kaitēt reproduktīvajām spējām.

LT :

Kenkia vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.

MT :

Jista' jdgħajjef il-fertilità.

NL :

Kan de vruchtbaarheid schaden.

PL :

Może upośledzać płodność.

PT :

Pode comprometer a fertilidade.

SK :

Môže poškodiť plodnosť.

SL :

Lahko škoduje plodnosti.

FI :

Voi heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

R61

ES :

Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Může poškodit plod v těle matky.

DA :

Kan skade barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

ET :

Võib kahjustada loodet.

EL :

Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

May cause harm to the unborn child.

FR :

Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Può danneggiare i bambini non ancora nati.

LV :

Var kaitēt augļa attīstībai.

LT :

Kenkia negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermekre ártalmas lehet.

MT :

Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Kan het ongeboren kind schaden.

PL :

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

PT :

Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

SL :

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

FI :

Vaarallista sikiölle.

SV :

Kan ge fosterskador.

R62

ES :

Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

CS :

Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

DA :

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

DE :

Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võimalik sigivuse kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.

EN :

Possible risk of impaired fertility.

FR :

Risque possible d'altération de la fertilité.

IT :

Possibile rischio di ridotta fertilità.

LV :

Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.

LT :

Gali pakenkti vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.

MT :

Possibiltà ta' riskju ta' fertilità mdgħajjfa.

NL :

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

PL :

Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

PT :

Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

SK :

Možné riziko poškodenia plodnosti.

SL :

Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

FI :

Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

ES :

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.

DA :

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

ET :

Võimalik loote kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

Possible risk of harm to the unborn child.

FR :

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

LV :

Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai.

LT :

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermeket károsíthatja.

MT :

Possibiltà ta' riskju lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

PL :

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

PT :

Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

SL :

Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

FI :

Voi olla vaarallista sikiölle.

SV :

Möjlig risk för fosterskador.

R64

ES :

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

CS :

Může poškodit kojené dítě.

DA :

Kan skade børn i ammeperioden.

DE :

Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

ET :

Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.

EL :

Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

EN :

May cause harm to breastfed babies.

FR :

Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

IT :

Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

LV :

Var kaitēt zīdāmam bērnam.

LT :

Kenkia žindomam vaikui.

HU :

A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu.

NL :

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

PL :

Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

PT :

Pode causar danos às crianças alimentadas com leite materno.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie dojčiat.

SL :

Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.

FI :

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

SV :

Kan skada spädbarn under amningsperioden.

R65

ES :

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

CS :

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

DA :

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

ET :

Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

EL :

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

EN :

Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR :

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

LT :

Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

HU :

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: jista' jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PL :

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

PT :

Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

SK :

Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

SL :

Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

FI :

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV :

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

ES :

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CS :

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

DA :

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

DE :

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

ET :

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EL :

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EN :

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

FR :

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

IT :

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

LV :

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

LT :

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

HU :

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

MT :

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

NL :

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

PL :

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

PT :

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

SK :

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

SL :

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

FI :

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SV :

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67

ES :

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

CS :

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

DA :

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

DE :

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ET :

Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

EL :

H εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

EN :

Vapours may cause drowsiness and dizziness.

FR :

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

IT :

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

LV :

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

LT :

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

HU :

A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

MT :

Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.

NL :

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

PL :

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

PT :

Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

SK :

Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

SL :

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

FI :

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

SV :

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68

ES :

Posibilidad de efectos irreversibles.

CS :

Možné nebezpečí nevratných účinků.

DA :

Mulighed for varig skade på helbred.

DE :

Irreversibler Schaden möglich.

ET :

Pöördumatute kahjustuste oht.

EL :

Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

EN :

Possible risk of irreversible effects.

FR :

Possibilité d'effets irréversibles.

IT :

Possibilità di effetti irreversibili.

LV :

Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.

LT :

Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

NL :

Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Possibilidade de efeitos irreversíveis.

SK :

Možné riziká ireverzibilných účinkov.

SL :

Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

FI :

Pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Combinación de frases-R.

Kombinace R-vět.

Kombination af R-sætninger.

Kombination der R-Sätze.

R ühendlaused.

Συνδυασμός των R-φράσεων.

Combination of R-phrases.

Combinaison des phrases R.

Combinazioni delle frasi R.

R frāžu kombinācija.

R frazių derinys.

Összetett R-mondatok.

Kombinazzjoni ta' Frażi R.

Combinatie van R-zinnen.

Łączone zwroty R.

Combinação das frases R.

Kombinácie R-viet.

Sestavljena stavki "R".

Yhdistetyt R-lausekkeet.

Sammansatta R-fraser.

R14/15

ES :

Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů.

DA :

Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.

EL :

Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.

EN :

Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Jirreaġixxi b'mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa' gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis.

SK :

Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny.

SL :

Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.

SV :

Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

R15/29

ES :

En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

MT :

Meta jmiss l-ilma jitfa' gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

R20/21

ES :

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful by inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid inandning och hudkontakt.

R20/22

ES :

Nocivo por inhalación y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

DA :

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning och förtäring.

R20/21/22

ES :

Nocivo por inhalación, por ingestión y encontacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R21/22

ES :

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R23/24

ES :

Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/25

ES :

Tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Toxický při vdechování a při požití.

DA :

Giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione e ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning och förtäring.

R23/24/25

ES :

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R24/25

ES :

Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R26/27

ES :

Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

R26/28

ES :

Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

R26/27/28

ES :

Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R27/28

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R36/37

ES :

Irrita los ojos y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči a dýchací orgány.

DA :

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to eyes and respiratory system.

FR :

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

IT :

Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

LV :

Kairina acis un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis ir kvėpavimo takus.

HU :

Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

PT :

Irritante para os olhos e vias respiratórias.

SK :

Dráždi oči a dýchacie cesty.

SL :

Draži oči in dihala.

FI :

Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.

SV :

Irriterar ögonen och andningsorganen.

R36/38

ES :

Irrita los ojos y la piel.

CS :

Dráždí oči a kůži.

DA :

Irriterer øjnene og huden.

DE :

Reizt die Augen und die Haut.

ET :

Ärritab silmi ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes and skin.

FR :

Irritant pour les yeux et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi e la pelle.

LV :

Kairina acis un ādu.

LT :

Dirgina akis ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy i skórę.

PT :

Irritante para os olhos e pele.

SK :

Dráždi oči a pokožku.

SL :

Draži oči in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen och huden.

R36/37/38

ES :

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes, respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži oči, dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R37/38

ES :

Irrita las vías respiratorias y la piel.

CS :

Dráždí dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para as vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar andningsorganen och huden.

R39/23

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/23/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/23/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/23/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/26

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/26/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/26/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontaktcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/26/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R42/43

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

ET :

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by inhalation and skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

SL :

Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R48/20

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul waqt li jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/20/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/20/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/20/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/23

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute incaso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/23/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/23/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/23/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R50/53

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

LT :

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi; jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

LT :

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R68/20

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

R68/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R68/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

R68/20/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R68/20/22

ES :

Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R68/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R68/20/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring."

e) Bilaga IV skall ersättas med följande:

"ANEXO IV - PŘÍLOHA IV - BILAG IV - ANHANG IV - IV LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ANNEX IV - ANNEXE IV - ALLEGATO IV - IV PIELIKUMS - IV PRIEDAS - IV. MELLÉKLET - ANNESS IV - BIJLAGE IV - ZAŁĄCZNIK IV - ANEXO IV - PRÍLOHA IV - PRILOGA IV - LIITE IV - BILAGA IV

ANEXO IV

Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení týkající se nebezpečných látek a přípravků

BILAG IV

Forsigtighedsregler for farlige stoffer og præparater

ANHANG IV

Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

IV LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX IV

Safety advice concerning dangerous substances and preparations

ANNEXE IV

Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses

ALLEGATO IV

Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi

IV PIELIKUMS

Drošības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi

IV PRIEDAS

Saugos patarimai dėl pavojingų medžiagų ir preparatų

IV. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára vonatkozó útmutatások (S-mondatok)

ANNESS IV

Pariri ta' sigurtà dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE IV

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK IV

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego

ANEXO IV

Conselhos de prudência relativos a substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA IV

Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku

PRILOGA IV

Standardna obvestila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE IV

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet

BILAGA IV

Skyddsfraser för farliga ämnen och beredningar

S1

ES :

Consérvese bajo llave.

CS :

Uchovávejte uzamčené.

DA :

Opbevares under lås.

DE :

Unter Verschluss aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult.

EL :

Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

EN :

Keep locked up.

FR :

Conserver sous clé.

IT :

Conservare sotto chiave.

LV :

Turēt noslēgtu.

LT :

Laikyti užrakintą.

HU :

Elzárva tartandó.

MT :

Żomm maqful.

NL :

Achter slot bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem.

PT :

Guardar fechado à chave.

SK :

Uchovávajte uzamknuté.

SL :

Hraniti zaklenjeno.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa.

SV :

Förvaras i låst utrymme.

S2

ES :

Manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares utilgængeligt for børn.

DE :

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ET :

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Μακριά από παιδιά.

EN :

Keep out of the reach of children.

FR :

Conserver hors de la portée des enfants.

IT :

Conservare fuori della portata dei bambini.

LV :

Sargāt no bērniem.

LT :

Saugoti nuo vaikų.

HU :

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MT :

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

NL :

Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Chronić przed dziećmi.

PT :

Manter fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras oåtkomligt för barn.

S3

ES :

Consérvese en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte na chladném místě.

DA :

Opbevares køligt.

DE :

Kühl aufbewahren.

ET :

Hoida jahedas.

EL :

Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep in a cool place.

FR :

Conserver dans un endroit frais.

IT :

Conservare in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt vēsā vietā.

LT :

Laikyti vėsioje vietoje.

HU :

Hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm f'post frisk.

NL :

Op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu.

PT :

Guardar em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste.

SL :

Hraniti na hladnem.

FI :

Säilytettävä viileässä.

SV :

Förvaras svalt.

S4

ES :

Manténgase lejos de locales habitados.

CS :

Uchovávejte mimo obytné objekty.

DA :

Må ikke opbevares i nærheden af bebølse.

DE :

Von Wohnplätzen fernhalten.

ET :

Mitte hoida eluruumides.

EL :

Μακριά από κατοικημένους χώρους.

EN :

Keep away from living quarters.

FR :

Conserver à l'écart de tout local d'habitation.

IT :

Conservare lontano da locali di abitazione.

LV :

Neuzglabāt dzīvojamās telpās.

LT :

Nelaikyti gyvenamosiose patalpose.

HU :

Lakóterülettől távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn postijiet ta' abitazzjoni.

NL :

Verwijderd van woonruimten opbergen.

PL :

Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.

PT :

Manter fora de qualquer zona de habitação.

SK :

Uchovávajte mimo obývaných priestorov.

SL :

Hraniti izven bivališč.

FI :

Ei saa säilyttää asuintiloissa.

SV :

Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.

S5

ES :

Consérvese en … (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en egnet væske, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida sisu … all (sobiva vedeliku määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε … (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (liquide approprié à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda šķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti užpiltą … (tinkamą skystį nurodo gamintojas).

HU :

… alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (il-likwidu adatt li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w … (cieczy wskazanej przez producenta).

PT :

Manter sob … (líquido apropriado a especificar pelo produtor).

SK :

Obsah uchovávajte pod … (vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pod/v … (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Sisältö säilytettävä … (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvara innehållet i … (lämplig vätska anges av tillverkaren).

S6

ES :

Consérvese en … (gas inerte a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida … all (inertgaasi määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα … (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (gaz inerte à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti … (inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje.

HU :

… alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (gass inerti li jkun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (inert gas aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w atmosferze … (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).

PT :

Manter sob … (gás inerte a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pod … (inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti v … (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä … (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras i … (inert gas anges av tillverkaren).

S7

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Keep container tightly closed.

FR :

Conserver le récipient bien fermé.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.

NL :

In goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

PT :

Manter o recipiente bem fechado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S8

ES :

Manténgase el recipiente en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal suchý.

DA :

Emballagen skal opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken halten.

ET :

Hoida pakend kuivana.

EL :

Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container dry.

FR :

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu.

LT :

Pakuotę laikyti sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur niexef.

NL :

Verpakking droog houden.

PL :

Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

PT :

Manter o recipiente ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu suchú.

SL :

Posodo hraniti na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana.

SV :

Förpackningen förvaras torrt.

S9

ES :

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

IT :

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur f'post ivventilat sewwa.

NL :

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente num local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.

SL :

Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S12

ES :

No cerrar el recipiente herméticamente.

CS :

Neuchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen må ikke lukkes tæt.

DE :

Behälter nicht gasdicht verschließen.

ET :

Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis.

EL :

Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Do not keep the container sealed.

FR :

Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

IT :

Non chiudere ermeticamente il recipiente.

LV :

Neuzglabāt slēgtā veidā.

LT :

Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės.

HU :

Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.

MT :

Tħallix il-kontenitur magħluq.

NL :

De verpakking niet hermetisch sluiten.

PL :

Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.

PT :

Não fechar o recipiente hermeticamente.

SK :

Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.

SL :

Posoda ne sme biti tesno zaprta.

FI :

Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.

SV :

Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

S13

ES :

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

CS :

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

DA :

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DE :

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

ET :

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

EL :

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

EN :

Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

FR :

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

IT :

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

LV :

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

LT :

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

HU :

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn ikel, xorb u minn għalf ta' l-annimali.

NL :

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

PL :

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

PT :

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

SL :

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

FI :

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

SV :

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S14

ES :

Consérvese lejos de … (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares adskilt fra … (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).

DE :

Von … fernhalten (inkompatible Substanzen sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Μακριά από … (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).

LV :

Neuzglabāt kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti atokiau nuo … ( nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

… -tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm 'il bogħod minn … (materjal inkompatibbli li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Verwijderd houden van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie przechowywać razem z … (materiałami określonymi przez producenta).

PT :

Manter afastado de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte mimo dosahu … (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca).

SL :

Hraniti ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S15

ES :

Conservar alejado del calor.

CS :

Chraňte před teplem.

DA :

Må ikke udsættes for varme.

DE :

Vor Hitze schützen.

ET :

Hoida eemal soojusallikast.

EL :

Μακριά από θερμότητα.

EN :

Keep away from heat.

FR :

Conserver à l'écart de la chaleur.

IT :

Conservare lontano dal calore.

LV :

Sargāt no sasilšanas.

LT :

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

HU :

Hőhatástól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod mis-sħana.

NL :

Verwijderd houden van warmte.

PL :

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

PT :

Manter afastado do calor.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu tepla.

SL :

Varovati pred toploto.

FI :

Suojattava lämmöltä.

SV :

Får inte utsättas för värme.

S16

ES :

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

CS :

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

DA :

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

DE :

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

ET :

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

EL :

Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

EN :

Keep away from sources of ignition - No smoking.

FR :

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

IT :

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

LV :

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

LT :

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

HU :

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

MT :

Żomm 'il bogħod minn fjammi u qbid tan-nar - Tpejjipx.

NL :

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

PL :

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

PT :

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

SL :

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

FI :

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

SV :

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S17

ES :

Manténgase lejos de materias combustibles.

CS :

Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

DA :

Holdes væk fra brandbare stoffer.

DE :

Von brennbaren Stoffen fernhalten.

ET :

Hoida eemal süttivatest ainetest.

EL :

Μακριά από καύσιμα υλικά.

EN :

Keep away from combustible material.

FR :

Tenir à l'écart des matières combustibles.

IT :

Tenere lontano da sostanze combustibili.

LV :

Sargāt no degoša materiāla.

LT :

Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.

HU :

Éghető anyagoktól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn materjal li jieħu n-nar.

NL :

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

PL :

Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

PT :

Manter afastado de matérias combustíveis.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.

SL :

Hraniti ločeno od gorljivih snovi.

FI :

Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.

SV :

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

S18

ES :

Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

CS :

Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

DA :

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

DE :

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

ET :

Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult.

EL :

Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.

EN :

Handle and open container with care.

FR :

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

IT :

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

LV :

Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

LT :

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.

HU :

Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

MT :

Attent kif tħarrek u tiftaħ il-kontenitur.

NL :

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

PL :

Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

PT :

Manipular e abrir o recipiente com prudência.

SK :

S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

SL :

Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

FI :

Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.

SV :

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

S20

ES :

No comer ni beber durante su utilización.

CS :

Nejezte a nepijte při používání.

DA :

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

ET :

Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

EL :

Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not eat or drink.

FR :

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare né bere durante l'impiego.

LV :

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti ir negerti.

HU :

Használat közben enni, inni nem szabad.

MT :

Tikolx u tixrobx waqt li qed tużah.

NL :

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer nem beber durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte ani nepite.

SL :

Med uporabo ne jesti in ne piti.

FI :

Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

SV :

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

S21

ES :

No fumar durante su utilización.

CS :

Nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht rauchen.

ET :

Käitlemisel suitsetamine keelatud.

EL :

Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not smoke.

FR :

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non fumare durante l'impiego.

LV :

Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nerūkyti.

HU :

Használat közben tilos a dohányzás.

MT :

Tpejjipx waqt li qed tużah.

NL :

Niet roken tijdens gebruik.

PL :

Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nefajčite.

SL :

Med uporabo ne kaditi.

FI :

Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Rök inte under hanteringen.

S22

ES :

No respirar el polvo.

CS :

Nevdechujte prach.

DA :

Undgå indånding af støv.

DE :

Staub nicht einatmen.

ET :

Vältida tolmu sissehingamist.

EL :

Μη αναπνέετε την σκόνη.

EN :

Do not breathe dust.

FR :

Ne pas respirer les poussières.

IT :

Non respirare le polveri.

LV :

Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

LT :

Neįkvėpti dulkių.

HU :

Az anyag porát nem szabad belélegezni.

MT :

Tiġbidx it-trab 'il ġewwa b'imnifsejk.

NL :

Stof niet inademen.

PL :

Nie wdychać pyłu.

PT :

Não respirar as poeiras.

SK :

Nevdychujte prach.

SL :

Ne vdihavati prahu.

FI :

Vältettävä pölyn hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av damm.

S23

ES :

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce).

DA :

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

EL :

Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs).

LT :

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Tiġbidx gass/dħaħen/fwar/sprej 'il ġewwa b'imnifsejk (it-terminu jew termini adatti jridu jkunu speċifikati mill-manifattur).

NL :

Gas/rook/ damp /spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

PT :

Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis (termo(s) apropriado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca).

SL :

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

FI :

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).

S24

ES :

Evítese el contacto con la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží.

DA :

Undgå kontakt med huden.

DE :

Berührung mit der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kokkupuudet nahaga.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

EN :

Avoid contact with skin.

FR :

Éviter le contact avec la peau.

IT :

Evitare il contatto con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

LT :

Vengti patekimo ant odos.

HU :

A bőrrel való érintkezés kerülendő.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda.

NL :

Aanraking met de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry.

PT :

Evitar o contacto com a pele.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou.

SL :

Preprečiti stik s kožo.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle.

SV :

Undvik kontakt med huden.

S25

ES :

Evítese el contacto con los ojos.

CS :

Zamezte styku s očima.

DA :

Undgå kontakt med øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen vermeiden.

ET :

Vältida silma sattumist.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with eyes.

FR :

Éviter le contact avec les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

LT :

Vengti patekimo į akis.

HU :

Kerülni kell a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia oczu.

PT :

Evitar o contacto com os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s očami.

SL :

Preprečiti stik z očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

SV :

Undvik kontakt med ögonen.

S26

ES :

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

CS :

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

DA :

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

DE :

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

ET :

Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

EL :

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

EN :

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

FR :

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

IT :

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

LV :

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

LT :

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

HU :

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

MT :

F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.

NL :

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

PL :

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

PT :

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

SK :

V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

SL :

Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

FI :

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

SV :

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S27

ES :

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

CS :

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

DA :

Tilsmudset tøj tages straks af.

DE :

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ET :

Võtta koheselt seljast saastunud riietus.

EL :

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

EN :

Take off immediately all contaminated clothing.

FR :

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

IT :

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

LV :

Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

LT :

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

HU :

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

MT :

Inża' mill-ewwel kull ilbies imniġġes.

NL :

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

PL :

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

PT :

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

SK :

Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

SL :

Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

FI :

Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.

SV :

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

S28

ES :

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre kerül, … -val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna … (ikun speċifikat mill- manifattur).

NL :

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością … (cieczy określonej przez producenta).

PT :

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com … (produtos adequados a indicar pelo produtor).

SK :

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29

ES :

No tirar los residuos por el desagüe.

CS :

Nevylévejte do kanalizace.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

EN :

Do not empty into drains.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature.

LV :

Aizliegts izliet kanalizācijā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją.

HU :

Csatornába engedni nem szabad.

MT :

Titfax il-fdal fid- drenaġġ.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto.

SK :

Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin.

SV :

Töm ej i avloppet.

S30

ES :

No echar jamás agua a este producto.

CS :

K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.

DA :

Hæld aldrig vand på eller i produktet.

DE :

Niemals Wasser hinzugießen.

ET :

Kemikaalile vett mitte lisada.

EL :

Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.

EN :

Never add water to this product.

FR :

Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

IT :

Non versare acqua sul prodotto.

LV :

Stingri aizliegts pievienot ūdeni.

LT :

Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu.

HU :

Soha nem szabad vizet hozzáadni.

MT :

Qatt titfa' ilma fuq dan il-prodott.

NL :

Nooit water op deze stof gieten.

PL :

Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.

PT :

Nunca adicionar água a este produto.

SK :

Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.

SL :

Nikoli dolivati vode.

FI :

Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.

SV :

Häll aldrig vatten på eller i produkten.

S33

ES :

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

CS :

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

DA :

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

DE :

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

ET :

Vältida staatilise elektri teket.

EL :

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

EN :

Take precautionary measures against static discharges.

FR :

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

IT :

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

LV :

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

LT :

Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

HU :

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

MT :

Evita l-kumulazzjoni ta' kargi elettrostatiċi.

NL :

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

PL :

Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

PT :

Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

SK :

Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

SL :

Preprečiti statično naelektrenje.

FI :

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

SV :

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S35

ES :

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

EN :

This material and its container must be disposed of in a safe way.

FR :

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

IT :

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

LT :

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew bil-prekawzjonijiet meħtieġa.

NL :

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

PT :

Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

SL :

Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

S36

ES :

Úsese indumentaria protectora adecuada.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv.

DA :

Brug særligt arbejdstøj.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust.

EL :

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

EN :

Wear suitable protective clothing.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

HU :

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

PT :

Usar vestuário de protecção adequado.

SK :

Noste vhodný ochranný odev.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder.

S37

ES :

Úsense guantes adecuados.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

DE :

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

EL :

Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

EN :

Wear suitable gloves.

FR :

Porter des gants appropriés.

IT :

Usare guanti adatti.

LV :

Strādāt aizsargcimdos.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adatt.

NL :

Draag geschikte handschoenen.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar luvas adequadas.

SK :

Noste vhodné rukavice.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar.

S38

ES :

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

CS :

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

DA :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

DE :

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

ET :

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

EL :

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

EN :

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

FR :

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

IT :

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

LV :

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

LT :

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

HU :

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

MT :

F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt.

NL :

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

PL :

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

PT :

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

SK :

V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

SL :

Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

FI :

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

S39

ES :

Úsese protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

DA :

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda silmade/näokaitset.

EL :

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear eye/face protection.

FR :

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Valkāt acu vai sejas aizsargu.

LT :

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ipproteġi 'l għajnejk/wiċċek.

NL :

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

PL :

Nosić okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar um equipamento protector para os olhos/face.

SK :

Použite ochranu očí a tváre.

SL :

Nositi zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä silmiem - tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S40

ES :

Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese … (a especificar por el fabricante).

CS :

Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce).

DA :

Gulvet og tilsmudsede genstande renses med … (midlerne angives af fabrikanten).

DE :

Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit … reinigen (Material vom Hersteller anzugeben).

ET :

Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta … (määrab valmistaja)

EL :

Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε … (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

To clean the floor and all objects contaminated by this material, use … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser … (à préciser par le fabricant).

IT :

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … (da precisare da parte del produttore).

LV :

Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot … (norāda ražotājs).

LT :

Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

A padlót és a beszennyeződött tárgyakat … -val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Biex taħsel l-art u l-oġġetti kollha mniġġsin b'dan il-materjal, uża … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem … (środkiem wskazanym przez producenta).

PT :

Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar … (a especificar pelo produtor).

SK :

Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite … (špecifikuje výrobca).

SL :

Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z … (čistilo določi proizvajalec).

FI :

Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen … (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Golv och förorenade föremål tvättas med … (anges av tillverkaren).

S41

ES :

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

CS :

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

DA :

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

DE :

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ET :

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

EN :

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.

FR :

En cas d'incendie et/ou d' explosion, ne pas respirer les fumées.

IT :

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

LV :

Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.

LT :

Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų.

HU :

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

MT :

F'każ ta' nar jew/u splużjoni tiblax id-dħaħen.

NL :

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

PL :

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

PT :

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SK :

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

SL :

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

FI :

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

S42

ES :

Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce).

DA :

Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sõnastuse täpsustab valmistaja).

EL :

Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμού/ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato (i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus … (norāda ražotājs).

LT :

Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Waqt il-fumigazzjoni/l-isprejjar ilbes apparat respiratorju adatt (it-terminu adattat irid ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen. (Geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).

PL :

Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).

PT :

Durante as fumigações/pulverizações usar equipamento respiratório adequado (termo(s) adequado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca).

SL :

Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).

FI :

Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).

S43

ES :

En caso de incendio, utilizar … (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua").

CS :

V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu").

DA :

Brug … ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand").

DE :

Zum Löschen … (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: "Kein Wasser verwenden").

ET :

Tulekahju korral kasutada … (näidata täpne kustutusvahendi tüüp. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada).

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε … (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: "Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό").

EN :

In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add - "Never use water").

FR :

En cas d'incendie, utiliser … (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter: "Ne jamais utiliser d'eau").

IT :

In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua").

LV :

Ugunsgrēka gadījumā izmantot … (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni").

LT :

Gaisrui gesinti naudoti … (tiksliai nurodyti gesinimo priemonę. Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti "Nenaudoti vandens").

HU :

Tűz esetén … -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a "Víz használata tilos." mondattal is ki kell egészíteni.

MT :

F'każ ta' nar uża … (indika fl-ispazju t-tip preċiż ta' apparat tat-tifi tan-nar. Jekk l-ilma jkabbar ir-riskju, żid "Qatt tuża l-ilma").

NL :

In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water gebruiken").

PL :

W przypadku pożaru używać … (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać … nigdy nie używać wody).

PT :

Em caso de incêndio, utilizar … (meios de extinção a especificar pelo produtor. Se a água aumentar os riscos, acrescentar "Nunca utilizar água").

SK :

V prípade požiaru použite … (uveďte presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte - "Nikdy nehaste vodou").

SL :

Za gašenje uporabiti … (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode!").

FI :

Sammutukseen käytettävä … (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: "Sammutukseen ei saa käyttää vettä").

SV :

Vid brandsläckning använd … (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Använd aldrig vatten").

S45

ES :

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

CS :

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

DA :

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

DE :

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

ET :

Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

EN :

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

FR :

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

IT :

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

LV :

Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

LT :

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

HU :

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

MT :

F'każ ta' inċident jew jekk tħossok ma tiflaħx, ara tabib mill-ewwel (jekk hu possibbli, urih it-tikketta).

NL :

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

PL :

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PT :

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

SK :

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

SL :

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).

FI :

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

SV :

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S46

ES :

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

EN :

If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

MT :

Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.

NL :

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S47

ES :

Consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke opbevares ved temperaturer på over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep at temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

… °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej …°C (teplotu špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S48

ES :

Consérvese húmedo con … (medio apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce a dovozce).

DA :

Holdes befugtet med … (passende middel angives af fabrikanten).

DE :

Feucht halten mit … (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida niisutatult … (sobiva kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται υγρό με … (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufacturer).

FR :

Maintenir humide avec … (moyen approprié à préciser par le fabricant).

IT :

Mantenere umido con … (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt samitrinātu ar … (piemērotu vielu norāda ražotājs).

LT :

Laikyti sudrėkintą … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

…-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm umdu b'… (il-materjal adatt ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać produkt zwilżony … (właściwy materiał określi producent).

PT :

Manter húmido com … (material adequado a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte vlhké s … (vhodný materiál špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti prepojeno z/s … (primerno omočilo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä kosteana … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).

SV :

Innehållet skall hållas fuktigt med … (lämpligt material anges av tillverkaren).

S49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu.

DA :

Må kun opbevares i den originale emballage.

DE :

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.

EN :

Keep only in the original container.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

IT :

Conservare soltanto nel recipiente originale.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje.

HU :

Csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi.

FI :

Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen.

S50

ES :

No mezclar con … (a especificar por el fabricante).

CS :

Nesměšujte s … (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke blandes med … (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht mischen mit … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Mitte kokku segada … (sobimatu kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να μην αναμιχθεί με … (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not mix with … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas mélanger avec … (à spécifier par le fabricant).

IT :

Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante).

LV :

Nedrīkst samaisīt ar … (norāda ražotājs).

LT :

Nemaišyti su … (nurodo gamintojas).

HU :

…val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Tħallatx ma' … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie mieszać z … (określi producent).

PT :

Não misturar com … (a especificar pelo produtor).

SK :

Nemiešajte s … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ne mešati z/s … (določi proizvajalec).

FI :

Ei saa sekoittaa … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.

SV :

Blanda inte med … (anges av tillverkaren).

S51

ES :

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

CS :

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

DA :

Må kun bruges på steder med god ventilation.

DE :

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

ET :

Käidelda hästiventileeritavas kohas.

EL :

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

EN :

Use only in well-ventilated areas.

FR :

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

IT :

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

LV :

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

LT :

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

HU :

Csak jól szellőztetett helyen használható.

MT :

Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.

NL :

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

PL :

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

PT :

Utilizar somente em locais bem ventilados.

SK :

Používajte len na dobre vetranom mieste.

SL :

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

FI :

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

SV :

Sörj för god ventilation.

S52

ES :

No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

CS :

Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.

DA :

Bør ikke anvendes til større flader i bebølses- eller opholdsrum.

DE :

Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden.

ET :

Mitte käidelda suletud ruumis laiadel pindadel.

EL :

Δεν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.

EN :

Not recommended for interior use on large surface areas.

FR :

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

IT :

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

LV :

Nav ieteicams izmantot iekštelpās uz lielām virsmām.

LT :

Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams.

HU :

Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható.

MT :

Mhux rakkomandat għal użu fuq spazji ta' superfiċi kbira f'postijiet abitati.

NL :

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

PL :

Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

PT :

Não utilizar em grandes superfícies nos locais habitados.

SK :

Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na veľkých povrchových plochách.

SL :

Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.

FI :

Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.

SV :

Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.

S53

ES :

Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

CS :

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.

DA :

Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.

DE :

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

ET :

Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.

EL :

Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

EN :

Avoid exposure - obtain special instructions before use.

FR :

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

IT :

Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

LV :

Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.

LT :

Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

HU :

Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

MT :

Evita li jitħalla espost - ġib istruzzjonijiet speċjali qabel tużah.

NL :

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

PL :

Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

PT :

Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.

SK :

Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.

SL :

Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.

FI :

Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.

SV :

Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.

S56

ES :

Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.

FR :

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Itfa' dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S57

ES :

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

CS :

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

DA :

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

DE :

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ET :

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

EL :

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

EN :

Use appropriate container to avoid environmental contamination.

FR :

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

IT :

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

LV :

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

LT :

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

HU :

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

MT :

Uża kontenitur adatt biex tevita t-tinġis ta' l-ambjent.

NL :

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

PL :

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

PT :

Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SK :

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

SL :

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

FI :

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

SV :

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S59

ES :

Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

CS :

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

DA :

Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandøren.

DE :

Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

ET :

Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.

EL :

Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση.

EN :

Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

FR :

Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.

IT :

Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

LV :

Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju.

LT :

Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.

HU :

A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

MT :

Irreferi għall-manifattur/fornitur għal informazzjoni fuq rekuperu/riċiklaġġ.

NL :

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

PL :

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

PT :

Solicitar ao produtor/fornecedor informações relativas à sua recuperação/reciclagem.

SK :

Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie.

SL :

Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.

FI :

Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.

SV :

Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.

S60

ES :

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

DA :

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

DE :

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

EN :

This material and its container must be disposed of as hazardous waste.

FR :

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

IT :

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

LV :

Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.

LT :

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

HU :

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew ma' skart perikoluż.

NL :

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

PL :

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

PT :

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.

SK :

Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

SL :

Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.

SV :

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

S61

ES :

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

CS :

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

DA :

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

DE :

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

ET :

Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

EL :

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

EN :

Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.

FR :

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

IT :

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.

LT :

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

HU :

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

MT :

Titfax fl-ambjent. Irreferi għall-istruzzjonijiet speċjali/informazzjoni fuq sigurtà.

NL :

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

PL :

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

PT :

Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.

SK :

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

SL :

Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

FI :

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

SV :

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

S62

ES :

En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.

EN :

If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.

MT :

Jekk jinbela', tippruvax tikkaġuna l-vomitu; mur għand tabib u uri dan il-kontenitur jew it- tikketta.

NL :

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S63

ES :

En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo.

CS :

V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

DA :

Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

DE :

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

ET :

Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul: viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali.

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπονής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.

EN :

In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest.

FR :

En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.

IT :

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'i infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

LV :

Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt.

LT :

Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti.

HU :

Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat.

MT :

F'każ ta' inċident ikkaġunat mix-xamm: ħu l-pazjent fl-arja friska u qiegħdu jistrieħ.

