11997E014

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version) - Första delen: Principerna - Artikel 14 - Artikel 7a - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0185 - Konsoliderad version
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 224 , 31/08/1992 s. 0010 - Konsoliderad version


Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Amsterdam version)

Artikel 14

1. Gemenskapen skall besluta om åtgärder i syfte att gradvis upprätta den inre marknaden under tiden fram till och med den 31 december 1992 i enlighet med bestämmelserna i denna artikel och i artiklarna 15, 26, 47.2, 49, 80, 93 och 95 och utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i detta fördrag.

2. Den inre marknaden skall omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i detta fördrag.

3. Rådet skall genom beslut med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen fastställa de riktlinjer och villkor som är nödvändiga för att säkerställa väl avvägda framsteg inom alla berörda sektorer.