12002E308

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Nice version) - Sjätte delen: Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser - Artikel 308 - Artikel 235 - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version) - Artikel 235 - EEG-fördraget

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 325 , 24/12/2002 s. 0153 - 0153
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0301 - Konsoliderad version
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 224 , 31/08/1992 s. 0078 - Konsoliderad version
(EEG-fördraget - ingen officiell publikation tillgänglig)


Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Nice version)

Sjätte delen: Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 308

Artikel 235 - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version)

Artikel 235 - EEG-fördraget

Artikel 308

Om en åtgärd från gemenskapens sida skulle visa sig nödvändig för att inom den gemensamma marknadens ram förverkliga något av gemenskapens mål och om detta fördrag inte innehåller de nödvändiga befogenheterna, skall rådet genom enhälligt beslut på förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet vidta de åtgärder som behövs.