NL :

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

PL :

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

PT :

Em caso de inalação acidental, remover a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso.

SK :

Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud.

SL :

V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.

FI :

Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.

SV :

Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.

S64

ES :

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

CS :

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

DA :

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

DE :

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

ET :

Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel).

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

EN :

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious).

FR :

En cas d' ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

IT :

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

LV :

Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas).

LT :

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę).

HU :

Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

MT :

Jekk jinbela', laħlaħ il-ħalq bl-ilma (iżda biss jekk il-persuna tkun f'sensiha).

NL :

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

PL :

W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

PT :

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).

SK :

Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí).

SL :

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

FI :

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

SV :

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Combinación de frases-S

Kombinace S-vět

Kombination af S-sætninger

Kombination der S-Sätze

S ühendohutuslaused

Συνδυασμός των S-φράσεων

Combination of S-phrases

Combinaison des phrases S

Combinazioni delle frasi S

S frāžu kombinācija

S frazių derinys

Összetett S mondatok

Taħlita ta' frażijiet S

Combinatie van S-zinnen

Łączone zwroty S

Combinação das frases S

Kombinácie S-viet

Sestavljeni stavki "S"

Yhdistetyt S-lausekkeet

Sammansatta S-fraser

S1/2

ES :

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

DE :

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

EN :

Keep locked up and out of the reach of children.

FR :

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

IT :

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

LV :

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

LT :

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

HU :

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

MT :

Żomm maqful u fejn ma jilħqux it-tfal.

NL :

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

PT :

Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S3/7

ES :

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

DA :

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.

EL :

Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep container tightly closed in a cool place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje.

HU :

Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb f'post frisk.

NL :

Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

PT :

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

FI :

Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.

S3/9/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od … (materiału wskazanego przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/14/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas eraldi (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

S3/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, von … entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas, eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu ikunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä viileässä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras svalt och åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S7/8

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container tightly closed and dry.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u xott.

NL :

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

PT :

Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

S7/9

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'post ivventilat tajjeb.

NL :

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

S7/47

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna temperatuuril mitte üle …°C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (να καθοριστεί από τον παραγωγό).

EN :

Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva … °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'temperatura li ma taqbiżx …°C (tkun speċifikata mill-manifattur).

NL :

Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej …°C (określi producent).

PT :

Manter o recipiente bem fechado e conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S20/21

ES :

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

CS :

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

ET :

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

EL :

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

EN :

When using do not eat, drink or smoke.

FR :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

LV :

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

HU :

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

MT :

Meta tużah tikolx, tixrobx u tpejjipx.

NL :

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

SL :

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

FI :

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

S24/25

ES :

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží a očima.

DA :

Undgå kontakt med huden og øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

EL :

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with skin and eyes.

FR :

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

LT :

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

HU :

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

PT :

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

SL :

Preprečiti stik s kožo in očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

SV :

Undvik kontakt med huden och ögonen.

S27/28

ES :

Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu un skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Jekk imiss il-ġilda, inża' mill-ewwel l-ilbies imniġġes kollu, u aħsel immedjatament b'ħafna … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością … (rodzaj cieczy określi producent).

PT :

Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com … (produto adequado a indicar pelo produtor).

SK :

Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte … (vhodný prípravok uvedie výrobca).

SL :

Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29/35

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.

EN :

Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu b'mod li ma jagħmilx ħsara.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

S29/56

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto, eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo - snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S36/37

ES :

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

EN :

Wear suitable protective clothing and gloves.

FR :

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u ingwanti.

NL :

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S36/37/39

ES :

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt, ingwanti u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S36/39

ES :

Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos /face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S37/39

ES :

Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable gloves and eye/face protection.

FR :

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adattati u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne I okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S47/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må kun opbevares I originalemballagen ved en temperatur på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über … °C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δέν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Legfeljebb … °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem a temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren)."

2. FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

A. SOCIAL TRYGGHET

1. 31971 R 1408: Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2), ändrad och senast uppdaterad genom

- 31997 R 0118: Rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2.12.1996 (EGT L 28, 30.1.1997, s. 1), och senare ändrad genom

- 31997 R 1290: Rådets förordning (EG) nr 1290/97 av den 27.6.1997 (EGT L 176, 4.7.1997, s. 1),

- 31998 R 1223: Rådets förordning (EG) nr 1223/98 av den 4.6.1998 (EGT L 168, 13.6.1998, s. 1),

- 31998 R 1606: Rådets förordning (EG) nr 1606/98 av den 29.6.1998 (EGT L 209, 25.7.1998, s. 1),

- 31999 R 0307: Rådets förordning (EG) nr 307/1999 av den 8.2.1999 (EGT L 38, 12.2.1999, s. 1),

- 31999 R 1399: Rådets förordning (EG) nr 1399/1999 av den 29.4.1999 (EGT L 164, 30.6.1999, s. 1),

- 32001 R 1386: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1386/2001 av den 5.6.2001 (EGT L 187, 10.7.2001, s. 1).

a) I artikel 82.1 skall "90" ersättas med "150".

b) Bilaga I del I "Anställda eller egenföretagare (artikel 1 a ii och iii i förordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Ej tillämplig."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter den sista punkten i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Ej tillämplig."

iv) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

Ej tillämplig.

L. LETTLAND

Ej tillämplig.

M. LITAUEN

Ej tillämplig."

v) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Ej tillämplig.

P. MALTA

Varje person som är egenföretagare eller oberoende yrkesutövare i den mening som avses i lagen om social trygghet (kap. 318) från 1987 skall anses vara egenföretagare i den mening som avses i artikel 1 a ii i förordningen."

vi) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Ej tillämplig."

vii) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Ej tillämplig.

V. SLOVAKIEN

Ej tillämplig."

c) Bilaga I del II "Familjemedlemmar (artikel 1 f andra meningen i förordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Vid fastställande av rätten till vårdförmåner enligt bestämmelserna i avdelning III kapitel 1 i förordningen avses med "familjemedlem" make/maka och/eller minderåriga barn enligt definitionen i lag nr 117/1995 Sb. om statligt socialstöd."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Ej tillämplig."

iv) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

Ej tillämplig.

L. LETTLAND

Vid fastställande av rätten till vårdförmåner enligt bestämmelserna i avdelning III kapitel 1 i förordningen avses med "familjemedlem" make/maka eller barn under 18 år.

M. LITAUEN

Vid fastställande av rätten till vårdförmåner enligt bestämmelserna i avdelning III kapitel 1 i förordningen avses med "familjemedlem" make/maka eller barn under 18 år."

v) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Ej tillämplig.

P. MALTA

Ej tillämplig."

vi) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Ej tillämplig."

vii) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Ej tillämplig.

V. SLOVAKIEN

Vid fastställande av rätten till vårdförmåner enligt bestämmelserna i avdelning III kapitel 1 i förordningen avses med "familjemedlem" make/maka och/eller minderåriga barn enligt definitionen i lagen om barnbidrag och extra barnbidrag."

d) Bilaga II del I "Särskilda system för egenföretagare som inte omfattas av förordningen i enlighet med artikel 1 j fjärde stycket" skall ändras på följande sätt:

i) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Ej tillämplig."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Ej tillämplig."

iv) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

1. Pensionssystem för privatpraktiserande läkare, inrättat enligt föreskrifterna för läkare (pensioner och bidrag) från 1999 (P.I. 295/99) vilka utfärdats enligt läkarlagen (sammanslutningar, disciplinåtgärder och pensionskassa) från 1967 (lag 16/67), med senare ändringar.

2. Pensionssystem för advokater, inrättat enligt föreskrifterna för advokater (pensioner och bidrag) från 1966 (P.I. 642/66), med senare ändringar, vilka utfärdats enligt kapitel 2 i advokatlagen, med senare ändringar.

L. LETTLAND

Ej tillämplig.

M. LITAUEN

Ej tillämplig."

v) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Ej tillämplig.

P. MALTA

Ej tillämplig."

vi) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Ej tillämplig."

vii) Efter orden "Ej tillämplig" i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Ej tillämplig.

V. SLOVAKIEN

Ej tillämplig."

e) Bilaga II del II "Särskilda förmåner vid barns födelse eller vid adoption som enligt artikel 1 u i inte omfattas av förordningen" skall ändras på följande sätt:

i) Efter den sista punkten i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Bidrag vid barns födelse."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Bidrag vid barns födelse."

iv) Efter ordet "Inga" i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

Inga.

L. LETTLAND

Bidrag vid barns födelse.

M. LITAUEN

Bidrag vid barns födelse."

v) Efter den sista punkten i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Moderskapsbidrag.

P. MALTA

Inga."

vi) Efter ordet "Inga" i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Engångssocialhjälp vid barns födelse (socialhjälpslagen av den 29 november 1990)."

vii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Bidrag vid barns födelse.

V. SLOVAKIEN

Bidrag vid barns födelse."

f) Bilaga II del III "Särskilda icke avgiftsfinansierade förmåner enligt artikel 4.2b som inte faller inom förordningens tillämpningsområde" skall ändras på följande sätt:

i) Efter ordet "Inga" i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Inga."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter den sista punkten i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Inga."

iv) Efter ordet "Inga" i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

Inga.

L. LETTLAND

Inga.

M. LITAUEN

Inga."

v) Efter ordet "Inga" i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Inga.

P. MALTA

Inga."

vi) Efter avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Inga."

vii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Inga.

V. SLOVAKIEN

Inga."

g) Bilaga IIa "Särskilda icke avgiftsfinansierade förmåner (artikel 10a i förordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter den sista punkten i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Socialbidrag (lag nr 117/1995 Sb. om statligt socialstöd)."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

a) Bidrag till vuxna med funktionshinder (lagen om sociala förmåner för personer med funktionshinder av den 27 januari 1999).

b) Statligt arbetslöshetsbidrag (lagen om socialt skydd för arbetslösa av den 1 oktober 2000)."

iv) Efter den sista punkten i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

a) Social pension (socialpensionslag från 1995 (lag 25(I)/95), med senare ändringar).

b) Bidrag till svårt rörelsehindrade personer (ministerrådets beslut nr 38.210 av den 16 oktober 1992, 41.370 av den 1 augusti 1994, 46.183 av den 11 juni 1997 och 53.675 av den 16 maj 2001).

c) Särskilt bidrag till blinda personer (lagen om särskilda bidrag från 1996 (lag 77(I)/96), med senare ändringar).

L. LETTLAND

a) Statliga sociala trygghetsförmåner (socialhjälpslagen av den 26 oktober 1995).

b) Bidrag till transportkostnader för rörelsehindrade personer (socialhjälpslagen av den 26 oktober 1995).

M. LITAUEN

a) Social pension (socialpensionslagen från 1994).

b) Särskild transportersättning till rörelsehindrade personer (lagen från 2000 om transportersättningar, artikel 7)."

v) Efter den sista punkten i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

a) Invaliditetslivränta (ministerrådets decret nr 83/1987 (XII 27) om invaliditetslivränta).

b) Icke avgiftsfinansierade förmåner vid ålderdom (lag III från 1993 om socialförvaltning och sociala förmåner).

c) Transportbidrag (regeringsdekret nr 164/1995 (XII 27) om transportbidrag till personer med allvarliga fysiska funktionshinder).

P. MALTA

a) Extra bidrag (avsnitt 73 i lagen om social trygghet (kap. 318) från 1987).

b) Ålderspension (lagen om social trygghet (kap. 318) från 1987)."

vi) Efter den sista punkten i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Social pension (socialhjälpslagen av den 29 november 1990)."

vii) Efter den sista punkten i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

a) Statlig pension (lagen om pensions- och invaliditetsförsäkring av den 23 december 1999).

b) Inkomststöd för pensionärer (lagen om pensions- och invaliditetsförsäkring av den 23 december 1999).

c) Underhållsbidrag (lagen om pensions- och invaliditetsförsäkring av den 23 december 1999).

V. SLOVAKIEN

Justering av pensioner som enda inkomstkälla (lag nr 100/1988 Zb.)."

h) Bilaga III del A "Bestämmelser i de konventioner om social trygghet som fortsätter vara tillämpliga trots vad som sägs i artikel 6 i denna förordning (artikel 7.2 c i förordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Före avsnitt "1. BELGIEN - DANMARK" skall följande införas:

"1. BELGIEN - TJECKIEN

Ingen konvention."

ii) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - DANMARK" skall ändras från "1" till "2" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"3. BELGIEN - TYSKLAND"

.

iii) Efter den sista punkten i avsnitt "3. BELGIEN - TYSKLAND" skall följande införas:

"4. BELGIEN - ESTLAND

Ingen konvention."

iv) Avsnitten 3-7 skall numreras om på följande sätt:

"5. BELGIEN - GREKLAND"

"6. BELGIEN - SPANIEN"

"7. BELGIEN - FRANKRIKE"

"8. BELGIEN - IRLAND"

"9. BELGIEN - ITALIEN"

.

v) Efter avsnitt "9. BELGIEN - ITALIEN" skall följande införas:

"10. BELGIEN - CYPERN

Ingen konvention.

11. BELGIEN - LETTLAND

Ingen konvention.

12. BELGIUM - LITAUEN

Ingen konvention."

vi) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - LUXEMBURG" skall ändras från "8" till "13" och följande skall införas:

"14. BELGIEN - UNGERN

Ingen konvention.

15. BELGIEN - MALTA

Ingen konvention."

vii) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "9" till "16" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"17. BELGIEN - ÖSTERRIKE"

viii) Efter den sista punkten i avsnitt "17. BELGIEN - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"18. BELGIEN - POLEN

Inga."

ix) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - PORTUGAL" skall ändras från "11" till "19" och följande skall införas:

"20. BELGIEN - SLOVENIEN

Inga.

21. BELGIEN - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

x) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - FINLAND" skall ändras från "12" till "22" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"23. BELGIEN - SVERIGE"

"24. BELGIEN - FÖRENADE KUNGARIKET"

xi) Efter ordet "Inga" i avsnitt "24. BELGIEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"25. TJECKIEN - DANMARK

Ingen konvention.

26. TJECKIEN - TYSKLAND

Ingen konvention.

27. TJECKIEN - ESTLAND

Ingen konvention.

28. TJECKIEN - GREKLAND

Inga.

29. TJECKIEN - SPANIEN

Inga.

30. TJECKIEN - FRANKRIKE

Inga.

31. TJECKIEN - IRLAND

Ingen konvention.

32. TJECKIEN - ITALIEN

Ingen konvention.

33. TJECKIEN - CYPERN

Inga.

34. TJECKIEN - LETTLAND

Ingen konvention.

35. TJECKIEN - LITAUEN

Inga.

36. TJECKIEN - LUXEMBURG

Inga.

37. TJECKIEN - UNGERN

Inga.

38. TJECKIEN - MALTA

Ingen konvention.

39. TJECKIEN - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

40. TJECKIEN - ÖSTERRIKE

Artikel 32.3 i konventionen om social trygghet av den 20 juli 1999.

41. TJECKIEN - POLEN

Inga.

42. TJECKIEN - PORTUGAL

Ingen konvention.

43. TJECKIEN - SLOVENIEN

Inga.

44. TJECKIEN - SLOVAKIEN

Artikel 20 i konventionen om social trygghet av den 29 oktober 1992.

45. TJECKIEN - FINLAND

Ingen konvention.

46. TJECKIEN - SVERIGE

Ingen konvention.

47. TJECKIEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

xii) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - TYSKLAND" skall ändras från "15" till "48" och följande skall införas:

"49. DANMARK - ESTLAND

Ingen konvention."

xiii) Avsnitten 16-20 skall numreras om på följande sätt:

"50. DANMARK - GREKLAND"

"51. DANMARK - SPANIEN"

"52. DANMARK - FRANKRIKE"

"53. DANMARK - IRLAND"

"54. DANMARK - ITALIEN"

.

xiv) Efter orden "Ingen konvention" i avsnitt "54. DANMARK - ITALIEN" skall följande införas:

"55. DANMARK - CYPERN

Ingen konvention.

56. DANMARK - LETTLAND

Ingen konvention.

57. DANMARK - LITAUEN

Ingen konvention."

xv) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - LUXEMBURG" skall ändras från "21" till "58" och följande skall införas:

"59. DANMARK - UNGERN

Ingen konvention.

60. DANMARK - MALTA

Ingen konvention."

xvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "22" till "61" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"62. DANMARK - ÖSTERRIKE"

.

xvii) Efter den sista punkten i avsnitt "62. DANMARK - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"63. DANMARK - POLEN

Ingen konvention."

xviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - PORTUGAL" skall ändras från "24" till "64" och följande skall införas:

"65. DANMARK - SLOVENIEN

Inga.

66. DANMARK - SLOVAKIEN

Inga konvention."

xix) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - FINLAND" skall ändras från "25" till "67" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"68. DANMARK - SVERIGE"

"69. DANMARK - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

xx) Efter ordet "Inga" i avsnitt "69. DANMARK - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"70. TYSKLAND - ESTLAND

Ingen konvention."

xxi) Avsnitten 28-32 skall numreras om på följande sätt:

"71. TYSKLAND - GREKLAND"

"72. TYSKLAND - SPANIEN"

"73. TYSKLAND - FRANKRIKE"

"74. TYSKLAND - IRLAND"

"75. TYSKLAND - ITALIEN"

.

xxii) Efter den sista punkten i avsnitt "75. TYSKLAND - ITALIEN" skall följande införas:

"76. TYSKLAND - CYPERN

Ingen konvention.

77. TYSKLAND - LETTLAND

Ingen konvention.

78. TYSKLAND - LITAUEN

Ingen konvention."

xxiii) Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND - LUXEMBURG" skall ändras från "33" till "79" och följande skall införas:

"80. TYSKLAND - UNGERN

a) Artikel 27.3 och artikel 40.1 b i konventionen om social trygghet av den 2 maj 1998.

b) Punkt 16 i slutprotokollet till konventionen.

81. TYSKLAND - MALTA

Ingen konvention."

xxiv) Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "34" till "82" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"83. TYSKLAND - ÖSTERRIK"

.

xxv) Efter den sista punkten i avsnitt "83. TYSKLAND - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"84. TYSKLAND - POLEN

a) Konventionen av den 9 oktober 1975 om bestämmelser avseende ålderdom och arbetsskador, enligt de villkor och den räckvidd som fastställs i artikel 27.2-27.4 i konventionen om social trygghet av den 8 december 1990.

b) Artiklarna 11.3, 19.4, 27.5 och 28.2 i konventionen om social trygghet av den 8 december 1990."

xxvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND - PORTUGAL" skall ändras från "36" till "85" och följande skall införas:

"86. TYSKLAND - SLOVENIEN

a) Artikel 42 i konventionen om social trygghet av den 24 september 1997.

b) Punkt 15 i slutprotokollet till konventionen.

87. TYSKLAND - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

xxvii) Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND - FINLAND" skall ändras från "37" till "88" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"89. TYSKLAND - SVERIGE"

"90. TYSKLAND - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

xxviii) Efter den sista punkten i avsnitt "90. TYSKLAND - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"91. ESTLAND - GREKLAND

Ingen konvention.

92. ESTLAND - SPANIEN

Ingen konvention.

93. ESTLAND - FRANKRIKE

Ingen konvention.

94. ESTLAND - IRLAND

Ingen konvention.

95. ESTLAND - ITALIEN

Ingen konvention.

96. ESTLAND - CYPERN

Ingen konvention.

97. ESTLAND - LETTLAND

Inga.

98. ESTLAND - LITAUEN

Inga.

99. ESTLAND - LUXEMBURG

Ingen konvention.

100. ESTLAND - UNGERN

Ingen konvention.

101. ESTLAND - MALTA

Ingen konvention.

102. ESTLAND - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

103. ESTLAND - ÖSTERRIKE

Ingen konvention.

104. ESTLAND - POLEN

Ingen konvention.

105. ESTLAND - PORTUGAL

Ingen konvention.

106. ESTLAND - SLOVENIEN

Ingen konvention.

107. ESTLAND - SLOVAKIEN

Ingen konvention.

108. ESTLAND - FINLAND

Inga.

109. ESTLAND - SVERIGE

Inga.

110. ESTLAND - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen konvention."

xxix) Avsnitten 41, 51, 61 och 62 skall numreras om på följande sätt:

"111. GREKLAND - SPANIEN"

"112. GREKLAND - FRANKRIKE"

"113. GREKLAND - IRLAND"

"114. GREKLAND - ITALIEN"

.

xxx) Efter orden "Ingen konvention" i avsnitt "114. GREKLAND - ITALIEN" skall följande införas:

"115. GREKLAND - CYPERN

Inga.

116. GREKLAND - LETTLAND

Ingen konvention.

117. GREKLAND - LITAUEN

Ingen konvention."

xxxi) Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND - LUXEMBURG" skall ändras från "63" till "118" och följande skall införas:

"119. GREKLAND - UNGERN

Ingen konvention.

120. GREKLAND - MALTA

Ingen konvention."

xxxii) Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "64" till "121" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"122. GREKLAND - ÖSTERRIKE"

.

xxxiii) Efter den sista punkten i avsnitt "122. GREKLAND - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"123. GREKLAND - POLEN

Inga."

xxxiv) Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND - PORTUGAL" skall ändras från "66" till "124" och följande skall införas:

"125. GREKLAND - SLOVENIEN

Ingen konvention.

126. GREKLAND - SLOVAKIEN

Inga."

xxxv) Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND - FINLAND" skall ändras från "67" till "127" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"128. GREKLAND - SVERIGE"

"129. GREKLAND - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

xxxvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - FRANKRIKE" skall ändras från "40" till "130" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"131. SPANIEN - IRLAND"

"132. SPANIEN - ITALIEN"

.

xxxvii) Efter avsnitt "132. SPANIEN - ITALIEN" skall följande införas:

"133. SPANIEN - CYPERN

Ingen konvention.

134. SPANIEN - LETTLAND

Ingen konvention.

135. SPANIEN - LITAUEN

Ingen konvention."

xxxviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - LUXEMBURG" skall ändras från "44" till "136" och följande skall införas:

"137. SPANIEN - UNGERN

Ingen konvention.

138. SPANIEN - MALTA

Ingen konvention."

xxxix) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "45" till "139" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"140. SPANIEN - ÖSTERRIKE"

.

xl) Efter den sista punkten i avsnitt "140. SPANIEN - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"141. SPANIEN - POLEN

Inga."

xli) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - PORTUGAL" skall ändras från "47" till "142" och följande skall införas:

"143. SPANIEN - SLOVENIEN

Ingen konvention.

144. SPANIEN - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

xlii) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - FINLAND" skall ändras från "48" till "145" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"146. SPANIEN - SVERIGE"

"147. SPANIEN - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

xliii) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - IRLAND" skall ändras från "52" till "148" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"149. FRANKRIKE - ITALIEN"

.

xliv) Efter den sista punkten i avsnitt "149. FRANKRIKE - ITALIEN" skall följande införas:

"150. FRANKRIKE - CYPERN

Ingen konvention.

151. FRANKRIKE - LETTLAND

Ingen konvention.

152. FRANKRIKE - LITAUEN

Ingen konvention."

xlv) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - LUXEMBURG" skall ändras från "54" till "153" och följande skall införas:

"154. FRANKRIKE - UNGERN

Ingen konvention.

155. FRANKRIKE - MALTA

Ingen konvention."

xlvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "55" till "156" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"157. FRANKRIKE - ÖSTERRIKE"

.

xlvii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "157. FRANKRIKE - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"158. FRANKRIKE - POLEN

Inga."

xlviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - PORTUGAL" skall ändras från "57" till "159" och följande skall införas:

"160. FRANKRIKE - SLOVENIEN

Inga.

161. FRANKRIKE - SLOVAKIEN

Inga."

xlix) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - FINLAND" skall ändras från "58" till "162" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"163. FRANKRIKE - SVERIGE"

"164. FRANKRIKE - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

l) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - ITALIEN" skall ändras från "70" till "165" och följande skall införas:

"166. IRLAND - CYPERN

Ingen konvention.

167. IRLAND - LETTLAND

Ingen konvention.

168. IRLAND - LITAUEN

Ingen konvention."

li) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - LUXEMBURG" skall ändras från "71" till "169" och följande skall införas:

"170. IRLAND - UNGERN

Ingen konvention.

171. IRLAND - MALTA

Ingen konvention."

lii) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "72" till "172" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"173. IRLAND - ÖSTERRIKE"

.

liii) Efter avsnitt "173. IRLAND - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"174. IRLAND - POLEN

Ingen konvention."

liv) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - PORTUGAL" skall ändras från "74" till "175" och följande skall införas:

"176. IRLAND - SLOVENIEN

Ingen konvention.

177. IRLAND - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

lv) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - FINLAND" skall ändras från "75" till "178" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"179. IRLAND - SVERIGE"

"180. IRLAND - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lvi) Efter avsnitt "180. IRLAND - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"181. ITALIEN - CYPERN

Ingen konvention.

182. ITALIEN - LETTLAND

Ingen konvention.

183. ITALIEN - LITAUEN

Ingen konvention."

lvii) Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN - LUXEMBURG" skall ändras från "78" till "184" och följande skall införas:

"185. ITALIEN - UNGERN

Ingen konvention.

186. ITALIEN - MALTA

Ingen konvention."

lviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "79" till "187" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"188. ITALIEN - ÖSTERRIKE"

.

lix) Efter avsnitt "188. ITALIEN - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"189. ITALIEN - POLEN

Ingen konvention."

lx) Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN - PORTUGAL" skall ändras från "81" till "190" och följande skall införas:

"191. ITALIEN - SLOVENIEN

a) Avtalet om reglering av ömsesidiga åtaganden avseende socialförsäkring med hänvisning till punkt 7 i bilaga XIV till fredsfördraget (som ingicks genom notväxling den 5 februari 1959).

b) Artikel 45.3 i konventionen om social trygghet av den 7 juli 1997 angående f.d. zon B i fristaten Trieste.

192. ITALIEN - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

lxi) Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN - FINLAND" skall ändras från "82" till "193" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"194. ITALIEN - SVERIGE"

"195. ITALIEN - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "195. ITALIEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"196. CYPERN - LETTLAND

Ingen konvention.

197. CYPERN - LITAUEN

Ingen konvention.

198. CYPERN - LUXEMBURG

Ingen konvention.

199. CYPERN - UNGERN

Ingen konvention.

200. CYPERN - MALTA

Ingen konvention.

201. CYPERN - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

202. CYPERN - ÖSTERRIKE

Inga.

203. CYPERN - POLEN

Ingen konvention.

204. CYPERN - PORTUGAL

Ingen konvention.

205. CYPERN - SLOVENIEN

Ingen konvention.

206. CYPERN - SLOVAKIEN

Inga.

207. CYPERN - FINLAND

Ingen konvention.

208. CYPERN - SVERIGE

Ingen konvention.

209. CYPERN - FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

lxiii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "209. CYPERN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"210. LETTLAND - LITAUEN

Inga.

211. LETTLAND - LUXEMBURG

Ingen konvention.

212. LETTLAND - UNGERN

Ingen konvention.

213. LETTLAND - MALTA

Ingen konvention.

214. LETTLAND - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

215. LETTLAND - ÖSTERRIKE

Ingen konvention.

216. LETTLAND - POLEN

Ingen konvention.

217. LETTLAND - PORTUGAL

Ingen konvention.

218. LETTLAND - SLOVENIEN

Ingen konvention.

219. LETTLAND - SLOVAKIEN

Ingen konvention.

220. LETTLAND - FINLAND

Inga.

221. LETTLAND - SVERIGE

Inga.

222. LETTLAND - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen konvention."

lxiv) Efter orden "Ingen konvention" i avsnitt "222. LETTLAND - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"223. LITAUEN - LUXEMBURG

Ingen konvention.

224. LITAUEN - UNGERN

Ingen konvention.

225. LITAUEN - MALTA

Ingen konvention.

226. LITAUEN - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

227. LITAUEN - ÖSTERRIKE

Ingen konvention.

228. LITAUEN - POLEN

Ingen konvention.

229. LITAUEN - PORTUGAL

Ingen konvention.

230. LITAUEN - SLOVENIEN

Ingen konvention.

231. LITAUEN - SLOVAKIEN

Ingen konvention.

232. LITAUEN - FINLAND

Inga.

233. LITAUEN - SVERIGE

Inga.

234. LITAUEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen konvention."

lxv) Efter orden "Ingen konvention" i avsnitt "234. LITAUEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"235. LUXEMBURG - UNGERN

Ingen konvention.

236. LUXEMBURG - MALTA

Ingen konvention."

lxvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "85" till "237" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"238. LUXEMBURG - ÖSTERRIKE"

.

lxvii) Efter den sista punkten i avsnitt "238. LUXEMBURG - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"239. LUXEMBURG - POLEN

Inga."

lxviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG - PORTUGAL" skall ändras från "87" till "240" och följande skall införas:

"241. LUXEMBURG - SLOVENIEN

Inga.

242. LUXEMBURG - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

lxix) Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG - FINLAND" skall ändras från "88" till "243" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"244. LUXEMBURG - SVERIGE"

"245. LUXEMBURG - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxx) Efter ordet "Inga" i avsnitt "245. LUXEMBURG - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"246. UNGERN - MALTA

Ingen konvention.

247. UNGERN - NEDERLÄNDERNA

Inga.

248. UNGERN - ÖSTERRIKE

Artiklarna 23.2 och 36.3 i konventionen om social trygghet av den 31 mars 1999.

249. UNGERN - POLEN

Inga.

250. UNGERN - PORTUGAL

Ingen konvention.

251. UNGERN - SLOVENIEN

Artikel 31 i konventionen om social trygghet av den 7 oktober 1957.

252. UNGERN - SLOVAKIEN

Inga.

253. UNGERN - FINLAND

Inga.

254. UNGERN - SVERIGE

Inga.

255. UNGERN - FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

lxxi) Efter ordet "Inga" i avsnitt "255. UNGERN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"256. MALTA - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

257. MALTA - ÖSTERRIKE

Ingen konvention.

258. MALTA - POLEN

Ingen konvention.

259. MALTA - PORTUGAL

Ingen konvention.

260. MALTA - SLOVENIEN

Ingen konvention.

261. MALTA - SLOVAKIEN

Ingen konvention.

262. MALTA - FINLAND

Ingen konvention.

263. MALTA - SVERIGE

Ingen konvention.

264. MALTA - FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

lxxii) Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA - ÖSTERRIKE" skall ändras från "91" till "265" och följande skall införas:

"266. NEDERLÄNDERNA - POLEN

Ingen konvention."

lxxiii) Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA - PORTUGAL" skall ändras från "92" till "267" och följande skall införas:

"268. NEDERLÄNDERNA - SLOVENIEN

Inga.

269. NEDERLÄNDERNA - SLOVAKIEN

Inga."

lxxiv) Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA - FINLAND" skall ändras från "93" till "270" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"271. NEDERLÄNDERNA - SVERIGE"

"272. NEDERLÄNDERNA - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxxv) Efter ordet "Inga" i avsnitt "272. NEDERLÄNDERNA - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"273. ÖSTERRIKE - POLEN

Artikel 33.3 i konventionen om social trygghet av den 7 september 1998."

lxxvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "ÖSTERRIKE - PORTUGAL" skall ändras från "96" till "274" och följande skall införas:

"275. ÖSTERRIKE - SLOVENIEN

Artikel 37 i konventionen om social trygghet av den 10 mars 1997.

276. ÖSTERRIKE - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

lxxvii) Nummerbeteckningen för avsnittet "ÖSTERRIKE - FINLAND" skall ändras från "97" till "277" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"278. ÖSTERRIKE - SVERIGE"

"279. ÖSTERRIKE - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxxviii) Efter den sista punkten i avsnitt "279. ÖSTERRIKE - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"280. POLEN - PORTUGAL

Ingen konvention.

281. POLEN - SLOVENIEN

Inga.

282. POLEN - SLOVAKIEN

Inga.

283. POLEN - FINLAND

Ingen konvention.

284. POLEN - SVERIGE

Inga.

285. POLEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

lxxix) Efter ordet "Inga" i avsnitt "285. POLEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"286. PORTUGAL - SLOVENIEN

Ingen konvention.

287. PORTUGAL - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

lxxx) Nummerbeteckningen för avsnittet "PORTUGAL - FINLAND" skall ändras från "100" till "288" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"289. PORTUGAL - SVERIGE"

"290. PORTUGAL - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxxxi) Efter den sista punkten i avsnitt "290. PORTUGAL - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"291. SLOVENIEN - SLOVAKIEN

Inga.

292. SLOVENIEN - FINLAND

Ingen konvention.

293. SLOVENIEN - SVERIGE

Inga.

294. SLOVENIEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

lxxxii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "294. SLOVENIEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"295. SLOVAKIEN - FINLAND

Ingen konvention.

296. SLOVAKIEN - SVERIGE

Ingen konvention.

297. SLOVAKIEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

lxxxiii) Nummerbeteckningen för avsnittet "FINLAND - SVERIGE" skall ändras från "103" till "298" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"299. FINLAND - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxxxiv) Nummerbeteckningen för avsnittet "SVERIGE - FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "105" till "300".

i) Bilaga III del B "Bestämmelser i de konventioner som inte är tillämpliga på alla personer som omfattas av förordningen (artikel 3.3 i förordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Före avsnitt "1. BELGIEN - DANMARK" skall följande införas:

"1. BELGIEN - TJECKIEN

Ingen konvention."

ii) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - DANMARK" skall ändras från "1" till "2" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"3. …"

.

iii) Efter avsnitt "3. …" skall följande införas:

"4. BELGIEN - ESTLAND

Ingen konvention."

iv) Avsnitten 3-7 skall numreras om på följande sätt:

"5. BELGIEN - GREKLAND"

"6. BELGIEN - SPANIEN"

"7. BELGIEN - FRANKRIKE"

"8. BELGIEN - IRLAND"

"9. BELGIEN - ITALIEN"

.

v) Efter avsnitt "9. BELGIEN - ITALIEN" skall följande införas:

"10. BELGIEN - CYPERN

Ingen konvention.

