11992M/PRO/UK

Fördraget om Europeiska unionen - Protokoll (nr 11) om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 191 , 29/07/1992 s. 0087


Fördraget om Europeiska unionen - Protokoll (nr 11) om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

SOM MEDGER att Förenade kungariket inte har åtagit sig eller på annan grund är skyldigt att gå över till den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen om inte dess regering och parlament har fattat ett särskilt beslut om detta

SOM KONSTATERAR att Förenade kungarikets regering normalt finansierar sitt upplåningsbehov genom försäljning av skuldförbindelser till den privata sektorn

HAR ENATS OM följande bestämmelser som skall fogas till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen:

1. Förenade kungariket skall innan rådet gör sin bedömning enligt artikel 109j.2 i detta fördrag anmäla till rådet huruvida Förenade kungariket avser att gå över till den tredje etappen.

Förenade kungariket är förpliktat att gå över till den tredje etappen endast om det till rådet anmäler sin avsikt att göra detta.

Om ingen tidpunkt har fastställts för början av den tredje etappen enligt artikel 109j.3 i detta fördrag får Förenade kungariket före den 1 januari 1998 anmäla sin avsikt att gå över till den tredje etappen.

2. Punkterna 3-9 skall tillämpas om Förenade kungariket anmäler till rådet att det inte avser att gå över till den tredje etappen.

3. Förenade kungariket skall inte medräknas i den majoritet av medlemsstater som uppfyller de nödvändiga villkor som avses i artikel 109j.2 andra strecksatsen och artikel 109j.3 första strecksatsen i detta fördrag.

4. Förenade kungariket skall behålla sina befogenheter på den monetära politikens område enligt sin nationella lagstiftning.

5. Artiklarna 3a.2 104c.1 104c.9 104c.11 105.1­5 105a 107 108 108a 109 109a.1 109a.2 b) 109l.4 och 109l.5 i detta fördrag skall inte tillämpas på Förenade kungariket. I dessa bestämmelser skall hänvisningar till gemenskapen eller medlemsstaterna inte omfatta Förenade kungariket och hänvisningar till de nationella centralbankerna inte omfatta Bank of England.

6. Artiklarna 109e.4 109h och 109i i detta fördrag skall fortsätta att tillämpas på Förenade kungariket. Artiklarna 109c.4 och 109m skall tillämpas på Förenade kungariket som om Förenade kungariket hade beviljats undantag.

7. Förenade kungarikets rösträtt skall inte gälla i fråga om sådana rättsakter från rådet som avses i de artiklar som räknas upp i punkt 5. Förenade kungarikets vägda röster skall därför inte beaktas vid beräkning av kvalificerad majoritet enligt artikel 109k.5 i detta fördrag.

Förenade kungariket skall inte heller ha rätt att delta i utnämningen av ordföranden viceordföranden och övriga ledamöter av ECB:s direktion enligt artiklarna 109a.2 b) och 109l.1 i detta fördrag.

8. Artiklarna 3 4 6 7 9.2 10.1 10.3 11.2 12.1 14 16 18-20 22 23 26 27 30-34 50 och 52 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken («stadgan») skall inte tillämpas på Förenade kungariket.

I dessa artiklar skall hänvisningar till gemenskapen eller medlemsstaterna inte omfatta Förenade kungariket och hänvisningar till de nationella centralbankerna inte omfatta Bank of England.

Hänvisningarna i artiklarna 10.3 och 30.2 i stadgan till «ECB:s tecknade kapital» skall inte omfatta kapital som har tecknats av Bank of England.

9. Artikel 109l.3 i detta fördrag och artiklarna 44-48 i stadgan skall oavsett om det finns medlemsstater med undantag gälla med följande ändringar:

a) Hänvisningarna i artikel 44 till ECB:s och EMI:s uppgifter skall omfatta de uppgifter som fortfarande behöver utföras under den tredje etappen till följd av eventuella beslut från Förenade kungarikets sida att inte gå över till den etappen.

b) Utöver de uppgifter som avses i artikel 47 skall ECB också lämna råd och medverka vid förberedelsen av varje beslut av rådet om Förenade kungariket som fattas enligt punkterna 10a) och 10 c).

c) Bank of England skall betala sin tecknade andel av ECB:s kapital som bidrag till ECB:s driftkostnader på samma grunder som de nationella centralbankerna i medlemsstater med undantag.

10. Om Förenade kungariket inte går över till den tredje etappen får det ändra sin anmälan när som helst efter början av denna etapp. I så fall skall följande gälla:

a) Förenade kungariket har rätt att gå över till den tredje etappen förutsatt att det uppfyller de nödvändiga villkoren. Rådet skall på begäran av Förenade kungariket och på de villkor och enligt det förfarande som anges i artikel 109k.2 i detta fördrag besluta huruvida Förenade kungariket uppfyller de nödvändiga villkoren.

b) Bank of England skall betala in sin andel av det tecknade kapitalet föra över valutatillgångar till ECB och bidra till ECB:s reserver på samma grunder som den nationella centralbanken i en medlemsstat vars undantag har upphävts.

c) Rådet skall på de villkor och enligt det förfarande som anges i artikel 109l.5 i detta fördrag fatta alla andra beslut som behövs för att göra det möjligt för Förenade kungariket att gå över till den tredje etappen.

Om Förenade kungariket går över till den tredje etappen enligt bestämmelserna i detta protokoll skall punkterna 3-9 upphöra att gälla.

11. Utan hinder av artiklarna 104 och 109e.3 i detta fördrag och artikel 21.1 i stadgan får Förenade kungarikets regering behålla sin «ways and means»-kredit hos Bank of England om och så länge som Förenade kungariket inte går över till den tredje etappen.