11997D006/III/P4

Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem - Andra delen - Förenkling - Artikel 6.III.4

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0068


Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem - Andra delen - Förenkling - Artikel 6.III.4

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, inbegripet bilagorna och protokollen till detta, skall ändras i enlighet med bestämmelserna i denna artikel i syfte att låta bestämmelser som inte längre tillämpas utgå ur fördraget och att som en följd av detta anpassa lydelsen av vissa av fördragets bestämmelser.

III. PROTOKOLL OCH ANDRA AKTER

I artikel 40 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken skall orden ¨som är fogat till fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna¨ utgå; orden ¨det protokoll¨ skall ersättas med ordet ¨protokollet¨.