11. BELGIEN - LETTLAND

Ingen konvention.

12. BELGIEN - LITAUEN

Ingen konvention."

vi) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - LUXEMBURG" skall ändras från "8" till "13" och följande skall införas:

"14. BELGIEN - UNGERN

Ingen konvention.

15. BELGIEN - MALTA

Ingen konvention."

vii) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "9" till "16" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"17. BELGIEN - ÖSTERRIKE"

.

viii) Efter den sista punkten i avsnitt "17. BELGIEN - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"18. BELGIEN - POLEN

Inga."

ix) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - PORTUGAL" skall ändras från "11" till "19" och följande skall införas:

"20. BELGIEN - SLOVENIEN

Inga.

21. BELGIEN - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

x) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - FINLAND" skall ändras från "12" till "22" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"23. BELGIEN - SVERIGE"

"24. BELGIEN - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

xi) Efter ordet "Inga" i avsnitt "24. BELGIEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"25. TJECKIEN - DANMARK

Ingen konvention.

26. TJECKIEN - TYSKLAND

Ingen konvention.

27. TJECKIEN - ESTLAND

Ingen konvention.

28. TJECKIEN - GREKLAND

Inga.

29. TJECKIEN - SPANIEN

Inga.

30. TJECKIEN - FRANKRIKE

Inga.

31. TJECKIEN - IRLAND

Ingen konvention.

32. TJECKIEN - ITALIEN

Ingen konvention.

33. TJECKIEN - CYPERN

Inga.

34. TJECKIEN - LETTLAND

Ingen konvention.

35. TJECKIEN - LITAUEN

Inga.

36. TJECKIEN - LUXEMBURG

Inga.

37. TJECKIEN - UNGERN

Inga.

38. TJECKIEN - MALTA

Ingen konvention.

39. TJECKIEN - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

40. TJECKIEN - ÖSTERRIKE

Artikel 32.3 i konventionen om social trygghet av den 20 juli 1999.

41. TJECKIEN - POLEN

Inga.

42. TJECKIEN - PORTUGAL

Ingen konvention.

43. TJECKIEN - SLOVENIEN

Inga.

44. TJECKIEN - SLOVAKIEN

Inga.

45. TJECKIEN - FINLAND

Ingen konvention.

46. TJECKIEN - SVERIGE

Ingen konvention.

47. TJECKIEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

xii) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - TYSKLAND" skall ändras från "15" till "48" och följande skall införas:

"49. DANMARK - ESTLAND

Ingen konvention."

xiii) Avsnitten 16-20 skall numreras om på följande sätt:

"50. DANMARK - GREKLAND"

"51. DANMARK - SPANIEN"

"52. DANMARK - FRANKRIKE"

"53. DANMARK - IRLAND"

"54. DANMARK - ITALIEN"

.

xiv) Efter orden "Ingen konvention" i avsnitt "54. DANMARK - ITALIEN" skall följande införas:

"55. DANMARK - CYPERN

Ingen konvention.

56. DANMARK - LETTLAND

Ingen konvention.

57. DANMARK - LITAUEN

Ingen konvention."

xv) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - LUXEMBURG" skall ändras från "21" till "58" och följande skall införas:

"59. DANMARK - UNGERN

Ingen konvention.

60. DANMARK - MALTA

Ingen konvention."

xvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "22" till "61" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"62. DANMARK - ÖSTERRIKE"

.

xvii) Efter den sista punkten i avsnitt "62. DANMARK - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"63. DANMARK - POLEN

Ingen konvention."

xviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - PORTUGAL" skall ändras från "24" till "64" och följande skall införas:

"65. DANMARK - SLOVENIEN

Inga.

66. DANMARK - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

xix) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - FINLAND" skall ändras från "25" till "67" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"68. DANMARK - SVERIGE"

"69. DANMARK - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

xx) Efter ordet "Inga" i avsnitt "69. DANMARK - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"70. TYSKLAND - ESTLAND

Ingen konvention."

xxi) Avsnitten 28-32 skall numreras om på följande sätt:

"71. TYSKLAND - GREKLAND"

"72. TYSKLAND - SPANIEN"

"73. TYSKLAND - FRANKRIKE"

"74. TYSKLAND - IRLAND"

"75. TYSKLAND - ITALIEN"

.

xxii) Efter den sista punkten i avsnitt "75. TYSKLAND - ITALIEN" skall följande införas:

"76. TYSKLAND - CYPERN

Ingen konvention.

77. TYSKLAND - LETTLAND

Ingen konvention.

78. TYSKLAND - LITAUEN

Ingen konvention."

xxiii) Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND - LUXEMBURG" skall ändras från "33" till "79" och följande skall införas:

"80. TYSKLAND - UNGERN

Punkt 16 i slutprotokollet till konventionen om social trygghet av den 2 maj 1998.

81. TYSKLAND - MALTA

Ingen konvention."

xxiv) Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "34" till "82" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"83. TYSKLAND - ÖSTERRIKE"

.

xxv) Efter den sista punkten i avsnitt "83. TYSKLAND - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"84. TYSKLAND - POLEN

Inga."

xxvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND - PORTUGAL" skall ändras från "36" till "85" och följande skall införas:

"86. TYSKLAND - SLOVENIEN

a) Artikel 42 i konventionen om social trygghet av den 24 september 1997.

b) Punkt 15 i slutprotokollet till konventionen.

87. TYSKLAND - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

xxvii) Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND - FINLAND" skall ändras från "37" till "88" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"89. TYSKLAND - SVERIGE"

"90. TYSKLAND - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

xxviii) Efter den sista punkten i avsnitt "90. TYSKLAND - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"91. ESTLAND - GREKLAND

Ingen konvention.

92. ESTLAND - SPANIEN

Ingen konvention.

93. ESTLAND - FRANKRIKE

Ingen konvention.

94. ESTLAND - IRLAND

Ingen konvention.

95. ESTLAND - ITALIEN

Ingen konvention.

96. ESTLAND - CYPERN

Ingen konvention.

97. ESTLAND - LETTLAND

Inga.

98. ESTLAND - LITAUEN

Inga.

99. ESTLAND - LUXEMBURG

Ingen konvention.

100. ESTLAND - UNGERN

Ingen konvention.

101. ESTLAND - MALTA

Ingen konvention.

102. ESTLAND - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

103. ESTLAND - ÖSTERRIKE

Ingen konvention.

104. ESTLAND - POLEN

Ingen konvention.

105. ESTLAND - PORTUGAL

Ingen konvention.

106. ESTLAND - SLOVENIEN

Ingen konvention.

107. ESTLAND - SLOVAKIEN

Ingen konvention.

108. ESTLAND - FINLAND

Inga.

109. ESTLAND - SVERIGE

Inga.

110. ESTLAND - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen konvention."

xxix) Avsnitten 41, 51, 61 och 62 skall numreras om på följande sätt:

"111. GREKLAND - SPANIEN"

"112. GREKLAND - FRANKRIKE"

"113. GREKLAND - IRLAND"

"114. GREKLAND - ITALIEN"

.

xxx) Efter orden "Ingen konvention" i avsnitt "114. GREKLAND - ITALIEN" skall följande införas:

"115. GREKLAND - CYPERN

Inga.

116. GREKLAND - LETTLAND

Ingen konvention.

117. GREKLAND - LITAUEN

Ingen konvention."

xxxi) Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND - LUXEMBURG" skall ändras från "63" till "118" och följande skall införas:

"119. GREKLAND - UNGERN

Ingen konvention.

120. GREKLAND - MALTA

Ingen konvention."

xxxii) Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "64" till "121" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"122. GREKLAND - ÖSTERRIKE"

.

xxxiii) Efter den sista punkten i avsnitt "122. GREKLAND - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"123. GREKLAND - POLEN

Inga."

xxxiv) Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND - PORTUGAL" skall ändras från "66" till "124" och följande skall införas:

"125. GREKLAND - SLOVENIEN

Ingen konvention.

126. GREKLAND - SLOVAKIEN

Inga."

xxxv) Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND - FINLAND" skall ändras från "67" till "127" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"128. GREKLAND - SVERIGE"

"129. GREKLAND - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

xxxvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - FRANKRIKE" skall ändras från "40" till "130" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"131. SPANIEN - IRLAND"

"132. SPANIEN - ITALIEN"

.

xxxvii) Efter avsnitt "132. SPANIEN - ITALIEN" skall följande införas:

"133. SPANIEN - CYPERN

Ingen konvention.

134. SPANIEN - LETTLAND

Ingen konvention.

135. SPANIEN - LITAUEN

Ingen konvention."

xxxviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - LUXEMBURG" skall ändras från "44" till "136" och följande skall införas:

"137. SPANIEN - UNGERN

Ingen konvention.

138. SPANIEN - MALTA

Ingen konvention."

xxxix) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "45" till "139" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"140. SPANIEN - ÖSTERRIKE"

.

xl) Efter den sista punkten i avsnitt "140. SPANIEN - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"141. SPANIEN - POLEN

Inga."

xli) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - PORTUGAL" skall ändras från "47" till "142" och följande skall införas:

"143. SPANIEN - SLOVENIEN

Ingen konvention.

144. SPANIEN - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

xlii) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - FINLAND" skall ändras från "48" till "145" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"146. SPANIEN - SVERIGE"

"147. SPANIEN - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

xliii) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - IRLAND" skall ändras från "52" till "148" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"149. FRANKRIKE - ITALIEN"

.

xliv) Efter avsnitt "149. FRANKRIKE - ITALIEN" skall följande införas:

"150. FRANKRIKE - CYPERN

Ingen konvention.

151. FRANKRIKE - LETTLAND

Ingen konvention.

152. FRANKRIKE - LITAUEN

Ingen konvention."

xlv) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - LUXEMBURG" skall ändras från "54" till "153" och följande skall införas:

"154. FRANKRIKE - UNGERN

Ingen konvention.

155. FRANKRIKE - MALTA

Ingen konvention."

xlvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "55" till "156" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"157. FRANKRIKE - ÖSTERRIKE"

.

xlvii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "157. FRANKRIKE - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"158. FRANKRIKE - POLEN

Inga."

xlviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - PORTUGAL" skall ändras från "57" till "159" och följande skall införas:

"160. FRANKRIKE - SLOVENIEN

Inga.

161. FRANKRIKE - SLOVAKIEN

Inga."

xlix) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - FINLAND" skall ändras från "58" till "162" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"163. FRANKRIKE - SVERIGE"

"164. FRANKRIKE - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

l) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - ITALIEN" skall ändras från "70" till "165" och följande skall införas:

"166. IRLAND - CYPERN

Ingen konvention.

167. IRLAND - LETTLAND

Ingen konvention.

168. IRLAND - LITAUEN

Ingen konvention."

li) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - LUXEMBURG" skall ändras från "71" till "169" och följande skall införas:

"170. IRLAND - UNGERN

Ingen konvention.

171. IRLAND - MALTA

Ingen konvention."

lii) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "72" till "172" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"173. IRLAND - ÖSTERRIKE"

.

liii) Efter avsnitt "173. IRLAND - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"174. IRLAND - POLEN

Ingen konvention."

liv) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - PORTUGAL" skall ändras från "74" till "175" och följande skall införas:

"176. IRLAND - SLOVENIEN

Ingen konvention.

177. IRLAND - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

lv) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - FINLAND" skall ändras från "75" till "178" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"179. IRLAND - SVERIGE"

"180. IRLAND - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lvi) Efter ordet "Inga" i avsnitt "180. IRLAND - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"181. ITALIEN - CYPERN

Ingen konvention.

182. ITALIEN - LETTLAND

Ingen konvention.

183. ITALIEN - LITAUEN

Ingen konvention."

lvii) Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN - LUXEMBURG" skall ändras från "78" till "184" och följande skall införas:

"185. ITALIEN - UNGERN

Ingen konvention.

186. ITALIEN - MALTA

Ingen konvention."

lviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "79" till "187" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"188. ITALIEN - ÖSTERRIKE"

.

lix) Efter den sista punkten i avsnitt "188. ITALIEN - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"189. ITALIEN - POLEN

Ingen konvention."

lx) Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN - PORTUGAL" skall ändras från "81" till "190" och följande skall införas:

"191. ITALIEN - SLOVENIEN

a) Avtalet om reglering av ömsesidiga åtaganden avseende socialförsäkring med hänvisning till punkt 7 i bilaga XIV till fredsfördraget (som ingicks genom notväxling den 5 februari 1959).

b) Artikel 45.3 i konventionen om social trygghet av den 7 juli 1997 angående f.d. zon B i fristaten Trieste.

192. ITALIEN - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

lxi) Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN - FINLAND" skall ändras från "82" till "193" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"194. ITALIEN - SVERIGE"

"195. ITALIEN - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "195. ITALIEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"196. CYPERN - LETTLAND

Ingen konvention.

197. CYPERN - LITAUEN

Ingen konvention.

198. CYPERN - LUXEMBURG

Ingen konvention.

199. CYPERN - UNGERN

Ingen konvention.

200. CYPERN - MALTA

Ingen konvention.

201. CYPERN - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

202. CYPERN - ÖSTERRIKE

Inga.

203. CYPERN - POLEN

Ingen konvention.

204. CYPERN - PORTUGAL

Ingen konvention.

205. CYPERN - SLOVENIEN

Ingen konvention.

206. CYPERN - SLOVAKIEN

Inga.

207. CYPERN - FINLAND

Ingen konvention.

208. CYPERN - SVERIGE

Ingen konvention.

209. CYPERN - FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

lxiii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "209. CYPERN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"210. LETTLAND - LITAUEN

Inga.

211. LETTLAND - LUXEMBURG

Ingen konvention.

212. LETTLAND - UNGERN

Ingen konvention.

213. LETTLAND - MALTA

Ingen konvention.

214. LETTLAND - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

215. LETTLAND - ÖSTERRIKE

Ingen konvention.

216. LETTLAND - POLEN

Ingen konvention.

217. LETTLAND - PORTUGAL

Ingen konvention.

218. LETTLAND - SLOVENIEN

Ingen konvention.

219. LETTLAND - SLOVAKIEN

Ingen konvention.

220. LETTLAND - FINLAND

Inga.

221. LETTLAND - SVERIGE

Inga.

222. LETTLAND - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen konvention."

lxiv) Efter orden "Ingen konvention" i avsnitt "222. LETTLAND - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"223. LITAUEN - LUXEMBURG

Ingen konvention.

224. LITAUEN - UNGERN

Ingen konvention.

225. LITAUEN - MALTA

Ingen konvention.

226. LITAUEN - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

227. LITAUEN - ÖSTERRIKE

Ingen konvention.

228. LITAUEN - POLEN

Ingen konvention.

229. LITAUEN - PORTUGAL

Ingen konvention.

230. LITAUEN - SLOVENIEN

Ingen konvention.

231. LITAUEN - SLOVAKIEN

Ingen konvention.

232. LITAUEN - FINLAND

Inga.

233. LITAUEN - SVERIGE

Inga.

234. LITAUEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen konvention."

lxv) Efter orden "Ingen konvention" i avsnitt "234. LITAUEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"235. LUXEMBURG - UNGERN

Ingen konvention.

236. LUXEMBURG - MALTA

Ingen konvention."

lxvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "85" till "237" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"238. LUXEMBURG - ÖSTERRIKE"

.

lxvii) Efter den sista punkten i avsnitt "238. LUXEMBURG - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"239. LUXEMBURG - POLEN

Inga."

lxviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG - PORTUGAL" skall ändras från "87" till "240" och följande skall införas:

"241. LUXEMBURG - SLOVENIEN

Inga.

242. LUXEMBURG - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

lxix) Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG - FINLAND" skall ändras från "88" till "243" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"244. LUXEMBURG - SVERIGE"

"245. LUXEMBURG - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxx) Efter ordet "Inga" i avsnitt "245. LUXEMBURG - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"246. UNGERN - MALTA

Ingen konvention.

247. UNGERN - NEDERLÄNDERNA

Inga.

248. UNGERN - ÖSTERRIKE

Artikel 36.3 i konventionen om social trygghet av den 31 mars 1999.

249. UNGERN - POLEN

Inga.

250. UNGERN - PORTUGAL

Ingen konvention.

251. UNGERN - SLOVENIEN

Artikel 31 i konventionen om social trygghet av den 7 oktober 1957.

252. UNGERN - SLOVAKIEN

Inga.

253. UNGERN - FINLAND

Inga.

254. UNGERN - SVERIGE

Inga.

255. UNGERN - FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

lxxi) Efter ordet "Inga" i avsnitt "255. UNGERN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"256. MALTA - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

257. MALTA - ÖSTERRIKE

Ingen konvention.

258. MALTA - POLEN

Ingen konvention.

259. MALTA - PORTUGAL

Ingen konvention.

260. MALTA - SLOVENIEN

Ingen konvention.

261. MALTA - SLOVAKIEN

Ingen konvention.

262. MALTA - FINLAND

Ingen konvention.

263. MALTA - SVERIGE

Ingen konvention.

264. MALTA - FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

lxxii) Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA - ÖSTERRIKE" skall ändras från "91" till "265" och följande skall införas:

"266. NEDERLÄNDERNA - POLEN

Ingen konvention."

lxxiii) Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA - PORTUGAL" skall ändras från "92" till "267" och följande skall införas:

"268. NEDERLÄNDERNA - SLOVENIEN

Inga.

269. NEDERLÄNDERNA - SLOVAKIEN

Inga."

lxxiv) Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA - FINLAND" skall ändras från "93" till "270" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"271. NEDERLÄNDERNA - SVERIGE"

"272. NEDERLÄNDERNA - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxxv) Efter ordet "Inga" i avsnitt "272. NEDERLÄNDERNA - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"273. ÖSTERRIKE - POLEN

Artikel 33.3 i konventionen om social trygghet av den 7 september 1998."

lxxvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "ÖSTERRIKE - PORTUGAL" skall ändras från "96" till "274" och följande skall införas:

"275. ÖSTERRIKE - SLOVENIEN

Artikel 37 i konventionen om social trygghet av den 10 mars 1997.

276. ÖSTERRIKE - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

lxxvii) Nummerbeteckningen för avsnittet "ÖSTERRIKE - FINLAND" skall ändras från "97" till "277" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"278. ÖSTERRIKE - SVERIGE"

"279. ÖSTERRIKE - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxxviii) Efter den sista punkten i avsnitt "279. ÖSTERRIKE - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"280. POLEN - PORTUGAL

Ingen konvention.

281. POLEN - SLOVENIEN

Inga.

282. POLEN - SLOVAKIEN

Inga.

283. POLEN - FINLAND

Ingen konvention.

284. POLEN - SVERIGE

Inga.

285. POLEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

lxxix) Efter ordet "Inga" i avsnitt "285. POLEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"286. PORTUGAL - SLOVENIEN

Ingen konvention.

287. PORTUGAL - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

lxxx) Nummerbeteckningen för avsnittet "PORTUGAL - FINLAND" skall ändras från "100" till "288" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"289. PORTUGAL - SVERIGE"

"290. PORTUGAL - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxxxi) Efter den sista punkten i avsnitt "290. PORTUGAL - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"291. SLOVENIEN - SLOVAKIEN

Inga.

292. SLOVENIEN - FINLAND

Ingen konvention.

293. SLOVENIEN - SVERIGE

Inga.

294. SLOVENIEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

lxxxii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "294. SLOVENIEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"295. SLOVAKIEN - FINLAND

Ingen konvention.

296. SLOVAKIEN - SVERIGE

Ingen konvention.

297. SLOVAKIEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Inga."

lxxxiii) Nummerbeteckningen för avsnittet "FINLAND - SVERIGE" skall ändras från "103" till "298" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"299. FINLAND - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxxxiv) Nummerbeteckningen för avsnittet "SVERIGE - FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "105" till "300".

j) Bilaga IV del A "Lagstiftningar som behandlas i förordningens artikel 37.1 enligt vilka invaliditetsförmånernas storlek är oberoende av försäkringsperiodernas längd" skall ändras på följande sätt:

i) Efter den sista punkten i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Inga."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

a) Invalidpensioner som har beviljats före den 1 april 2000 enligt lagen om statliga förmåner och som behålls enligt lagen om statlig pensionsförsäkring.

b) Nationella pensioner som har beviljats på grund av invaliditet enligt lagen om statlig pensionsförsäkring.

c) Invalidpensioner som har beviljats enligt lagen om militärtjänstgöring, polislagen, lagen om åklagarmyndigheter, lagen om domares ställning, lagen om löner, pensioner och andra sociala garantier för ledamöter i det estniska parlamentet (Riigikogu) samt lagen om förmåner i samband med presidentämbetet."

iv) Efter ordet "Inga" i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

Inga.

L. LETTLAND

Artikel 16.1.2 i lagen om statliga pensioner av den 1 januari 1996.

M. LITAUEN

Inga."

v) Efter ordet "Inga" i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Inga.

P. MALTA

Inga."

vi) Efter ordet "Inga" i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Inga."

vii) Efter ordet "Inga" i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Inga.

V. SLOVAKIEN

Inga."

k) Bilaga IV del B "Särskilda system för egenföretagare som avses i artiklarna 38.3 och 45.3 i förordning nr 1408/71" skall ändras på följande sätt:

i) Efter ordet "Inget" i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Inget."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Inget."

iv) Efter avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

Inget.

L. LETTLAND

Inget.

M. LITAUEN

Inget."

v) Efter ordet "Inget" i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Inget.

P. MALTA

Inget."

vi) Efter ordet "Inget." i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Inget."

vii) Efter ordet "Inget" i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Inget.

V. SLOVAKIEN

Inget."

l) Bilaga IV del C "Fall som avses i förordningens artikel 46.1 b då beräkningen av förmåner kan ske med bortseende från förordningens artikel 46.2" skall ändras på följande sätt:

i) Efter ordet "Inget" i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Pension vid (fullständig eller partiell) invaliditet och efterlevandepension (änke- och änklingspension samt barnpension)."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter ordet "Inget" i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Inget."

iv) Efter avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

Alla ansökningar om ålderspension, invalidpension samt änke- och änklingspension.

L. LETTLAND

Inget.

M. LITAUEN

Inget."

v) Efter ordet "Inget" i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Ansökningar om ålderspension och invalidpension när den sökande har varit försäkrad minst 20 år i Ungern. Ansökningar om efterlevandepension när den avlidna personen har uppnått full pension uteslutande enligt ungersk lagstiftning.

P. MALTA

Inget."

vi) Efter ordet "Inget" i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Alla ansökningar om ålders- invalid- och efterlevandepensioner."

vii) Efter avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Inget.

V. SLOVAKIEN

Inget."

m) Bilaga IV del D skall ersättas med följande:

"Förmåner och överenskommelser som avses i artikel 46b.2 i förordningen

1. Förmåner som avses i artikel 46b.2 a i förordningen och vars storlek är oberoende av försäkringsperiodernas och bosättningsperiodernas längd:

a) Invaliditetsförmåner enligt den lagstiftning som anges i del A i denna bilaga.

b) Sådan dansk folkpension som förutsätter tio års bosättning och som har beviljats senast den 1 oktober 1989.

c) Estniska nationella pensioner enligt lagen om statlig pensionsförsäkring, ålderspension enligt lagen om statlig revision, polislagen och lagen om åklagarmyndigheter samt ålders- och efterlevandepensioner enligt lagen om justitiekanslersämbetet, lagen om militärtjänstgöring, lagen om domares ställning, lagen om löner, pensioner och andra sociala garantier för ledamöter i det estniska parlamentet (Riigikogu) samt lagen om förmåner i samband med presidentämbetet.

d) Spanska dödsfallsersättningar och efterlevandepensioner enligt det allmänna systemet eller enligt särskilda system.

e) Förmåner till efterlevande make enligt den franska allmänna försäkringen eller försäkringen för dem som är verksamma inom jordbruket.

f) Invalidpension till efterlevande make enligt den franska allmänna försäkringen eller försäkringen för dem som är verksamma inom jordbruket, i fall då förmånen beräknas på grundval av en avliden makes invalidpension enligt artikel 46.1 a i.

g) Nederländsk efterlevandepension enligt lagen av den 21 december 1995 om allmän försäkring för efterlevande underhållsberättigade personer.

h) Sådan finsk folkpension enligt folkspensionslagen av den 8 juni 1956 som betalas med stöd av övergångsbestämmelserna till folkpensionslagen (547/93) och tilläggsbeloppet i barnpensionen i enlighet med lagen om efterlevandepension av den 17 januari 1969.

i) Oavkortad svensk folkpension som utges enligt den lagstiftning om folkpension som var tillämplig före den 1 januari 1993 och oavkortad folkpension som utges enligt övergångsbestämmelserna till den lagstiftning som gäller från detta datum.

2. Förmåner som avses i artikel 46b.2 b i förordningen och vars storlek är beroende av en fiktiv period som skall anses ha fullgjorts mellan dagen för försäkringsfallet och en senare dag:

a) Dansk förtidspension vars storlek fastställs enligt den lagstiftning som gällde före den 1 oktober 1984.

b) Tysk invalid- eller efterlevandepension som beviljas med hänsyn till en tilläggsperiod, och tysk ålderspension som beviljas med hänsyn till en redan fullgjord tilläggsperiod.

c) Italiensk pension vid fullständig arbetsoförmåga (inabilità).

d) Lettisk invalid- eller efterlevandepension som beviljas med hänsyn till en fiktiv försäkringsperiod.

e) Litauisk invalid- eller efterlevandepension enligt socialförsäkringssystemet.

f) Luxemburgsk invalid- eller efterlevandepension.

g) Slovakisk pension vid fullständig eller partiell invaliditet och efterlevandepensioner i samband med dessa.

h) Finsk tjänstepension som beviljas med hänsyn till framtida perioder enligt nationell lagstiftning.

i) Svenska förtids- och efterlevandepensioner som beräknas på grundval av fiktiva försäkringsperioder och svenska ålderspensioner som beräknas på grundval av tidigare tillgodoräknade fiktiva perioder.

3. Avtal enligt förordningens artikel 46b.2 b i för att undvika att samma fiktiva period medräknas två eller flera gånger:

a) Den nordiska konventionen av den 15 juni 1992 om social trygghet.

b) Avtalet om social trygghet av den 28 april 1997 mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Finland."

n) Bilaga VI "Särskilda regler för tillämpningen av vissa medlemsstaters lagstiftning" skall ändras på följande sätt:

i) Efter den sista punkten i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Inga."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter den sista punkten i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Inga."

iv) Efter ordet "Inga" i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

För tillämpningen av bestämmelserna i artikel 18.1, artikel 38, artikel 45.1-45.3, artikel 64, artikel 67.1 och 67.2 samt artikel 72 i förordningen skall, för varje period som inleds den 6 oktober 1980 eller senare, en försäkringsvecka enligt Republiken Cyperns lagstiftning fastställas genom att den totala försäkringsbara inkomsten under den aktuella perioden divideras med det basbelopp för den försäkringsbara veckoinkomsten som är tillämpligt under det aktuella avgiftsåret, under förutsättning att det antal veckor som fastställs på detta sätt inte överstiger antalet kalenderveckor under den aktuella perioden.

L. LETTLAND

Inga.

M. LITAUEN

Inga."

v) Efter den sista punkten i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Inga.

P. MALTA

Inga."

vi) Efter den sista punkten i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

För tillämpningen av artikel 88 i lärarlagen av den 26 januari 1982 när det gäller lärares rätt till förtidspensionering skall anställningsperioder som lärare vilka fullgjorts enligt en annan medlemsstats lagstiftning betraktas som anställningsperioder som lärare vilka fullgjorts enligt polsk lagstiftning, och en lärares uppsägning av ett anställningsförhållande enligt en annan medlemsstats lagstiftning skall betraktas som uppsägning av ett anställningsförhållande som lärare enligt polsk lagstiftning."

vii) Efter avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Inga.

V. SLOVAKIEN

Inga."

o) Bilaga VII skall ersättas med följande:

"BILAGA VII

TILLFÄLLEN VID VILKA EN PERSON SAMTIDIGT SKALL OMFATTAS AV LAGSTIFTNINGEN I TVÅ MEDLEMSSTATER

(Artikel 14c.1 b i förordningen)

1. När en person är egenföretagare i Belgien och anställd i en annan medlemsstat.

2. När en person är egenföretagare i Tjeckien och anställd i en annan medlemsstat.

3. När en person som är bosatt i Danmark är egenföretagare i Danmark och anställd i en annan medlemsstat.

4. Vad avser olycksfallsförsäkringen inom jordbruket och ålderspensionsförsäkringen för jordbrukare: när en person är egenföretagare inom jordbruket i Tyskland och anställd i en annan medlemsstat.

5. När en person som är bosatt i Estland är egenföretagare i Estland och anställd i en annan medlemsstat.

6. Vad avser pensionsförsäkringssystemet för egenföretagare: när en person är egenföretagare i Grekland och anställd i en annan medlemsstat.

7. När en person som är bosatt i Spanien är egenföretagare i Spanien och anställd i en annan medlemsstat.

8. När en person är egenföretagare i Frankrike och anställd i en annan medlemsstat än Luxemburg.

9. När en person är egenföretagare inom jordbruket i Frankrike och anställd i Luxemburg.

10. När en person är egenföretagare i Italien och anställd i en annan medlemsstat.

11. När en person som är bosatt i Cypern är egenföretagare i Cypern och anställd i en annan medlemsstat.

12. När en person är egenföretagare i Malta och anställd i en annan medlemsstat.

13. När en person är egenföretagare i Portugal och anställd i en annan medlemsstat.

14. När en person som är bosatt i Finland är egenföretagare i Finland och anställd i en annan medlemsstat.

15. När en person är egenföretagare i Slovakien och anställd i en annan medlemsstat.

16. När en person som är bosatt i Sverige är egenföretagare i Sverige och anställd i en annan medlemsstat."

p) Bilaga VIII "System avsedda enbart för familjebidrag eller tilläggsbidrag eller särskilda bidrag för barn som mist en av föräldrarna eller båda föräldrarna (artikel 78a i förordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter den sista punkten i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Inget."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter ordet "Inget" i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Inget."

iv) Efter ordet "Inget" i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

Inget.

L. LETTLAND

Inget.

M. LITAUEN

Inget."

v) Efter ordet "Inget" i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Inget.

P. MALTA

Inget."

vi) Efter ordet "Inget" i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Inget."

vii) Efter ordet "Inget" i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Inget.

V. SLOVAKIEN

Inget."

.

2. 31972 R 0574: Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1), ändrad och senast uppdaterad genom

- 31997 R 0118: Rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2.12.1996 (EGT L 28, 30.1.1997, s. 1),

och senare ändrad genom

- 31997 R 1290: Rådets förordning (EG) nr 1290/97 av den 27.6.1997 (EGT L 176, 4.7.1997, s. 1),

- 31998 R 1223: Rådets förordning (EG) nr 1223/98 av den 4.6.1998 (EGT L 168, 13.6.1998, s. 1),

- 31998 R 1606: Rådets förordning (EG) nr 1606/98 av den 29.6.1998 (EGT L 209, 25.7.1998, s. 1),

- 31999 R 0307: Rådets förordning (EG) nr 307/1999 av den 8.2.1999 (EGT L 38, 12.2.1999, s. 1),

- 31999 R 1399: Rådets förordning (EG) nr 1399/1999 av den 29.4.1999 (EGT L 164, 30.6.1999, s. 1),

- 32001 R 0089: Kommissionens förordning (EG) nr 89/2001 av den 17.1.2001 (EGT L 14, 18.1.2001, s. 16),

- 32001 R 1386: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1386/2001 av den 5.6.2001 (EGT L 187, 10.7.2001, s. 1)

- 32002 R 0410: Kommissionens förordning (EG) nr 410/2002 av den 27.2.2002 (EGT L 62, 5.3.2002, s. 17).

a) Bilaga 1 "Behöriga myndigheter (artikel 1.1 i förordningen samt artikel 4.1 och artikel 122 i tillämpningsförordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter den sista punkten i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Arbetsmarknads- och socialministeriet), Prag.

2. Ministerstvo zdravotnictví (Hälsovårdsministeriet), Prag.

3. Ministerstvo obrany (Försvarsministeriet), Prag.

4. Ministerstvo vnitra (Inrikesministeriet), Prag.

5. Ministerstvo spravedlnosti (Justitieministeriet), Prag.

6. Ministerstvo financí (Finansministeriet), Prag."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Sotsiaalministeerium (Socialministeriet), Tallinn."

iv) Efter den sista punkten i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministern), Λευκωσία.

2. Υπουργός Υγείας (Hälsovårdsministern), Λευκωσία.

L. LETTLAND

Labklājības ministrija (Välfärdsministeriet), Riga.

M. LITAUEN

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministras (Ministern för social trygghet och arbetsmarknadsfrågor), Vilnius.

2. Sveikatos apsaugos ministras (Hälsovårdsministern), Vilnius."

v) Efter den sista punkten i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

1. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministeriet för hälsovård, sociala frågor och familjefrågor), Budapest.

2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministeriet för sysselsättningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor), Budapest.

