11997E018

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version) - Andra delen: Unionsmedborgarskap - Artikel 18 - Artikel 8a - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0186 - Konsoliderad version
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 224 , 31/08/1992 s. 0011 - Konsoliderad version


Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version)

Artikel 18

1. Varje unionsmedborgare skall ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i detta fördrag och i bestämmelserna om genomförande av fördraget.

2. Rådet kan anta bestämmelser i syfte att underlätta utövandet av de rättigheter som avses i punkt 1; om inte annat anges i detta fördrag skall rådet besluta enligt förfarandet i artikel 251. Rådet skall besluta enhälligt under hela detta förfarande.