12002E094

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Nice version) - Tredje delen: Gemenskapens politik - Avdelning VI: Gemensamma regler om konkurrens, beskattning och tillnärmning av lagstiftning - Kapitel 3: Tillnärmning av lagstiftning - Artikel 94 - Artikel 100 - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version) - Artikel 100 - EEG-fördraget

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 325 , 24/12/2002 s. 0069 - 0069
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0213 - Konsoliderad version
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 224 , 31/08/1992 s. 0032 - Konsoliderad version
(EEG-fördraget - ingen officiell publikation tillgänglig)


Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Nice version)

Tredje delen: Gemenskapens politik

Avdelning VI: Gemensamma regler om konkurrens, beskattning och tillnärmning av lagstiftning

Kapitel 3: Tillnärmning av lagstiftning

Artikel 94

Artikel 100 - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version)

Artikel 100 - EEG-fördraget

Artikel 94

Rådet skall enhälligt på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén utfärda direktiv om tillnärmning av sådana lagar och andra författningar i medlemsstaterna som direkt inverkar på den gemensamma marknadens upprättande eller funktion.