3. Pénzügyminisztérium (Finansministeriet), Budapest.

P. MALTA

1. Ministru għall-Politika Soċjali (Socialministern), Valletta.

2. Ministru tas-Saħħa (Hälsovårdsministern), Valletta."

vi) Efter den sista punkten i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

1. Minister Pracy i Polityki Społecznej (Arbetsmarknads- och socialministern),Warszawa.

2. Minister Zdrowia (Hälsovårdsministern), Warszawa."

vii) Efter den sista punkten i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Arbetsmarknads-, familje- och socialministeriet), Ljubljana.

2. Ministrstvo za zdravje (Hälsovårdsministeriet), Ljubljana.

V. SLOVAKIEN

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens arbetsmarknads-, social- och familjeministerium), Bratislava.

2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens hälsovårdsministerum), Bratislava."

b) Bilaga 2 "Behöriga institutioner (artikel 1 o i förordningen och artikel 4.2 i tillämpningsförordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter den sista punkten i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

1. Sjukdom och moderskap a) Vårdförmåner : Det sjukförsäkringsbolag där personen är försäkrad.

i)

I allmänhet: Česká správa sociálního zabezpečení (den tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag, och dess regionala avdelningar.ii)

För personal i de väpnade styrkorna:

Yrkessoldater: Försvarsministeriets kontor för social trygghet.

Polistjänstemän: Inrikesministeriets kontor för social trygghet.

Tjänstemän inom fångvården: Justitieministeriets kontor för social trygghet.

Tulltjänstemän: Finansministeriets kontor för social trygghet.

2. Invaliditet, ålderdom och dödsfall (pensioner) a) I allmänhet : Česká správa sociálního zabezpečení (den tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag.

Yrkessoldater: Försvarsministeriets kontor för social trygghet.

Polistjänstemän: Inrikesministeriets kontor för social trygghet.

Tjänstemän inom fångvården: Justitieministeriets kontor för social trygghet.

Tulltjänstemän: Finansministeriets kontor för social trygghet.

3. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar a) Vårdförmåner : Det sjukförsäkringsbolag där personen är försäkrad.

i)

I allmänhet:

Ersättning för olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

Arbetsgivaren eller den försäkringsgivare som träder i dennes ställe.

Česká pojišťovna a.s. (det tjeckiska försäkringsbolaget).

Kooperativa pojišťovna, a.s. (försäkringsbolaget Kooperativa).

Pensioner: Česká správa sociálního zabezpečení (den tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag.

Kortvariga förmåner: Česká správa sociálního zabezpečení (den tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag, och dess regionala avdelningar.ii)

För personal i de väpnade styrkorna:

Yrkessoldater: Försvarsministeriets kontor för social trygghet, Prag.

Polistjänstemän: Inrikesministeriets kontor för social trygghet, Prag.

Tjänstemän inom fångvården: Justitieministeriets kontor för social trygghet, Prag.

Tulltjänstemän: Finansministeriets kontor för social trygghet.

4. Dödsfallsersättningar Utsedda kommunala myndigheter på en persons bosättningsort (vistelseort).

5. Arbetslöshetsförmåner Arbetsförmedlingskontoren på en persons bosättningsort (vistelseort).

6. Familjeförmåner Utsedda kommunala myndigheter på en persons bosättningsort (vistelseort)."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter den sista punkten i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

1. Sjukdom och moderskap : Eesti Haigekassa (Estlands sjukförsäkringskassa), Tallinn.

2. Invalid-, ålders- och efterlevandepensioner : Sotsiaalkindlustusamet (Socialförsäkringsstyrelsen), Tallinn.

3. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar a) Ersättning som betalas ut enligt civillagen : Arbetsgivarna.

b) Pensioner : Sotsiaalkindlustusamet (Socialförsäkringsstyrelsen), Tallinn.

4. Dödsfallsersättningar Sotsiaalkindlustusamet (Socialförsäkringsstyrelsen), Tallinn.

5. Arbetslöshet Tööturuamet (Arbetsmarknadsstyrelsen), Tallinn.

6. Familjeförmåner Sotsiaalkindlustusamet (Socialförsäkringsstyrelsen), Tallinn.

7. Frågor som rör betalning av avgifter för social trygghet (sociala avgifter) Maksuamet (Skattestyrelsen), Tallinn."

iv) Efter den sista punkten i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

1. Vårdförmåner : Υπουργείο Υγείας (Hälsovårdsministeriet), Λευκωσία.

2. Kontantförmåner : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (avdelningen för socialförsäkring, Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet, Λευκωσία.

L. LETTLAND

Institutionernas behörighet skall regleras av bestämmelserna i lettisk lagstiftning, om inte annat anges nedan.

1. För alla förmåner, med undantag av vårdförmåner : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Statens organ för socialförsäkringar), Riga.

2. Vårdförmåner : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Statens organ för obligatorisk sjukförsäkring), Riga.

M. LITAUEN

i)

Vårdförmåner: Valstybinė ligonių kasa (Statens patientkassa), Vilnius.ii)

Kontantförmåner: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboa (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa).

i)

Vårdförmåner: Valstybinė ligonių kasa (Statens patientkassa), Vilnius.ii)

Kontantförmåner: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

2. Invaliditet Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

3. Ålderdom och dödsfall (pensioner) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

4. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar a) Vårdförmåner : Valstybinė ligonių kasa (Statens patientkassa), Vilnius.

b) Kontantförmåner : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

5. Dödsfallsersättningar Savivaldybių socialinės paramos skyriai (kommunala avdelningar för socialhjälp).

6. Arbetslöshet Respublikinė darbo birža (den nationella arbetsförmedlingen), Vilnius.

7. Familjeförmåner Savivaldybių socialinės paramos skyriai (kommunala avdelningar för socialhjälp)."

v) Efter den sista punkten i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

1. Sjukdom och moderskap Vårdförmåner och kontantförmåner : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

2. Invaliditet a) Vårdförmåner : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

b) Kontantförmåner : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

3. Ålderdom och dödsfall (pensioner) a) Ålderspension - socialförsäkringsdelen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

b) Ålderspension - den privata delen : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Statens finansinspektion), Budapest.

c) Efterlevandepensioner : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

d) Icke avgiftsfinansierade bidrag till äldre : Illetékes helyi önkormányzat(behörigt lokalt självstyrelseorgan).

4. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar a) Vårdförmåner : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

b) Kontantförmåner - olycksfall i arbetet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

c) Andra kontantförmåner : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

5. Arbetslöshet Kontantförmåner : Foglalkoztatási Hivatal (arbetsförmedlingskontoret), Budapest.

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (utbetalningskontoret för familjestöd, om ett sådant kontor finns hos arbetsgivaren).

Államháztartási Hivatal (Finansministeriets kontor).

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan).

P. MALTA

1. Kontantförmåner : Dipartiment tas-SigurtaSoċjali (avdelningen för social trygghet), Valletta.

2. Vårdförmåner : Diviżjoni tas-Saħħa (hälso- och sjukvårdsavdelningen), Valletta."

vi) Efter den sista punkten "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

1. Sjukdom och moderskap a) Vårdförmåner : kasa chorych (sjukkassan) där personen är försäkrad.

i)

Arbetsgivare som är ansvariga för utbetalning av förmåner.ii)

Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över det officiella sätet för den försäkrade personens arbetsgivare eller för egenföretagaren under försäkringsperioden, och lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över den försäkrade personens bosättningsort eller vistelseort efter det att försäkringen har löpt ut.iii)

Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) med territoriell behörighet över jordbrukarens försäkringsort.

2. Invaliditet, ålderdom och dödsfall (pensioner) a) För anställda och egenföretagare, med undantag av jordbrukare som är egenföretagare : Organisatoriska enheter inom Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

b) För jordbrukare som är egenföretagare : Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

c) För yrkessoldater, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999 : Specialiserade enheter inom Försvarsministeriet.

d) För tjänstemän inom polisen, den nationella brandkåren, gränspolisen, byrån för inre säkerhet, byrån för utrikes underrättelser och regeringens säkerhetsbyrå, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999 : Specialiserade enheter inom Inrikes- och förvaltningsministeriet.

e) För tjänstemän inom fångvården, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999 : Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

f) För domare och åklagare : Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

3. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar a) Vårdförmåner : kasa chorych (sjukkassan) där personen är försäkrad.

i)

Vid sjukdom:

Arbetsgivare som är ansvariga för utbetalning av förmåner.

Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över det officiella sätet för den försäkrade personens arbetsgivare eller för egenföretagaren under försäkringsperioden, och lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över den försäkrade personens bosättningsort eller vistelseort efter det att försäkringen har löpt ut.

Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) med territoriell behörighet över jordbrukarens försäkringsort.ii)

Vid familjeförsörjarens arbetsoförmåga eller död

För anställda och egenföretagare (med undantag av jordbrukare som är egenföretagare) samt för arbetslösa akademiker som har anvisats utbildning eller praktik: Organisatoriska enheter inom Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

För jordbrukare som är egenföretagare: Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

För yrkessoldater, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999: Specialiserade enheter inom Försvarsministeriet.

För tjänstemän inom polisen, den nationella brandkåren, gränspolisen, byrån för inre säkerhet, byrån för utrikes underrättelser och regeringens säkerhetsbyrå, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999: Specialiserade enheter inom Inrikes- och förvaltningsministeriet.

För tjänstemän inom fångvården, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999: Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

För domare och åklagare: Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

4. Begravningsersättning a) För anställda och egenföretagare (med undantag av jordbrukare som är egenföretagare) samt för arbetslösa som är berättigade till arbetslöshets-förmåner : Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över bosättningsorten.

b) För jordbrukare som är egenföretagare : Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) med territoriell behörighet över jordbrukarens försäkringsort.

c) För yrkessoldater, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999 : Specialiserade enheter inom Försvarsministeriet.

d) För tjänstemän inom polisen, den nationella brandkåren, gränspolisen, byrån för inre säkerhet, byrån för utrikes underrättelser och regeringens säkerhetsbyrå, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999 : Specialiserade enheter inom Inrikes- och förvaltningsministeriet.

e) För tjänstemän inom fångvården, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999 : Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

f) För domare och åklagare : Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

Organisatoriska enheter inom Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

Specialiserade enheter inom Försvarsministeriet (f.d. yrkessoldater, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999).

Specialiserade enheter inom Inrikes- och förvaltningsministeriet (f.d. tjänstemän inom polisen, den nationella brandkåren, gränspolisen, statens säkerhetsbyrå, byrån för inre säkerhet, byrån för utrikes underrättelser och regeringens säkerhetsbyrå, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999).

Specialiserade enheter inom Justitieministeriet (f.d. tjänstemän inom fångvården, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999).

Specialiserade enheter inom Justitieministeriet (f.d. domare och åklagare).

h) För personer som erhåller förmåner och bidrag vid förtidspensionering : wojewódzkie urzędy pracy (arbetsförmedlingskontor i vojvodskapen) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten.

5. Arbetslöshet a) Vårdförmåner : kasa chorych (sjukkassan) där personen är försäkrad.

b) Kontantförmåner : wojewódzkie urzędy pracy (arbetsförmedlingskontor i vojvodskapen) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten.

Arbetsgivare som är ansvariga för utbetalning av förmåner.

Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över det officiella sätet för den försäkrade personens arbetsgivare eller för egenföretagaren.

b) För jordbrukare som är egenföretagare : Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) med territoriell behörighet över jordbrukarens försäkringsort.

Organisatoriska enheter inom Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

Specialiserade enheter inom Försvarsministeriet (f.d. yrkessoldater, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999).

Specialiserade enheter inom Inrikes- och förvaltningsministeriet (f.d. tjänstemän inom polisen, den nationella brandkåren, gränspolisen, statens säkerhetsbyrå, byrån för inre säkerhet, byrån för utrikes underrättelser och regeringens säkerhetsbyrå, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999).

Specialiserade enheter inom Justitieministeriet (f.d. tjänstemän inom fångvården, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999).

Specialiserade enheter inom Justitieministeriet (f.d. domare och åklagare).

d) För arbetslösa : wojewódzkie urzędy pracy (arbetsförmedlingskontor i vojvodskapen) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten.

ośrodki pomocy społecznej (socialhjälpscentrum) i bosättningskommunen.

powiatowe centra pomocy rodzinie (distriktscentrum för hjälp till familjer) med territoriell behörighet över bosättningsorten."

vii) Efter den sista punkten i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

1. Kontantförmåner a) Ersättningar vid sjukdom och dödsfall : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Sloveniens sjukförsäkringsinstitut).

b) Ålderdom, invaliditet och dödsfall : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Sloveniens institut för pensions- och invaliditetsförsäkring).

c) Arbetslöshet : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Sloveniens arbetsmarknadsmyndighet).

d) Familjeförmåner och moderskapsförmåner : Center za socialno delo - centralna enota Bežigrad (Centrum för socialarbete - Centralenheten Bežigrad).

2. Vårdförmåner Sjukdom och moderskap : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Sloveniens sjukförsäkringsinstitut).

V. SLOVAKIEN

1. Sjukdom och moderskap A. Kontantförmåner a) I allmänhet : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

b) För yrkessoldater i Republiken Slovakiens armé och i järnvägstrupperna : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de väpnade styrkornas kontor för social trygghet), Bratislava.

c) För yrkessoldater i det slovakiska inrikesministeriets trupper : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budgetmyndigheterna för Inrikesministeriets trupper inom ramen för Republiken Slovakiens inrikesministerium).

d) För polistjänstemän : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (polisens budget- och bidragsmyndigheter inom ramen för Republiken Slovakiens inrikesministerium).

e) För tjänstemän inom järnvägspolisen : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava.

f) För tjänstemän i den slovakiska informationstjänsten : Slovenská informačná služba (den slovakiska informationstjänsten), Bratislava.

g) För domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generaldirektoratet för domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården), Bratislava.

h) För tulltjänstemän : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens tulldirektorat), Bratislava.

B. Vårdförmåner Sjukförsäkringsbolag.

2. Invaliditet a) I allmänhet : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

b) För yrkessoldater i Republiken Slovakiens armé och i järnvägstrupperna : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de väpnade styrkornas kontor för social trygghet), Bratislava.

c) För polistjänstemän och för yrkessoldater i det slovakiska inrikesministeriets trupper : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens inrikesministerium), Bratislava.

d) För tjänstemän inom järnvägspolisen : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava.

e) För tjänstemän i den slovakiska informationstjänsten : Slovenská informačná služba (den slovakiska informationstjänsten), Bratislava.

f) För domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generaldirektoratet för domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården), Bratislava.

g) För tulltjänstemän : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens tulldirektorat), Bratislava.

3. Förmåner vid ålderdom a) I allmänhet : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

b) För yrkessoldater i Republiken Slovakiens armé och i järnvägstrupperna : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de väpnade styrkornas kontor för social trygghet), Bratislava.

c) För polistjänstemän och yrkessoldater i det slovakiska inrikesministeriets trupper : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens inrikesministerium), Bratislava.

d) För tjänstemän inom järnvägspolisen : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava.

e) För tjänstemän i den slovakiska informationstjänsten : Slovenská informačná služba (den slovakiska informationstjänsten), Bratislava.

f) För domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generaldirektoratet för domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården), Bratislava.

g) För tulltjänstemän : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens tulldirektorat), Bratislava.

4. Förmåner till efterlevande a) I allmänhet : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

b) För yrkessoldater i Republiken Slovakiens armé och i järnvägstrupperna : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de väpnade styrkornas kontor för social trygghet), Bratislava.

c) För yrkessoldater i det slovakiska inrikesministeriets trupper : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budgetmyndigheterna för Inrikesministeriets trupper inom ramen för Republiken Slovakiens inrikesministerium).

d) För tjänstemän inom järnvägspolisen : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava.

e) För tjänstemän inom den slovakiska informationstjänsten : Slovenská informačná služba (den slovakiska informationstjänsten), Bratislava.

f) För domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generaldirektoratet för domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården), Bratislava.

g) För tulltjänstemän : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens tulldirektorat), Bratislava.

5. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar A. Kontantförmåner a) I allmänhet : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

b) För yrkessoldater i Republiken Slovakiens armé och i järnvägstrupperna : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de väpnade styrkornas kontor för social trygghet), Bratislava.

c) För yrkessoldater i det slovakiska inrikesministeriets trupper : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budgetmyndigheterna för Inrikesministeriets trupper inom ramen för Republiken Slovakiens inrikesministerium).

d) För polistjänstemän : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (polisens budget- och bidragsmyndigheter inom ramen för Republiken Slovakiens inrikesministerium).

e) För tjänstemän inom järnvägspolisen : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava.

f) För tjänstemän i den slovakiska informationstjänsten : Slovenská informačná služba (den slovakiska informationstjänsten), Bratislava.

g) För domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generaldirektoratet för domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården), Bratislava.

B. Vårdförmåner Sjukförsäkringsbolag.

6. Dödsfallsersättningar a) Begravningsersättning i allmänhet : Distriktskontoren.

b) För yrkessoldater i Republiken Slovakiens armé och i järnvägstrupperna : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de väpnade styrkornas kontor för social trygghet), Bratislava.

c) För polistjänstemän och yrkessoldater i det slovakiska inrikesministeriets trupper : Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budget- och bidragsmyndigheterna inom ramen för Republiken Slovakiens inrikesministerium).

7. Arbetslöshet Národný úrad práce (Nationella arbetsmarknadsmyndigheten), Bratislava.

8. Familjeförmåner a) För anställda : Arbetsgivarna.

b) För egenföretagare och pensionärer : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

c) För övriga personer : Distriktskontoren."

c) Bilaga 3 "Institutioner på bosättningsorten och institutioner på vistelseorten (Artikel 1 p i förordningen och artikel 4.3 i tillämpningsförordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter den sista punkten i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

1. Vårdförmåner : Sjukförsäkringsbolaget (enligt val).

2. Kontantförmåner a) För sjukdom och moderskap : Česká správa sociálního zabezpečení (den tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag, och dess regionala avdelningar.

b) För invaliditet, ålderdom och dödsfall (pensioner) : Česká správa sociálního zabezpečení (den tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag, och dess regionala avdelningar.

c) För olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar : Česká správa sociálního zabezpečení (den tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag, och dess regionala avdelningar.

d) För arbetslöshet : Arbetsförmedlingskontoren på en persons bosättningsort (vistelseort).

e) Familjeförmåner och andra förmåner : Utsedda kommunala myndigheter på en persons bosättningsort (vistelseort)."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter den sista punkten i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

1. Sjukdom och moderskap : Eesti Haigekassa (Estlands sjukförsäkringskassa).

2. Invalid-, ålders- och efterlevandepensioner, dödsfallsersättningar och familjeförmåner : Sotsiaalkindlustusamet (Socialförsäkringsstyrelsen).

3. Arbetslöshet : Det lokala arbetsförmedlingskontoret."

iv) Efter den sista punkten i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

1. Vårdförmåner : Υπουργείο Υγείας, (Hälsovårdsministeriet), Λευκωσία.

2. Kontantförmåner : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (avdelningen för socialförsäkring, Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet), Λευκωσία.

L. LETTLAND

1. För alla förmåner, med undantag av vårdförmåner : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Statens organ för socialförsäkringar), Riga.

2. Vårdförmåner : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Statens organ för obligatorisk sjukförsäkring), Riga.

M. LITAUEN

i)

Vårdförmåner: Teritorinės ligonių kasos (lokala patientkassor).ii)

Kontantförmåner: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboa (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa).

i)

Vårdförmåner: Teritorinės ligonių kasos (lokala patientkassor).ii)

Kontantförmåner: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

2. Invaliditet Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

3. Ålderdom och dödsfall (pensioner) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

4. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar a) Vårdförmåner : Teritorinės ligonių kasos (lokala patientkassor).

b) Kontantförmåner : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

5. Dödsfallsersättningar Savivaldybių socialinės paramos skyriai (kommunala avdelningar för socialhjälp).

6. Arbetslöshet Respublikinė darbo birža (den nationella arbetsförmedlingen), Vilnius.

7. Familjeförmåner Savivaldybių socialinės paramos skyriai (kommunala avdelningar för socialhjälp)."

v) Efter den sista punkten i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

I. INSTITUTIONER PÅ BOSÄTTNINGSORTEN

1. Sjukdom och moderskap Vårdförmåner och kontantförmåner : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (länskontoret för Nationella sjukförsäkringskassan).

2. Invaliditet a) Vårdförmåner : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (länskontoret för Nationella sjukförsäkringskassan).

b) Kontantförmåner : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen).

3. Ålderdom och dödsfall (pensioner) a) Ålderspension - socialförsäkringsdelen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen).

b) Ålderspension - den privata delen : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Statens finansinspektion), Budapest.

c) Efterlevandepensioner : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen).

d) Icke avgiftsfinansierade bidrag till äldre : Illetékes helyi önkormányzat (behörigt lokalt självstyrelseorgan).

4. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar a) Vårdförmåner : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (länskontoret för Nationella sjukförsäkringskassan).

b) Kontantförmåner - olycksfall i arbetet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

c) Andra kontantförmåner : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen).

5. Arbetslöshet Kontantförmåner : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (arbetsförmedlingens länskontor).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (utbetalningskontoret för familjestöd, om ett sådant kontor finns hos arbetsgivaren).

Területi Államháztartás - i Hivatal (Finansministeriets regionalkontor).

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

II. INSTITUTIONER PÅ VISTELSEORTEN

1. Sjukdom och moderskap Vårdförmåner och kontantförmåner : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (länskontoret för Nationella sjukförsäkringskassan).

2. Invaliditet a) Vårdförmåner : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (länskontoret för Nationella sjukförsäkringskassan).

b) Kontantförmåner : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen).

3. Ålderdom och dödsfall (pensioner) a) Ålderspension - socialförsäkringsdelen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen).

b) Ålderspension - den privata delen : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Statens finansinspektion), Budapest.

c) Efterlevandepensioner : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen).

d) Icke avgiftsfinansierade bidrag till äldre : Illetékes helyi önkormányzat (behörigt lokalt självstyrelseorgan).

4. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar a) Vårdförmåner : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (länskontoret för Nationella sjukförsäkringskassan).

b) Kontantförmåner - sjuklön vid olycksfall : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

c) Andra kontantförmåner : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen).

5. Arbetslöshet Kontantförmåner : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (arbetsförmedlingens länskontor).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (utbetalningskontoret för familjestöd, om ett sådant kontor finns hos arbetsgivaren).

Területi Államháztartási Hivatal (Finansministeriets regionalkontor).

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

P. MALTA

1. Kontantförmåner : Dipartiment tas-SigurtaSoċjali (avdelningen för social trygghet), Valletta.

2. Vårdförmåner : Diviżjoni tas-Saħħa (hälso- och sjukvårdsavdelningen), Valletta."

vi) Efter den sista punkten i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

1. Sjukdom och moderskap a) Vårdförmåner : kasa chorych (sjukkassan) där personen är försäkrad eller registrerad.

i)

För anställda och egenföretagare, med undantag av jordbrukare som är egenföretagare: Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten.ii)

För jordbrukare som är egenföretagare: Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten.

2. Invaliditet, ålderdom och dödsfall (pensioner) a) För anställda och egenföretagare, med undantag av jordbrukare som är egenföretagare : Organisatoriska enheter inom Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

b) För jordbrukare som är egenföretagare : Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

c) För yrkessoldater, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999 : Specialiserade enheter inom Försvarsministeriet.

d) För tjänstemän inom polisen, den nationella brandkåren, gränspolisen, statens säkerhetsbyrå, byrån för inre säkerhet, byrån för utrikes underrättelser och regeringens säkerhetsbyrå, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999 : Specialiserade enheter inom Inrikes- och förvaltningsministeriet.

e) För tjänstemän inom fångvården, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999 : Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

f) För domare och åklagare : Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

3. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar a) Vårdförmåner : kasa chorych (sjukkassan) där personen är försäkrad eller registrerad.

i)

Vid sjukdom:

Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten.

Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten.ii)

Vid familjeförsörjarens arbetsoförmåga eller död:

För anställda och egenföretagare (med undantag av jordbrukare som är egenföretagare) samt för arbetslösa akademiker som har anvisats utbildning eller praktik: Organisatoriska enheter inom Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

För jordbrukare som är egenföretagare: Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

För yrkessoldater, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999: Specialiserade enheter inom Försvarsministeriet.

För tjänstemän inom polisen, den nationella brandkåren, gränspolisen, byrån för inre säkerhet och byrån för utrikes underrättelser, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999: Specialiserade enheter inom Inrikes- och förvaltningsministeriet.

För tjänstemän inom fångvården, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999: Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

För domare och åklagare: Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

4. Begravningsersättning a) För anställda och egenföretagare (med undantag av jordbrukare som är egenföretagare) samt för arbetslösa som är berättigade till arbetslöshetsförmåner : Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över bosättningsorten.

b) För jordbrukare som är egenföretagare : Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) med territoriell behörighet över jordbrukarens försäkringsort.

c) För yrkessoldater, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999 : Specialiserade enheter inom Försvarsministeriet.

d) För tjänstemän inom polisen, den nationella brandkåren, gränspolisen, byrån för inre säkerhet och byrån för utrikes underrättelser, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999 : Specialiserade enheter inom Inrikes- och förvaltningsministeriet.

e) För tjänstemän inom fångvården, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999 : Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

f) För domare och åklagare : Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

Organisatoriska enheter inom Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

Specialiserade enheter inom Försvarsministeriet (f.d. yrkessoldater, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999).

Specialiserade enheter inom Inrikes- och förvaltningsministeriet (f.d. tjänstemän inom polisen, den nationella brandkåren, gränspolisen, statens säkerhetsbyrå, byrån för inre säkerhet, byrån för utrikes underrättelser och regeringens säkerhetsbyrå, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999).

Specialiserade enheter inom Justitieministeriet (f.d. tjänstemän inom fångvården, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999).

Specialiserade enheter inom Justitieministeriet (f.d. domare och åklagare).

h) För personer som erhåller förmåner och bidrag vid förtidspensionering : wojewódzkie urzędy pracy (arbetsförmedlingskontor i vojvodskapen) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten.

5. Arbetslöshet a) Vårdförmåner : kasa chorych (sjukkassan) där personen är försäkrad eller registrerad.

b) Kontantförmåner : wojewódzkie urzędy pracy (arbetsförmedlingskontor i vojvodskapen) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten.

6. Familjeförmåner a) För anställda och egenföretagare, med undantag av jordbrukare som är egenföretagare : Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten.

b) För jordbrukare som är egenföretagare : Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten.

Organisatoriska enheter inom Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

Specialiserade enheter inom Försvarsministeriet (f.d. yrkessoldater, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999).

Specialiserade enheter inom Inrikes- och förvaltningsministeriet (f.d. tjänstemän inom polisen, den nationella brandkåren, gränspolisen, statens säkerhetsbyrå, byrån för inre säkerhet, byrån för utrikes underrättelser och regeringens säkerhetsbyrå, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999).

Specialiserade enheter inom Justitieministeriet (f.d. tjänstemän inom fångvården, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999).

Specialiserade enheter inom Justitieministeriet (f.d. domare och åklagare).

d) För arbetslösa : wojewódzkie urzędy pracy (arbetsförmedlingskontor i vojvodskapen) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten.

ośrodki pomocy społecznej (socialhjälpscentrum) i bosättningskommunen.

powiatowe centra pomocy rodzinie (distriktscentrum för hjälp till familjer) med territoriell behörighet över bosättningsorten."

vii) Efter den sista punkten i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

1. Kontantförmåner a) Ersättningar vid sjukdom och dödsfall : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Regionalkontor för Sloveniens sjukförsäkringsinstitut).

b) Ålderdom, invaliditet och dödsfall : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Sloveniens institut för pensions- och invaliditetsförsäkring), Ljubljana.

c) Arbetslöshet : Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Regionalkontor för Sloveniens arbetsmarknadsmyndighet).

d) Familjeförmåner och moderskapsförmåner : Center za socialno delo - centralna enota Bežigrad (Centrum för socialarbete - Centralenheten Bežigrad).

2. Vårdförmåner Sjukdom och moderskap : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Regionalkontor för Sloveniens sjukförsäkringsinstitut).

V. SLOVAKIEN

1. Sjukdom och moderskap A. Kontantförmåner a) I allmänhet : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

b) För yrkessoldater i Republiken Slovakiens armé och i järnvägstrupperna : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de väpnade styrkornas kontor för social trygghet), Bratislava.

c) För yrkessoldater i det slovakiska inrikesministeriets trupper : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budgetmyndigheterna för Inrikesministeriets trupper inom ramen för Republiken Slovakiens inrikesministerium).

d) För polistjänstemän : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (polisens budget- och bidragsmyndigheter inom ramen för Republiken Slovakiens inrikesministerium).

e) För tjänstemän inom järnvägspolisen : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava.

f) För tjänstemän i den slovakiska informationstjänsten : Slovenská informačná služba (den slovakiska informationstjänsten), Bratislava.

g) För domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generaldirektoratet för domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården), Bratislava.

h) För tulltjänstemän : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens tulldirektorat), Bratislava.

B. Vårdförmåner Sjukförsäkringsbolag.

2. Invaliditet a) I allmänhet : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

b) För yrkessoldater i Republiken Slovakiens armé och i järnvägstrupperna : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de väpnade styrkornas kontor för social trygghet), Bratislava.

c) För polistjänstemän och för yrkessoldater i Inrikesministeriets trupper : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens inrikesministerium), Bratislava.

d) För tjänstemän inom järnvägspolisen : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava.

e) För tjänstemän i den slovakiska informationstjänsten : Slovenská informačná služba (den slovakiska informationstjänsten), Bratislava.

f) För domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generaldirektoratet för domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården), Bratislava.

g) För tulltjänstemän : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens tulldirektorat), Bratislava.

3. Förmåner vid ålderdom a) I allmänhet : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

b) För yrkessoldater i Republiken Slovakiens armé och i järnvägstrupperna : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de väpnade styrkornas kontor för social trygghet), Bratislava.

c) För polistjänstemän och yrkessoldater i det slovakiska inrikesministeriets trupper : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens inrikesministerium), Bratislava.

d) För tjänstemän inom järnvägspolisen : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava.

e) För tjänstemän i den slovakiska informationstjänsten : Slovenská informačná služba (den slovakiska informationstjänsten), Bratislava.

f) För domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generaldirektoratet för domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården), Bratislava.

g) För tulltjänstemän : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens tulldirektorat), Bratislava.

4. Förmåner till efterlevande a) I allmänhet : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

b) För yrkessoldater i Republiken Slovakiens armé och i järnvägstrupperna : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de väpnade styrkornas kontor för social trygghet), Bratislava.

c) För yrkessoldater i det slovakiska inrikesministeriets trupper : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budgetmyndigheterna för Inrikesministeriets trupper inom ramen för Republiken Slovakiens inrikesministerium).

d) För tjänstemän inom järnvägspolisen : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava.

e) För tjänstemän inom den slovakiska informationstjänsten : Slovenská informačná služba (den slovakiska informationstjänsten), Bratislava.

f) För domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generaldirektoratet för domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården), Bratislava.

g) För tulltjänstemän : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens tulldirektorat), Bratislava.

5. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar A. Kontantförmåner a) I allmänhet : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

b) För yrkessoldater i Republiken Slovakiens armé och i järnvägstrupperna : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de väpnade styrkornas kontor för social trygghet), Bratislava.

c) För yrkessoldater i det slovakiska inrikesministeriets trupper : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budgetmyndigheterna för Inrikesministeriets trupper inom ramen för Republiken Slovakiens inrikesministerium).

d) För polistjänstemän : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (polisens budget- och bidragsmyndigheter inom ramen för Republiken Slovakiens inrikesministerium).

e) För tjänstemän inom järnvägspolisen : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generaldirektoratet för järnvägspolisen), Bratislava.

f) För tjänstemän i den slovakiska informationstjänsten : Slovenská informačná služba (den slovakiska informationstjänsten), Bratislava.

g) För domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generaldirektoratet för domstolsvakter och tjänstemän inom fångvården), Bratislava.

h) För tulltjänstemän : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens tulldirektorat), Bratislava.

6. Dödsfallsersättningar a) Begravningsersättning i allmänhet : Distriktskontoren.

b) För yrkessoldater i Republiken Slovakiens armé och i järnvägstrupperna : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (de väpnade styrkornas kontor för social trygghet), Bratislava.

c) För polistjänstemän och yrkessoldater i det slovakiska inrikesministeriets trupper : Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budget- och bidragsmyndigheterna inom ramen för Republiken Slovakiens inrikesministerium).

7. Arbetslöshet Národný úrad práce - okresné úrady práce (Nationella arbetsmarknadsmyndigheten - distriktsarbetsförmedlingar).

8. Familjeförmåner a) För anställda : Arbetsgivarna.

b) För egenföretagare och pensionärer : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

c) För övriga personer : Distriktskontoren."

d) Bilaga 4 "Förbindelseorgan (artiklarna 3.1 och 4.4 samt 122 i tillämpningsförordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter den sista punkten i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

1. Vårdförmåner :

Centrum mezistátních úhrad (Centrumet för internationella återbetalningar), Prag.

