11997E055

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version) - Tredje delen: Gemenskapens politik - Avdelning III: Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Kapitel 3: Tjänster - Artikel 55 - Artikel 66 - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version) - Artikel 66 - EEG-fördraget

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0198 - Konsoliderad version
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 224 , 31/08/1992 s. 0024 - Konsoliderad version
(EEG-fördraget - ingen officiell publikation tillgänglig)


Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version)

Artikel 55

Bestämmelserna i artiklarna 45-48 skall tillämpas på de sakområden som regleras i detta kapitel.