12002E083

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Nice version) - Tredje delen: Gemenskapens politik - Avdelning VI: Gemensamma regler om konkurrens, beskattning och tillnärmning av lagstiftning - Kapitel 1: Konkurrensregler - Avsnitt 1: Regler tillämpliga på företag - Artikel 83 - Artikel 87 - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version) - Artikel 87 - EEG-fördraget

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 325 , 24/12/2002 s. 0065 - 0066
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0209 - Konsoliderad version
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 224 , 31/08/1992 s. 0029 - Konsoliderad version
(EEG-fördraget - ingen officiell publikation tillgänglig)


Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Nice version)

Tredje delen: Gemenskapens politik

Avdelning VI: Gemensamma regler om konkurrens, beskattning och tillnärmning av lagstiftning

Kapitel 1: Konkurrensregler

Avsnitt 1: Regler tillämpliga på företag

Artikel 83

Artikel 87 - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version)

Artikel 87 - EEG-fördraget

Artikel 83

1. De förordningar och direktiv som behövs för att tillämpa de principer som anges i artiklarna 81 och 82 skall rådet fastställa med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet.

2. De bestämmelser som avses i punkt 1 skall särskilt syfta till att

a) genom införande av böter och viten säkerställa att de förbud som anges i artikel 81.1 och artikel 82 iakttas,

b) fastställa närmare regler för hur artikel 81.3 skall tillämpas med hänsyn till behovet av att å ena sidan säkerställa en effektiv övervakning och att å andra sidan så långt som möjligt förenkla den administrativa kontrollen,

c) vid behov närmare ange räckvidden för bestämmelserna i artiklarna 81 och 82 inom olika näringsgrenar,

d) fastställa kommissionens och domstolens uppgifter vid tillämpningen av de bestämmelser som avses i denna punkt,

e) fastställa förhållandet mellan å ena sidan den nationella lagstiftningen och å andra sidan bestämmelserna i detta avsnitt samt bestämmelser som har antagits enligt denna artikel.