2. Kontantförmåner a) För sjukdom och moderskap : Česká správa sociálního zabezpečení (den tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag.

b) För invaliditet, ålderdom och dödsfall (pensioner) : Česká správa sociálního zabezpečení (den tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag.

c) För olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar där arbetsgivaren betalar förmånerna : Ministerstvo práce a sociálních věcí (Arbetsmarknads- och socialministeriet), Prag.

d) För arbetslöshet : Ministerstvo práce a sociálních věcí- Správa služeb zaměstnanosti (Arbetsmarknads- och socialministeriet -förvaltningen för arbetsförmedlingarna), Prag.

e) Familjeförmåner och andra förmåner : Ministerstvo práce a sociálních věcí (Arbetsmarknads- och socialministeriet), Prag."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter den sista punkten i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

1. Sjukdom och moderskap : Eesti Haigekassa (Estlands sjukförsäkringskassa).

2. Invalid-, ålders- och efterlevandepensioner, dödsfallsersättningar och familjeförmåner : Sotsiaalkindlustusamet (Socialförsäkringsstyrelsen).

3. Arbetslöshet : Tööturuamet (Arbetsmarknadsstyrelsen)."

iv) Efter den sista punkten i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

1. Vårdförmåner : Υπουργείο Υγείας, Ιατρικές Υπηρεσίες (Hälsovårdsministeriet, - Sjukvårdstjänster), Λευκωσία.

2. Kontantförmåner : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (avdelningen för socialförsäkring, Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet), Λευκωσία.

L. LETTLAND

1. För alla förmåner, med undantag av vårdförmåner : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Statens organ för socialförsäkringar), Riga.

2. Vårdförmåner : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Statens organ för obligatorisk sjukförsäkring), Riga.

M. LITAUEN

1. Sjukdom och moderskap a) Vårdförmåner : Valstybinė ligonių kasa (Statens patientkassa), Vilnius.

b) Kontantförmåner : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

2. Invaliditet, ålderdom och dödsfall (pensioner) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

3. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

4. Dödsfallsersättning Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministeriet för social trygghet och arbetsmarknad), Vilnius.

5. Arbetslöshet Respublikinė darbo birža (den nationella arbetsförmedlingen), Vilnius.

6. Familjeförmåner Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministeriet för social trygghet och arbetsmarknad), Vilnius."

v) Efter den sista punkten i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

1. Sjukdom och moderskap Vårdförmåner och kontantförmåner : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

2. Invaliditet a) Vårdförmåner : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

b) Kontantförmåner : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

3. Ålderdom och dödsfall (pensioner) a) Ålderspension - socialförsäkringsdelen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

b) Ålderspension - den privata delen : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Statens finansinspektion), Budapest.

c) Efterlevandepensioner : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

4. Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar a) Vårdförmåner : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

b) Kontantförmåner - sjuklön vid olycksfall : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

c) Andra kontantförmåner : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

5. Arbetslöshet Kontantförmåner : Foglalkoztatási Hivatal (arbetsförmedlingskontoret), Budapest.

6. Familjeförmåner Kontantförmåner : Államháztartási Hivatal (Finansministeriets kontor), Budapest.

— Förmåner och bidrag vid moderskap : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

P. MALTA

Dipartiment tas-SigurtaSoċjali (avdelningen för social trygghet), Valletta."

vi) Efter den sista punkten i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Hälsovårdsministeriet - kontoret för internationella avräkningar), Warszawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS-huvudkontoret), Warszawa.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS - huvudkontoret), Warszawa.

b) För arbetslöshet : Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Ekonomi-, arbetsmarknads- och socialministeriet - MGPiPS), Warszawa.

c) Familjeförmåner och andra icke avgiftsfinansierade förmåner : Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Ekonomi-, arbetsmarknads- och socialministeriet - MGPiPS), Warszawa."

vii) Efter den sista punkten i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

1. Sjukdom och moderskap : Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Sloveniens sjukförsäkringsinstitut), Ljubljana.

2. Ålderdom, invaliditet och dödsfall : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Sloveniens institut för pensions- och invaliditetsförsäkring), Ljubljana.

3. Arbetslöshet : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Sloveniens arbetsmarknadsmyndighet), Ljubljana.

4. Familjeförmåner och moderskapsförmåner : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Arbetsmarknads-, familje- och socialministeriet), Ljubljana.

5. Dödsfallsersättningar : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Sloveniens sjukförsäkringsinstitut), Ljubljana.

V. SLOVAKIEN

1. Kontantförmåner a) Sjukdom och moderskap : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

b) Förmåner vid invaliditet : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

c) Förmåner vid ålderdom : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

d) Förmåner till efterlevande : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

e) Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

f) Dödsfallsersättningar : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens arbetsmarknads-, social- och familjeministerium), Bratislava.

g) Arbetslöshet : Národný úrad práce (Nationella arbetsmarknadsmyndigheten), Bratislava.

h) Familjeförmåner : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens arbetsmarknads-, social- och familjeministerium), Bratislava.

2. Vårdförmåner Všeobecná zdravotná poisťovňa (Allmänna sjukförsäkringsbolaget), Bratislava."

e) Bilaga 5 "Tillämpningsbestämmelser i bilaterala konventioner som fortfarande gäller (artiklarna 4.5, 5, 53.3, 104, 105.2, 116, 121 och 122 i tillämpningsförordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Före punkt "1. BELGIEN - DANMARK" skall följande införas:

"1. BELGIEN - TJECKIEN

Ingen konvention."

ii) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - DANMARK" skall ändras från "1" till "2" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"3. BELGIEN - TYSKLAND"

.

iii) Efter den sista punkten i avsnitt "3. BELGIEN - TYSKLAND" skall följande införas:

"4. BELGIEN - ESTLAND

Ingen konvention."

iv) Avsnitten 3-7 skall numreras om på följande sätt:

"5. BELGIEN - GREKLAND"

"6. BELGIEN - SPANIEN"

"7. BELGIEN - FRANKRIKE"

"8. BELGIEN - IRLAND"

"9. BELGIEN - ITALIEN"

.

v) Efter den sista punkten i avsnitt "9. BELGIEN - ITALIEN" skall följande införas:

"10. BELGIEN - CYPERN

Ingen konvention.

11. BELGIEN - LETTLAND

Ingen konvention.

12. BELGIEN - LITAUEN

Ingen konvention."

vi) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - LUXEMBURG" skall ändras från "8" till "13" och följande skall införas:

"14. BELGIEN - UNGERN

Ingen konvention.

15. BELGIEN - MALTA

Ingen konvention."

vii) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "9" till "16" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"17. BELGIEN - ÖSTERRIKE"

.

viii) Efter ordet "Ingen" i avsnitt "17. BELGIEN - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"18. BELGIEN - POLEN

Ingen."

ix) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - PORTUGAL" skall ändras från "11" till "19" och följande skall införas:

"20. BELGIEN - SLOVENIEN

Ingen.

21. BELGIEN - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

x) Nummerbeteckningen för avsnittet "BELGIEN - FINLAND" skall ändras från "12" till "22" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"23. BELGIEN - SVERIGE"

"24. BELGIEN - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

xi) Efter den sista punkten i avsnitt "24. BELGIEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"25. TJECKIEN - DANMARK

Ingen konvention.

26. TJECKIEN - TYSKLAND

Ingen konvention.

27. TJECKIEN - ESTLAND

Ingen konvention.

28. TJECKIEN - GREKLAND

Ingen.

29. TJECKIEN - SPANIEN

Ingen.

30. TJECKIEN - FRANKRIKE

Ingen.

31. TJECKIEN - IRLAND

Ingen konvention.

32. TJECKIEN - ITALIEN

Ingen konvention.

33. TJECKIEN - CYPERN

Ingen.

34. TJECKIEN - LETTLAND

Ingen konvention.

35. TJECKIEN - LITAUEN

Ingen.

36. TJECKIEN - LUXEMBURG

Ingen.

37. TJECKIEN - UNGERN

Ingen.

38. TJECKIEN - MALTA

Ingen konvention.

39. TJECKIEN - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

40. TJECKIEN - ÖSTERRIKE

Ingen.

41. TJECKIEN - POLEN

Ingen.

42. TJECKIEN - PORTUGAL

Ingen konvention.

43. TJECKIEN - SLOVENIEN

Ingen.

44. TJECKIEN - SLOVAKIEN

Ingen.

45. TJECKIEN - FINLAND

Ingen konvention.

46. TJECKIEN - SVERIGE

Ingen konvention.

47. TJECKIEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen."

xii) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - TYSKLAND" skall ändras från "15" till "48" och följande skall införas:

"49. DANMARK - ESTLAND

Ingen konvention."

xiii) Avsnitten 16-20 skall numreras om på följande sätt:

"50. DANMARK - GREKLAND"

"51. DANMARK - SPANIEN"

"52. DANMARK - FRANKRIKE"

"53. DANMARK - IRLAND"

"54. DANMARK - ITALIEN"

.

xiv) Efter den sista punkten i avsnitt "54. DANMARK - ITALIEN" skall följande införas:

"55. DANMARK - CYPERN

Ingen konvention.

56. DANMARK - LETTLAND

Ingen konvention.

57. DANMARK - LITAUEN

Ingen konvention."

xv) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - LUXEMBURG" skall ändras från "21" till "58" och följande skall införas:

"59. DANMARK - UNGERN

Ingen konvention.

60. DANMARK - MALTA

Ingen konvention."

xvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "22" till "61" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"62. DANMARK - ÖSTERRIKE"

.

xvii) Efter avsnitt "62. DANMARK - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"63. DANMARK - POLEN

Ingen konvention."

xviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - PORTUGAL" skall ändras från "24" till "64" och följande skall införas:

"65. DANMARK - SLOVENIEN

Ingen.

66. DANMARK - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

xix) Nummerbeteckningen för avsnittet "DANMARK - FINLAND" skall ändras från "25" till "67" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"68. DANMARK - SVERIGE"

"69. DANMARK - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

xx) Efter den sista punkten i avsnitt "69. DANMARK - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"70. TYSKLAND - ESTLAND

Ingen konvention."

xxi) Avsnitten 28-32 skall numreras om på följande sätt:

"71. TYSKLAND - GREKLAND"

"72. TYSKLAND - SPANIEN"

"73. TYSKLAND - FRANKRIKE"

"74. TYSKLAND - IRLAND"

"75. TYSKLAND - ITALIEN"

.

xxii) Efter den sista punkten i avsnitt "75. TYSKLAND - ITALIEN" skall följande införas:

"76. TYSKLAND - CYPERN

Ingen konvention.

77. TYSKLAND - LETTLAND

Ingen konvention.

78. TYSKLAND - LITAUEN

Ingen konvention."

xxiii) Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND - LUXEMBURG" skall ändras från "33" till "79" och följande skall införas:

"80. TYSKLAND - UNGERN

Ingen.

81. TYSKLAND - MALTA

Ingen konvention."

xxiv) Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "34" till "82" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"83. TYSKLAND - ÖSTERRIKE"

.

xxv) Efter den sista punkten i avsnitt "83. TYSKLAND - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"84. TYSKLAND - POLEN

a) Konventionen av den 11 januari 1977 om tillämpningen av avtalet av den 9 oktober 1975 om ålderspensioner och förmåner vid olycksfall i arbetet.

b) Artikel 5 i avtalet av den 19 december 1995 om tillämpningen av konventionen om social trygghet av den 8 december 1990 när det gäller utbetalning av pensioner genom förbindelseorgan.

c) Artikel 26 i avtalet av den 24 oktober 1996 om avstående från avräkning av kostnader för läkarundersökningar, observationer och resekostnader för läkare och försäkrade personer i fråga om kontantförmåner vid sjukdom och moderskap."

xxvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND - PORTUGAL" skall ändras från "36" till "85" och följande skall införas:

"86. TYSKLAND - SLOVENIEN

Ingen.

87. TYSKLAND - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

xxvii) Nummerbeteckningen för avsnittet "TYSKLAND - FINLAND" skall ändras från "37" till "88" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"89. TYSKLAND - SVERIGE"

"90. TYSKLAND - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

xxviii) Efter den sista punkten i avsnitt "90. TYSKLAND - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"91. ESTLAND - GREKLAND

Ingen konvention.

92. ESTLAND - SPANIEN

Ingen konvention.

93. ESTLAND - FRANKRIKE

Ingen konvention.

94. ESTLAND - IRLAND

Ingen konvention.

95. ESTLAND - ITALIEN

Ingen konvention.

96. ESTLAND - CYPERN

Ingen konvention.

97. ESTLAND - LETTLAND

Ingen.

98. ESTLAND - LITAUEN

Ingen.

99. ESTLAND - LUXEMBURG

Ingen konvention.

100. ESTLAND - UNGERN

Ingen konvention.

101. ESTLAND - MALTA

Ingen konvention.

102. ESTLAND - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

103. ESTLAND - ÖSTERRIKE

Ingen konvention.

104. ESTLAND - POLEN

Ingen konvention.

105. ESTLAND - PORTUGAL

Ingen konvention.

106. ESTLAND - SLOVENIEN

Ingen konvention.

107. ESTLAND - SLOVAKIEN

Ingen konvention.

108. ESTLAND - FINLAND

Ingen.

109. ESTLAND - SVERIGE

Ingen.

110. ESTLAND - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen konvention."

xxix) Avsnitten 41, 51, 59 och 60 skall numreras om på följande sätt:

"111. GREKLAND - SPANIEN"

"112. GREKLAND - FRANKRIKE"

"113. GREKLAND - IRLAND"

"114. GREKLAND - ITALIEN"

.

xxx) Efter orden "Ingen konvention" i avsnitt "114. GREKLAND - ITALIEN" skall följande införas:

"115. GREKLAND - CYPERN

Ingen.

116. GREKLAND - LETTLAND

Ingen konvention.

117. GREKLAND - LITAUEN

Ingen konvention."

xxxi) Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND - LUXEMBURG" skall ändras från "61" till "118" och följande skall införas:

"119. GREKLAND - UNGERN

Ingen konvention.

120. GREKLAND - MALTA

Ingen konvention."

xxxii) Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "62" till "121" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"122. GREKLAND - ÖSTERRIKE"

.

xxxiii) Efter avsnitt "122. GREKLAND - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"123. GREKLAND - POLEN

Ingen."

xxxiv) Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND - PORTUGAL" skall ändras från "64" till "124" och följande skall införas:

"125. GREKLAND - SLOVENIEN

Ingen konvention.

126. GREKLAND - SLOVAKIEN

Ingen."

xxxv) Nummerbeteckningen för avsnittet "GREKLAND - FINLAND" skall ändras från "65" till "127" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"128. GREKLAND - SVERIGE"

"129. GREKLAND - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

xxxvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - FRANKRIKE" skall ändras från "40" till "130" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"131. SPANIEN - IRLAND"

"132. SPANIEN - ITALIEN"

.

xxxvii) Efter avsnitt "132. SPANIEN - ITALIEN" skall följande införas:

"133. SPANIEN - CYPERN

Ingen konvention.

134. SPANIEN - LETTLAND

Ingen konvention.

135. SPANIEN - LITAUEN

Ingen konvention."

xxxviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - LUXEMBURG" skall ändras från "44" till "136" och följande skall införas:

"137. SPANIEN - UNGERN

Ingen konvention.

138. SPANIEN - MALTA

Ingen konvention."

xxxix) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "45" till "139" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"140. SPANIEN - ÖSTERRIKE"

.

xl) Efter ordet "Ingen" i avsnitt "140. SPANIEN - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"141. SPANIEN - POLEN

Ingen."

xli) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - PORTUGAL" skall ändras från "47" till "142" och följande skall införas:

"143. SPANIEN - SLOVENIEN

Ingen konvention.

144. SPANIEN - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

xlii) Nummerbeteckningen för avsnittet "SPANIEN - FINLAND" skall ändras från "48" till "145" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"146. SPANIEN - SVERIGE"

"147. SPANIEN - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

xliii) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - IRLAND" skall ändras från "52" till "148" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"149. FRANKRIKE - ITALIEN"

.

xliv) Efter den sista punkten i avsnitt "149. FRANKRIKE - ITALIEN" skall följande införas:

"150. FRANKRIKE - CYPERN

Ingen konvention.

151. FRANKRIKE - LETTLAND

Ingen konvention.

152. FRANKRIKE - LITAUEN

Ingen konvention."

xlv) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - LUXEMBURG" skall ändras från "54" till "153" och följande skall införas:

"154. FRANKRIKE - UNGERN

Ingen konvention.

155. FRANKRIKE - MALTA

Ingen konvention."

xlvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "55" till "156" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"157. FRANKRIKE - ÖSTERRIKE"

.

xlvii) Efter ordet "Ingen" i avsnitt "157. FRANKRIKE - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"158. FRANKRIKE - POLEN

Ingen."

xlviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - PORTUGAL" skall ändras från "57" till "159" och följande skall införas:

"160. FRANKRIKE - SLOVENIEN

Ingen.

161. FRANKRIKE - SLOVAKIEN

Ingen."

xlix) Nummerbeteckningen för avsnittet "FRANKRIKE - FINLAND" skall ändras från "58a" till "162" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"163. FRANKRIKE - SVERIGE

Ingen.

164. FRANKRIKE - FÖRENADE KUNGARIKET"

l) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - ITALIEN" skall ändras från "68" till "165" och följande skall införas:

"166. IRLAND - CYPERN

Ingen konvention.

167. IRLAND - LETTLAND

Ingen konvention.

168. IRLAND - LITAUEN

Ingen konvention."

li) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - LUXEMBURG" skall ändras från "69" till "169" och följande skall införas:

"170. IRLAND - UNGERN

Ingen konvention.

171. IRLAND - MALTA

Ingen konvention."

lii) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "70" till "172" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"173. IRLAND - ÖSTERRIKE"

.

liii) Efter avsnitt "173. IRLAND - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"174. IRLAND - POLEN

Ingen konvention."

liv) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - PORTUGAL" skall ändras från "72" till "175" och följande skall införas:

"176. IRLAND - SLOVENIEN

Ingen konvention.

177. IRLAND - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

.

lv) Nummerbeteckningen för avsnittet "IRLAND - FINLAND" skall ändras från "73" till "178" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"179. IRLAND - SVERIGE"

"180. IRLAND - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lvi) Efter avsnitt "180. IRLAND - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"181. ITALIEN - CYPERN

Ingen konvention.

182. ITALIEN - LETTLAND

Ingen konvention.

183. ITALIEN - LITAUEN

Ingen konvention."

lvii) Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN - LUXEMBURG" skall ändras från "76" till "184" och följande skall införas:

"185. ITALIEN - UNGERN

Ingen konvention.

186. ITALIEN - MALTA

Ingen konvention."

lviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "77" till "187" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"188. ITALIEN - ÖSTERRIKE"

.

lix) Efter ordet "Ingen" i avsnitt "188. ITALIEN - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"189. ITALIEN - POLEN

Ingen konvention."

lx) Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN - PORTUGAL" skall ändras från "79" till "190" och följande skall införas:

"191. ITALIEN - SLOVENIEN

Ingen.

192. ITALIEN - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

lxi) Nummerbeteckningen för avsnittet "ITALIEN - FINLAND" skall ändras från "80" till "193" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"194. ITALIEN - SVERIGE"

"195. ITALIEN - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxii) Efter avsnitt "195. ITALIEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"196. CYPERN - LETTLAND

Ingen konvention.

197. CYPERN - LITAUEN

Ingen konvention.

198. CYPERN - LUXEMBURG

Ingen konvention.

199. CYPERN - UNGERN

Ingen konvention.

200. CYPERN - MALTA

Ingen konvention.

201. CYPERN - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

202. CYPERN - ÖSTERRIKE

Inga.

203. CYPERN - POLEN

Ingen konvention.

204. CYPERN - PORTUGAL

Ingen konvention.

205. CYPERN - SLOVENIEN

Ingen konvention.

206. CYPERN - SLOVAKIEN

Inga.

207. CYPERN - FINLAND

Ingen konvention.

208. CYPERN - SVERIGE

Ingen konvention.

209. CYPERN - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen."

lxiii) Efter ordet "Ingen" i avsnitt "209. CYPERN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"210. LETTLAND - LITAUEN

Ingen.

211. LETTLAND - LUXEMBURG

Ingen konvention.

212. LETTLAND - UNGERN

Ingen konvention.

213. LETTLAND - MALTA

Ingen konvention.

214. LETTLAND - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

215. LETTLAND - ÖSTERRIKE

Ingen konvention.

216. LETTLAND - POLEN

Ingen konvention.

217. LETTLAND - PORTUGAL

Ingen konvention.

218. LETTLAND - SLOVENIEN

Ingen konvention.

219. LETTLAND - SLOVAKIEN

Ingen konvention.

220. LETTLAND - FINLAND

Ingen.

221. LETTLAND - SVERIGE

Ingen.

222. LETTLAND - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen konvention."

lxiv) Efter orden "Ingen konvention" i avsnitt "222. LETTLAND - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"223. LITAUEN - LUXEMBURG

Ingen konvention.

224. LITAUEN - UNGERN

Ingen konvention.

225. LITAUEN - MALTA

Ingen konvention.

226. LITAUEN - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

227. LITAUEN - ÖSTERRIKE

Ingen konvention.

228. LITAUEN - POLEN

Ingen konvention.

229. LITAUEN - PORTUGAL

Ingen konvention.

230. LITAUEN - SLOVENIEN

Ingen konvention.

231. LITAUEN - SLOVAKIEN

Ingen konvention.

232. LITAUEN - FINLAND

Ingen.

233. LITAUEN - SVERIGE

Ingen.

234. LITAUEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen konvention."

lxv) Efter orden "Ingen konvention" i avsnitt "234. LITAUEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"235. LUXEMBURG - UNGERN

Ingen konvention.

236. LUXEMBURG - MALTA

Ingen konvention."

lxvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG - NEDERLÄNDERNA" skall ändras från "83" till "237" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"238. LUXEMBURG - ÖSTERRIKE"

.

lxvii) Efter avsnitt "238. LUXEMBURG - ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"239. LUXEMBURG - POLEN

Ingen."

lxviii) Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG - PORTUGAL" skall ändras från "85" till "240" och följande skall införas:

"241. LUXEMBURG - SLOVENIEN

Ingen.

242. LUXEMBURG - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

lxix) Nummerbeteckningen för avsnittet "LUXEMBURG - FINLAND" skall ändras från "86" till "243" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"244. LUXEMBURG - SVERIGE"

"245. LUXEMBURG - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxx) Efter den sista punkten i avsnitt "245. LUXEMBURG - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"246. UNGERN - MALTA

Ingen konvention.

247. UNGERN - NEDERLÄNDERNA

Ingen.

248. UNGERN - ÖSTERRIKE

Ingen.

249. UNGERN - POLEN

Ingen.

250. UNGERN - PORTUGAL

Ingen konvention.

251. UNGERN - SLOVENIEN

Ingen.

252. UNGERN - SLOVAKIEN

Ingen.

253. UNGERN - FINLAND

Ingen.

254. UNGERN - SVERIGE

Ingen.

255. UNGERN - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen."

lxxi) Efter ordet "Ingen" i avsnitt "255. UNGERN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"256. MALTA - NEDERLÄNDERNA

Ingen konvention.

257. MALTA - ÖSTERRIKE

Ingen konvention.

258. MALTA - POLEN

Ingen konvention.

259. MALTA - PORTUGAL

Ingen konvention.

260. MALTA - SLOVENIEN

Ingen konvention.

261. MALTA - SLOVAKIEN

Ingen konvention.

262. MALTA - FINLAND

Ingen konvention.

263. MALTA - SVERIGE

Ingen konvention.

264. MALTA - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen."

lxxii) Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA - ÖSTERRIKE" skall ändras från "89" till "265" och följande skall införas:

"266. NEDERLÄNDERNA - POLEN

Ingen konvention."

lxxiii) Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA - PORTUGAL" skall ändras från "90" till "267" och följande skall införas:

"268. NEDERLÄNDERNA - SLOVENIEN

Ingen.

269. NEDERLÄNDERNA - SLOVAKIEN

Ingen."

lxxiv) Nummerbeteckningen för avsnittet "NEDERLÄNDERNA - FINLAND" skall ändras från "91" till "270" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"271. NEDERLÄNDERNA - SVERIGE"

"272. NEDERLÄNDERNA - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxxv) Efter den sista punkten i avsnitt "272. NEDERLÄNDERNA - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"273. ÖSTERRIKE - POLEN

Ingen."

lxxvi) Nummerbeteckningen för avsnittet "ÖSTERRIKE - PORTUGAL" skall ändras från "94" till "274" och följande skall införas:

"275. ÖSTERRIKE - SLOVENIEN

Ingen.

276. ÖSTERRIKE - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

lxxvii) Nummerbeteckningen för avsnittet "ÖSTERRIKE - FINLAND" skall ändras från "95" till "277" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"278. ÖSTERRIKE - SVERIGE"

"279. ÖSTERRIKE - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxxviii) Efter den sista punkten i avsnitt "279. ÖSTERRIKE - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"280. POLEN - PORTUGAL

Ingen konvention.

281. POLEN - SLOVENIEN

Ingen.

282. POLEN - SLOVAKIEN

Ingen.

283. POLEN - FINLAND

Ingen konvention.

284. POLEN - SVERIGE

Ingen.

285. POLEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen."

lxxix) Efter ordet "Ingen" i avsnitt "285. POLEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"286. PORTUGAL - SLOVENIEN

Ingen konvention.

287. PORTUGAL - SLOVAKIEN

Ingen konvention."

lxxx) Nummerbeteckningen för avsnittet "PORTUGAL - FINLAND" skall ändras från "98" till "288" och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

"289. PORTUGAL - SVERIGE"

"290. PORTUGAL - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxxxi) Efter avsnitt "290. PORTUGAL - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"291. SLOVENIEN - SLOVAKIEN

Ingen.

292. SLOVENIEN - FINLAND

Ingen konvention.

293. SLOVENIEN - SVERIGE

Ingen.

294. SLOVENIEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen."

lxxxii) Efter ordet "Ingen" i avsnitt "294. SLOVENIEN - FÖRENADE KUNGARIKET" skall följande införas:

"295. SLOVAKIEN - FINLAND

Ingen konvention.

296. SLOVAKIEN - SVERIGE

Ingen konvention.

297. SLOVAKIEN - FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen."

lxxxiii) Nummerbeteckningen för avsnittet "FINLAND - SVERIGE" skall ändras från "101" till "298" och det följande avsnittet skall numreras om på följande sätt:

"299. FINLAND - FÖRENADE KUNGARIKET"

.

lxxxiv) Nummerbeteckningen för avsnittet "SVERIGE - FÖRENADE KUNGARIKET" skall ändras från "103" till "300".

f) Bilaga 6 "Förfarande vid betalning av förmåner (artiklarna 4.6 och 53.1 samt artikel 122 i tillämpningsförordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Direkt utbetalning."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter den sista punkten i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

1. I allmänhet: Direkt utbetalning.

2. Gentemot Lettland och Litauen: Utbetalning genom förbindelseorgan."

iv) Efter den sista punkten i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

Direkt utbetalning.

L. LETTLAND

1. Direkt utbetalning.

2. Gentemot Republiken Estland och Republiken Litauen: Utbetalning genom förbindelseorgan.

M. LITAUEN

1. Gentemot Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Cypern, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket: Direkt utbetalning.

2. Gentemot Estland och Litauen: Utbetalning genom förbindelseorgan (genom samtidig tillämpning av artiklarna 53-58 i tillämpningsförordningen)."

v) Efter avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Direkt utbetalning.

P. MALTA

Direkt utbetalning."

vi) Efter avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

1. Som allmän princip: Direkt utbetalning av förmåner.

2. Gentemot Tyskland på grundval av ingångna avtal: utbetalning genom institutioner på förmånstagarens bosättningsort (genom samtidig tillämpning av artiklarna 53-58 och 77 i tillämpningsförordningen och bestämmelserna i bilaga 5)."

vii) Efter avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Direkt utbetalning.

V. SLOVAKIEN

Direkt utbetalning."

g) Bilaga 7 "Banker (artiklarna 4.7 och 55.3 samt artikel 122 i tillämpningsförordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter ordet "Ingen" i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Česká národní banka (Tjeckiens nationalbank), Prag."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Hansapank (Hansabanken), Tallinn."

iv) Efter avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Cyperns centralbank), Λευκωσία.

L. LETTLAND

Ingen.

M. LITAUEN

Hansa - LTB, Vilnius."

v) Efter avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Ingen.

P. MALTA

Bank Ċentrali ta' Malta (Maltas centralbank), Valletta."

vi) Efter avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Narodowy Bank Polski (Polens nationalbank), Warszawa."

vii) Efter avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Banka Slovenije (Sloveniens bank), Ljubljana.

V. SLOVAKIEN

Národná banka Slovenska (Slovakiens nationalbank), Bratislava."

h) Bilaga 8 skall ersättas med följande:

"BILAGA 8

UTGIVANDE AV FAMILJEFÖRMÅNER

(artikel 4.8, artikel 10a d och artikel 122 i tillämpningsförordningen)

Artikel 10a d i tillämpningsförordningen skall tillämpas på:

A. Anställda och egenföretagare

a) med en referensperiod på en kalendermånad i förhållandet mellan

- Belgien och Tjeckien

- Belgien och Tyskland

- Belgien och Grekland

- Belgien och Spanien

- Belgien och Frankrike

- Belgien och Irland

- Belgien och Litauen

- Belgien och Luxemburg

- Belgien och Österrike

- Belgien och Polen

- Belgien och Portugal

- Belgien och Slovakien

- Belgien och Finland

- Belgien och Sverige

- Belgien och Förenade kungariket

- Tjeckien och Danmark

- Tjeckien och Tyskland

- Tjeckien och Grekland

- Tjeckien och Spanien

- Tjeckien och Frankrike

- Tjeckien och Irland

- Tjeckien och Lettland

- Tjeckien och Litauen

- Tjeckien och Luxemburg

- Tjeckien och Ungern

- Tjeckien och Malta

- Tjeckien och Nederländerna

- Tjeckien och Österrike

- Tjeckien och Polen

- Tjeckien och Portugal

- Tjeckien och Slovenien

- Tjeckien och Slovakien

- Tjeckien och Finland

- Tjeckien och Sverige

- Tjeckien och Förenade kungariket

- Danmark och Litauen

- Danmark och Polen

- Danmark och Slovakien

- Tyskland och Grekland

- Tyskland och Spanien

- Tyskland och Frankrike

- Tyskland och Irland

- Tyskland och Litauen

- Tyskland och Luxemburg

- Tyskland och Österrike

- Tyskland och Polen

- Tyskland och Portugal

- Tyskland och Slovakien

- Tyskland och Finland

- Tyskland och Sverige

- Tyskland och Förenade kungariket

- Grekland och Litauen

- Grekland och Polen

- Grekland och Slovakien

- Spanien och Litauen

- Spanien och Österrike

- Spanien och Polen

- Spanien och Slovenien

- Spanien och Slovakien

- Spanien och Finland

- Spanien och Sverige

- Frankrike och Litauen

- Frankrike och Luxemburg

- Frankrike och Österrike

- Frankrike och Polen

- Frankrike och Portugal

- Frankrike och Slovenien

- Frankrike och Slovakien

- Frankrike och Finland

- Frankrike och Sverige

- Irland och Litauen

- Irland och Österrike

- Irland och Polen

- Irland och Portugal

- Irland och Slovakien

- Irland och Sverige

- Lettland och Litauen

- Lettland och Luxemburg

- Lettland och Ungern

- Lettland och Polen

- Lettland och Slovenien

- Lettland och Slovakien

- Lettland och Finland

- Litauen och Luxemburg

- Litauen och Ungern

- Litauen och Nederländerna

- Litauen och Österrike

- Litauen och Portugal

- Litauen och Slovenien

- Litauen och Slovakien

- Litauen och Finland

- Litauen och Sverige

- Litauen och Förenade kungariket

- Luxemburg och Österrike

- Luxemburg och Polen

- Luxemburg och Portugal

- Luxemburg och Slovenien

- Luxemburg och Slovakien

- Luxemburg och Finland

- Luxemburg och Sverige

- Ungern och Polen

- Ungern och Slovenien

- Ungern och Slovakien

- Malta och Slovakien

- Nederländerna och Österrike

- Nederländerna och Polen

- Nederländerna och Slovakien

- Nederländerna och Finland

- Nederländerna och Sverige

- Österrike och Polen

- Österrike och Portugal

- Österrike och Slovenien

- Österrike och Slovakien

- Österrike och Finland

- Österrike och Sverige

- Österrike och Förenade kungariket

- Polen och Portugal

- Polen och Slovenien

- Polen och Slovakien

- Polen och Finland

- Polen och Sverige

- Polen och Förenade kungariket

- Polen och Slovenien

- Portugal och Slovakien

- Portugal och Finland

- Portugal och Sverige

- Portugal och Förenade kungariket

- Slovenien och Slovakien

- Slovenien och Finland

- Slovenien och Förenade kungariket

- Slovakien och Finland

- Slovakien och Sverige

- Slovakien och Förenade kungariket

- Finland och Sverige

- Finland och Förenade kungariket

- Sverige och Förenade kungariket.

b) med en referensperiod på tre kalendermånader i förhållandet mellan

- Danmark och Tyskland

- Nederländerna och Danmark, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Portugal.

B. Egenföretagare

med en referensperiod på tre kalendermånader i förhållandet mellan

- Belgien och Nederländerna.

C. Anställda

med en referensperiod på en kalendermånad i förhållandet mellan

- Belgien och Nederländerna."

i) Bilaga 9 "Beräkning av den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner (artikel 4.9 samt artiklarna 94.3 a och 95.3 a i tillämpningsförordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Det allmänna sjukförsäkringssystemet skall beaktas när den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner beräknas."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av de sjukvårdstjänster som finansieras av Estlands sjukförsäkringskassa."

iv) Efter avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av de förmåner som utges av den statliga hälso- och sjukvårdsmyndigheten i Cypern.

