11992E148

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen - Femte delen - Gemenskapens institutioner - Avdelning I Institutionella bestämmelser - Kapitel 1 - Institutionerna - Avsnitt 2 - Rådet - Artikel 148

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 224 , 31/08/1992 s. 0058


Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen - Femte delen - Gemenskapens institutioner - Avdelning I Institutionella bestämmelser - Kapitel 1 - Institutionerna - Avsnitt 2 - Rådet - Artikel 148

1. Om inte annat föreskrivs i detta fördrag skall rådets beslut fattas med en majoritet av medlemmarna.

2. När rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet skall medlemsstaternas röster vägas på följande sätt:

Belgien // 5

Danmark // 3

Tyskland // 10

Grekland // 5

Spanien // 8

Frankrike // 10

Irland // 3

Italien // 10

Luxemburg // 2

Nederländerna // 5

Österrike // 4

Portugal // 5

Finland // 3

Sverige // 4

Förenade kungariket // 10

Rådets beslut skall fattas med minst:

- 62 röster när beslutet enligt detta fördrag skall fattas på förslag från kommissionen

- 62 röster från minst 10 medlemsstater i andra fall(*).

(*) Punkt 2 som den ändrats genom artikel 15 i AA A/FIN/S i den lydelse som framgår av artikel 8 i BA AA A/FIN/S.

3. Att personligen närvarande eller företrädda medlemmar avstår från att rösta hindrar inte att rådet fattar beslut som kräver enhällighet.