11997E082

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version) - Tredje delen: Gemenskapens politik - Avdelning VI: Gemensamma regler om konkurrens, beskattning och tillnärmning av lagstiftning - Kapitel 1: Konkurrensregler - Avsnitt 1: Regler tillämpliga på företag - Artikel 82 - Artikel 86 - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version) - Artikel 86 - EEG-fördraget

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0209 - Konsoliderad version
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 224 , 31/08/1992 s. 0029 - Konsoliderad version
(EEG-fördraget - ingen officiell publikation tillgänglig)


Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version)

Artikel 82

Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den gemensamma marknaden eller inom en väsentlig del av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet.

Sådant missbruk kan särskilt bestå i att

a) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,

b) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,

c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varigenom dessa får en konkurrensnackdel,

d) ställa som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.