L. LETTLAND

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av de vårdförmåner (sjukvårdstjänster) som administreras av Statens organ för obligatorisk sjukförsäkring.

M. LITAUEN

Beräkningen av den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner baseras på bestämmelserna i lagen om sjukförsäkring."

v) Efter avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av det allmänna sjukförsäkringssystemet samt sjukvårdsutgifter för förmåner som utges i enlighet med bestämmelserna i lagen om hälso- och sjukvård.

P. MALTA

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av de förmåner som utges enligt det nationella hälso- och sjukvårdssystemet."

vi) Efter avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av de förmåner som utges enligt det allmänna sjukförsäkringssystemet."

vii) Efter avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av det allmänna hälso- och sjukvårdsprogrammet.

V. SLOVAKIEN

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av kostnaderna för sjukvård inom ramen för sjukförsäkringssystemet."

j) Bilaga 10 "Institutioner och organ som har utsetts av de behöriga myndigheterna (artikel 4.10 i tillämpningsförordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter den sista punkten i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

1. För tillämpningen av artiklarna 14.1 b och 17 i förordningen samt artiklarna 10 b, 11.1, 11a.1, 12 a, 13.2 och 13.3, 14.1-14.3, 80.2, 81 och 85.2 i tillämpningsförordningen : Česká správa sociálního zabezpečení (den tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag.

2. För tillämpningen av artiklarna 38.1, 70.1, 82.2 och 86.2 i tillämpningsförordningen : Kommunal myndighet (förvaltningsorgan) på den ort där familjemedlemmarna är bosatta.

3. För tillämpningen av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen (i samband med återbetalning av utgifter för vårdförmåner i enlighet med artiklarna 36 och 63 i förordningen) : Centrum mezistátních úhrad (Centrumet för internationella återbetalningar), Prag.

4. För tillämpningen av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen (i samband med återbetalning av arbetslöshetsförmåner i enlighet med artikel 70 i förordningen) : Ministerstvo práce a sociálních věcí - Správa služeb zaměstnanosti (Arbetsmarknads- och socialministeriet - förvaltningen för arbetsförmedlingarna), Prag."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter den sista punkten i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

1. För tillämpningen av artiklarna 14c och 14d.3 i förordningen samt artiklarna 6.1, 10b, 11.1, 11a.1, 12a, 13.2 och 13.3, 14.1-14.3, 38.1, 70.1, 82.2 och 86.2 i tillämpningsförordningen : Sotsiaalkindlustusamet (Socialförsäkringsstyrelsen), Tallinn.

2. För tillämpningen av artikel 17 i förordningen samt artiklarna 8 och 113.2 i tillämpningsförordningen : Eesti Haigekassa (Estlands sjukförsäkringskassa), Tallinn.

3. För tillämpningen av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen a) Sjukdom, moderskap, olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar : Eesti Haigekassa (Estlands sjukförsäkringskassa), Tallinn.

b) Arbetslöshet : Eesti Töötukassa (Estlands arbetslöshetsförsäkrings-kassa), Tallinn.

4. För tillämpningen av artikel 109 i tillämpningsförordningen Maksuamet (Skattestyrelsen), Tallinn."

iv) Efter den sista punkten i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

1. För tillämpningen av artiklarna 14c, 14d.3 och 17 i förordningen samt artiklarna 6.1, 10b, 11.1, 11a.1, 12a, 13.2 och 13.3, 14.1-14.3, 38.1, 70.1, 80.2, 81, 82.2, 85.2, 86.2, 91.2 och 109 i tillämpningsförordningen : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (avdelningen för socialförsäkring, Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet), Λευκωσία.

2. För tillämpningen av artiklarna 8, 102.2 och 110 i tillämpningsförordningen (för kontantförmåner) : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (avdelningen för socialförsäkring, Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet), Λευκωσία.

3. För tillämpningen av artiklarna 8, 102.2, 110 och 113.2 i tillämpningsförordningen (för vårdförmåner) samt artiklarna 36 och 63 i förordningen : Υπουργείο Υγείας (Hälsovårdsministeriet), Λευκωσία.

L. LETTLAND

För tillämpningen av följande artiklar

a) Artiklarna 14.1, 14a.1 och 14a.4, 14b.1, 14d.3 och 17 i förordningen : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Statens organ för socialförsäkringar), Riga.

b) Artiklarna 10b, 11.1, 11a.1, 13.2 och 13.3, 14.1-14.3, 82.2 och 109 i tillämpningsförordningen : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Statens organ för socialförsäkringar), Riga.

c) Artikel 102.2 i tillämpningsförordningen (i samband med artiklarna 36 och 63 i förordningen) : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Statens organ för obligatorisk sjukförsäkring), Riga.

d) Artikel 70.2 i förordningen : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Statens organ för socialförsäkringar), Riga.

M. LITAUEN

1. För tillämpningen av artiklarna 14.1 b, 14a.1 b, 14b.1 och 14b.2, 14d.3 och 17 i förordningen samt artiklarna 6.1, 10b, 11.1, 11a, 12a, 13.2 och 13.3, 14.1 och 14.2, 85.2 och 91.2 i tillämpningsförordningen : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

2. För tillämpningen av artiklarna 38.1, 70.1 och 86.2 i tillämpningsförordningen : Seniūnijos pagal asmens gyvenamąją vietą (kommunala kontor på personens bosättningsort).

3. För tillämpningen av artiklarna 80.2, 81 och 82.2 i tillämpningsförordningen : Respublikinė darbo birža (den nationella arbetsförmedlingen), Vilnius.

4. För tillämpningen av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen a) Återbetalning enligt artiklarna 36 och 63 förordningen : Valstybinė ligonių kasa (Statens patientkassa), Vilnius.

b) Återbetalning enligt artikel 70.2 : Respublikinė darbo birža (den nationella arbetsförmedlingen), Vilnius.

5. För tillämpningen av artikel 110 i tillämpningsförordningen a) Vårdförmåner enligt kapitlen 1 och 4 i avdelning III i förordningen : Valstybinė ligonių kasa (Statens patientkassa), Vilnius.

b) Kontantförmåner enligt kapitlen 1-4 och 8 i avdelning III i förordningen : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

c) Kontantförmåner enligt kapitel 6 i avdelning III i förordningen : Respublikinė darbo birža (den nationella arbetsförmedlingen), Vilnius.

d) Kontantförmåner enligt kapitlen 5 och 7 i avdelning III i förordningen : Savivaldybių socialinės paramos skyriai (kommunala avdelningar för socialhjälp).

6. För tillämpningen av artikel 113.2 i tillämpningsförordningen Valstybinė ligonių kasa (Statens patientkassa), Vilnius."

v) Efter den sista punkten i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

1. För tillämpningen av artiklarna 14c, 14d.3 och 17 i förordningen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

2. För tillämpningen av artikel 6.1 i tillämpningsförordningen a) Sjukdom, moderskap och olycksfall i arbetet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

b) Ålderdom och invaliditet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

c) Arbetslöshet : Foglalkoztatási Hivatal (arbetsförmedlingskontoret), Budapest.

d) Privat pensionsförsäkringskassa, frivillig pensionsförsäkringskassa : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (den ungerska finansinspektionen), Budapest.

3. För tillämpningen av artiklarna 8, 10b, 11.1, 11a.1, 12a, 13.3 och 13.4 samt 14.1-14.3 i tillämpningsförordningen Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

4. För tillämpningen av artikel 38.1 i tillämpningsförordningen Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

5. För tillämpningen av artikel 70.1 i tillämpningsförordningen a) Sjuklön vid olycksfall samt invaliditetslivränta : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

b) Andra förmåner : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

6. För tillämpningen av artiklarna 80.2, 81 och 82.2 i tillämpningsförordningen Foglalkoztatási Hivatal (arbetsförmedlingskontoret), Budapest.

7. För tillämpningen av artiklarna 85.2 och 86.2 i tillämpningsförordningen a) Förmåner och bidrag vid moderskap : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

b) Andra familjeförmåner : Államháztartási Hivatal (Finansministeriets kontor), Budapest.

8. För tillämpningen av artikel 91.2 i tillämpningsförordningen Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

9. För tillämpningen av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen a) Sjukdom, moderskap och olycksfall i arbetet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

b) Arbetslöshet : Foglalkoztatási Hivatal (arbetsförmedlingskontoret), Budapest.

10. För tillämpningen av artikel 109 i tillämpningsförordningen Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

11. För tillämpningen av artikel 110 i tillämpningsförordningen a) Sjukdom, moderskap och olycksfall i arbetet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

b) Ålderdom och invaliditet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

c) Arbetslöshetsförmåner : Foglalkoztatási Hivatal (arbetsförmedlingskontoret), Budapest.

Államháztartási Hivatal (Finansministeriets kontor), Budapest.

För förmåner och bidrag vid moderskap: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

12. För tillämpningen av artikel 113.2 i tillämpningsförordningen Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationella sjukförsäkringskassan), Budapest.

P. MALTA

För tillämpningen av artiklarna 14c, 14d.3 och 17 i förordningen samt artiklarna 6.1, 8.1 och 8.2, 10b, 11.1, 11a.1, 12 a, 13.2 och 13.3, 14.1-14.3, 38.1, 70.1, 80.2, 81, 82.2, 85.2, 86.2, 89.1, 91.2, 102.2, 109 och 110 i tillämpningsförordningen : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (avdelningen för social trygghet), Valletta.

För tillämpningen av artiklarna 8.3 och 113.2 i tillämpningsförordningen : Diviżjoni tas-Saħħa (hälso- och sjukvårdsavdelningen), Valletta."

vi) Efter den sista punkten i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

1. För tillämpningen av artiklarna 14.1 a och 17 i förordningen, jämförda med artikel 11 i tillämpningsförordningen, artikel 14.2 och 14.3 i förordningen, jämförd med artikel 12a i tillämpningsförordningen, artikel 14a.1 a och artikel 17 i förordningen, jämförda med artikel 11a i tillämpningsförordningen, artikel 14a.2-14a.4 i förordningen, jämförd med artikel 12a i tillämpningsförordningen, artikel 14b.1 och 14b.2, jämförd med artikel 14.1 a i förordningen, artikel 14c i förordningen, jämförd med artikel 12a i tillämpningsförordningen och artikel 14d.3 i förordningen : Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över det officiella sätet för den försäkrade personens arbetsgivare (eller för egenföretagaren).

2. För tillämpningen av artiklarna 14.1 b och 17 i förordningen, jämförda med artikel 11 i tillämpningsförordningen, artiklarna 14a.1 b och 17 i förordningen, jämförda med artikel 11a i tillämpningsförordningen, artikel 14b.1 och 14b.2, jämförd med artiklarna 14.1 b och 17 i förordningen : Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS-Huvudkontoret), Warszawa.

3. För tillämpningen av artiklarna 6.1, 10b, 13.2 och 13.3, 14 och 109 i tillämpningsförordningen a) Vårdförmåner : kasa chorych (sjukkassan) där personen är försäkrad.

i)

För anställda och egenföretagare, med undantag av jordbrukare som är egenföretagare: Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över det officiella sätet för den försäkrade personens arbetsgivare (eller för egenföretagaren).ii)

För jordbrukare som är egenföretagare: Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) med territoriell behörighet över jordbrukarens försäkringsort.

4. För tillämpningen av artikel 8 i tillämpningsförordningen a) Vårdförmåner : kasa chorych (sjukkassan) där personen är försäkrad.

Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över det officiella sätet för den försäkrade personens arbetsgivare (eller för egenföretagaren) under försäkringsperioden, när det gäller anställda och egenföretagare, med undantag av jordbrukare som är egenföretagare.

Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten, när det gäller anställda och egenföretagare, med undantag av jordbrukare som är egenföretagare, för perioden efter det att försäkringen har upphört.

Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) med territoriell behörighet över försäkringsstället för den jordbrukare som är egenföretagare.

5. För tillämpningen av artikel 38.1 i tillämpningsförordningen a) För anställda och egenföretagare, med undantag av jordbrukare som är egenföretagare : Organisatoriska enheter för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

b) För jordbrukare som är egenföretagare : Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

c) För yrkessoldater : Specialiserade enheter inom Nationella försvarsministeriet.

d) För tjänstemän inom polisen, den nationella brandkåren, gränspolisen, byrån för inre säkerhet, byrån för utrikes underrättelser och regeringens säkerhetsbyrå : Specialiserade enheter inom Inrikes- och förvaltningsministeriet.

e) För tjänstemän inom fångvården : Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

f) För domare och åklagare : Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

i)

För anställda och egenföretagare, med undantag av jordbrukare som är egenföretagare: Organisatoriska enheter inom Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.ii)

För jordbrukare som är egenföretagare: Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.iii)

För yrkessoldater: Specialiserade enheter inom Nationella försvarsministeriet.iv)

För tjänstemän inom polisen, den nationella brandkåren, gränspolisen, byrån för inre säkerhet, byrån för utrikes underrättelser och regeringens säkerhetsbyrå: Specialiserade enheter inom Inrikes- och förvaltningsministeriet.v)

För tjänstemän inom fångvården: Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.vi)

För domare och åklagare: Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

i)

För anställda och egenföretagare, med undantag av jordbrukare som är egenföretagare: Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten för den försäkrade personens familjemedlemmar.ii)

För jordbrukare som är egenföretagare: Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten för jordbrukarens familjemedlemmar.

7. För tillämpningen av artiklarna 80.2, 81, 82.2, 83.1 och 84.2 i tillämpningsförordningen Wojewódzkie urzędy pracy (arbetsförmedlingskontor i vojvodskapen) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten.

8. För tillämpningen av artikel 85.2 i tillämpningsförordningen a) För anställda och egenföretagare, med undantag av jordbrukare som är egenföretagare : Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över det officiella sätet för den försäkrade personens arbetsgivare (eller för egenföretagaren).

b) För jordbrukare som är egenföretagare : Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) med territoriell behörighet över jordbrukarens försäkringsställe.

c) För arbetslösa : wojewódzkie urzędy pracy (arbetsförmedlingskontor i vojvodskapen) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten.

9. För tillämpningen av artikel 86.2 i tillämpningsförordningen a) För anställda och egenföretagare, med undantag av jordbrukare som är egenföretagare : Lokalkontor för Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten för den försäkrade personens familjemedlemmar.

b) För jordbrukare som är egenföretagare : Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) med territoriell behörighet över bosättnings- eller vistelseorten för jordbrukarens familjemedlemmar.

c) För yrkessoldater : Specialiserade enheter inom Nationella försvarsministeriet.

d) För tjänstemän inom polisen, den nationella brandkåren, gränspolisen, byrån för inre säkerhet, byrån för utrikes underrättelser och regeringens säkerhetsbyrå : Specialiserade enheter inom Inrikes- och förvaltningsministeriet.

e) För tjänstemän inom fångvården : Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

f) För domare och åklagare : Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

10. För tillämpningen av artikel 91.2 i tillämpningsförordningen a) För anställda och egenföretagare, med undantag av jordbrukare som är egenföretagare : Organisatoriska enheter inom Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet - ZUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

b) För jordbrukare som är egenföretagare : Regionalkontor för Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialförsäkringskassan för jordbruket - KRUS) som har utsetts för samarbetet med de behöriga institutionerna i specifika medlemsstater.

c) För yrkessoldater, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999 : Specialiserade enheter inom Nationella försvarsministeriet.

d) För tjänstemän inom polisen, den nationella brandkåren, gränspolisen, byrån för inre säkerhet, byrån för utrikes underrättelser och regeringens säkerhetsbyrå, med undantag av dem som trädde i tjänst efter den 1 januari 1999 : Specialiserade enheter inom Inrikes- och förvaltningsministeriet.

e) För tjänstemän inom fångvården, med undantag av dem som trädde i tjänst den 1 januari 1999 eller senare : Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

f) För f.d. domare och åklagare : Specialiserade enheter inom Justitieministeriet.

11. För tillämpningen av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen, jämförd med artiklarna 36 och 63 i förordningen Ministerstwo Zdrowia - Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Hälsovårdsministeriet - kontoret för internationella avräkningar), Warszawa.

12. För tillämpningen av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen, jämförd med artikel 70 i förordningen Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministeriet för ekonomi, arbetsmarknadsfrågor och socialpolitik - MGPiPS), Warszawa."

vii) Efter den sista punkten i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

1. För tillämpningen av artiklarna 14.1 b, 14a.1 b och 17 i förordningen : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Arbetsmarknads-, familje- och socialministeriet).

2. För tillämpningen av artikel 10b i tillämpningsförordningen : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Sloveniens sjukförsäkringsinstitut).

3. För tillämpningen av artiklarna 11, 11a, 12a, 12b, 13 och 14 i tillämpningsförordningen : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Sloveniens sjukförsäkringsinstitut).

4. För tillämpningen av artikel 38.1 i tillämpningsförordningen : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Arbetsmarknads-, familje- och socialministeriet).

5. För tillämpningen av artikel 70.1 i tillämpningsförordningen : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Arbetsmarknads-, familje- och socialministeriet).

6. För tillämpningen av artiklarna 80.1, 81 och 82.2 i tillämpningsförordningen : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Sloveniens arbetsmarknadsmyndighet).

7. För tillämpningen av artiklarna 85.2 och 86.2 i tillämpningsförordningen : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Arbetsmarknads-, familje- och socialministeriet).

8. För tillämpningen av artikel 91.2 i tillämpningsförordningen : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Arbetsmarknads-, familje- och socialministeriet).

9. För tillämpningen av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen, jämförd med artiklarna 36 och 63 i förordningen : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Sloveniens sjukförsäkringsinstitut).

10. För tillämpningen av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen, jämförd med artikel 70 i förordningen : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Sloveniens arbetsmarknadsmyndighet).

11. För tillämpningen av artikel 110 i tillämpningsförordningen : De behöriga institutionerna.

V. SLOVAKIEN

1. För tillämpningen av artikel 17 i förordningen : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Republiken Slovakiens arbetsmarknads-, social- och familjeministerium), Bratislava.

2. För tillämpningen av artikel 6.1 i tillämpningsförordningen : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

3. För tillämpningen av artikel 8 i tillämpningsförordningen a) Kontantförmåner : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

b) Vårdförmåner : Det behöriga sjukförsäkringsbolaget.

4. För tillämpningen av artikel 10b i tillämpningsförordningen a) Förmåner vid sjukdom, moderskap, invaliditet, ålderdom, olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

b) Familjeförmåner : De behöriga institutionerna för utbetalning av familjeförmåner.

c) Arbetslöshetsförmåner : Národný úrad práce - okresné úrady práce (Nationella arbetsmarknadsmyndigheten - distriktsarbetsförmedlingar).

d) Vårdförmåner : Det behöriga sjukförsäkringsbolaget.

5. För tillämpningen av artikel 11.1 i tillämpningsförordningen Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

6. För tillämpningen av artiklarna 11a.1, 12a, 13.3, 14.1-14.3 i tillämpningsförordningen Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava. För vårdförmåner: Det behöriga sjukförsäkringsbolaget.

7. För tillämpningen av artiklarna 38.1 och 70.1 i tillämpningsförordningen Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

8. För tillämpningen av artiklarna 80.2, 81 och 82.2 i tillämpningsförordningen Národný úrad práce (Nationella arbetsmarknadsmyndigheten), Bratislava.

9. För tillämpningen av artikel 85.2 i tillämpningsförordningen Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

10. För tillämpningen av artikel 86.2 i tillämpningsförordningen Det kommunkontor på familjemedlemmarnas bosättningsort som är behörigt folkbokföringsfrågor.

11. För tillämpningen av artikel 91.2 i tillämpningsförordningen (i samband med utbetalning av förmåner enligt artiklarna 77 och 78 i förordningen) a) För anställda : Arbetsgivarna.

b) För egenföretagare och pensionärer : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

c) För övriga personer : Distriktskontoren.

12. För tillämpningen av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen a) I samband med återbetalningar enligt artiklarna 36 och 63 i förordningen : Všeobecná zdravotná poisťovňa (Allmänna sjukförsäkringsbolaget), Bratislava.

b) I samband med återbetalning enligt artikel 70 i förordningen : Národný úrad práce (Nationella arbetsmarknadsmyndigheten), Bratislava.

13. För tillämpningen av artiklarna 109 och 110 i tillämpningsförordningen a) Förmåner vid sjukdom, moderskap, invaliditet, ålderdom, olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

b) Vårdförmåner : Det behöriga sjukförsäkringsbolaget.

c) Arbetslöshetsförmåner : Národný úrad práce - okresné úrady práce (Nationella arbetsmarknadsmyndigheten - distriktsarbetsförmedlingar).

14. För tillämpningen av artikel 113 i tillämpningsförordningen Det behöriga sjukförsäkringsbolaget."

k) Bilaga 11 "System som avses i artikel 35.2 i förordningen (artikel 4.11 i tillämpningsförordningen)" skall ändras på följande sätt:

i) Efter avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Inget."

ii) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

iii) Efter ordet "Inget" i avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Inget."

iv) Efter ordet "Inget" i avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

Inget.

L. LETTLAND

Inget.

M. LITAUEN

Inget."

v) Efter ordet "Inget" i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Inget.

P. MALTA

Inget."

vi) Efter ordet "Inget" i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Inget."

vii) Efter ordet "Inget" i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Inget.

V. SLOVAKIEN

Inget."

3. 31983 Y 0117: Beslut nr 117 av Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare av den 7 juli 1982 om villkoren för tillämpningen av artikel 50.1 a i rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 (EGT C 238, 7.9.1983, s. 3), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

Punkt 2.2 skall ersättas med följande:

"I detta beslut avses med det utsedda organet de organ som här anges:

Belgien : Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Pensionsverket), Bryssel.

Tjeckien : Česká správa sociálního zabezpečení (Tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag.

Danmark : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direktoratet för social trygghet och hjälp), Köpenhamn.

Tyskland : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Tyska pensionsförsäkringsinstitutionernas förbund - Datacentralen), Würzburg.

Estland : Sotsiaalkindlustusamet (Socialförsäkringsstyrelsen), Tallinn.

Grekland : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Socialförsäkringsinstitutet), Aten.

Spanien : Instituto Nacional de la Seguridad Social (Socialförsäkringsinstitutet), Madrid.

Frankrike : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Centralkassan för ålderdomsförsäkring - Datacentralen - migrerande arbetstagare SCOM), Tours.

Irland : Department of Social Welfare (Socialdepartementet), Dublin.

Italien : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Statens institut för social omsorg), Rom.

Cypern : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet, avdelningen för socialförsäkring), Λευκωσία.

Lettland : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Statens organ för socialförsäkringar), Riga.

Litauen : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

Luxemburg : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Datacentralen för registrering och avgiftsuppbörd för de sociala trygghetsinstitutionerna), Luxemburg.

Ungern : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

Malta : Dipartiment tas-SigurtaSoċjali (Avdelningen för social trygghet), Valletta.

Nederländerna : Sociale Verzekeringsbank (Socialförsäkringsbanken), Amsterdam.

Österrike : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

Polen : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet), Warszawa.

Portugal : Centro Nacional de Pensões (Nationella pensionscentret), Lissabon.

Slovenien : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Sloveniens institut för pensions- och invaliditetsförsäkring), Ljubljana.

Slovakien : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

Finland : Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

Sverige : Riksförsäkringsverket, Stockholm.

Förenade kungariket : Department of Social Security, Records Branch (Socialdepartementet, datacentralen), Newcastle-upon-Tyne."

4. 31983 Y 1112(02): Beslut nr 118 av Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare av den 20 april 1983 om villkoren för tillämpningen av artikel 50.1 b i rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 (EGT C 306, 12.11.1983, s. 2), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

Punkt 2.4 skall ersättas med följande:

"I detta beslut avses med det utsedda organet de organ som här anges:

Belgien : Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Pensionsverket), Bryssel.

Tjeckien : Česká správa sociálního zabezpečení (Tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag.

Danmark : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direktoratet för social trygghet och hjälp), Köpenhamn.

Tyskland : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Tyska pensionsförsäkringsinstitutionernas förbund - Datacentralen), Würzburg.

Estland : Sotsiaalkindlustusamet (Socialförsäkringsstyrelsen), Tallinn.

Grekland : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Socialförsäkringsinstitutet), Aten.

Spanien : Instituto Nacional de la Seguridad Social (Socialförsäkringsinstitutet), Madrid.

Frankrike : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Centralkassan för ålderdomsförsäkring - Datacentralen - migrerande arbetstagare SCOM), Tours.

Irland : Department of Social Welfare (Socialdepartementet), Dublin.

Italien : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Statens institut för social omsorg), Rom.

Cypern : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet, avdelningen för socialförsäkring), Λευκωσία.

Lettland : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Statens organ för socialförsäkringar), Riga.

Litauen : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

Luxemburg : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Datacentralen för registrering och avgiftsuppbörd för de sociala trygghetsinstitutionerna), Luxemburg.

Ungern : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

Malta : Dipartiment tas-Sigurta'Soċjali (Avdelningen för social trygghet), Valletta.

Nederländerna : Sociale Verzekeringsbank (Socialförsäkringsbanken), Amsterdam.

Österrike : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

Polen : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet), Warszawa.

Portugal : Centro Nacional de Pensões (Nationella pensionscentret), Lissabon.

Slovenien : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Sloveniens institut för pensions- och invaliditetsförsäkring), Ljubljana.

Slovakien : Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

Finland : Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

Sverige : Riksförsäkringsverket, Stockholm.

Förenade kungariket : Department of Social Security, Records Branch (Socialdepartementet, datacentralen), Newcastle-upon-Tyne."

5. 31988 Y 0309(02): Beslut nr 136 av Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare av den 1 juli 1987 om tolkningen av artikel 45.1-45.3 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 avseende beaktande av försäkringsperioder som har fullgjorts enligt lagstiftningen i andra medlemsstater för att få, bibehålla eller återfå rätt till förmåner (EGT C 64, 9.3.1988, s. 7), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

Bilagan skall ändras på följande sätt:

a) Efter ordet "Inget" i avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

Inget."

b) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. GREKLAND", "E. SPANIEN", "F. FRANKRIKE", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

c) Efter avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Inget."

d) Efter avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

Inget.

L. LETTLAND

Inget.

M. LITAUEN

Inget."

e) Efter ordet "Inget" i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

Inget.

P. MALTA

Inget."

f) Efter ordet "Inget" i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Inget."

g) Efter ordet "Inget" i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Inget.

V. SLOVAKIEN

Inget."

6. 31993 Y 0825(02): Beslut nr 150 av Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare av den 26 juni 1992 om tillämpningen av artiklarna 77 och 78 och artikel 79.3 i förordning (EEG) nr 1408/71 samt artikel 10.1 b ii i förordning (EEG) nr 574/72 (EGT C 229, 25.8.1993, s. 5), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

Bilagan skall ändras på följande sätt:

a) Efter avsnitt "A. BELGIEN" skall följande införas:

"B. TJECKIEN

1. För familjeförmåner/barnbidrag - Utsedda kommunala myndigheter.

2. För barnpensioner - Česká správa sociálního zabezpečení (den tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag."

b) Avsnitten "B. DANMARK", "C. TYSKLAND", "D. SPANIEN", "E. FRANKRIKE", "F. GREKLAND", "G. IRLAND", "H. ITALIEN", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLÄNDERNA", "K. ÖSTERRIKE", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. SVERIGE" och "O. FÖRENADE KUNGARIKET" skall betecknas "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "F. GREKLAND", "G. SPANIEN", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIEN", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLÄNDERNA", "R. ÖSTERRIKE", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. SVERIGE" och "Y. FÖRENADE KUNGARIKET".

c) Efter avsnitt "D. TYSKLAND" skall följande införas:

"E. ESTLAND

Sotsiaalkindlustusamet (Socialförsäkringsstyrelsen), Tallinn."

d) Efter avsnitt "J. ITALIEN" skall följande införas:

"K. CYPERN

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (avdelningen för socialförsäkring, Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet), Λευκωσία.

L. LETTLAND

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Statens organ för socialförsäkringar), Riga.

M. LITAUEN

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius."

e) Efter den sista punkten i avsnitt "N. LUXEMBURG" skall följande införas:

"O. UNGERN

1. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

2. Államháztartási Hivatal (Finansministeriets kontor), Budapest.

P. MALTA

Dipartiment tas-Sigurta'Soċjali (avdelningen för social trygghet), Valletta."

f) Efter den sista punkten i avsnitt "R. ÖSTERRIKE" skall följande införas:

"S. POLEN

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ekonomi-, arbetsmarknads- och socialministeriet), Warszawa."

g) Efter den sista punken i avsnitt "T. PORTUGAL" skall följande införas:

"U. SLOVENIEN

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Arbetsmarknads-, familje- och socialministeriet), Ljubljana.

V. SLOVAKIEN

1. Om det endast gäller familjeförmåner: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Arbetsmarknads-, social- och familjeministeriet), Bratislava.

2. För alla övriga fall: Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava."

7. 32001 D 0548: Kommissionens beslut 2001/548/EG av den 9 juli 2001 om inrättande av en kommitté för kompletterande pensioner (EGT L 196, 20.7.2001, s. 26).

I artikel 3.1 skall siffran "45" ersättas med "55".

B. FRI RÖRLIGHET FÖR ARBETSTAGARE

31968 L 0360: Rådets direktiv 68/360/EEG av den 15 oktober 1968 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medlemsstaternas arbetstagare och deras familjer (EGT L 257, 19.10.1968, s. 13), ändrat genom

- 11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

Fotnot 1 i bilagan skall ersättas med följande:

"Belgiens, Tjeckiens, Danmarks, Tysklands, Estlands, Greklands, Spaniens, Frankrikes, Irlands, Italiens, Cyperns, Lettlands, Litauens, Luxemburgs, Ungerns, Maltas, Nederländernas, Österrikes, Polens, Portugals, Sloveniens, Slovakiens, Finlands, Sveriges och Storbritanniens, beroende på vilket land som utfärdar tillståndet."

C. ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV YRKESBEHÖRIGHET

I. ALLMÄNT SYSTEM

31992 L 0051: Rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (EGT L 209, 24.7.1992, s. 25), ändrat genom

- 31994 L 0038: Kommissionens direktiv 94/38/EG av den 26.7.1994 (EGT L 217, 23.8.1994, s. 8),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31995 L 0043: Kommissionens direktiv 95/43/EG av den 20.7.1995 (EGT L 184, 3.8.1995, s. 21),

- 31997 L 0038: Kommissionens direktiv 97/38/EG av den 20.6.1997 (EGT L 184, 12.7.1997, s. 31),

- 32000 L 0005: Kommissionens direktiv 2000/5/EG av den 25.2.2000 (EGT L 54, 26.2.2000, s. 42),

- 32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1).

Följande skall läggas till i bilaga C "FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSLINJER MED SÅDAN SÄRSKILD UPPLÄGGNING SOM AVSES I ARTIKEL 1 a FÖRSTA STYCKET ANDRA STRECKSATSEN ii":

a) Under rubriken "1. Utbildning i paramedicin och barnomsorg" skall följande införas före den text som gäller Tyskland:

"I Tjeckien:

Utbildning till följande yrken:

- Vårdbiträde ("Zdravotnický asistent").

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 13 år, varav minst 8 år grundutbildning och 4 år yrkesinriktad gymnasieutbildning på vårdlinje, kompletterat med "maturitní zkouška" -examen.

- Nutritionist ("Nutriční asistent").

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 13 år, varav minst 8 år grundutbildning och 4 år yrkesinriktad gymnasieutbildning på vårdlinje, kompletterat med "maturitní zkouška" -examen."

Mellan de texter som gäller Italien och Luxemburg:

"I Cypern:

Utbildning till följande yrken:

- Tandtekniker ("οδοντοτεχνίτης").

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 14 år, varav minst 6 år grundutbildning, 6 år gymnasieutbildning och 2 år postgymnasial yrkesutbildning, följt av 1 års yrkeserfarenhet.

- Optiker ("τεχνικός oπτικός"),

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 14 år, varav minst 6 år grundutbildning, 6 år gymnasieutbildning och 2 år postgymnasial utbildning, följt av 1 års yrkeserfarenhet.

I Lettland:

Utbildning till följande yrken:

- Tandsköterska ("zobārstniecības māsa").

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 13 år, varav minst 10 år allmän skolutbildning och 2 år yrkesutbildning på vårdlinje, följt av 3 års yrkeserfarenhet, varefter det krävs att en examen avläggs för erhållande av specialistcertifikat.

- Biomedicinsk laboratorieassistent ("biomedicīnas laborants").

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 10 år allmän skolutbildning och 2 år yrkesutbildning på vårdlinje, följt av 2 års yrkeserfarenhet, varefter det krävs att en examen avläggs för erhållande av specialistcertifikat.

- Tandtekniker ("zobu tehniķis").

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 10 år allmän skolutbildning och 2 år yrkesutbildning på vårdlinje, följt av 2 års yrkeserfarenhet, varefter det krävs att en examen avläggs för erhållande av specialistcertifikat.

- Biträdande sjukgymnast ("fizioterapeita asistents").

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 13 år, varav minst 10 år allmän skolutbildning och 3 år yrkesutbildning på vårdlinje, följt av 2 års yrkeserfarenhet, varefter det krävs att en examen avläggs för erhållande av specialistcertifikat."

Efter den text som gäller Österrike:

"I Slovakien:

Utbildning till följande yrken:

- Lärare på dansområdet i konstskolor på grundstadiet ("učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách").

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 14,5 år, varav 8 år grundutbildning, 4 års gymnasieutbildning med specialinriktning samt en 5-terminskurs i danspedagogik.

- Utbildare vid särskilda utbildningsanstalter och vid socialtjänstanstalter ("vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb").

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 14 år, varav 8/9 år grundutbildning, 4 års gymnasieutbildning med pedagogisk inriktning eller annan inriktning och 2 år kompletterande deltidsstudier i pedagogik."

b) Under rubriken "2. Hantverksmästare (Mester/Meister/Maître) med annan utbildning än den som omfattas av de direktiv som finns förtecknade i bilaga A" skall följande läggas till:

"I Polen:

Utbildning till

- lärare för praktisk yrkesutbildning ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"), enligt antingen punkt 1, 2 eller 3:

1. Denna utbildning omfattar 8 år grundutbildning och 5 år yrkesinriktad gymnasieutbildning eller likvärdig gymnasieutbildning inom ett relevant område, följt av kursen i pedagogik på totalt minst 150 timmar, kursen i säkerhet i arbetet och arbetshygien och 2 års yrkeserfarenhet inom det yrke som vederbörande skall undervisa i.

2. Denna utbildning omfattar 8 år grundutbildning och 5 år yrkesinriktad gymnasieutbildning samt avgångsdiplom från en postgymnasial teknisk lärarutbildning.

3. Denna utbildning omfattar 8 år grundutbildning och 2-3 år grundläggande yrkesinriktad gymnasieutbildning samt minst 3 års yrkeserfarenhet bestyrkt av ett mästarbrev för yrket i fråga följt av en kurs i pedagogik på totalt minst 150 timmar.

I Slovakien:

Utbildning till

- lärare för yrkesutbildning ("majster odbornej výchovy"),

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav 8 år grundutbildning, 4 år yrkesutbildning (avslutad yrkesinriktad gymnasieutbildning och/eller lärlingstid på en relevant (liknande) yrkesutbildnings- eller lärlingskurs), minst 3 års yrkeserfarenhet inom samma område som vederbörandes avslutade utbildning eller lärlingstid och kompletterande studier i pedagogik vid pedagogiska fakulteten eller vid teknisk högskola, eller avslutad gymnasieutbildning och lärlingstid på en relevant (liknande) yrkesutbildnings- eller lärlingskurs, minst 3 års yrkeserfarenhet inom samma område som vederbörandes avslutade utbildning eller lärlingstid, och därutöver studier i pedagogik vid pedagogiska fakulteten, eller fram till den 1 september 2005 specialutbildning på specialpedagogikens område som bedrivs vid metodikcentra för lärare för yrkesutbildning vid specialskolor utan kompletterande pedagogiska studier."

c) Under rubriken "3. Utbildning i sjömansyrken, a. Sjöfart" skall följande läggas till efter den text som gäller Danmark:

"I Tjeckien:

Utbildning till följande yrken:

- Däcksmatros ("Palubní asistent")

- Vakthavande befäl som är ansvarigt för vakttjänst ("Námořní poručík")

- Överstyrman ("První palubní důstojník")

- Sjökapten ("Kapitán")

- Maskinbiträde ("Strojní asistent")

- Vakthavande maskinbefäl ("Strojní důstojník")

- Förste maskinist ("Druhý strojní důstojník")

- Maskinchef ("První strojní důstojník")

- Elektriker ("Elektrotechnik")

- Elektroteknisk chef ("Elektrodůstojník")."

d) Under rubriken "3. Utbildning i sjömansyrken, a. Sjöfart" skall följande införas mellan de texter som gäller Italien och Nederländerna:

"I Lettland:

Utbildning till följande yrken:

- Befälhavande elektroingenjör på fartyg ("Kuģu elektromehāniķis")

- Kylmaskinsoperatör ("Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists")."

e) Under rubriken "3. Utbildning i sjömansyrken, a. Sjöfart" skall följande läggas till efter "Detta motsvarar följande utbildning:" och före den text som gäller Danmark:

"— I Tjeckien:

- Däcksmatros ("Palubní asistent"),

1. Undre åldersgräns 20 år.

2. a) Sjöfartshögskola eller sjöfartsskola - avdelningen för navigation, båda kurserna måste avslutas med "maturitní zkouška"-examen, och godkänd tjänstgöring till sjöss i minst sex månader under studietiden, eller

b) Godkänd tjänstgöring till sjöss omfattande minst två år som vaktmanskap på underhållsnivå på fartyg och avslutad kurs anordnad av en sjöfartsakademi eller sjöfartsskola hos en part i den internationella konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen), med godkänt resultat som uppfyller den norm för behörighet som anges i avsnitt A-II/1 i STCW-koden, och avläggande av examen inför en examenskommitté som är erkänd av MTC (Tjeckiens sjöfartskommitté).

- Vakthavande befäl som är ansvarigt för vakttjänst ("Námořní poručík").

1. Godkänd tjänstgöring till sjöss som däcksmatros på fartyg på över 500 bruttoregisterton omfattande minst 6 månader för dem som gått ut sjöfartsskola eller sjöfartsakademi, eller ett år för dem som genomgått en godkänd kurs, inklusive minst sex månader i egenskap av vaktmanskap.

2. Vederbörligen ifylld och godkänd utbildningsjournal för däckskadetter.

- Överstyrman ("První palubní důstojník"),

Certifikat för behörighet för vakthavande befäl på fartyg på över 500 bruttoregisterton och minst 12 månaders godkänd tjänstgöring till sjöss i denna befattning.

- Sjökapten ("Kapitán"),

Certifikat för tjänstgöring som sjökapten på fartyg på mellan 500 och 3000 bruttoregisterton. Certifikat för behörighet för överstyrman på fartyg på över 3000 bruttoregisterton och minst 6 månaders godkänd tjänstgöring till sjöss i befattningen som överstyrman på fartyg på över 500 bruttoregisterton och minst 6 månaders godkänd tjänstgöring till sjöss i befattningen som överstyrman på fartyg på över 3000 bruttoregisterton.

- Maskinbiträde ("Strojní asistent").

1. Undre åldersgräns 20 år.

2. Sjöfartshögskola eller sjöfartsskola - avdelningen för maritim teknik - och godkänd tjänstgöring till sjöss i minst sex månader under studietiden.

- Vakthavande maskinbefäl ("Strojní důstojník").

Godkänd tjänstgöring till sjöss som maskinbiträde i minst 6 månader för dem som gått ut sjöfartsskola eller sjöfartshögskola.

- Förste maskinist ("Druhý strojní důstojník"),

Godkänd tjänstgöring till sjöss i minst 12 månader i en befattning som andre maskinist på fartyg med huvudframdrivningsmaskineri med minst 750 kW maskineffekt.

- Maskinchef ("První strojní důstojník"),

Vederbörligt certifikat för tjänstgöring som förste maskinist på fartyg med huvudframdrivningsmaskineri med minst 3000 kW maskineffekt och minst 6 månaders godkänd tjänstgöring till sjöss i den befattningen.

- Elektriker ("Elektrotechnik")

1. Undre åldersgräns 18 år.

2. Sjöfartshögskola eller annan högskola, fakultet för elingenjörsutbildning eller teknisk skola eller högskola för elektroteknisk ingenjörsutbildning, samtliga kurser måste avslutas med "maturitní zkouška"-examen, och godkänd tjänstgöring på det elektrotekniska området i minst 12 månader.

- Elektroteknisk chef ("Elektrodůstojník").

1. Sjöfartshögskola eller sjöfartsskola, fakultet för maritim elektroteknik, eller annan högskola eller gymnasieutbildning på området för elektroteknik, samtliga kurser måste avslutas med "maturitní zkouška"-examen eller statsexamen.

2. Godkänd tjänstgöring till sjöss som elektriker i minst 12 månader för dem som gått ut sjöfartsskola eller sjöfartshögskola, eller 24 månader för dem som genomgått gymnasieutbildning."

f) Under rubriken "3. Utbildning i sjömansyrken, a. Sjöfart" skall följande läggas till efter "Detta motsvarar följande utbildning:" och mellan de texter som gäller Italien och Nederländerna:

"— I Lettland:

- Befälhavande elektroingenjör på fartyg ("kuģu elektromehāniķis").

1. Undre åldersgräns 18 år.

2. Omfattar en utbildning i sammanlagt minst 12 år och 6 månader, varav minst 9 års grundutbildning och minst 3 års yrkseutbildning. Därutöver krävs det tjänst till sjöss under minst 6 månader som skeppselektriker eller biträdande elektroingenjör på skepp med en generatorkraft högre än 750 kW. Yrkesutbildningen avslutas med en särskild examen av den behöriga myndigheten i enlighet med det av transportministeriet godkända utbildningsprogrammet.

- Kylmaskinsoperatör ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists").

1. Undre åldersgräns 18 år.

2. Omfattar en utbildning i sammanlagt minst 13 år, varav minst 9 års grundutbildning och minst 3 års yrkesutbildning. Därutöver krävs det tjänst till sjöss under minst 12 månader som biträdande kylingenjör på skepp med en generatorkraft högre än 750 kW. Yrkesutbildningen avslutas med en särskild examen av den behöriga myndigheten i enlighet med det av transportministeriet godkända utbildningsprogrammet."

g) Under rubriken "4. Teknikyrken" skall följande införas före den text som gäller Italien:

"I Tjeckien:

Utbildning till följande yrken:

- Auktoriserad tekniker, auktoriserad byggmästare ("autorizovaný technik, autorizovaný stavitel"),

Denna utbildning omfattar yrkesutbildning i minst 9 år, innefattande 4 års gymnasial teknisk utbildning, kompletterad med "maturitní zkouška" (examen från tekniskt gymnasium), 5 års yrkeserfarenhet och avslutad med prov i yrkeskvalifikationer för att kunna ägna sig åt den valda yrkesverksamheten inom byggnadsbranschen (enligt lag nr 50/1976 Sb. (byggnadslagen) och lag nr 360/1992 Sb.).

- Förare av spårbundna fordon ("Fyzická osoba řídící drážní vozidlo")

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 8 år grundutbildning, och minst 4 år yrkesutbildning avslutad med "maturitní zkouška"-examen och därefter statsexamen i fordonsmotorlära.

- Banbyggnadstekniker ("Drážní revizní technik").

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 8 år grundutbildning, och minst 4 år yrkesutbildning på maskin- eller elektrotekniskt gymnasium som avslutas med "maturitní zkouška"-examen.

- Körskollärare ("Učitel autoškoly").

Undre åldersgräns 24 år. Utbildningen omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 8 år grundutbildning och minst 4 år gymnasial yrkesutbildning med inriktning på trafik eller maskinlära som avslutas med "maturitní zkouška"-examen.

- Statlig tekniker för bilprovning ("Kontrolní technik STK").

Undre åldersgräns 21 år. Utbildningen omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 8 år grundutbildning och minst 4 år gymnasial yrkesutbildning som avslutas med "maturitní zkouška"-examen, följd av minst 2 års teknisk praktik. Vederbörande måste ha körkort och vara utan några anteckningar i kriminalregistret samt måste ha avslutat specialutbildning till statlig tekniker omfattande minst 120 timmar samt avlagt examen.

- Mekaniker för kontroll av bilutsläpp ("Mechanik měření emisí"),

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 8 år grundutbildning och minst 4 års gymnasieutbildning på yrkeslinje som avslutas med "maturitní zkouška"-examen. Vidare måste sökanden genomgå minst 3 års teknisk praktik och specialutbildning till "mekaniker för kontroll av bilutsläpp" omfattande 8 timmar samt avläggande av examen.

- Skeppare klass I ("Kapitán I. třídy").

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 15 år, varav 8 år grundutbildning och 3 år yrkesutbildning avslutad med "maturitní zkouška"-examen, och avslutas med examen som bekräftas genom lämplighetsintyg. Denna yrkesutbildning skall följas av 4 års yrkespraktik avslutad med en examen.

- Restaurator av monument som är att betrakta som konsthantverk ("restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel").

Denna utbildning omfattar 12 år om den innebär fullständig teknisk gymnasieutbildning i samband med restaurationskursen, eller 10-12 års studier i en kurs som har anknytning, plus 5 års yrkeserfarenhet vid fullständig teknisk gymnasieutbildning som avslutas med "maturitní zkouška"-examen, eller 8 års yrkeserfarenhet vid teknisk gymnasieutbildning som avslutas med lärlingsexamen.

- Restaurator av konstverk som inte är monument och som förvaras i samlingarna hos museer och konstgallerier, och av andra föremål av kulturellt värde ("restaurátor del výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty").

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, plus 5 års yrkeserfarenhet vid fullständig teknisk gymnasieutbildning i den restaurationskurs som avslutas med "maturitní zkouška"-examen.

- Avfallshanterare ("odpadový hospodář").

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 8 år grundutbildning och minst 4 år yrkesinriktad gymnasieutbildning som avslutas med "maturitní zkouška"-examen och minst 5 års yrkeserfarenhet inom avfallshanteringssektorn under de senaste 10 åren.

- Sprängteknisk chef ("Technický vedoucí odstřelů").

Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 8 år grundutbildning och minst 4 års gymnasieutbildning på yrkeslinje som avslutas med "maturitní zkouška"-examen,

följt av

- 2 år som sprängare under marknivå (för verksamhet under jord) eller 1 år på ytan (för verksamhet ovan jord), varav 6 månader som biträdande sprängare,

- kurs omfattande 100 timmars teoretisk och praktisk utbildning följt av examen för vederbörande gruvdistriktsmyndighet,

- yrkeserfarenhet i 6 månader eller längre med planering och genomförande av sprängarbeten av större omfattning,

- kurs omfattande 32 timmars teoretisk och praktisk utbildning följt av examen för Tjeckiens gruvmyndighet."

Mellan de texter som gäller Italien och Nederländerna:

"I Lettland:

Utbildning till följande yrke:

- Lokförarbiträde ("vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs").

- Undre åldersgräns 18 år.

- Denna utbildning omfattar sammanlagt minst 12 år, varav minst 8 år grundutbildning och minst 4 år yrkesutbildning. Yrkesutbildningen avslutas med särskild examen anordnad av en arbetsgivare. Certifikat för behörighet utfärdas av behörig myndighet för en tid av 5 år."

Och efter de texter som gäller Österrike:

"I Polen:

Utbildning till följande yrken:

- Statlig tekniker för grundläggande motorfordonsprovning vid fordonsprovningsanläggning ("Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań").

Denna utbildning omfattar 8-årig grundutbildning och 5 års gymnasieutbildning på yrkeslinje med inriktning på motorfordon, grundkurs i bilprovning - 51 timmar - och avläggande av kvalifikationsexamen samt 3 års praktik på fordonsprovningsanläggning eller på bilverkstad.

- Statlig tekniker för motorfordonsprovning vid distriktfordonsprovningsanläggning ("Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów").

Denna utbildning omfattar 8-årig grundutbildning och 5 års gymnasieutbildning på yrkeslinje med inriktning på motorfordon, grundkurs i motorfordonsprovning - 51 timmar - och avläggande av kvalifikationsexamen samt 4 års praktik på motorfordonsprovningsanläggning eller på bilverkstad.

- Tekniker för motorfordonsprovning vid fordonsprovningsanläggning ("Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów")

Denna utbildning omfattar 8-årig grundutbildning och 5 års gymnasieutbildning på yrkeslinje med inriktning på motorfordon och 4 års dokumenterad praktik på motorfordonsprovningsanläggning eller bilverkstad eller 8-årig grundutbildning och 5 års gymnasieutbildning på yrkeslinje med annan inriktning än motorfordon och 8 års dokumenterad praktik på motorfordonsprovningsanläggning eller bilverkstad, omfattar totalt 113 timmar av den fullständiga utbildningen, med grundutbildning och specialiserad utbildning och examina efter varje stadium. Utbildningens längd i timmar och den allmänna omfattningen av de särskilda utbildningarna inom ramen för teknikerns fullständiga utbildning anges separat i infrastrukturministerns förordning av den 28 november 2002 om detaljerade utbildningskrav för tekniker (Officiella tidningen, 2002, nr 208, punkt 1769).

- Tågledare ("Dyżurny ruchu"),

Denna utbildning omfattar 8-årig grundutbildning och 4 års gymnasieutbildning på yrkeslinje med specialisering i järnvägstransport samt förberedande kurs för tågledare om 45 dagar med avläggande av behörighetsexamen, eller 8-årig grundutbildning och 5 års gymnasieutbildning på yrkeslinje med specialisering i järnvägstransport samt en förberedande kurs för tågledare om 63 dagar och avläggande av behörighetsexamen."

II. JURISTYRKEN

1. 31977 L 0249: Rådets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 78, 26.3.1977, s. 17), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

I artikel 1.2 skall följande läggas till:

"Tjeckien | Advokát |

Estland | Vandeadvokaat |

Cypern | Δικηγόρος |

Lettland | Zverinats advokāts |

Litauen | Advokatas |

Ungern | Ügyvéd |

Malta | Avukat/Prokuratur Legali |

Polen | Adwokat/Radca prawny |

Slovenien | Odvetnik/Odvetnica |

Slovakien | Advokát/Komerčný právnik" |

2. 31998 L 0005: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls (EGT L 77, 14.3.1998, s. 36).

I artikel 1.2 a skall följande införas mellan de texter som gäller Belgien och Danmark:

"Tjeckien Advokát"

Mellan de texter som gäller Tyskland och Grekland:

"Estland Vandeadvokaat"

Mellan de texter som gäller Italien och Luxemburg:

"Cypern Δικηγόρος

Lettland Zverinats advokāts

Litauen Advokatas"

Mellan de texter som gäller Luxemburg och Nederländerna:

"Ungern Ügyvéd

Malta Avukat/Prokuratur Legali"

Mellan de texter som gäller Österrike och Portugal

"Polen Adwokat/Radca prawny"

Mellan de texter som gäller Portugal och Finland:

"Slovenien Odvetnik/Odvetnica

Slovakien Advokát/komerčný právnik"

.

III. MEDICINSK OCH PARAMEDICINSK VERKSAMHET

1. Läkare

31993 L 0016: Rådets direktiv 93/16/EEG av den 5 april 1993 om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (EGT L 165, 7.7.1993, s. 1), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0050: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/50/EG av den 6.10.1997 (EGT L 291, 24.10.1997, s. 35),

- 31998 L 0021: Kommissionens direktiv 98/21/EG av den 8.4.1998 (EGT L 119, 22.4.1998, s. 15),

- 31998 L 0063: Kommissionens direktiv 98/63/EG av den 3.9.1998 (EGT L 253, 15.9.1998, s. 24),

- 31999 L 0046: Kommissionens direktiv 1999/46/EG av den 21.5.1999 (EGT L 139, 2.6.1999, s. 25),

- 32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

- 52002 XC 0316(02): Kommissionens meddelande av den 16.3.2002 (EGT C 67, 16.3.2002, s. 26).

a) Följande strecksats skall läggas till i artikel 9.1 efter fjärde strecksatsen:

"— anslutningsdatum för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien."

b) Följande strecksats skall läggas till i artikel 9.2 första stycket efter fjärde strecksatsen:

"— anslutningsdatum för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien."

c) Följande artikel skall införas efter artikel 9:

"Artikel 9a

1. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare och specialläkare utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Tjeckoslovakien före den 1 januari 1993, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare och specialläkare såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Tjeckien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som tjeckiska behörighetsbevis för läkare och specialläkare, när det gäller tillträde till och utövande av läkaryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Tjeckiens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

2. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare och specialläkare utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 20 augusti 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare och specialläkare såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Estland intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som estniska behörighetsbevis för läkare och specialläkare, när det gäller tillträde till och utövande av läkaryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Estlands territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

3. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare och specialläkare utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 21 augusti 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare och specialläkare såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Lettland intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som lettiska behörighetsbevis för läkare och specialläkare, när det gäller tillträde till och utövande av läkaryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Lettlands territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

4. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare och specialläkare utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 11 mars 1990, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare och specialläkare såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Litauen intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som litauiska behörighetsbevis för läkare och specialläkare, när det gäller tillträde till och utövande av läkaryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Litauens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

5. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare och specialläkare utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Tjeckoslovakien före den 1 januari 1993, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare och specialläkare såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Slovakien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som slovakiska behörighetsbevis för läkare och specialläkare, när det gäller tillträde till och utövande av läkaryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Slovakiens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

6. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare och specialläkare utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, Jugoslavien före den 25 juni 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare och specialläkare såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Slovenien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som slovenska behörighetsbevis för läkare och specialläkare, när det gäller tillträde till och utövande av läkaryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Sloveniens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget."

d) Följande hänvisningar skall införas i det meddelande som offentliggörs i enlighet med artikel 41, med uppgift om benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för allmänpraktiserande läkare:

i) benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis:

Följande skall införas mellan de texter som gäller Belgien och Danmark:

"Tjeckien diplom o specializaci "všeobecné lékařství""

Mellan de texter som gäller Tyskland och Grekland:

"Estland diplom peremeditsiini erialal"

Mellan de texter som gäller Italien och Luxemburg:

"Cypern Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού

Lettland ģimenes ārsta sertifikāts

Litauen Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas"

Mellan de texter som gäller Luxemburg och Nederländerna:

"Ungern Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Malta Tabib tal-familja"

Mellan de texter som gäller Österrike och Portugal:

"Polen Examensbevis:Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej"

Mellan de texter som gäller Portugal och Finland:

"Slovenien Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Slovakien diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo""

ii) Benämningar på yrkestitlar

Följande skall införas mellan de texter som gäller Belgien och Danmark:

"Tjeckien všeobecný lékař"

Mellan de texter som gäller Tyskland och Grekland:

"Estland Perearst"

Mellan de texter som gäller Italien och Luxemburg:

"Cypern Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Lettland ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

Litauen Šeimos medicinos gydytojas"

Mellan de texter som gäller Luxemburg och Nederländerna:

"Ungern Háziorvostan szakorvosa

Malta Mediċina tal-familja"

Mellan de texter som gäller Österrike och Portugal:

"Polen Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej"

Mellan de texter som gäller Portugal och Finland:

"Slovenien Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske medicine

Slovakien Všeobecný lekár"

e) I bilaga A skall följande införas mellan de texter som gäller Belgien och Danmark:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) | Lékářská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce" |

Mellan de texter som gäller Tyskland och Grekland:

"Eesti | Diplom arstiteaduses õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool" | |

Mellan de texter som gäller Italien och Luxemburg:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού, | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "ārsta diploms" | Universitātes tipa augstskola | |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją" |

Mellan de texter som gäller Luxemburg och Nederländerna:

"Magyarország | Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, abbrev.: dr. med. univ.) | Egyetem | |

Malta | "Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija". | Universita'ta' Malta | Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku" |

Mellan de texter som gäller Österrike och Portugal:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza" | 1.Akademia Medyczna,2.Uniwersytet Medyczny,3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarski Egzamin Państwowy" |

Mellan de texter som gäller Portugal och Finland:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine" | Univerza | |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor medicíny" ("MUDr.") | Vysoká škola" | |

f) I bilaga B skall följande införas mellan de texter som gäller Belgien och Danmark:

"Česká republika | Diplom o specializaci | "Ministerstvo zdravotnictví | |

Mellan de texter som gäller Tyskland och Grekland:

"Eesti | Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal | Tartu Ülikool" | |

Mellan de texter som gäller Italien och Luxemburg:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "Sertifikāts" – kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē | Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

Mellan de texter som gäller Luxemburg och Nederländerna:

"Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

Mellan de texter som gäller Österrike och Portugal:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

Mellan de texter som gäller Portugal och Finland:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | Diplom o špecializácii | Slovenská zdravotnícka univerzita" | |

g) Bilaga C skall ersättas med följande:

"BILAGA C

Förteckning över benämningar på specialistutbildningar

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie | |

Česká republika | Anesteziologie a resuscitace | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Eesti | Anestesioloogia | |

Ελλάς | Αναισθησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Κύπρος | Αναισθησιολογία | |

Latvija | Anestezioloģija un reanimatoloģija | |

Lietuva | Anesteziologija reanimatologija | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Magyarország | Aneszteziológia és intenzív terápia | |

Malta | Anesteżija u Kura Intensiva | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Polska | Anestezjologia i intensywna terapia | |

Portugal | Anestesiologia | |

Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina | |

Slovensko | Anestéziológia a intenzívna medicína | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

KIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien | Chirurgie / Heelkunde | |

Česká republika | Chirurgie | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Eesti | Üldkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Κύπρος | Γενική Χειρουργική | |

Latvija | Kirurģija | |

Lietuva | Chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Magyarország | Sebészet | |

Malta | Kirurġija Ġenerali | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Polska | Chirurgia ogólna | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Slovenija | Splošna kirurgija | |

Slovensko | Chirurgia | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia / Allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

NEUROKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien | Neurochirurgie | |

Česká republika | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Eesti | Neurokirurgia | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Κύπρος | Νευροχειρουργική | |

Latvija | Neiroķirurģija | |

Lietuva | Neurochirurgija | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Magyarország | Idegsebészet | |

Malta | Newrokirurġija | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Polska | Neurochirurgia | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Slovenija | Nevrokirurgija | |

Slovensko | Neurochirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en verloskunde | |

Česká republika | Gynekologie a porodnictví | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Eesti | Sünnitusabi ja günekoloogia | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie – obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Κύπρος | Μαιευτική – Γυναικολογία | |

Latvija | Ginekoloģija un dzemdniecība | |

Lietuva | Akušerija ginekologija | |

Luxembourg | Gynécologie – obstétrique | |

Magyarország | Szülészet-nőgyógyászat | |

Malta | Ostetriċja u Ġinekoloġija | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Polska | Położnictwo i ginekologia | |

Portugal | Ginecologia e obstetricia | |

Slovenija | Ginekologija in porodništvo | |

Slovensko | Gynekológia a pôrodníctvo | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

INTERNMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien | Médecine interne / Inwendige geneeskunde | |

Česká republika | Vnitřní lékařství | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Eesti | Sisehaigused | |

Ελλάς | Παθολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Κύπρος | Παθολογία | |

Latvija | Internā medicīna | |

Lietuva | Vidaus ligos | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Magyarország | Belgyógyászat | |

Malta | Mediċina Interna | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Polska | Choroby wewnętrzne | |

Portugal | Medicina interna | |

Slovenija | Interna medicina | |

Slovensko | Vnútorné lekárstvo | |

Suomi/Finland | Sisätaudit / Inre medicin | |

Sverige | Internmedicin | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

ÖGONSJUKDOMAR (OFTALMOLOGI)

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien | Ophtalmologie / Oftalmologie | |

Česká republika | Oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Eesti | Oftalmoloogia | |

Ελλάς | Οφθαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Ophthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Κύπρος | Οφθαλμολογία | |

Latvija | Oftalmoloģija | |

Lietuva | Oftalmologija | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Magyarország | Szemészet | |

Malta | Oftalmoloġija | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Polska | Okulistyka | |

Portugal | Oftalmologia | |

Slovenija | Oftalmologija | |

Slovensko | Oftalmológia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit / Ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR (OTO-RHINO-LARYNGOLOGI)

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie | |

Česká republika | Otorinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |

Eesti | Otorinolarüngoloogia | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Κύπρος | Ωτορινολαρυγγολογία | |

Latvija | Otolaringoloģija | |

Lietuva | Otorinolaringologija | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Magyarország | Fül-orr-gégegyógyászat | |

Malta | Otorinolaringoloġija | |

Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten | |

Polska | Otorynolaryngologia | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Slovenija | Otorinolaringologija | |

Slovensko | Otorinolaryngológia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Pédiatrie / Pediatrie | |

Česká republika | Dětské lékařství | |

Danmark | Pædiatri eller sygdomme hos børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Eesti | Pediaatria | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatria y sus áreas especificas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Κύπρος | Παιδιατρική | |

Latvija | Pediatrija | |

Lietuva | Vaikų ligos | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Magyarország | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | |

Malta | Pedjatrija | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder – und Jugendheilkunde | |

Polska | Pediatria | |

Portugal | Pediatria | |

Slovenija | Pediatrija | |

Slovensko | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit / Barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

LUNGSJUKDOMAR (PNEUMOLOGI)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Pneumologie | |

Česká republika | Tuberkulóza a respirační nemoci | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Eesti | Pulmonoloogia | |

Ελλάς | Φυματιολογία- Πνευμονολογία | |

España | Neumologia | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Κύπρος | Πνευμονολογία – Φυματιολογία | |

Latvija | Ftiziopneimonoloģija | |

Lietuva | Pulmonologija | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Magyarország | Tüdőgyógyászat | |

Malta | Mediċina Respiratorja | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Polska | Choroby płuc | |

Portugal | Pneumologia | |

Slovenija | Pnevmologija | |

Slovensko | Pneumológia a ftizeológia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / Lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

UROLOGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien | Urologie | |

Česká republika | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Eesti | Uroloogia | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Κύπρος | Ουρολογία | |

Latvija | Uroloģija | |

Lietuva | Urologija | |

Luxembourg | Urologie | |

Magyarország | Urológia | |

Malta | Uroloġija | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Polska | Urologia | |

Portugal | Urologia | |

Slovenija | Urologija | |

Slovensko | Urológia | |

Suomi/Finland | Urologia / Urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

ORTOPEDI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique / Orthopedische heelkunde | |

Česká republika | Ortopedie | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Eesti | Ortopeedia | |

Ελλάς | Ορθοπεδική | |

España | Traumatología y cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Κύπρος | Ορθοπεδική | |

Latvija | Traumatoloģija un ortopēdija | |

Lietuva | Ortopedija traumatologija | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Magyarország | Ortopédia | |

Malta | Kirurġija Ortopedika | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Polska | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu | |

Portugal | Ortopedia | |

Slovenija | Ortopedska kirurgija | |

Slovensko | Ortopédia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

KLINISK PATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Anatomie pathologique / Pathologische anatomie | |

Česká republika | Patologická anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Eesti | Patoloogia | |

Ελλάς | Παθολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Κύπρος | Παθολογοανατομία – Ιστολογία | |

Latvija | Patoloģija | |

Lietuva | Patologija | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Magyarország | Patológia | |

Malta | Istopatoloġija | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Polska | Patomorfologia | |

Portugal | Anatomia patologica | |

Slovenija | Anatomska patologija in citopatologija | |

Slovensko | Patologická anatómia | |

Suomi/Finland | Patologia / Patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

NEUROLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Neurologie | |

Česká republika | Neurologie | |

Danmark | Neurologi eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Eesti | Neuroloogia | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Κύπρος | Νευρολογία | |

Latvija | Neiroloģija | |

Lietuva | Neurologija | |

Luxembourg | Neurologie | |

Magyarország | Neurológia | |

Malta | Newroloġija | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Polska | Neurologia | |

Portugal | Neurologia | |

Slovenija | Nevrologija | |

Slovensko | Neurológia | |

Suomi/Finland | Neurologia / Neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

PSYKIATRI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Psychiatrie | |

Česká republika | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Eesti | Psühhiaatria | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Κύπρος | Ψυχιατρική | |

Latvija | Psihiatrija | |

Lietuva | Psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Magyarország | Pszichiátria | |

Malta | Psikjatrija | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Polska | Psychiatria | |

Portugal | Psiquiatria | |

Slovenija | Psihiatrija | |

Slovensko | Psychiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria / Psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

MEDICINSK RADIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic / Röntgendiagnose | |

Česká republika | Radiologie a zobrazovací metody | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Eesti | Radioloogia | |

Ελλάς | Ακτινοδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Κύπρος | Ακτινολογία | |

Latvija | Diagnostiskā radioloģija | |

Lietuva | Radiologija | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | Radjoloġija | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Polska | Radiologia i diagnostyka obrazowa | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Slovenija | Radiologija | |

Slovensko | Rádiológia | |

Suomi/Finland | Radiologia / Radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

TUMÖRSJUKDOMAR (ALLMÄN ONKOLOGI)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie -oncologie | |

Česká republika | Radiační onkologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Eesti | Onkoloogia | |

Ελλάς | Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Κύπρος | Ακτινοθεραπευτική | |

Latvija | Terapeitiskā radioloģija | |

Lietuva | Onkologija radioterapija | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Magyarország | Sugárterápia | |

Malta | Onkoloġija u Radjoterapija | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie – Radioonkologie | |

Polska | Radioterapia onkologiczna | |

Portugal | Radioterapia | |

Slovenija | Radioterapija in onkologija | |

Slovensko | Radiačná onkológia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit / Cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

KLINISK BIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Biologie clinique / Klinische biologie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | Laborimeditsiin | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Laboratorinė medicina | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Magyarország | Orvosi laboratóriumi diagnosztika | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Polska | Diagnostyka laboratoryjna | |

Portugal | Patologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

BIOLOGISK HEMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk blodtypeserologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

KLINISK BAKTERIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Lékařská mikrobiologie | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | 1.Ιατρική Βιοπαθολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Κύπρος | Μικροβιολογία | |

Latvija | Mikrobioloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Magyarország | Orvosi mikrobiológia | |

Malta | Mikrobijoloġija | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Polska | Mikrobiologia lekarska | |

Portugal | | |

Slovenija | Klinična mikrobiologija | |

Slovensko | Klinická mikrobiológia | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

KLINISK KEMI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická biochemie | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | Patoloġija Kimika | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und Chemische Labordiagnostik | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Medicinska biokemija | |

Slovensko | Klinická biochémia | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia / Klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

KLINISK IMMUNOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Κύπρος | Ανοσολογία | |

Latvija | Imunoloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | Immunoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Polska | Immunologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

PLASTIKKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Česká republika | Plastická chirurgie | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Eesti | Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Κύπρος | Πλαστική Χειρουργική | |

Latvija | Plastiskā ķirurģija | |

Lietuva | Plastinė ir rekonstrukcinė rekonstrukcinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Magyarország | Plasztikai (égési) sebészet | |

Malta | Kirurġija Plastika | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Polska | Chirurgia plastyczna | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Slovenija | Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija | |

Slovensko | Plastická chirurgia | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

THORAXKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien | Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax | |

Česká republika | Kardiochirurgie | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Eesti | Torakaalkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica; Cardiochirurgia | |

Κύπρος | Χειρουργική Θώρακος | |

Latvija | Torakālā ķirurģija | |

Lietuva | Krūtinės chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Magyarország | Mellkassebészet | |

Malta | Kirurġija Kardjo-Toraċika | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia klatki piersiowej | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Slovenija | Torakalna kirurgija | |

Slovensko | Hrudníková chirurgia | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

BARN- OCH UNGDOMSKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Eesti | Lastekirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Κύπρος | Χειρουργική Παίδων | |

Latvija | Bērnu ķirurģija | |

Lietuva | Vaikų chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Magyarország | Gyermeksebészet | |

Malta | Kirurgija Pedjatrika | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Polska | Chirurgia dziecięca | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Slovenija | | |

Slovensko | Detská chirurgia | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia / Barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

KÄRLKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde | |

Česká republika | Cévní chirurgie | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Kardiovaskulaarkirurgia | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Κύπρος | Χειρουργική Αγγείων | |

Latvija | Asinsvadu ķirurģija | |

Lietuva | Kraujagyslių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Magyarország | Érsebészet | |

Malta | Kirurġija Vaskolari | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia naczyniowa | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Slovenija | Kardiovaskularna kirurgija | |

Slovensko | Cievna chirurgia | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

KARDIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Cardiologie | |

Česká republika | Kardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | Kardiologie | |

Eesti | Kardioloogia | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Κύπρος | Καρδιολογία | |

Latvija | Kardioloģija | |

Lietuva | Kardiologija | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Magyarország | Kardiológia | |

Malta | Kardjoloġija | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Polska | Kardiologia | |

Portugal | Cardiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Kardiológia | |

Suomi/Finland | Kardiologia / Kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

MEDICINSK GASTROENTEROLOGI OCH HEPATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Gastro-entérologie / gastroenterologie | |

Česká republika | Gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Gastroenteroloogia | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Κύπρος | Γαστρεντερολογία | |

Latvija | Gastroenteroloģija | |

Lietuva | Gastroenterologija | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Magyarország | Gasztroenterológia | |

Malta | Gastroenteroloġija | |

Nederland | Gastro- enterologie | |

Österreich | | |

Polska | Gastroenterologia | |

Portugal | Gastrenterologia | |

Slovenija | Gastroenterologija | |

Slovensko | Gastroenterológia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia / Gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

REUMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Rhumathologie / reumatologie | |

Česká republika | Revmatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Eesti | Reumatoloogia | |

Ελλάς | Ρευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumathologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Κύπρος | Ρευματολογία | |

Latvija | Reimatoloģija | |

Lietuva | Reumatologija | |

Luxembourg | Rhumathologie | |

Magyarország | Reumatológia | |

Malta | Rewmatoloġija | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Polska | Reumatologia | |

Portugal | Reumatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Reumatológia | |

Suomi/Finland | Reumatologia / Reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

HEMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hematologie a transfúzní lékařství | |

Danmark | Hæmatologi eller blodsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Hematoloogia | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Κύπρος | Αιματολογία | |

Latvija | Hematoloģija | |

Lietuva | Hematologija | |

Luxembourg | Hématologie | |

Magyarország | Haematológia | |

Malta | Ematoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Hematologia | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Hematológia a transfúziológia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia / Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

ENDOKRINOLOGI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Endokrinologie | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Endokrinoloogia | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Κύπρος | Ενδοκρινολογία | |

Latvija | Endokrinoloģija | |

Lietuva | Endokrinologija | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Magyarország | Endokrinológia | |

Malta | Endokrinoloġija u Dijabete | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Endokrynologia | |

Portugal | Endocrinologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Endokrinológia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia / endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

REHABILITERINGSMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien | Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie | |

Česká republika | Rehabilitační a fyzikální medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Eesti | Taastusravi ja füsiaatria | |

Ελλάς | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Κύπρος | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

Latvija | Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna | |

Lietuva | Fizinė medicina ir reabilitacija | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Magyarország | Fizioterápia | |

Malta | | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Polska | Rehabilitacja medyczna | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Slovenija | Fizikalna in rehabilitacijska medicina | |

Slovensko | Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | |

Suomi/Finland | Fysiatria / fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

STOMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Estomatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

NEUROPSYKIATRI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Eesti | | |

Ελλάς | Νευρολογία – Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Κύπρος | Νευρολογία - Ψυχιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | Zenuw - en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Neuropsychiatria | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

HUD- OCH KÖNSSJUKDOMAR

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien | Dermato-vénéréologie / dermato-venerologie | |

Česká republika | Dermatovenerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut– und Geschlechtskrankheiten | |

Eesti | Dermatoveneroloogia | |

Ελλάς | Δερματολογία – Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Κύπρος | Δερματολογία – Αφροδισιολογία | |

Latvija | Dermatoloģija un veneroloģija | |

Lietuva | Dermatovenerologija | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Magyarország | Bőrgyógyászat | |

Malta | Dermato-venerejoloġija | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut - und Geschlechtskrankheiten | |

Polska | Dermatologia i wenerologia | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Slovenija | Dermatovenerologija | |

Slovensko | Dermatovenerológia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

DERMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Dermatoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

VENEREOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Mediċina Uro-ġenetali | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

RADIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ακτινολογία – Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Polska | | |

Portugal | Radiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

TROPIKMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Trópusi betegségek | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Polska | Medycyna transportu | |

Portugal | Medicina tropical | |

Slovenija | | |

Slovensko | Tropická medicína | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská a dorostová psychiatrie | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Κύπρος | Παιδοψυχιατρική | |

Latvija | Bērnu psihiatrija | |

Lietuva | Vaikų ir paauglių psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Magyarország | Gyermek- és ifjúságpszichiátria | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Psychiatria dzieci i młodzieży | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Slovenija | Otroška in mladostniška psihiatrija | |

Slovensko | Detská psychiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria / barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

GERIATRIK

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Geriatrie | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Κύπρος | Γηριατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | Geriatrija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Geriátria | |

Malta | Ġerjatrija | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Polska | Geriatria | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Geriatria | |

Suomi/Finland | Geriatria / geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

MEDICINSKA NJURSJUKDOMAR (NEFROLOGI)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Nefrologie | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Nefroloogia | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Κύπρος | Νεφρολογία | |

Latvija | Nefroloģija | |

Lietuva | Nefrologija | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Magyarország | Nefrológia | |

Malta | Nefroloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Nefrologia | |

Portugal | Nefrologia | |

Slovenija | Nefrologija | |

Slovensko | Nefrológia | |

Suomi/Finland | Nefrologia / nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

INFEKTIONSSJUKDOMAR

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Infekční lékařství | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Eesti | Infektsioonhaigused | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Κύπρος | Λοιμώδη Νοσήματα | |

Latvija | Infektoloģija | |

Lietuva | Infektologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Infektológia | |

Malta | Mard Infettiv | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Choroby zakaźne | |

Portugal | | |

Slovenija | Infektologija | |

Slovensko | Infektológia | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet / infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

SOCIALMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hygiena a epidemiologie | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Eesti | | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Κύπρος | Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Santé publique | |

Magyarország | Megelőző orvostan és népegészségtan | |

Malta | Saħħa Pubblika | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Sozialmedizin | |

Polska | Zdrowie publiczne, epidemiologia | |

Portugal | | |

Slovenija | Javno zdravje | |

Slovensko | Hygiena a epidemiológia | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto / hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

KLINISK FARMAKOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická farmakologie | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Klinikai farmakológia | |

Malta | Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Polska | Farmakologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická farmakológia | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

YRKES- OCH MILJÖMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Médecine du travail / arbeidsgeneeskunde | |

Česká republika | Pracovní lékařství | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ιατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Κύπρος | Ιατρική της Εργασίας | |

Latvija | Arodslimības | |

Lietuva | Darbo medicina | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Magyarország | Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) | |

Malta | Mediċina Okkupazzjonali | |

Nederland | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Polska | Medycyna pracy | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Slovenija | Medicina dela, prometa in športa | |

Slovensko | Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto / företagshälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

ALLERGISJUKDOMAR

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Κύπρος | Αλλεργιολογία | |

Latvija | Alergoloģija– | |

Lietuva | Alergologija ir klinikinė imunologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Polska | Alergologia | |

Portugal | Imuno- alergologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

GASTROENTEROLOGISK KIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale / heelkunde op het abdomen | |

Česká republika | | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'aparato digestivo | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Abdominalinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Abdominalna kirurgija | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

NUKLEÄRMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Médecine nucléaire / nucleaire geneeskunde | |

Česká republika | Nukleární medicína | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklearmedizin | |

Eesti | | |

Ελλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Κύπρος | Πυρηνική Ιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Médecine nucléaire | |

Magyarország | Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) | |

Malta | Mediċina Nukleari | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Polska | Medycyna nuklearna | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Slovenija | Nuklearna medicina | |

Slovensko | Nukleárna medicína | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin | |

Sverige | Nukleärmedicin | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

OLYCKSFALLSMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Traumatologie Urgentní medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Traumatológia | |

Malta | Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Medycyna ratunkowa | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Úrazová chirurgia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

KLINISK NEUROFYSIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiologia clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Newrofiżjoloġija Klinika | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

KÄK- OCH ANSIKTSKIRURGI (GRUNDUTBILDNING FÖR LÄKARE)

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Maxilofaciální chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |

Κύπρος | | |

Latvija | Mutes, sejas un žokļu ķirurģija | |

Lietuva | Veido ir žandikaulių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Magyarország | Szájsebészet | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Mund – Kiefer – und Gesichtschirurgie | |

Polska | Chirurgia szczękowo-twarzowa | |

Portugal | | |

Slovenija | Maksilofacialna kirurgija | |

Slovensko | Maxilofaciálna chirurgia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset |

TAND-, MUN-, KÄK- OCH ANSIKTSKIRURGI (GRUNDUTBILDNING FÖR LÄKARE OCH TANDLÄKARE)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale / stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Oral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Κύπρος | Στοματο -Γναθο-Προσωποχειρουργική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Magyarország | Arc-állcsont-szájsebészet | |

Malta | Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Oral and maxillo-facial surgery | |

"

2. Sjuksköterskor

31977 L 0452: Rådets direktiv 77/452/EEG av den 27 juni 1977 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård samt åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 176, 15.7.1977, s. 1), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31981 L 1057: Rådets direktiv 81/1057/EEG av den 14.12.1981 (EGT L 385, 31.12.1981, s. 25),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31989 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 19),

- 31989 L 0595: Rådets direktiv 89/595/EEG av den 10.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 30),

- 31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1).

a) Följande tillägg skall göras i artikel 1.2:

"I Tjeckien:

"všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel"

.

I Estland:

"õde"

.

I Cypern:

"Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής"

.

I Lettland:

"māsa"

.

I Litauen:

"Bendrosios praktikos slaugytojas"

.

I Ungern:

"ápoló"

.

I Malta:

"Infermier Reġistrat tal-Ewwel Livell"

.

I Polen:

"pielęgniarka"

.

I Slovenien:

"diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik"

.

I Slovakien:

"sestra""

.

b) Följande artiklar skall införas efter artikel 4a:

"Artikel 4b

När det gäller polska examensbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård skall endast följande bestämmelser om förvärvade rättigheter gälla:

När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård utfärdats av, eller vars utbildning inleddes i, Polen före anslutningen, och inte uppfyller de minimikrav för utbildning som fastställdes i artikel 1 i direktiv 77/453/EEG, skall medlemsstaterna erkänna följande utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för allmän hälso- och sjukvård som tillräckliga bevis om de åtföljs av ett intyg över att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och lagligen har utövat verksamhet som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård i Polen under den period som anges nedan:

- bevis för kandidatexamen i hälso- och sjukvård (dyplom licencjata pielęgniarstwa) - minst tre år i följd under de fem år som föregick utfärdandet av intyget,

- examensbevis för sjuksköterska (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) med postgymnasial utbildning från en vårdhögskola - minst fem år i följd under de sju år som föregick utfärdandet av intyget.

Denna verksamhet skall ha innefattat fullt ansvar för planering, organisering och genomförande av omvårdnaden av patienten.

Artikel 4c

1. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Tjeckoslovakien före den 1 januari 1993, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska inom den allmänna sjukvården såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Tjeckien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som tjeckiska behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, när det gäller tillträde till och utövande av yrket som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Tjeckiens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

2. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 20 augusti 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska inom den allmänna sjukvården såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Estland intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som estniska behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, när det gäller tillträde till och utövande av yrket som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Estlands territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

3. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 21 augusti 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska inom den allmänna sjukvården såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Lettland intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som lettiska behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, när det gäller tillträde till och utövande av yrket som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Lettlands territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

4. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 11 mars 1990, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska inom den allmänna sjukvården såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Litauen intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som litauiska behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, när det gäller tillträde till och utövande av yrket som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Litauens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

5. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Tjeckoslovakien före den 1 januari 1993, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska inom den allmänna sjukvården såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Slovakien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som slovakiska behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, när det gäller tillträde till och utövande av yrket som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Slovakiens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

6. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, Jugoslavien före den 25 juni 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska inom den allmänna sjukvården såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Slovenien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som slovenska behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, när det gäller tillträde till och utövande av yrket som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Sloveniens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget."

c) I bilagan skall följande införas mellan de texter som gäller Belgien och Danmark:

"Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce2.Vysvědčení o absolutoriu" |

Mellan de texter som gäller Tyskland och Grekland:

"Eesti | Diplom õe erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool3.Kohtla-Järve Meditsiinikool" | |

Mellan de texter som gäller Italien och Luxemburg:

"Κύπρος | Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | |

Latvija | 1.diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu2.māsas diploms | 1.Māsu skolas2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu | |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją | 1.Universitetas2.Kolegija" | |

Mellan de texter som gäller Luxemburg och Nederländerna:

"Magyarország | 1.Ápoló bizonyítvány2.Diplomás ápoló oklevél3.Egyetemi okleveles ápoló oklevél | 1.Iskola2.Egyetem / főiskola3.Egyetem | |

Malta | Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija | Universita'ta' Malta" | |

Mellan de texter som gäller Österrike och Portugal:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister pielęgniarstwa" | 1.Uniwersytet Medyczny,2.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego" | |

Mellan de texter som gäller Portugal och Finland:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik" | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister z ošetrovateľstva" ("Mgr.")2.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z ošetrovateľstva" ("Bc.")3.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra | 1.Vysoká škola2.Vysoká škola3.Stredná zdravotnícka škola" | |

3. Tandläkare

a) 31978 L 0686: Rådets direktiv 78/686/EEG av den 25 juli 1978 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 233, 24.8.1978, s. 1), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31981 L 1057: Rådets direktiv 81/1057/EEG av den 14.12.1981 (EGT L 385, 31.12.1981, s. 25),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31989 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 19),

- 31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1).

i) Följande tillägg skall göras i artikel 1:

"— I Tjeckien:

Zubní lékař,

— I Estland:

Hambaarst,

— I Cypern:

Οδοντίατρος,

— I Lettland:

Zobārsts,

— I Litauen:

Gydytojas odontologas,

— I Ungern:

Fogorvos,

— I Malta:

Kirurgu Dentali,

— I Polen:

Lekarz dentysta,

— I Slovenien:

Doktor dentalne medicine / Doktorica dentalne medicine,

— I Slovakien:

Zubný lekár"

.

ii) Följande artikel skall införas efter artikel 7a:

"Artikel 7b

1. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare och specialtandläkare utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 20 augusti 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare och specialtandläkare såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Estland intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som estniska behörighetsbevis för tandläkare och specialtandläkare, när det gäller tillträde till och utövande av tandläkaryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Estlands territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

2. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare och specialtandläkare utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 21 augusti 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare och specialtandläkare såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Lettland intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som lettiska behörighetsbevis för tandläkare och specialtandläkare, när det gäller tillträde till och utövande av tandläkaryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Lettlands territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

3. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare och specialtandläkare utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 11 mars 1990, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare och specialtandläkare såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Litauen intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som litauiska behörighetsbevis för tandläkare och specialtandläkare, när det gäller tillträde till och utövande av tandläkaryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Litauens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

4. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare och specialtandläkare utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, Jugoslavien före den 25 juni 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare och specialtandläkare såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Slovenien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som slovenska behörighetsbevis för tandläkare och specialtandläkare, när det gäller tillträde till och utövande av tandläkaryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Sloveniens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget."

iii) I artikel 8.1 skall orden "artikel 2, 4, 7 och 19" ersättas med orden "artiklarna 2, 4, 7, 19, 19a, 19b, 19c och 19d".

iv) I artikel 17 skall orden "artikel 2, 7.1 och 19" ersättas med orden "artikel 2, artikel 7.1 samt artiklarna 19, 19a, 19b, 19c och 19d".

v) Följande artiklar skall införas efter artikel 19b:

"Artikel 19c

1. Från och med Tjeckiens anslutning skall medlemsstaterna, för utövande av den verksamhet som avses i artikel 1 i direktivet, erkänna de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare som i Tjeckien eller i f.d. Tjeckoslovakien utfärdats för dem som påbörjat sin akademiska läkarutbildning före anslutningen, tillsammans med ett intyg som utfärdas av de behöriga tjeckiska myndigheterna om att dessa personer faktiskt, på föreskrivet sätt och huvudsakligen i Tjeckien har ägnat sig åt den verksamhet som anges i artikel 5 i direktiv 78/687/EEG i minst tre år i följd under en femårsperiod före utfärdandet av intyget och att dessa personer är behöriga att utöva nämnda verksamhet på samma villkor som de som innehar de utbildningsbevis som avses i bilaga A till det här direktivet.

2. Det krav på tre års erfarenhet som avses i punkt 1 skall frångås, när det gäller personer som med framgång har avslutat minst tre års studier som av de behöriga myndigheterna intygas motsvara den utbildning som avses i artikel 1 i direktiv 78/687/EEG.

Artikel 19d

1. Från och med Slovakiens anslutning skall medlemsstaterna, för utövande av den verksamhet som avses i artikel 1 i direktivet, erkänna de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare som i Slovakien eller i f.d. Tjeckoslovakien utfärdats för dem som påbörjat sin akademiska läkarutbildning före anslutningen, tillsammans med ett intyg som utfärdas av de behöriga slovakiska myndigheterna om att dessa personer faktiskt, på föreskrivet sätt och huvudsakligen i Slovakien har ägnat sig åt den verksamhet som anges i artikel 5 i direktiv 78/687/EEG i minst tre år i följd under en femårsperiod före utfärdandet av intyget och att dessa personer är behöriga att utöva nämnda verksamhet på samma villkor som de som innehar de utbildningsbevis som avses i bilaga A till det här direktivet.

2. Det krav på tre års erfarenhet som avses i punkt 1 skall frångås, när det gäller personer som med framgång har avslutat minst tre års studier som av de behöriga myndigheterna intygas motsvara den utbildning som avses i artikel 1 i direktiv 78/687/EEG."

vi) I bilaga A skall följande införas mellan de texter som gäller Belgien och Danmark:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, Dr. med. Dent.) | Lékařská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce" |

Mellan de texter som gäller Tyskland och Grekland:

"Eesti | Diplom hambaarstiteadus eõppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool" | |

Mellan de texter som gäller Italien och Luxemburg:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | Zobārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītībasprogrammas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un "Sertifikāts" – kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina,ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenuzobārstniecībā |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją" |

Mellan de texter som gäller Luxemburg och Nederländerna:

"Magyarország | Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, abgekürzt: dr. med. dent.) | Egyetem | |

Malta | Lawrja fil- Kirurġija Dentali | Universita'ta' Malta" | |

Mellan de texter som gäller Österrike och Portugal:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem "lekarz dentysta" | 1.Akademia Medyczna,2.Uniwersytet Medyczny,3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Państwowy" |

Mellan de texter som gäller Portugal och Finland:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine" | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik / zobozdravnica |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor zubného lekárstva" ("MDDr.") | Vysoká škola" | |

vii) I bilaga B, 1. Ortodonti, skall följande införas mellan de texter som gäller Belgien och Danmark:

"Česká republika | –" | | |

Mellan de texter som gäller Tyskland och Grekland:

"Eesti | Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal | Tartu Ülikool" | |

Mellan de texter som gäller Italien och Luxemburg:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "Sertifikāts" – kompetentas iestādes izsniegtsdokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijaseksāmenu ortodontijā | Latvijas Ārstu biedrība | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

Mellan de texter som gäller Luxemburg och Nederländerna:

"Magyarország | Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány | Az gészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

Mellan de texter som gäller Österrike och Portugal:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

Mellan de texter som gäller Portugal och Finland:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | –" | | |

viii) I bilaga B, 2. Munkirurgi, skall följande införas mellan de texter som gäller Belgien och Danmark:

"Česká republika | –" | | |

Mellan de texter som gäller Tyskland och Grekland:

"Eesti | –" | | |

Mellan de texter som gäller Italien och Luxemburg:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | – | | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

Mellan de texter som gäller Luxemburg och Nederländerna:

"Magyarország | Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

Mellan de texter som gäller Österrike och Portugal:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

Mellan de texter som gäller Portugal och Finland:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | –" | | |

b) 31978 L 0687: Rådets direktiv 78/687/EEG av den 25 juli 1978 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som tandläkare (EGT L 233, 24.8.1978, s. 1), ändrat genom

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

I artikel 6 skall "artikel 19" ersättas med "artiklarna 19, 19a, 19b, 19c och 19d".

4. Veterinärmedicin

31978 L 1026: Rådets direktiv 78/1026/EEG av den 18 december 1978 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 362, 23.12.1978, s. 1), ändrat genom

- 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31981 L 1057: Rådets direktiv 81/1057/EEG av den 14.12.1981 (EGT L 385, 31.12.1981, s. 25),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31989 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 19),

- 31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1).

a) Följande artiklar skall införas efter artikel 4a:

"Artikel 4b

När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, Estland före dagen för dess anslutning till Europeiska unionen, skall medlemsstaterna som tillräckligt bevis erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer tillsammans med ett intyg om att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt har ägnat sig åt vederbörande verksamhet i Estland under minst fem år i följd under den sjuårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

Artikel 4c

1. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Tjeckoslovakien före den 1 januari 1993, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Tjeckien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som tjeckiska behörighetsbevis för veterinärer, när det gäller tillträde till och utövande av veterinäryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Tjeckiens territorium har ägnat sig åt det angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

2. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 20 augusti 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Estland intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som estniska behörighetsbevis för veterinärer, när det gäller tillträde till och utövande av veterinäryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Estlands territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst fem år i följd under den sjuårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

3. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 21 augusti 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Lettland intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som lettiska behörighetsbevis för veterinärer, när det gäller tillträde till och utövande av veterinäryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Lettlands territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

4. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 11 mars 1990, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Litauen intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som litauiska behörighetsbevis för veterinärer, när det gäller tillträde till och utövande av veterinäryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Litauens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

5. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Tjeckoslovakien före den 1 januari 1993, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Slovakien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som slovakiska behörighetsbevis för veterinärer, när det gäller tillträde till och utövande av veterinäryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Slovakiens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

6. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i Jugoslavien före den 25 juni 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Slovenien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som slovenska behörighetsbevis för veterinärer, när det gäller tillträde till och utövande av veterinäryrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Sloveniens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget."

b) I bilagan skall följande införas mellan de texter som gäller Belgien och Danmark:

"Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství(doktor veterinární medicíny, MVDr.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie(doktor veterinární medicíny, MVDr.) | Veterinární fakulta univerzity v České republice" | |

Mellan de texter som gäller Tyskland och Grekland:

"Eesti | Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava | Eesti Põllumajandusülikool" | |

Mellan de texter som gäller Italien och Luxemburg:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου | Κτηνιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | Veterinārārsta diploms | Latvijas Lauksaimniecības Universitāte | |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) | Lietuvos Veterinarijos Akademija" | |

Mellan de texter som gäller Luxemburg och Nederländerna:

"Magyarország | Állatorvos doktor diploma – dr.med.vet. | Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar | |

Malta | Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju | Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji" | |

Mellan de texter som gäller Österrike och Portugal:

"Polska | Dyplom lekarza weterynarii | 1.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie2.Akademia Rolnicza we Wrocławiu3.Akademia Rolnicza w Lublinie4.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie" | |

Mellan de texter som gäller Portugal och Finland:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor veterinarske medicine / doktorica veterinarske medicine" | Univerza | Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor veterinárskej medicíny" ("MVDr.") | Univerzita veterinárskeho lekárstva" | |

5. Barnmorskor

31980 L 0154: Rådets direktiv 80/154/EEG av den 21 januari 1980 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 33, 11.2.1980, s. 1), ändrat genom

- 31980 L 1273: Rådets direktiv 80/1273/EEG av den 22.12.1980 (EGT L 375, 31.12.1980, s. 74),

- 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31989 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 19),

- 31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1).

a) Följande tillägg skall göras i artikel 1:

"I Tjeckien:

- "Porodní asistentka/porodní asistent"

,

I Estland:

- "Ämmaemand"

,

I Cypern:

- "Εγγεγραμμένη Μαία"

,

I Lettland:

- "Vecmāte"

,

I Litauen:

- "Akušeris"

,

I Ungern:

- "Szülésznő"

,

I Malta:

- "Qabla"

,

I Polen:

- "Położna"

I Slovenien:

- "Diplomirana babica / Diplomirani babičar"

,

I Slovakien:

- "Pôrodná asistentka"."

b) Följande artiklar skall införas efter artikel 5a:

"Artikel 5b

När det gäller polska examensbevis för barnmorskor skall endast följande bestämmelser om förvärvade rättigheter gälla:

När det gäller meborgare i medlemsstater vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorska utfärdats av, eller vars utbildning inleddes i Polen före anslutningen och inte uppfyller de minimikrav för utbildning som fastställs i artikel 1 i direktiv 80/155/EEG, skall medlemsstaterna erkänna följande utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor som tillräckliga om de åtföljs av ett intyg över att dessa medborgare i medlemsstaterna i praktiken och lagligen har utövat verksamhet som barnmorska i Polen under den period som anges nedan:

- bevis över kandidatexamen som barnmorska (dyplom licencjata położnictwa) - minst tre år i följd under de fem år som föregick utfärdandet av intyget,

- examensbevis för barnmorska (dyplom położnej) med postgymnasial utbildning från en vårdhögskola - minst fem år i följd under de sju år som föregick utfärdandet av intyget,

Artikel 5c

1. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Tjeckoslovakien före den 1 januari 1993, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Tjeckien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som tjeckiska behörighetsbevis för barnmorskor, när det gäller tillträde till och utövande av barnmorskeyrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Tjeckiens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

2. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 20 augusti 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Estland intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som estniska behörighetsbevis för barnmorskor, när det gäller tillträde till och utövande av barnmorskeyrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Estlands territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

3. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 21 augusti 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Lettland intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som lettiska behörighetsbevis för barnmorskor, när det gäller tillträde till och utövande av barnmorskeyrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Lettlands territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

4. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 11 mars 1990, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Litauen intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som litauiska behörighetsbevis för barnmorskor, när det gäller tillträde till och utövande av barnmorskeyrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Litauens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

5. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Tjeckoslovakien före den 1 januari 1993, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Slovakien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som slovakiska behörighetsbevis för barnmorskor, när det gäller tillträde till och utövande av barnmorskeyrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Slovakiens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget.

6. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i Jugoslavien före den 25 juni 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Slovenien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som slovenska behörighetsbevis för barnmorskor, när det gäller tillträde till och utövande av barnmorskeyrket. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Sloveniens territorium har ägnat sig åt den angivna verksamheten under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget."

c) I bilagan skall följande införas mellan de texter som gäller Belgien och Danmark:

"Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.) | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce2.Vysvědčení o absolutoriu" |

Mellan de texter som gäller Tyskland och Grekland:

"Eesti | Diplom ämmaemanda erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool" | |

Mellan de texter som gäller Italien och Luxemburg:

"Κύπρος | Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | |

Latvija | Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu | Māsu skolas | |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją3.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją | 1.Universitetas2.Kolegija3.Kolegija | 1.Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje2.Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje" |

Mellan de texter som gäller Luxemburg och Nederländerna:

"Magyarország | Szülésznő bizonyítvány | Iskola/főiskola | |

Malta | Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel | Universita'ta' Malta" | |

Mellan de texter som gäller Österrike och Portugal:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem "magister położnictwa" | 1.Uniwersytet Medyczny,2.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego" | |

Mellan de texter som gäller Portugal och Finland:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana babica / diplomirani babičar" | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z pôrodnej asistencie" ("Bc.")2.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka | 1.Vysoká škola2.Stredná zdravotnícka škola" | |

6. Farmaci

31985 L 0433: Rådets direktiv 85/433/EEG av den 16 september 1985 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten när det gäller viss farmaceutisk verksamhet (EGT L 253, 24.9.1985, s. 37), ändrad genom

- 31985 L 0584: Rådets direktiv 85/584/EEG av den 20.12.1985 (EGT L 372, 31.12.1985, s. 42),

- 31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

- 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1).

a) Följande skall föras in efter artikel 6a:

"Artikel 6b

1. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Tjeckoslovakien före den 1 januari 1993, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Tjeckien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som tjeckiska behörighetsbevis i farmaci, när det gäller tillträde till och utövande av den verksamhet som avses i artikel 1.2 i direktiv 85/432/EEG. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Tjeckiens territorium har ägnat sig åt någon verksamhet som avses i artikel 1.2 i direktiv 85/432/EEG under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget, förutsatt att denna verksamhet är reglerad i Tjeckien.

2. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 20 augusti 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Estland intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som estniska behörighetsbevis i farmaci, när det gäller tillträde till och utövande av den verksamhet som avses i artikel 1.2 i direktiv 85/432/EEG. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Estlands territorium har ägnat sig åt någon verksamhet som avses i artikel 1.2 i direktiv 85/432/EEG under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget, förutsatt att denna verksamhet är reglerad i Estland.

3. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 21 augusti 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Lettland intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som lettiska behörighetsbevis i farmaci, när det gäller tillträde till och utövande av den verksamhet som avses i artikel 1.2 i direktiv 85/432/EEG. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Lettlands territorium har ägnat sig åt någon verksamhet som avses i artikel 1.2 i direktiv 85/432/EEG under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget, förutsatt att denna verksamhet är reglerad i Lettland.

4. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Sovjetunionen före den 11 mars 1990, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Litauen intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som litauiska behörighetsbevis i farmaci, när det gäller tillträde till och utövande av den verksamhet som avses i artikel 1.2 i direktiv 85/432/EEG. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Litauens territorium har ägnat sig åt någon verksamhet som avses i artikel 1.2 i direktiv 85/432/EEG under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget, förutsatt att denna verksamhet är reglerad i Litauen.

5. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Tjeckoslovakien före den 1 januari 1993, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Slovakien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som slovakiska behörighetsbevis i farmaci, när det gäller tillträde till och utövande av den verksamhet som avses i artikel 1.2 i direktiv 85/432/EEG. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Slovakiens territorium har ägnat sig åt någon verksamhet som avses i artikel 1.2 i direktiv 85/432/EEG under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget, förutsatt att denna verksamhet är reglerad i Slovakien.

6. När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci utfärdades av, eller vars utbildning inleddes i, f.d. Jugoslavien före den 25 juni 1991, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci såsom varande bevis nog, när myndigheterna i Slovenien intygar att dessa behörighetsbevis på landets territorium äger samma lagliga giltighet som slovenska behörighetsbevis i farmaci, när det gäller tillträde till och utövande av den verksamhet som avses i artikel 1.2 i direktiv 85/432/EEG. Sådana intyg måste åtföljas av ett intyg utfärdat av samma myndigheter som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och på föreskrivet sätt på Sloveniens territorium har ägnat sig åt någon verksamhet som avses i artikel 1.2 i direktiv 85/432/EEG under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick utfärdandet av intyget, förutsatt att denna verksamhet är reglerad i Slovenien."

b) I bilagan skall tabellens första rad ersättas med följande:

"Land | Benämning på examensbeviset | Organ som utfärdar examensbeviset | Behörighetsbevis som medföljer examensbeviset" |

c) I bilagan skall följande införas mellan de texter som gäller Belgien och Danmark:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.) | Farmaceutická fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce" |

Mellan de texter som gäller Tyskland och Grekland:

"Eesti | Diplom proviisori õppekava läbimisest | Tartu Ülikool" | |

Mellan de texter som gäller Italien och Luxemburg:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού | Συμβούλιο Φαρμακευτικής | |

Latvija | Farmaceita diploms | Universitātes tipa augstskola | |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

Mellan de texter som gäller Luxemburg och Nederländerna:

"Magyarország | Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, abbrev.: mag. pharm) | Egyetem | |

Malta | Lawrja fil-farmaċija | Universita'ta' Malt